Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra Fåmål:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål:"

Transkript

1 Studietur til Canada/ Ontario juni Improving Lower Secondary Schools in Norway OECD-rapport i forbindelse med Stortingsmelding om ungdomsskoletrinnet Hvem var med? Kunnskapsdepartementet med statsråden i spissen Utdanningsdirektoratet Utdanningsforbundet KS Lærerutdanning / rektorutdanning Matematikksenteret 3 kommuner( Trondheim+Malvik og Hamar) OECD fagpersoner Harvard University

2 Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004 Fåmål: Forbedre skoleprestasjoner innefor lesing, skriving og regning Redusere forskjellene i læringsutbytte mellom elevene Redusere drop-out i videregående skole Øke befolkningens oppslutning om den offentlige skolen

3 Målbare resultater Forbedrede resultater på alle nivåer (Høyt oppe på PISA) Antallet skoler med svake resultater sank Frafallet sank fra 32% til 25% Avgangen av unge lærere sank med 50% Tidlig pensjonering blant lærere redusert Tilliten til skolen økte

4 Hva gjorde Ontario? Fikk lærerne med på laget: Enklere lærerevalueringer Nye introduksjonsprogramm er Flere lærere og redusert arbeidsmengde Respekt for lærernes profesjonelle integritet Avtale med lærerorganisasjonene Få og forståelige nøkkelmål Nådde inn i skolen og klasserommene Ressurslærere innenfor satsingsområdene Best practice og veiledning Never ever stop learning - adult learning Etter- og videreutdanning Støttesystemer for læreren Kunnskapsbasert endring

5

6

7 Skolebesøk 5000 skoler i Ontario Inntrykk: Mangfold av elever inkluderende skolemiljø Fysisk skolemiljø og utstyr ikke på høyde med norske skoler for eksempel data Satsingsområdene tydelige i klasserommet Fokus på læring økt læringsutbytte Høyt faglig nivå

8

9

10

11 Bakgrunn - OECD Ønske fra departementet om å få belyst styrker og utfordringer ved ungdomstrinnet fra et internasjonalt perspektiv OECD med ekspertgruppe: dokumentstudier, landbesøk og seminar/workshop (Toronto) Anbefalingene har et bredere nedslagsfelt enn ungdomstrinnet

12 Styrker ved ungdomstrinnet i Norge Høy politisk og økonomisk prioritering av skole og utdanning Bedrede elevresultater Like muligheter og inkludering i skolen Positivt læringsmiljø Engasjerte lærere og positive lærerelevrelasjoner Ny lærerutdanning og muligheter for etter- og videreutdanning Langsiktighet i arbeidet med kvalitetsutvikling Desentralisert styring gir rom for sterk lokal involvering

13 OECD s anbefalinger Styrk overgangene Mange elever starter på ungdomstrinnet med svake grunnleggende ferdigheter og er ikke tilstrekkelig forberedt til videregående For å lette elevenes overganger vektlegg tidlig innsats Viktig å utvikle en kultur for vurdering som sørger for at elever har en god forståelse av sin egen kompetanse både på barne- og ungdomstrinn Vertikalt samarbeid om opplæringen mellom hovedtrinnene og styrking av rådgivningen på ungdomstrinnet

14 Hev lærernes kvalitet og læreryrkets anseelse OECD ser en utfordring i at lærere i Norge ikke har like høy anseelse som viktigheten av læreryrket skulle tilsi Rekruttere flere dyktige kandidater til lærerutdanningen og lærernes kompetanse i fag og om ungdoms utvikling Gi alle lærerutdanning på masternivå og bedre lønn til lærere med mastergrad Det anbefales å stille krav til lærere om deltakelse i kompetanseutvikling og at det defineres standarder for læreryrket

15 Styrk skolene som organisasjon Ungdom i Norge er ikke tilstrekkelig motivert for å lære på skolen Skolen og lærerne må ha tilstrekkelig støtte for å kunne tilby elevene et utfordrende, men støttende læringsmiljø Ekspertgruppen anbefaler at det utvikles en nasjonal strategi for å styrke skolene som organisasjoner Styrke den pedagogiske ledelsen av skolene og stimulere til samarbeid mellom skolene Gode lærere og en læreplan som er relevant for aldersgruppen og samfunnet er viktig

16 Klare strategier for gjennomføring I Norge noen uklarheter om rollene de ulike aktørene forventes å ha i gjennomføringen av politikken og lite effektiv ressursbruk Utvikle klare strategier for gjennomføring av skolepolitikken og forbedre kommunikasjon mellom de ulike myndighetsnivåene Definere få hovedområder som skal prioriteres, styrke skolefaglig kompetanse hos fylkesmannen og skoleeier og bruke data strategisk for å følge utviklingen

17 Mål for kvaliteten i grunnopplæringen i Norge 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv 2. Alle elever som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis 3. Alle elever skal oppleve mestring

18 Overordnede mål for ungdomstrinnet Forbedre elevens læringsutbytte i grunnleggende ferdigheter som lesing og regning Videreutvikle god klasseledelse

19 The instructional core Content Task Teacher Student

20 Å lage en plan for implementering i Norge - Lesing og regning: Definere, standarder, kommunikasjon Definere og finne eksempler på god praksis Utvikle støtte strategier for lærerne Materiell Nettverk med fokus på god undervisningspraksis Bruk av planleggingstid/fellestid til støtte og vurdering Legge til rette for kollegaveiledning Styrke skoleledelsen på ulike nivåer Nettverk Rollebeskrivelse Støtte og kompetanse

21

22 Stortingsmelding nr. 22 Motivasjon Mestring - Mangfold Hovedpunkter: Økt valgfrihet gjennom innføring av valgfag og fleksibilitet God læring og godt læringsmiljø gjennom bedre klasseledelse Bedre opplæring i lesing og regning

23 Departementet vil: Åpne for at skoleeier kan tilby særskilte innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever nasjonale føringer? Innføre tverrfaglige valgfag Lokal fleksibilitet i fag- og timefordelingen Arbeidslivsfag som forsøksordning fra 2012 Vurdere endringer i UDV

24 Dep. vil: Erstatte faget elevrådsarbeid med andre strategier og forskriftsfeste muligheten for å arbeide med elevrådsrelaterte saker i skoletiden + utarbeide materiell Kartlegge undervisningspraksis og vurderingspraksis i kroppsøvingsfaget Vurdere omfang av og nivå på de grunnleggende ferdigheter i de praktiskestetiske fagene Pilotprosjekt Teaching Artist

25 Dep. vil: God praksis gjennom Digitale praksisnettverk Prøve ut virtuell skole i matematikk Entreprenørskap som tema i nye valgfag Gjennomføre satsing på regneferdigheter og matematikk Videreføre Lesesatsing med særlig vekt på gutter på u-trinnet Ny læreplan i norsk ( hva med sidemål?) Andrespråkopplæringen vurderes i Kompetanse for kvalitet

26 Dep. vil: Utvide ordningen med å ta fag på videregående ( også bruk av virtuell skole) Stimulere leksehjelpordninger (ENT3R) Utvide satsingen Vurdering for læring på ungdomstrinnet Utvikle et rammeverk for utvikling av kjennetegn på måloppnåelse i fag Kompetanseutvikling i standpunktvurdering og karaktersetting

27 Dep. vil: Frivillige prøver i digitale ferdigheter Innføre et 5-årig skolebasert program for kompetanseutvikling i klasseledelse Nytt senter for læringsmiljø og adferdsforskning Følge opp arbeidet mot mobbing Utarbeide kriterier for tildeling av støtte til læringsmiljø/mobbeprogram Utvikle etterutdanningsopplegg om antisemittisme og rasisme

28 Dep. vil: Legge til rette for på sikt å styrke den sosialpedagogiske rådgivningen Utvikle frivillige kartleggingsprøver for 6./7.trinn og 9./10.trinn Videreføre overgangsprosjekt og NY GIV Innføre krav om relevant fagkompetanse for å undervise i de enkelte fag Videreutvikle lærerutdanningen for trinn nye rammeplaner

29 Dep. vil: Veiledning av nyutdannede lærere i alle kommuner Prioritere ungdomstrinnet i strategien Kompetanse for kvalitet Legge frem høringsnotat om lærertetthet Utvikle hjem-skolesamarbeidet Utrede obligatorisk gjennomføring av Foreldreundersøkelsen

30 Dep. vil: Utarbeide en strategi for gjennomføring av prioriterte tiltake i meldingen Legge til rette for regionalt samarbeid mellom skole, skoleeier og lærerutdanningen

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Statsbudsjettet 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING Kunnskapsministerens mål er: Mer motivasjon og positive holdninger Høyere ambisjoner for elevene Bedre kunnskaper og ferdigheter HVORFOR

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett...

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett... Statsbudsjettet 2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (NSKK) Nasjonalt senter

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer