KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØP OG SALG AV EIENDOMMER"

Transkript

1 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT KJØP OG SALG AV EIENDOMMER I LØRENSKOG KOMMUNE November 2010 Utført av Egil Johansson

2

3 INNHOLD OPPSUMMERING, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER I FORMÅL MED PROSJEKTET I REVISJONENS OPPSUMMERING OG VURDERING I ANBEFALINGER II 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PROSJEKTET AVGRENSNINGER OG PROBLEMSTILLINGER ANVENDTE METODER I PROSJEKTET DATAINNSAMLING OG DATAGRUNNLAG DATAENES PÅLITELIGHET OG GYLDIGHET KJØP OG SALG AV EIENDOMMER OG BOLIGER VURDERINGSKRITERIER FUNN/FAKTA Kjøp og salg av eiendommer Kjøp og salg av boliger REVISJONENS VURDERING SALG AV EIENDOMMER TIL FINANSIERING AV LØRENSKOG HUS BESKRIVELSE AV PROSESSEN KNYTTET TIL SALG AV EIENDOMMER FOR Å FINANSIERE LØRENSKOG HUS UTVIKLING I EIENDOMSSALG ETTER AVSLUTTET DATAINNSAMLING VEDLEGG 1 OVERSIKT OVER EIENDOMSTRANSAKSJONER VEDLEGG 2 RÅDMANNENS SVAR KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

4

5 OPPSUMMERING, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER Formål med prosjektet Formålet med prosjektet er å undersøke om kjøp og salg av eiendommer i Lørenskog kommune gjennomføres i tråd med bevilgninger og de politiske vedtak som er fattet. I tillegg har kontrollutvalget bedt revisjonen om å se spesielt på prosessene rundt salg av eiendommer som skal finansiere byggingen av Lørenskog Hus. Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger: 1. Gjennomføres kjøp og salg av boliger og eiendommer i tråd med lover, budsjettvedtak og regelverk? 2. Hvordan har prosessen med salg av eiendommer for å finansiere Lørenskog Hus vært? I undersøkelsen skiller vi mellom eiendom som er et tomteareal uavhengig av om det er bygninger på dette arealet, og boliger som er beboelige bygninger. Revisjonens oppsummering og vurdering I perioden fra 2006 til og med andre kvartal 2009 har revisjonen identifisert 16 ulike eiendommer som har vært gjenstand for kjøp/salg. De eiendommene som er kontrollert er kjøpt eller solgt i henhold til enten konkrete politiske vedtak, i henhold til kommunestyrets delegasjon av myndighet til rådmannen eller fullmakt for kjøp og salg av boliger. Ett kjøp er godkjent politisk etter at det ble gjennomført (hyttekjøp). Videre er alle kontrakter, avtaler og skjøter (ved salg) signert av enten ordfører eller rådmann, eller den som er delegert fullmakt fra rådmannen. For 4 dokumenter mangler det datering. Det som kjennetegner kjøp og salg av eiendommer i Lørenskog er at det er vanskelig å finne sammenhenger mellom de ulike politiske vedtakene og de aktuelle transaksjonene, fordi det ikke finnes noen kobling mellom avtalene/kontraktene og de aktuelle politiske vedtakene. Dette gjør at både folkevalgte og andre interessenter kan ha vansker med å holde oversikt til enhver tid, spesielt siden flere av disse transaksjonene har gått over lang tid og vært oppe til flere behandlinger i formannskap og kommunestyre. Den manuelle oversikten som finnes i sentraladministrasjonen er ikke koblet elektronisk til arkivsystemet, og dermed må man søke gjennom arkivene manuelt for å få oversikt. Kommunen har ikke en samlet oversikt over de eiendommer og boliger som kommunen eier der man enkelt kan hente ut informasjon knyttet til kjøp og salg det enkelte år. Kjøp og salg av boliger skal skje innenfor de årlige budsjetterte nettorammene. Vi fant at kjøp og salg ikke overskred nettobevilgningen for de årene som er kontrollert. I perioden 2006 og frem til sommeren 2009 ble det kjøpt 19 boliger og solgt 14 boliger. Ett kjøp - Gamleveien 84 ble vedtatt kjøpt som eiendom i kommunestyret, men finansiert fra boligkonto. De folkevalgte vedtok første gang i 2005 å selge eiendommer for å finansiere Lørenskog Hus. Prosessen rundt salg av eiendommer som skal finansiere byggingen av Lørenskog Hus har vært en lang prosess med mange, omfattende saksframlegg, der informasjon dels har vært unntatt offentlighet. Så langt er ingen av disse eiendommene solgt. De siste månedene er prosessen med å selge eiendommene videreført. KJØP OG SALG AV EIENDOMMER I

6 Anbefalinger 1. Eiendomstransaksjoner bør arkiveres i Lørenskog kommunes arkiv signert og datert kontrakt med henvisning til hvilket formelt grunnlag (delegerte fullmakter eller politiske vedtak) man har for denne transaksjonen bør være arkivert sammen med kontrakten. 2. Det bør utarbeides et register/oversikt over alle eiendommer og boliger som kommunen eier som oppdateres fortløpende. Skedsmo, Nina Neset /sign/ revisjonssjef Ellen Lange /sign/ fagansvarlig forvaltningsrevisor II KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

7 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon har kontrollutvalget i Lørenskog vedtatt at det skal gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler kjøp og salg av eiendommer i Lørenskog kommune. Det skal vurderes om kjøp og salg av eiendommer er i tråd med bevilgninger og de politiske vedtak som er fattet. Det er altså prosessen rundt kjøp og salg av eiendommer som skal undersøkes, hvem som tar avgjørelsene, og hvem som signerer kontrakter på vegne av kommunen. Kjøp og salg av boliger skal være i tråd med de retningslinjene kommunen har gitt for dette, i tillegg til at det skal skje innenfor budsjettvedtak og politiske enkeltvedtak. I ettertid har kontrollutvalget i møte bedt revisjonen om å utvide prosjektet til også å omfatte vurdering av prosessen knyttet til salg av eiendommer for å finansiere Lørenskog Hus. Herunder utlysning, prisfastsettelse, salgsbetingelser og avtalemessige forhold (sak KU-L 44/09). Resultatet av denne kartleggingen blir presentert i et eget kapittel i rapporten Avgrensninger og problemstillinger Kjøp og salg av eiendommer i Lørenskog består hovedsakelig av to elementer: Landeiendommer/areal (heretter kalt eiendommer, selv om det er bygninger på enkelte av disse). Boliger i henhold til krav kommunen har til å skaffe boliger til vanskeligstilte, flyktninger, presteboliger og lignende Det skjer også noe omsetning av arealer i Teknisk avdeling, stort sett i forbindelse med arbeid med lokal infrastruktur. Slik infrastruktur kan være rørgater til vann og kloakk, opparbeidelse av stier, gangveier og sykkelveier, mindre justeringer av lokale veier, bearbeidelse av fellesarealer og lignende. Her er det ofte snakk om små arealer, og vi har valgt å ikke gå nærmere inn på disse transaksjonene. Lørenskog kommune har utbyggingsavtaler både med fylkeskommunen angående utbygging av sentralsykehuset, og med utbygger av Lørenskog sentrum. Disse avtalene regulerer særlig samarbeidsprinsipper og ansvarsforhold, og vi har ikke vurdert disse avtalene i dette prosjektet. I dette prosjektet har vi tatt for oss perioden fra og med 2006 til og med første tertial Problemstillingene i prosjektet er: 1. Gjennomføres kjøp og salg av boliger og eiendommer i tråd med lover, budsjettvedtak og regelverk? 2. Hvordan har prosessen med salg av eiendommer for å finansiere Lørenskog Hus vært? (Tilleggsbestilling). 1 Se kap. 4 Salg av eiendommer til finansiering av Lørenskog Hus. Merk at denne delen av rapporten ikke er gjennomført i tråd med RSK 001, men er en ren beskrivelse av prosessen knyttet til salg av eiendommer for å finansiere Lørenskog Hus. KJØP OG SALG AV EIENDOMMER 1

8 2 ANVENDTE METODER I PROSJEKTET 2.1 Datainnsamling og datagrunnlag Data består av en rekke innsamlede dokumenter, som: avtaler, kontrakter, tinglyste skjøter og annen dokumentasjon for de enkelte transaksjonene for de aktuelle årene, utbyggingsavtaler, saksframlegg og protokoller fra kommunestyret og formannskapet. I tillegg har vi undersøkt andre aktuelle dokumenter, som grunnboken fra statens kartverk. Vi har gått gjennom kommunens interne delegasjonsreglementer og regelverk knyttet opp mot gjennomføring av transaksjoner, budsjettvedtakene for de årene rapporten omhandler, og en analyse av regnskapene for de samme årene for å se om det er samstemmighet mellom budsjettvedtak og de transaksjoner som er gjennomført når det gjelder boliger. I tillegg har vi gjennomgått avtaler, kontrakter og tinglyste skjøter for de aktuelle årene for å se hvem som har signert disse. For tilleggsbestillingen har vi gått gjennom dokumenter som omhandler dette spesielle prosjektet for å finansiere bygging av Lørenskog Hus fra politiske organer og administrasjonen. Vi har hatt to møter med rådmannen og eiendomssjefen (oppstartsmøte og ). Datainnsamlingen ble avsluttet Dataenes pålitelighet og gyldighet Vi benytter data innsamlet fra kommunale dokumenter, skjøter og signerte avtaler, i tillegg til tallmateriale fra kommunens regnskapssystem. Vi regner disse data som pålitelige og gyldige. 2 KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

9 3 KJØP OG SALG AV EIENDOMMER OG BOLIGER 3.1 Vurderingskriterier Kriteriene er hentet fra følgende kilder: LOV nr 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Reglementer og delegeringer for kommunestyre, formannskap og kommunale nemnder (sist behandlet i kommunestyret Kalles her delegasjonsreglementet.). Retningslinjer for saksbehandling i Lørenskog kommune (SILK) (sist endret ). Fullmakt. Delegasjon av myndighet, datert (gjelder delegasjon fra rådmann til eiendomssjef). Gjennomgangen er delt opp i: 1. Kjøp og salg av eiendommer. 2. Kjøp og salg av boliger. Kjøp og salg av eiendommer gjennomføres av sentraladministrasjonen i Lørenskog kommune, mens det er eiendomsavdelingen som er ansvarlige for kjøp og salg av boliger. Det er kommuneloven som regulerer forholdet mellom administrasjonssjefen (rådmannen) og de folkevalgte (kommunestyret). Kommuneloven sier ikke noe konkret om hvordan kjøp og salg av eiendommer skal skje i kommunene, men den sier noe om hvem som har eller kan ha myndighet i ulike type saker. Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i type saker som ikke er av prinsipiell betydning 2. Kommunestyret kan selv delegere myndighet til å treffe avgjørelser til faste utvalg 3, eller til administrasjonssjefen 4. Kommunestyret gjør årlig vedtak om årsbudsjett for påfølgende år og handlingsplan for de kommende fire år. Her vil det også gjøres vedtak som medfører kjøp og salg av eiendommer og boliger. Når det er gjort vedtak om kjøp og salg av konkrete eiendommer, har rådmannen plikt til å gjennomføre dette på vegne av kommunestyret 5. Lørenskog kommune har et delegasjonsreglement som omfatter delegasjon til politiske utvalg og til rådmannen. I kapittelet Delegering av myndighet til formannskapet, 2 Formannskapets myndighet er følgende vedtatt: Med hjemmel i kommunelovens 8 overdras formannskapet myndighet til å gjøre vedtak i saker som etter kommunelov og særlov ikke skal avgjøres av kommunestyret selv. I samme paragraf slås det også fast at: Følgende saker skal alltid behandles av kommunestyret: 1. Saker om å erverve, avhende, makeskifte, bortfeste eller pantsette fast eiendom som har en verdi på kr 5 mill. eller mer. Saker om å etablere servitutter, bruksrettigheter og leieavtaler i fast eiendom når avtalen har en samlet verdi på kr 5 mill. eller mer. 2 Kommuneloven, 9, pkt Kommuneloven, 10, pkt Kommuneloven, 23, pkt Kommuneloven 23 pkt. 2: Administrasjonssjefen skal påse... at vedtak blir iverksatt. KJØP OG SALG AV EIENDOMMER 3

10 Dette innebærer at formannskapet har fullmakt til å avgjøre kjøp og salg av fast eiendom som har en verdi på mindre enn 5 millioner kr. Er beløpet 5 millioner kr eller mer, skal saken legges fram for kommunestyret. I delegasjonsreglementets siste kapittel Kommunestyrets vedtak om delegering av myndighet til rådmannen fremgår det at kommunestyret i kommunestyrevedtak i sak 110/93 (kommunestyret ) ga rådmannen følgende fullmakt: Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, slik det kommer til uttrykk i kommunelovens 23 nr. 4. Det innebærer at rådmannen har fullmakt til å treffe beslutninger også når det gjelder eiendomstransaksjoner i den grad disse er enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 6 Hvilke grenser som gjelder for dette er ikke definert i vedtaket, og det er hele tiden opp til de folkevalgte å vurdere hvor grensene for denne fullmakten skal gå. Ut over denne fullmakten har ikke rådmannen noen generell fullmakt til å kjøpe eller selge eiendommer. Kjøp og salg skal skje etter politisk vedtak basert på saksframlegg fra rådmannen, enten i formannskapet eller i kommunestyret, avhengig av størrelsen på beløpet. I henhold til vedtatte retningslinjer for saksbehandling i Lørenskog kommune (SILK), undertegnes avtaler om kjøp og salg av fast eiendom, inkludert skjøter og andre dokumenter som skal tinglyses, av ordfører eller den bemyndigede 7. Under samme kapittel er rådmannen gitt fullmakt til i ordførerens fravær å forplikte kommunen ved sin underskrift. Denne fullmakten er gitt rådmannen i KS-sak 153/90 (kommunestyremøte ). 8 Når det gjelder kjøp og salg av boliger, får administrasjonen i kommunens årsbudsjett 9 et nettobeløp som kan benyttes til kjøp av boliger. Dersom boliger blir solgt, kan også disse midlene benyttes til kjøp av andre boliger. I tillegg skjer det at kommunestyret gir enkeltbevilgninger til kjøp av boliger, for eksempel i forbindelse med bosetting av flyktninger. Rådmannen har videredelegert Myndighet til å inngå kjøpekontrakter knyttet til kjøp og salg av enkeltboliger til eiendomssjefen. Eiendomssjefen er også gitt myndighet til å undertegne skjøter/overdragelse av hjemmel til andel i borettslag. 10 Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterier: Kjøp og salg av eiendommer skal foretas innenfor følgende rammer: o Kjøp/salg på 5 millioner kr eller mer skal avgjøres av kommunestyret. o Kjøp/salg på under 5 millioner kr kan avgjøres av formannskapet. o Rådmannen kan kjøpe eiendommer der det dreier seg om enkeltsaker/saker som ikke er av prinsipiell betydning. Alle kontrakter/avtaler for salg/kjøp av eiendommer skal være signert av ordfører, den bemyndigede eller rådmannen. Kjøp og salg av boliger skal skje innenfor de årlige budsjetterte nettorammene. 6 I delegasjonsreglementet fremgår det videre at rådmannen har videredelegert sin myndighet i slike saker til enhetslederne. 7 SILK, punkt Den formelle retten til å underskrive på kommunens vegne, avsnitt 7. 8 SILK, punkt Den formelle retten til å underskrive på kommunens vegne, avsnitt 5. 9 Gjelder konto 1503 (utleieboliger) og konto 1504 (boliger til flyktninger). 10 Fullmakt. Delegasjon av myndighet, datert Fullmakten er undertegnet av ordfører og rådmann. 4 KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

11 3.2 Funn/fakta Lørenskog kommune har en manuell oversikt over alle inngåtte avtaler som oppbevares utenfor arkivet, men som er oversiktelig og grei. En god del av materialet har det ikke vært mulig å finne i kommunens offisielle arkiv, noe som har gjort at arbeidet med datainnsamlingen har tatt lenger tid enn først antatt. Dokumentasjon over politiske saker som omhandler eiendomstransaksjoner har vi funnet ved å gå gjennom alle protokoller for formannskap og kommunestyre fra 2006 og fram til første kvartal Det finnes ingen samlet oversikt over politiske saker som omhandler eiendomstransaksjoner Kjøp og salg av eiendommer Ved gjennomganger av saksframlegg og protokoller fra formannskap og kommunestyre, gjennomgang av alle utviklings- og samarbeidsavtaler for Lørenskog kommune og grunnboka fra statens kartverk har vi identifisert 16 eiendommer som enten er vedtatt solgt/kjøpt, eller som har vært gjenstand for transaksjoner i den aktuelle perioden ( ). Disse er: Kjøp/ Gj. ført Kommentarer Eiendomsnavn Gnr / Bnr Salg Ja/Nei Katralen-eiendommen 109/3 Kjøp Ja Mailandvn 8 AS 108/282 Kjøp Ja Mailandvn 10 AS Kjøp Ja Udatert kontrakt Gamleveien /171 Kjøp Ja Feilført beløp Parsell /230 Salg Ja Astruptomt 106/112 Kjøp Ja Ole Lians vei A 107/610 Kjøp Ja Hytte til ansatte, Sjusjøen 518/1, andel 47 Kjøp Ja Losbyveien 7 100/32 Salg Ja T-banetomta 102/3, 176, 385 Salg Nei Brinken 113/360 Salg Nei Udatert avtale Skårersletta /70 Salg Nei Ut av salgslista i k-styret Utvidelse av Solheimsveien 108/512 Kjøp Ja Løkenåsveien 53 (Sokneprestbolig) 100/278 Salg Ja Gamleveien /74 Kjøp Ja Udatert kontrakt Tomt til Lørenskog Hus 108/804 Kjøp Ja Udatert oppgjørsinstruks For alle disse eiendommene har vi gått gjennom dokumentasjon fra formannskap, kommunestyre, kommunens arkiv og annen tilgjengelig dokumentasjon som omhandler politisk behandling og gjennomførte transaksjoner. For mer detaljert oversikt over undersøkte eiendomstransaksjoner, se vedlegg 1. Av eiendommene listet ovenfor er T-banetomta, Brinken og Skårersletta 70 blant de eiendommene som opprinnelig ble vedtatt solgt for å finansiere byggingen av Lørenskog Hus. Senere er også inntektene fra salg (salgsproveny) av Løkenåsveien 53 og Losbyveien 7 overført til konto for finansiering av Lørenskog Hus (se mer om salg av eiendommer til inntekt for Lørenskog Hus i eget kapittel 4). Kjøp av Katralen-eiendommen er gjennomført og skjøte tinglyst , og er signert av selger. Dette er et areal på m 2 i form av et stripeareal som ble kjøpt i forbindelse med kablingsarbeid. Her har rådmannen brukt sin fullmakt om enkeltsaker til å gjennomføre kjøpet. Mailandveien 8 AS og Mailandveien 10 AS er vedtatt kjøpt i kommunestyret. Ordfører og rådmann har fått fullmakt av kommunestyret til å inngå kontrakt for aksjekjøp, og myndighet til å undertegne en slik kontrakt (kommunestyrets vedtak pkt 3 i KS 063/07, ). KJØP OG SALG AV EIENDOMMER 5

12 Kontrakt for overtakelse av aksjene i Mailandveien 8 A er signert av rådmannen og datert 11. Kontrakt for overtakelse av Mailandveien 10 A er signert ordfører og rådmann, men ikke datert. Kommunen har gjennomført generalforsamlinger i begge selskapene og vedtatt avvikling av aksjeselskapene, slik at kommunen blir stående som eier av eiendommene 12. Kjøpet av de to aksjeselskapene i 2007 ble finansiert med lån. Avviklingen av aksjeselskapene er bl.a. begrunnet i at kjøp av aksjer ikke kan finansieres av lån. Gjennomføringen av denne avviklingen er utsatt, fordi det er usikkerhet med hensyn til kostnader som vil påløpe ved en avvikling, bl.a. i forhold til skatteplikt. I møte med rådmannen ble det opplyst at det vil bli utarbeidet et saksframlegg til formannskapet (generalforsamlingen), hvor det vil bli redegjort for de alternativer som foreligger med hensyn til avvikling av selskapene. Slik sak er fremmet for formannskapet den Ekstraordinær generalforsamling i begge selskap vedtok den å oppheve vedtak fra om å oppløse selskapene. Eiendommene vil således fortsatt være eid i form av aksjer. Lån knyttet til kjøp av aksjene i selskapene vil bli innfridd og dekket av ubundne fond. Det vil ligge en latent skatteforpliktelse i disse selskapene 13. Kjøp av Gamleveien 84 er vedtatt i kommunestyret som en del av utbyggingsavtalen for Skårer Vest. Selger har fått kroner i erstatning for tap av parkeringsplasser i tillegg til kjøpesummen for eiendommen. Kostnaden vedrørende kjøpet og erstatningen er belastet prosjekt K 1503, bevilgningen på dette prosjektet gjelder kjøp av boliger til vanskeligstilte. Gamleveien 84 er ikke ervervet for dette formålet og skulle av den grunn ikke vært dekket innenfor dette prosjektet. Salg av Parsell 57 er signert av ordfører på skjøte , og gjelder 363 m 2 eiendom. Saken har ikke vært politisk behandlet, men er gjennomført etter rådmannens fullmakt om enkeltsaker. Kjøp av Astruptomten er dokumentert ved skjøte som er tinglyst , signert av selger. Kjøpet er gjennomført av rådmannen basert på kommunestyrets fullmakt om enkeltsaker. Dette er del av et område som er regulert til friområde, og er delvis benyttet til rundkjøring. (Arealet utgjør m 2.) Ole Lians vei gjelder kjøp av eiendom med bolig, og er undertegnet av kontorsjef og eiendomssjef. Formannskapet gjorde følgende vedtak i møte (sak 37/08): Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å delta i budrunde for eiendommen Ole Liansvei 35, gnr 107, bnr 610 i Lørenskog med sikte på å erverve denne. Sammen med dette saksframlegget fikk formannskapet også oversendt prospekt for eiendommen sammen med verdi- og lånetakst. Da kommunen fikk tilslag på eiendommen for 4,8 millioner kroner, la rådmannen fram følgende forslag til innstilling for formannskapet ( ): Kjøpesummen for eiendommen Ole Liansvei 35, gnr. 107, bnr. 610, kr ,- belastes kontostreng K9301 Eiendommer/boliger. Formannskapet valgte, selv om kjøpet ligger innenfor grensen på 5 millioner kroner og dermed innenfor formannskapets fullmakter, å oversende saken til kommunestyret for avgjørelse. Kommunestyret behandlet saken i møte , i K-sak 057/08. Her ble følgende vedtak gjort (enstemmig) i kommunestyret: Kjøpesummen for eiendommen Ole Liansvei 35, gnr. 107, bnr. 610, kr ,- belastes kontostreng K9301 Eiendommer/boliger. Eiendomssjefen, som utøver rådmannens fullmakt til å undertegne kontrakter for kjøp og salg av boliger på vegne av kommunen, har undertegnet avtalen. 11 Kontrakten er signert med forbehold om kommunestyrets godkjennelse. 12 Generalforsamlingene i Mailandveien 10 AS og Mailandveien 8 AS vedtok å endre selskapets vedtekter Det ble også valgt styre. Den avholdes ekstraordinær generalforsamling hvor man beslutter å oppløse aksjeselskapene. 13 Denne latente skatteforpliktelsen vil utløses dersom selskapene oppløses. 6 KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

13 Hytte til ansatte ble kjøpt og kontrakt signert av rådmannen før det var behandlet i formannskap eller kommunestyre 14. Kjøpet ble lagt fram for formannskapet like etter at kontrakt var signert, og formannskapet valgte å godkjenne kjøpet 15. Senere ble også forslag til finansiering av kjøpet vedtatt i formannskapet 16. Losbyveien 7 er også en eiendom med bolig som er solgt, og hvor eiendomssjefen har undertegnet salgsavtalen. Salg av denne eiendommen ble behandlet i formannskapet den , i F-sak 111/06. T-banetomta og Brinken er knyttet til finansiering av Lørenskog Hus og prosessen rundt salg av disse eiendommene beskrives i kapittel 4. Skårersletta 70 ble opprinnelig lagt ut for salg som en del av finansieringen av Lørenskog Hus. Rådmannen fikk fullmakt til å kontrahere eiendomsmekler for gjennomføring av salg av flere eiendommer i kommunestyrets møte Samtidig besluttet kommunestyret å fjerne Skårersletta 70 fra listen over eiendommer som skulle selges (kommunestyrets B-sak 002/08), og det er derfor ikke gjort noe arbeid for å få den solgt. Utvidelse av Solheimsveien (gjelder Globusgården) er dokumentert ved inngåelse av avtale , signert av rådmannen. Arealet på 105,3 m 2 er benyttet i forbindelse med opparbeidelse av rundkjøring i krysset Skårersletta/Ragnhildsvei, i tilknytning til Skårer Vest. Basis for kjøpet er avtale av mellom Lørenskog kommune, Statens Vegvesen Akershus, Skårer Stormarked AS og SK Metro, en avtale som senere er oppdatert, sist godkjent i kommunestyret den , i K-sak 021/06. Løkenåsveien 53 er eiendommen til den såkalte sokneprestboligen, og salget er gjennomført av eiendomssjefen i tråd med fullmakt for kjøp og salg av boliger. Salget er behandlet i formannskapet den , i F-sak 049/05. For Gamleveien 280 har vi funnet en udatert kontrakt undertegnet av ordfører, som slår fast at eiendommen skal være til kjøpers disposisjon senest I oversikt over inngåtte avtaler er denne registrert som sak nummer 05/5674 på dato Vedtak om kjøp er gjort i formannskapet i F-sak 071/06, i møte Kjøp av Tomt til Lørenskog Hus er gjennomført i henhold til rammeavtale med Skårer Stormarked AS (benevnt SST), datert Denne er behandlet og godkjent av kommunestyret den , i K-sak 21/06. Her framgår det at partene (er) enige om at Kommunen skal erverve utbyggingsrett av SST og forestå utbygging av Lørenskog Hus gjennom avtale som er undertegnet den Avtalen er undertegnet av rådmannen. Vi har funnet en udatert oppgjørsinstruks som er undertegnet av ordfører (sannsynligvis fra 2009). Som en oppsummering finner vi at det enten er fullmakt for kjøp/salg av eiendom gjennom kommunestyrets fullmakt om enkeltsaker til rådmannen, delegasjon til rådmannen (videredelegert til eiendomssjefen) for kjøp og salg av boliger, eller konkrete politiske vedtak som ber om kjøp/salg av ulike eiendommer. Kommunens underskrift mangler på skjøter, men i møte med rådmannen ble det opplyst at det ikke er vanlig at kommunen signerer på skjøter ved kjøp av eiendommer. Det er bare selger som signerer. Vi har også funnet mangelfull datering på to kontrakter, en avtale og en oppgjørsinstruks. Enkelte av transaksjonene har vært til behandling flere ganger i folkevalgte organer, enten fordi det har vært utbyggingsavtaler som har blitt justert, eller fordi det har skjedd ting i eiendomsmarkedet som rådmannen har informert de folkevalgte om. 14 Kjøpekontrakt signert FS sak 033/09, FS sak 041/09, KJØP OG SALG AV EIENDOMMER 7

14 3.2.2 Kjøp og salg av boliger Når det gjelder kjøp og salg av boliger har revisjonen mottatt lister over alle boligkjøp og boligsalg som er gjennomført av eiendomsavdelingen fra 2006 og fram til og med første tertial For å kontrollere disse er listen sammenholdt med bokført beløp i regnskapet for hvert år til og med var godkjent pr I perioden 2006 og frem til sommeren 2009 ble det kjøpt 19 boliger og solgt 14 boliger. Her er en oversikt over transaksjoner sammenholdt med de årlige bevilgningene for boligkjøp: År Sum Konto Kjøp Salg Tilskudd Netto kostnad Budsjett Rest budsjett Her representerer konto 1503 utleieboliger og konto 1504 flyktningeboliger. Konto 1504 disponeres av administrasjonen. Negativ rest budsjett betyr at forbruket er lavere enn bevilgede budsjettmidler. Kommunen har ikke gått ut over vedtatte rammer for noen av årene, og vedtatt budsjett for kjøp av boliger til flyktninger er i liten grad disponert. Kostnadene som er belastet K1503 og K1504 er knyttet til kjøp av boliger til vanskeligstilte flyktninger og en prestebolig som er i tråd med formålet med bevilgningen. Det er registrert ett kjøp som ligger utenfor dette formålet. Dette gjelder Gamleveien 84 som er omtalt i rapportens punkt I Årsrapport 2008 for Lørenskog kommune er det for første gang tatt med en opplistning av alle kjøp av eiendommer/boliger som er gjennomført i 2008 (side 11). 3.3 Revisjonens vurdering Lørenskog kommune selger og kjøper eiendommer uten at det finnes en samlet, lett tilgjengelig oversikt over slike transaksjoner direkte knyttet opp mot kommunens arkiv. Oversikten som finnes er plassert hos sentraladministrasjonen, fristilt fra resten av arkivet, og omfatter alle inngåtte avtaler. Derfor er det heller ikke lett å finne alle koblinger mellom avtaler og politisk behandling av disse. Noen av salgene skjer som følge av svært langvarige prosesser, der grunnlaget kan være samarbeidsavtaler/utbyggingsavtaler som er over 10 år gamle. Samtidig er enkelte transaksjoner behandlet flere ganger i folkevalgte organer, både som åpne saker og som B- saker (lukket og unntatt offentlighet). Det kan derfor være problematisk å ha oversikt for de folkevalgte og andre interesserte. Etter revisjonens vurdering kan det være hensiktsmessig å sørge for en lett tilgjengelig oversikt over eiendomstransaksjoner og det formelle grunnlaget for disse enten det er politiske vedtak eller rådmannens fullmakt i enkeltsaker. Lørenskog kommune har klare regelverk som stiller krav til gjennomføring av salg og kjøp av eiendommer. Av de 16 eiendommene vi undersøkte, var 8 transaksjoner vedtatt av kommunestyret og 4 var vedtatt av formannskapet. Alle de sistnevnte eiendommene lå innenfor grensen på 5 millioner. 3 eiendommer var kjøpt/solgt basert på kommunestyrets delegasjon 8 KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

15 som fullmakt. Det er ikke satt noen beløpsgrense for rådmannens fullmakt i henhold til kommunestyrets delegering av myndighet i enkeltsaker, og derfor vil det være opp til de folkevalgte å vurdere om fullmakten har fungert etter hensikten. I ett tilfelle (hyttekjøpet) gjennomførte rådmannen kjøp av eiendommen før politisk flertallsvedtak forelå. Det kan være nyttig å merke seg at det til dels har vært stor politisk uenighet både når det gjelder prosesser og vedtak, men alle de transaksjonene vi har sett på, er gjennomført basert på politiske flertallsvedtak i formannskap og/eller kommunestyre. Alle kontrakter, avtaler og skjøter (ved salg) vi har gått gjennom, er undertegnet av rette vedkommende. De fleste av dokumentene vi har sett på er datert, men det mangler datering på fire dokumenter. Revisjonen mener at det er ryddig å alltid datere slik dokumentasjon. Når dokumenter er datert, vil det også være helt klart om avtaler eller kontrakter er undertegnet før eller etter politisk behandling. Når det gjelder kjøp og salg av boliger, står eiendomsavdelingen fritt til slik handel så lenge de holder seg innenfor de nettorammer kommunestyret bevilger. Det betyr at det kan omsettes boliger for langt større beløp enn det som bevilges i budsjettvedtak. Det at eiendomsavdelingen fra og med årsrapport for 2008 har tatt med en opplisting av alle eiendomstransaksjoner som er gjennomført, gjør det lettere for folkevalgte å kontrollere tjenestens aktiviteter. KJØP OG SALG AV EIENDOMMER 9

16 4 SALG AV EIENDOMMER TIL FINANSIERING AV LØRENSKOG HUS 4.1 Beskrivelse av prosessen knyttet til salg av eiendommer for å finansiere Lørenskog Hus I møte den ba kontrollutvalget revisjonen se etter hvordan det har gått med de eiendommer som ble vedtatt solgt for å finansiere byggingen av Lørenskog Hus. Dette er en gjennomgang av det som har skjedd. Som ledd i finansieringen av Lørenskog Hus vedtok kommunestyret i K-sak 61/05 i møte å legge til grunn for byggingen at dette skulle finansieres ved salg av kommunale eiendommer. I saksframleggene til kommunestyret presenterer også administrasjonen anslag for mulige salgsinntekter for eiendommene. Disse er unntatt offentligheten fordi det anses som forretningshemmelighet mens prosessene pågår. Vi har valgt å ikke ta med disse anslagene. Når eiendommer er solgt, vil beløpene bli offentliggjort på normal måte i saksframlegg til formannskap og kommunestyre. Det opprinnelige vedtaket ble gjort i B-sak 03/05 Lørenskog Hus (tillegg til KS-sak 48/05) og denne saken var unntatt offentligheten. Her ble følgende eiendommer vedtatt lagt ut for salg: Eiendom Gnr/bnr Areal m 2 1 Løkenåsveien / Kulturhuset 101/ Skårersletta / T-banetomta 102/ Brinken ikke oppgitt 6 Øvre Grønliv /662 og Parkeringareal Skårersletta 102/ Mailandveien E-verksbygget 108/651 9 Skårerveien 6 Limtomta 105/ Losbyvn 3 100/ I vedlegg 7 (unntatt offentlighet) til K-sak 020/06 i kommunestyremøte er de samme eiendommene fremdeles listet opp som mulige salgsobjekter. I saksframlegg i kommunestyret i KS-sak 023/07 den framkommer følgende opplysninger i saken om finansiering av Lørenskog Hus: Som et ledd i finansieringen av Lørenskog Hus, har kommunestyret i sak 61/05 i møte 28. september 2005 lagt til grunn at det skal selges kommunale eiendommer. Så langt er to kommunale eiendommer solgt, hvor salgsprovenyet er disponert til finansiering av Lørenskog Hus. Det er eiendommene Løkenåsveien 53 og Losbyveien 7. Rådmannen foreslår nå å selge ytterligere tre eiendommer. Det dreier seg om T-banetomta, gnr. 102, bnr. 3, 176 og 385. Videre om Brinken, gnr. 113, bnr. 360, og om Skårersletta 70, gnr. 101, bnr. 70. Her opplyses også at T-banetomta nå er på kvm, Brinken kvm og Skårersletta 70 har et areal på kvm. Det betyr at man samlet ønsker å selge et større areal enn tidligere framlagt for kommunestyret. 10 KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

17 Kommunestyrets vedtak i KS-sak 023/07: 1. Eiendommene gnr. 102, bnr. 3, 176 og 385, gnr. 113, bnr. 360 og gnr 101, bnr 70 selges. Salgsprovenyet går til finansiering av Lørenskog Hus. 2. Rådmannen får fullmakt til å kontrahere eiendomsmegler for gjennomføring av salgene. 3. Saker om salg legges fram for formannskapet før salg gjennomføres. 4. Kommunestyret informeres om resultat av salgene. Vi får dermed følgende tabell med oversikter over tomter som skal selges for å finansiere Lørenskog Hus: Eiendom Gnr/bnr Areal i m 2 1 Løkenåsveien / Kulturhuset 101/ Skårersletta / T-banetomta 102/3, 176, Brinken 113/ Øvre Grønliv /662 og Parkeringareal Skårersletta 102/ Mailandveien E-verksbygget 108/651 Ikke oppgitt 9 Skårerveien 6 Limtomta 105/ Losbyvn 3 100/ I sitt møte vedtok kommunestyret å ta disse eiendommene ut av salgslista (KS B- sak 002/08): Eiendom Gnr/bnr Areal i m 2 3 Skårersletta / Øvre Grønliv /662 og Skårerveien 6 Limtomta 105/ Da gjenstår følgende eiendommer som skal selges for å finansiere Lørenskog Hus: Eiendom Gnr/bnr Areal i m 2 1 Løkenåsveien / Kulturhuset 101/ T-banetomta 102/3, 176, Brinken 113/ Parkeringareal Skårersletta 102/ Mailandveien E-verksbygget 108/651 Ikke oppgitt 10 Losbyvn 3 100/ I sitt møte (KS B-sak 003/09) ble kommunestyret orientert om status knyttet til salg av eiendommene. Rådmannen viser til arbeidet med å selge eiendommene Brinken, T- banetomta, Kulturhuset og E-verksbygget, og at disse eiendommene er prioritert med henblikk på salg. Når det gjelder Løkenåsveien 45, så skal denne først fraflyttes i forbindelse med at Lørenskog Hus tas i bruk. I dag er området regulert til offentlig formål. Rådmannen antar derfor at det vil være riktig å omregulere denne eiendommen til boligformål før salg finner sted. Kulturhuset (Kulturhustomta) vil være i bruk helt fram til nytt kulturhus er tatt i bruk, og salg av dette vil bero til nytt kulturhus er tatt i bruk. Allikevel er tanken at det vil bli tatt initiativ til å få i gang salgsprosessen i Dette ble opplyst i møte med rådmannen T-banetomta ble annonsert for salg i annonse i Romerikes Blad , og basert på responsen ble det gjennomført forhandlinger med tre interessenter. Basert på framlagt B-sak 04/08 vedtok formannskapet i møte at Lørenskog kommune skal forhandle med AF Eiendom med sikte på salg. Vedtaket sier også at Framforhandlet, ferdig kjøpekontrakt KJØP OG SALG AV EIENDOMMER 11

18 framlegges for kommunestyret for endelig godkjennelse. Tre kommunestyrerepresentanter begjærte etter dette lovlighetskontroll av vedtaket, og fylkesmannen gjennomførte slik kontroll etter at formannskapet opprettholdt opprinnelig vedtak. I brev av konkluderer fylkesmannen med at formannskapets vedtak av i sak FB-004/08 opprettholdes. Klagen har etter dette ikke ført fram. Det ble inngått en skriftlig intensjonsavtale med interessenten AF Gruppen Norge Siden har det vært arbeidet for å få på plass en ny reguleringsplan for området. I den sammenheng har kjøper avholdt arkitektkonkurranse, og oppstart av arbeidet med ny reguleringsplan skal annonseres i april 2010, slik at endelig vedtak på ny reguleringsplan kan gjennomføres i kommunestyret tidlig i Da vil avtalen kunne sluttføres. Når det gjelder Brinken foreligger det kontrakt mellom Lørenskog kommune og Brinken Utvikling AS (byttet navn fra Strømsveien 221 AS) om salg av denne eiendommen. Her har det vært arbeidet med å få til en felles tilnærming til ny reguleringsplan sammen med naboeiendommen, men dette arbeidet har så langt ikke ført fram. Oppstart av reguleringsplanarbeidet er imidlertid kommet i gang og er annonsert. Det er kommet inn uttalelser bl.a. fra Akershus fylkeskommune. Rådmannen opplyser i saksdokument til kommunestyret at dette arbeidet bør kunne ferdigstilles i løpet av første halvår 2010 (KS B-sak 03/09). Førstegangsbehandling ble gjennomført på planutvalgets møte Dermed er det mulig å rekke kommunestyrets egengodkjenning i første halvår I avtalen som er inngått mellom Lørenskog kommune og Strømsveien 221 AS (udatert 2008), er det en egen klausul om mulig bortfall av avtalen. Her heter det: 3.3 Eventuelt bortfall av Avtalen Dersom det ikke foreligger egengodkjent reguleringsplan for Tomten innen utgangen av 2009, eller den endelige reguleringsplanen for Tomten avviker i vesentlig fra Kjøpers forutsetninger som beskrevet under pkt 3.1, har Kjøper rett til å trekke seg fra Avtalen uten at partene kan rette krav mot hverandre av den grunn ut over eventuell tilbakeføring av erlagte ytelser i henhold til avtalen. Kjøper har betalt inn 10 % av kjøpesummen for Tomten som skal stå på sperret konto fra til overtakelsestidspunktet. Selv om kjøpesummen er fastsatt i avtalen, er det inntatt en egen klausul som sier at Dersom man ikke oppnår den forutsatte regulering, vil det kunne lede til en justering av Kjøpesummen eller bortfall av avtalen. (pkt.3.1 i avtalen). I samme punkt i avtalen er det nærmere redegjort for hvilke krav til reguleringsplan som fremsettes av kjøper. I møte den opplyser rådmannen at det har vært arbeidet med å få til en felles tilnærming til ny reguleringsplan sammen med naboeiendommen, men dette arbeidet har så langt ikke ført fram. Arbeidet med å selge Parkeringsareal Skårersletta er ikke påbegynt, ifølge rådmannen i møte For E-verksbygget er det inngått ny avtale om utleie. Spørsmål rundt framtiden for denne eiendommen ble behandlet i formannskapet , i sak 014/10, der rådmannen fikk tilslutning til sine strategiske og praktiske vurderinger angående tomten. Når det gjelder Losbyveien 3, så opplyser rådmannen i møte at denne fremdeles er i kommunens eie, og arbeidet for å få solgt den ikke er startet. 12 KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

19 I budsjettmøtet (K-sak 091/09) vedtok et flertall i kommunestyret at rådmannen har fullmakt til å foreta ekstra låneopptak på 120 mill. kr for å sikre mellomfinansiering av byggingen av Lørenskog Hus, i påvente av at kommunen får inntekter fra salg av sine eiendommer. Selv om prosessen med salg av eiendommene som skal finansiere Lørenskog Hus er påbegynt, er ingen av salgene gjennomført. 4.2 Utvikling i eiendomssalg etter avsluttet datainnsamling Informasjonen er i hovedsak hentet fra saksfremlegg til KS B-sak 002/10 (i kommunestyret ). I tillegg har vi fått noen oppdateringer om eiendomssalg i e-post fra administrasjonen Administrasjonens oppdateringer er satt i kursiv. Løkenåsveien 45 Tomten er fortsatt regulert til offentlig formål, og reguleringsarbeidet er ikke påbegynt. Kulturhuset Rådmannen avholdt i august 2010 et møte med Hadrian Eiendom AS (engasjert for å gjennomføre salget av kulturhuset). På rådmannens initiativ vil Hadrian Eiendom AS strukturere og tilrettelegge salget noe annerledes, slik at kulturhuset blir interessant og attraktivt for finansielle investorer. Det ble avholdt møte mellom rådmannen og Olav Thon 20. oktober 2010, der alternative muligheter for kulturhuset og salg av eiendommen var tema. T-banetomta I april ble det avholdt møte mellom AF Gruppen Norge der tema var endelig kjøpsavtale. Det ble også avholdt to møter i juni der endelig kjøpekontrakt var tema. AF Gruppen Norge skulle komme tilbake med revidert forslag til kjøpekontrakt etter sommeren, mens kommunen skal utarbeide forslag til bilag til avtalen. Partene er fortsatt i forhandlinger om endelig kjøpekontrakt. Det var dessuten et møte mellom reguleringskontoret og arkitekten i mars 2010, og framdriftsplanen ble fortsatt ansett som realistisk. Brinken Brinken Utvikling AS meldte fra om at de ønsket å trekke seg fra avtalen i april I løpet av mai og juni ble avtaleforholdet med Brinken Utvikling AS avsluttet, tilleggsavtale om formell avslutning av avtaleforholdet er undertegnet, og deponert beløp (10 % av kjøpesummen) ble frigitt til Brinken Utvikling AS. I juni ble det inngått avtale (etter konkurranse) med Real Eiendomsmegling AS til å forestå salget av Brinken. Antatt oppstart av salgsprosessen er månedsskiftet august/september Eiendommen ble lagt ut for salg i begynnelsen av oktober Parkeringsareal Skårersletta Dette arealet er knyttet til salg av kulturhuset. E-verksbygget Bygget er leid ut til juni 2014, i tråd med behandling i formannskapet sak 014/10. KJØP OG SALG AV EIENDOMMER 13

20

21 VEDLEGG 1 OVERSIKT OVER EIENDOMSTRANSAKSJONER Eiendomsnavn Gnr/bnr Beløp Politisk behandling / Fullmakt Saksnr Dato Kjøp/ Salg Gjennomført? Dokumentasjon (dato) Undertegnet av* Katralen-eiendommen 109/ Rådmannens fullmakt K Ja Skjøte tinglyst Skjøter signeres ikke av kjøper Mailandvn 8 AS 108/ KS 063/ K Ja Kontrakt datert Rådmann Mailandvn 10 AS KS 063/ K Ja Kontrakt udatert Ordfører og rådmann Gamleveien / KS B-sak 06/ K Ja Kontrakt datert Rådmann (kontrakt) Parsell / Rådmannens fullmakt S Ja Skjøte tinglyst Ordfører (skjøte) Astruptomt 106/ Rådmannens fullmakt K Ja Skjøte tinglyst Skjøter signeres ikke av kjøper Ole Lians vei 107/ FS 037/ K Ja Kontrakt datert Rådmann Hytte til ansatte, Sjusjøen 518/1, andel FS 033/ K Ja Kontrakt datert Rådmann Losbyveien 7 100/ FS 111/ S Ja Kontrakt datert Rådmann T-banetomta 102/3,176,385 KS 023/ S Nei Brinken 113/ KS 023/ S Nei Avtale fra 2008 udatert Rådmann Skårersletta /70 KS 023/ S Nei Utvidelse av Solheimsveien 108/ KS 021/ (siste gang) K Ja Avtale datert Rådmann Løkenåsveien / FS 049/ S Ja Kontrakt datert Rådmann Gamleveien / FS 071/ K Ja Kontrakt udatert Skjøte tinglyst Tomt til Lørenskog Hus 108/ KS 21/ K Ja Avtale datert * Her betyr Rådmann at det er rådmannen eller den han har delegert fullmakt til som har signert. Ordfører betyr enten ordfører eller den som er bemyndiget til å signere på vegne av ordfører. Oppgjørsinstruks ikke datert Skjøte tinglyst Ordfører (kontrakt) Skjøter signeres ikke av kjøper Rådmann (avtale) Ordfører (oppgjørsinstruks) Skjøter signeres ikke av kjøper

22

23 VEDLEGG 2 RÅDMANNENS SVAR

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Dokumenter i saken: 1

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. LEBESBY KOMMUNE Retningslinjer for avhending av eiendeler og eiendommer Side 1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ LANGNES NORD A/S Nesbruveien 42 N 1396 BILLINGSTAD Mellom Tromsø kommune Orgnr 940 101 808 Pb 6900 9299 Tromsø som grunneier og selger (heretter

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal

Detaljer

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya.

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya. TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM a. Innledning Det er nødvendig å utarbeide retningslinjer og rutiner for salg/avhendig av kommunal eiendom. Notatet omhandler etiske forhold, utkast

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Saknr. 2056/10 Ark.nr. HDOK GNR/BNR. Saksbehandler: Hilde Merete Godager SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget gir Fylkesrådet

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet 06.03.2013

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet 06.03.2013 Søgne kommune Arkiv: L81 Saksmappe: 2011/3023-5801/2013 Saksbehandler: Jahn A. Stray Dato: 13.02.2013 Saksframlegg Kjøp av del av felt C3 i Årosskogen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 20.09.2011 Fra og med sak: 124/11 Til og med sak: 140/11 Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00 Av utvalgets

Detaljer

GOD NOK INFORMASJON?

GOD NOK INFORMASJON? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GOD NOK INFORMASJON? OM BYGGESAKSBEHANDLING OG TILTAK I EGENREGI I RÆLINGEN KOMMUNE APRIL 2009 Utført av Egil Johansson INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Retningslinjer for salg av eiendommer og boliger Utkast til temamøte 28.02.13

Retningslinjer for salg av eiendommer og boliger Utkast til temamøte 28.02.13 Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer for salg av eiendommer og boliger Utkast til temamøte 28.02.13 Dokumenter

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402 REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER - POLITISK NIVÅ Rådmannens forslag til vedtak: Rakkestad kommunestyre vedtar endringer

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SALG AV DELER AV KASSEFABRIKKEN - NOFI Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR:

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: UTBYGGINGSAVTALE MELLOM LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: Tjøm - Kåfjordnes 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Lindesnes kommune, org nr. 964 966

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegårder.

Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegårder. Byrådssak 476/15 Bergenhus, gnr. 167 bnr. 653, Rotthaugsgaten 1-7. Kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegårder. MBOL ESARK-8140-201530775-47 Hva saken gjelder: Vest Utleie Holding AS og H-2 Eiendom AS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud. Rådmann Johnny Pedersen

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud. Rådmann Johnny Pedersen Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Ordfører

Detaljer

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL vedtatt på konstituerende møte den 10. desember 2001 endret på årsmøte den 16. juni 2004, 30. mai 2005 og 5.juni 2007 1. Medlemmer Formål 1.1. Medlemmer av Lunden Hageby

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.09.2010 48475/2010 2010/1281 9 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet 29.09.2010 10/113 Bystyret 28.10.2010 Instruks for salg

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Kontrollutvalget Vang kommune

Kontrollutvalget Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2014-006-FHL Sted og dato: Fagernes 17.11.2014 Til Møte nr 06/2014 Sak 013/ 2014 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 8.12 kl. 09.00 i møterom Helin

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

Sak 123 Instruks for salg av fast eiendom og vedtektsendring for KF - Byrådsak 262 av 13.10.2005

Sak 123 Instruks for salg av fast eiendom og vedtektsendring for KF - Byrådsak 262 av 13.10.2005 Sak 123 Instruks for salg av fast eiendom og vedtektsendring for KF - Byrådsak 262 av 13.10.2005 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møte 05/04/2006 sak 123 Saken ble behandlet sammen med

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS. Valdres Hallingdal Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Vurdering av noen forhold knyttet til Geilo Løyper as Oppdraget Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Hol kommune. Oppdraget ble gitt i kontrollutvalgsmøtet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 08/773

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 08/773 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 08/773 SALG AV SKOLEBYGNINGER KLAGEBEHANDLING Rådmannens innstilling: 1 Klage fra Øksningan velforening datert 07.07.09 avvises.

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Arkivsak 200903555 Arkivnr. Saksbehandler Per Christian Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 15.10.2009 83/09 Fylkestinget 20.10.2009 69/09 Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Fylkesrådmannens

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer