jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008"

Transkript

1 jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune 18 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008

2

3 Forord Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har gjennom en bestilling datert vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon for å få undersøkt om Kvænangen kommune ivaretar psykisk utviklingshemmedes rettigheter i tråd med gjeldende regelverk. Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til kommunelovens 77 nr 4 og 78 nr 2, samt forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 7. Forvaltningsrevisjon er iflg. nevnte regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Oppstartmøte for prosjektet ble avholdt i Kvænangen kommune 27. juni I forbindelse med data-innsamlingen har revisor kommunisert med kommunens kontaktperson for prosjektet. Samarbeidet har fungert godt og kontaktpersonen har reagert velvillig på revisors forespørsler om rutiner og dokumentasjon for utførte handlinger. Vi benytter derfor anledningen til å takke kontaktpersonen og andre involverte fra kommunens side for et godt samarbeid. Som det går fram av konklusjonen i rapporten, planlegger og iverksetter Kvænangen kommune tiltak for psykisk utviklingshemmede i tråd med bestemmelsene i regelverket. Kommunen mangler imidlertid både skriftlige prosedyrer som skal sikre at brukerne får dekket sine grunnleggende behov, og rutiner for å dokumentere det totale omfanget av tilbudte tjenester til hver enkelt bruker. For å oppfylle bestemmelsene i regelverket om å ha skriftige prosedyrer, anbefaler vi kommunen å utarbeide slike prosedyrer. Vi anbefaler også kommunen å fortsatt forsøke å dokumentere hvilke tilbud som gis til hver enkelt tjenestemottaker, uavhengig av om tilbudet blir avslått eller mottatt. Vi vil også trekke fram at den nytilsatte lederen for TTPU har uttalt at arbeidet med å skaffe relevante opplysninger og etterspurt dokumentasjon i forbindelse med undersøkelsen, har gitt en god oversikt over hvilke tiltak som må settes i verk innenfor tjenesten. Denne oversikten har også ført til at en del tiltak allerede er satt i verk, uavhengig av revisjonens konklusjon og eventuelle anbefalinger i rapporten. Tromsø, Lars-Andrè Hanssen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Åse Skavdal Prosjektleder, forvaltningsrevisor Tone Steffensen Prosjektmedarbeider, forvaltningsrevisor

4

5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Bakgrunn PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...2 Problemstilling Revisjonskriterier METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING IVERKSETTING AV TJENESTER OG TILTAK Revisors funn Generelt...4 Sosiale tjenester og tiltak Revisors vurderinger SAMORDNING, SAMARBEID OG MEDVIRKNING Revisors funn Individuell plan Samordning og samarbeid Revisors vurderinger HØRING Kommunens høringsuttalelse KONKLUSJON ANBEFALINGER...9

6

7 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet er kontrollutvalgets Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen, vedtatt av kommunestyret i Kvænangen kommune ved sak 10/06. I denne planen inngår undersøkelse av som et av flere prosjekter. Kontrollutvalgets formål med prosjektet er å undersøke om psykisk utviklingshemmede (PU) klienters rettigheter i Kvænangen kommune blir ivaretatt iht. gjeldende lover og forskrifter. 2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 2.1 Problemstilling Med kontrollutvalgets bestilling som grunnlag har vi utledet følgende problemstilling for undersøkelsen: Planlegger og iverksetter Kvænangen kommune tiltak for psykisk utviklingshemmede i tråd med Sosialtjenesteloven kapittel 4? 2.2 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som undersøkes. Revisjonskriterier er basis for de analyser og vurderinger som foretas, konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. På bakgrunn av problemstillingen har vi valgt følgende kilder til revisjonskriterier: 1. Lov 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) kapittel 4 2. Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. Fastsatt av Helse - og omsorgsdepartementet 23.desember 2004 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene 6-2a, lov 2. juli 1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten m m 2-5 og lov 2. juli 1999 nr 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 4-1, jf. kgl res av 19. desember 2001 og lov 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m.v. 4-3a. Endret ved forskrift 15. desember 2006 nr Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenestene i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Fastsatt ved kgl. res. 27. juni 2003 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene 6 9 og lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m.v. 2-1 tredje ledd og 4-6. Fremmet av sosialdepartementet. Av sosialtjenestelovens kapittel 4, 4-2 bokstavene a-e framgår det at de sosiale tjenestene skal omfatte praktisk bistand og opplæring til personer med et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Den praktiske bistanden og opplæringen omfatter også behovet for brukerstyrt personlig assistanse. Avlastningstiltak er en sosial tjeneste som kan innvilges for personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Støttekontakt kan innvilges, enten for personer eller for familier som har behov for det. En sosial Side: 2

8 tjeneste kan også være å skaffe plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester når dette behovet måtte oppstå. Til sist nevner 4-2 tjenesten omsorgslønn. Dette er en lønn som kan tildeles personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. Paragraf 4-3 gir den som blant annet på grunn av funksjonshemming ikke kan dra omsorg for seg selv, et krav på hjelp i samsvar med bestemmelsene i 4-2, a-d. Lovens 4-3a gir personer som har bruk for langvarige og koordinerte tjenester, rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren. Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven heretter kalt forskrift om individuell plan nevner i 2 a som et av formålene med utarbeidelse av individuell plan at planen skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, bl.a. for å sikre at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren. Forskriften definerer i 3 en tjenestemottaker blant annet som en person som henvender seg til sosialtjenesten med anmodning om sosiale tjenester, eller som sosialtjenesten gir eller tilbyr sosiale tjenester i det enkelte tilfelle. Paragraf 4 i forskriften gir tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan. I samsvar med samme paragraf skal pårørende trekkes inn i arbeidet med utformingen av individuelle planer i den utstrekningen tjenestemottakeren og pårørende ønsker det. Forskrift om individuell plan 6 legger ansvaret for at det blir utarbeidet individuelle planer for tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, på kommunens helseog sosialtjeneste. Den samme paragrafen pålegger helse- og sosialtjenesten å samarbeide med andre tjenesteytere eller etater dersom tjenestemottakeren har behov for tjenester fra andre. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenestene i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. heretter kalt kvalitetsforskriften - omtaler i 3 innhold og oppgaver i tjenestene. Oppgavene innebærer å etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at brukerne får de tjenester de har behov for til rett tid og i henhold til individuell plan når slik finnes. Videre skal tjenestetilbudet være helhetlig, samordnet og fleksibelt og ivareta kontinuiteten i tjenesten. Brukerne av tjenestene, eventuelt pårørende/verger gis adgang til å medvirke ved utformingen av tjenestene. De utarbeidede prosedyrene skal være skriftlige og forsøke å sikre at de grunnleggende behovene til tjenestemottakerne blir ivaretatt. Som eksempler på grunnleggende behov nevner forskriften tjenestemottakernes opplevelse av respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold tiltjenestetilbudet. Andre eksempler er tilfredsstillelse av fysiologiske og sosiale behov, samt at tjenestemottakerne får følge en normal livs- og døgnrytme. På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier: 1. Kommunen skal yte praktisk bistand og opplæring til psykisk utviklingshemmede. 2. Kommunen skal utarbeide skriftlige prosedyrer for å sikre at brukerne får de sosiale tjenestene de til enhver tid har krav på. 3. Psykisk utviklingshemmede har krav på individuell plan som omfatter langvarige og koordinerte tjenester. Helse- og sosialtjenesten har ansvar for å utarbeide planen i samarbeid med andre tjenesteytere/etater som yter tjenester til tjenestemottakeren. Planen skal være utarbeidet i samarbeid med tjenestemottakeren, eventuelt i samarbeid med pårørende eller verge. 4. Psykisk utviklingshemmede med individuell plan skal følges opp av en tjenesteyter/ primærkontakt med hovedansvar for vedkommende tjenestemottaker. 5. Helse- og sosialtjenesten skal sikre et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuiteten i tjenestene. Side: 3

9 3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING Undersøkelsen er gjennomført med bruk av dokumentanalyse av klientmapper og kommunale dokumenter som vedrører tjenestemottakerne. Vi har også innhentet skriftlig informasjon fra aktuelle personer i helse- og omsorgsavdelingen. Datainnsamlingen foregikk i perioden juni oktober Undersøkelsen omfatter i utgangspunktet alle psykisk utviklingshemmede som var bosatt i Kvænangen kommune pr Vi ser på kommunale tiltak rettet mot denne gruppa for årene 2006 og IVERKSETTING AV TJENESTER OG TILTAK Revisjonskriterier 1. Kommunen skal yte praktisk bistand og opplæring til psykisk utviklingshemmede. 2. Kommunen skal utarbeide skriftlige prosedyrer for å sikre at brukerne får de sosiale tjenestene de til enhver tid har krav på. 4.1 Revisors funn Generelt For å holde oversikt over antallet psykisk utviklingshemmede i kommunen, har Kvænangen kommune satt ned en gruppe som møtes en gang i året og oppdaterer lista over personer med denne diagnosen. Gruppa består av leder for Tilrettelagte Tjenester for Psykisk Utviklingshemmede (TTPU,) rådgiver i pleie og omsorg (PLO), kommunelege 1 og barnevernleder. Kvænangen kommune har registrert 23 psykisk utviklingshemmede pr Av disse er to plassert i fosterhjem som følge av vedtak etter barnevernsloven. En tjenestemottaker har fått innvilget opphold i institusjon med heldøgns omsorgstjenester etter helsetjenesteloven. De tre nevnte personene går ut av undersøkelsen fordi de får dekket sitt bistandsbehov etter andre lovhjemler enn sosialtjenesteloven. Vår undersøkelse omfatter dermed 20 personer som kan være aktuelle mottakere av tjenester etter sosialtjenesteloven. Blant de 20 aktuelle mottakerne av kommunal bistand/opplæring eller andre tiltak, finner vi tre personer som aldri har ønsket hjelp fra Kvænangen kommune og som derfor ikke har noen vedtak etter sosialtjenesteloven. Disse er ført opp under Ikke aktuell i tabellen under pkt Sosiale tjenester og tiltak. TTPU i Kvænangen opplyser at de ikke har utarbeidet skriftlige prosedyrer for å sike at brukerne får de tjenestene de har krav på. Side: 4

10 4.1.2 Sosiale tjenester og tiltak Revisjonens gjennomgang av klientmappene gir følgende informasjon om fordeling av tiltak på de 20 personene som er aktuelle tjenestemottakere: Tiltak Praktisk bistand/opplæring Avlastning Støttekontakt Boform med heldøgns omsorg Omsorgslønn Mottar tjenesten Mottar ikke tjenesten Ikke aktuell Sum tjenestemottakere Seksten personer mottar en eller annen form for praktisk bistand eller opplæring. Dette innebærer tiltak som spesialundervisning, miljøarbeider, dagtilbud, aktivitetstilbud og hjemmehjelp. Miljøarbeid omfatter systematisk planlegging og tilrettelegging av det fysiske miljøet rundt brukeren med utgangspunkt i brukerens egen situasjon og behov. Formålet er at brukerne skal mestre daglige gjøremål og situasjoner ut fra egne forutsetninger. Som eksempler på miljøarbeid nevner kommunen hjelp til morgenstell, do-besøk, fritidsaktiviteter, husarbeid, handling på butikken osv. Eksempler på tiltakene dagtilbud og aktivitetstilbud er også flere. Det kan være medvirkning til drift av kantina i rådhuset en dag eller to i måneden, tilbud om arbeid gjennom den vernede bedriften Kvænangen Produkter eller å være med på å tilberede og servere lunsj for ansatte på Kvænangen Produkter en gang pr måned. Tiltakene omfatter også tilbud om å delta på turer sammen med andre brukere, enten i naturen eller til andre steder. Et annet dag-/aktivitetstiltak er deltaking på forskjellige hobbyaktiviteter. Brukerne av dag- og/eller aktivitetstilbud deltar også sammen med ansatte på den årlige julemessa i Burfjord hvor det blir solgt gjenstander som er produsert gjennom året. I tillegg gir også kommunen tilbud om vertsfamilie for psykisk utviklingshemmede elever som går på videregående skole i en annen kommune. Kommunen lønner vertsfamilien i forhold til hvor mange døgn pr uke elevene er på skolestedet. Elevene betaler en egenandel pr måned som tilsvarer borteboerstipendet. Det blir inngått en avtale mellom kommunen v/plo og vertsfamilien. Avtalen gjør klart hva som er den enkeltes ansvar, oppgaver, godtgjøring og avlønning i forholdet mellom kommune, vertsfamilie, elev og elevens foreldre. De som får innvilget tiltaket, er ungdommer som antas å ikke ville klare seg alene på en hybel. De er avhengige av mye hjelp for å kunne gå på videregående skole og vertsfamilien har den daglige omsorgen for eleven så lenge vedkommende oppholder seg i vertsfamiliens hjem. Mappegjennomgangen viste vedtak om vertsfamilie for tre tjenestemottakere i undersøkelsesperioden. Tiltaket Støttekontakt er tildelt tolv personer i undersøkelsesperioden. Blant brukerne av dette tiltaket finner vi både eldre og yngre tjenestemottakere. En støttekontakt ansettes av kommunen på en kontrakt hvor det er avtalt fast godtgjørelse og timetall pr uke, og arbeidet går ut på å ta brukeren med på aktiviteter i samsvar med brukerens ønsker. En tjenestemottaker er innvilget Boform med heldøgns omsorgstjenester, noe som omfatter hjelp både med praktiske, personlige og økonomiske gjøremål. Kommunen tilbyr leiligheter både for fastboende med heldøgns omsorgsbehov og for avlastning i kommunal regi for hjemmeboende psykisk utviklingshemmede. Ni tjenestemottakere er innvilget en eller annen form for avlastning. Omsorgslønn er tildelt pårørende til ni personer. Side: 5

11 4.2 Revisors vurderinger Kommunen tilbyr flere former for praktisk bistand og opplæring til psykisk utviklingshemmede. Bistanden tilbys både i og utenfor hjemmet og gir tjenestemottakerne muligheter til å delta på varierte aktiviteter, både innendørs og utendørs. Hjemmehjelp og miljøarbeid er rettet mot individuelle praktiske og sosiale behov hos den enkelte brukeren. Begge tiltakene kan være bidrag til å gi tjenestemottakerne en enklere og mer meningsfylt tilværelse. Dagtilbud og aktivitetstilbud gir også brukerne mulighet til kontakt med samfunnet. I tillegg gir de nevnte tiltakene arbeidstrening til de som kan og vil utføre tilrettelagte arbeidsoppgaver. Her synes den vernede bedriften Kvænangen Produkter å ha en viktig funksjon. Ungdommer som ønsker å gå på videregående skole utenfor hjemstedet, får tilbud om å bo hos en vertsfamilie for lettere å kunne gjennomføre slik skolegang. Støttekontakt er et annet tilbud som kan medvirke til en bedre hverdag for de som søker og får innvilget dette tiltaket. Avlastningstiltak og omsorgslønn er rettet først og fremst mot den psykisk utviklingshemmedes familie, men kan ha positiv innvirkning på den daglige omsorgen for brukeren. Alle de nevnte tiltaksformene er eksempler på tilbud som er med på å oppfylle bestemmelsene i sosialtjenestelovens kapittel fire om hvilke tilbud en kommune skal gi til innbyggere med særlige hjelpebehov bl a på grunn av funksjonshemming. Med bakgrunn i det ovenstående kan vi derfor si at Kvænangen kommune oppfyller revisjonskriterium 1 om å yte praktisk bistand og opplæring til psykisk utviklingshemmede. Opplysningen fra TTPU i Kvænangen kommune om at de ikke har utarbeidet skriftlige prosedyrer for å sikre at brukerne får de sosiale tjenestene de har krav på, gjør imidlertid at vi må si at revisjonskriterium 2 ikke er oppfylt. 5 SAMORDNING, SAMARBEID OG MEDVIRKNING Revisjonskriterier 3. Psykisk utviklingshemmede har krav på individuell plan som omfatter langvarige og koordinerte tjenester. Helse- og sosialtjenesten har ansvar for å utarbeide planen i samarbeid med andre tjenesteytere/etater som yter tjenester til tjenestemottakeren. Planen skal være utarbeidet i samarbeid med tjenestemottakeren, eventuelt i samarbeid med pårørende eller verge. 4. Psykisk utviklingshemmede med individuell plan skal følges opp av en tjenesteyter/primærkontakt med hovedansvar for vedkommende tjenestemottaker. 5. Helse- og sosialetaten skal sikre et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuiteten i tjenestene. 5.1 Revisors funn Individuell plan Ved utgangen av 2007 hadde 6 personer fått utarbeidet en individuell plan. Fem av planene var utarbeidet av Kvænangen kommune, og en var utarbeidet mens tjenestemottakeren var bosatt i en annen kommune. Fordi planen var tatt inn i vedkommendes klientmappe, antar vi at både kommunen og tjenestemottakeren/pårørende anser planen for fortsatt å dekke tjenestemottakerens behov. Imidlertid mangler alle de individuelle planene underskrift, både av Side: 6

12 Kvænangen kommune og tjenestemottakeren, eventuelt pårørende eller verge. Etter det revisjonen kan se, er samtlige av de foreliggende individuelle planene utarbeidet i samarbeid med andre tjenesteytende instanser og tjenestemottakerne og/eller deres pårørende. Til sammen 15 personer har ikke fått utarbeidet en individuell plan for det undersøkte tidsrommet. I dette tallet inngår de tre som ikke ønsker noen form for hjelp fra Kvænangen kommune og som også har takket nei til utarbeiding av individuell plan. Av de 15 som mangler IP for undersøkelsesperioden, har èn fått utarbeidet plan i 2008, og for en annen foreligger det utkast til plan fra Når det gjelder de ti resterende som mangler individuell plan, opplyser Kvænangen kommune å ha tatt initiativ overfor flere av disse til å starte arbeidet med utforming av slik plan. Brukerne og/eller deres nærmeste pårørende skal imidlertid ikke ha ønsket at dette arbeidet skulle settes i gang. Verken kommunens initiativ over for brukerne eller brukernes /pårørendes avslag på dette initiativet er dokumentert overfor revisjonen. Vi har fått tilsendt en liste pr 20.juni 2007 som viser ni tjenestemottakere og deres primær- og sekundærkontakter. Det totale antallet aktuelle tjenestemottakere er 21, og det er dermed tolv tjenestemottakere som enten ikke ønsker eller ikke har fått tildelt primærkontakt. Vi har også fått tilsendt en beskrivelse fra 2. mars 1999 Hovedkontaktens oppgaver - som viser hvilke oppgaver primærkontaktene har. Det går fram av beskrivelsen at disse personene har det daglige ansvaret for at kommunens tilbud til tjenestemottakerne fungerer Samordning og samarbeid NAV (helse- og sosialetaten) opplyser at når brukerne kommer i kontakt med kontoret, blir alle kartlagt ut fra hvilke behov de har. Brukere som trenger støtte og oppfølging over lengre tid for å komme i arbeid, aktivitet eller behandling blir kartlagt i forhold til individuelle ressurser og begrensninger. Ut fra denne vurderingen ser NAV i samarbeid med brukeren hva vedkommende ønsker og hva som må til for å nå hovedmålet. NAV ser det også som viktig å finne hvilke muligheter som ligger for hver enkelt innenfor kommunen. Det er brukeren som er i fokus og som skal uttrykke sine ønsker. Disse blir sett opp mot hvilke muligheter som foreligger innenfor kommunen og markedet. De individuelle planene blir derfor utformet forskjellig for hver bruker og gjøres helhetlig når alle forhold rundt vedkommende tas i betraktning. NAV opplyser at de i samråd med brukerne tar kontakt med andre tjenesteytere der det er hensiktsmessig. De tar kontakt med leger, behandlingsinstitusjoner, arbeidsgivere/tiltaksarrangører med mer. I noen tilfeller kan familien være den mest sentrale instansen. Formålet er å sikre at brukeren får oppfølging av sentrale tjenesteytere. For at kontinuiteten skal bli sikret, blir det opprettet en ansvarsgruppe rundt tjenestemottakeren. Gruppa skal evaluere og korrigere planen underveis. 5.2 Revisors vurderinger Rundt en tredjedel av de aktuelle tjenestemottakerne har fått individuelle planer som er utarbeidet i samarbeid mellom kommunen og tjenestemottakerne og/eller deres pårørende, eventuelt verger. Revisjonen har inntrykk av at planene er i bruk selv om de ikke er underskrevne av noen av partene. For ti av de tjenestemottakere som ikke har fått utarbeidet individuell plan, kan kommunen imidlertid ikke dokumentere at det er tatt initiativ til utarbeidelse av slike planer. Vi må derfor kunne si at revisjonskriterium tre ikke er fullt ut oppfylt. Kvænangen kommune har dokumentert primær- og sekundærkontakter for ni av tjue potensielle tjenestemottakere pr 20. juni En beskrivelse fra 1999 viser at primærkontaktene har hovedansvaret for oppfølging av sine tjenestemottakere. Selv om denne beskrivelsen er ni år gammel, antar vi at den fortsatt er gyldig og i bruk. Med bakgrunn i at halvparten av Side: 7

13 tjenestemottakerne har fått oppnevnt primærkontakt, kan vi si at revisjonskriterium 4 er delvis oppfylt. NAV beskriver det slik at den tidligere helse- og sosialetaten foretar en grundig vurdering av vedkommendes behov og forutsetninger når en ny bruker henvender seg til etaten for å få hjelp. Ut fra denne vurderingen blir de individuelle planene utformet og det blir tatt kontakt med andre tjenesteytere i de tilfellene der det er aktuelt. Det blir også opprettet en ansvarsgruppe for hver tjenestemottaker. Vi kan derfor si at ut fra dette virker utformingen av tjenestetilbudet å være i tråd med regelverket, og det synes som om revisjonskriterium fem er oppfylt. 6 HØRING Rapporten ble sendt på høring til Kvænangen kommune den 10. november 2008 med en ukes høringsfrist. Rådmannen delegerte til leder av TTPU å gi svar på høringsutkastet. Høringsfristen ble etter ønske fra kommunen utvidet til Kommunens høringsuttalelse Ved høringsfristens utløp hadde TTPU s leder følgende merknader til rapporten: Kommentarer til rapporten og vurderingene i denne Etter å ha fremskaffet de opplysningene og den dokumentasjonen dere behøvde under arbeidet med rapporten, er jeg ikke overrasket over de funn eller vurderinger som nå fremkommer. I forhold til revisjonskriteriene, så ønsker jeg allikevel å komme med følgende kommentarer til noen av dem; 2. TTPU har over flere år vært preget av stort arbeidspress, underbemanning samt delvis manglende leder. De ansatte har derfor måttet prioritere å yte brukerne de tjenestene de allerede er innvilget framfor papirarbeid/kontorarbeid. 3. Når det gjelder manglende individuelle planer, eller manglende underskrifter på de planene som allerede foreligger, så er dette noe vi i TTPU allerede har tatt tak i. Vi vil dokumentere hvem som ikke ønsker individuell plan, gjennom referat fra samtale med dem og/eller verge/foresatt. Og der det mangler underskrifter på de planene som allerede foreligger, vil dette bli rettet opp når planene blir evaluert årlig. 4. Når det gjelder de tjenestemottakerne som mangler primær/sekundærkontakt, så er det slik at noen av dem faktisk ikke ønsker å få oppnevnt dette. Her må vi nok derfor også få gjennomført samtaler med dem, slik at det fremkommer av referat fra samtalene at ikke alle ønsker primær/sekundærkontakt. Det er også slik at noen av dem som har diagnosen psykisk utviklingshemming i kommunen, ikke ønsker noen form for kontakt eller hjelp fra TTPU. Dette må vi bare respektere, og da vil disse heller ikke få oppnevnt primær/sekundærkontakt. Revisjonen har gjennomgått høringskommentarene og tatt hensyn til dem i våre anbefalinger til kommunens videre praksis innenfor tjenester rettet mot psykisk utviklingshemmede tjenestemottakere. 7 KONKLUSJON Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av følgende problemstilling: Planlegger og iverksetter Kvænangen kommune tiltak for psykisk utviklingshemmede i tråd med Sosialtjenesteloven kapittel 4? På bakgrunn av funnene i rapporten kan vi si at Kvænangen kommune planlegger og iverksetter tiltak for psykisk utviklingshemmede i tråd med bestemmelsene i regelverket. Kommunens Side: 8

14 psykisk utviklingshemmede innbyggere får de tilbudene de har krav på etter Sosialtjenesteloven kapittel 4. Våre funn viser også at kommunen synes å ha prioritert å gi brukerne tjenester framfor å etablere skriftlige prosedyrer som i følge kvalitetsforskriften skal søke å sikre at tjenestemottakerne får tilfredsstilt grunnleggende behov. Kommunen har heller ikke i tilstrekkelig grad sørget for å dokumentere det totale omfanget av tilbudte tjenester til psykisk utviklingshemmede. 8 ANBEFALINGER Etter hva KomRev Nord erfarer, er Kvænangen kommune allerede i gang med å rette opp de avvikene mellom regelverk og praksis som undersøkelsen har avdekket. KomRev Nord anbefaler derfor kommunen å sette av tid til å utarbeide skriftlige prosedyrer i tråd med bestemmelsene i 3 i kvalitetsforskriften for sikre best mulig tilbud til sine psykisk utviklingshemmede innbyggere. Noen brukere ønsker ikke noen form for hjelp, selv om de fyller kravene i regelverket for å motta hjelp etter Sosialtjenesteloven kapittel 4. Vi foreslår derfor at kommunen i størst mulig grad sørger for dokumentasjon for tilbud som gis til aktuelle tjenestemottakere, enten tilbudet blir avslått eller mottatt. Side: 9

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/7672-2 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING HØRINGSNOTAT FRA STIFTELSEN RADARVEIEN, STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER OG STIFTELSEN RAGNA RINGDALS DAGSENTER LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING INNLEDNING OM HØRINGSNOTATET

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Avlastningstilbud i Agdenes kommune

Avlastningstilbud i Agdenes kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 06/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på avlastningstilbud i kommune. I bestillingen ble følgende

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Kravspesifikasjon. Bilag 1

Kravspesifikasjon. Bilag 1 Bilag 1 Kravspesifikasjon 1. Innledning... 2 2. Om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)... 2 3. Tjenestekontoret... 3 4. Krav til leverandøren... 5 4.1 Bruker/arbeidsleder... 5 4.2 Assistenter... 5 4.3

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser.

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kommunale tjenester Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kapittel 1. Formål og virkeområde 1-1.Lovens formål: Lovens formål er særlig å: 1. forebygge,

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Individuell plan (IP)

Individuell plan (IP) Individuell plan (IP) Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinator Angelmans syndrom Lise Beate Hoxmark Rådgiver/sosionom Frambu, 7. april 2014 Individuell plan Mål med IP Pasient

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Styringsdokumenter Forskrift om habilitering og rehabilitering 7, 1-4 ledd Koordinerende enhet som redskap for

Detaljer

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG OMSORGSLOVGIVNINGEN - VERGENS ROLLE Seniorrådgiver Hans D. Reppen, 22.06.2016 Innledning Bruk av tvang og makt må ha hjemmel i lov, og kan først utøves etter at vedtak eller

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud Helhetlig tjenestetilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Brukermedvirkning i Bufetat Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Side 1 Navn på seminar / 20.09.2011 Brukermedvirkning Brukermedvirkning individuell Brukermedvirkning - kollektiv Side 2 Navn på seminar /

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Asker kommune Virksomhetens adresse: Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 21.03.12 19.09.12.

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Tjenestebeskrivelser for Sauherad kommune

Tjenestebeskrivelser for Sauherad kommune Sauherad kommune I denne tjenestebeskrivelsen kan du finne opplysninger om hvilke tjenester som omfattes av og standarden på disse. Tjenestebeskrivelsene har til hensikt å avklare forventninger og gi informasjon

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk.

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk. Miljøarbeidertjeneste Boveiledertjeneste Generelt Alternativt navn Boveiledertjeneste Ingress Miljøarbeidertjenesten er en virksomhet innen helse- og omsorgsenheten, hvor det gis tjenester ut ifra lov

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

Varsel om tilsyn (systemrevisjon) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn (systemrevisjon) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Vår dato: 12.09.2017 Vår referanse: 2017/5686 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Magnhild Budal Pettersen Modum kommune v/rådmann Servicetorget, Postboks 38 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266820

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Bistand funksjonshemmede. Inderøy kommune

Bistand funksjonshemmede. Inderøy kommune Bistand funksjonshemmede Inderøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1729-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mars til juni 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av enheten/tjenesten Bistand

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Opplysninger til søkeren HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE er kommunens ansvarsområde. Den yter ulike former for hjelp når behov melder seg. Med dette skjemaet kan du på

Detaljer

Nr. I-9/2015 Vår ref 15/4398 Dato 18.12.2015

Nr. I-9/2015 Vår ref 15/4398 Dato 18.12.2015 Rundskriv Landets kommuner Landets fylkesmenn Helsedirektoratet Statens helsetilsyn Nr. I-9/2015 Vår ref 15/4398 Dato 18.12.2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1. INNLEDNING

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester II Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200903950-/ATG Vår ref: 10/9769 Vår dato: 8 JAN 20:1 Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Foto: Camilla Knudsen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Fagkonferanse 28. november 2017 v/cecilie Rønning Melø 2 Bakgrunn: Hjelpebehovet til personer

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat

Vedlegg til høringsnotat 1 Vedlegg til høringsnotat Nye lovbestemmelser vedtatt 17. juni 2016 I I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer: Ny 2-1 e skal lyde: 2-1 e Rett til opphold i

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 19.04.2013 Deres dato Vår referanse 13/1834 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS Juni, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1 Koordinatorforløpet 31.10.2017 Haugesund kommune 1 Individuell plan/koordinator fra lov til praksis Lovverk/forskrift/veileder koordinator Bruker Kommune 31.10.2017 Haugesund kommune 2 Lovverk og forskrifter

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Vadsø Familiesenter ved Samordningsteamet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ

Detaljer

AVTALE for inntak og opphold ved FRAMskolen på VALLERSUND GÅRD

AVTALE for inntak og opphold ved FRAMskolen på VALLERSUND GÅRD AVTALE for inntak og opphold ved FRAMskolen på VALLERSUND GÅRD FRAMskolen er en del av Camphill Landsbystiftelse i Norge. FRAMskolens målsetning er å veilede unge voksne utviklingshemmede gjennom de første

Detaljer

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler, vurdering Sykehjem,

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer