Plan for kompetanseutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for kompetanseutvikling 2015-2016"

Transkript

1 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet

2 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det under Kunnskapsløftet vært et varig trykk på kompetanseutvikling av lærerne, dette både i forhold til videreutdanning og etterutdanning. Kunnskapsdepartementet har nedfelt sin satsning i strategidokumentet Kompetanse for kvalitet, strategi for etter- og videreutdanning Dette er basert på et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, KS og lærerorganisasjonene. Den statlige strategien er grunnleggende for utarbeidelsen av Skedsmo kommunes plan for kompetanseutvikling for Teksten refererer i noen grad til det statlige strategidokumentet. Det overordnede målet for strategien Kompetanse for kvalitet er å bedre elevenes læringsutbytte. Dette gjøres gjennom å satse på etter- og videreutdanning av lærerne og rektorutdanning. Kompetente lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse og kompetente skoleledere er en viktig forutsetning for elevenes læring. Lærerne skal formidle sentrale kunnskaper til elevene og legge til rette for læring. Krav til kunnskap endrer seg over tid og medfører nye og endrede krav til hva en lærer skal kunne. Derfor er lærernes kvalifisering en kontinuerlig og livslang prosess. Det er generelt en utfordring at mange lærere i grunnskolen ikke har nok faglig fordypning med studiepoeng i fagene de underviser i. Videreutdanningen skal i første rekke rettes mot fagområder og emner det på landsbasis særlig er behov for å styrke. Kunnskapsdepartementet understreker at høyere faglig kompetanse vil gi profesjonelle lærere bedre omdømme og høyere status i samfunnet. Videreutdanning er regjeringens viktigste bidrag til å gjøre gode lærere enda bedre. Den grunnleggende kvalifiseringen til læreryrket skjer i lærerutdanningen. For yrkesaktive lærere skjer den kontinuerlige kompetansebyggingen gjennom veiledning, etterutdanning, videreutdanning, læring gjennom lokal skoleutvikling og samarbeid med andre deler av arbeidslivet. Til sammen utgjør dette lærerens livslange kompetansebygging. Den statlige prioritering innen etterutdanning er satsingen Ungdomstrinn i utvikling gjennom tiltaket Skolebasert kompetanseutvikling. 2

3 2. Kommunale prioriteringer De årlige kommunale planprosessene starter med årsbudsjett og handlingsprogram, og på bakgrunn av dette utarbeides utdanningssektorens årlige virksomhetsplan. Disse dokumentene er styrende for grunnskolens pedagogiske satsningsområder. Skedsmo kommunes faglige prioriteringer ivaretar de statlige prioriteringene, og har tiltak knyttet til forbedring av elevenes grunnleggende ferdigheter generelt, men spesielt innen lesing og regning, og har egne kommunale planer innen alle de fem grunnleggende ferdigheter. Videre har kommunen egne planer for individuell vurdering, plan for kvalitetssikring av læringsmiljø og plan for godt skolemiljø - internkontroll og avvikshåndtering. Skedsmo kommunes planer innen det pedagogiske området er gjenstand for regelmessig revisjon og utvikling. Planene inngår som en overbygning for skolenes egne lokale læreplaner. Følgende kommunale planer vil gjelde for skoleåret : Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende lese- og skriveferdigheter Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende i regneferdigheter Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Lokal læreplan i digitale ferdigheter Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet - PKL Plan for godt skolemiljø internkontroll og avvikshåndtering Plan for individuell vurdering vurdering for læring IKT i barnehage og skole. Digital kompetanse. Status, strategier og utviklingstiltak Lokal læreplan for utdanningsvalg Lokal læreplan i musikk Plan for den kulturelle skolesekken Lokal strategiplan for språklige minoriteter 3

4 3. Kompetanseprogrammet videreutdanning Høsten 2009 ble den statlige strategien for videreutdanning av pedagogisk personale i grunnopplæringen igangsatt. Videreutdanning er ressurskrevende og kan lett overskygge andre former for kompetanseutvikling. Det er derfor viktig å understreke at den statlig finansierte videreutdanningen blir en del av en helhet, og som må ses i sammenheng med de andre elementene i lærernes kompetansebygging. Skoleeierne har hovedansvaret for å gi sine ansatte i grunnskolen nødvendig kompetanseutvikling, selv om staten bidrar på utvalgte områder. På lokalt nivå må derfor tiltakene i den statlige satsingen inngå i en helhetlig lokal plan som omfatter alle typer kompetanseutviklingstiltak rettet mot målgruppen. Målet må være at de ulike tiltakene forsterker hverandre og i sum bidrar til en mest mulig helhetlig kompetanse av høy kvalitet. Rektorene har ansvar for at den nye individuelle kunnskapen blir delt ved skolen og får betydning i skolen som organisasjon. Det er for skoleåret fra statlig hold bevilget 1 milliard kr i støtte til videreutdanningsordningen. Dette er en dobling fra Høgskoler og universitet har utviklet et bredt tilbud innen de fleste skolefag, og studieoppleggene er både på 15, 30 og 60 studiepoeng. Videreutdanningen er rettet inn mot lærerne som profesjonsutøvere og skal gi solid faglig og didaktisk kompetanse i faget. Videre skal utdanningen ivareta elementer som vurdering, tilpasset opplæring, bruk av IKT i fag og vektlegging av grunnleggende ferdigheter. Det er utviklet to finansieringsordninger, den ene ordningen innebærer at lærerens ordinære arbeidsoppgaver reduseres og vikar settes inn i 37,5 % av stillingen for lærere som tar 30 studiepoeng over et år. Den andre er en stipendordning, hvor den enkelte lærer mottar et stipend på kr for et halvtidsstudium (30 stp. over et år). Ved fristens utløp hadde 57 lærere fra Skedsmo søkt om videreutdanning i Rektorene kvalitetssikrer søkerne og innstiller de aktuelle fra sin skole. Utvelgelsen gjøres av skoleeier og baseres på rektorenes anbefalinger og en samlet faglig vurdering. Skedsmo kommune anbefalte våren 2015 i alt 46 søkere. Da tildelingen var klar, fikk Skedsmo kommune innvilget 45 søknader, hvor kun en ble avslått. Dette er for kommunen kostnadsberegnet til 0,747 mill., og statens andel blir 7,290 mill,. Dette dekker til sammen vikarkostander og stipend, 25 har fått tildelt vikarordning og 20 har fått stipendordning. Det er følgende fordeling studiefag: 11 i matematikk, 2 i regning, 3 i naturfag, 6 i norsk, 5 i leseopplæring, 5 i engelsk, 4 i kunst og håndverk, 1 i musikk, 1 i mat og helse, 1 i IKT i læring, 1 i læringsledelse og vurdering, 3 i spesialpedagogikk, 1 i rådgiving og 1 i lærerprofesjon og yrkesutøvelse. 4

5 4. Kompetanseprogrammet etterutdanning Kommunens etterutdanningstilbud for det pedagogiske personalet har utviklet seg gjennom mange års samarbeid mellom lærere, skolelederne og ansatte på kommunalt nivå. Kompetanseutviklingen foregår i faggrupper, nettverk, veiledning og utviklingsprosjekter. Tiltakene i denne planen organiseres fra skoleeier, i tillegg arbeider den enkelte skole kontinuerlig med egen skoleutvikling basert på læringsresultater som avdekker behov for spesifikk satsning. Lærernes kommunale kurstilbud organiseres i 10 halve kursdager, hvor elevenes timeplan legges opp slik at de slutter tidlig disse dagene. Denne modellen har vært praktisert i de siste årene og videreføres i tråd med skolenes ønsker også neste skoleår. Det vil være fem samlinger med faggrupper basert på et spekter av faglig variasjon. De fem andre samlingene vil foregår som kompetanseutviklingstiltak ved den enkelte skole, som i år skal benyttes til opplæring innen IKT (OPPAD, OneNote, IKTplan.no og Sikker arbeidsflyt). Kurskatalogen ligger på kommunens nettsider og er i tillegg tilgjengelig via Skoleportalen. Kompetanseutvikling. Aktuelle foredrag og læringsressurser legges fortløpende inn i Skoleportalen. Deltakelse i faggrupper, kurs og nettverk i viser 785 påmeldte, og det betyr at lærerne deltar som forventet. Det er utarbeidet en oversikt som viser deltakelsen ved de forskjellige faggrupper, kurs og nettverk (vedlegg 3). Lærerundersøkelsen Kompetanseutvikling, evaluering og kartlegging 2015 gjennomføres hvert år og denne legges til grunn for neste skoleårs kompetanseutviklingstiltak (vedlegg 2). Det skal gis etterutdanning innen følgende områder i skoleåret : Skoleledelse Veiledning - nyutdannede lærere og mentorer - kompetanseveiledning Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving Grunnleggende ferdigheter i regning Grunnleggende muntlige ferdigheter IKT i undervisning - grunnleggende digital ferdigheter Grunnskolens fag Læringsmiljø Vurdering for læring Den kulturelle skolesekken Rådgivning ved ungdomstrinnet Metoder for tilpasset opplæringen Flerkulturell kompetanse, andrespråkspedagogikk Spesialundervisning Dette gjennomføres gjennom: 5

6 Rektormøter, rektorseminarer og distriktsledermøter Skolefaglige faggrupper Personalsamlinger ved skolene Kommunale nettverk og prosjekter Veiledning av nyutdannede lærere I tillegg har PPA, TOFU og Kjeller Kunnskapssenter et bredt spekter av temaer som de kan bistå skolene med. 4.1 Kort om de forskjellige tiltakene Skoleledelse Etterutdanning av skoleledere ivaretas gjennom løpende samlinger i rektormøter, rektorseminar og distriktssamlinger. Videre deltar ledelsen ved skolene på individuelt grunnlag på kurs og samlinger eksternt ut fra egne kompetansebehov. Kommunaldirektøren har satt i gang Dialogbasert tilsyn ved skolene som startet opp våren Gjennom en to-årsperiode vil tilsynet gjennomføres ved alle skoler. Skoleledelsen og representanter fra lærerne møter fem fra sektorkontoret og tilsynet varer en dag. Rektor har på forhånd gjennomført en digital egenvurdering, innenfor de fire hovedområdene. 1 Måloppfyllelse og resultat 2 Styring, pedagogisk ledelse og utvikling av skolen 3 Læringsmiljø 4 Ivaretakelse av elevenes rettigheter Den digitale vurderingen med rektors refleksjoner og begrunnelser danner utgangspunkt for gjennomføringen av tilsynet. De siste tilsynene gjennomføres dette skoleåret, tre i høst og tre til våren. Veiledning - nyutdannede lærere og mentorer Skedsmo kommune har i flere år gitt veiledning til nyutdannede lærere gjennom et samarbeid med Høgskolen i Oslo. Det er etablert en mentorordning. Mentorene får opplæring gjennom å delta i nettverk for mentorer, og i å bli observert i veilederrollen. Dette opplegget videreføres for femte gang, men med årlige tilpasninger. Nettverket ledes av høgskolelektor Mette Helleve ved HiOA. - kompetanseveiledning Kompetanseutvikling av lærerne er et stort og komplekst felt. Kommunen har krav til spredning av kompetanse internt ved skolene, dette gjelder ikke minst i forhold til pågående videreutdanning. Kommunen startet i 2009 en ordning med kompetanseveiledere på skolenivå. Oppgaven er å være skolens ressursperson med ansvar for gjennomføring av gode kollektive prosesser i eget personale i nært samarbeid med rektor. Årets tema vil være de lokale læreplanene og den løpende undervisningsplanleggingen. For profesjonalisering av lærerne er former for kollegaobservasjon viktig. Dette vil få oppmerksomhet i nettverk for kompetanseveilederne dette skoleåret. Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving Dette ivaretas gjennom oppfølging av den kommunale planen for kvalitetssikring av 6

7 opplæringen i lese- og skriveferdigheter. Det er leseveiledere ved alle skoler. Skedsmo kommune bruker LeseLos for individuell observasjon av leseferdigheter. LeseLos er utviklet av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Ved nyttår 2014 startet kommunen opp prosjekt Rett bok til rett barn, et tiltak for å styrke elevenes leseforståelse og interesse for fritidslesing. Prosjektet er rettet mot 4. trinn. Dette videreføres og utvides fra nyttår til også å være tiltak på 7. trinn. Det vil fra høsten være tre faggrupper og to nettverk innen lese- og skriveopplæring, en faggruppe for førsteklasseopplæringen, en for lese- og skriveopplæring i 2. og 3. trinn og en for lærerne på 4 trinn, samt nettverk for leseveiledere og for bibliotekansvarlige. Grunnleggende ferdigheter i regning Dette skal ivaretas gjennom oppfølging av den kommunale plan for kvalitetssikring av opplæringen i regneferdigheter. Det vil være nettverk for ressurslærere i regning. Grunnleggende muntlige ferdigheter Plan for muntlige ferdigheter er utarbeidet i samarbeid med HiO og fortellergruppen Snirkelsnakk. Fagpersoner fra Snirkelsnakk benyttes ved de skoler som ønsker det. Det gis et formidlingskurs for alle elever på 8. trinn, hvor klassens lærerne deltar. Grunnleggende digitale ferdigheter Plan for digitale ferdigheter er styrende for IKT i undervisningen, fra høsten 2015 erstattes den kommunale planen av IKTplan.no (Senter for IKT i utdanning). I årets kartlegging kommer det fram at lærerne trenger ytterligere mer opplæring innen IKT. Dette gjelder opplæring i IKTplan.no, Skoleportalen og programmet OneNote. Innføring i nytt fagsystem for skolen vil også kreve intern opplæring. Det vil gjennomføres et opplæringsprogram for 2 3 ressurspersoner ved hver skole hvor disse temaene vil være sentrale. Disse ressurspersonene får ansvar for videre opplæring ved egen skole. Skolene tildeles også i år ekstra midler til IKT-opplæring i personalet. Læringsmiljø Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet skal bidra til å hjelpe skolene i arbeidet med å vurdere egen praksis og samtidig styrke kapasiteten til å forbedre eget læringsmiljø. Den retter seg mot flere områder av betydning for elevenes læring, og skal derfor være en konkret hjelp for den enkelte lærer i utvikling av egen yrkesprofesjonalitet. Arbeidet med kvalitetssikring av elevenes læringsmiljø vil fortsette ved alle skoler i samarbeid med støtteapparatet (PPA og TOFU). Det blir i år en faggruppe hvor både læringsmiljø og vurdering for læring i den daglige undervisningen er tema. Den kulturelle skolesekken, DKS Kulturfagene er viktige både for dannelse, læring og trivsel og sikres en plass i kompetanseutviklingsplanen. DKS er en viktig ressurs for skolen, derfor er nettverket for kulturkontakter som ledes av DKS-koordinator meget viktig for god gjennomføring av DKS tilbudet ved skolene. Rådgivning 7

8 Skedsmo kommune viderefører det gode arbeidet som er etablert basert på lokal læreplan for utdanningsvalg. Nettverket for rådgivere følger opp planen. Skedsmo kommune deltar i samarbeidsprosjektet Styrking av rådgivningen i videregående opplæring rettet mot ungdomstrinnet. Prosjektet ledes av Akershus Fylkeskommune og har som mål å redusere frafallet i videregående skole. Metoder for tilpasset opplæring Det vil tilrettelegges for fortsatt deling av undervisningsopplegg innen læringsstiler (LIS), og faggruppen videreføres. Videre er mer praktisk rettet undervisning / tilpasset opplæring er et mål for den statlige satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Flerkulturell kompetanse, andrespråkspedagogikk Skedsmo kommune viderefører modellen med en kursrekke for lærere, etterfulgt av erfaringsdeling i nettverket for flerkulturelt arbeid. Eksterne ressurspersoner benyttes. Grunnskolens fag - faggrupper Faggruppene er arena for kunnskapsdeling og utvikling på tvers av skolene og har som mål å møte de fleste lærernes behov. Faggruppene ledes av utvalgte lærere som får en tidsressurs til oppdraget. Hver faggruppene kan også benytte eksterne foredragsholdere om det er et behov. Organisatorisk er faggruppene lagt til 5 onsdagssamlinger fra kl. 13 til 16. Skolenes fellestid blir også lagt til onsdager, slik at elevene har kort dag hver onsdag. Det blir fra høsten faggrupper i alle grunnskolens fag for ungdomstrinnet, og faggruppene i de praktiske estetiske fagene gjelder for trinn. For barneskolen blir det fra i høst en faggrupper i naturfag for og en for og i matematikk for trinn, samt en for førsteklasselærere og en for lese- og skriveopplæring for 2. og 3. trinn. Tiltaket Rett bok til rett barn vil i år organiseres som en faggruppe for kontaktlærerne på 4. trinn. Prosjekter og tiltak Den statlige satsingen Ungdomstrinn i utvikling vil være i gang ved alle ungdomsskolene fra høsten Pulje 3, som består av Kjeller, Stav og Frydenlund, starter i høst med veiledning fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Skedsmo kommune har etablert nettverk for Ungdomstrinn i utvikling, hvor alle ungdomsskolene deltar (skolens ledelse og ressurslærere). Utviklingsveileder i Akershus bistår kommunen i gjennomføringen av nettverksmøtene. Kjeller Kunnskapssenter fortsetter sitt arbeid med å styrke realfagenes plass i skedsmoskolen. De leder faggrupper og nettverk, motiverer og stimulerer lærerne ved å utarbeide interessante undervisningsopplegg. Dette skoleåret vil de i samarbeid med lærerne utarbeide en lokal læreplan i realfag og teknologiske fag for Skedsmo kommune. Kjeller kunnskapssenter leder samlinger for lærere og tilrettelegger for valgfaget Teknologi i praksis. Dette valgfaget forbereder elevene for deltakelse i First Lego League, hvor de samarbeider med HiOA og Kunnskapsbyen 8

9 Lillestrøm. Tiltakene med kostnadsoversikt Tiltak Tid Faglig bidragsyter Kostnad Skoleledelse - Rektormøter - Distriktsvise ledernettverk - Lederutdanning - Ledersamlinger Interne og eksterne ressurspersoner 300 Veiledning/opplæring - Mentorordning for nyutdannede lærere 1t per skole per nyut. Veiledning fra HiO Kompetanseveiledning 1t per skole Veiledning fra HiOA Leseveiledning 3t per skole Rt. - IKT 2t per skole 800 Grunnleggende ferdigheter Muntlige ferdigheter: - Fortelling som metode SnirkelSnakk 25 Digitale ferdigheter: - Nye OPPAD - Sikker arbeidsflyt - OneNote og IKTplan.no 3t* 1 3t* 1 3t* 5 OPPAD Microsoft Norge Læringsmiljø og vurdering for læring - - Faggruppe læringsmiljø vurdering for læring Faggrupper - Matematikk, engelsk, norsk, RLE, naturfag, samfunnsfag, fremmedspråk (tysk, fransk og spansk) for trinn. - Kunst og håndverk, musikk, mat og helse, kroppsøving for trinn. - Førsteklasselærere grunnleggende ferdigheter - Matematikk for trinn - Naturfag/samfunnsfag 2. 4.trinn - Balansert lese- og skriveopplæring 2. 4.trinn - Læringsstiler (TPO) med vekt på utvikling av læremidler.1 10 tr 3 t* 5 TOFU Eksterne forelesere kan i tillegg benyttes etter ønsk og behov

10 Tiltak Tid Faglig bidragsyter Kostnad - Valgfagene på 8. trinn. Teknologi i praksis. Den kulturelle skolesekken - Nettverk for kulturkontakter 3t*4 Koordinator for DKS Rådgivning - Prosjekt Styrking av rådgivningen i videregående opplæring rettet mot ungdomstrinnet. Prosjekt Akershus Fylkeskommune Rett bok til rett elev - Prosjektledelse/skolebesøk - Nettverksmøter 250 Flerkulturell kompetanse - - Kurs og nettverkssamlinger Høgskolen i Oslo og Akershus 50 Samlinger ved hver skole - IKT - Tilbud fra PPA - Tilbud fra TOFU - Tilbud fra Kjeller Kunnskapssenter Skolenes tidsressurs Ungdomstrinn i utvikling ved alle ungdomsskoler - Skolebasert kompetanseutvikling - Nettverksmøter Statlig tildeling Sum

11 4.2 Nettverkene Nettverk ledes av interne ressurspersoner (PPA og sektoradministrasjonen) Pedagogisk styrkingsteam lesing og skriving Pedagogisk styrkingsteam matematikk Skolebibliotek IKT Flerkulturell kompetanse Rådgivere Kontaktlærere elevråd Sosiallærere Spesialundervisning Kulturkontakter Mentorer Kompetanseveiledning Tid tirsdag onsdag (kurstid) onsdag (kurstid) tirsdag 4.3 Kurstilbud fra PPA PPA tilbyr en rekke enkeltkurs til skolene. Hvert av kursene har en varighet på ca. to timer og gjennomføres stort sett i skolenes personalmøter. PPA kurs 1) Å møte barn som utfordrer oss 2) Tilknytning og mentalisering 3) Egenledelse og regulering 4) Atferdsvansker (eks/int) 5) Tools of the mind 6) Autisme/Asperger syndrom 7) Non-verbale lærevansker 8) Tourette syndrom 9) ADHD 1) Helhetslesingsmetode 2) Den andre leseopplæringen / Leseforståelse 3) Læringsstrategier 4) Synsrelaterte lesevansker 5) Spesifikke språkvansker / Språkutvikling 6) Ordforråd 7) Minoritetsspråklige 8) Matematikkvansker 9) Tilrettelegging for barn med hørselstap 1) Læringsmiljø 2) Lærings- og utviklingsmiljø Kompetansegruppe i PPA Samhandling og atferd og Barn med nevrologisk sårbarhet (SAMAT-gruppa) Grunnleggende ferdigheter (GRUNF teamet) Læringsmiljø 11

12 4.4 Kurstilbud fra TOFU TOFU tilbyr en rekke enkeltkurs til skolene. Hvert av kursene har en varighet på ca. to timer og gjennomføres stort sett i skolenes personalmøter. Klasseledelse Elevsamtale Regler og regelhåndhevelse Kommunikasjon Samarbeid og kommunikasjon Forventninger Elevsamtale Arbeid med problematferd Tilknytningsvansker Samarbeid skole-hjem. Konflikthåndtering i teori og praksis - konfliktdempende strategier Vurdering for læring, hvordan kan dette motivere og bedre skoleresultater? Klassemiljøarbeid- bruk av klassering og andre kreative metoder for samarbeidstrening og relasjonsbygging i klasserommet. Observasjon, hvordan gjennomføre observasjon på skolen og hvordan og hva kan observeres? Bekymringsfullt fravær, forståelse og praktisk intervenering 12

13 5. Kompetanseprogrammet rektorutdanning Det nasjonale utdanningstilbudet for rektorer videreføres. Gjennom rektorutdanningen ønsker staten a gi rektorene et opplæringstilbud som gir oppdatert kompetanse og er stimulerende, relevant og praktisk anvendbart. Målet med utdanningen er at den enkelte rektor skal bli bedre i stand til å utføre sine lederoppgaver i den praktiske hverdagen. Det er lagt til grunn at skoleeier har ansvar for å ha gode skoleledere. Det nasjonale utdanningstilbudet for rektorer skal være statens bidrag til skoleeierne for at skolelederne raskere skal få økt kompetanse slik at de er bedre rustet i sin yrkesutøvelse. Gjennom utdanningen skal rektor fa en klarere forståelse av sin lederrolle og få økt styrke til a sta i rollen. Utdanningen skal også gi kompetanse og redskaper til å løse de viktigste utfordringene som en rektor vil stå overfor. Kommunens ambisjon er at alle rektorer i Skedsmoskolen skal ha lederutdanning på masternivå. Rektorer som mangler slik utdanning, samt inspektører og aktuelle lærere kan ta slik utdanning gjennom den statlige rektorutdanningen. Tre inspektører og en lærer vil delta i rektorutdanningen høsten Fire av inspektørene som har tatt 30 stp. ved rektorskolen går videre i masterprogram ved Bi/UiO. 13

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet Årsrapport 2005 for Utdanningsdirektoratet Illustrasjoner: Nordahl & Solheim Foto: Jannecke Sanne Design og rådgivning: Nucleus AS Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014 Oslo kommune Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANSVARSOMRÅDE... 6 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING... 8 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 8 2.2 Målsettinger,

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer