Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen"

Transkript

1 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015

2 Innhold 1 Innledning Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk Etterutdanning i matematikk Videreutdanning i matematikk 6 3 Engelsk Etterutdanning i engelsk Videreutdanning i engelsk 7 4 Naturfag Videreutdanning i naturfag Etterutdanning i naturfagene 7 5 Øvrige fag/videreutdanning 7 6 Tilpasset opplæring og klasseledelse Årlig fagdag : Bedre ordinær undervisning Tiltak ute på skolene Videreutdanning i spesialpedagogikk 8 7 Lederutvikling Rektorutdanning Temamøter for skoleledere Utvikling av ledergruppen IKT kompetanse for skoleledere Interkommunale IKT samlinger 10 8 ANNET :Prosjekter, kurs og sentrale satsinger Prosjekt Barn og unge med komplekse traumer ( ) Ungdomsskolesatsingen IKT kompetanse for lærere Årlig livredningskurs/prøve 12 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Side 2 av 13

3 1 Innledning Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for etter- og videreutdanning av lærere gir rammen for et varig system og viser nasjonale prioriteringer og delmål for perioden Strategien gjelder all satsing på etter- og videreutdanning inkludert rektorutdanningen. Den skisserer prioriteringer av fag og områder. Våren 2014 kom en ny modell for finansiering. Det er et kommunalt ansvar å sikre nødvendig og riktig kompetanse i skolen. Grimstad kommune følger den sentrale strategien og har rutiner som legger rammer for hvordan tiltakene planlegges, gjennomføres og organiseres. Videreutdanning er prioritert fremfor etterutdanning og spesielt innen fagene matematikk og naturfag. Deretter kommer engelsk og leseopplæring og andre fag/fagområder ut fra lokale behov. Grimstad kommunes satsingsområder i videreutdanning er matematikk og naturfag som første prioritet. Engelsk, norsk/leseopplæring og spesialpedagogikk har andre prioritet evt andre fag ut fra enkeltskolers behov. De samme områdene har også tiltak innenfor etterutdanning. Klasseledelse og tilpasset opplæring(tpo )er sentralt Nytt fra 2014 er en stipendordning som spesielt skal gjelde matematikk. Det er sammenheng mellom den sentrale satsingen og kommunens egne satsingsområder og utviklingsarbeid i sektoren. Kommunal plan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 er en skisse over tiltak for inneværende år og noe i neste budsjettår, og er utarbeidet i samarbeid med medlemmene i Arbeidsgruppe for kvalitetsutvikling gjennom flere møter våren Planen revideres hvert år slik at tiltak for 2015 ikke er fullstendig på nåværende tidspunkt. Prosessen bidrar til å sikre forankring for tiltakene i organisasjonen, økt kvalitet og gode rammer for gjennomføringen. Planen inngår som en del av det totale utviklingsarbeidet i sektoren. Arbeidet i planprosessen og gjennomføring av tiltakene er delegert til Veilednings- og utviklingstjenesten (VUT) 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer Strategien legger opp til at lærere ved skoler med store mangler i faglig kompetanse skal prioriteres til videreutdanning. All planlagt og systematisk kompetanseutvikling som ikke gir studiepoeng betegnes som etterutdanning. Kommunale satsingsområder innenfor etterutdanning er de samme som i videreutdanning. Utviklingsområder innenfor ungdomsskolesatsingen kommer også inn her. Grimstad kommune har kun egne midler til tiltakene innenfor etterutdanning. Fra 2015 tiføres statlige midler til ungdomsskolesatsingen. Videreutdanning betyr studier som gir studiepoeng. Fra 2014 øker staten tilskuddet til vikarkostnadene til kommunene fra 59 til 60 %. I matematikk og naturfag øker tilskuddet ytterligere til 75%.Med bakgrunn i ny statlig finansieringsordning, budsjett 2014 og de økonomiske midler vi har til rådighet i Grimstad kommune, har kommunestyret vedtatt at det tilbys inntil 20 studieplasser skoleåret 2014/2015/ KS sak den 24/2-14). Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Side 3 av 13

