Retningslinjer for dimensjonering av veier med tilhørende arealer - Mandal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for dimensjonering av veier med tilhørende arealer - Mandal kommune"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1. Forord side Veityper side Standardklasser side Atkomstvei type A1 og A2 side Samlevei type S1 og S2 side Gang-/sykkelvei side Privat felles atkomstvei side 7 3 Frisiktarealer side 7 4 Bussholdeplasser side 7 5 Rabatt mellom gang-/sykkelvei og samlevei side 7 6 Parkeringsplasser side 8 7 Snuplasser side 8 8 Støyskjerming side 8 Vedlegg 1: Profil adkomstveier side 9 Vedlegg 2: Profil samlevei side 10 Vedlegg 3: Profil gang- og sykkelvei/privat vei side 11 Vedlegg 4: Adkomstveier - frisiktsoner side 12 Vedlegg 5: Busslommer, leskur side 13 Vedlegg 6: Snuplasser side 14 1

2 Forord Retningslinjer for dimensjonering av veier med tilhørende arealer - for Mandal kommune er utarbeidet med utgangspunkt i "Veinormaler for Kristiansand kommune, 1.november 2001". Retningslinjene er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, bomiljø, framkommelighet for alle ved planlegging ved ulike typer områder og kommunale veier. Retningslinjene er i stor grad basert på Vegdirektoratets håndbok 017, vei- og gateutforming -93, og håndbok 018, veibygging -92. Det er foretatt en forenkling med beskrivelse av de viktigste normalverdier for kommunale veier. I den grad detaljer og opplysninger mangler, forutsettes bruk av håndbok 017 og 018 og Norsk Standard 3420 utg Teknisk forvaltning Kristin Terkelsen,

3 1.1 Veityper Det kommunale veinettet i Mandal kan deles inn i følgende veityper: Atkomstveier: Samleveier: Gang-/sykkelveier: Boligveier og stikkveier i industriområder Forbindelsesveier innenfor områder og bydeler, industriveier og/eller veier med busstrafikk Veier for gang-/sykkeltrafikk atskilt fra kjørevei (i spesielle tilfeller kan det tillates kjøring til inntil 3 boenheter på gang-/sykkelvei) 1.2 Standardklasser Veiens standardklasse avhenger av veiens funksjon, antall boenheter og omgivelser. Ved valg av standardklasse må det også vurderes potensiale for fremtidig utbygging i tilknytning til en vei. Veier med atkomst til 6 boenheter eller mer og lengde mer enn 50 m skal utformes som offentlig vei. I industriområder skal stikkveier til mer enn 3 tomter/bedrifter og lengde mer enn 50 m utformes som offentlig vei. Veinettet i kommunen inndeles i følgende standardklasser: Atkomstvei klasse A1 og A2: A1 betjener mer enn 3 og mindre enn 50 boenheter A2 for mer enn 50 boenheter Samlevei klasse S1 og S2: S1 har ikke busstrafikk og betjener mindre enn 250 boenheter S2 har busstrafikk eller mer enn 250 boenheter Gang- og sykkelvei: Gang- og sykkelvei Fortau 3

4 I tabellene nedenfor er det en del forkortelser som betyr følgende: CL = Senterlinje L1/ = Lengder, disse er oppgitt i tabellene Dim. = Dimensjonert L2 S = Stigning L = Lastebil R = Radius LL = Liten lastebil ÅDT = Årsdøgnstrafikk SP = Spesialbil (eks: vogntog) 2.1 Adkomstveier A1 og A2 (fig. 1) >3 og < 50/80 boenheter > 50/80 boenheter Reguleringsbredde 6,0 m + siktutvidelse 10 m + siktutvidelse Kjørebanebredde eks. skulder, 3,0 m 4,5 m S<70 Kjørebanebredde eks. skulder, S>70 4,0 m 4,5 m Asfaltert skulder mot kantstein 0,25 m 0,25 m Skulder mot grøft/rekkverk 0,5 hvorav 0,25 asfalteres 0,5 hvorav 0,25 asfalteres Fortau 2,0 meter asfaltbredde, 0,25 m grusskulder Min. avst. reg. grense bolig 3,0 m 3,0 m Min. avst. garasjevegg parallelt 2,0 m 2,0 m med eiendomsgrense mot vei Min. avst. garasjevegg normalt 5,0 m 5,0 m med eiendomsgrense mot vei Dimensjonerende hastighet 30 km/t 30 km/t Dimensjonerende kjøretøy L L Min. lengde til snuplass for 50 m 50 m blindvei Snuplass dim. for LL, S<50 dim. For L, S<50 Minste horisontalradius 20 m 20 m Stoppsikt v/fall/stigning 0-50, L1 25 m 25 m Stoppsikt v/stigning , 25 m 25 m L1 Stoppsikt v/fall , L1 30 m 30 m Siktutvidelse i kurver R=50 1,5 m 0,75 m Minste vertikalradius høybrekk 350 m 120 m Minste vertikalradius lavbrekk 100 m 100 m Maksimal stigning, S Maks. stigning i kryss Maks. stign. mot hoved/samlevei 25 8 m fra veikant hoved/samlev m fra veikant hoved/samlev. Min./maks. tverrfall/overhøyde 30/40 30/50 Min. radius innerkant vei i 10 m 8 m 4

5 kryss Sikt i kryss (mellom boligveier) målt inn fra veikant og langs CL kjørebane Sikt i avkjørsler målt fra asfaltkant 10m x L1 mot venstre 4 m x L1 mot høyre 3 m x L1 3 m x L1 10m x L1 mot venstre 4 m x L1 mot høyre Maks. stign. i avkjørsel 25 de første 5 m fra veikant 25 de første 5 m fra veikant Maks. bredde på avkjørsler ved 7m 7m eiendomsgrense Fri høyde 4,70 m (<4,70 m må skiltes) 4,70 m (<4,70 m må skiltes) Avstand mellom møteplasser/avkj. maks. 100 m 2.2 Samlevei S1 og S2 (fig.2) < 250 boenheter > 250 boenheter eller buss/ind.vei Reguleringsbredde min. 11,0 m + breddeutvidelse min. 14,0 m + breddeutvidelse Kjørebanebredde eks. skulder 5,0 + breddeutvidelse 6,0 + breddeutvidelse Asfaltert skulder mot kantstein 0,25 0,25 Skulder mot grøft/rekkverk 0,5 m hvorav 0,25 m asfalteres 0,5 m hvorav 0,25 m asfalteres Grøft/snøareal 1,5 fra veikant, 1,0 fra fortauskant 1,5 fra veikant, 1,0 fra g/sv-kant Min.avst. reg.grense - bolig og 6,00 m 8,00 m garasje Fortau min.2,5 m asfaltbredde +25cm skulder Gang-/sykkelvei der strekning inngår i sammenhengende gsvei min.2,5 asfaltbredde+25cm skulder Dimensjonerende kjøretøy SP (L) Dimensjonerende hastighet 50 km/t 50 km/t Minste horisontalradius 60 m (35 m) Stoppsikt v/fall/stigning 0-30, L1 55 m (40 m) Stoppsikt v/stigning 38-80, L1 50 m (35 m) Stoppsikt v/fall 30-80, L1 60 m (40 m) Breddeutvidelse i kurver 60<R=70 1,0m Breddeutvidelse i kurver 70<R=125 0,75m Breddeutvidelse i kurver 125<R=200 0,5m Minste vertikalradius 400 m (250 m) Maksimal stigning 80 Maksimal stigning, lengde < 100m 100 Maks. stigning i kryss m/atkomst vei 70 5

6 Maks. stigning i kryss m/hovedvei 50 Min./maks. tverrfall/overhøyde 30/60 Min. radius innerkant vei i kryss 10 m (8 m) Sikt i kryss målt inn fra veikant og langs CL kjørebane 10m x 1,2 L1 mot venstre 4 m x 1,2 L1 mot høyre Sikt i avkjørsler 4m x L1 Maks. stign. i avkjørsel 25 de første 5 m fra veikant Maks. bredde på industriavkjørsler ved eiendomsgrense 10 m Fri høyde 4,70 m Støyskjerming vurderes v/ådt>1000 Breddeutvidelse se håndbok 017 Overhøyde se håndbok 017 Gangbru/fotgjengerundergang Gangfelt Trafikkøy i gangfelt bredde min. Trafikkøy i sidevei vurderes v/ådt>4.000, min.25 kryssende fotgj. i max. time vurderes v/ådt>2.000, min.25 kryssende fotgj. i max. time 2,0 m S-vei:ÅDT>1500 A-vei:>100 boenheter Venstre/høyresvingfelt ÅDT>5000 (se håndbok 017 s.162) Busslommer ÅDT>1000 Merking av senterlinje/kantlinjer ÅDT > 2000 og fartsgrense > 40 km/t (tall i parentes gjelder veier dimensjonert for hastighet 40 km/t og skal normalt ikke benyttes) 2.3 Gang-/sykkelvei (fig. 3) Reguleringsbredde min. 5,5 m Kjørebanebredde eks. skulder, S<80 3,0 Asfaltert skulder mot kantstein 0,0 Grusskulder mot grøft/rekkverk 0,25 Grøft/snøareal 1,0 m Min.avst. for reg. grense bolig 3,00 m Min. avst. garasje parallelt med eiendomsgrense mot vei 1,50 m Min. avst. garasje normalt med eiendomsgrense mot vei 5,00 m Dimensjonerende kjøretøy LL Minste horisontalradius 15 m Stoppsikt v/fall/stigning 0-50, L1 20 m Stoppsikt v/stigning , L1 5 m Stoppsikt v/fall , L1 40 m Minste vertikalradius høybrekk 50 m 6

7 Minste vertikalradius lavbrekk 50 m Maksimal stigning, S, lengde > 100m 80 Maksimal stigning, S, lengde < 100m 100 Anbefalt maks. stigning på ramper til 50 underganger/gangbruer Min./maks. tverrfall 30/50 Min. radius innerkant vei i kryss 10 m Sikt i kryss (med bilvei) målt inn fra veikant og langs CL gs-vei 4 m x L1 mot venstre 1 m x L1 mot høyre Sikt i kryss (mellom g/s-veier) målt inn fra veikant og langs CL gs-vei 4 m x L1 mot venstre 1 m x L1 mot høyre Sikt i avkjørsler 1,5 m x L1 Fri høyde 3,0 m Bredde/høyde i underganger min. 4,0 x 3,0 m 2.4 Privat felles atkomstvei Reguleringsbredde min. 5,0 m Kjørebanebredde inkl. skuldre min. 3,0 m Grøft/snøareal 1,0 m Dimensjonerende kjøretøy LL Maksimal stigning, S 125 Maks. stign. mot hoved/samlevei 25 de første 5 m fra veikant hoved/samlev. Sikt i kryss (med bilvei) målt inn fra veikant og langs CL kjørebane 4 m x L1 mot venstre 4 m x L1 mot høyre 3 Frisiktarealer (fig. 4) Langs samleveier skal frisiktarealer i kryss og avkjørsler reguleres som offentlig veigrunn. Langs atkomstveier skal frisiktarealer reguleres som tomtegrunn (kryss mellom atkomstveier, private atkomstveier og avkjørsler) og klausuleres gjennom reguleringsbestemmelser. Innenfor frisiktarealet tillates ikke vegetasjon eller gjerder høyere enn 0,5 m over tilstøtende veiers nivå. Terreng kan ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå. 4 Bussholdeplasser (fig. 5) Busslommer utformes med innkjøringslengde, oppstillingslengde og utkjøringslengde på henholdsvis 30, 15 og 10 m. Holdeplasser må ikke legges i eller ved utgangen av innerkurver (aht. sikt for sjåfør ved utkjøring) eller i stigning større enn 60. 7

8 På veier med ÅDT < og fartsgrense < 50 km/t kan holdeplasser utformes uten busslomme med repos på 2 x 8 m for av- og påstigende passasjerer. Repos bør ligge i tilknytning til fortau eller gang-/sykkelvei. 5 Rabatt mellom gang-/sykkelvei og samlevei Rabatt etableres fortrinnsvis med 2,0 m bredde med kantstein på begge sider. Ved kostbart terreng eller tett bebyggelse nær veien, kan rabattbredden reduseres til min. 1,0 m. I eksisterende bebyggelse vurderes spesialløsninger ut fra tilgjengelig plass. 6 Parkeringsplasser Parkeringsplasser skal oppføres i tråd med Mandal kommunes parkeringsvedtekt (vedtatt 1999). Parkeringsplasser utformes fortrinnsvis vinkelrett på vei med minimum 2,5 m bredde, 5 m lengde og 6 m manøvreringsareal (inklusive veibredde). HC-parkeringsplasser utformes med 3,8-4,0 m bredde. P-plasser skal ha maksimal stigning 50 (både i bredde- og lengderetning). Gjesteparkeringsplasser skal som tilhører private boenheter skal ikke inngå i det offentlige veinettet. Gjesteparkeringsplasser bør fordeles rundt i et boligområdet, men plasser for færre enn 4 biler bør unngås. Avstand mellom bolig og gjesteparkeringsplass bør ikke overstige 150 m. Parkeringsplasser bør ikke legges inntil lekearealer. 7 Snuplasser (fig. 6) Enhver kommunal blindvei skal ha snuplass. Snuplasser utformes som vendehammer med 16 m lengde eller rundkjøring med 10 m ytre radius. Maksimal lengde på arm i vendehammer er 30 m. I industriområder benyttes rundkjøring med 13 m radius. Mindre stikkveier i industriområder kan utformes som vendehammere dimensjonert for spesialbil (SP) eller lastebil (L). Snuplass skal ha maksimal stigning 50. Det må avsettes min. 3 x 6 m til snøareal ved enden av hver del av vendehammere. 8 Støyskjerming Støyskjerming i utbyggingsområder bør fortrinnsvis skje med jordvoller aht. estetikk. Skjermhøyder over 2,5 m skal ikke forekomme. Lav skjerm med gjerdeutforming på lav jordvoll bør tilstrebes framfor høy skjerm. Støyskjermer gir best effekt nærmest veien, men må ikke settes slik at de kommer i konflikt med sikt i kryss og avkjørsler. Minimumsavstand fra skjerm til skulderkant samlevei og atkomstvei er 1,5 m, til skulderkant gang-/sykkelvei og fortau 1,0 m. Vedlikehold av skjermer i nye boligområder skal utføres av boligeierne. Krav om dette skal tas inn i reguleringsbestemmelsene og tinglyses på tomtene. 8

9 Fig.1 /1:2 9

10 Fig.2 10

11 Fig.3 11

12 Fig.4 12

13 Fig.5 13

14 Fig.6 14

Retningsliner for utforming av kommunale vegar, gater og gangvegar i Tysvær kommune

Retningsliner for utforming av kommunale vegar, gater og gangvegar i Tysvær kommune Side 1 av 9 Retningsliner for utforming av kommunale vegar, gater og gangvegar i Tysvær kommune Vedtatt 19.03.2013 Forord Dette dokumentet er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerheit, bumiljø, framkommelegheit

Detaljer

Retningslinje for dimensjonering av veier med tilførende arealer Modum kommune. Vedtatt av Modum kommunestyre

Retningslinje for dimensjonering av veier med tilførende arealer Modum kommune. Vedtatt av Modum kommunestyre Retningslinje for dimensjonering av veier med tilførende arealer Modum kommune Vedtatt av Modum kommunestyre 20.09.2010 (sak 49/10) Sist revidert: 23.09.2010 Innhold 1. Veityper... 3 1.1 Standardklasser...

Detaljer

VEINORMAL FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

VEINORMAL FOR KRISTIANSAND KOMMUNE VEINORMAL FOR KRISTIANSAND KOMMUNE Februar 2009 Innholdsfortegnelse Kapittel Side 0. Forord 3 1. Geometrisk utforming 4 1.1 Veityper 4 1.2 Standardklasser 4 1.3 Samlevei type S1 og S2 4 1.4 Atkomstvei

Detaljer

VEINORMAL FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

VEINORMAL FOR KRISTIANSAND KOMMUNE VEINORMAL FOR KRISTIANSAND KOMMUNE Veinormal for Kristiansand kommune 03.06.2015 Innhold 0. Forord... 4 Del 1. Geometrisk utforming... 5 1.0 Generelt... 5 1.1 Standardklasser... 5 1.2 Generelt om reguleringsbredder...

Detaljer

VEINORMAL FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

VEINORMAL FOR KRISTIANSAND KOMMUNE VEINORMAL FOR KRISTIANSAND KOMMUNE Vedtatt av bystyret 22.04.2009 Innholdsfortegnelse Kapittel Side 0. Forord 3 1. Geometrisk utforming 4 1.1 Veityper 4 1.2 Standardklasser 4 1.3 Samlevei type S1 og S2

Detaljer

VEGNORMAL FOR GRIMSTAD KOMMUNE

VEGNORMAL FOR GRIMSTAD KOMMUNE VEGNORMAL FOR GRIMSTAD KOMMUNE Utgave 20 Desember 2013 www.grimstad.kommune.no Forord Denne normalen erstatter kommunens vegnormal av 22/06 1987. Den er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, bomiljø,

Detaljer

INNHOLD 0.1 INNLEDNING 2

INNHOLD 0.1 INNLEDNING 2 INNHOLD Side 0.0 FORORD 1 0.1 INNLEDNING 2 1.0 3 1.1 VEIKLASSER 3 1.1.1 GANG-/SYKKELVEI (G/S) 4 1.1.2 FELLES AVKJØRSEL (FA) 5 1.1.3 BOLIGSVEI 1 (B1) 6 1.1.4 BOLIGSVEI 2 (B2) 7 1.1.5 BOLIGSVEI 3 (B3) 8

Detaljer

Veinorm. Fredrikstad kommune

Veinorm. Fredrikstad kommune Veinorm Fredrikstad kommune Vedtatt av Teknisk utvalg 14.12.2016 Forord Samferdsel er en grunnleggende basisaktivitet i samfunnet. Et godt utbygd og fungerende veinett har stor betydning for innbyggernes

Detaljer

Planbestemmelser for Engene boligområde del II

Planbestemmelser for Engene boligområde del II ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Engene boligområde del II Arkivsak: 07/989 Arkivkode: REG 1403r2 Vedtatt i Arendal bystyre: 24.01.2008, sak 5/08 Tilhørende plankartets utarbeidingsdato: 12.07.06 Plankartet

Detaljer

3.4 Veiklasse 4 Sommerbilvei for tømmerbil

3.4 Veiklasse 4 Sommerbilvei for tømmerbil 3.4 Veiklasse 4 Sommerbilvei for tømmerbil med henger Veiklasse 4 er bilveier som bygges for transport av tømmer og andre landbruksprodukter i barmarksperioden (veien er fri for is og snø). Veiklassen

Detaljer

KAP 3. VEGUTFORMING REGULERINGSPLAN- NIVÅ (revidert 2013)

KAP 3. VEGUTFORMING REGULERINGSPLAN- NIVÅ (revidert 2013) KAP 3. VEGUTFORMING REGULERINGSPLAN- NIVÅ (revidert 2013) Karmøy kommune - kommunalteknisk norm 3.1 INNLEDNING 3 3.2 KRAV TIL ULIKE UTBYGGINGSFORMER 4 3.2.1 Fortettingsområder 4 3.2.2 Konsentrert utbygging

Detaljer

VEINORMAL FOR SØGNE KOMMUNE

VEINORMAL FOR SØGNE KOMMUNE VEINORMAL FOR SØGNE KOMMUNE Høringsutkast Vedtatt lagt på høring 7.6.17 av formannskapet i Søgne kommune Veinormal for Søgne kommune 7.6.17 Innhold 0. Forord... 4 Del 1. Geometrisk utforming... 5 1.0 Generelt...

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DYBDALSHEI BOLIGOMRÅDE

ARENDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DYBDALSHEI BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DYBDALSHEI BOLIGOMRÅDE Arkivsak: 07/4708 Arkivkode: REG 2819R2 Vedtatt i Arendal bystyre: 29.06.06, sak 113/06 Bestemmelsene er sist revidert: 11.04.06 Tilhørende plankartets

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA

REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA Arendal 20.12.15 REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA UTREDNING ATKOMSTVEIER VEDLEGG TIL PLANBESKRIVELSE Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Brennvika stilte Tvedestrand kommune i møte

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING AV VEILØSNING

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING AV VEILØSNING NOTAT Oppdrag 1130517 Industriveien Spikkestad, tomt 6/40 Kunde Rondane Eiendom AS Notat nr. - Til Rondane Eiendom/Felix arkitekter Fra Kopi Rambøll v/børrud, Elin TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING OG VURDERING

Detaljer

Trafikkanalyse Ørnaberget 2

Trafikkanalyse Ørnaberget 2 Øster Hus Tomter AS Trafikkanalyse Ørnaberget 2 2013-04-19 Revisjon: H02 H02 19/4-2013 Utarbeidet TOST JEJ LANIE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

Normen er i stor grad basert på Vegdirektoratets (VD) håndbøker N100 veg- og gateutforming (tidl 017), og N200 Vegbygging (tidl 018).

Normen er i stor grad basert på Vegdirektoratets (VD) håndbøker N100 veg- og gateutforming (tidl 017), og N200 Vegbygging (tidl 018). Innhold Del 1. Innledning... 3 Del 2. Administrative bestemmelser... 4 Del 3. Geometrisk utforming av veianlegget... 6 Del 4. Teknisk utførelse av veianlegg... 8 Del 5. Normalprofiler og skisser... 14

Detaljer

VEI- OG GATENORMAL FOR ASKER KOMMUNE

VEI- OG GATENORMAL FOR ASKER KOMMUNE 2 3 Forord Asker kommunes Vei- og gatenormal, er en lokal normal delvis bygget over Vegdirektoratets håndbok 017, Veg og gatenormaler. Vei- og gatenormalen skal være tilpasset behovet for regulering og

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Broneset boligområde Arkivsak: 07/38 Arkivkode: REG 2415r1 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 19.11.09, sak 130/09 Plankartets dato: 18.11.05,

Detaljer

VEINORMAL FOR SONGDALEN KOMMUNE

VEINORMAL FOR SONGDALEN KOMMUNE VEINORMAL FOR SONGDALEN KOMMUNE Veinormal for Songdalen kommune 14.07.15 Innhold 0. Forord... 4 Del 1. Geometrisk utforming... 5 1.0 Generelt... 5 1.1 Standardklasser... 5 1.2 Generelt om reguleringsbredder...

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Utgave 2002 Gatenorm 2. VEI- OG GATEUTFORMING...2-1

DRAMMEN KOMMUNE Utgave 2002 Gatenorm 2. VEI- OG GATEUTFORMING...2-1 2. VEI- OG GATEUTFORMING...2-1 2.1 2.1.1 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 2-1 Generelt.............. 2-1 2.1.2 Fotgjengere, syklister m.m... 2-1 2.1.3 Motorkjøretøyer... 2-2 2.1.4 Dimensjonerende kjøremåte............

Detaljer

Vei og gatenorm for Kristiansund kommune. Utkast 30.11.2015

Vei og gatenorm for Kristiansund kommune. Utkast 30.11.2015 Vei og gatenorm for Kristiansund kommune Utkast 30.11.2015 Forord Denne normen er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, bomiljø og fremkommelighet for alle, kommunal sørvis og framtidig vedlikehold

Detaljer

Tekniske parametre (for flere parametre vises til Vegnormal for Lillesand kommune):

Tekniske parametre (for flere parametre vises til Vegnormal for Lillesand kommune): VEDLEGG 1 TIL PLANPROGRAM Arendal 02.11.15, rev 20.01.17 MASSEUTTAK LANGEMYR VURDERING AV ATKOMSTVEIER VEDLEGG TIL PLANPROGRAM Bakgrunn NCC Industry AS planlegger nytt masseuttak på Langemyr i Lillesand

Detaljer

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011

Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 Grønn, nær og levende Røyken kommune Vei og gatenorm Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011 2 Forord Røyken kommunes Vei- og gatenorm, er en lokal norm delvis bygget over Vegdirektoratets håndbok 017,

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Statens vegvesen Vedlegg til NA-RUNDSKRIV NR. 04/10 Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Nedenstående kriterier skal legges til grunn for innføring av reguleringen.

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Blandalen boligområde Arkivsak: 07/1184 Arkivkode: REG 2116r6 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.02.2008, sak 37/08 Tilhørende plankartets utarbeidingsdato: 01.10.07, sist

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for RonaVilla - Sånum I MANDAL KOMMUNE Plan ID

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for RonaVilla - Sånum I MANDAL KOMMUNE Plan ID REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for RonaVilla - Sånum I MANDAL KOMMUNE Plan ID 201204 26.11.2013 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Statens vegvesen D2-S06a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S06a Krav til sikt generelle krav

Statens vegvesen D2-S06a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S06a Krav til sikt generelle krav Statens vegvesen D2-S06a - 1 D2-S06a Krav til sikt generelle krav Innhold 1 Generelle krav... 2 2 Areal med krav til sikt... 2 3 Vegetasjon i arealer med krav til sikt... 10 4 Snø og is i arealer og på

Detaljer

Vegnormal for Nes kommune

Vegnormal for Nes kommune Vegnormal for Nes kommune Forslag til Teknisk utvalg Jan Erik Tilghman 1 Forord Normalen er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, bomiljø, anleggskostnader, fremkommelighet for alle, kommunal service

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for detaljplan - Longum Park

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for detaljplan - Longum Park ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for detaljplan - Longum Park Arkivsak: 2010/1339 Arkivkode: 2019r7 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 25.08.2011, sak 118/11 Plankartets dato:

Detaljer

REGULERINGSMESSIGE VILKÅR FOR OVERTAKELSE AV VEG TIL KOMMUNALT VEDLIKEHOLD.

REGULERINGSMESSIGE VILKÅR FOR OVERTAKELSE AV VEG TIL KOMMUNALT VEDLIKEHOLD. Vegnormer for Bergen kommune, samt vilkår for overtakelse av veger til kommunalt vedlikehold, et supplement til Statens vegvesen, vegdirektoratet sine vegnormaler. FORORD Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1)

1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1) Plan nr. 1391 Reguleringsbestemmelser for Justvik B33 Detaljregulering Dato: 08.11.16 1. Bebyggelse og anlegg PBL 12-5 (NR. 1) 1.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG BOLIGBEBYGGELSE (1110) 1.1.1 Bebyggelsestyper Innenfor

Detaljer

Utendørs arealer skal gis en god estetisk utforming iht. godkjent utomhusplan.

Utendørs arealer skal gis en god estetisk utforming iht. godkjent utomhusplan. Porsáŋggu gielda - Porsangin komuuni Vedtatt dato: Sist revidert dato: Forslag til 1. gangs behandling - 10.5.2017 Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 2016003

Detaljer

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kryss Barnebursdagstesten Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kvalitet dynamisk rangering -Sikkerhet - Trygghet - Sammenheng

Detaljer

Alle fotgjengerfelt er fjernet. Tekstblokker o.l. utenfor planens avgrensning er fjernet.

Alle fotgjengerfelt er fjernet. Tekstblokker o.l. utenfor planens avgrensning er fjernet. Songdalen kommune Plan og Byggesaksavdelingen Songdalsveien 53 Postboks 53 4685 Nodeland Planbeskrivelsen under er korrigert ihht. kommunestyrets vilkår i vedtak av 26.09.07. Beskrivelsen er endret og

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

SOLFJELD NÆRINGSOMRÅDE REGULERINGS- BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN: TVEDESTRAND KOMMUNE. Planforslag: 21. november 2008 Sist revidert: 5.

SOLFJELD NÆRINGSOMRÅDE REGULERINGS- BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN: TVEDESTRAND KOMMUNE. Planforslag: 21. november 2008 Sist revidert: 5. REGULERINGSPLAN: SOLFJELD NÆRINGSOMRÅDE TVEDESTRAND KOMMUNE Foto: Innsyn til planområdet fra riksvegen Bildet er tatt i nordvestlig retning REGULERINGS- BESTEMMELSER Planforslag: 21. november 2008 Sist

Detaljer

BREIDABLIKK II Leknes

BREIDABLIKK II Leknes Side 1 REGULERINGSPLAN FOR BREIDABLIKK II Leknes Vestvågøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 3.6.2010 Rev. 22.8.2011 Rev. 14.09.2011 www.westerlund.bz www.reguleringsplan.no Side 2 GENERELT Disse bestemmelser

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER:

ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER: ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER: Dato for siste revisjon av planen: 21.07.98. Dato for kommunestyrets godkjenning av planen: 24.06.98. Planområdet

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Denne presentasjonen er i stor grad

Detaljer

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON RV. 111 RUNDKJØRING X NAVESTADVEIEN REGULERINGSPLAN 70 % PROSJEKTERT Statens vegvesen Region øst Trafikkteknikk og analyse, 24. november 2011 1. Innledning Etter henvendelse fra

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Maritim og teknisk komite Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 22.10.2013 Tid: 15:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/00093-075 008038/05 L12 LU/LU/RSB REGULERINGSBESTEMMELSER KLEPPESTEMMEN Datert 18.08.04,

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

Trafikksikkerhetsvurdering Åsveien

Trafikksikkerhetsvurdering Åsveien Øster Hus Tomter AS Trafikksikkerhetsvurdering Åsveien 2012-05-31 Revisjon: H02 H02 H01 8/6-2012 31/5-2012 Revidert Utarbeidet TOST TOST JEJ JEJ TOST TOST Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Trafikkmønsterplan. Temaplan. Trafikkmønsterplan 1. Dato: Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel

Trafikkmønsterplan. Temaplan. Trafikkmønsterplan 1. Dato: Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel Trafikkmønsterplan Temaplan Dato: 25.01.16 Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel Behandling Dato Revidert Vedtatt i planutvalget 19.02.2016 Kommunestyret 14.12.2016 Omklassifisering

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for MYRA BOLIGFELT, E2

ARENDAL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for MYRA BOLIGFELT, E2 ARENDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for MYRA BOLIGFELT, E2 Vedtatt i Det faste utvalg for plansaker (PBL 28-1.2): 20.11.03, sak 0401/03 Bestemmelsene er sist revidert: 15.10.03 Tilhørende plankarts

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MEBAKKEN GNR. 78, BNR. 25 m.fl. I SONGDALEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MEBAKKEN GNR. 78, BNR. 25 m.fl. I SONGDALEN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MEBAKKEN GNR. 78, BNR. 25 m.fl. I SONGDALEN KOMMUNE Byggeområder bolig, offentlige bygg og anna byggeområde Pbl. 25, 1. ledd nr. 1. Eksisterende boligtomter, BBo1 og BBo3 a)

Detaljer

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 17.03.14 Side 1 av 6 1. Hensikt/sammendrag Bidra til tilfredsstillende standard for veg ved oppbygging av nye og rehabilitering av eksisterende veger. Dette gjelder

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Marisberg - felt C1

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Marisberg - felt C1 ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Marisberg - felt C1 Arkivsak: 2014/702 Arkivkode: 09062014-1 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.01.2016, PS 16/16 Plankartets dato: 21.05.2015, sist revidert 09.06.2015

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING BRÅTEN

TRAFIKKVURDERING BRÅTEN Beregnet til Kamperhaug Boligutvikling as Dokument type Trafikkutredning Dato Mars 2017 TRAFIKKVURDERING BRÅTEN Revisjon 02 Dato 07.03.2017 Utført av Christian Trankjær Kontrollert av Grethe Myrberg Beskrivelse

Detaljer

KNAPSTAD SENTRUM. 1 Avgrensning. 2 Formål. Reguleringsplan for Knapstad sentrum REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

KNAPSTAD SENTRUM. 1 Avgrensning. 2 Formål. Reguleringsplan for Knapstad sentrum REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Hobøl kommune Reguleringsplan for Knapstad sentrum REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: KNAPSTAD SENTRUM Reguleringsplankart datert 30.11.06 Behandling i det faste utvalg for plansaker 06.03.07 Plan med bestemmelser

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

1 Innledning Trasè Konklusjon Tilbakemelding fra statens vegvesen... 4

1 Innledning Trasè Konklusjon Tilbakemelding fra statens vegvesen... 4 Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: Dato: 2010-11-02 Skrevet av: Christian Rørtveit Teig Kvalitetskontroll: Morten Henriksen VEG-VURDERING HETLEVIKSÅSEN

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon

Rapport fra TS-revisjon Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 2014-08-25 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Fv12 Mercurvegen 1. Innledning Etter henvendelse fra Hilde Heitmann, Midtre

Detaljer

1.5 Det skal legges vekt på bevaring av opprinnelige terreng og vegetasjon både på felles grøntområder, byggeområder og enkelttomter.

1.5 Det skal legges vekt på bevaring av opprinnelige terreng og vegetasjon både på felles grøntområder, byggeområder og enkelttomter. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR JØRGEN BERNERS VEI I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. SAKSNR. DATO SIGN. Planutvalget 091/11 07.06.2011 Offentlig ettersyn fra 29.03.2011 til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Kommunens arkivsaksnummer: 200903 Planforslag er datert: 28.05.2009 Dato for siste revisjon av plankartet: 10.01.2013 Dato

Detaljer

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017:

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017: Tverrsnitt Rv 834 med g/s-veg file://n:\teknisk\komtek\prosjekt\09-9608_hovedvannverk Nordsida\Planleggin... Page 1 of 1 08.07.2010 Hei - viser til møter! Husker ikke hva vi avtalte angående tilbakemelding

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

FORSLAG TIL SKILTPLAN FOR TUVENOMRÅDET Vedlegg nr. 4

FORSLAG TIL SKILTPLAN FOR TUVENOMRÅDET Vedlegg nr. 4 FORSLAG TIL SKILTPLAN FOR TUVENOMRÅDET Vedlegg nr. 4 FARTSDEMPENDE TILTAK Opphøyde gangfelt 2 stk opphøyde gangfelt på Sermsvegen ett ved Heddal ungdomskole og et ved ny bussplass (tosidig) nær Statens

Detaljer

Veinorm Nøtterøy kommune

Veinorm Nøtterøy kommune Veinorm Nøtterøy kommune Vedtatt 29.05.2013 Revisjoner 26.05.2015 - Endre henvisninger til SVVs håndbøker - Tilpasse vedlegg til A4 format - Revidere figurhenvisninger 2013 Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Heggum - Jaksland. Vedtatt i Røyken kommunestyre den , sak 0091/02.

Heggum - Jaksland. Vedtatt i Røyken kommunestyre den , sak 0091/02. Heggum - Jaksland Vedtatt i Røyken kommunestyre den 18.11.2002, sak 0091/02. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.02.02. 2 FORMÅL Området reguleres til:

Detaljer

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei.

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei. Detaljregulering for Området syd for Holtet. Bestemmelser. Plan nr. 2014001 Dato: 10.01.14 rev.31.01.2014 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Bebyggelse og anlegg fellesbestemmelser (pbl 12-5 nr

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arkivkode / arealplan-id Sist datert Vedtaksdato Sak XX/XXXX PLAID 162 16. september 2010 XX. XXXX XXXX XX/XX FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Plan ID: 201510 Vedtatt i bystyret: 11.10.16 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 15.02.2005 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 18.02.2005.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 15.02.2005 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 18.02.2005. 153e Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 15.02.2005 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 18.02.2005. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer