Saker til behandling. 30/12 12/ Bosetting av flyktninger fra /12 12/ Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 30/12 12/ Bosetting av flyktninger fra /12 12/ Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 32/12 11/ Tilstandsrapport for grunnskolen Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 1

2 Saker til behandling 30/12 Bosetting av flyktninger fra 2013 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Rolf Velle Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /12 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Vennesla kommune bidrar sammen med landets øvrige kommuner i forhold til å bosette flyktninger i kommunen. Bosettingen skjer i et tett samarbeid med Innvandringsmyndighetene. Bosettingen i Vennesla blir koordinert fra NAV Vennesla, ut fra føringer lagt fra Kommunestyret i Vennesla. Gjeldende vedtak tilsier at bosettingen i kommunen skal være begrenset til inntil 20 flyktninger per år. Innvandringsmyndighetene har nå i 2012 utfordret Vennesla kommune til å øke bosettingen for 2012 til 30 personer, samt at det legges til rette for at kommunen fra og med 2013 øker bosettingen i kommunen til 35 flyktninger per år. Et høyere mottak av flyktninger krever koordinering og planlegging så Innvandringsmyndighetene er informert om at Vennesla kommune ikke makter et større mottak enn 20 flyktninger i 2012, og at forespørselen for kommende år krever politisk behandling. Vennesla kommune bør ha som hovedfokus at de flyktningene som bosettes får gode tjenester og dermed raskt blir ressurser i det lokalmiljøet de kommer til. Det er derfor viktig at ulike scenarier gjennomgås og at et riktig vedtak fattes ut fra en grundig gjennomgang. Administrasjonen mener kommunen per i dag er i stand til å bosette på det nivået vi har hatt de siste årene 20 personer dersom gruppen er nokså lik de gruppene som er bosatt de siste årene. Kommunen vil være i stand til å øke mottaket noe, dersom det administrativt blir lagt til rette for dette gjennom at nødvendige tjenester dimensjoneres i forhold til behovet for disse. Rådmannens forslag til innstilling: Vennesla kommune øker bosettingen av flyktninger fra dagens nivå på 20 personer per år til 25 personer per år fra Administrasjonen styrkes som foreslått i saken, så integreringsarbeidet blir gitt tilstrekkelig kapasitet. Vedlegg: Brev fra ImDi, KS og Husbanken til landets kommuner. 2

3 Bakgrunn for saken: IMDI (Innvandrings- og mangfoldsdirektoratet) har i brev av anmodet Vennesla kommunen om å bosette 35 flyktninger i I brevet står blant annet: IMDI de for Vennesla kommune og for direktoratets arbeid. Derfor ber vi om at vedtaket fra kommunen synliggjør forpliktelse på følgende områder: - Planer for jevn (helst kvartalsvis) bosetting - Plan for boliganskaffelse H ger som skal bosettes, er at en større andel av asylsøkerne som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov og fyller vilkårene D Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave, selv om antallet som skal bosettes vil variere fra år til år. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre kommunale oppgaver inn i faste og planlagte former, basert på flerårige vedtak og plantall. Bosetting av flyktninger er ikke bare en humanitær oppgave. Flyktninger utgjør også en ressurs. Næringslivet i mange kommuner vil ha behov for mer arbeidskraft i årene fremover. Gjennom gode kvalifiseringsprogram kan kommuner skreddersy kompetanse som arbe Bosettingsarbeid i Vennesla kommune: I Vennesla skjer bosettingen i et samarbeid der flere enheter deltar. NAV har ansvaret for den faktiske bosettingen og koordineringen mot andre enheter, Voksenopplæringen har ansvar for introduksjonsopplæringen (Språk og samfunnsopplæring) mens skoler og barnehager ivaretar dagtilbud for barn. I tillegg til dette benytter flyktninger seg av kommunens ordinære tjenester. Bosetting skjer fortrinnsvis i kommunale boliger/ stiftelsesboliger da praktisk bistand her er enklere. Kommunen mottar integreringstilskudd fra IMDI per bosetting for en 5 års periode. Noe av tilskuddet blir disponert til livsopphold for flyktningene i en to-års-periode (introduksjonsstønad), noe blir brukt til etablering av flyktningene og noe brukes til å levere kommunale tjenester. En vellykket integrering med overgang til inntektsgivende arbeid for flyktningen er god butikk både for den enkelte og for kommunen. En vellykket integrering avhenger av et godt samarbeid de kommunale enhetene i mellom, samt tilstrekkelig med kapasitet til oppfølging i forhold til arbeid, kvalifisering og veiledning. Vennesla kommune har per i dag forholdsvis svake resultater sammenlignet med mange andre kommuner i forhold til overgang til arbeid, noe som både skyldes at mange av de som har blitt bosatt de siste årene har hatt medisinske og sosiale utfordringer samt at kommunen har hatt relativt lite ressurser avsatt til oppfølging i forhold til disse utfordringene sammenlignet med andre kommuner. 3

4 Et økt mottak av flyktninger vil generere inntekter til kommunen, men vil også generere kostnader. Det er viktig at kommunen dimensjonerer tjenester rettet mot flyktninger slik at det er tilstrekkelig kapasitet til å håndtere utfordringer vi vet oppstår. IMDI har antydet at mottaket fremover i større grad vil dreies i regning av enkeltpersoner med mulighet for familiegjenforening. Det er videre antydet at det blir et press på mottak av kvoteflyktninger fra krigsområder, noe som kan bety mottak av flyktninger som har ulike helsemessige utfordringer som krever et godt apparat for å ivareta behovet til den enkelte. IMDI anbefaler en kvartalsvis bosetting, og en jevn bosetting gjennom året er det som er klart mest hensiktsmessig kapasitetsmessig i bosettingsarbeidet. Hver bosetting krever mye oppmerksomhet både i forhold til praktiske bosettingsoppgaver og i forhold til kartleggings- og veiledningsarbeid, og det er en fordel at bosettingene spres gjennom året. For barneskoler, ungdomsskoler og voksenopplæring kan dette være en utfordring, da det er en fordel at nye elever kommer ved skolestart (eller evt ved nyttår). Integreringsarbeid vil kun kunne lykkes fullt ut dersom en får til et samarbeid mellom det offentlige og frivillige aktører. Det finnes i dag noe samarbeid med frivillige aktører i integreringsarbeidet men det er sannsynlig at Vennesla kommune vil kunne oppnå bedre bosettingsresultater/ integreringsresultater gjennom å etablere et tettere og bedre samarbeid mellom kommune og frivillige aktører som organisasjoner og frivilligsentral. Ulike scenarier for mottak av flyktninger: 1. Mottak av 20 flyktninger per år videreføring av dagens nivå: Vennesla kommune har per i dag praktisk kapasitet til å bosette 20 flyktninger per år. Selv med mottak av 20 flyktninger ser vi at det er mangler i de tjenestene som er avsatt til bosetting og oppfølging. Det mangler tilstrekkelig kapasitet til helsemessig kartlegging og oppfølging sammenlignet med andre kommuner. I forhold til helsesituasjon er det behov for psykiatrisk sykepleier/ helsesstasjonskapasitet for flyktningene, samt legetjeneste som handler om kartlegging / screening og noe medisinsk oppfølging. I forhold til oppfølging er det behov for mer kapasitet til oppsøkende arbeid i bolig. I dag handler bosettingsarbeidet i kommunen primært om praktisk bosetting, inntektssikring og språkopplæring. For å klare å hindre fremtidige kostnader (dvs ruste her enkelt flyktning bedre gjennom å gi riktig oppfølging), er det viktig at noe mer kapasitet til disse formålene kommer på plass. Ved mottak av 20 flyktninger antar vi at vi stort sett vil makte å bosette disse i kommunale boliger, men regner med at vi vil streve de periodene av året da det er varslet flere enkeltpersoner (som betyr flere etableringer gjennom året). 4

5 2. Mottak av 25 flyktninger per år Mottak av 25 flyktninger vil innebære flere bosettinger og dermed flere boenheter å følge opp. Det er i dag ikke tilstrekkelig kapasitet til å følge opp flyktningene i egne boliger. Å etablere miljøarbeider som kan ivareta praktisk bistand og integreringsaktiviteter vil være en nødvendig investering for å kunne øke bosettingen. Se ellers scenarie 1 som omhandler en del betraktninger om dette. Boligsituasjonen vil være utfordrende ved økning av bosettingen. Det må kartlegges hvilket behov det er for boliger til enhver tid, og det må gjøres tiltak i forhold til dette. 3. Mottak av 30 flyktninger per år På samme måte som med økning til 25 flyktninger, vil et mottak av 30 utfordre kommunen på flere områder. Den største utfordringen vil være boligsituasjonen, som vi ikke ser for oss at vi klarer å løse på kort sikt. Videre vil den praktiske bosettingen av 30 personer være vesentlig mer krevende enn ved dagens nivå. Ved mottak av 30 flyktninger per år, er det vesentlig at det administrative apparatet styrkes vesentlig i forhold til de punktene som er nevnt i scenarie 1 og Administrasjonens anbefalinger Det anbefales at Vennesla kommune kommer innvandringsmyndighetene noe i møte, gjennom å øke bosettingen i kommunen fra og med Det anbefales at det legges til rette for mottak av 25 flyktninger per år, fortrinnsvis gjennom bosetting i kommunale boliger. Det anbefales videre at mottaket begrenses til voksne personer. Rådmannen foreslår at økt integreringstilskudd går til å styrke flyktningarbeidet i kommunen, herunder økt introtilskudd. Det anbefales at det etableres en miljøarbeider til oppfølging av nye bosatte og eksisterende bosatte i egen bolig. I tillegg til dette er det viktig at det startes et arbeid med å kartlegge boligsituasjonen i kommunen, og at det i dette arbeidet legges frem en anbefaling i forhold til behovet for anskaffelse av flere egnede boliger til etablering av flyktninger. Boligstiftelsen vil her ha en svært sentral rolle. Det er ikke gjort en gjennomgang eller vurdering i forhold til IMDI`s forespørsel om mottak av 35 flytninger i 2013, da vi ikke kan se at vi har et tilstrekkelig apparat til å ta høyde for dette. Vi vil likevel være åpne for å se på en økning utover 25 bosettinger senere år dersom vi ser at kommunen over tid etablerer en mer robust flyktningetjeneste på tvers av kommunale enheter som foreslått i denne saken. 5

6 31/12 Orienteringssak om trygghetsalarmer Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /12 SAMMENDRAG: Enhet for Hjemmetjeneste og Rehabilitering har fått i oppdrag å informere om kommunens tilbud når det gjelder trygghetsalarmer. Rådmannens forslag til vedtak: Levekårsutvalget tar orienteringen om trygghetsalarmer til etterretning. 6

7 Bakgrunn for saken: Dagens situasjon: De trygghetsalarmer som blir brukt i Vennesla kommune pr i dag: 1. Kommunal trygghetsalarm via analog linje: Kommunen kjøper inn og drifter alarmen. Pris for alarm: kr Egenandel for bruker: 181 kr pr mnd. Hvor mange har vi: 103 stk 2. Privat trygghetsalarm med kommunal drift: Brukere kjøper inn alarmen og er eier av alarmen Kommunen drifter alarmen Egenandel for bruker: 103 kr pr mnd. Hvor mange: 56 stk 3. GSM trygghetsalarm Kommunen kjøper inn alarmen og er eier av den. Kommunen drifter denne Pris for alarm: ca kr Egenandel for bruker: 181 kr pr mnd.+ en ekstra kostnad for SIM-kort på 49 kr mnd. Har kun 1 trygghetsalarm av denne type pr i dag, men i løpet av 1 mnd. vil det bli kjøpt inn flere som skal installeres på Venneslatunet. Ca. 15 stk. Fordeler med GSM alarm: Kan brukes i bygg uten analog linje (analog linje forsvinner sannsynligvis i 2017, så GSM alarm er framtiden). Ulemper: dyrere i innkjøp og drift, det har vært en utfordring med driftssikkerhet, men det kommer en ny versjon denne uka som skal være bedre. Vi har sett at det har vært en kraftig økning fra på alarmer. 26 nye kommunale ble installert, mens det ble installert 12 nye private. Våren 2012 har situasjonen stabilisert seg. Hvordan fungerer trygghetsalarmene: o Trygghetsalarmen kommer som smykke eller klokke. Det følger med en boks som plasseres en plass i huset eller leiligheten som lager lyd og kommuniserer med ansatte hvis alarmen blir utløst. o Bruker må fysisk kunne trykke på knappen i smykket eller klokka for å utløse alarmen. o For at alarmen skal virke, må bruker være i nærheten av boksen. (i huset) o Når alarmen blir utløst, vil hjemmesykepleien få en oppringning og kan rykke ut eller snakke med bruker på telefon. 7

8 o Hvis ikke alarmen blir besvart av hjemmesykepleien, vil det gå en back-up til El- Ccm sør som ringer hjemmesykepleien Driftsutfordringer: o Det er stadig økning av trygghetsalarmer. Vaktmester og programmerer i kommunen får store utfordringer med å betjene disse innenfor tidsrammen sin. o Vaktmester installerer alarmen og har service på alarmene. o Programmerer har jobben med å legge inn alle alarmer og har ukentlige kontroller av anlegget. o Hjemmesykepleien får inn alle alarmene som går og er nødt til å følge opp disse. Ved stadig økning er dette en ekstrabelastning. o Hjemmetjenesten har de senere årene blitt stadig mer presset, og ved økt antall alarmer nærmer det seg en grense for muligheten vi har til å serve disse. o Kostnader ved innkjøp og service: fra ved økning på 26 nye kommunale ble det en kostnad på ca kr. l tillegg skal disse betjenes 8

9 32/12 Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. --- Saksbehandler Kristin Eidet Robstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /12 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Tilstandsrapporten for grunnskolene i Vennesla kommune foreligger nå til politisk behandling. Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Vennesla til orientering Vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskolene i Vennesla 9

10 Bakgrunn for saken: Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Tilstandsrapporten for grunnskolene i Vennesla viser at kommunen har noen utfordringer både når det gjelder læringsmiljø og læringsresultater. Det er viktig å merke seg at flere av skolene har forbedret sine resultater men at disse gode resultatene ikke fremkommer for kommunen som helhet. Rapporten viser videre at det er satt inn mange tiltak for å endre disse trendene, og at noen av satsingene allerede har gitt resultater. Men sannsynligvis er flere av disse tiltakene av en slik art at de vil virke over tid. Vennesla har felles utfordringer med flere av kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Flere av de innsatsene som gjøres koordineres gjennom Pedagogisk senter i Kristiansand som et samarbeid med Knutepunkt kommunene. Nytt av året er felles lederopplæring med endringsledelse som tema. Oppvekstnettverket har fått skjønnsprosjektmidler til en felles satsing på et inkluderende læringsmiljø med målsetning om mer tilpasset opplæring og mindre spesialundervisning. Utover de felles overordnede tiltakene har hver skole sine egne tiltak for å oppnå best mulig læringsmiljø og læringsresultater. Både felles tiltak og skolens egne tiltak gjenspeiles i skolens virksomhetsplaner. 10

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Sett mål - oppnå resultater

Sett mål - oppnå resultater Sett mål - oppnå resultater Et verktøy i kommunens arbeid med introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere TRINN 7: Presentasjon og rapportering av virksomhetsplan. Når resultater og analyser av virksomhetsplanen

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato September 2011 FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2013 Juli 2014 1 2 Innhold Oppsummering...5 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...8 1.3 KOMs tilstandsrapport

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer