Masteroppgave i helsevitenskap - fordypning i aldring og demens. Christina Frøiland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masteroppgave i helsevitenskap - fordypning i aldring og demens. Christina Frøiland"

Transkript

1 Masteroppgave i helsevitenskap - fordypning i aldring og demens Christina Frøiland

2 Måltidets betydning for ernæringsomsorgen hos personer med demens, sett fra et sykepleieperspektiv

3 Hensikt Å gi gode innspill med overføringsverdi til hvordan ernæringsomsorgen til personer med demens i sykehjem kan ivaretas Å få en dypere i innsikt i de erfaringer sykepleierne har med måltidets betydning for ernæringsomsorgen for personer med demens i sykehjem Å få en forståelse for hvilke faktorer sykepleierne opplever fremmer eller hemmer ernæringsomsorgen Å få en innsikt i om matens tilberedelses lokalisasjon oppleves som av betydning for ernæringsomsorgen

4 Bakgrunn Måltidets ulike funksjoner hos personer med demens Ivaretakelse av fysiske, psykiske, sosiale og kulturelle behov Sikre et adekvat næringsinntak Arena for miljø tiltak

5 Måltidets miljøfunksjon hos personer med demens Ved måltidet kan kommunikasjon, deltakelse, tilhørighet, identitet og trygghet fremmes og underbygges Spisemiljøet er av stor betydning for måltidsopplevelsen (Berg, 2008, 2012; Chaundry, Hung & Badger, 2013; Sung & Chang, 2005; Cleary, Hopper & Van Soest, 2012; Rokstad, 2009, 2011)

6 Demensplan 2015 Mat og måltider er en viktig del av en helhetlig demensomsorg. Manglende ernæring kan være et tegn på tidlig demens, og vektreduksjon kan komme i tillegg til demensutviklingen, noe som kan gjøre situasjonen særlig vanskelig. For de fleste mennesker er måltidet en sosial begivenhet som er forbunnet med kjente tradisjoner, identitet og kultur. Å delta i matlaging kan minne om kjente dagligdagse aktiviteter og bidra til mestring og livsutfoldelse Kosthold og ernæringsstatus for personer med demens skal kartlegges og det skal utvikles modeller for miljøterapeutiske tiltak (Helse og omsorgsdepartementet, 2007, s. 20)

7 Ernæringsbehov hos eldre Energibehovet synker med alderen Endringer i kroppssammensetningen Lavere aktivitetsnivå med økende alder Behovet for vitaminer og mineraler er uendret Er matinntaket lavt stilles det derfor store krav til næringsog energitett mat

8 Forekomst av underernæring hos eldre Forekomsten av underernæring hos pasienter i sykehjem og sykehus varierer mellom 10% - 60% Undersøkelse fra Oslo og Bærum som omfattet over 340 hjemmeboende med hjemmesykepleie viste at 46% var underernært eller i ernæringsmessig risiko Underernæring er svært utbredt blant hjemmeboende pasienter med kognitiv svikt og demenssykdom En underernært pasient har opp til 3 ganger så lang liggetid som en velernært pasient (Helsedirektoratet, 2009; Rognstad, M. K., Brekke, I., Holm, E., Linberg, C.2013; Sørbye, L.W, 2003)

9 Risiko for underernæring hos eldre Aldersrelatert fysiologiske forandringer kan virke negativt inn på appetitten Dårlig tann- og munnstatus Redusert spyttsekresjon Svelgproblematikk Fordøyelses problematikk Sykdomsprosesser Symptomer som smerter, kvalme etc Medikamenter

10 Andre faktorer som spiller inn på appetitt og matinntak Sosiale faktorer Måltidsmiljø og måltidsopplevelse Kommunikasjon Organisatoriske faktorer Rutiner Mattilbud

11 Risiko for underernæring hos personer med demens Atferdsmessige og motoriske forandringer hos personer med demens kan forsterke risikoen Medfører en dobbelt risiko (Engedal & Haugen, 2009; Mowé, 2008; Nazarko, 2013; Sortland, 2011; Wyller, 2012)

12 Helsepersonells kunnskaper om ernæring Sammenheng mellom ernæringspraksis og manglende kunnskaper hos helsepersonell Vansker med beregning av næringsbehov Vansker med å identifisere risiko pasienter Ønske om og behov for økt ernæringskompetanse Ny norsk studie viser at sykepleiere føler seg alene i ernæringsarbeidet, og at det er vanskelig å prioritere arbeidet i forhold til andre sykepleieoppgaver (Eide, Halvorsen & Almendingen, 2014; Mowé et al., 2008; Suominen, Sandelin & Pitkala, 2009; Aagaard, 2008, 2010)

13 Måltidets funksjoner i et helhetlig perspektiv Komplementære behov Miljøtiltak som sikrer pasientens måltidsopplevelse må akkompagneres av tiltak som sikrer at det pasienten spiser er i samsvar med det ernæringsmessige behovet

14 Ernæringstrappen (Helsedirektoratet, 2012, s. 98)

15 Ernæringsomsorg perspektiv Kosthold og ernæring i et helhetlig helseperspektiv: Fysisk, psykisk, sosialt, kulturelt og omsorgsmessig perspektiv Forankring Ansvar Fysisk helse Kompetanse Verktøy Kosthold & Ernæring Psykisk helse Sosial og kulturell helse Et omsorgsmessig helseperspektiv: En profesjonell omsorg preget av respekt, brukermedvirkning og myndiggjøring

16 Ernæringsomsorg Ernæringsomsorg favner et helhetlig menneskesyn der kosthold er en del av den fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle helse. Ernæringsomsorgen skal være tverrfaglig, bygge på offentlige forskrifter og sikre at pasientens psykiske, sosiale, kulturelle og ernæringsmessige behov dekkes. Omsorgen skal utøves med respekt, empati og brukermedvirkning (Helsenettverk Lister. Interkommunalt samarbeid om Helse og Velferd, 2013)

17 Problemstilling og forskningsspørsmål Hvilke erfaringer har sykepleiere med måltidets betydning for ernæringsomsorgen hos personer med demens i sykehjem? Hvilke funksjoner erfarer sykepleierne at måltidet har hos personer med demens? Hvordan opplever sykepleierne måltidet som en del av den daglige ernæringsomsorgen? Hva opplever sykepleierne som fremmende eller hemmende faktorer for måltidets rolle i ernæringsomsorgen?

18 Hensikt Å gi gode innspill med overføringsverdi til hvordan ernæringsomsorgen til personer med demens i sykehjem kan ivaretas Å få en dypere i innsikt i de erfaringer sykepleierne har med måltidets betydning for ernæringsomsorgen for personer med demens i sykehjem Å få en forståelse for hvilke faktorer sykepleierne opplever fremmer eller hemmer ernæringsomsorgen Å få en innsikt i om matens tilberedelses lokalisasjon oppleves som av betydning for ernæringsomsorgen

19 Viktigste funn 1. forskningsspørsmål: Hvilke funksjoner erfarer sykepleierne at måltidet har hos personer med demens? Måltidene var i stor grad vektlagt som noe samlende og uroforebyggende Spesielt relasjonelle forhold og individualitet ble trukket frem Bordsetninger ble gjort utfra faglige vurderinger Måltidene var videre viktige for ulike miljøtiltak som fremmer og understøtter mestring, beskjeftigelse, inkludering og tilknytning

20 Viktigste funn 2. forskningsspørsmål: Hvordan opplever sykepleierne måltidet som en del av den daglige ernæringsomsorgen? Mindre fokus på hva pasientene fysisk fikk i seg Pasientene var jevnt over stabile i vekt, og så lenge den enkelte spiste godt, var sykepleierne fornøyde Energibehov ble ikke beregnet Først ved manifeste vektendringer ble det satt i gang tiltak

21 Viktigste funn 3. forskningsspørsmål: Hva opplever sykepleierne som fremmende eller hemmende faktorer for måltidets rolle i ernæringsomsorgen? Stort omfang av sykepleieoppgaver og opplevelse av utilstrekkelig tid Assistentene satt ofte med pasientene ved måltidene, mens sykepleierne hadde andre oppgaver Ernæringsarbeidet var i ulik grad forankret i organisasjonene Eget kjøkken på huset ble opplevd som fremmende for en god ernæringsomsorg på grunn av kort endringsvei, godt samarbeid og en felles forståelse for denne pasientgruppens behov

22 Konklusjon Gode kunnskaper om måltidets rolle mtp miljøtiltak Måltidene ble først og fremst vektlagt som noe samlende og uroforebyggende Relasjonelle forhold og individualitet var svært viktig Mindre fokus på hva pasientene fysisk får i seg Mange sykepleie oppgaver i stor grad assistenter som satt med pasientene i måltidet Kan tyde på at utfordringen ligger i manglende organisatoriske rammer til å støtte en helhetlig ernæringsomsorg, hvor også selve ernæringspraksisen vektlegges og prioriteres

23 Konklusjon fortsatt.. Om måltidet skal ha en helhetlig betydning for ernæringsomsorgen kreves en anerkjennelse av og forståelse for denne pasientgruppens behov, samt forståelse for alle funksjonene et måltid representerer Å dele opp behovene personer med demens har i måltidet synes derfor lite hensiktsmessig

24 Implikasjoner for praksis Behov for spesialkompetanse Viktigheten av å være tilstede under måltidene og spise sammen med pasientene Vektlegging av relasjonelle aspekter Å bruke vellykkede annerledes situasjoner i dagligdagen Å forebygge fremfor å behandle ernæringsproblematikk Øke ernæringskompetansen økt fokus i organisasjonen Eks: implementering av nasjonale retningslinjer, personsentrert omsorg Ansvarsfordeling: Hvem skal ivareta hvilke oppgaver? Kjøkkenets rolle i ernæringsomsorgen økt fokus på samarbeid og kommunikasjon

25 Referanser Berg, G.(2008) Mat og måltider muligheter for det gode liv i hverdagen for personer med demens. I: Eidem Krüger, R.M. (red.). Det går an. Muligheter i miljøterapi. Tønsberg: Forlaget Aldring og Helse Berg. G.(2002) Til dekket bord. Mat og måltider i behandling og utredning av personer med demens. Nasjonalt kompetansesenter for alders demens Chaudhury, H., Hung, L., Badger, M (2013). The Role of Physical Enviroment in Supporting Person-centered Dining in Long-Term Care: A Review of the Literature. American Journal of Alzheimers Disease & Other Dementias. Aug;28(5): Cleary, S., Hopper, T., Soest, D.V. (2012) Reminiscence therapy, mealtimes and improving intake in residents with dementia. Canadian Nursing Home. Vol.23, No 2, June/July, 2012 Engedal, K., Haugen, P.K. (2009). Lærebok i demens fakta og utfordringer. Tønsberg: Forlaget Aldring og Helse Eide, H. D., Halvorsen, K., Almendingen, K. (2014) Barriers to nutritional care for the undernourished hospitalised elderly: perspectives of nurses. Journal of Clinical Nursing.1-11 Helse og omsorgsdepartementet (2007). Demensplan 2015: Den gode dagen. Delplan til Omsorgsplan Lokalisert på Helsedirektoratet (2012). Kosthåndboken. Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Lokalisert på

26 Referanser fortsatt Helsedirektoratet (2009). Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Lokalisert på. Helsenettverk Lister. Interkommunalt samarbeid om Helse og Velferd, 2013 Lokalisert på Hyldstrup, L., Hessov, I. (2008). Ernæring hos ældre. I: Astrup, A., Dyerberg, J., Stender, S. (red). Menneskets ernæring. København: Munksgaard Mowé, M., Bosaeus, I., Højgaard Rasmussen, H., Kondrup, J., Unossen, M., Rothenberg, E., Irtun, Ø. & The Scandinavian Nutrition group (2008). Insufficient nutritional knowledge among health wokers? Clinical Nutrition. 27: Nazarko, L. (2013). Maintaining good nutrition in people with dementia. Nursing & Residential Care. 15 (9): Rognstad, M. K., Brekke, I., Holm, E., Linberg, C. ( 2013). Underernæring hos eldre hjemmeboende med demens. Sykepleien forskning 4 (8), Rokstad, A. M. (2011). Kast spisesmekkene og skap inkluderende måltider. Demens og Alderspsykiatri. 15 (4) : 20-22

27 Referanser - fortsatt Rokstad, A. M, Lislerud, Smedbye, K. (red) ( 2009). Personer med demens. Møte og samhandling. Oslo: Akribe Sortland, K. (2012) Ernæring mer enn mat og drikke. (4.utg) Bergen: Fagbokforlaget. Sung, H.C., Chang, A.M. (2005) Use of preffered music to decrease agitated behaviours in older people with dementia: a review of litterature. Journal of Clinical Nursing, 14, Suominen, M.H., Sandelin, E., Pitkala, K.H (2009) How well do nurses recognize malnutrition in elderly patients? European Journal of Clinical Nutrition 63, Sørbye, L.W. (2003) Hjemmetjenester til eldre i Bærum og Ullern. Sammenlignende data fra AdHOC studiet. Diakonhjemmets høgskolesenter Avdelingen for sykepleieutdanning Wyller, T. B. (2012). Geriatri. En medisinsk lærebok. Oslo: Gyldendal Akademisk Aagaard, H. (2008). Mat og måltider i sykehjem: undersøkelse utført for Sosial- og helsedirektoratet. Høgskolen i Østfold. Rapport 2008:3 Aagaard, H. (2010). Ærlig talt. Mat og måltider i sykehjem: En undersøkelse blant sykehjemsbeboere i somatiske sykehjem i Østfold. Høgskolen i Østfold. Rapport 2010:1 Aagaard, H., Bjerkreim, T. (2012). Væske og ernæring. I: Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., Skaug, E.A. (red.): Grunnleggende sykepleie. Bind 2. Oslo: Gyldendal Akademisk Aagaard, H. Grøndahl, V. A. (2013). Mat og måltider i hjemmesykepleien: undersøkelse utført for Helsedirektoratet. Høgskolen i Østfold. Oppdragsrapport 2013:4

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Definisjon av ernæringsomsorg Lister ernæringsperm Ansvar og forankring Presentasjon av grunnlagsdokumenter Litteratur og referanser Lista fyr Helsenettverk Lister ved prosjektleder

Detaljer

Fordypningsoppgave. VAE705 Aldring og eldreomsorg. Eldre og ernæring. Hildegunn Flaten Frøseth. Totalt antall sider inkludert forsiden: 60

Fordypningsoppgave. VAE705 Aldring og eldreomsorg. Eldre og ernæring. Hildegunn Flaten Frøseth. Totalt antall sider inkludert forsiden: 60 Fordypningsoppgave VAE705 Aldring og eldreomsorg Eldre og ernæring Hildegunn Flaten Frøseth Totalt antall sider inkludert forsiden: 60 Molde, 19.05.2012 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring Den enkelte

Detaljer

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig?

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Av Merete Sjåstad, hovedforfatter. Sykepleier ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus, ved en avdeling for utredning og behandling

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem.

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. UNIVERSITETET I NORDLAND Kandidatnr: 16 Emnekode: SY180H 000 Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. Dato: 26.10.2012 kl 14.00. V\TiNW.Uln.no fi)et elt itujen

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Bacheloroppgave i sykepleie «Hvilke holdninger har sykepleiere til sitt ansvar for å ivareta munn- og tannstell hos eldre i institusjon?»

Detaljer

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Heftets tittel: Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Utgitt: Juni 2012 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten»

Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten» Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten» Program 23. mars 2015 Kl. 08.30 09:00 Kl 09. 00 09.15 Kl 09.20-09.40 Kl 09.45-10.05 Kl 10.10-10.30

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien IS-1887 Rapport Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien Forslag til tiltak Heftets tittel: Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2011. Retten til fullgod mat ved sykehjem -

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2011. Retten til fullgod mat ved sykehjem - MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2011 Retten til fullgod mat ved sykehjem - En menneskerettighetsbasert tilnærming til personalets muligheter og utfordringer ved realisering av denne rettigheten for

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET Av Jill Hole og Jon-Håvard Hurum Sammendrag Jill Hole er spesialergoterapeut og jobber i Drammen kommune. Jon-Håvard Hurum er fysioterapeut og jobber i Kongsberg kommune.

Detaljer

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis Rapport februar 2014 Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis 1 Forord Denne rapporten handler om arbeidslag som organisasjonsmodell og om innføring av funksjonsinndelte

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Sammendrag Parallellsesjoner Sesjon 1 Demens Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

GERIATRISK SYKEPLEIE

GERIATRISK SYKEPLEIE GERIATRISK SYKEPLEIE Tidsskrift for sykepleiere i geriatri og demens 2 0 0 9, Å R G A N G 1, N U M M E R 3 T E M A : Ernæring til eldre mennesker C Ebixa lundbeck Middel mot demens. ATC-nr.: N06D X01 DRÅPER,

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 3, 2014; X: 242-248 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0133 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: Hjemmesykepleier har en unik mulighet til å oppdage pasienter med depressive symptomer,

Detaljer

Trygg hjemme med kols

Trygg hjemme med kols Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: Rehabiliteringsprosjekt 2012.3.0135 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Trygg hjemme med kols Utvikling og utprøving av modell for

Detaljer

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus DIAKONHJEMMET HØGSKOLE MAVERD 599 MASTEROPPGAVE I VERDIBASERT LEDELSE Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus En studie av hvilke forhold enhetslederne tar hensyn til i planleggingen av bemanningen

Detaljer

Elzbieta Piwonska-Jaskula Liv Wergeland Sørbye Camilla Anthonisen

Elzbieta Piwonska-Jaskula Liv Wergeland Sørbye Camilla Anthonisen Elzbieta Piwonska-Jaskula Liv Wergeland Sørbye Camilla Anthonisen 2013/6 Forebygging av urinveisinfeksjoner hos skrøpelige eldre kunnskapsbasert praksis Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer