KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet på Spjelkavik ungdomsskole være rettet inn mot den nye læreplanen KUNNSKAPSLØFTET og at alle bærende prinsipper og nye organiseringsformer som planen legger opp til blir realisert. All kompetanseutvikling vil ha fokus på å gi den enkelte elev TILPASSET OG DIFFERENSIERT OPPLÆRING ut fra deres egne evner og behov. Ut fra dette har Spjelkavik ungdomsskole satt opp målsettinger for kompetanseutviklingen på følgende områder i treårsperioden for at reformen skal kunne realiseres: Kunnskap og innsikt i nye læreplaner Alle ansatte skal ha god innsikt i KUNNSKAPSLØFTET, og kjenne til alle sider ved den. Læreplanens generelle del Prinsippene i Læringsplakatens 11 punkter skal være kjent og gjøres forpliktende i all undervisning Sørge for at de fem grunnleggende ferdigheter å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne regne å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne bruke digitale verktøy blir integrert i fagmålene i alle fag Kjenne til fag- og timefordeling i alle fag og sørge for at timetallet i de enkelte fag fordeles på de tre årene gjennom ungdomsskolen på en god og tjenlig måte. Legge til rette for at inntil 25% av timene i de enkelte fag kan disponeres av enkeltelever på en slik måte at reduksjon i ett eller flere fag ikke går ut over muligheten til å nå målet for fagene timene taes fra. Arbeide for å få til gode opplegg for programfagene i samarbeid med videregående skoler i byen Legge til rette for at Teknologi og design blir innført som et tverrfaglig emne Innenfor rammene av kompetansemålene arbeider personalet kontinuerlig med å bestemme hvilket innhold og hvilke arbeidsmåter som må tas i bruk, og hvordan opplæringen skal organiseres for at elevene skal kunne arbeide systematisk i forhold til målene Arbeide med å utvikle lærernes kompetanse i å vurdere elevenes faglige prestasjoner Skolen som lærende organisasjon Skolen har et system som kontinuerlig arbeider med: Utvikling av skolens læringsmiljø for elever og for personalet som profesjonelt fellesskap. Forbedring og organisering av læringsmiljøet slik at det best mulig fremmer læring. Kontinuerlig og systematisk evaluering av egen praksis. Målet er hele tiden å tilstrebe best mulig tilpasset opplæring for den enkelte elev. Organisering av undervisningen slik at vi reduserer behovet for spesialundervisning ved å gi bedre tilpasset opplæring.

2 Å forebygge og redusere adferdsproblemer ved å ha gode felles rutiner med klare konsekvenser for elevene. Lærerne er lojale mot alle rutiner skolen benytter. Å bruke intern og nasjonal skolevurdering kontinuerlig og arbeide med å forbedre praksisen vår på bakgrunn av tilbakemeldinger som kommer. Ledelsens rolle i reformarbeidet Bedre tilpasset opplæring og utvikling av skoler som lærende organisasjoner stiller store krav til ledelsen. Kontinuerlig kompetanseutvikling for rektor og inspektører er derfor avgjørende for gjennomføringen av reformen. Det legges vekt i treårsperioden på: Tydelig og kraftfullt lederskap. Utviklingsorientert og kompetent ledelse. Evne til å lede og initiere felles utviklingsarbeid. Dette krever en målrettet og kontinuerlig etterutdanning av skoleledelsen. 2.fremmedspråk Praktisk prosjektarbeid gikk ut fra 2006/07 og alle elever fikk da språk som obligatorisk emne på ungdomstrinnet. Innføringen av dette medføre behov for stor grad av kompetanseheving: Undervisning i språkfagene vil få en stor grad av praktisk tilnærming med økt vekt på ferdigheter i kommunikasjon av ulik art. Det kreves faglig og didaktisk kompetanseutvikling for de lærerne som underviser i faget. Det legges til rette for at skolen i treårsperioden har lærerkompetanse til å kunne tilby opplæring i tysk, fransk og spansk. Dette betyr at skolen legger til rette for både etterutdanning av lærere og ikke minst videreutdanning for lærere som ikke har formell kompetanse i ett av de tre språkene. Virkemidler vil være metodiske kurs, stipendordninger og reduksjon av lesetid. Fysisk aktivitet Skolen er bevisst på at økt fysisk aktivitet fører til bedre læring, og legger opp til at elevene skal ha daglig tilbud om å delta i fysisk aktivitet: Utvidet midttime hver dag. Tilbud om lystbetonte aktiviteter som Matpakkeløpet og skolestafett. Det tilsettes aktivitetslærer som har ansvar for koordinering av oppleggene. Opplegget her vil bli fortløpende evaluert, og skolen satser på at dette skal bli fast praksis. Internasjonalt samarbeid Spjelkavik ungdomsskole tar sikte på å starte opp med et internasjonalt prosjekt med tittelen Living by the sea fra høsten Det vil være et Comenius Skolepartnerskap der vi samarbeider med skoler i 4 andre land i Europa. Samarbeidsprosjektet vil innholde: Felles webside Felles prosjekt Kontakt mellom skolene via nettet Møte på de ulike skolene med deltagelse fra lærere og elever. Utdannings- og yrkesrådgivning Skolens sosialpedagoger gjøres best mulig i stand til å gi nødvendig og viktig rådgivning til

3 elevene med informasjon om utdanning, yrke og arbeidsmarked: Evaluere og viderutvikle skolens opplegg på dette området innenfor rammen av ny læreplan. Karriereveiledning vil her bli et sentralt begrep. Lage og prøve ut treårige planer med basis i programfagene som ivaretar både praktiske og teoretiske opplegg. Digital kompetanse Spjelkavik ungdomsskole har stor satsning på dette feltet i treårsperioden. Følgende felt vil være prioritert: Rikelig tilgang til datarom og Pc-er for alle elever og lærere. Skolen har et opplegg som sikrer kontinuerlig kursing av både lærere og elever Starte innkjøp av bærbare datamaskiner. Open Office/Linux vil være skolens valg. IKT er en naturlig del av alt læringsarbeid som skjer på skolen. Elevenes arbeidsplaner vil ha opplysning om linker som gir læringsutbytte. Elektronisk samarbeidsverktøy(lms) vil være en naturlig del av læringsarbeidet både når det gjelder kommunikasjon mellom lærer og elev, innlevering av arbeid, lærernes veiledning av den enkelte elev og ikke minst elektronisk mappevurdering. LMS brukes som utvekslingsverktøy mot andre skoler både i inn- og utland. Den kulturelle skolesekken Spjelkavik ungdomsskole har stort fokus på bruk av kultur som virkemiddel for trivsel, tilhørighet og som utgangspunkt for læring. Vi vil i perioden prioritere følgende innenfor den frihet skolen har til lokal tilpassing: Følge opp og videreutvikle de innarbeidete kulturtiltak vi har. Vi tenker her på SPJELKAVIK GRAND PRIX ALLMØTER M/KULTURINNSLAG JULEBALLET Skolen er innmeldt i KULTURNISTA/KULTURSEKKEN og vil utnytte denne ressursen til å trekke inn kulturkrefter utenfra i skolens undervisning i så stor grad som mulig for å skape interesse for kunst og kultur og skape variasjon i undervisningen. Vi vil legge til rette for årlige felles kulturopplevelser for de tilsatte for å gi tips og ideer til egne tiltak, samt gi inspirasjon og løft i det daglige skolearbeidet. Handlingsplan for kompetanseutvikling skoleåret 2007/08 Spjelkavik ungdomsskole Ikt/digital kompetanse Hovedmål for hele kollegiet neste skoleår er: Kurs/workshop i bruk av FRONTER Utvikle metodikk for bruk av pedagogiske opplegg via FRONTER Innføring av elektronisk mappevurdering i FRONTER Kurse videre i bruk av OPEN OFFICE og LINUX Kompetanseutvikling i fag Følgende tiltak blir prioritert:

4 Utprøving av fagplanene i KUNNSKAPSLØFTET i henhold til felles kommunale planer. Tilpassa opplæring i faga med vekt på variasjon i arbeidmåter. Konkretisere i de enkelte fag hva som ligger i de 5 basisferdighetene. Lage konkrete periodeplaner som legger til rette for arbeid mot fagmålene og de metoder vi velger å bruke, linker til nettressurser mv. Etterutdanne språklærere slik at de blir satt i stand til å gi alle elevene god undervisning i tysk, fransk, spansk og engelsk og norsk fordypning. Legge til rette for at lærere som ønsker det kan ta videreutdanning i tysk, fransk eller spansk og naturfag. Fortsette arbeidet med faglig og metodisk kompetanseheving i basisfagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag Starte utprøving av TEKNOLOGI OG DESIGN som tverrfaglig emne. Organisering av undervisningen/tilpasset opplæring Følgende tiltak blir prioritert: Videreutvikle og justere teammodellene og kontaktlærerordningen i lys av ny arbeidstidsavtale for lærerne fra 2007 Sette fokus på læreren som klasseleder Utvikle en organiseringsmodell for skolen som legger til rette for at god tilpasset opplæring. Modellen vil innebære mulighet for 25% individuell tilpasning i fag. Friminutts- og midttimeordningen taes opp til diskusjon. Vi vil utarbeide konkrete læringsmål for hver periode som gjøres kjent for elevene, og Læringsplakatens føringer legges inn i det ukentlige arbeidet med elevene. Skolens modell for spesialundervisning vil bli justert med fokus på systemarbeid. PROGRAMFAG. Skolens 3-årsplan utprøves og evalueres. Skolen er med i nasjonalt prosjekt for modell-utprøving i LEKSEHJELP skoleåret og Skolen som lærende organisasjon Prioriterte tiltak gjennom skoleåret: Bruke som verktøy for å forbedre egen praksis (Elev og lærerundersøkelsen). Bruke resultatene fra intern skolevurdering til å forbedre egen praksis. Organisering av samarbeidstid med god fordeling team/trinn/fag. Holdningsskapende arbeid gjennom deltagelse i MOT og 3årsplan for innhold av klassens time. Utnytte skolens innmelding i KULTURSEKKEN best mulig til å gi varierte kulturopplevelser for elevene, samt følge opp, evaluere og forbedre våre egne lokale tilbud. Skoleledelsen I henhold til Kompetanse for utvikling er skoleledelsens kompetanseheving helt avgjørende for reformarbeidet. Følgende tiltak blir prioritert: Kurs/kompetanseheving i prioriterte områder i reformarbeidet. Skolebesøk Fysisk aktivitet/helseforebyggende arbeid I premissene for KUNNSKAPSLØFTET ligger en klar føring på at alle elever skal ha tilbud om fysisk aktivitet alle dager de er på skolen. Vi evaluerer og justerer for å nå målet om at alle elever

5 skal ha tilbud om daglig fysisk aktivitet: Utvikle opplegg i midttimer. Ruste opp skolens uteområde slik at aktivitet kan finne sted/søke prosjektmidler. Fortsette kantineopplegget vårt, evaluere og videreutvikle. Drive aktiv helseopplysning. Utdannings- og yrkesrådgivning Er et nasjonalt prioritert område. Tiltak: I samarbeid med rådgiver evaluere og videreutvikle skolens utdannings- og yrkesrådgivning. Modeller for prosjekt/tema over tre år. Karriereveiledning gjennom arbeid med programfag.

Kunnskapsløftet i Tromsø kommune - sammen for en framtidsrettet skole

Kunnskapsløftet i Tromsø kommune - sammen for en framtidsrettet skole Kunnskapsløftet i Tromsø kommune - sammen for en framtidsrettet skole Bilder fra Elevboka 2004-05: Den mystiske svarte sekken, skrevet av elever fra 15 grunnskoler i Tromsø. Strategisk plan for kompetanseheving

Detaljer

Et gjennomgående løp med tilpasset opplæring for alle

Et gjennomgående løp med tilpasset opplæring for alle Strategidokument Kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 2008 Et gjennomgående løp med tilpasset opplæring for alle Kommunene i Indre Salten Beiarn - Fauske - Saltdal - Steigen - Sørfold RKK Indre

Detaljer

05/1200-13. Pedagogisk utviklingsplan

05/1200-13. Pedagogisk utviklingsplan 1 05/1200-13 Pedagogisk utviklingsplan 2 1. INNLEDNING... 3 2. GRUNNSYN OG VERDIPLATTFORM... 3 2.1 MÅL... 4 3. NASJONALE OG LOKALE UTFORDRINGER... 4 3.1 NASJONALE UTFORDRINGER:... 4 3.2 REFORMER I SKOLE

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Dette er Kunnskapsløftet

Dette er Kunnskapsløftet Rundskriv F-13/04 Dette er Kunnskapsløftet Kultur for læring Målet St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring ble behandlet i Stortinget 17. juni 2004, jf. Innst. S. nr. 268 (2003-2004). Stortingsmeldingen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET I REGION NORD-TROMS LØFT FOR LÆRING. Strategi og handlingsplan

KUNNSKAPSLØFTET I REGION NORD-TROMS LØFT FOR LÆRING. Strategi og handlingsplan Regionkontoret i Nord-Troms KUNNSKAPSLØFTET I REGION NORD-TROMS LØFT FOR LÆRING Strategi og handlingsplan for kompetanseutvikling for ledere og pedagogisk personell i grunnopplæringa i kommunene Kvænangen,

Detaljer

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 VISJON - Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. - Vårt fremste mål skal være å gi elevene

Detaljer

Kompetansestrategi for videregående opplæring - oppfølging og resultat

Kompetansestrategi for videregående opplæring - oppfølging og resultat Kompetansestrategi for videregående opplæring - oppfølging og resultat Sør-Trøndelag fylkeskommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2008

VIRKSOMHETSPLAN 2008 VIRKSOMHETSPLAN 2008 1 INNHOLDSLISTE Visjon og verdiplattform for Selbu kommune Side 3 Hovedmål for Selbu kommune Side 3 1. Visjon for Selbu ungdomsskole Side 4 2. Innledning Side 4 3. Satsningsområder

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 Vedtatt av: Levanger kommune, Driftskomiteen sak 28/08, 18.06.08 Verdal kommune, Kommunestyret

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Forslag til organisering av faget utdanningsvalg i Nord-Trøndelag

Forslag til organisering av faget utdanningsvalg i Nord-Trøndelag Forslag til organisering av faget utdanningsvalg i Nord-Trøndelag Innspill til utviklingsprosess Intensjonsavtalen mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og primærkommunene om det 13-årige skoleløpet (november

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsensalen, Arktisk kultursenter NB. NB. NB Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Magnus Larsensalen, Arktisk kultursenter NB. NB. NB Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsensalen, Arktisk kultursenter NB. NB. NB Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling

Plan for kompetanseutvikling KVALITETSUTVIKLING I NES SKOLEN Plan for kompetanseutvikling 2012-2013 13.juni 2012 Innhold: INNHOLD:...1 1. INNLEDNING...2 1.1 STATLIGE FØRINGER...2 1.2 MÅLGRUPPE...5 1.3 VURDERING...5 2. GRUNNLAG FOR

Detaljer

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 Lyngheim skole. 1.Forord... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Statlige og kommunale føringer og vedlike hold av tidligere utviklingsområder.... 3 3. Prosess utvikling

Detaljer

OK-UTVIKLING 2015 2019. LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturetaten

OK-UTVIKLING 2015 2019. LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturetaten OK-UTVIKLING 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturetaten Innledning I 2011 hadde Oppvekst- og kulturetaten en grundig prosess sammen med skoleeier gjennom veiledning av det nasjonale veilederkorpset

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Handlingsplan 2014. Oppfølging av Strategiplan for læringsutbytte i Ullensakerskolen 2014-2017 VISJON/SLAGORD

Handlingsplan 2014. Oppfølging av Strategiplan for læringsutbytte i Ullensakerskolen 2014-2017 VISJON/SLAGORD Handlingsplan 2014 Oppfølging av Strategiplan for læringsutbytte i Ullensakerskolen 2014-2017 VISJON/SLAGORD Ullensakerskolen står «RAK»; Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Slagord: Mer læring for alle Innhold

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Brønnhagen Kompetansesenter

Brønnhagen Kompetansesenter Rennesøy kommune Brønnhagen Kompetansesenter - et pedagogisk rammeprogram Arbeidsgruppe 2006. 1 Innhold Strukturell oversikt over mål og forutsetninger, innhold og resultat s. 3 (Brønnhagenhuset) Kap 1:

Detaljer