4 I samarbeid med sektorens Arbeidsgruppe for kvalitetsutvikling er det utarbeidet kriterier for prioritering av studieplasser dersom det er flere søkere enn det er midler til: - Kommunens satsingsområder, mål og føringer - Skoler med store mangler i faglig kompetanse innenfor satsingsområdene - Skolens/lærernes interesse og motivasjon for å gjennomføre videreutdanning samt skoleeieres behov(jf kartlegging) - Prioriteringer gjøres i dialog med skolens rektor - De lærere som får studieplass må være fast tilsatt i kommunen - Grimstad kommune satser på videreutdanning inntil 60 stp. Grimstad kommune har en forventning om at lærere som tar videreutdanning, etter den sentrale satsingen, bidrar til å bruke- og dele kompetanse med øvrige lærere i kommunen. Mål for Grimstadskolen ble vedtatt av kommunestyret i K sak 80/11 den I Handlingsprogram for Grimstad kommune og budsjett for 2014 har Kultur og oppvekstsektoren følgende mål som gjelder grunnskolen: - Tidlig innsats Skoler og barnehager har gode verktøy og rutiner for tidlig innsats - Nasjonale prøver Grunnskolen i Grimstad har i 2014 færre elever på det laveste mestringsnivået enn gjennomsnittet i landet og flere elever på det høyeste mestringsnivået enn gjennomsnitt i landet - Spesialundervisning Antall vedtak om spesialundervisning i Grimstadskolen skal være tre prosentpoeng lavere i oktober 2014 enn i oktober Læringsmiljø Elevene i Grimstadskolen trives bedre på skolen enn gjennomsnittet i landet. Færre elever opplever mobbing på skolen høsten 2014 enn høsten Grunnskolepoeng Grimstadskolen har grunnskolepoeng våren 2014 på samme nivå som gjennomsnitt i landet - Eksamensresultater Grimstadskolen skal i 2014 ha resultatene på skriftlig eksamen i engelsk, norsk og matematikk som er minst på nivå med gjennomsnitt i landet - Kommunedelplan skole Kommunedelplan for grunnskolen skal utarbeides og legges frem for politisk behandling innen utgangen av 2014 Veilednings- og utviklingstjenesten (VUT) har våren 2014 kartlagt skolenes behov for videreutdanning spesielt i matematikk og naturfag. Det er mottatt svar fra seks skoler. Resultatet gir oss en indikasjon på interessen blant lærere for å gjennomføre videreutdanning i nevnte fag. Ut fra kartleggingen er det anslått at 12 lærere/skoler har behov og interesse for videreutdanning i matematikk og at 6 skoler/ lærere har ønske om videreutdanning i naturfag. Ved fristens utløp den 15. mars hadde vi 16 søknader til videreutdanning for lærere skoleåret 2014/2015. Fagene fordeler seg slik: Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Side 4 av 13

5 Matematikk: 11 søknader Naturfag: 2 søknader Engelsk: 1 søknad Norsk: 1 søknad Mat og helse: 1 søknad Vi hadde dessuten en søknad til rektorutdanningen. Skoleeier har godkjent alle søknadene til videreutdanning for lærere og rektorutdanningen.. Arbeidet i planprosessen og gjennomføring av tiltakene er delegert til Veilednings- og utviklingstjenesten. 2 Matematikk Matematikk har vært et satsingsområde i Grimstadskolen siden Staten legger klare føringer for at matematikk vil bli et fokusområde også i årene fremover. Bedre statlig finansieringssystem understreker dette. Det lokale nettverket i matematikk skal fortsette. Målet er å dele erfaringer og kunnskap som bl.a. deltagere i videreutdanningen, i Ny Giv og i ungdomsskolesatsingen tilegner seg Etterutdanning i matematikk Lokalt nettverk i matematikk Tema: Erfaringsutveksling på sentrale fagområder Lærere skal dele kunnskap med hverandre og tilegne seg nye metoder og strategier for å bedre praksis. Lærere som tar videreutdanning i matematikk vil være sentrale ressurspersoner i samarbeid med VUT. Omfang: 3-4 samlinger pr skoleår fra kl Målgruppe: Lærere på alle trinn Tid: 29/1-14, 19/3-14 og skoleåret 2014/2015 Ansvar:VUT i samarbeid med lærere Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Side 5 av 13

6 2.2 Videreutdanning i matematikk En lærer tar videreutdanning i matematikk skoleåret 2013/ lærere skal ta videreutdanning skoleåret 2014/ Engelsk Kompetansen i engelsk har hatt en fin fremgang fra 2012 og frem til i dag. Kartlegging i 2013 viste at behovet var spesielt stort på barnetrinnet. Flere lærere underviser i faget uten å ha formell kompetanse (studiepoeng). 3.1 Etterutdanning i engelsk Lokalt nettverk i engelsk Nettverkene startet opp høsten Vi ønsker å samle engelsklærere på alle trinn til nettverk hvor målet er å dele erfaringer og lære av hverandre. Metodiske - og faglige drøftinger og deling av erfaringer er sentrale element i samlingene Bruk av It s learning i engelskfaget står sentral Omfang: 3 timers økter Tid: 8/1,23/4 og 29/ En samling i 2015 Alle dager fra kl kl på Grimstad usk rom nr.250 Fagansvar: lærer Gry Helstedt Håtveit, Grimstad ungdomsskole i samarbeid med VUT Kurs Tema: Britishness and Identity in a Multicultural Britain Målgruppe: mellomtrinn og ungdomstrinn Kursholder: Jan Erik Mustad, UIA Tid: 2/4-14 kl Sted: Grimstad ungdomsskole, auditoriet Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Side 6 av 13

7 3.2 Videreutdanning i engelsk Tre lærere gjennomfører videreutdanning i engelsk skoleåret 2013/2014 En lærer skal ta videreutdanning skoleåret 2014/ Naturfag Satsingen på naturfag er nytt i Grimstadskolen. Faget inneholder mange ulike områder og skoleåret 2014/2015 vil videreutdanning være det viktigste element i satsingen. Økt kvalitet i naturfagopplæringen og økt motivasjon og interesse for naturfagene er målet for den sentrale satsingen 4.1 Videreutdanning i naturfag To lærere skal ta videreutdanning i naturfag skoleåret 2014/ Etterutdanning i naturfagene I 2015 skal det etableres nettverk innenfor de ulike delene i naturfaget. Ressurspersoner vil være lærere som har kompetanse og erfaring i faget samt de lærere som tar videreutdanning i 2014/2015 og fremover 5 Øvrige fag/videreutdanning Norsk: En lærer skal ta videreutdanning skoleåret 2014/2015 Mat og helse: En lærer skal ta videreutdanning skoleåret 2014/ Tilpasset opplæring og klasseledelse I kommunestyrevedtak 11/80 ble det vedtatt at skolene i Grimstad skal redusere spesialundervisningen på de høyeste trinnene i Grimstadskolen. Det ble etablert et prosjekt som hadde som mål å redusere andelen elever med spesialundervisning. Prosjektet ble avsluttet våren Tiltakene som ble satt i gang er både innenfor spesialpedagogikk og tiltak som kan forbedre den ordinære undervisningen på skolene. Det er mange faktorer som må ses i sammenheng for å forstå og forbedre læringsmiljøet for elevene og for få kunnskap om hva som har effekt på læring. Vi må derfor ha fokus på klasseledelse, lærer- elevrelasjonen, hjem - skole samarbeidet og organisering av undervisningen. Dessuten må vi se på eleven som aktør og hvilke forutsetninger eleven har. Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Side 7 av 13

8 6.1 Årlig fagdag : Bedre ordinær undervisning Oppfølging av spespedprosjektet Tema: Status for skolenes arbeid etter prosjektslutt Hva har vi satt i gang og hva har hatt god virkning Hva har endret seg som følge av prosjektet Ansvar og organisering Dysleksivennlig skole Innledninger og erfaringsdeling Målgruppe: skolenes ledergrupper, spes.ped koordinatorer, PP tjenesten, rådgiver skoleutvikling, tillitsvalgte, kommunalsjef og skolesjef Tid:sept.2014 og høsten 2015 Ansvar: VUT i samarbeid med kommunalsjef/skolesjef 6.2 Tiltak ute på skolene Prosjektperioden er avsluttet med sluttrapport høsten 2013 og med anbefalinger til flere lokale felles tiltak på skolene: - Ressursteam - Skolenes arbeid med å vurdere eksisterende vedtak - Ledelsens deltagelse i møter vedrørende enkeltelever - Mal for Utviklingssamtaler - Organisering av undervisningen - Leseferdighet - Samtaler med elevene - Spes.ped.koordinator og kontaktlæreres ansvarsområder Tiltakene følges opp av skolesjef i samarbeid med VUT (Pp tjenesten og rådgiver i skoleutvikling) Grimstad kommune har som mål å redusere antall vedtak om spesialundervisning og ha et tydelig fokus på den ordinære undervisningen slik at fleste mulig elever kan få utbytte av denne. Sentrale element er leseferdighet, organisering av undervisningen, dysleksivennlig skole og dialog med elevene. Når prosjektperioden er over må skoleeier ha tett oppfølging på den enkelte skole og bistå rektor i utviklingen. En tenker seg en prosjektstilling i 40% i skoleåret 2014/2015 Det er søkt om skjønnsmidler fra fylkesmannen til dette arbeidet 6.3 Videreutdanning i spesialpedagogikk Tre lærere gjennomfører videreutdanning i spesialpedagogikk skoleåret 2013/2014 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Side 8 av 13

9 7 Lederutvikling En bredt anlagt internasjonal studie om sammenhengen mellom ledelse og elevens læringsresultater viser at jo mer ledere fokuserer på sine relasjoner, sitt pedagogiske arbeid og sin egen læring om skolens kjernevirksomhet, desto større er deres innflytelse på elevenes læringsresultater. Meld. St nr 19( ) Tid til læring - ledelse i skolen 7.1 Rektorutdanning Rektorutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for rektorer og øvrige skoleledere. Mål: Den enkelte rektor skal bli bedre i stand til å utføre sine lederoppgaver i den praktiske hverdagen, få klarere forståelse av lederrollen og styrke til å stå i rollen. Det er laget et rammeverk for skoleledelse med beskrivelse av kompetansemål for rektorutdanningen, og som er felles for alle tilbydere av studiet. Målgruppen til rektorutdanningen er skoleledere. Nytilsatte rektorer har 1. prioritet, deretter andre rektorer, og til slutt andre skoleledere(avd. leder/inspektør). Lærere kan ikke søke. Studiet tilsvarer 30 stp og går over 3 semestre. En rektor har søkt og er godkjent av skoleeier til rektorutdanningen fra høsten Temamøter for skoleledere Hva: Tema til gjennomgang og drøfting/refleksjon på temamøtene for skoleledere. Bruke materiellet som finnet på U.dir sine sider Innledninger Klasseledelse Hjem - skole Elevrelasjoner Organisasjonsutvikling og ledelse Målgruppe: hele skolens ledelse Videre arbeid: - Hvordan kan dette utvikles og nyttiggjøres på den enkelte skole? - Hvordan kan Grimstadskolen bli en lærende organisasjon og lære av hverandre? - Systematisere kunnskap og etablere rutiner for dette Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Side 9 av 13

10 Jf PSsak kommunestyret den 24/ Tid: våren 2014 og skoleåret 2014/ Utvikling av ledergruppen Kommunalsjef for Kultur og oppvekst i samarbeid med Veilednings- og utviklingstjenesten(vut) har gjennom årene arrangert flere seminarer/fagdager for rektorene i Grimstadskolen. I en fortsettelse av dette arbeidet må hele ledergruppen på skolene inkluderes. Målet er å utvikle et fellesskap for å bli beder ledere. Gruppen innehar totalt stor kompetanse og erfaring. Disse ressursene skal utvikles og deles. Tiltak: 1. Ungdomsskolenes lederutvikling kobles mot ungdomsskolesatsingen og innhold i kommuneplandel skole. Sentralt er skolelederens rolle med å lede læringsarbeidet Tid: 2014 og Skolevandring som metode og virkemiddel. Utvikle og utprøve enkle modeller. Tid: høsten Utvikling av skolenes lederteam- rolle, profesjon og etikk Tid: høsten Oppfølging IKT kompetanse for skoleledere Tiltak: Skoleledermøter Tema : Aktuelle saker på IKT området Målgruppe: Rektor, fagledere og IKT koordinator Tid: en gang pr semester Jf. Digitale verktøy i barnehage og skole. IKT plan for Interkommunale IKT samlinger Tiltak: Samlinger med Arendal og Froland Tema: Ikke avklart/ under planlegging Målgruppe: rektorer, fagledere, IKT- koordinatorer Tid:Våren 2014 og våren 2015 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Side 10 av 13

11 8 ANNET :Prosjekter, kurs og sentrale satsinger 8.1 Prosjekt Barn og unge med komplekse traumer ( ) Prosjekt i samarbeid med RVTS Sør(Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) Programmet skal sikre at ansatte i skolen har solid forståelse av hvordan traumer( omsorgssvikt, vold, overgrep, understimulering og migrasjon) påvirker barns utvikling og læreevne. Programmet skal også sikre at ansatte har tilstrekkelig handlingskompetanse til å kunne gi god omsorg og undervisning til traumeutsatte elever. Det er inngått avtale med RVTS Sør om fortsettelse av programmet fra 2014 til 2016 for to nye skoler Planlegging og innføring i temaene: Våren 2014 Gjennomføring: Fra høsten 2014 til utgangen av 2016 Innhold: Grunnopplæring Fagdager/Workshops Veiledning Praksistrening Oppgaver Deltagere: Jappa skole og Landvik sentralskole Hele personalet er målgruppe 8.2 Ungdomsskolesatsingen Program sentralt initiert fra Kunnskapsdepartementet. Felles satsing på regning, lesing, skriving og klasseledelse Jf. Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon for mestring og bedre læring(kunnskapsdept 2012) Grimstad kommune har vært med i prosjektene Bedre vurderingspraksis og Vurdering for læring Sammen med programmet NyGiv er dette satsinger som har relevans til- og danner et godt grunnlag for kommunens arbeid med skoleutvikling på ungdomstrinet. Programmet må ses i sammenheng med ovennevnte satsinger og andre lokale tiltak som er i gang. Ungdomsskolene skal kartlegge og analysere sin kompetanse og sine utviklingsbehov slik at satsingen bidrar til å styrke områder der skolen bør forbedre seg. Grimstad kommunes ungdomsskoler skal gjennomføre den elektroniske ståstedsanalysen fra Utdanningsdirektoratet. Hver skole får tilbud om støtte til skolebasert kompetanseutvikling over tre semestre( skoleåret 2015 /2016 og høsten 2016) Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Side 11 av 13

12 Mål: Ungdomstrinn i utvikling Hva: Utvikle tiltak for å gjøre opplæringen - Mer praktisk - Mer motiverende - Mer utfordrende - Mer relevant Skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving vil bli lagt opp slik at skolene kan bygge videre på det arbeidet som er gjort tidligere. Tid: Fra våren 2014 til høsten 2015 :planlegging og videre arbeid med tiltak som er i gang Fra skoleåret 2015/2016 høsten 2016: Skolebasert kompetanseutvikling tilpasset hver skole innenfor klasseledelse og de grunnleggende ferdighetene i regning, lesing og skriving Det skal søkes om statlige midler Jf Innledningen 8.3 IKT kompetanse for lærere Mål: Skolene skal ha digitalt kompetente lærere som er trygge brukere av IKT verktøy og digitale læringsressurser. Lærerne i Grimstadskolen har god pedagogisk IKT kompetanse, og integrerer bruk av digitale verktøy godt i sin undervisning Tiltak: Det lages en felles Agder IKT skole med utgangspunkt i IKT plan.no Tid: Planlegging og implementering våren 2014 Tas i bruk høsten 2014 Jf. Digitale verktøy i barnehage og skole. IKT plan for Årlig livredningskurs/prøve Hver vår /tidlig høst arrangeres årlig livredningsprøve for lærere. Kurset har både praktisk og teoretisk innhold i henhold til rundskriv Udir Faglig ansvar er autorisert ambulansearbeider Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Side 12 av 13

13 Forsidebilde: Foto Anders Martinsen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Side 13 av 13

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen. 2013 og 2014. 2 Undertittel

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen. 2013 og 2014. 2 Undertittel Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 2 Undertittel Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan 2014-2017 Vest-Agder Fylkeskommune INNLEDNING I rammeplan 2014-2017 presenteres utdanningsavdelingens strategi for sektorens kompetanseutvikling i perioden. Planen suppleres

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE 2013 2016

KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE 2013 2016 Levanger kommune PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE 2013 2016 MÅLGRUPPE PERSONALET I BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE Visjon: Livskvalitet og vekst SAMMENHENG I SATSING I BARNEHAGE OG SKOLE Kompetanseplanen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15

Ungdomstrinn i utvikling. Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15 Ungdomstrinn i utvikling Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15 Sør-Trøndelag To UH-institusjoner Pulje 1: 18 skoler Pulje 2: 20 (+ 2) skoler Pulje 3 : 24 skoler 25 kommuner Så, hva

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2016-17 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring

GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Fylkesmannens skoleeiermøte 27. mai 2013 Torill Sommerlund, prosjektleder GNIST Troms Fokus for økta GNIST hva var nå det igjen?

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Berit Kirksæther, Rådgiver, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune Ingfrid Thowsen, Studieleder/Førsteamanuensis HiST Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Foto: Geir Hageskal Hva har vi lyktes

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

Skolebasert kompetanseutvikling. Grunnskolesjef i Hamar kommune Anne-Grete Melby

Skolebasert kompetanseutvikling. Grunnskolesjef i Hamar kommune Anne-Grete Melby Skolebasert kompetanseutvikling Grunnskolesjef i Hamar kommune Anne-Grete Melby Hamar Åpen Modig På Hel Hamarskolen som merkevare Framoverlent i Hamarskolen Hamarskolens kvalitetsvurderingssystem Utviklingsplaner

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kommunene Kristne Friskolers Forbund (KFF) Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norsk Montessoriforbund Steinerskoleforbundet Private skoler med ungdomstrinn(etter

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad Implementering av Kunnskapsløftet i IMTECs mandat Sentrale endringer i Kunnskapsløftet Prioriterte områder i Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseopplæring i grunnopplæringen (UFD). Krav til

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/948-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/948-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/948-1 Klageadgang: Nei DELTAKELSE I PROSJEKT "VURDERING FOR LÆRING" Administrasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershusskolen Hvorfor har Ny GIV slått an? Hvilke valg har vi gjort? Hvor er vi nå? Hva tenker vi videre?

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Mål med konferansen: Skoleeiere i Akershus ser ulike satsinger i sammenheng for å lykkes med kvalitetsutvikling i skolen. Konferansen skal belyse

Detaljer

Satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling

Satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling Satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling INNHOLD Innføring av grunnleggende ferdigheter i LK06 Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving, klasseledelse Rundtur i nettressursene Verktøy for implementering

Detaljer

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet. Dato: 29. juni 2010 Byrådssak 1279/10 Byrådet Kompetanse for utvikling - tiltaksplan for 2010/2011 LAAA SARK-2237-200900363-105 Hva saken gjelder: Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Kontaktmøte Morgedal 6. og 7.des Robert Lien Pettersen, GNISTprosjektleder

Kontaktmøte Morgedal 6. og 7.des Robert Lien Pettersen, GNISTprosjektleder Kontaktmøte Morgedal 6. og 7.des Robert Lien Pettersen, GNISTprosjektleder Og ilden brenner fortsatt... Agenda 1. GNIST 2. Stortingsmelding & Ungdomstrinnstrategien 3. GNIST-prosjektet i Telemark 4. Skolebasert

Detaljer

SKOLEEIERS ROLLE. Skolebasert kompetanseutvikling Ungdomstrinn i utvikling GNIST

SKOLEEIERS ROLLE. Skolebasert kompetanseutvikling Ungdomstrinn i utvikling GNIST SKOLEEIERS ROLLE Skolebasert kompetanseutvikling Ungdomstrinn i utvikling GNIST Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet «Et strukturert samarbeid mellom skole, skoleeier

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 2013-17.med varig endringsarbeid som mål Analysearbeid, rapporter, læreplaner Udir s definisjon: Hva er skolebasert kompetanseutvikling (SKU)? Skolebasert kompetanseutvikling innebærer

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012-2015 www.udir.no/utvikling/etter-ogvidereutdanning Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2011 Finansieringsmodell: 40:40:20 Lærere

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Forsvarlig system for skole og SFO

Forsvarlig system for skole og SFO Forsvarlig system for skole og SFO - jf. Opplæringslova 13-10 Forsvarlig system for skole og SFO Innhold Innledning... 4 Organisering og myndighetsfordeling for opplæringsvirksomheten i kommunen... 4 Informasjonsflyt

Detaljer

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3 PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING Pulje 3 Hamar kommune v/ grunnskolesjef Anne-Grete Melby Organisering. I denne forbindelse viser vi til vedlagte organisasjonskartet for prosjektet i Hamarskolen, vedlegg

Detaljer

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Om skolebasert kompetanseutvikling og tilsetting av Utviklingsveiledere Lasse Arntsen Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Strategi for ungdomstrinnet

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle

Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle Skoleutviklingskonferanse i Molde 27. august 2013 ra@hivolda.no Search for the guilty Genese Evaluering av L97 «tre års kjedsomhet» PISA og TIMSS

Detaljer

LÆRERUTDANNINGENE I STORE NASJONALE SATSINGER. NRLU 17. okt 2013 Erik Bolstad Pettersen

LÆRERUTDANNINGENE I STORE NASJONALE SATSINGER. NRLU 17. okt 2013 Erik Bolstad Pettersen LÆRERUTDANNINGENE I STORE NASJONALE SATSINGER NRLU 17. okt 2013 Erik Bolstad Pettersen Kompetanse for mangfold 2013-2017 Barnehage- og skolebasert etterutdanning fra høsten 2013 Etterutdanning for ansatte

Detaljer

KVALITETSMELDING 2014

KVALITETSMELDING 2014 KVALITETSMELDING 2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 01.10.2014 Kommunestyret 30.10.2014 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2014/1075-9 RÅDMANNENS

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Tidspunkt: 10.november 2015 kl. 10:00 14:00 Sted: Til stede: Formannskapssalen, Klæbu rådhus

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 2013-2017 Møte med regionkontaktene 28.05.2013 Oppvekst- og utdanningsavdelinga v/liv Marie Opstad 1 Målet med satsinga Tre sentrale tiltak: Skolebasert kompetanseutvikling: Klasseledelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. I samme melding beskriver departementet mål for kvalitet i opplæringa slik:

SAKSFREMLEGG. I samme melding beskriver departementet mål for kvalitet i opplæringa slik: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6361-1 Arkiv: 614 A2 &31 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL SKOLEEIERANALYSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Kompetanseplan for pedagogisk personale. Kompetanseutvikling i de videregående skolene i Telemark 2016-2018

Kompetanseplan for pedagogisk personale. Kompetanseutvikling i de videregående skolene i Telemark 2016-2018 Kompetanseplan for pedagogisk personale Kompetanseutvikling i de videregående skolene i Telemark 2016-2018 Kompetanseplan for pedagogisk personale 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Forankring og ambisjoner...

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring

Motivasjon og mestring for bedre læring Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet 2 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant ungdomstrinn Egen strategi for gjennomføring

Detaljer

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling Samling for skoleeiere 22. august 2013 Ungdomstrinn i utvikling 1 Meld.St. 22 (2010/2011) Motivasjon Mestring - Muligheter 2 Meld.St. 22 (2010/11) Motivasjon og lærelyst på ungdomstrinnet Et mer praktisk,

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2016-2018

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2016-2018 kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2016 Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedlegg til kompetanseplan for rælingsskolen 2016 Vedlegg til kompetanseplan 2016 2 Vedlegg til kompetanseplan

Detaljer

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( )

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Høye mål for norsk skole Alle elever skal som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter - tidlig innsats og gode lærere Alle elever

Detaljer

Vedtatt planprogram: Kommunedelplan for skolesektoren. Undertittel

Vedtatt planprogram: Kommunedelplan for skolesektoren. Undertittel Vedtatt planprogram: Kommunedelplan for skolesektoren 2014 2018 Vedtatt 18.06.2014 Undertittel Innhold 1 Innledning 3 1.1 Planprosess og formelle rammer 3 1.2 Planens tidsperspektiv 3 1.3 Referansegruppe

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 18.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 29 PS sak: Utvalg Møtedato 14/1 Komite for liv og lære 28.4.21 Arkivsak: 1/246 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Lindeberg skole STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Lindebergveien 33 1069 Oslo Tlf: 23 46 52 00 Faks: 22 30 12 11 E-post: Lindeberg@ude.oslo.kommune.no Hjemmeside:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Trivsel + læring = sant

Trivsel + læring = sant Trivsel + læring = sant 1 En liten film fra hverdagen 2 Visjonen til Gran Ungdomsskole ALLE SOM HAR SITT VIRKE VED GRAN UNGDOMSSKOLE SKAL KUNNE GÅ HJEM HVER DAG MED MINST EN OPPLEVELSE AV MESTRING. 3 Skolekultur

Detaljer

Tilstandsrapport for Grunnskolen i Måsøy 2014/2015

Tilstandsrapport for Grunnskolen i Måsøy 2014/2015 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Måsøy 2014/2015 Et utviklingsverktøy Behandlet i kommunestyret 16.06.16 Sak 16/38 1 Innhold 1.0 Innledning 2.0 Elever og undervisningspersonale 2.1 Driftsutgifter/ressurser

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling.

Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling. Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling. 1. Bakgrunn for og forankring av satsingen Satsingen er forankret i Strategi for ungdomstrinnet og er ett av hovedtiltakene etter Meld.22

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 07.05.2014 PS 17/14 Innstilling

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Hva er rektorutdanningen? Hvem kan søke?

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Hva er rektorutdanningen? Hvem kan søke? Ofte stilte spørsmål ARTIKKEL SIST ENDRET: 27.04.2016 Innhold Hva er rektorutdanningen? Hvem kan søke? Jeg er leder på en privat skole, kan jeg søke? Hvordan søker jeg og når er søknadsfristen? Hva koster

Detaljer