KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE 2013 2016"

Transkript

1 Levanger kommune PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE MÅLGRUPPE PERSONALET I BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE Visjon: Livskvalitet og vekst

2 SAMMENHENG I SATSING I BARNEHAGE OG SKOLE Kompetanseplanen er en videreføring av kommunedelplan oppvekst pkt Kommunens flerårige kompetansesatsing er samordnet, med tanke på et oppvekstløp i barnehage og grunnskole, når det gjelder tre grunnleggende ferdigheter; Sosial kompetanse/læringsmiljø, begrepsutvikling/leseferdigheter og antall-, rom-, form/matematikkforståelse. Samordningen av planens viktigste læringsområder er kunnskap om betydningen av felles begrep og læringstrapper fra bleie til moped i oppveksten. Det er viktig at dette henger sammen, og er satt i system i barnehager og skole så langt som mulig. Det vil også bidra til å lette overgangen fra barnehage til skole. BARNEHAGE Innledning Plan for kompetanseutvikling omfatter prioriterte satsingsområder med enkelte tiltak for ansatte i barnehagene i Levanger kommune. Med bakgrunn i tilleggsdokument til kommunedelplan oppvekst, formes plan for kompetanseutvikling Tiltakene i planen dekker følgende vedtatte tiltak i Kommunedelplan oppvekst: : Utrede etablering av kulturell barnehagesekk : Utarbeide plan for sosial kompetanse/handlingsdyktighet : Utarbeide kompetanseplan for antall, rom og form : Utarbeide kompetansehevingsplan for digital kompetanse. Hovedsatsingsområder og mål Tidlig innsats for å fremme barnas sosiale kompetanse og Grunnleggende ferdigheter. I barnehagen er det viktig at opplevelser gjennom læring, lek og omsorg skjer i samspill med andre. Sosial kompetanse For å styrke de ansattes kompetanse i forhold til å fremme de emosjonelle og sosiale ferdighetene til barna samt å skape gode relasjoner, får alle barnehagene i Levanger kommune tilbud om en omfattende kompetanseheving. Digital kompetanse. Gjennom satsing på kompetanseheving, skal ansatte i barnehagene kan ta i bruk IKT på en kreativ måte. Fokus: Hvordan bruke digitale verktøy kreativt med barn i forhold til satsingsområdene. Det er opprettet en programvaregruppe som arbeider med verktøy til bruk i barnehagene. Antall rom og form Barnehagene skal legge til rette for å utvikle barnas matematiske kompetanse gjennom lek, hverdagsaktiviteter, eksperimentering og læring. Bevisste og kompetente voksne tar ansvar for å oppmuntre og delta i barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering gjennom strukturert planlegging, gjennomføring, evaluering og pedagogisk dokumentasjon der hver enkelt barnehage setter mål og utarbeider egne planer. 2

3 Kommunikasjon og språk Barnehagene skal gi barna tidlig lese og skriveerfaring, gjennom bevisst bruk av språket i det daglige, gjennom strukturert planlegging, gjennomføring, evaluering og pedagogisk dokumentasjon. Hver enkelt barnehage skal sette egne mål, og utarbeide egne planer. Den lokale rammeplan fra vil bli videreført. Kulturell barnehagesekk I forhold til de estetiske fagene, kunst og musikk, er det igangsatt kompetanseheving og prosjekt i samarbeid med DMMH ( ). Hovedsatsingen blir kunst, musikk og kreativitet, der antall, rom og form dras inn. Kompetanseheving «Tidlig innsats» Barnehagene har valgt å trekke ut fokusområder i forbindelse med tidlig innsats, som dekker barnehagenes interne samarbeid og samarbeidet mellom barnehage og eksterne partnere. Tema: Barn i risiko, foreldrestøttene tiltak, tverrfaglig samarbeid, voksenrollen. Kompetansetiltakene rettes annet hvert år mot styrerne, pedagogene og assistentene, for å nå alle. Det betyr at noen er i innføringsfasen i planperioden, mens andre er i vedlikeholdsfasen. Ansvarlig for oppfølging av planen Kommunalsjef oppvekst, barnehagefaglig ansvarlig og kompetansegruppa for styrerne i barnehagene og styrerne er ansvarlige for å følge opp planen. PPT og førskoleteam er viktige samarbeidspartnere. PPT i Levanger har en veileder- og rådgiverkompetanse som dekker de fleste av kompetanseplanens områder og nyttes som ressurs i flere tiltak i denne planen. Oversikt Forberedelser Innføring oppfølging PEDAGOGISK ARBEID Barnehagene etter status Barn og bevegelse Læringsstrategier Språkkommunikasjon (TRAS språkverktøy) Sosial kompetanse (De utrolige årene DUÅ) Digital kompetanse Antall, rom og form Kunst, musikk og kreativitet (Den Kulturelle Barnehagesekken) Kompetanseheving tidlig innsats 3

4 SKOLE 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak for grunnskolepersonale i Levanger. Levanger kommune fortsetter arbeidet med satsing på kompetanseheving som startet med Kunnskapsløftet. Tiltakene i planen dekker delvis følgende vedtatte tiltak i Kommunedelplan oppvekst: Videreutvikle tiltak innenfor læringsmiljø Utarbeide plan for sosial kompetanse Videreføre arbeidet med læringsstrategier Gjennomføre kompetanseutviklingsplan for lesing Utarbeide kompetanseutviklingsplan for regning Samordne 2. fremmedspråk Videreutvikle informasjonsvirksomhet overfor skolene om regionens kompetansebehov Videreutvikle elevsamtalen Videreutvikle It s Learning Nytt i planperioden GNIST- ungdomsskolesatsing Med bakgrunn i St. Meld. 22 er det utviklet en egen strategi for u-trinn: Motivasjon og mestring for bedre læring. Det er lagt opp til en nasjonal satsing på skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving for alle landets ungdomsskoler i perioden Hver skole får delta i 1 1,5 år. Satsingen bygger videre på erfaringer med NY GIV. Kommunen vil sammen med skolene vurdere hvilken satsing det er mest behov for i perioden, og hvilke skoleår man velger. Det tilpasses våre satsingsområder og skjer i samarbeid med regional prosjektleder for GNIST. Kommunen søker også å samarbeide med Verdal kommune. Kommunene i Nord-Trøndelag er utfordret på å utvikle felles kommunale nettverk og felles kommunale utviklingsveiledere i tiltaket. Utviklingsveilederne skal bistå og veilede kommunene og skolelederne samt koordinere nettverkene. Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag er opprettet av Nord-Trøndelag fylkeskommune for å utvikle og styrke læringskvaliteten for barn og unge i fylket. Oppvekstprogrammet utgjør et partnerskap med alle kommunene, inklusive fylkeskommunen. Oppvekstprogrammet er finansiert via fylkeskommunens oppvekstfond, med et årlig budsjett på ca. 9 millioner kroner. Kommunene tilbys å delta i utviklingsrettede tiltak som for eksempel et skole- og barnehageeierprogram, økt satsing på grunnleggende ferdigheter gjennom oppskalering av Ny Giv i ungdomsskolene, opplæring i psykisk helsevern og utvikling av lavterskeltilbud, verktøy for kvalitetsutvikling, VOKAL, og kurs i etablering av foreldrenettverk. Levanger kommune vil gjøre nytte av tilbudene etter hvert som de blir lagt ut til kommunene. Ansvarlig for oppfølging av plan Administrasjonen ved kommunalsjef oppvekst, fagansvarlig grunnskole, og skolerådgiver samt kommunens rektorer er ansvarlige for å følge opp planen. PPT i Levanger har en veileder- og rådgiverkompetanse som dekker de fleste av kompetanseplanens områder. Kommunens PP-tjeneste og kommunepsykologen innehar en samlet kompetanse som dekker et bredt pedagogisk/spesialpedagogisk og psykologisk fagfelt. Skolene samarbeider tett med PPT i det daglige og PPT nyttes som ressurs i flere av kompetanseutviklingstiltakene i denne planen. 4

5 2. Hovedsatsingsområder og mål Målet er å sette elever bedre i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer. Dette skal gjøres gjennom å gi pedagogisk personale og assistenter økt faglig kompetanse, sette dem i stand til å gi alle elever en bedre tilpasset opplæring, og gjøre de ansatte best mulig forberedt til å gjennomføre endringer og mål som Kunnskapsløftet medfører. Et delmål er å redusere antall elever med spesialpedagogisk opplæring gjennom bedre tilpasset opplæring innenfor ordinær undervisning i alle skoler. Følgende tiltak gjennomføres som fellestiltak for alle skolene i kommunen: Lese- og skriveopplæring I planperioden gjennomføres en felles kommunal satsing på leseopplæring på alle skolene i kommunen. Lesing er en helt grunnleggende ferdighet for å mestre skolen og arbeidslivet, og for å være et fullverdig medlem av dagens samfunn. Skolene har valgt å satse på et program som heter Systematisk Observert Lesing, SOL, som implementeres i alle skoler i perioden. Det samme gjelder innføring av kartleggingsprogrammet Logos, som skal avdekke leselæringsproblemer tidlig. Kartleggingene følges oppmed konkrete tiltak enten innen rammen av ordinær eller spesialpedagogisk undervisning. Lesesatsingen omfatter alle trinn og alle fag i grunnskolen og målgruppen for kompetanseutviklingen er lærere, assistenter og skoleledere. Det innføres et systematisk arbeid med kartlegging og oppfølging av den enkelte elevs leseferdighet. Det er utdannet egne leseveiledere ved hver skole. Disse danner et kompetansenettverk for å sikre vedlikehold og kvalitet i leseopplæringen. Nettverket ledes av leserådgiver (frikjøpt logoped). Bedre læringsmiljø Målet er å bidra til at alle barn og unge opplever et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å oppnå dette, skal alle skolene ha gjennomført konkrete og gjennomgripende tiltak som styrker læringsmiljøet med spesiell fokus på voksenrollen og klasseledelse innen Læringsstrategier Målet er å gi lærere og elever gode læringsverktøy som systematiserer kunnskap, gir god oversikt og tilpasset opplæring for den enkelte. Dette skjer ved oppfølging av tidligere satsing i skolene. Læringsstrategiene repeteres i lesesatsingen. Bedre vurderingspraksis Målet er å gi lærere og elever gode vurderingsverktøy som tydeliggjør forventninger og bidrar til bedre oversikt over egen læring, gir forutsigbarhet og motivasjon. Påbegynt arbeid med vurdering for læring (gjennomført i ) videreføres som del av ungdomsskolesatsingen i GNIST. Annet I tillegg satses det fortsatt på redskapskurs og faglig påfyll innen sentrale pedagogiske tema som skjemaet viser. Dette initieres av skolene selv og kostnadene fordeles. Skolene velger også egne utviklingstiltak ut fra lokale behov. Gjennomføringen av disse tiltakene skal ikke være til hinder for gjennomføring av fellestiltakene. I oppfølging av OU-vedtaket vil det bli vurdert kompetanseutviklingstiltak for assistenter og lærere som er direkte berørt. Planleggingen av disse tiltakene vil legges høsten

6 3. Oversikt Forberedelse Innføring Oppfølging Vedlikehold OBLIG.SATSINGS OMRÅDER Alle skoler og ansatte Lesesatsing/ SOL etter status Læringsmiljø GNIST (Skriving, regning og/eller klasseledelse) Digital kompetanse Læringsstrategier Bedre vurderingspraksis FAGLIG PÅFYLL Kontinuerlig prosess og vurderes løpende med utgangspunkt i kartlegginger og nasjonale prøver. Frivillig for skolene, rektors ansvar, skolene melder behov og kommunen tilrettelegger. Regnekurs, fagdidaktiske over 1 år for trinn OBS: Ekstratildeling av statlige midler sommeren 2010 tas i bruk til kursene. Grunnleggende norsk for lærere med minoritetsspråklige elever Fremmedspråk Prioritert: Spansk og fremmedspråknettverk/samarbeid etablert mellom grunnskolene og vgs Svømmekurs med livredning Egen læreplan svømming trinn trinn REDSKAPSKURS Aksjonslæring Foreldrenettverk LOSEN Ståstedsanalyse Psykisk helse TPO praktisk opplæring Oppstår ved behov. Skolene kan etterspørre spesifikke kurs. Kostnadene kan fordeles. Målgruppe: Egendefinert med utgangspunkt i kartlegginger og nasjonale prøver. Benyttes som metode for kompetanseheving og refleksjon Det utvikles konsept som skolene kan bruke. Fagansvarlig oppdaterer og legger inn dokumenter, kontinuerlig arbeid Kurs for skoleledere og lærere Kurs for lærere og assistenter i tilrettelegging for barn med psykiske vansker For u-trinn. 6

7 4. Pedagogisk utviklingsarbeid Lese - og skriveopplæring Videreføring av påbegynt satsing på SOL og Logos som testverktøy. Tidligere verktøy som Stas og Språk 6 16 utfases. Skriving vurderes som nytt satsingsområde i forbindelse med ungdomsskolesatsingen i GNIST, fra høsten Læringsmiljøsatsing Barnetrinnet: Systematisk satsing på alle småtrinn og mellomtrinn for å utvikle lokal kompetanse innen De Utrolige Årene (program av Webster Stratton for barnehage og barneskolen) i grunnskolen i samarbeid med Tromsø Universitet. Programmet handler om konstruktivt arbeid med uønsket atferd. Modellen for implementering er aksjonslæring. Alle skolene jobber systematisk med temaet innen utgangen av De Utrolige Årene tilbys alle barneskolene i perioden. Noen skoler velger et program som ble utviklet gjennom et prosjekt for ungdomsskolene sammen med Utdanningsdirektoratet, der sentrale elementer i alle læringsmiljøprogram er tatt inn. Skolene velger selv den metode de ønsker å arbeide etter i perioden. Status settes innen utgangen av skoleåret 2014/15. Ungdomstrinnet: Det er gjennomført og prøvd ut et aksjonsorientert program for ungdomstrinnet i samarbeid med Midt Norsk Kompetansesenter for Atferd med godt resultat. Det vil på bakgrunn av erfaringer arbeides videre med programmet sammen med de øvrige skolene som velger det på mellomtrinn og u-trinn. Kommunen har også fått statlige prosjektmidler til spredning av erfaringer fra prosjekt Bedre læringsmiljø. Forskning på u-trinn: Det arbeides med et forskningsprosjekt sammen med Utdanningsdirektoratet og HINT der prosjektskolene i Levanger og Verdal deltar. Målet er følgeforskning om relasjonen mellom lærer og elev er blitt bedre etter at prosjektskolen Frol OS har vært gjennom prosjekt Bedre læringsmiljø. Resultatet framlegges i Digital kompetanse Plan for digital kompetanse i skolen ble vedtatt i IKT-nettverket for skolene følger opp satsingen. Rektor ved hver enkelt skole er ansvarlig for å ta i bruk kompetanseplan for ansatte og opplæringsplan for elever som er vedlegg til denne strategiplanen. Læringsstrategier I ble det arbeidet systematisk med implementering og øvelse i Carol Santas læringsstrategier, CRISS, i grunnskolen. Det har vært oppfriskningskurs i ettertid. Arbeidet er vedlikeholdt gjennom lesesatsingen SOL Bedre vurderingspraksis Arbeidet med en bedre vurderingspraksis, gjennomført i årene 2008/11, videreføres gjennom ungdomsskolesatsingen i GNIST. Annet: Skoleledelse Alle skoleledere oppfordres til å ta minst 30 studiepoeng i skoleledelse. Det er tidligere tilbudt etterutdanning i aksjonslæring som metode. Dette er det etterspurt mer systematisk oppfølging av i kommende periode. Vi vil dra nytte av intern kompetanse fra veilederkorpset, Oppvekstprogrammets Barnehage- og skoleeierprogram og 7

8 skolelederutviklingsarbeid gjennom ungdomsskolesatsingen i GNIST i dette arbeidet. Vi kommer videre til å tilby alle rektorer og avdelingsledere opplæring i skolevandring. 5. Videreutdanning Levanger kommune har avsatt midler til årlig å prioritere 5-7 studieplasser a 30 studiepoeng i den statlige videreutdanningsordningen. Lesing, regning og skriving, norsk, matematikk og engelsk er prioriterte områder. Ansatte som er direkte under omplassering som følge av OUprosessen vil prioriteres. Udir.no - Felles strategi for etter- og videreutdanning Bindingstid: I henhold til hovedtariffavtalenes 14.3, kan kommunen avtale bindingstid dersom det ytes vesentlig økonomisk støtte til videreutdanning. Etter drøfting med tillitsvalgte og innhenting av prioriteringer fra rektorer er følgende prioritert i 2013/14: Matematikk, 30 stp, 4 lærere Engelsk, 30 stp, 2 lærere Norsk, 30 stp, 1 lærer Blant lærere på 1. 4 trinn, har er det en del lærere med barnehagelærerutdanning. Enkelte har videreutdanning innen spesialpedagogikk. Etter som flere av dem arbeider med grunnleggende opplæring i lesing og regning, er det et mål å tilby videreutdanning innen disse fagene. Det er igangsatt et samarbeid med HiNT for å se på mulige studiemoduler og kostnadsløsninger i planperioden. 6. Nettverk Utdanningsvalg: Videreføres i perioden mellom rådgivere i Levanger og Verdal kommuner. IKT: Team It`s Learning : Support-brukerne. Felles for Levanger og Verdal kommuner. Videreføres. Det er også en egen programvaregruppe som vurderer ny programvare i barnehage og skole. Fremmedspråk: Nettverk mellom grunnskolen i Levanger og Levanger VGS videreføres. Valgfag: Nettverk mellom skolene, kulturskolen og HiNT. Ungt Entreprenørskap vurderes. Svømming: Det er etablert et svømmelærernettverk i 2013 for å gjennomgå vurderingskriteriene i svømmeopplæringen. Kroppsøving: Det etableres et nettverk for kroppsøvingslærere i samarbeid med HiNT i tråd med temaplan om fysisk aktivitet i skolen. 8

9 Rullering av plan og evaluering av resultater Planen rulleres årlig og endres når det kommer nye signaler fra Utdanningsdirektoratet eller andre sentrale samarbeidsparter i perioden. Resultatene evalueres årlig i tilstandsrapporten og i rapport til fylkesmannen. 9

PERSONALE I GRUNNSKOLEN

PERSONALE I GRUNNSKOLEN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 2015 MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN Visjon: Livskvalitet og vekst side 1 av 6 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak for

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE 2014 2017

KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE 2014 2017 Levanger kommune PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE 2014 2017 MÅLGRUPPE PERSONALET I BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE Visjon: Livskvalitet og vekst REVIDERT MAI 2014 SAMMENHENG I SATSING I BARNEHAGE

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.05.2011 Tid: 12:00 (Før formannskapets møte!) Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE 2015 2018

KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE 2015 2018 Levanger kommune PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE 2015 2018 MÅLGRUPPE PERSONALET I BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE Visjon: Livskvalitet og vekst REVIDERT 2015 1. Innledning Plan for kompetanseutvikling

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Levanger, den 10. mai 2012. Robert Svarva ordfører. PS 6/12 Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 8. mars 2012...

Levanger, den 10. mai 2012. Robert Svarva ordfører. PS 6/12 Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte 8. mars 2012... Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:00 (Før formannskapets møte) Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning i matematikk

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE 2015-2019 Innhold 1. Innledning og formål s. 4 2. Tidlig og tverrfaglig innsats

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2009 2012 side 1 av 9 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

SKOLENS VERDIGRUNNLAG. Visjon for vår skole

SKOLENS VERDIGRUNNLAG. Visjon for vår skole 2012-2016 Strategisk plan Rå skole Side 1 Den strategiske planen bygger på nasjonale føringer gjennom Stortingsmelding 31 "Kvalitet i skolen", Stortingsmelding 30 "Kultur for læring", Kunnskapsløftet,

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring

GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring GNIST og Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Fylkesmannens skoleeiermøte 27. mai 2013 Torill Sommerlund, prosjektleder GNIST Troms Fokus for økta GNIST hva var nå det igjen?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 18.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 Vedtatt av: Levanger kommune, Driftskomiteen sak 28/08, 18.06.08 Verdal kommune, Kommunestyret

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

Tveita skole. Strategisk plan 2015

Tveita skole. Strategisk plan 2015 Tveita skole Strategisk plan 2015 Historikk 2007-2014 Aktivitetsplan for strategiske mål & initiativ 2015 Her vi bor høyt oppå byens tak, høye åser ligger bak Fjorden ligger langt der uti vest, sola skinner

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet. Dato: 29. juni 2010 Byrådssak 1279/10 Byrådet Kompetanse for utvikling - tiltaksplan for 2010/2011 LAAA SARK-2237-200900363-105 Hva saken gjelder: Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/6209

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan 2014-2017 Vest-Agder Fylkeskommune INNLEDNING I rammeplan 2014-2017 presenteres utdanningsavdelingens strategi for sektorens kompetanseutvikling i perioden. Planen suppleres

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. mot Livskvalitet og vekst. Kommunedelplan oppvekst - mot Trude Nøst, kommunalsjef

Levanger kommune Rådmannen. mot Livskvalitet og vekst. Kommunedelplan oppvekst - mot Trude Nøst, kommunalsjef Kommunedelplan oppvekst mot 2020 Visjon: Livskvalitet og vekst 1 Plansystemet Levanger kommune Nasjonale føringer Regionalt planverk Kommunalt plansystem Hjelpedokumenter KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Visjon

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Skolebasert kompetanseutvikling. Grunnskolesjef i Hamar kommune Anne-Grete Melby

Skolebasert kompetanseutvikling. Grunnskolesjef i Hamar kommune Anne-Grete Melby Skolebasert kompetanseutvikling Grunnskolesjef i Hamar kommune Anne-Grete Melby Hamar Åpen Modig På Hel Hamarskolen som merkevare Framoverlent i Hamarskolen Hamarskolens kvalitetsvurderingssystem Utviklingsplaner

Detaljer

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershusskolen Hvorfor har Ny GIV slått an? Hvilke valg har vi gjort? Hvor er vi nå? Hva tenker vi videre?

Detaljer

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016 VISJON Verden er min mulighet prepared for the world DET UNIKE Grunnskolens satsning på realfag i samhandling med næringslivet Læring: Lærere: Læringsmiljøer: Kongsberg skal være foregangskommune i satsingen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kommunene Kristne Friskolers Forbund (KFF) Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norsk Montessoriforbund Steinerskoleforbundet Private skoler med ungdomstrinn(etter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning 1. OLD Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Vikhammer

Detaljer

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Tidspunkt: 10.november 2015 kl. 10:00 14:00 Sted: Til stede: Formannskapssalen, Klæbu rådhus

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll PS 17/09 Kompetanseutviklingsplan for Levanger og Verdal 2009-2012. Levanger, den 3.

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll PS 17/09 Kompetanseutviklingsplan for Levanger og Verdal 2009-2012. Levanger, den 3. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.06.2009 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad Implementering av Kunnskapsløftet i IMTECs mandat Sentrale endringer i Kunnskapsløftet Prioriterte områder i Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseopplæring i grunnopplæringen (UFD). Krav til

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som satsingsområde. Fagplanen i lesing skal bidra

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle

Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle Ungdomstrinn i utvikling og Høgskulen i Volda sin rolle Skoleutviklingskonferanse i Molde 27. august 2013 ra@hivolda.no Search for the guilty Genese Evaluering av L97 «tre års kjedsomhet» PISA og TIMSS

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012 Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Hvem er jeg? Min erfaring: 4 år som lærer i barneskolen 9 år som lærer i ungdomsskolen 7 år som rektor på en mindre

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Vedtatt av Styret for Oppvekstforetaket KF 8.november 2013 Innhold Mål:... 2 1. Krav til alle som skal jobbe med barn ved barnehagene i Longyearbyen:...

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.05.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Berit Kirksæther, Rådgiver, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune Ingfrid Thowsen, Studieleder/Førsteamanuensis HiST Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Foto: Geir Hageskal Hva har vi lyktes

Detaljer

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING Malvik kommune, 12.12.2016 Å gi tilgang til språket Det er lett å ta noe for gitt Du tenker kanskje ikke alltid over det, men språk betyr mye Språk kan være begynnelsen

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2016-17 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1.1 Barnehagens visjon 1.2 Konklusjon... 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten

Detaljer

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling Samling for skoleeiere 22. august 2013 Ungdomstrinn i utvikling 1 Meld.St. 22 (2010/2011) Motivasjon Mestring - Muligheter 2 Meld.St. 22 (2010/11) Motivasjon og lærelyst på ungdomstrinnet Et mer praktisk,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen

Detaljer

Grunnskolesjef Anne-Grete Melby. Delpris 2014 Ledelse av og i skoler

Grunnskolesjef Anne-Grete Melby. Delpris 2014 Ledelse av og i skoler Grunnskolesjef Anne-Grete Melby Delpris 2014 Ledelse av og i skoler Hamar Åpen Modig Pålitelig Helhetlig KRITERIER Hvordan bidrar ledelsen til kommunens og skolenes utvikling og måloppnåelse? Hvilken retning

Detaljer

Videre går vi nedover til Dagsverket for orientering før møtet settes kl. 15.15.

Videre går vi nedover til Dagsverket for orientering før møtet settes kl. 15.15. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Helsestasjonen Rus fra kl. 14.00 - for befaring videre til Dagsverket, hvor møtet holdes fra kl. 15.15. Dato: 09.05.2012 Tid:

Detaljer

RSK VEST-FINNMARK PB 1403 9506 Alta. tepe@alta.kommune.no telefon: 92491460 www.rsk-vest.no Alta 05/03-2013

RSK VEST-FINNMARK PB 1403 9506 Alta. tepe@alta.kommune.no telefon: 92491460 www.rsk-vest.no Alta 05/03-2013 RSK VEST-FINNMARK PB 1403 9506 Alta tepe@alta.kommune.no telefon: 92491460 www.rsk-vest.no Alta 05/03-2013 Prosjektbeskrivelse søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler 2013 Bakgrunn RSK Vest-Finnmark er et

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer