Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015"

Transkript

1 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet

2 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det under Kunnskapsløftet vært et varig trykk på kompetanseutvikling av lærerne, dette både i forhold til videreutdanning og etterutdanning. Kunnskapsdepartementet har nedfelt sin satsning i strategidokumentet Kompetanse for kvalitet, strategi for etter- og videreutdanning Dette er basert på et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, KS og lærerorganisasjonene. Den statlige strategien er grunnleggende for utarbeidelsen av Skedsmo kommunes plan for kompetanseutvikling for Teksten refererer i noen grad til det statlige strategidokumentet. Det overordnede målet for strategien Kompetanse for kvalitet er å bedre elevenes læringsutbytte. Dette gjøres gjennom å satse på etter- og videreutdanning av lærerne og rektorutdanning. Kompetente lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse og kompetente skoleledere er en viktig forutsetning for elevenes læring. Lærerne skal formidle sentrale kunnskaper til elevene og legge til rette for læring. Krav til kunnskap endrer seg over tid og medfører nye og endrede krav til hva en lærer skal kunne. Derfor er lærernes kvalifisering en kontinuerlig og livslang prosess. Det er generelt en utfordring at mange lærere i grunnskolen ikke har nok faglig fordypning med studiepoeng i fagene de underviser i. Videreutdanningen skal i første rekke rettes mot fagområder og emner det på landsbasis særlig er behov for å styrke. Kunnskapsdepartementet understreker at høyere faglig kompetanse vil gi profesjonelle lærere bedre omdømme og høyere status i samfunnet. Videreutdanning er den nye regjeringens viktigste bidrag til å gjøre gode lærere enda bedre. Den grunnleggende kvalifiseringen til læreryrket skjer i lærerutdanningen. For yrkesaktive lærere skjer den kontinuerlige kompetansebyggingen gjennom veiledning, etterutdanning, videreutdanning, læring gjennom lokal skoleutvikling og samarbeid med andre deler av arbeidslivet. Til sammen utgjør dette lærerens livslange kompetansebygging. Den statlige prioritering av midler til etterutdanning går til GNIST-satsingen Ungdomstrinn i utvikling hvor skolebasert kompetanseutvikling. GNIST er navnet på et samarbeid mellom KD, KS og lærerorganisasjonen som hadde som første mål å rekruttere flere lærere til yrket. Satsningen gjelder nå også kompetanseutvikling. 2

3 2. Kommunale prioriteringer De årlige kommunale planprosessene starter med årsbudsjett og handlingsprogram, og på bakgrunn av dette utarbeides utdanningssektorens årlige virksomhetsplan. Disse dokumentene er styrende for grunnskolens pedagogiske satsningsområder. Skedsmo kommunes faglige prioriteringer ivaretar de statlige prioriteringene, og har tiltak knyttet til forbedring av elevenes grunnleggende ferdigheter generelt, men spesielt innen lesing og regning, og har egne kommunale planer innen alle de fem grunnleggende ferdigheter. Videre har kommunen egne planer for individuell vurdering, plan for kvalitetssikring av læringsmiljø og plan for godt skolemiljø - internkontroll og avvikshåndtering. Skedsmo kommunes planer innen det pedagogiske området er gjenstand for regelmessig revisjon og utvikling. Planene inngår som en overbygning for skolenes lokale læreplaner. Følgende kommunale planer vil gjelde for skoleåret : Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende lese- og skriveferdigheter Plan for kvalitetssikring av opplæringen i regneferdigheter Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Lokal læreplan i digitale ferdigheter Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet - PKL Plan for godt skolemiljø internkontroll og avvikshåndtering Plan for individuell vurdering vurdering for læring Plan for Den kulturelle skolesekken Lokal strategiplan for språklige minoriteter Retningslinjer for hjem - skolesamarbeid Strategiplan IKT i barnehage og skole Lokal læreplan for utdanningsvalg Lokal læreplan i musikk 3

4 3. Kompetanseprogrammet videreutdanning Høsten 2009 ble ny strategi for videreutdanning av pedagogisk personale i grunnopplæringen igangsatt. Videreutdanning er ressurskrevende og kan lett overskygge andre former for kompetanseutvikling. Det er derfor viktig å understreke at den statlig finansierte videreutdanningen er en del av en helhet som skal ses i sammenheng med de andre elementene i lærernes kompetansebygging. Skoleeierne har hovedansvaret for å gi sine ansatte i grunnopplæringen nødvendig kompetanseutvikling, selv om staten bidrar på utvalgte områder. På lokalt nivå må derfor tiltakene i den statlige satsingen inngå i en helhetlig lokal plan som omfatter alle typer kompetanseutviklingstiltak rettet mot målgruppen. Målet må være at de ulike delene av de lokale planene forsterker hverandre og i sum bidrar til en mest mulig helhetlig kompetanse av høy kvalitet. Det er for høsten 2014 satt av 115 millioner kr i statlig støtte til skoleeiers vikarutgifter og eventuelle studieavgifter. Studieoppleggene er både på 15, 30 og 60 studiepoeng, og høgskoler og universitet har utviklet et bredt tilbud i tråd med statens prioriteringer. Videreutdanningen skal være rettet inn mot lærerne som profesjonsutøvere og gi solid faglig og didaktisk kompetanse i faget. Videre skal utdanningen ivareta elementer som vurdering, tilpasset opplæring, bruk av IKT i fag og vektlegging av grunnleggende ferdigheter. Ordningen innebærer at lærerens ordinære arbeidsoppgaver reduseres i studieperioden. Et studium på 30 studiepoeng fordeles over ett år, dvs. et halvtidsstudium som gir studenten 37,5 % reduksjon i arbeidstiden for å frigjøre tid til studiene. Skedsmo kommune har i inneværende skoleår deltatt i ordningen med 14 studenter som alle har deltatt i et studium på 30 stp. De melder tilbake at ordningen er meget vellykket, dette gjelder både innhold og organisering. Ved fristens utløp har 56 lærere fra Skedsmo søkt om videreutdanning i Rektorene er sentrale i utvelgelsen og anbefaler inntil to fra hver skole. Den kommunale portalen Kompetansenøkkelen (oversikt over lærernes formelle utdanning) skal benyttes som grunnlag for rektors anbefalinger. Den endelige utvelgelsen på kommunalt nivå vil være basert på rektors anbefalinger og en samlet faglig vurdering. Skedsmo kommune anbefaler 27 søkere. Dette er nesten en dobling av antallet fra tidligere år, men siden videreutdanning er prioritert fra statlig hold synes dette antallet å være realistisk. For Skedsmo kommune er dette kostnadsberegnet til vel 0,5 mill., dette er en halvering av tidligere års utgifter til dette formålet. Matematikk og naturfag er prioritert fra statlig hold, av kommunens søkere er det 10 i matematikk, 1 i naturfag, for øvrig 6 i leseopplæring, 4 i engelsk, 2 muntlig fortelling, 2 i norsk, 1 i spes.ped og 1 i kunst og håndverk. Utdanningsdirektoratet vurderer skoleeiernes søknader og fordeler studieplasser og midler til vikarutgifter. Studieplassene vil bli fordelt innen 31. mai. 4

5 4. Kompetanseprogrammet etterutdanning Kommunens etterutdanningstilbud for det pedagogiske personalet har utviklet seg gjennom mange års samarbeid, og inkluderer lærere, skolelederne og ansatte på kommunalt nivå. Kompetanseutviklingen foregår gjennom kurs og faggrupper, nettverk, veiledning og utviklingsprosjekter. Tiltakene i denne planen organiseres fra kommunalt nivå, i tillegg arbeider den enkelte skole kontinuerlig med egen skoleutvikling basert på læringsresultater som avdekker behov for spesifikk satsning. Lærernes kommunale kurstilbud organiseres i 10 halve kursdager, hvor elevenes timeplan legges opp slik at elevene slutter tidlig disse dagene. Denne modellen har nå vært praktisert i de fire siste årene og videreføres i tråd med skolenes ønsker også neste skoleår. Det vil være fem samlinger med varierte kurstilbud og faggrupper basert på et spekter av faglig variasjon. De fem andre kurssamlingene er organisert som fellessamlinger for hele personalet. Kurskatalogen ligger på kommunens nettsider og er i tillegg tilgjengelig via læringsplattformen MLG. Kompetanseutvikling. Aktuelle foredrag og læringsressurser legges fortløpende inn i MLG. Deltakelse i kurs og faggrupper i viser 520 påmeldte, og det betyr at lærerne deltar som forventet. Det er utarbeidet en oversikt som viser deltakelsen ved de forskjellige kurs og faggrupper (vedlegg 3). Alle lærerne deltar i tillegg på de fem fellessamlingene, 2 ganger i kommunale samlinger og 3 ganger ved den enkelte skole. Deltakelse i nettverk kommer i tillegg, her deltar i hovedsak en ressursperson fra hver skole (foregår utenom kurstid på onsdager). Lærerundersøkelsen Kompetanseutvikling, evaluering og kartlegging 2014 er nylig gjennomført, og denne legges til grunn for neste skoleårs kurstilbud og organisering (vedlegg 2). Det vil gis etterutdanning innen følgende områder i skoleåret : Skoleledelse Veiledning - nyutdannede lærere og mentorer - kompetanseveiledning Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving Grunnleggende ferdigheter i regning Grunnleggende muntlige ferdigheter IKT i undervisning - grunnleggende digital ferdigheter. Læringsmiljø Vurdering for læring Den kulturelle skolesekken Rådgivning ved ungdomstrinnet Metoder for tilpasset opplæringen Flerkulturell kompetanse, andrespråkspedagogikk Spesialundervisning 5

6 Dette gjennomføres gjennom: Rektormøter, rektorseminarer og distriktsledermøter Skolefaglige kurs og faggrupper Fellessamlinger for en, flere eller alle skoler Kommunale nettverk og prosjekter Veiledning av nyutdannede lærere Fellessamlingene vil neste skoleår være knyttet til læringsmiljø, vurdering for læring og IKT. I tillegg har PPA et bredt spekter av temaer som de kan bistå skolene med. Dette ivaretar opplæring innen spesialundervisning. 4.1 Kort om de forskjellige tiltakene Skoleledelse Etterutdanning av skoleledere ivaretas gjennom løpende samlinger i rektormøter, rektorseminar og distriktssamlinger. Videre gis rektorene på individuelt grunnlag anledning til å delta på kurs og samlinger eksternt ut fra egne kompetansebehov. Veiledning - nyutdannede lærere og mentorer Skedsmo kommune har i flere år gitt veiledning til nyutdannede lærere gjennom et samarbeid med Høgskolen i Oslo. Det er etablert en mentorordning. Mentorene får opplæring gjennom å delta i nettverk for mentorer, og i å bli observert i veilederrollen. Dette opplegget videreføres for femte gang, men med årlige tilpasninger. - kompetanseveiledning Kompetanseutvikling av lærerne er et stort og komplekst felt. Kommunen har krav til spredning av kompetanse internt ved skolene, dette gjelder ikke minst i forhold til pågående videreutdanning. Kommunen startet i 2009 en ordning med kompetanseveiledere på skolenivå. Oppgaven er å være pådriver for kompetanseutvikling og spredning ved egen skole i nært samarbeid med rektor. Sammen skal de sørge for utprøving av ny kompetanse overfor elevene i team og trinn. Skolene får tilført egne midler til dette. Alle kompetanseveilederne har andre utviklingsoppgaver ved egen skole, dette har gjort det enklere for dem å være pådrivere og bedre tilrettelegge for kollektive prosesser ved skolene. Kompetanseveilederne skal i år fortsette å være ressurspersoner for vurdering for læring ved egen skole. Forskning på egen undervisning, «Timeforskning» vil våre årets tema. Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving Dette ivaretas gjennom oppfølging av den kommunale planen for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen. Det er leseveiledere ved alle skoler. Hver skole tilføres midler til dette, og en av skolens lærere er tildelt oppgaven. Skedsmo kommune bruker LeseLos for individuell observasjon av leseferdigheter. Dette skal nå benyttes i det pedagogiske arbeidet ved alle skoler. LeseLos er utviklet av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. 6

7 Det vil fra høsten være tre nettverk innen dette området, et for lærer som underviser i leseopplæring, et for leseveilederne og nettverk for bibliotekansvarlige. Det blir en kursrekke i veiledet lesing. Grunnleggende ferdigheter i regning Dette skal ivaretas gjennom oppfølging av den kommunale plan for kvalitetssikring av regneferdigheter. Det vil være nettverk for ressurslærere i regning. Grunnleggende muntlige ferdigheter Plan for muntlige ferdigheter er utarbeidet i samarbeid med HiO og fortellergruppen Snirkelsnakk. Implementering av planen skjer gjennom faggrupper både i innen strukturert samtale og innen fortelling. Fagpersoner fra Snirkelsnakk benyttes, samt interne faggruppeledere. Grunnleggende digitale ferdigheter Plan for digitale ferdigheter er styrende for IKT i undervisningen. I årets kartlegging kommer det fram at lærerne trenger ytterligere mer opplæring innen IKT. Dette gjelder opplæring i områder som inngår i kommunens lokale læreplan. Det vil gjennomføres en kursrekke i pedagogisk programmer. Kommunen vil fra i høst ta i bruk ny læringsplattform, hvor opplæring er viktig. Dette blir gjennomført som fellessamlinger på den enkelte skole. Skolene tildeles i år ekstra midler for IKTopplæring og veiledning. Læringsmiljø Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet skal bidra til å hjelpe skolene i arbeidet med å vurdere egen praksis og samtidig styrke kapasiteten til å forbedre eget læringsmiljø. Den retter seg mot flere områder av betydning for elevenes læring, og skal derfor være en konkret hjelp for den enkelte lærer i utvikling av egen yrkesprofesjonalitet. Arbeidet med kvalitetssikring av elevenes læringsmiljø vil fortsette ved alle skoler i samarbeid med støtteapparatet. En fellessamling skal ha læringsmiljø som tema. Den kulturelle skolesekken, DKS Kulturfagene er viktige både for dannelse, læring og trivsel og sikres en plass i kompetanseutviklingsplanen. DKS er en viktig ressurs for skolen, derfor planlegges det i samarbeid med DKS flere kurstilbud innen kunstfagene. Skedsmo DKS har i høst 10-årsjubileum, og inviterer til feiring. Rådgivning Skedsmo kommune viderefører det gode arbeidet som er etablert basert på lokal læreplan for utdanningsvalg. Nettverket for rådgivere følger opp planen. De fleste rådgiverne har nylig gjennomført videreutdanning innen karriereveiledning. Skedsmo kommune deltar i samarbeidsprosjektet Styrking av rådgivningen i videregående opplæring rettet mot ungdomstrinnet. Prosjektet ledes av Akershus Fylkeskommune og har som mål å redusere frafallet i videregående skole. Metoder for tilpasset opplæring Det vil tilrettelegges for fortsatt deling av undervisningsopplegg innen læringsstiler (LIS), fagsamarbeid knyttet til LIS videreføres for barnetrinnet. For ungdomstrinnet inngår metoder for tilpasset opplæring i de kommunale faggruppene og i de 7

8 kommunale nettverkene. Mer praktisk rettet undervisning/ tilpasset opplæring er et mål for den statlige satsningen Ungdomstrinn i utvikling Flerkulturell kompetanse, andrespråkspedagogikk Skedsmo kommune viderefører modellen med en kursrekke for alle lærere, etterfulgt av erfaringsdeling i nettverket for flerkulturelt arbeid. Eksterne ressurspersoner benyttes. Skolefaglige kurs og faggrupper Organisatorisk er kurstilbudene og faggruppene lagt til 5 onsdagsamlinger fra kl. 13 til 16, Skolenes fellestid blir også lagt til onsdager, slik at elevene har kort dag hver onsdag. Det utarbeides kurstilbud som har som mål å møte de fleste lærernes behov. Det har i mange år vært faggrupper i de fleste fag for ungdomstrinnet og i praktiske estetiske fag også for barnetrinnet. Det er videre faggrupper i matematikk for barnetrinnet (1-4) og (5 7). Faggruppene ledes av utvalgte lærere som får en tidsressurs til oppdraget. De to kursrekkene i engelsk for barnetrinnet videreføres. Teknologi i praksis blir videreført, men nå som nettverk ledet av Kjeller kunnskapssenter. Dette valgfaget tilrettelegger for deltakelse i First Lego League. HiOA og Kunnskapsbyen Lillestrøm inngår i dette samarbeidet. Kjeller kunnskapssenter ivaretar i tillegg lærernes opplæring i naturfag. Det henvises til HUU-sak Strategiplan for kjeller kunnskapssenter. Prosjekter Prosjektet ipad i musikk videreføres. Alle skoler deltar i prosjektet via faggruppen i musikk. Alle skoler har et halvt klassesett med IPAD til musikkundervisningen. Satsingen fortsetter og ivaretas i faggruppen musikk. Prosjektet Digital ringperm har pågått ved Kjellervolla og Kjeller siden nyttår Erfaringene er generelt meget positive. Skolene Skjetten, Asak, Stalsberg og Tæruddalen og Stav har nå flere klasser hvor elevene bruker OneNote i sitt daglige læringsarbeid. Dette verktøyet vil få ny aktualitet i den nye læringsplattformen Skoleportalen. Kjeller kunnskapssenter involveres i evaluering av prosjektet. Kommunen har deltatt i den statlige satsningen Vurdering for læring i 2013 og Det har i vår vært gjennomført observasjon i et klasserom ved hver skole og de beste vurderingsopplegg vil danne bakgrunn for en inspirasjonsfilm. Observasjonen er fulgt opp med veiledning av lærer, hvor også en fra ledelsen deltok. Dette arbeidet vil fortsette i høst. Kollegaobervasjon kan bli et aktuelt tiltak innen utvikling av vurdering for læring. Skolebasert kompetanseutvikling i den statlige satsingen Ungdomstrinn i utvikling er i gang ved skolen Asak, Stalsberg og Tæruddalen (pulje 1) og avsluttes desember 2014, Kjellervolla og Sten-Tærud (pulje 2) starter i høst. Pulje 1 har ressurspersoner fra HiOA og pulje 2 får ressurspersoner fra UiO. Det er etablert et nettverk for erfaringslæring og framdrift. Rett bok til rett elev fortsetter som et tiltak for å bedre leseferdighetene på 4. trinn. Dette tiltaket retter seg mot skoler som skårer under Skedsmo-standarden i lesing ved nasjonale prøver 5. trinn. 8

9 Tiltakene med kostnadsoversikt Tiltak Tid Faglig bidragsyter Kostnad Skoleledelse - Rektormøter - Distriktsvise ledernettverk - Lederutdanning - Ledersamlinger Interne og eksterne ressurspersoner 300 Veiledning/opplæring - Mentorordning for nyutdannede lærere 1t per skole per nyutd. Veiledning fra HiO Kompetanseveiledning 1t per skole Veiledning fra HiO Leseveiledning 3t per skole Rt. - IKT 2t per skole 600 Grunnleggende ferdigheter Muntlige ferdigheter: - Strukturert samtale Lego ed. - Fortelling som metode Faggruppe SnirkelSnakk 50 Digitale ferdigheter: - Opplæring i Skoleportalen - Opplæring i Sikker arbeidsflyt - IKT-kurs: ipad i musikk OneNote/digital ringperm Pedagogiske program 3t* 2 3t* 1 3t* 5 3t* 2 3t* 5 Eksterne ressurspersoner RIKT AS, NDS og Microsoft Norge Læringsmiljø - Læringsmiljø - fellessamling 3 t* 1 Eksterne og interne ressurspersoner - Læringsmiljø - PKL 3 t* 5 PPA/TOFU Samlinger ved hver skole - Timeforskning (kollegaobervasjon) - Spes.ped - De kommunale planene 3t* 2 3t* 1 3t* 2 10 Skolefaglige kurs - Muntlig fortelling 3t* 5 Snirkelsnakk 25 - Veiledet lesing og skriving 3t* 5 Bro Ascehoug 25 - Engelsk trinn 3t* 5 Bro Ascehoug 50 - Engelsk trinn - Norsk trinn 3t* 5 Bro Ascehoug 25 9

10 Tiltak Tid Faglig bidragsyter Kostnad Faggrupper - Matematikk, engelsk, norsk, RLE, naturfag, samfunnsfag, fremmedspråk (tysk, fransk og spansk) for trinn. - Kunst og håndverk, musikk, mat og helse, kroppsøving for årstrinn. - Valgfagene på 8. trinn. Teknologi i praksis Eksterne forelesere kan i tillegg benyttes etter avtale Matematikk for Matematikk for Den første leseopplæring - Metoder for tilpasset opplæring Læringsstiler med vekt på utvikling av læremidler Den kulturelle skolesekken - Estetiske fagkurs inn i faggruppene - Infokurs for nye lærere i DKS Før elevtilbudene Eksterne ressurspersoner 25 Rådgivning - Prosjekt Styrking av rådgivningen i videregående opplæring rettet mot ungdomstrinnet. Prosjekt Akershus Fylkeskommune Rett bok til rett elev - Prosjektledelse - Nettverksmøter 150 Flerkulturell kompetanse - andrespråkspedagogikk - - Kurs og nettverkssamlinger Høgskolen i Oslo 50 GNIST skolebasert kompetanseutvikling ved fem ungdomsskoler statlig tildeling Sum etterutdanning

11 4.2 Nettverkene Nettverk ledes av interne ressurspersoner (PPA og sektoradministrasjonen) Pedagogisk styrkingsteam lesing og skriving Pedagogisk styrkingsteam matematikk Skolebibliotek IKT Flerkulturell kompetanse Rådgivere Kontaktlærere elevråd Sosiallærere Spesialundervisning Kulturkontakter Mentorer Kompetanseveiledning Tid tirsdag Onsdag (kurstid) tirsdag tirsdag tirsdag 4.3 Kurstilbud fra PPA PPA tilbyr en rekke enkeltkurs til skolene. Hvert av kursene har en varighet på ca. to timer og gjennomføres stort sett i skolenes personalmøter. PPA kurs 1) Å møte barn som utfordrer oss 2) Tilknytning og mentalisering 3) Egenledelse og regulering 4) Atferdsvansker (eks/int) 5) Tools of the mind 6) Autisme/Asperger syndrom 7) Non-verbale lærevansker 8) Tourette syndrom 9) ADHD 1) Helhetslesingsmetode 2) Den andre leseopplæringen / Leseforståelse 3) Læringsstrategier 4) Synsrelaterte lesevansker 5) Spesifikke språkvansker / Språkutvikling 6) Ordforråd 7) Minoritetsspråklige 8) Matematikkvansker 9) Tilrettelegging for barn med hørselstap 1) Læringsmiljø 2) Lærings- og utviklingsmiljø Kompetansegruppe i PPA Samhandling og atferd og Barn med nevrologisk sårbarhet (SAMAT-gruppa) Grunnleggende ferdigheter (GRUNF teamet) Læringsmiljø 11

12 4.4 Kurstilbud fra TOFU TOFU tilbyr en rekke enkeltkurs til skolene. Hvert av kursene har en varighet på ca. to timer og gjennomføres stort sett i skolenes personalmøter. Klasseledelse Elevsamtale Regler og regelhåndhevelse Kommunikasjon Samarbeid og kommunikasjon Forventninger Elevsamtale Arbeid med problematferd Tilknytningsvansker Samarbeid skole-hjem. Konflikthåndtering i teori og praksis - konfliktdempende strategier Vurdering for læring, hvordan kan dette motivere og bedre skoleresultater? Klassemiljøarbeid- bruk av klassering og andre kreative metoder for samarbeidstrening og relasjonsbygging i klasserommet. Observasjon, hvordan gjennomføre observasjon på skolen og hvordan og hva kan observeres? Bekymringsfullt fravær, forståelse og praktisk intervenering 12

13 5. Kompetanseprogrammet rektorutdanning Det nasjonale utdanningstilbudet for rektorer videreføres. Gjennom rektorutdanningen ønsker staten a gi rektorene et opplæringstilbud som gir oppdatert kompetanse og er stimulerende, relevant og praktisk anvendbart. Målet med utdanningen er at den enkelte rektor skal bli bedre i stand til å utføre sine lederoppgaver i den praktiske hverdagen. Det er lagt til grunn at skoleeier har ansvar for å ha gode skoleledere. Det nasjonale utdanningstilbudet for rektorer skal være statens bidrag til skoleeierne for at skolelederne raskere skal få økt kompetanse slik at de er bedre rustet i sin yrkesutøvelse. Gjennom utdanningen skal rektor fa en klarere forståelse av sin lederrolle og få økt styrke til a sta i rollen. Utdanningen skal også gi kompetanse og redskaper til å løse de viktigste utfordringene som en rektor vil stå overfor. Kommunens ambisjon er at alle rektorer i Skedsmoskolen skal ha lederutdanning på masternivå. Rektorer som mangler slik utdanning, samt inspektører og aktuelle lærere kan ta slik utdanning gjennom den statlige rektorutdanningen. To inspektører vil delta i rektorutdanningen høsten Fire av inspektørene som har tatt 30 stp. ved rektorskolen går videre i masterprogram ved Bi/UiO. 13

Plan for kompetanseutvikling 2015-2016

Plan for kompetanseutvikling 2015-2016 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling 2015-2016 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det under Kunnskapsløftet

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i skolen

Plan for kompetanseutvikling i skolen Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i skolen 2016-2017 Videreutdanning og etterutdanning for pedagogisk personale i skolen Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2016-17 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Midlertidig utgave Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Midlertidig utgave Kompetanse gir resultater

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Utarbeidet av Grunnskoleseksjonen 1 Innledning Kompetanseheving er en nødvendig forutsetning

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE HiØ VIDERE Avd LU Bjørg Knoph HiØ VIDERE 22.10.2015 1 HiØ VIDERE HiØ VIDERE er høgskolens administrative enhet for eksternt finansiert etter- og videreutdanning (EVU). Høgskolens eksternt finansierte oppdrag

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/6209

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Plan for videreutdanning og skolebasert utviklingsarbeid i grunnskolen i Søndre Land

Plan for videreutdanning og skolebasert utviklingsarbeid i grunnskolen i Søndre Land Plan for videreutdanning og skolebasert utviklingsarbeid i grunnskolen i Søndre Land 1. Innledning Søndre Land kommune som skoleeier og arbeidsgiver har ansvar for kompetanseutviklingen i grunnskolen.

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Strategi. Kompetanse for kvalitet

Strategi. Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet 10 Bård Vegar Solhjell Kunnskapsminister Gro Elisabeth Paulsen Leder, Norsk Lektorlag Solveig Hvidsten Dahl Norsk Skolelederforbund Helga Hjetland Leder, Utdanningsforbundet

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Mål med konferansen: Skoleeiere i Akershus ser ulike satsinger i sammenheng for å lykkes med kvalitetsutvikling i skolen. Konferansen skal belyse

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune BAKGRUNN Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som et satsingsområde. Fagplanen

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008/09 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2005/6209

Detaljer

PERSONALE I GRUNNSKOLEN

PERSONALE I GRUNNSKOLEN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 2015 MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN Visjon: Livskvalitet og vekst side 1 av 6 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00250 431 A20 Jan Samuelsen UTVIKLINGSMÅL FOR SKOLEN I MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende utviklingsmål danner grunnlaget for drøftinger om

Detaljer

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet. Dato: 29. juni 2010 Byrådssak 1279/10 Byrådet Kompetanse for utvikling - tiltaksplan for 2010/2011 LAAA SARK-2237-200900363-105 Hva saken gjelder: Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet EVU forum UIB 27. okt. 2016 Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet fra 2016-2025 Overordnet om

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1429-1 430 DRAMMEN 26.04.2006 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN 2006 - GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MARS 2006 1. Innledning KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner Kunnskapsløftet er en ny og omfattende

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning i matematikk

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan 2014-2017 Vest-Agder Fylkeskommune INNLEDNING I rammeplan 2014-2017 presenteres utdanningsavdelingens strategi for sektorens kompetanseutvikling i perioden. Planen suppleres

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål:

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål: Studietur til Canada/ Ontario 6. 10.juni Improving Lower Secondary Schools in Norway OECD-rapport i forbindelse med Stortingsmelding om ungdomsskoletrinnet Hvem var med? Kunnskapsdepartementet med statsråden

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Status Videreutdanning for lærere 2012/2013 74 tilbud, 20 tilbud hadde over 20 godkjente søkere Leseopplæring, matematikk, engelsk, norsk og rådgivning flest deltakere De 5 tilbudene

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014. Tæruddalen skole, 01.februar 2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014. Tæruddalen skole, 01.februar 2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 Tæruddalen skole, 01.februar 2014 Program område F Programo mråde G. Program område Programo mråde H. Programo mråde D. Spesial- Program område A Program område

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2017-2018 Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 03.05.2017 i sak 17/39 2 Innholdsfortegnelse 3 Kompetansestrategier Kompetansetiltakene

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER 1. Innledning Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen.

Detaljer

Kunnskapsløftet i Tromsø kommune - sammen for en framtidsrettet skole

Kunnskapsløftet i Tromsø kommune - sammen for en framtidsrettet skole Kunnskapsløftet i Tromsø kommune - sammen for en framtidsrettet skole Bilder fra Elevboka 2004-2005 Den mystiske svarte sekken, skrevet av elever fra 15 grunnskoler i Tromsø Strategisk plan for kompetanseheving

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012-2015 www.udir.no/utvikling/etter-ogvidereutdanning Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2011 Finansieringsmodell: 40:40:20 Lærere

Detaljer

Ungdomstrinn i Utvikling

Ungdomstrinn i Utvikling Ungdomstrinn i Utvikling Hvor står vi? Tilnærming gjennom hovedfunn PISA mm Hovedbilde: stabilitet Presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Elevene mer positive til læringsmiljøet og samhandlingen

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2009 2012 side 1 av 9 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/09 09/70 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 12.08.2009.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/09 09/70 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 12.08.2009. RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtested: AKA ARENA OPPMØTE SENEST KL 16:45 PÅ PARKERINGEN BAK DET NYE TRIBUNEANLEGGET Møtedato: 07.10.2009 Tid: KL. 17:00

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE 2013 2016

KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE 2013 2016 Levanger kommune PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE 2013 2016 MÅLGRUPPE PERSONALET I BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE Visjon: Livskvalitet og vekst SAMMENHENG I SATSING I BARNEHAGE OG SKOLE Kompetanseplanen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Språkkommuner Gardermoen, 11. mai 2016 Utdanningsdirektoratet

Språkkommuner Gardermoen, 11. mai 2016 Utdanningsdirektoratet Språkkommuner Gardermoen, 11. mai 2016 Utdanningsdirektoratet Ny nasjonal strategi for språk, lesing og skriving Strategiens målgrupper Strategiens målgrupper er alle barn og elever, men med et særlig

Detaljer

Kommunesektorens viktigste utviklingspartner. KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim

Kommunesektorens viktigste utviklingspartner. KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim Kommunesektorens viktigste utviklingspartner KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim Hva mener KS om utdanning? Hovedutfordringer Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Skape engasjement

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Utlysning av midler til språkkommuner

Utlysning av midler til språkkommuner Til kommuner og fylkeskommuner Utlysning av midler til språkkommuner Søknadsfrist 15. mars 2016 Innledning Utdanningsdirektoratet inviterer med dette barnehagemyndigheter og skoleeiere til å søke om økonomisk

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president Kunnskapsministeren SVAR PÅ INTERPELLASJON 07.12.09 Stortingets president President Fra representanten Trine Skei Grande Til tross for at utfordringene knyttet til mobbing har vært løftet høyt på den politiske

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Saksframlegg. ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I TRONDHEIMSSKOLEN 2011 Arkivsaksnr.: 11/12361

Saksframlegg. ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I TRONDHEIMSSKOLEN 2011 Arkivsaksnr.: 11/12361 Saksframlegg ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I TRONDHEIMSSKOLEN 2011 Arkivsaksnr.: 11/12361 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å omdisponere 2

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Vurdering for Læring - Lofoten. Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013

Vurdering for Læring - Lofoten. Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013 Vurdering for Læring - Lofoten Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013 ~ region fast -Lofoten ~ - Flakstad kommune 2 skoler - Moskenes kommune 1 skole - Vestvågøy skole 8

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer