Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015"

Transkript

1 Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Ordstyrer: Martin Hallén Referent: Kristine Steine Merk at sitatene under ikke er ordrett gjenfortalt. Kommentarer og lignende kan mangle. Forbehold om feilsitering. Intro v/ ordstyrer kl Sakslisten og tidsplan, samt regler for fingerbruk gjennomgås. Alle LaBambakortene må leveres inn etterpå. Kontorgruppens fremtid kl Introduksjon og presentasjon av saken v/ ordstyrer. Hovedstyret er usikre på om man skal legge frem forslag om å opprette kontorgruppen som komité på Generalforsamlingen og ønsker input på dette fra salen. Kjersti Vaktdal: Hvordan blir rollen i HS? Vil HS øke med et medlem eller vil det føre til en omstrukturering? Martin Hallén: Sånn det er tenkt per i dag er å legge til et medlem i HS. Vi har hatt en workshop om dette og fant ingen gode løsninger for omstrukturering. Marte Løge: Kontorgruppen mener at dagens løsning er suboptimal. Har dere eksempel på dette? Trond Hønsi: Får ikke HS mail og får alt via nestleder. Får ikke ledertrening. Vaktdal: Det er allerede litt forskjell på komiteer med tanke på HS. Backup er for eksempel med på møter men har ikke stemmerett i HS. Hvis HS øker med én person blir det veldig stort. Løge: Informasjonen bør være tilgjengelig i HS referater som er offentlige på abakus.no. Utenom dette referatet, hva er det man ikke får med seg? Mats Byrkjeland: Å sitte på mailinglisten til HS fører til masse informasjon som ikke nødvendigvis tas opp på møtet. Trym Nilsen: I tillegg gjelder dette alle diskusjoner som går hele tiden og som ikke ender opp i referatet. Man er ikke delaktig i den daglige samtalen.

2 Hallén: Hva er stemningen? Har noen utelukkende positive grunner? Martin Ek: De er en del av den daglige driften av Abakus så de har like mye grunn for å bli komité som andre. Hva er motargumentene? Kristoffer Thorset: Enig i at de også inngår i daglig drift. Hvis eneste motargument er at man må øke størrelsen på HS er det ikke nok. Det vil føre til en veldig positiv påvirkning for kontorgruppens medlemmer. Vemund Santi: Hva er kriteriet for at noe skal bli en komité? Hallén: Tror ikke det er noen formelle krav som ikke er møtt. Sist det ble opprettet en komité var i 2010 da PR ble opprettet. Santi: Hvorfor ble andre komiteer opprettet? Ek: Det fantes ikke PR på forhånd. Vaktdal: Vanskelig å sammenligne med PR. Uheldig om alle interessegrupper og undergrupper må vokse opp til å bli komité. Ek: Det blir rart å sammenlikne med en interessegruppe som ikke er med i den daglige driften på samme måte og som ikke har opptak. Hallén: Dagens undergrupper er AbelLan, AbaBand og Datakameratene og har også opptak. Henrietta Eide: Kontorgruppen er sannsynligvis de som ser flest i Abakus på daglig basis. Gaute Kleiven: Er hovedspørsmålet om de skal bli en komité og få plass i HS eller også om de skal få plass i HS? Hallén: Sist diskuterte vi det med plass i HS og kom ikke frem til noen annen løsning enn at komiteer har plass i HS. Trym: Vi trenger ikke å være bekymret for å ha et medlem til i HS. Vi har veldig god struktur og møtekultur, effektive møter. Byrkjeland: Kan jo nevne muligheten for at kontorgruppen kan bli en del av en eksisterende komité. Eivind Kristiansen: Hvilke komiteer har vært foreslått? Hallén: Ingen konkrete forslag foreløpig, men for meg er det mest naturlig med LaBamba fordi mange arbeidsoppgaver overlapper. Det blir fortsatt store forskjeller mellom arbeidet i hver del. Trond: Da må man jo endre navn på komiteen? (Hallén bekrefter) Vegard Hellem: Har dere vurdert PR? De har kanskje minst arbeidsoppgaver foreløpig og er ansiktet utad mye på samme måte som kontorgruppa. PR er også kanskje mest på kontoret og jobber tett med dem. Santi: Mener at arbeidsoppgavene er for forskjellige for å kombinere PR og kontoret. Alle komiteene har et ansikt utad. Andreas Engebretsen: PR jobber ut av linjeforeningen mens kontoret jobber innad i linjeforeningen. Hellem: Hvor mye gjør PR utad? De hjelper vel mest de andre komiteene? Markus Rauhut: Mest å synliggjøre Abakus som linjeforening, ikke bare at Abakusere vet om det. Hege Borge: En annen komité å vurdere er også Arrkom pga arrangementer. Ser grunnlaget for å sette sammen med LaBamba men det blir en veldig stor komité med et veldig bredt arbeidsområde.

3 Løge: Kommentar til å slå sammen med LaBamba uheldig med to forskjellige arbeidsområder og at det kan bli et skille innad i komiteen. Henrietta: Kontorgruppa har blitt veldig etablert siden det ble startet. Det er nesten litt dårlig gjort å kaste dem rundt og inn i en annen komité. Vi kan godt sette dem inn i en annen komité om det er det beste men er det det? Gaute: Sist snakket vi om å slå sammen bedkom og fagkom som én komite og at det ville være uheldig å ha en delt komité. Samme situasjon her. Ek: Om problemet er at HS blir for stort bør man heller gjøre kontoret til en komité og så senere omstrukturere. Hvorfor hjelper det å slå dem inn i en komité. Esso: Kontoret er en undergruppe så å slå dem inn i en annen komité vil bare flytte dem til å være under HS til å være under en annen komité. Hvis HS ikke mener det er et problem å få et medlem til i HS bør det ikke være noe problem. Omstrukturering kan tas opp igjen senere om det blir et problem. Trond: Er problemet størrelsen? Er vi enige om at kontoret kvalifiserer til en komité? Kristine: Diskusjonen har vært om motivasjonen og arbeidsoppgavene til kontoret er nok. Det er også verdt å tenke på at det er vanskelig å gå tilbake og fjerne en komités representant fra HS i etterkant så man bør ikke lage en komité for å prøve den ut. Kjersti: Bør man heller omstrukturere undergruppene og fokusere på å jobbe tettere med disse heller enn å gi dem status som komité? Eivind: Hvis ikke kontoret vet om at HS har åpent referat har kanskje ikke informasjonsstrømmen vært optimal Hege H: Kontoret behandles allerede mye mer som en komité enn det de andre undergruppene gjør. Trond: Hvis AbelLan eller AbaBand forsvinner vil det ha mindre utfall enn om Kontorgruppa forsvinner så kontoret burde bli komite siden det betyr mye. Trym: Synes ikke betydningen er et argument for å bli komité med en gang, hvorfor kan ikke undergrupper ha betydning for Abakus? Thorset: Det er ikke så realistisk at også de andre undergruppene må bli komité bare fordi kontoret blir det. Gaute: Mye av det som fokuseres på handler om å anerkjenne kontor like mye som komiteer. Hvilken verdi har kontorgruppa i HS? Hallén: Kommunikasjonen mellom komiteene er veldig viktig i Hovedstyret. Kontorgruppa er i hvertfall ikke den minst viktige rollen i HS når det gjelder kommunikasjon. Hege B: LaBamba har mest nytte av kommunikasjonen for å koordinere. Trond: Nå må vi kontakte nestleder, som kontakter HS. Vil fjerne mellomleddet. Henrietta: Hvorfor er LaBamba komité og ikke kontor hvis de er så like? Trym: Hvor mye kan kontorgruppa tjene på å sitte med erfarne mennesker i HS som vet hvordan man drifter en komité? Tror de kan lære mye om organisering etc ved å jobbe i HS. Kristine: Jeg er på alle møtene til kontorgruppa, og jeg kan bidra med erfaring. Kan ikke ta over rollen til Trond, for det er han som er leder. Vanskelig å skulle gripe inn uten å være en som passer på. Vanskelig for både han og meg. Hallén: Hva er det største problemet med å gjøre dem til komité? Esso: Hvordan ble kontoret driftet før kontorgruppen?

4 Kjersti: Det var under backup og ble ikke fulgt opp på den måten det blir i dag. Hallén: Kontoret vi hadde før hadde en helt annen rolle enn dagens. Maks ti personer der (kakefredag). Løge: Det var mye høyere terskel for å gå inn som ikke komitémedlem før. Esso: I første klasse hadde vi det gamle kontoret og jeg var innom to ganger bare. Hallén: Hva skjer om eiendomsavdelingen/ime bestemmer seg for å bruke kontoret til noe annet? Kristine: Kontoret som areal er eid av NTNU men leid av IDI og IME. Han som er arealansvarlig i IME har lovet oss at det er permanent. Kjersti: Da vi mistet sist kontor kom det frem masse problemer med at IDI måtte frigjøre penger og derfor ikke kunne ha arealet lenger. Trond: Da er jo det flotte at man har en kontorgruppe som vil jobbe for å skaffe et kontor. Det vil alltid kunne trekkes folk til kontoret så lenge kontoret blir brukt til noe. Vi har fjernet den terskelen som fantes før. Andreas Engebretsen: Sånn det er nå er jo kontoret i praksis med i Abakom. Et problem med at de ikke er komité er at de blir litt den stygge andungen. Ek: De hadde også opptak sammen med resten av Abakom. Hellem: Det at mange er på kontoret har mye med at mange er på P15. Noe positivt med at kontorgruppa kan vokse litt er at de får muligheten til å blæste mer, mer sjanse til å eksponere seg. Jonas Dammen: Får de større budsjett om de blir komité? (Hallén svarer nei.) Løge: Da jeg gikk tidlige trinn satt de fleste og jobbet på drivhuset og ingen på P15. Mange flyttet seg da kontoret ble flyttet. De fleste henger på P15 nå. Gaute: Sist diskusjonskveld mente HS at HS var for stort. Nå mener Trym at det ikke er et problem. Hva mener HS? Ek: Jeg tror det hadde gått helt fint. Tror ikke det handler om hvor mange som er der men om det er godt strukturert. Det er det i dag. Engebretsen: Sist diskusjonskveld var det mindre forberedt. Hallén: I denne diskusjonen er ikke HS størrelse relevant. Santi: HS skal forvalte den daglige driften. HS hadde nok hatt nytte av å ha kontoret på møtet. Håvard Estensen: HS vil kunne få innspill om kontorets drift mer enn i dag. Engebretsen: I dag fungerer nestleder som mellomleddet og hun formidler input og saker. Hallén: Fra min side som leder har ikke jeg kunnet følge opp Trond på den måten jeg kan med andre komitéledere. Blir vanskelig å sitte på kontormøte og komme med innspill uten å være watchdog. Hva er stemningen? Håndsopprekning: Positive: Nesten alle Blank: Et par Hallén: Noe av diskusjonen det har gått med i HS har vært om kontorgruppa er moden nok. Bør de få et år til på å jobbe med det? Samtidig går det begge veier fordi det å bli tatt inn i HS vil gi en boost slik at de kanskje modnes raskere. Ek: Da PR ble opprettet hadde ikke de noe grunnlag i det hele tatt og startet fra blank. Kontoret har jo jobbet sammen i et år.

5 Kristine: Da PR ble opprettet hadde de erfarne folk med seg. Trond: I fjor var det en diskusjon på om kontorgruppa skulle bestå. I dag ser vi at kontorgruppa er her for å bli. Løge: Det med modning er viktig. PR hadde erfaring på forhånd. Om kontoret blir komité kan de modnes raskere med tettere kontakt med komiteer Kjersti: AbelLan når veldig mange Abakusere de også og har opp mot 100 deltakere på hvert arrangement. Vi bør tilby ledertrening og liknende for å hjelpe undergruppene med å fungere. Santi: Man trenger ikke ledertrening for å være leder. Løge: Ikke i den forstand at de trenger det men som et gode Santi: Det virket som om de ikke var modne nok og ikke hadde en erfaren leder. Men det må de jo ikke ha. Trond: Da jeg ble leder i fjor dro tidligere leder på utveksling umiddelbart. Jeg hadde ingen erfaring eller oppfølging. Det hadde vært lettere om jeg satt i HS og fikk oppfølging der. Ek: Tror et viktig poeng angående de andre undergruppene er man må kunne sette krav til kontorgruppa. Det blir ikke det samme med en undergruppe. Vi setter ikke krav til dem. Kontoret er en del av driften og vi må kunne stille krav. Henrietta: Undergrupper bør nok få tettere oppfølging og bedre informasjonsflyt. Men Kontoret har veldig like arbeidsoppgaver som LaBamba og jobber mye hver dag. Det blir annerledes enn kontorgruppa. Kristine: Vi har kontrakter med undergrupper, så det er klare retningslinjer og krav. Trond: Kontorgruppa har ikke fått krav fra HS men foreslår selv. På den måten fungerer vi ikke i dag som undergruppe. Thorset: Det er ikke et problem at undergrupper klarer å drifte seg selv. Vi er avhengige av å ha en kontorgruppe og må ivareta driften av denne. Unngå at det sklir ut på grunn av dårlig kontakt. Lettere å sikre god drift. Kristine: Grunnen til at det har vært annerledes enn undergrupper er fordi vi satt å tenkte på det mer som en nodekomité. Derfor dere har vært med på abakom ting. Det er litt det som er baktanken. Mange andre linjeforeninger gjør det sånn. Trond: Online har TriKom som slet lenge med å få folk til opptak. Det at kontoret ikke er komité gjør det vanskelig å ikke få flere medlemmer. Vi har ikke daljer f.eks. Online foreslo flere ganger å skape TriKom men slet med å skape engasjement. Løge: Hvordan blir dette tatt opp videre? Blir det tatt opp på genfors? Hallén: HS har seks dager på seg på å gi ut sakspapirene og det blir en diskusjon innad i HS på bakgrunn av det som bestemmes her nå. Opinionen har variert veldig i perioder. På bakgrunn av det vi hører nå blir det sannsynligvis tatt opp på genfors. Vi skriver nøye referat for å samle diskusjonspunkter slik at vi sliper å diskutere de samme tingene på genfors. Falk: Hvor mange må stemme for dette på genfors? Hallén: Refererer til statutt og Må ha alminnelig flertall på genfors. Mats Byrkjis: Vil det gange Abakus som helhet at kontoret blir komité vs undergruppe? Komiteer må per statuttene ha et strategidokument. HS kan ha mer kontakt og styring. Vi krever mer av en komité. Hallén: Er det forslag til hvordan dette skal tas opp på genfors?

6 Løge: I logodiskusjonen og liknende har diskusjoner som har blitt tatt før ikke blitt oppsummert nok på forhånd slik at diskusjonen har tatt flere timer. Falk: Har inntrykk av at de viktige avgjørelsene på genfors må ha ⅔ flertall. Hallén: Det står i statuttene. Det kan tas opp til diskusjon. Løge: Kan vi stemme på genfors om at vi må ha ⅔ flertall? Kristine: Genfors kan bestemme dette ja. Hallén: Sannsynligvis er det nok mest fornuftig med ⅔ flertall men statuttendringer trer ikke i kraft før genfors er over. Løge: Kan man sjekke opp hvordan det ble gjort med PR i 2010 slik at det kan gjøres likt? Hege B: Hva tenker andre om kontorgruppens ansvarsområder? Har de nok å gjøre? Ingen har direkte ansvar for rydding f.eks. Siden det sammenliknes med LaBamba har jo LB et stort ansvar for rydding. Estensen: Mange er forferdelig dårlig til å rydde etter seg. Det en dårlig holdning at man går fra rot og skitt. Trond: Filosofien i kontorgruppa er at det hadde vært vanskelig å få med nye medlemmer om jobben vår var å rydde. Vil heller være de som får andre til å rydde. Vil ikke være vaskekoner. Rydder og rengjør f.eks. vask og sluk. Engebretsen: Om de skal bli en komité må de ha ansvar for dette. På LaBamba er også ryddejobben helt grusom og kjip å ha, men sånn er det. Det må ryddes. Om kontorgruppa skal bli komité må de ha mye strengere krav og rutiner rundt kjipe oppgaver. Byrkjis: Veldig enig med Andreas. Vi må sette strenge krav til hva kontorgruppen skal gjøre men hvordan de skal løse det må være opp til dem. Så lenge potensialet er der og at det er nok arbeidsoppgaver kan det bli komité. Hellem: Mye fokus på rydding. Det må være klare arbeidsoppgaver. Er det HS som stiller krav til kontorgruppa? Skjer dette etter genfors av kontorgruppen selv? Opplegget fremover må være veldig klart Kristine: Leser i Abakus statutter Dammen: Noe som kvalifiserer dem er at de har jevnlige oppgaver og arrangementer som krever forarbeid og planlegging sammenliknet med rydding som er en hverdagsting. Bør heller stille krav til at de må ha planlagte arrangementer. Hallén: Takk for mange bra innspill, dette blir sannsynligvis en sak på genfors. Pause kl Digital stemmesystem kl Kritikk til planleggingen ettersom flere må registrere seg og sette opp avstemningsdemo etter at diskusjonen skulle ha startet. Webkom starter med å avholde en demonstrasjon av stemmesystemet. Martin Ek oppsummerer systemet slik som på webkom.abakus.no/vote. Systemet har 97% testdekning. Både backend og frontend er fullstendig testet. Hele prosjektet er open source på Github og hvem som helst kan gå inn og lese hele koden. Tilbakemeldinger mottas på mail, slack etc. Helst tilbakemelding innen en uke før genfors.

7 Spørsmål Q: Har man oversikt over hvilke brukere som er aktive akkurat nå? A: Admin kan ikke se hvilke brukere som er aktive men det er logikk i backend for å håndtere aktive og inaktive brukere. Q: Er det en rask måte å sjekke om et kort er aktivt? A: Ja, da kan man aktivere/deaktivere kortet og se hva som er output. Q: Kan vi teste om en inaktiv bruker kan stemme? A: Vi kan kjøre testen live slik at alle ser. Q: Er tanken at én person skal være admin underveis? A: Vi skal ha et tellekorps som består av ett backupmedlem, ett webkommedlem og leder av Abakus. Q: Trenger man å se hvem som har stemt på hva? Validering? A: Dette fantes i fjor og kan vurderes om det ønskes. Q: Hva skjer om noen mister kortet sitt? A: Det må vi finne en løsning på. Kortet brukes kun for aktivering og deaktivering. Q: Må man skrive inn brukernavnet hver gang man går inn og ut? A: Nei, det lagres. Man scanner kortet når man går inn og ut. Q: Man bør informere på forhånd om at man ikke skal bruke Abakus brukeren sin (for anonymitet). A: Det er vi enige i. Q: Hva er vitsen med at man skal kunne se stemmen sin i etterkant? A: Enkelte føler mer trygghet i det. Greit å kunne se at stemmen ikke har blitt endret. Motargument: Man kan ikke se stemmen sin i etterkant på papir. Uheldig at naboen kan se hva man har stemt over skulderen din. Q: Blir det ikke mindre sikkert om man kan se sin egen stemme etterpå? Det kan man i Norges digitale valg. A: Det blir vanskeligere å implementere sikkert, men kan vurderes. Q: Blir hver konto slettes mellom hver bruk? A: Ja, etter genfors sletter vi hele databasen inkludert brukere og stemmer. Q: Hvordan tenker man å gjøre det om antall stemmer ikke er antall mennesker i lokalet?

8 A: Da har enten noen ikke stemt ennå eller så må man spørre om alle har stemt. Vi kan også ta avstemningen på nytt. Vi kan ikke vite akkurat hvem det er som ikke har stemt. På tidligere genfors har det vært utallige avstemninger der antallet stemmer ikke har vært antall tilstede og man har tatt det på nytt. Q: Bør man ikke lagre antallet stemmer på hvert alternativ? A: Vi refererer vedtak, og skriver ned antall for/mot/blankt på åpne valg. Q: Når man stemmer på papir kan man se egen stemme og stole på at den telles og ikke er endret mens digitalt kan den bli manipulert. A: Man må stole på at ikke tellekorpset endrer stemmer på papir også. Q: Er problemet at man ikke ser at man har stemt? I så fall kan Takk for din stemme stå lenger på siden. Unngår at man blir usikker på om man har stemt. A: Det kan vi godt legge inn. Q: Går det an å skrive Takk for din stemme, du stemte på A: Men da kan naboen din se hva du har stemt på. Q: Kan alle få Du stemte på alternativ 2 men at alle får det i forskjellig rekkefølge? A: Folk husker ikke hvilket alternativ som var alternativ 2 etter et halvt minutt. Q: Hvis vi finner ut at ikke alle har stemt og må stemme på nytt og fortsatt mangler en stemme, kan man enkelt avregistrere alle kortene? A: Ja det kan man legge inn. Kan også be alle sjekke siden og om det finnes en avstemning, i så fall har de ikke stemt. Q: Har dere tenkt hvordan dette vil bli på genfors, om det vil bli vedtatt eller om det blir uenighet slik som i fjor. Det kan bli et problem i fremtiden selv dersom det ikke blir det i år. A: HS har kommet frem til at å statuttfeste stemmemetode ikke er noe vi vil gå for. Dersom noen på genfors ikke vet hvordan systemet fungerer, har de selv ansvar for å sette seg inn i dette på forhånd. Systemet er så enkelt at det å praktisk stemme kan alle klare. Den tekniske delen bør man selv være ansvarlig for. Ser ikke en reell situasjon der vi klarer å statuttfeste det ettersom koden også endres hele tiden. Kan ikke statuttfeste at vi skal bruke noe om fem år som vi ikke vet hvordan er da. Koden er kontinuerlig i utvikling. HS kommer med en innstilling til stemmemetode og om noen er svært kritiske kan man ta en kort diskusjon. Q: Jeg får opp mitt eget brukernavn og klartekst i IP pakken når jeg logger inn. A: Du har en kryptert tilkobling. Vi kan se nøyere på dette etterpå. Fint med tekniske innspill. Q: Skal tellekorpset fremdeles annonsere vedtaket? A: Ja, tellekorpset bekrefter utfallet.

9 Q: Vil man informere på forhånd om at vote skal brukes? A: Det står på abakus.no og i sakspapirene. Q: Er alltid alternativene i caps lock? A: Ja, sånn det er nå. Har ikke use case for når det er unødvendig. Q: Når man går inn på siden på mobil etter å ha brukt desktop tidligere får man opp gamle avstemninger, skal det være sånn? A: Det lagres i nettleseren at du har stemt slik at ikke man får opp samme avstemning på nytt i samme nettleser, men man kan ikke stemme på nytt selv om man får opp en gammel avstemning. Q: Kan man ha en ekstra telling på hvor mange som er i salen så vi alltid vet det tallet mot antall aktive kort. A: Det blir kanskje redundant? Q: Hva hvis admin ser oppslutning, det mangler én stemme, en person sier at jeg må stemme og legger inn sin stemme, da ser admin hva den personen stemmer når oppslutningen oppdateres. A: Resultatet kan skjules underveis. Man må stole på tellekorpset til en viss grad. Q: Hva hvis den manglende stemmen er systemsvikt? Vi bør ta avstemningen på nytt. A: Hvis det er nødvendig oppslutning for et alternativ bør det ikke være nødvendig å ta hele avstemningen på nytt. Q: Kan vi ha en teststemme i starten for å sjekke at alle stemmer kommer frem? A: Det var et godt forslag men vi vil unngå å innføre for mange meta rutiner. Q: Deaktiveres en avstemning automatisk om riktig antall brukere har stemt? A: Ikke nå men godt forslag! Generell tilbakemelding Man burde kunne se prosentvis oppslutning heller enn kun antall stemmer. Man bør markere kortene sine med klistrelapp/postit/dymo. Man bør ta høyde for at noen mister kortet sitt. Forslag om å kunne se sin egen stemme frem til avstemningen er ferdig (mye uenighet). Hvis det ikke er mulig å se stemmen sin i etterkant blir brukernavnet mindre sensitivt og man kan utnytte dette for å løse problemet med antall mennesker i salen. Man bør ha et view der man lister opp alle aktive brukernavn. Man bør gjøre det umulig å gå inn og ut uten å scanne kortet. Hva hvis antall aktive kort ikke stemmer med antall i salen? Genfors kan klappe for at resultatet godkjennes uten riktig antall stemmer dersom det er alminnelig/kvalifisert flertall for et alternativ uten at alle har stemt.

10 Tellekorpset kan ha egen rutine på at de ikke ser resultatet underveis i avstemningen. ROS TIL WEBKOM! Eventuelt kl HS svarer på spørsmål om genfors Q: Det bør tas en diskusjon på om det i fremtiden også skal være alminnelig flertall som kreves for å opprette en komité. A: Dette tar vi med oss. Det må vedtas på genfors og trer i så fall ikke i kraft før genfors er over. Q: Er det åpne avstemninger? A: Det er ingen retningslinjer på dette men kandidatvalg kjøres tradisjonelt med lukket valg. Andre avstemninger har åpent valg. Q: Har smutthullet om å overkjøre statuttene blit tettet? A: Det står ikke entydig om genfors kan overkjøre statuttene. Praktisk kan man gjøre det. Genfors er det øverste organet i Abakus og det står ingen steder at man ikke kan overstyre statuttene. Q: Det bør være en statutt om at man må ha kvalifisert flertall for å overkjøre statuttene. A: Enig Q: Er det regler om hva som er en beslutningsdyktig genfors? A: Ja. Q: Hva er offisiell beskrivelse på hva som er forskjellen på komite/undergruppe/interessegrupper? A: Det stiller vi med til genfors Emilie: Vi bør ikke overkjøre statuttene på genfors fordi da er ikke sakspapirene fullstendige mtp hva som vil bli vedtatt på genfors. Falk: Det er ikke nøye nok definert i statuttene hva som skiller grupper og komiteer. Esso: Man bør heller velge å endre statutten og så ha ekstraordinært genfors en måned etterpå enn å overstyre statuttene på et genfors. Rolf: Det er mye mer greit at HS ber om unntak fra statutter enn at man åpner for å endre noe som folk på forhånd ikke har kunnet vite om på forhånd. Ferdig kl 18.48

Referat Hovedstyremøte 19.03.2015

Referat Hovedstyremøte 19.03.2015 Referat Hovedstyremøte 19.03.2015 Referent og kontorvakt: Thomas Ikke tilstede: Gaute Info fra påtroppende leder Vært i møte med itdagene og xcom Samarbeidsavtaler, kommet fram til en ryddig avtale med

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Info fra leder Holdt foredrag for Studentmållaget om frivillighetskulturen i Trondheim Fikk lue og genser. Sykt fornøyd! Hyggelig gjeng! Ny og gammel leder skal på møte

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 07.10.2014

Referat Hovedstyremøte 07.10.2014 Referent og kontorvakt: Martin Ek Ikke tilstede: Vinstraff: Referat Hovedstyremøte 07.10.2014 Ølstraff til Hallén for sen møteplan Ølstraff til Andreas for å glemme og føre inn Paintball i arrrangementskalenderen.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 28.10.2014

Referat Hovedstyremøte 28.10.2014 Referat Hovedstyremøte 28.10.2014 Referent og kontorvakt: Hallvard er referent og Finckenhagen er kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Hallén (syk, nestleder holder møtet) Vinstraff: Andreas 1xØL Info fra

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Info fra leder WS datoer (flytta til dagsorden) Ris og ros Ros til Interkom for regnskapet Ros til arrkom for bra låvefest Ros til de som jobba på labamba. Ris til påmelding.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referent og kontorvakt: Trym er referent og Hallén kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Ek (syk, nestleder kunne ikke stille) Vinstraff: Fincken øl x4 for å komme for sent,

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 20.01.2016

Referat Hovedstyremøte 20.01.2016 Referat Hovedstyremøte 20.01.2016 Referent: Thinius Ikke tilstede: Esso. Sandra er her. Info fra leder Nesten alle har hatt medarbeidersamtale med Kristine denne uken. Jobber med å samle inn nominasjoner

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 29.10.2015

Referat Hovedstyremøte 29.10.2015 Referat Hovedstyremøte 29.10.2015 Ikke tilstede: Referent: Stein Otto Info fra leder Husk å velge årets komitémedlem og skrive en begrunnelse til julebordet HSP greier, men det blir det mer om senere i

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 05.11.2015

Referat Hovedstyremøte 05.11.2015 Referat Hovedstyremøte 05.11.2015 Referent: Stein Otto Ikke tilstede: Emilie er sen pga. et veiledermøte som trakk ut Info fra leder Linjeledermøte Kjellerne, og framtiden der. De andre hadde ikke hørt

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer 1 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.02.2015

Referat Hovedstyremøte 19.02.2015 Referat Hovedstyremøte 19.02.2015 Info fra leder Diskusjonskveld på fredag Alle må bleste til komitéene sine Saksliste Snakke om økonomiting? Har sendt ut mail til nominerte kandidater Frist for å stille

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 26.03.2015

Referat Hovedstyremøte 26.03.2015 Referat Hovedstyremøte 26.03.2015 Referent og ukesmail: Thinius Kontorvakt neste uke aka etter påske: Gaute (kakestraff) Ikke tilstede: SO, Mats, Hallén, Emilie, Gaute, Hallvard Info fra påtroppende leder

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.04.2015

Referat Hovedstyremøte 12.04.2015 Referat Hovedstyremøte 12.04.2015 Referent og kontorvakt: Hege Ei tilstedeværende: Fincken, Thinius, Tone, Markus, Henrietta Info fra leder Linjeledermøte E læring NTNU IT skal gå bort fra ItsLearning

Detaljer

Hovedstyremøte 13.02.14

Hovedstyremøte 13.02.14 Hovedstyremøte 13.02.14 Tilstade: alle Referent og kontorvakt neste tirsdag: Lisa Vinstraff: 2 øl Ervik (2 min for sent) Runde rundt bordet Arrkom Ledervalg på mandag, flere som vil stille Arbeider med

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referent: Gaute Ikke tilstede: Fincken, Thomas Info fra leder Møte med Hackerspace og Online i dag for å prate om opptak til Hackerspace. Samordnet registermelding Må

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 18.11.2014

Referat Hovedstyremøte 18.11.2014 Referat Hovedstyremøte 18.11.2014 Info fra leder Linjeledermøte Snakket om fotballcup Smørekoppen sitt lag vil ut av NFF og danne ny liga Billigere Forsikring fikses av Smørekoppen. Ønsker å følge skoleåret.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Ikke tilstede: Kristine, Fincken Referent og kontorvakt: Hege Vinstraff: Hallén: for sent kom 09:41: 6x2 = 12 straffepils Hallvard: for sent kom 09:32 4x2 = 8 straffepils

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015 Dette dokumentet inneholder de mål og satsingsområder Hovedstyret 2014/2015 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2014/2015 skal jobbe

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 08.10.2015

Referat Hovedstyremøte 08.10.2015 Referent: Snille Stein Otto Ikke tilstede: Info fra leder Referat Hovedstyremøte 08.10.2015 Alle er snille og greie Runde rundt bordet Fagkom Valgt siste stillinger, inkludert baksida Valgt ansvarlige

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Info fra leder. Runde rundt bordet

Info fra leder. Runde rundt bordet Referent og kontorvakt: Mats Ikke tilstede: Trym (Nina er her), Ek (feber), Fincken Vinstraff: Spritstraff til Ek (han bad om det selv). Info fra leder Linjeforeningsstafett Lørdag 27. september. Idrettsbanen

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 10.04.2014

Referat Hovedstyremøte 10.04.2014 Referat Hovedstyremøte 10.04.2014 Referent og kontorvakt: Markus Ikke tilstede: Kristine, Ørjan Vinstraff: Runde rundt bordet Arrkom: Gjennomført AbaCupen og gratis bowling; holder på med å planlegge fadderperioden

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referent og kontorvakt: Trym Ikke tilstede: Astri Marie Ravnaas og Martin Ervik Vinstraff: Runde rundt bordet Arrkom: Bedkom: Fagkom: LaBamba: PR: readme: Webkom: Nestleder:

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013 Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden blir godkjent ved akklamasjon kl 16.32. Det er 58 personer tilstede. Forsamlingen

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 27.08.2015

Referat Hovedstyremøte 27.08.2015 Referat Hovedstyremøte 27.08.2015 Referent : Henrietta Ikke tilstede: Gaute, 5 min for sen. Info fra leder Linjeledermøte Skal på linjeledermøte på søndag 20.08.2015. Det er derfor fortsatt muligheter

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 16.03.2016

Referat Hovedstyremøte 16.03.2016 Referat Hovedstyremøte 16.03.2016 Referent og ukesmail: Tone Ikke tilstede: Thinius, Hans Wilhelm (Edvard er tilstede), Eirik, backup Hege (Ann Helen er tilstede), Nora (Sarmilan er tilstede), Eivind Info

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 05.02.2015

Referat Hovedstyremøte 05.02.2015 Referat Hovedstyremøte 05.02.2015 Info fra leder Har vært på linjeledermøte Faddersjefer skal legges inn i en egen faddergruppe på facebook Har lagt inn Andreas enn så lenge siden vi ikke har valgt noe

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referent: Ingrid Ikke tilstede: readme Info fra leder Diskusjon blant linjeledere om arrangering av fadderperiode Quak lurer på om man skal ha felles arrangering av fadderperioden

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 03.04.2014

Referat Hovedstyremøte 03.04.2014 Referat Hovedstyremøte 03.04.2014 Referent og kontorvakt: Mats Ikke tilstede: Markus, Morten, Fincken og Martin Ervik Vinstraff: Runde rundt bordet Arrkom: Program til fadderuka. Bedkom: Fordelingsmøte

Detaljer

Måldokument. Hovedstyret. utarbeidet av Hovedstyret 2016/2017 og komitéene. Økonomi. Rekruttering

Måldokument. Hovedstyret. utarbeidet av Hovedstyret 2016/2017 og komitéene. Økonomi. Rekruttering Måldokument utarbeidet av Hovedstyret 2016/2017 og komitéene Måldokumentet skal ligge sammen med strategidokumentet og offentliggjøres på abakus.no. Dokumentet beskriver kvantifiserbare mål som Hovedstyret

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 01.10.2015

Referat Hovedstyremøte 01.10.2015 Referent: Stein Otto Referat Hovedstyremøte 01.10.2015 Ikke tilstede: Ingrid, Eivind, Emilie (men alle var flinke og sendte nestledere) Info fra leder Litt syk, derfor hun snakker rart. «Unnskyld», sier

Detaljer

Referat fra Abakus generalforsamling 25. mars 2011

Referat fra Abakus generalforsamling 25. mars 2011 Referat fra Abakus generalforsamling 25. mars 2011 Det er 70 oppmøtte ved starten av generalforsamlingen. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Inkalling og dagsorden blir godkjent ved akklamasjon.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 14.10.2014

Referat Hovedstyremøte 14.10.2014 Referat Hovedstyremøte 14.10.2014 Referent og kontorvakt: Hege Ikke tilstede: Vinstraff: 2 øl til Ørjan for å komme 2 min for sent, 2 øl til Hallén for å komme 4 min for sent Info fra leder Har ikke skjedd

Detaljer

Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014

Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014 Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014 Ikke tilstede: Nicolai Referent og kontorvakt neste tirsdag: Morten Vinstraff: Runde rundt bordet Labamba: Fått et tvangsmulkt Ansvaret skal ligge hos utleier SIT Spiller

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referent, ukesmail og kontorvakt: Mats Ikke tilstede: Info fra leder Linjeledermøte Snakket om: Opptaket til linjeforeningene Tilbudet linjeforeningene gir til studentene

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 10.09.2015

Referat Hovedstyremøte 10.09.2015 Referat Hovedstyremøte 10.09.2015 Info fra leder Er på Bedex Har ikke fått svar fra SiT om besøk fra lykkepromilleprosjektet prøver igjen neste uke Frist for å velge nestleder er søndag 4. oktober Anbefaler

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 13.04.2016

Referat Hovedstyremøte 13.04.2016 Referat Hovedstyremøte 13.04.2016 Referent, ukesmail og kontorvakt: Thea Ikke tilstede: Hans Wilhelm (Edvard stiller) Info fra leder Linjeledermøte på søndag Bindeleddet To representanter fra bindeleddet

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.11.2015

Referat Hovedstyremøte 12.11.2015 Referat Hovedstyremøte 12.11.2015 Referent: Gaute Ikke tilstede: Esso (Stian stiller i hans sted) Info fra leder HSP Avtale signert i Oslo, er lagt på wiki og drive Erfaringsskriv WS med Thomas og Eivind

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 7.1 ble benyttet til å nekte medlemmer av Online sitt Hovedstyre adgang til Generalforsamlingen. I ettertid

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 20.08.2015

Referat Hovedstyremøte 20.08.2015 Referent: Stein Otto Referat Hovedstyremøte 20.08.2015 Ikke tilstede: Tone (Mathias er her), Thinius (er i Italia og koser seg) Info fra leder Linjeledermøte neste uke Dagen etter ballet til Abakus Si

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Referat Hovedstyremøte

Referat Hovedstyremøte Referent og ukesmail: S O Ukesmail: S O Referat Hovedstyremøte 17.02.2016 Ikke tilstede: Sylliaas (Warlo er her), Gaute (Hege er her), Hege (Ann Helen er her) Info fra leder Signert avtale med itdagene

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 17.09.2015

Referat Hovedstyremøte 17.09.2015 Referent: Stein Otto Referat Hovedstyremøte 17.09.2015 Ikke tilstede: Henrietta Info fra leder Vært på Bedex Smertefullt å ikke være på møte, men det gikk jo tydeligvis greit Ledertrening I dag med CEO

Detaljer

Informasjonsmøte om opptak

Informasjonsmøte om opptak Informasjonsmøte om opptak Hva og hvem er Abakus? Hvorfor burde du søke Abakus? Komitéene presenterer seg Arrkom Bedkom readme PR Fagkom LaBamba Webkom Kontorgruppa backup Hvordan søker man? Hvem er vi?

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2016 Dato : Fredag 4.mars 2016 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 22:00. Referat

Ordinær generalforsamling 2016 Dato : Fredag 4.mars 2016 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 22:00. Referat Ordinær generalforsamling 2016 Dato : Fredag 4.mars 2016 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 22:00 Referat 1 Innholdsfortegnelse Oppsummering Referentens forord Introduksjon Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 kl 1624 Leder kommer med praktisk info: Har alle registrert seg og fått stemmelapp? Alle har det. Det er viktig å registrere seg av og på når man forlater rommet.

Detaljer

Statutter for Abakus Fond

Statutter for Abakus Fond Statutter for Abakus Fond Stiftet på Abakus sin ekstraordinære generalforsamling 11. mars 2013 Sist endret ved ordinær generalforsamling 5. mars 2015 1 Innhold 0 Definisjoner.................................

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Referat generalforsamling 2014 27.11.2014 Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag

Referat generalforsamling 2014 27.11.2014 Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag Referat generalforsamling 2014 27.11.2014 Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag Til stedet: Gusta, Martin, Runa, Gry, Eirik Holm, Tuva, Otto, Alexander, Arne, Tor Olav, Sofie, Dag, Heidi, Sigrid, Ingebord,

Detaljer

Forslag til vedtektsendringer 2015

Forslag til vedtektsendringer 2015 Forslag til vedtektsendringer 2015 For at forslaget skal være gyldig så må forslagene sendes til styret@volvox.no innen 10. september kl 17.00. Vedtektene finner du her, og lenger ned i dokumentet. Det

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. - Dagsorden & sakspapirer -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. - Dagsorden & sakspapirer - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 - Dagsorden & sakspapirer - 1 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av ordstyrer, referent,

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Styremøte i Delta. Frode Børseth. 16. mai 2014. Styret holdes med et oppmøte på 9 (-Fredrik)

Styremøte i Delta. Frode Børseth. 16. mai 2014. Styret holdes med et oppmøte på 9 (-Fredrik) Styremøte i Delta Frode Børseth 16. mai 2014 Styret holdes med et oppmøte på 9 (-Fredrik) 1 Godkjenning av møteinnkalling Godkjennes. 2 Ris og ros ArrKom roses for all insats i forbindelse med vårgangsfest.

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, ØA, NA, FA, UA,SA, HRx2, SPA PT: Leder, KA,ØA, NA, FA, MA, NA,NLD Leder HRx2 Sak 59 15: Til behandling:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013 REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013 Ås kommune Gjennom arbeidet med karnevalet, opplevde vi at fokusområde ble ivaretatt på flere måter, gjennom at barna delte kunnskaper, tanker og erfaringer, og

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 04.05.2016

Referat Hovedstyremøte 04.05.2016 Referat Hovedstyremøte 04.05.2016 Referent, ukesmail og kontorvakt: Nora Ikke til stede: Jenny (Olav kommer), Volden (Jonathan kommer) Info fra leder Siste møte for semesteret. Mye som skjer på dette møtet,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Forslag til ny struktur Pause Oppsummering og diskusjon Vegen videre

Forslag til ny struktur Pause Oppsummering og diskusjon Vegen videre Forslag til ny struktur Pause Oppsummering og diskusjon Vegen videre Bakgrunn Oppstart: Generalforsamling 2014 Vi skal ikke endre, kun for endringens skyld Ingen ting er vedtatt Regent Kanzler Hovedstyret

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Styremøte i Linjeforeningen Delta

Styremøte i Linjeforeningen Delta Styremøte i Linjeforeningen Delta Den 13. 09.15 ble det holdt styremøte for Linjeforeningen Delta på rom R30. Til stede: Marte Stalsberg, Thale Lund Ness, Margrethe Stølen Skår, Martine Andersen, Elise

Detaljer

Referat Hovedstyremøte

Referat Hovedstyremøte Referat Hovedstyremøte 13.10.2016 Referent: Tone Kake: Halvor Info fra leder Immballstatistikk Online har insjet på å samle inn statistikk på tvers av linjeforeningene hovedsaklig på hvor mange førsteklassinger

Detaljer

Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Møtet startet kl. 14.00 og ble hevet kl 17.

Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Møtet startet kl. 14.00 og ble hevet kl 17. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for kultur, idrett og helse Den 2. november 2009 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, 2. et. Til stede under opprop: Robin

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Matematikk Hjemmeeksamen i gruppe, Høst Mandag 17. desember, kl.9.00 Torsdag 20. desember, kl Sett D

Matematikk Hjemmeeksamen i gruppe, Høst Mandag 17. desember, kl.9.00 Torsdag 20. desember, kl Sett D Matematikk 2 1-7 Hjemmeeksamen i gruppe, Høst 2012 Mandag 17. desember, kl.9.00 Torsdag 20. desember, kl. 9.00 Sett D Oppgaven tar utgangspunkt i den vedlagte casen. Eksamensbesvarelsen skal være en analyse

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 24.09.2015

Referat Hovedstyremøte 24.09.2015 Referent: Stein Otto Referat Hovedstyremøte 24.09.2015 Ikke tilstede: Lande og Eivind gikk underveis Info fra leder Linjeledermøte førstkommende søndag Ikke noe særlig diskusjonssaker Kommentarer på opptaket

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Styremøte i Linjeforeningen Delta

Styremøte i Linjeforeningen Delta Styremøte i Linjeforeningen Delta Den ble det holdt styremøte for Linjeforeningen Delta på rom L1 320. Til stede: Marte Stalsberg, Thale Lund Ness, Martine Andersen, Elise Wright Knutsen, Patrick F. Jacobsen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer