Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen og Undertittel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen. 2013 og 2014. 2 Undertittel"

Transkript

1 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og Undertittel

2 Innhold 1 Innledning Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk Etterutdanning i matematikk Videreutdanning i matematikk 6 3 Engelsk Etterutdanning i engelsk Videreutdanning i engelsk 8 4 Spesialpedagogikk Prosjekt spesialundervisning Nettbasert studie Videreutdanning i spesialpedagogikk 10 5 Lederutvikling Rektorutdanning Temamøter for skoleledere IKT kompetanse for skoleledere Utvikling av skoleledergruppen 12 6 Prosjekt ØKT LÆRINGSUTBYTTE - felles satsing i Aust Agder Ledelse på alle nivå Regning 14 7 Andre prosjekter, program og tiltak Prosjekt Program Felles kommunal planleggingsdag Kurs 17 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 2 av 18

3 1 Innledning Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for etter- og videreutdanning av lærere gir rammen for et varig system og viser nasjonale prioriteringer og delmål for perioden Strategien gjelder all satsing på etter- og videreutdanning inkludert rektorutdanningen. Den skisserer prioriteringer av fag og områder, og en ny modell for finansiering. Det er et kommunalt ansvar å sikre nødvendig og riktig kompetanse i skolen. Grimstad kommune følger den sentrale strategien og har rutiner som legger rammer for hvordan tiltakene planlegges, gjennomføres og organiseres. Prioritering av studietilbud innen for videre utdanning er strammere enn i forrige strategiperiode og første prioritet har områdene norsk, samisk, matematikk og engelsk. Deretter kommer leseopplæring, rådgivning og andrespråkspedagogikk. Øvrige fag som mat og helse, kroppsøving, musikk og kunst og håndverk tilbys ut fra etterspørsel. Grimstad kommunes satsingsområder i videreutdanning er engelsk, matematikk og spesialpedagogikk. De samme områdene har også tiltak innenfor etterutdanning. På etterutdanningsområdet er den sentrale satsingen bla regne- og leseopplæring, klasseledelse, vurdering for læring, spesialpedagogikk og andrespråkspedagogikk. Det er sammenheng mellom den sentrale satsingen og kommunens egne satsingsområder og utviklingsarbeid i sektoren. 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer Strategien legger opp til at lærere ved skoler med store mangler i faglig kompetanse skal prioriteres til videreutdanning. I samarbeid med sektorens Arbeidsgruppe for kvalitetsutvikling er det utarbeidet kriterier for prioritering av studieplasser dersom det er flere søkere enn det er midler til: - Kommunens satsingsområder, mål og føringer - Skoler med store mangler i faglig kompetanse innenfor satsingsområdene - Skolens/lærernes interesse og motivasjon for å gjennomføre videreutdanning samt skoleeieres behov(jf kartlegging) - Prioriteringer gjøres i dialog med skolens rektor - De lærere som får studieplass må være fast tilsatt i kommunen - Grimstad kommune satser på videreutdanning inntil 60 stp. Grimstad kommune har en forventning om at lærere som tar videreutdanning, etter den sentrale satsingen, bidrar til å bruke og dele kompetanse med øvrige lærere i kommunen. Videreutdanning betyr studier som gir studiepoeng. Ut fra den statlige strategien og de økonomiske midler som vi har til rådighet i Grimstad kommune, er det enighet om at det tilbys videreutdanning i basisfagene engelsk og matematikk samt spesialpedagogikk. Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 3 av 18

4 All planlagt og systematisk kompetanseutvikling som ikke gir studiepoeng betegnes som etterutdanning. Kommunale satsingsområder innenfor etterutdanning er bl.a regne- og leseopplæring, spesialpedagogikk og klasseledelse (Jf regionalt prosjekt Økt læringsutbytte og programmet GNIST) Etterutdanningsmidlene til kommunene, kanalisert via Fylkesmannen, har siden 2008 blitt kraftig redusert samtidig som midlene til videreutdanning har økt tilsvarende. Dette er en villet utvikling fra departementets side. Det er ikke satt av midler til etterutdanning på inneværende års statsbudsjett. Det betyr at Grimstad kommune kun har egne midler til denne satsingen. Det er imidlertid avsatt betydelige midler til etterutdanning i form av skolebasert kompetanseutvikling for skoler med ungdomstrinn, Jf GNIST programmet Mål for Grimstadskolen ble vedtatt av kommunestyret i K sak 80/11 den Målene ble evaluert i temamøte i kommunestyret den I Handlingsprogram for Grimstad kommune og budsjett for 2013 har Kultur og oppvekstsektoren som sine mål blant annet at - Grimstadskolen har bedre resultater på nasjonale prøver enn gjennomsnitt for landet - Grimstad kommune legger til rette for etter- og videreutdanning av lærere i grunnskolen - Færre elever i Grimstadskolen har vedtak om spesialundervisning høsten 2013 enn høsten 2012 Veilednings- og utviklingstjenesten (VUT) har våren 2013 kartlagt skolenes behov for videreutdanning i engelsk og spesialpedagogikk. Det er mottatt svar fra 8 skoler og voksenopplæringen. Resultatet gir oss en indikasjon på interessen blant lærere for å gjennomføre videreutdanning i nevnte fag. Ut fra kartleggingen er det anslått at 21 lærere har behov og interesse for videreutdanning i engelsk og at 20 lærere har ønske om videreutdanning i spesialpedagogikk. Ut fra budsjett for 2013 kan Grimstad kommune tilby 7 lærere studieplass. Kommunal plan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 er en skisse over tiltak for inneværende og neste budsjettår, og er utarbeidet i samarbeid med medlemmene i Arbeidsgruppe for kvalitetsutvikling gjennom flere møter våren Prosessen bidrar til å sikre forankring for tiltakene i organisasjonen, økt kvalitet og gode rammer for gjennomføringen. Planen inngår som del av det totale utviklingsarbeidet i sektoren. Arbeidet i planprosessen og gjennomføring av tiltakene er delegert til Veilednings- og utviklingstjenesten. Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 4 av 18

5 2 Matematikk Matematikk er et satsingsområde i Grimstadskolen i perioden Deltagelse i nettverk i regi av Pedagogisk senter i Kristiansand fortsetter, og det skal i tillegg etableres et lokalt nettverk i matematikk for å dele erfaringer og kunnskap som bl.a. deltagere i videreutdanningen tilegner seg. En lærer gjennomfører videreutdanning i matematikk skoleåret 2012/2013. Vi forutsetter at det også vil være søkere til videreutdanning skoleåret 2013/2014. Det er opprettet en felles arena for matematikk på læringsplattformen It s learning. På denne arenaen kan kommunens lærere dele undervisningsopplegg, ideer med mer. 2.1 Etterutdanning i matematikk Det arbeides med å tilby kurs i Geogebra Innhold: Kurset vil være rettet mot ungdomstrinnet og vise enkel bruk av verktøyet Kursholder: Ikke avklart Tid: våren 2013 Regionalt nettverk i matematikk Deltagelse i to nettverk - Mellomtrinn - Ungdomstrinn Omfang: samlinger i Kristiansand 2 g pr semester. Det er av stor betydning at deltagerne deler sin erfaring med øvrige matematikklærere på sin skole Tid: våren 2013 og skoleåret Ansvar. Pedagogisk senter i Kristiansand Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 5 av 18

6 Lokalt nettverk i matematikk Tema: Erfaringsutveksling på sentrale fagområder Lærere skal dele kunnskap med hverandre og tilegne seg nye metoder og strategier for å bedre praksis. Lærere som deltar i nettverk i regi av Pedagogisk senter i Kristiansand og lærere som tar videreutdanning i matematikk vil være sentrale ressurspersoner i samarbeid med VUT. De lærere som er ressurslærere i NyGiv satsingen vil også være gode bidragsytere. Omfang: 2 samlinger pr skoleår fra kl Målgruppe: Lærere på alle trinn Tid: onsdag den 22/ kl og skoleåret 2013/2014 Ansvar : VUT i samarbeid med lærere 2.2 Videreutdanning i matematikk En lærer gjennomfører videreutdanning skoleåret 2012/2013 X antall lærere tar videreutdanning skoleåret 2013/ Engelsk Behovet for å øke engelskkompetansen er stor på alle trinn. Resultatet av kartleggingen viser at behovet er spesielt stort på barnetrinnet. Flere lærere underviser i faget uten å ha formell kompetanse (studiepoeng). Hvem som skal tilbys studieplass må ses i forhold til kriteriene for tildeling(jf Innledningen ). Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 6 av 18

7 3.1 Etterutdanning i engelsk Lokalt nettverk i engelsk - workshop Nettverkene startet opp høsten 2012 med ett nettverk i hver skolekrets. Oppfølging/ videre arbeid etter samme plan. Vi ønsker å samle engelsklærere på alle trinn til nettverk hvor målet er å dele erfaringer og lære av hverandre. Hva er sentrale områder i planene, og hvilke metoder og materiell kan være nyttige. Hva: samlinger i ungdomsskolekretsene Omfang: 3 timers økter i hver krets Tid: våren 2013 og skoleåret 2013/2014 Fagansvar: lærer Gry Helstedt Håtveit, Grimstad ungdomsskole Regionalt nettverk i engelsk Deltagelse i to nettverk: - Mellomtrinn - Ungdomstrinn Omfang: samlinger i Kristiansand 2g pr semester Tid: skoleårene 2012/2013 og 2013/2014 Ansvar: Pedagogisk senter i Kristiansand Lokalt fagplanarbeid Det er nedsatt en arbeidsgruppe som reviderer den kommunale fagplanen i engelsk. Gruppen skal ferdigstille arbeidet innen den Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 7 av 18

8 Kurs Tema: The Rise and Fall of the British Empire Innhold: En historisk gjennomgang av bakgrunnen for imperiets tilblivelse, vekst og tilbakegang Målgruppe: Lærere i ungdomsskolen Kursholder: Jan Erik Mustad, UIA Tid: 4/ kl Sted: Ikke avklart 3.2 Videreutdanning i engelsk To lærere gjennomfører videreutdanning i engelsk skoleåret 2012/2013. X antall lærere tar videreutdanning skoleåret 2013/ Spesialpedagogikk I kommunestyrevedtak 11/80 ble det vedtatt at skolene i Grimstad skal redusere spesialundervisningen på de høyeste trinnene i Grimstadskolen. Tiltakene som settes i gang er både innenfor spesialpedagogikk og tiltak som kan forbedre den ordinære undervisningen på skolene. Det er mange faktorer som må ses i sammenheng for å forstå og forbedre læringsmiljøet for elevene og for få kunnskap om hva som har effekt på læring. Vi må derfor se på klasseledelse, lærer- elev relasjonen og organisering av undervisningen. Dessuten må vi se på eleven som aktør og hvilke forutsetninger eleven har. Det har en positiv effekt for elever med særlige behov om læreren klarer å skape en fleksibel praksis i klassen med variert bruk av undervisningsmateriell, vektlegging av undervisningsdifferensiering innenfor fellesskapet og løpende intern evaluering der elevene selv tas med. Gjennom god klasseledelse klarer lærerne å skape rammer for undervisningen og elevene slik at elevene vet hva de skal arbeide med, hvorfor de skal det og hvordan de skal arbeide Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater. Rapport nr 2. Høgskolen i Hedmark Thomas Nordahl mfl. Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 8 av 18

9 4.1 Prosjekt spesialundervisning Rådmannen etablerte i januar 2012 et prosjekt som skal arbeide med å redusere andelen elever med spesialundervisning i hele grunnskolen. Prosjektgruppen har nå arbeidet med området i ett år, og arbeidet har kommet godt i gang ute på skolene. Hensikten med prosjektet er ikke en reduksjon av ressursene som er bevilget til skolene, men en omdisponering av ressursbruken ved den enkelte skole. Elever som har behov for spesialundervisning og rett til dette etter 5-1 i opplæringsloven skal fremdeles få spesialundervisning. Det er et mål at flere elever skal få tilfredsstillende opplæring innenfor rammen av ordinær undervisning. Prosjektet avsluttes våren 2013, men tiltak videreføres og følges opp. Nye tiltak kan komme til i løpet av Det vil være opp til prosjektgruppen å vurdere dette. Satsingen på området må ses i sammenheng med øvrige utviklingsområder og pågående arbeid. Hva:Oppfølgingssamling Tema: Del 1: Forståelse av tilpasset opplæring Del 2: Erfaringsdeling - arbeid med videre fremdrift av prosjektet Målgruppe: PP tjenesten, skolens ledelse, plasstillitsvalgte og spes.ped koordinator, skoleadministrasjon i kommunen og foreldrerepresentanter Tid: 8. februar 2013 kl Sted: Strand Hotell, Fevik Ansvar: Prosjektleder/kommuneadm. Tiltak ute på skolene: Prosjektperioden skal avsluttes med anbefalinger til lokale felles tiltak i kommunen. Disse skal legges frem til politisk behandling. Underveis i dette arbeidet og i etterkant, må det sikres bred forankring. Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 9 av 18

10 4.2 Nettbasert studie Nettbasert studie På vei mot en dysleksivennlig skole Kurs Innhold: - Hva er dysleksi? Kartlegging, utredning, diagnostisering, metodebruk, utstyr og programvare Lokal oppfølging etter kursets slutt Målgruppe: Lærere fra to skoler og to PP- rådgivere Tid : skoleåret 2012/2013 Fagansvar: Norsk nettskole og Dysleksi Norge 4.3 Videreutdanning i spesialpedagogikk Fire lærere gjennomfører videreutdanning i spesialpedagogikk skoleåret 2012/2013. X antall lærere skal i gang med studier skoleåret 2013/ Lederutvikling Grimstad kommune legger stor vekt på at ansatte fremstår med redelighet, respekt, mot og åpenhet i all sin virksomhet. Grimstad kommunes ledere skal fremstå som rollemodeller, hvor ledere er bevisst seg selv og sitt lederskap, og hvordan de påvirker andre. Ledere skal legge til rette for å fremdyrke gode holdninger og god adferd blant medarbeiderne, og håndtere kritikkverdige forhold på en god måte. Sitat fra Grimstad kommunes lederavtale Del A En bredt anlagt internasjonal studie om sammenhengen mellom ledelse og elevens læringsresultater viser at jo mer leder fokuserer på sine relasjoner, sitt pedagogiske arbeid og sin egen læring om skolens kjernevirksomhet, desto større er deres innflytelse på elevenes læringsresultater. Meld. St nr 19( ) Tid til læring - ledelse i skolen Tiltakene som er listet opp under lederutvikling er kun tiltak i regi av Kultur- og oppvekstsektoren. Andre lederutviklingstiltak i Grimstad kommune planlegges og gjennomføres av Rådmannen/HR avdelingen. Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 10 av 18

11 5.1 Rektorutdanning Rektorutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere. Mål: Den enkelte rektor skal bli bedre i stand til å utføre sine lederoppgaver i den praktiske hverdagen, få klarere forståelse av lederrollen og styrke til å stå i rollen. Det er laget et rammeverk for skoleledelse med beskrivelse av kompetansemål for rektorutdanningen, og som er felles for alle tilbydere av studiet. Målgruppen til rektorutdanningen er skoleledere. Nytilsatte rektorer har 1. prioritet, deretter andre rektorer, og til slutt andre skoleledere(avd. leder/inspektør). Lærere kan ikke søke. Studiet tilsvarer 30 stp og går over 3 semestre. En avd. leder er i gang med studiet og fullfører høsten Temamøter for skoleledere Møtene behandler ulike aktuelle tema innenfor kvalitets- /kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Det skal være fokus på utvalgte områder hvor målet er kontinuerlig forbedring i sektoren og at tiltakene som er i gang ses i sammenheng og samordnes Omfang: ca. 4 møter pr semester Ansvar: kommunalsjef og skolesjef 5.3 IKT kompetanse for skoleledere Tiltak: Interne og eksterne kurs og samlinger for skolelederne med fokus på utvikling av digital kompetanse i skolen Skolene gjennomfører den interne undersøkelsen Skolementer hvert år, som grunnlag for skolens og kommunens strategi og utviklingsarbeid for IKT i skolen. Jf. Digitale verktøy i barnehage og skole. IKT plan for Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 11 av 18

12 5.4 Utvikling av skoleledergruppen Hva: Kommunalsjef for Kultur og oppvekst i samarbeid med VUT har gjennom årene arrangert flere seminarer/fagdager for rektorene i Grimstadskolen. Målet er å utvikle et fellesskap for å bli bedre ledere. Gruppen innehar stor kompetanse og potensialet/ressursene skal utvikles og deles. 6 Prosjekt ØKT LÆRINGSUTBYTTE - felles satsing i Aust Agder Grimstad kommune er sammen med øvrige kommuner i Aust Agder med i prosjektet kalt Økt læringsutbytte i grunnskolen. Prosjektet er treårig( ) og driftes via skjønnsmidler fra fylkesmannen. Prosjektets intensjon er å være bidragsyter i arbeidet med å øke faglige resultater for alle elevene i fylket. Hver kommune må samordne kursvirksomheten i prosjektet med pågående tiltak og prosjekter lokalt. For budsjettåret 2013 er satsingsområdene: - Ledelse på alle nivå - Regning Profilen på tiltakene er i hovedsak arbeidsformer hvor man benytter kursing for hele eller deler av et kollegium og tiltak som kan involvere elevene. Kompetansetilbud/kurs som gis i regi av Økt læringsutbytte tilbys både enkeltskoler og på mer overordnet nivå som interkommunale kurs. 6.1 Ledelse på alle nivå For skoleåret 2012/2013 er det laget en kursrekke i regi av Gyldendal kompetanse. Kursingen er delt i to nivå, hvor leder i skolen følger en rekke mens lærer følger en annen. Noe av kursingen er overlappende. Tema: Strategisk utvikling av skolen Hvordan komme videre med arbeidet som er startet Hvilken kompetanse trenger den enkelte, og hva trenger teamet/ledelsen? Målgruppe: ledere Tid: 23.jan 2013 kl Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 12 av 18

13 Sted: Grimstad Kursholder: Jarl Inge Wærness, Læringslaben/Conexus Tema: Vurdering for læring Kultur for vurdering og læring Vurdering i ulike tidsspenn Gode mål og kriterier som beskriver kvalitet Egen og hverandrevurdering Lærernes tilbakemeldinger Målgruppe: Lærere og ledere(lærere og ledere har fellessamling halve dagen, deretter deles gruppen) Tid: 23.jan Kursholder: Line Trydal, Gyldendal kompetanse Tema: Læringstrykk og god undervisning Effektive læringsøkter Elevaktiviserende aktiviteter Gode oppgaver og varierte arbeidsformer Å fremme evnen til tenkning og refleksjon( Thinking skills) Målgruppe: Lærere og ledere Tid: 6.mars 2013 kl Kursholder: Charlotte Duesund, Læringsmiljøteamet i Oslo kommune Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 13 av 18

14 6.2 Regning Lærerkursene vil være for hele eller store deler av kollegiet på en skole. Erfaring viser at det gir størst effekt på en skole når alle hører og gjør det samme. Kurs Tema: Kursene vil ha fokus på didaktikk og det er viktig at det spres gode undervisningsopplegg og kunnskap om hvordan drive variert og tilpasset matematikkopplæring. Emnet vil også her i første rekke være tall og tallforståelse, med to ressurspersoner som holder kurset Målgruppe: elever og lærere Tid: vår og høst 2013 Ansvar: Økt læringsutbytte/vitensentret i Arendal Plan for våren 2013: Tid : Ukene 5,9,10 og 12 Skoler: Fevik, Grimstad usk og Jappa Hva: Elev- og lærerkurs Plan for høsten 2013 foreligger i løpet av våren Andre prosjekter, program og tiltak 7.1 Prosjekt Barn og unge med komplekse traumer ( 2012 og 2013) Prosjekt i samarbeid med RVTS Sør(Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) Programmet skal sikre at ansatte i skolen har solid forståelse av hvordan traumer( omsorgssvikt, vold, overgrep, understimulering og migrasjon) påvirker barns utvikling og læreevne. Programmet skal også sikre at ansatte har tilstrekkelig handlingskompetanse til å kunne gi god omsorg og undervisning til traumeutsatte elever. Innhold: Grunnopplæring Fagdager/Workshops Veiledning Praksistrening Oppgaver Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 14 av 18

15 Konkret program for budsjettåret 2013 foreligger Deltagere: Frivoll skole, Fjære barneskole, Holviga skole og Kvalifiseringstjenesten Hele personalet er målgruppe Det er rettet en henvendelse til RVTS om mulighet for en fortsettelse i 2014 og En tenker seg å tilby opplæringen til 2-3 nye skoler. Det er RVTS og styringsgruppen som tar den endelige beslutningen Barn i rusfamilier tidlig innsats( ) Prosjekt i samarbeid med Borgestadklinikken Innhold: Prosjektet gir opplæring og veiledning i hvordan man på et så tidlig tidspunkt som mulig kan oppdage og identifisere barn som vokser opp i familier med belastende rusbruk, og hvordan man via økt handlingskompetanse og tverrfaglig samarbeid kan gjøre noe for å hjelpe disse barna. Det settes inn tiltak for å øke kompetansen til alle som jobber med barn og unge. En tverrsektoriell ressursgruppe får veiledning fra Borgestadklinikken for å implementere kunnskap om barn som lever i rusfamilier. Deltagere er ansatte fra barnehage, skole, barnevern, sosialtjeneste, helsetjeneste og psykisk helse 7.2 Program NyGiv NyGiv er et sentralt initiert program/ forsøk med intensivopplæring på ungdomstrinnet Det er nær sammenheng mellom faglige prestasjoner på ungdomstrinnet og gjennomføring av videregående opplæring. Derfor settes det inn tiltak i siste del av ungdomsskolen og i videregående. Målet er å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og fylkeskommunen om de svakest presterende elevene. Å hindre at elever dropper ut av videregående skole er et sentralt element i programmet Hva: Det jobbes systematisk for å følge opp disse elevene i siste del av 10.tr og etter hvert inn i videregående opplæring. 10.tr elever skal få tilbud om intensiv opplæring i regne-, skrive og leseferdigheter slik at de får bedre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. 2-3 lærere fra hver ungdomsskole skal skoleres spesielt for denne oppgaven. Skoleringen finner sted høsten 2012 og våren Kompetansen som lærerne får skal deles med øvrige lærere på egen skole og med barnetrinnene i nettverket. Arbeidet kanaliseres via kretsmøtene Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 15 av 18

16 Det planlegges dessuten et videre samarbeid med NyGiv lærerne f eks i nettverkssammenheng, jf.pkt 2 Gjennomføring av programmet: våren GNIST Program sentralt initiert fra Kunnskapsdepartementet. Felles satsing på regning, lesing,skriving og klasseledelse Jf. Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon for mestring og bedre læring Grimstad kommune har vært med i prosjektene Bedre vurderingspraksis og Vurdering for læring Sammen med programmet NyGiv er dette satsinger som har relevans til- og danner et godt grunnlag for kommunens arbeid med GNIST. Programmet må ses i sammenheng med ovennevnte satsinger og andre lokale tiltak som er i gang. Ungdomsskolene skal kartlegge og analysere sin kompetanse og sine utviklingsbehov slik at satsingen bidrar til å styrke områder der skolen bør forbedre seg. Grimstad kommunes ungdomsskoler skal gjennomføre den elektroniske ståstedsanalysen fra Utdanningsdirektoratet. Mål: Ungdomstrinn i utvikling Hva: Utvikle tiltak for å gjøre opplæringen - Mer praktisk - Mer motiverende - Mer utfordrende - Mer relevant Skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving vil bli lagt opp slik at skolene kan bygge videre på det arbeidet som er gjort tidligere. Tid: Grimstad kommune skal være med fra skoleåret 2014/2015 Satsingen er i planleggingsfasen. Det skal søkes om statlige midler Jf Innledningen 7.3 Felles kommunal planleggingsdag Tema: Klasseledelse og læringstrykk Målgruppe: Lærere, skoleledelse og VUT Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 16 av 18

17 Foredragsholder: professor Thomas Nordahl Tid: 17/ kl Sted: Kulturhuset, Catilina 7.4 Kurs Skolebiblioteket Tema: Bruk av skolebiblioteket i undervisningen. Kurset er praksisnært og innholdet overførbart til egen skole Målgruppe: skolebibliotekar, rektor/ledelsen og interesserte lærere Mål: Å få frem de mulighetene som ligger i skolebiblioteket i forhold til ordinær opplæring, leseopplæring og informasjonskompetanse Tid: 5.april 2013kl Sted: Grimstad rådhus, kommunestyresalen Faglig ansvar: skolebibliotekar Olaug Sætren i samarbeid AABK IKT kompetanse for lærere Mål: Skolene skal ha digitalt kompetente lærere som er trygge brukere av IKT verktøy og digitale læringsressurser. Lærerne i Grimstadskolen har god pedagogisk IKT kompetanse, og integrerer bruk av digitale verktøy godt i sin undervisning Tiltak: internopplæring på skolen, felles samlinger og kurs for faglærere Jf. Digitale verktøy i barnehage og skole. IKT plan for Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 17 av 18

18 Forsidebilde: Foto Anders Martinsen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 Side 18 av 18

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning i matematikk

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kommunene Kristne Friskolers Forbund (KFF) Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norsk Montessoriforbund Steinerskoleforbundet Private skoler med ungdomstrinn(etter

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2016-17 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet

Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Strategi for utvikling av ungdomstrinnet Om skolebasert kompetanseutvikling og tilsetting av Utviklingsveiledere Lasse Arntsen Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Strategi for ungdomstrinnet

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Mål med konferansen: Skoleeiere i Akershus ser ulike satsinger i sammenheng for å lykkes med kvalitetsutvikling i skolen. Konferansen skal belyse

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet. Dato: 29. juni 2010 Byrådssak 1279/10 Byrådet Kompetanse for utvikling - tiltaksplan for 2010/2011 LAAA SARK-2237-200900363-105 Hva saken gjelder: Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

Vurdering for Læring - Lofoten. Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013

Vurdering for Læring - Lofoten. Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013 Vurdering for Læring - Lofoten Arne Kvendseth, ressursperson Lofoten Udir samling pulje 4, 26.11.2013 ~ region fast -Lofoten ~ - Flakstad kommune 2 skoler - Moskenes kommune 1 skole - Vestvågøy skole 8

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan 2014-2017 Vest-Agder Fylkeskommune INNLEDNING I rammeplan 2014-2017 presenteres utdanningsavdelingens strategi for sektorens kompetanseutvikling i perioden. Planen suppleres

Detaljer

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen Ståstedsanalysen September 2013 Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen 1 HVA? HVORFOR? HVORDAN? 2 Hva er ståstedsanalysen? Et verktøy for skoleutvikling Et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering

Detaljer

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president Kunnskapsministeren SVAR PÅ INTERPELLASJON 07.12.09 Stortingets president President Fra representanten Trine Skei Grande Til tross for at utfordringene knyttet til mobbing har vært løftet høyt på den politiske

Detaljer

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag SKOLENS DAG I BYSTYRET Torsdag 13.03.14 Skolens dag Kl. 16.00 - (maks)17.15 Innledning. Skolepolitiske målsettinger. Presentasjon av tilstandsrapport for grunnskolen. v/ Inger Bømark Lunde. Presentasjon

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008/09 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE HiØ VIDERE Avd LU Bjørg Knoph HiØ VIDERE 22.10.2015 1 HiØ VIDERE HiØ VIDERE er høgskolens administrative enhet for eksternt finansiert etter- og videreutdanning (EVU). Høgskolens eksternt finansierte oppdrag

Detaljer

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Berit Kirksæther, Rådgiver, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune Ingfrid Thowsen, Studieleder/Førsteamanuensis HiST Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Foto: Geir Hageskal Hva har vi lyktes

Detaljer

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet Program for 4 kursdager innen Regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet - for voksenopplæringen i Akershus Fylkeskommune Etterutdanningskurset har fire kursdager 1. Onsdag 24. september -

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder «Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder 1 «Ungdomstrinn i utvikling» Disposisjon: Innledning: Noen rammer og forskningsfunn

Detaljer

Vedlegg 2 FORELDRESKOLEN. Grimstad kommune

Vedlegg 2 FORELDRESKOLEN. Grimstad kommune Vedlegg 2 FORELDRESKOLEN Grimstad kommune Revidert våren 2010 INNLEDNING Skole hjem samarbeid er et hovedsatsingsområde i Grimstadskolen. Foreldrenes betydning Betydningen av foreldrenes ressurser og bidrag

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013)

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) Grunnskoleprosjekt initiert av Fylkesmannen i Aust Agder 1. Bakgrunn Det er godt dokumentert at elever går ut av grunnskolen uten å få realisert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

Jens Garbo, Utdanningsforbundet Håkon Kavli, Gnist-sekretariatet/KD HORDALAND

Jens Garbo, Utdanningsforbundet Håkon Kavli, Gnist-sekretariatet/KD HORDALAND Jens Garbo, Utdanningsforbundet Håkon Kavli, Gnist-sekretariatet/KD HORDALAND 13.12.12 AGENDA Forslag til økt kvalitet i lærerprofesjonen og sammenhengen med satsingen på ungdomstrinnet Partnerskapets

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

3 Satsingsområder i perioden 5 Læring 6 Det psykososiale skolemiljøet 8 Ledelse 10

3 Satsingsområder i perioden 5 Læring 6 Det psykososiale skolemiljøet 8 Ledelse 10 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2017-2018 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 4 Lærelyst tidlig innsats og kvalitet i skolen 4 Kompetanse for kvalitet strategi

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 1. Innledning Direktoratet har, på bakgrunn av bl.a. Meld.St.19

Detaljer

Melding til Stortinget. Fleksibel disponering av fag- og timefordeling Valgfag Klasseledelse, regning, lesing

Melding til Stortinget. Fleksibel disponering av fag- og timefordeling Valgfag Klasseledelse, regning, lesing Melding til Stortinget Fleksibel disponering av fag- og timefordeling Valgfag Klasseledelse, regning, lesing Fagkonferanse for UH-sektoren, Oslo 12.-13. november 2012 Hvorfor forbedre ungdomstrinnet?

Detaljer

Mål. Nasjonale indikatorer

Mål. Nasjonale indikatorer Mål Hovedmålet med satsingen ungdomstrinn i utvikling er å gi elevene økt motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning. For hver deltakergruppe

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Utarbeidet av Grunnskoleseksjonen 1 Innledning Kompetanseheving er en nødvendig forutsetning

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 2013-2017 Møte med regionkontaktene 28.05.2013 Oppvekst- og utdanningsavdelinga v/liv Marie Opstad 1 Målet med satsinga Tre sentrale tiltak: Skolebasert kompetanseutvikling: Klasseledelse

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Plan for videreutdanning og skolebasert utviklingsarbeid i grunnskolen i Søndre Land

Plan for videreutdanning og skolebasert utviklingsarbeid i grunnskolen i Søndre Land Plan for videreutdanning og skolebasert utviklingsarbeid i grunnskolen i Søndre Land 1. Innledning Søndre Land kommune som skoleeier og arbeidsgiver har ansvar for kompetanseutviklingen i grunnskolen.

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

PERSONALE I GRUNNSKOLEN

PERSONALE I GRUNNSKOLEN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 2015 MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN Visjon: Livskvalitet og vekst side 1 av 6 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak for

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø", pulje 2

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 2 Vår dato: 10.04.2017 Vår referanse: 2017/1908 Arkivnr.: 632.3 Deres referanse: Saksbehandler: Vibeke Norheim Holm Kommuner og frittstående grunnskoler i Buskerud Innvalgstelefon: 32 26 69 50 Invitasjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 U Ungdomstrinn i utvikling Noen forskningsfunn Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 1 Hvem dokumenterer hva? Rapporter fra NIFU Rapportering to ganger i året fra NTNU Oppsummering fra samlinger Sluttrapport

Detaljer

KVALITETSMELDING 2015

KVALITETSMELDING 2015 KVALITETSMELDING 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 7.12.2015 Kommunestyret 28.1.2016 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2015/6728-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad Implementering av Kunnskapsløftet i IMTECs mandat Sentrale endringer i Kunnskapsløftet Prioriterte områder i Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseopplæring i grunnopplæringen (UFD). Krav til

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer