Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015"

Transkript

1 Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Ordstyrer: Martin Hallén Referent: Kristine Steine Merk at sitatene under ikke er ordrett gjenfortalt. Kommentarer og lignende kan mangle. Forbehold om feilsitering. Intro v/ ordstyrer kl Sakslisten og tidsplan, samt regler for fingerbruk gjennomgås. Alle LaBambakortene må leveres inn etterpå. Kontorgruppens fremtid kl Introduksjon og presentasjon av saken v/ ordstyrer. Hovedstyret er usikre på om man skal legge frem forslag om å opprette kontorgruppen som komité på Generalforsamlingen og ønsker input på dette fra salen. Kjersti Vaktdal: Hvordan blir rollen i HS? Vil HS øke med et medlem eller vil det føre til en omstrukturering? Martin Hallén: Sånn det er tenkt per i dag er å legge til et medlem i HS. Vi har hatt en workshop om dette og fant ingen gode løsninger for omstrukturering. Marte Løge: Kontorgruppen mener at dagens løsning er suboptimal. Har dere eksempel på dette? Trond Hønsi: Får ikke HS mail og får alt via nestleder. Får ikke ledertrening. Vaktdal: Det er allerede litt forskjell på komiteer med tanke på HS. Backup er for eksempel med på møter men har ikke stemmerett i HS. Hvis HS øker med én person blir det veldig stort. Løge: Informasjonen bør være tilgjengelig i HS referater som er offentlige på abakus.no. Utenom dette referatet, hva er det man ikke får med seg? Mats Byrkjeland: Å sitte på mailinglisten til HS fører til masse informasjon som ikke nødvendigvis tas opp på møtet. Trym Nilsen: I tillegg gjelder dette alle diskusjoner som går hele tiden og som ikke ender opp i referatet. Man er ikke delaktig i den daglige samtalen.

2 Hallén: Hva er stemningen? Har noen utelukkende positive grunner? Martin Ek: De er en del av den daglige driften av Abakus så de har like mye grunn for å bli komité som andre. Hva er motargumentene? Kristoffer Thorset: Enig i at de også inngår i daglig drift. Hvis eneste motargument er at man må øke størrelsen på HS er det ikke nok. Det vil føre til en veldig positiv påvirkning for kontorgruppens medlemmer. Vemund Santi: Hva er kriteriet for at noe skal bli en komité? Hallén: Tror ikke det er noen formelle krav som ikke er møtt. Sist det ble opprettet en komité var i 2010 da PR ble opprettet. Santi: Hvorfor ble andre komiteer opprettet? Ek: Det fantes ikke PR på forhånd. Vaktdal: Vanskelig å sammenligne med PR. Uheldig om alle interessegrupper og undergrupper må vokse opp til å bli komité. Ek: Det blir rart å sammenlikne med en interessegruppe som ikke er med i den daglige driften på samme måte og som ikke har opptak. Hallén: Dagens undergrupper er AbelLan, AbaBand og Datakameratene og har også opptak. Henrietta Eide: Kontorgruppen er sannsynligvis de som ser flest i Abakus på daglig basis. Gaute Kleiven: Er hovedspørsmålet om de skal bli en komité og få plass i HS eller også om de skal få plass i HS? Hallén: Sist diskuterte vi det med plass i HS og kom ikke frem til noen annen løsning enn at komiteer har plass i HS. Trym: Vi trenger ikke å være bekymret for å ha et medlem til i HS. Vi har veldig god struktur og møtekultur, effektive møter. Byrkjeland: Kan jo nevne muligheten for at kontorgruppen kan bli en del av en eksisterende komité. Eivind Kristiansen: Hvilke komiteer har vært foreslått? Hallén: Ingen konkrete forslag foreløpig, men for meg er det mest naturlig med LaBamba fordi mange arbeidsoppgaver overlapper. Det blir fortsatt store forskjeller mellom arbeidet i hver del. Trond: Da må man jo endre navn på komiteen? (Hallén bekrefter) Vegard Hellem: Har dere vurdert PR? De har kanskje minst arbeidsoppgaver foreløpig og er ansiktet utad mye på samme måte som kontorgruppa. PR er også kanskje mest på kontoret og jobber tett med dem. Santi: Mener at arbeidsoppgavene er for forskjellige for å kombinere PR og kontoret. Alle komiteene har et ansikt utad. Andreas Engebretsen: PR jobber ut av linjeforeningen mens kontoret jobber innad i linjeforeningen. Hellem: Hvor mye gjør PR utad? De hjelper vel mest de andre komiteene? Markus Rauhut: Mest å synliggjøre Abakus som linjeforening, ikke bare at Abakusere vet om det. Hege Borge: En annen komité å vurdere er også Arrkom pga arrangementer. Ser grunnlaget for å sette sammen med LaBamba men det blir en veldig stor komité med et veldig bredt arbeidsområde.

3 Løge: Kommentar til å slå sammen med LaBamba uheldig med to forskjellige arbeidsområder og at det kan bli et skille innad i komiteen. Henrietta: Kontorgruppa har blitt veldig etablert siden det ble startet. Det er nesten litt dårlig gjort å kaste dem rundt og inn i en annen komité. Vi kan godt sette dem inn i en annen komité om det er det beste men er det det? Gaute: Sist snakket vi om å slå sammen bedkom og fagkom som én komite og at det ville være uheldig å ha en delt komité. Samme situasjon her. Ek: Om problemet er at HS blir for stort bør man heller gjøre kontoret til en komité og så senere omstrukturere. Hvorfor hjelper det å slå dem inn i en komité. Esso: Kontoret er en undergruppe så å slå dem inn i en annen komité vil bare flytte dem til å være under HS til å være under en annen komité. Hvis HS ikke mener det er et problem å få et medlem til i HS bør det ikke være noe problem. Omstrukturering kan tas opp igjen senere om det blir et problem. Trond: Er problemet størrelsen? Er vi enige om at kontoret kvalifiserer til en komité? Kristine: Diskusjonen har vært om motivasjonen og arbeidsoppgavene til kontoret er nok. Det er også verdt å tenke på at det er vanskelig å gå tilbake og fjerne en komités representant fra HS i etterkant så man bør ikke lage en komité for å prøve den ut. Kjersti: Bør man heller omstrukturere undergruppene og fokusere på å jobbe tettere med disse heller enn å gi dem status som komité? Eivind: Hvis ikke kontoret vet om at HS har åpent referat har kanskje ikke informasjonsstrømmen vært optimal Hege H: Kontoret behandles allerede mye mer som en komité enn det de andre undergruppene gjør. Trond: Hvis AbelLan eller AbaBand forsvinner vil det ha mindre utfall enn om Kontorgruppa forsvinner så kontoret burde bli komite siden det betyr mye. Trym: Synes ikke betydningen er et argument for å bli komité med en gang, hvorfor kan ikke undergrupper ha betydning for Abakus? Thorset: Det er ikke så realistisk at også de andre undergruppene må bli komité bare fordi kontoret blir det. Gaute: Mye av det som fokuseres på handler om å anerkjenne kontor like mye som komiteer. Hvilken verdi har kontorgruppa i HS? Hallén: Kommunikasjonen mellom komiteene er veldig viktig i Hovedstyret. Kontorgruppa er i hvertfall ikke den minst viktige rollen i HS når det gjelder kommunikasjon. Hege B: LaBamba har mest nytte av kommunikasjonen for å koordinere. Trond: Nå må vi kontakte nestleder, som kontakter HS. Vil fjerne mellomleddet. Henrietta: Hvorfor er LaBamba komité og ikke kontor hvis de er så like? Trym: Hvor mye kan kontorgruppa tjene på å sitte med erfarne mennesker i HS som vet hvordan man drifter en komité? Tror de kan lære mye om organisering etc ved å jobbe i HS. Kristine: Jeg er på alle møtene til kontorgruppa, og jeg kan bidra med erfaring. Kan ikke ta over rollen til Trond, for det er han som er leder. Vanskelig å skulle gripe inn uten å være en som passer på. Vanskelig for både han og meg. Hallén: Hva er det største problemet med å gjøre dem til komité? Esso: Hvordan ble kontoret driftet før kontorgruppen?

4 Kjersti: Det var under backup og ble ikke fulgt opp på den måten det blir i dag. Hallén: Kontoret vi hadde før hadde en helt annen rolle enn dagens. Maks ti personer der (kakefredag). Løge: Det var mye høyere terskel for å gå inn som ikke komitémedlem før. Esso: I første klasse hadde vi det gamle kontoret og jeg var innom to ganger bare. Hallén: Hva skjer om eiendomsavdelingen/ime bestemmer seg for å bruke kontoret til noe annet? Kristine: Kontoret som areal er eid av NTNU men leid av IDI og IME. Han som er arealansvarlig i IME har lovet oss at det er permanent. Kjersti: Da vi mistet sist kontor kom det frem masse problemer med at IDI måtte frigjøre penger og derfor ikke kunne ha arealet lenger. Trond: Da er jo det flotte at man har en kontorgruppe som vil jobbe for å skaffe et kontor. Det vil alltid kunne trekkes folk til kontoret så lenge kontoret blir brukt til noe. Vi har fjernet den terskelen som fantes før. Andreas Engebretsen: Sånn det er nå er jo kontoret i praksis med i Abakom. Et problem med at de ikke er komité er at de blir litt den stygge andungen. Ek: De hadde også opptak sammen med resten av Abakom. Hellem: Det at mange er på kontoret har mye med at mange er på P15. Noe positivt med at kontorgruppa kan vokse litt er at de får muligheten til å blæste mer, mer sjanse til å eksponere seg. Jonas Dammen: Får de større budsjett om de blir komité? (Hallén svarer nei.) Løge: Da jeg gikk tidlige trinn satt de fleste og jobbet på drivhuset og ingen på P15. Mange flyttet seg da kontoret ble flyttet. De fleste henger på P15 nå. Gaute: Sist diskusjonskveld mente HS at HS var for stort. Nå mener Trym at det ikke er et problem. Hva mener HS? Ek: Jeg tror det hadde gått helt fint. Tror ikke det handler om hvor mange som er der men om det er godt strukturert. Det er det i dag. Engebretsen: Sist diskusjonskveld var det mindre forberedt. Hallén: I denne diskusjonen er ikke HS størrelse relevant. Santi: HS skal forvalte den daglige driften. HS hadde nok hatt nytte av å ha kontoret på møtet. Håvard Estensen: HS vil kunne få innspill om kontorets drift mer enn i dag. Engebretsen: I dag fungerer nestleder som mellomleddet og hun formidler input og saker. Hallén: Fra min side som leder har ikke jeg kunnet følge opp Trond på den måten jeg kan med andre komitéledere. Blir vanskelig å sitte på kontormøte og komme med innspill uten å være watchdog. Hva er stemningen? Håndsopprekning: Positive: Nesten alle Blank: Et par Hallén: Noe av diskusjonen det har gått med i HS har vært om kontorgruppa er moden nok. Bør de få et år til på å jobbe med det? Samtidig går det begge veier fordi det å bli tatt inn i HS vil gi en boost slik at de kanskje modnes raskere. Ek: Da PR ble opprettet hadde ikke de noe grunnlag i det hele tatt og startet fra blank. Kontoret har jo jobbet sammen i et år.

5 Kristine: Da PR ble opprettet hadde de erfarne folk med seg. Trond: I fjor var det en diskusjon på om kontorgruppa skulle bestå. I dag ser vi at kontorgruppa er her for å bli. Løge: Det med modning er viktig. PR hadde erfaring på forhånd. Om kontoret blir komité kan de modnes raskere med tettere kontakt med komiteer Kjersti: AbelLan når veldig mange Abakusere de også og har opp mot 100 deltakere på hvert arrangement. Vi bør tilby ledertrening og liknende for å hjelpe undergruppene med å fungere. Santi: Man trenger ikke ledertrening for å være leder. Løge: Ikke i den forstand at de trenger det men som et gode Santi: Det virket som om de ikke var modne nok og ikke hadde en erfaren leder. Men det må de jo ikke ha. Trond: Da jeg ble leder i fjor dro tidligere leder på utveksling umiddelbart. Jeg hadde ingen erfaring eller oppfølging. Det hadde vært lettere om jeg satt i HS og fikk oppfølging der. Ek: Tror et viktig poeng angående de andre undergruppene er man må kunne sette krav til kontorgruppa. Det blir ikke det samme med en undergruppe. Vi setter ikke krav til dem. Kontoret er en del av driften og vi må kunne stille krav. Henrietta: Undergrupper bør nok få tettere oppfølging og bedre informasjonsflyt. Men Kontoret har veldig like arbeidsoppgaver som LaBamba og jobber mye hver dag. Det blir annerledes enn kontorgruppa. Kristine: Vi har kontrakter med undergrupper, så det er klare retningslinjer og krav. Trond: Kontorgruppa har ikke fått krav fra HS men foreslår selv. På den måten fungerer vi ikke i dag som undergruppe. Thorset: Det er ikke et problem at undergrupper klarer å drifte seg selv. Vi er avhengige av å ha en kontorgruppe og må ivareta driften av denne. Unngå at det sklir ut på grunn av dårlig kontakt. Lettere å sikre god drift. Kristine: Grunnen til at det har vært annerledes enn undergrupper er fordi vi satt å tenkte på det mer som en nodekomité. Derfor dere har vært med på abakom ting. Det er litt det som er baktanken. Mange andre linjeforeninger gjør det sånn. Trond: Online har TriKom som slet lenge med å få folk til opptak. Det at kontoret ikke er komité gjør det vanskelig å ikke få flere medlemmer. Vi har ikke daljer f.eks. Online foreslo flere ganger å skape TriKom men slet med å skape engasjement. Løge: Hvordan blir dette tatt opp videre? Blir det tatt opp på genfors? Hallén: HS har seks dager på seg på å gi ut sakspapirene og det blir en diskusjon innad i HS på bakgrunn av det som bestemmes her nå. Opinionen har variert veldig i perioder. På bakgrunn av det vi hører nå blir det sannsynligvis tatt opp på genfors. Vi skriver nøye referat for å samle diskusjonspunkter slik at vi sliper å diskutere de samme tingene på genfors. Falk: Hvor mange må stemme for dette på genfors? Hallén: Refererer til statutt og Må ha alminnelig flertall på genfors. Mats Byrkjis: Vil det gange Abakus som helhet at kontoret blir komité vs undergruppe? Komiteer må per statuttene ha et strategidokument. HS kan ha mer kontakt og styring. Vi krever mer av en komité. Hallén: Er det forslag til hvordan dette skal tas opp på genfors?

6 Løge: I logodiskusjonen og liknende har diskusjoner som har blitt tatt før ikke blitt oppsummert nok på forhånd slik at diskusjonen har tatt flere timer. Falk: Har inntrykk av at de viktige avgjørelsene på genfors må ha ⅔ flertall. Hallén: Det står i statuttene. Det kan tas opp til diskusjon. Løge: Kan vi stemme på genfors om at vi må ha ⅔ flertall? Kristine: Genfors kan bestemme dette ja. Hallén: Sannsynligvis er det nok mest fornuftig med ⅔ flertall men statuttendringer trer ikke i kraft før genfors er over. Løge: Kan man sjekke opp hvordan det ble gjort med PR i 2010 slik at det kan gjøres likt? Hege B: Hva tenker andre om kontorgruppens ansvarsområder? Har de nok å gjøre? Ingen har direkte ansvar for rydding f.eks. Siden det sammenliknes med LaBamba har jo LB et stort ansvar for rydding. Estensen: Mange er forferdelig dårlig til å rydde etter seg. Det en dårlig holdning at man går fra rot og skitt. Trond: Filosofien i kontorgruppa er at det hadde vært vanskelig å få med nye medlemmer om jobben vår var å rydde. Vil heller være de som får andre til å rydde. Vil ikke være vaskekoner. Rydder og rengjør f.eks. vask og sluk. Engebretsen: Om de skal bli en komité må de ha ansvar for dette. På LaBamba er også ryddejobben helt grusom og kjip å ha, men sånn er det. Det må ryddes. Om kontorgruppa skal bli komité må de ha mye strengere krav og rutiner rundt kjipe oppgaver. Byrkjis: Veldig enig med Andreas. Vi må sette strenge krav til hva kontorgruppen skal gjøre men hvordan de skal løse det må være opp til dem. Så lenge potensialet er der og at det er nok arbeidsoppgaver kan det bli komité. Hellem: Mye fokus på rydding. Det må være klare arbeidsoppgaver. Er det HS som stiller krav til kontorgruppa? Skjer dette etter genfors av kontorgruppen selv? Opplegget fremover må være veldig klart Kristine: Leser i Abakus statutter Dammen: Noe som kvalifiserer dem er at de har jevnlige oppgaver og arrangementer som krever forarbeid og planlegging sammenliknet med rydding som er en hverdagsting. Bør heller stille krav til at de må ha planlagte arrangementer. Hallén: Takk for mange bra innspill, dette blir sannsynligvis en sak på genfors. Pause kl Digital stemmesystem kl Kritikk til planleggingen ettersom flere må registrere seg og sette opp avstemningsdemo etter at diskusjonen skulle ha startet. Webkom starter med å avholde en demonstrasjon av stemmesystemet. Martin Ek oppsummerer systemet slik som på webkom.abakus.no/vote. Systemet har 97% testdekning. Både backend og frontend er fullstendig testet. Hele prosjektet er open source på Github og hvem som helst kan gå inn og lese hele koden. Tilbakemeldinger mottas på mail, slack etc. Helst tilbakemelding innen en uke før genfors.

7 Spørsmål Q: Har man oversikt over hvilke brukere som er aktive akkurat nå? A: Admin kan ikke se hvilke brukere som er aktive men det er logikk i backend for å håndtere aktive og inaktive brukere. Q: Er det en rask måte å sjekke om et kort er aktivt? A: Ja, da kan man aktivere/deaktivere kortet og se hva som er output. Q: Kan vi teste om en inaktiv bruker kan stemme? A: Vi kan kjøre testen live slik at alle ser. Q: Er tanken at én person skal være admin underveis? A: Vi skal ha et tellekorps som består av ett backupmedlem, ett webkommedlem og leder av Abakus. Q: Trenger man å se hvem som har stemt på hva? Validering? A: Dette fantes i fjor og kan vurderes om det ønskes. Q: Hva skjer om noen mister kortet sitt? A: Det må vi finne en løsning på. Kortet brukes kun for aktivering og deaktivering. Q: Må man skrive inn brukernavnet hver gang man går inn og ut? A: Nei, det lagres. Man scanner kortet når man går inn og ut. Q: Man bør informere på forhånd om at man ikke skal bruke Abakus brukeren sin (for anonymitet). A: Det er vi enige i. Q: Hva er vitsen med at man skal kunne se stemmen sin i etterkant? A: Enkelte føler mer trygghet i det. Greit å kunne se at stemmen ikke har blitt endret. Motargument: Man kan ikke se stemmen sin i etterkant på papir. Uheldig at naboen kan se hva man har stemt over skulderen din. Q: Blir det ikke mindre sikkert om man kan se sin egen stemme etterpå? Det kan man i Norges digitale valg. A: Det blir vanskeligere å implementere sikkert, men kan vurderes. Q: Blir hver konto slettes mellom hver bruk? A: Ja, etter genfors sletter vi hele databasen inkludert brukere og stemmer. Q: Hvordan tenker man å gjøre det om antall stemmer ikke er antall mennesker i lokalet?

8 A: Da har enten noen ikke stemt ennå eller så må man spørre om alle har stemt. Vi kan også ta avstemningen på nytt. Vi kan ikke vite akkurat hvem det er som ikke har stemt. På tidligere genfors har det vært utallige avstemninger der antallet stemmer ikke har vært antall tilstede og man har tatt det på nytt. Q: Bør man ikke lagre antallet stemmer på hvert alternativ? A: Vi refererer vedtak, og skriver ned antall for/mot/blankt på åpne valg. Q: Når man stemmer på papir kan man se egen stemme og stole på at den telles og ikke er endret mens digitalt kan den bli manipulert. A: Man må stole på at ikke tellekorpset endrer stemmer på papir også. Q: Er problemet at man ikke ser at man har stemt? I så fall kan Takk for din stemme stå lenger på siden. Unngår at man blir usikker på om man har stemt. A: Det kan vi godt legge inn. Q: Går det an å skrive Takk for din stemme, du stemte på A: Men da kan naboen din se hva du har stemt på. Q: Kan alle få Du stemte på alternativ 2 men at alle får det i forskjellig rekkefølge? A: Folk husker ikke hvilket alternativ som var alternativ 2 etter et halvt minutt. Q: Hvis vi finner ut at ikke alle har stemt og må stemme på nytt og fortsatt mangler en stemme, kan man enkelt avregistrere alle kortene? A: Ja det kan man legge inn. Kan også be alle sjekke siden og om det finnes en avstemning, i så fall har de ikke stemt. Q: Har dere tenkt hvordan dette vil bli på genfors, om det vil bli vedtatt eller om det blir uenighet slik som i fjor. Det kan bli et problem i fremtiden selv dersom det ikke blir det i år. A: HS har kommet frem til at å statuttfeste stemmemetode ikke er noe vi vil gå for. Dersom noen på genfors ikke vet hvordan systemet fungerer, har de selv ansvar for å sette seg inn i dette på forhånd. Systemet er så enkelt at det å praktisk stemme kan alle klare. Den tekniske delen bør man selv være ansvarlig for. Ser ikke en reell situasjon der vi klarer å statuttfeste det ettersom koden også endres hele tiden. Kan ikke statuttfeste at vi skal bruke noe om fem år som vi ikke vet hvordan er da. Koden er kontinuerlig i utvikling. HS kommer med en innstilling til stemmemetode og om noen er svært kritiske kan man ta en kort diskusjon. Q: Jeg får opp mitt eget brukernavn og klartekst i IP pakken når jeg logger inn. A: Du har en kryptert tilkobling. Vi kan se nøyere på dette etterpå. Fint med tekniske innspill. Q: Skal tellekorpset fremdeles annonsere vedtaket? A: Ja, tellekorpset bekrefter utfallet.

9 Q: Vil man informere på forhånd om at vote skal brukes? A: Det står på abakus.no og i sakspapirene. Q: Er alltid alternativene i caps lock? A: Ja, sånn det er nå. Har ikke use case for når det er unødvendig. Q: Når man går inn på siden på mobil etter å ha brukt desktop tidligere får man opp gamle avstemninger, skal det være sånn? A: Det lagres i nettleseren at du har stemt slik at ikke man får opp samme avstemning på nytt i samme nettleser, men man kan ikke stemme på nytt selv om man får opp en gammel avstemning. Q: Kan man ha en ekstra telling på hvor mange som er i salen så vi alltid vet det tallet mot antall aktive kort. A: Det blir kanskje redundant? Q: Hva hvis admin ser oppslutning, det mangler én stemme, en person sier at jeg må stemme og legger inn sin stemme, da ser admin hva den personen stemmer når oppslutningen oppdateres. A: Resultatet kan skjules underveis. Man må stole på tellekorpset til en viss grad. Q: Hva hvis den manglende stemmen er systemsvikt? Vi bør ta avstemningen på nytt. A: Hvis det er nødvendig oppslutning for et alternativ bør det ikke være nødvendig å ta hele avstemningen på nytt. Q: Kan vi ha en teststemme i starten for å sjekke at alle stemmer kommer frem? A: Det var et godt forslag men vi vil unngå å innføre for mange meta rutiner. Q: Deaktiveres en avstemning automatisk om riktig antall brukere har stemt? A: Ikke nå men godt forslag! Generell tilbakemelding Man burde kunne se prosentvis oppslutning heller enn kun antall stemmer. Man bør markere kortene sine med klistrelapp/postit/dymo. Man bør ta høyde for at noen mister kortet sitt. Forslag om å kunne se sin egen stemme frem til avstemningen er ferdig (mye uenighet). Hvis det ikke er mulig å se stemmen sin i etterkant blir brukernavnet mindre sensitivt og man kan utnytte dette for å løse problemet med antall mennesker i salen. Man bør ha et view der man lister opp alle aktive brukernavn. Man bør gjøre det umulig å gå inn og ut uten å scanne kortet. Hva hvis antall aktive kort ikke stemmer med antall i salen? Genfors kan klappe for at resultatet godkjennes uten riktig antall stemmer dersom det er alminnelig/kvalifisert flertall for et alternativ uten at alle har stemt.

10 Tellekorpset kan ha egen rutine på at de ikke ser resultatet underveis i avstemningen. ROS TIL WEBKOM! Eventuelt kl HS svarer på spørsmål om genfors Q: Det bør tas en diskusjon på om det i fremtiden også skal være alminnelig flertall som kreves for å opprette en komité. A: Dette tar vi med oss. Det må vedtas på genfors og trer i så fall ikke i kraft før genfors er over. Q: Er det åpne avstemninger? A: Det er ingen retningslinjer på dette men kandidatvalg kjøres tradisjonelt med lukket valg. Andre avstemninger har åpent valg. Q: Har smutthullet om å overkjøre statuttene blit tettet? A: Det står ikke entydig om genfors kan overkjøre statuttene. Praktisk kan man gjøre det. Genfors er det øverste organet i Abakus og det står ingen steder at man ikke kan overstyre statuttene. Q: Det bør være en statutt om at man må ha kvalifisert flertall for å overkjøre statuttene. A: Enig Q: Er det regler om hva som er en beslutningsdyktig genfors? A: Ja. Q: Hva er offisiell beskrivelse på hva som er forskjellen på komite/undergruppe/interessegrupper? A: Det stiller vi med til genfors Emilie: Vi bør ikke overkjøre statuttene på genfors fordi da er ikke sakspapirene fullstendige mtp hva som vil bli vedtatt på genfors. Falk: Det er ikke nøye nok definert i statuttene hva som skiller grupper og komiteer. Esso: Man bør heller velge å endre statutten og så ha ekstraordinært genfors en måned etterpå enn å overstyre statuttene på et genfors. Rolf: Det er mye mer greit at HS ber om unntak fra statutter enn at man åpner for å endre noe som folk på forhånd ikke har kunnet vite om på forhånd. Ferdig kl 18.48

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 kl 1624 Leder kommer med praktisk info: Har alle registrert seg og fått stemmelapp? Alle har det. Det er viktig å registrere seg av og på når man forlater rommet.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer 1 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 7.1 ble benyttet til å nekte medlemmer av Online sitt Hovedstyre adgang til Generalforsamlingen. I ettertid

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referent og kontorvakt: Trym er referent og Hallén kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Ek (syk, nestleder kunne ikke stille) Vinstraff: Fincken øl x4 for å komme for sent,

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer