Gasskraftverk i Grenland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gasskraftverk i Grenland"

Transkript

1 Gasskraftverk i Grenland Presentasjon av Skagerak Energis planlagte gasskraftverk på Herøya 1

2 Skagerak gir full gass på Herøya Skagerak Energi planlegger å bygge et gasskraftverk på Herøya utenfor Porsgrunn. Herøya Industripark er Norges største, og prosessindustrien i Grenland utgjør Norges tyngste industrimiljø. Grenlandsindustrien har store CO2-utslipp og har gjennom tidene bygd opp en betydelig kompetanse på CO2-håndtering. Skagerak Energi har samarbeidet med nasjonale og lokale fagmiljøer om å utvikle CO2fangstteknologi basert på rensing av eksos, og søker nå om å bygge gasskraftverk med et kostnadseffektivt renseanlegg på Herøya. Kraftverket kan stå ferdig i løpet av Kostnadene for CO2-fangst kan dekkes gjennom salg av CO2 til injeksjon i oljefelt. Dermed vil strøm fra kraftverket ikke blir dyrere enn fra andre gasskraftverk uten CO2-fangst. 2 Flere fordeler Ved å bygge et gasskraftverk med CO2-håndtering i Grenland oppnås flere fordeler, lokalt og nasjonalt: Kraftverket vil dekke mye av det lokale energibehovet. Kraftverket reduserer behovet for å investere i ny strømforsyning til Østlandet. Kraftverket kan levere varme både til industri og fjernvarmenett i Porsgrunn. Ved at Skagerak Kraft tar hånd om egne CO2-utslipp, legges forholdene til rette for å samle CO2 også fra andre utslipp. På den måten kan Norges totale CO2-utslipp reduseres. Et gasskraftverk på Herøya vil sikre industrien kraft, gi ny vekst i næringslivet og dermed også trygge arbeidsplasser i Grenland.

3 Verdensmestere i strømforbruk Norge er i dag på verdenstoppen i strømforbruk. I løpet av de siste årene har elektrisitetsforbruket økt jevnlig uten tilsvarende utbygging av ny produksjonskapasitet. Dette har ført til en svekket kraftbalanse i Norge. Behovet for elektrisk kraft vil øke også i tiden fremover. Muligheten for et vedvarende kraftunderskudd innebærer en trussel for industrien som er avhengig av sikker tilgang på energi. Dessuten kan det føre til enda høyere strømpriser i årene fremover. Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i mars, GWh GWh Total produksjon Brutto forbruk Eksportoverskudd Forbruk i kraftintensiv industri (ekslusive uprioritert kraft til elektrokjeler) Behovet for kraft i Norge I normalår og tørrår må Norge importere strøm fra utlandet. Norden, med unntak av Danmark, er stadig mer avhengige av import av kraft. Norges kraftunderskudd dekkes blant annet av kullkraftverk i Danmark. Skagerak Kraft er utbygger Skagerak Kraft AS vil stå som utbygger og driver av gasskraftverket på Herøya. Skagerak Kraft AS driver produksjon og engrosomsetning av elektrisk kraft fra 44 kraftstasjoner i Sør-Norge. Selskapet er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS som igjen eies av Statkraft Regional Holding AS og kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. I et år med normal nedbør har Norge i dag et kraftunderskudd på 7 terrawattimer (TWh). En terrawattime tilsvarer omtrent det årlige forbruket for norske husholdninger. Det vil si at vi per i dag har et underskudd tilsvarende elektrisitetsforbruket til norske husholdninger. Kraftunderskuddet i 2005 tilsvarer elektrisitetsproduksjonen i et gasskraftverk av samme størrelse som Skagerak søker konsesjon for. Det forventes også underskudd på kraft i Norge i tiden framover. Situasjonen i et tørrår antas fortsatt å bli svært anstrengt, og i perioden kan det bli underdekning på rundt 30 TWh årlig. Dette er mer enn hva man kan klare å dekke opp med import. 3

4 4 Hvorfor gasskraftverk på Herøya? Herøya Industripark er Norges største industripark med et areal på 1,5 kvadratkilometer. Industriparken er et heleid datterselskap av Norsk Hydro og eier grunn og infrastruktur i området. Herøya ligger ved Frierfjorden i Porsgrunn kommune, rundt tre kilometer fra Porsgrunn sentrum. Nærhet til eksisterende industri, stort kaianlegg, kort avstand til kraftnett og muligheter for fjernvarme er blant de viktigste årsakene til at gasskraftverket i Grenland lokaliseres på Herøya. Med bedrifter som Borealis, Eramet, Yara, Hydro Polymers, Norcem og Noretyl har Grenland i dag Norges største konsentrasjon av prosessindustri. Den planlagte gassrørledningen vil sikre tilførsel av gass som råvare og energikilde og vil bety mye for utvikling av prosessindustrien i Grenland. Et fjernvarmenett basert på spillvarme fra industrien på Herøya bygges i dag ut i Porsgrunn sentrum. Et kraftverk på Herøya vil sikre leveransen av fjernvarme og gir muligheter for ytterligere utbygging. Framtidsrettet anlegg Gasskraftverket på Herøya vil bestå av inntil to kraftverksblokker med tilhørende CO2-fangstanlegg. Kraftverket dekker et område på 60 dekar. Av dette utgjør selve gasskraftverkene 40 dekar. CO2-fangstanleggene med kompresjonsanlegg og mellomlager utgjør 15 dekar, mens transformator, koblingsanlegg og hjelpesystemer utgjør 5 dekar. Høyden på pipene og CO2-absorbsjonstårn vil være meter. Gasskraftverket vil ha en tilgjengelig effekt på inntil 1000 megawatt (MW), og gi en årlig kraftproduksjon på opptil 8 terrawattimer (TWh) som tilsvarer omtrent det årlige forbruket for norske husholdninger. 4

5 5 Hva er et gasskraftverk? Fakta I et gasskraftverk produseres elektrisk kraft ved hjelp av naturgass. Gassen er drivstoffet i en gassturbin. For å utnytte mest mulig av energien i gassen, brukes den varme eksosen fra gassturbinen til å koke vann slik at det dannes vanndamp under høyt trykk. Vanndampen driver en dampturbin, og turbinene driver en strømproduserende generator. I et gasskraftverk oppnår man bedre utnyttelse av energien til strømproduksjon enn i andre typer varmekraftverk. Økt strømforbruk har ført til en svekket kraftbalanse i Norge. Vedvarende underskudd på kraft vil føre til høye strømpriser og dermed true norsk industri. På grunn av kraftunderskuddet må Norge importere strøm fra utlandet. I slike situasjoner kan kraftprisene bli svært høye. Skagerak planlegger å bygge et gasskraftverk på Herøya utenfor Porsgrunn. Målet er å ha anlegget på plass i løpet av I et gasskraftverk produseres elektrisk kraft ved hjelp av naturgass. Overskuddsvarme kan brukes til industri og boliger i nærheten av kraftverket. Skageraks gasskraftverk på Herøya vil ha et tilhørende anlegg for fangst av klimagassen karbondioksid (CO2). Dersom det også fanges CO2 fra prosessindustrien i distriktet, vil det føre til reduksjon i de norske utslippene på 1 million tonn CO2. CO2 som fanges opp av fangstanlegget kan blant annet benyttes som trykkstøtte for økt oljeproduksjon på norsk sokkel. Dette representerer en økonomisk verdi som kan gjøre CO2-håndteringen samfunnsøkonomisk lønnsom. Et gasskraftverk på Herøya vil kunne erstatte importert kraft og dermed redusere de samlede klimagassutslippene i Europa. Nasjonale mål og forurensingsforskrifter for utslipp av klimagasser skal overholdes og utslippene vil ligge godt under forurensingsforskriftenes grenseverdier. Et gasskraftanlegg vil ikke gi skadelige effekter på menneskelig helse, flora eller fauna. I tillegg til å produsere strøm, kan et gasskraftverk levere store mengder varmt vann. Det varme vannet kan for eksempel brukes til oppvarming av boliger og næringsbygg i nærheten av kraftverket. Denne fjernvarmen kan gi en ytterligere forbedring av energiutnyttelsen i kraftverket. 5

6 Opptatt av miljø og sikkerhet Bedring av miljøforholdene i Grenlandsfjordene og Frierfjorden har vært en prioritert oppgave for myndigheter og industri siden 1970-tallet. Tidligere industriutslipp har generert høye konsentrasjoner av dioksiner i bunnsedimenter og organismer. I dag er kildene til dioksinutslipp til fjorden eliminert, men konsentrasjonen av miljøgifter overvåkes fortsatt kontinuerlig. Generelt sett er utslippene til luft fra industrien i Grenland betydelig redusert fra 1970-tallet og frem til 1990-tallet. Siden 1990-tallet har utslippene vært relativt stabile. Forsuring og overgjødsling av innsjøer i Grenlandsområdet som følge av luftbåren forurensing, er kraftig redusert de siste årene. Krafttilførsel til Østlandet Ved å plassere et gasskraftverk på Østlandet med gassrørledning fra Vestlandet, unngår man å bygge nye høyspentlinjer over fjellet mellom de to landsdelene. Kraftproduksjon nær forbrukerne vil redusere behovet for nettforsterkninger. Lokal kraftproduksjon vil både redusere sårbarheten for bortfall av vitale strømlinjer til Østlandet, og tap av kraft i forbindelse med transport over lange avstander gjennom strømnettet. Etablering av et gassrør til Østlandet, med forlengelse til Sverige, vil innebære store investeringer. Samtidig vil det gi muligheter for overføring av betydelige mengder energi og industrielt råstoff. Et gassrør kan transportere mye større energimengder enn en kraftlinje, og vil i liten grad føre til naturinngrep på land. Investeringene i gassrøret bør derfor sees i et langsiktig perspektiv. Et miljøprosjekt Skageraks gasskraftverk på Herøya vil ha et tilhørende anlegg for fangst av klimagassen karbondioksid (CO 2 ) fra kraftverket. CO 2 er i seg selv ikke helseskadelig, men økte mengder klimagass i atmosfæren kan føre til økt gjennomsnittstemperatur og endring av klimaforholdene på jorda. Etablering av et anlegg for CO 2 -fangst på Herøya Industripark vil gi muligheter for større CO 2 -reduksjon. Flere fangstanlegg vil ikke bare kunne fange opp CO 2 fra gasskraftverket, men også fra prosessindustrien i Grenland. Man vil da kunne fange inn minst 2,5 millioner tonn CO 2 årlig, hvorav 1 million tonn vil representere en reduksjon i eksisterende norske utslipp. CO 2 kan brukes som trykkstøtte for økt oljeproduksjon på norsk sokkel. Gassen pumpes ned i oljebrønner for å øke trykket og presse mer olje opp. I dag brukes store mengder sjøvann og naturgass til dette formålet. Bruk av CO 2 til oljeutvinning representerer en betydelig økonomisk verdi. Mange av oljereservoarene som er aktuelle for injeksjon av CO 2 for økt oljeutvinning ligger i Nordsjøen. Det er høyst sannsynlig hit CO 2 fra Grenland vil fraktes, enten via skip eller rør. 6

7 Skal overvåke utslipp Et gasskraftverk på Herøya vil erstatte importert kraft. Tar man hensyn til klimagassutslipp knyttet til produksjon av den importerte kraften, vil bygging av gasskraftverk med CO2-fangst også være med på å redusere de samlede klimagassutslippene i Europa. I kraftproduksjon basert på naturgass anses nitrogenutslipp til luft (NOx), i tillegg til CO2, for å være det mest kritiske utslippet. Utslipp fra et gasskraftverk på Herøya vil bli overvåket slik at det ikke overstiger aksepterte grenseverdier. Overvåkningsprogrammer og innrapporteringsrutiner vil sørge for god oversikt over utslippene. Vanndampen som slippes ut fra CO2-fangstanlegget vil bli det mest synlige utslippet fra kraftverket på Herøya. Spesielt på vinteren kan vanndampen bli synlig som en dampsky fra tårnet i renseanlegget. Kjølevann til gasskraftverket blir hentet fra Frierfjorden og oppvarmet vann vil også slippes ut her. Utslippet skal skje på mer enn 15 meters dyp for å hindre stimulering av algevekst. Skagerak har lang historie som vannkraftprodusent. Lite støy Sikkerhet Støyberegninger viser at lokaliseringen på Herøya er fullt ut akseptabel i forhold til nærmiljøet. Ulike tiltak for støydemping og innbygging av gasskraftverket vil sørge for støyreduksjon. Støy fra kraftverket og CO2-fangstanlegget vil bli mindre enn 45 desibel. Det betyr at lydnivået i de mest støyutsatte boligområdene vil øke med mindre enn 0,5 desibel. Dette er en ikke hørbar økning. Gasskraftverket vil ha gode rutiner for sikker drift og transport. Risikoanalyser i konsekvensutredningen viser generelt liten risiko for omgivelsene rundt gasskraftverket. Det kan imidlertid oppstå støy i forbindelse med transport av materialer, byggearbeider og pæling i bygge- og anleggsfasen. Fortrinnvis vil byggeaktiviteter bli begrenset til dagtid. God avfallshåndtering Herøya Industripark er et veletablert industristed med gode rutiner for håndtering av utslipp og avfall. Alt avfall blir håndtert på en forskriftsmessig måte. Det genereres lite avfall fra selve gasskraftprosessen. Fra CO2-fangstanlegget vil det produseres avfall som må deponeres eller forbrennes. Det finnes gode ordninger for håndtering av dette lokalt. Her er det også gode synergier mellom de ulike industriselskapene i Grenland. Organisk avfall kan for eksempel tas hånd om og forbrennes hos Norcem. Det er i tillegg plassert ut rundt 30 miljøstasjoner med 14 ulike avfallsfraksjoner i industriparken. 7

8 8 Skagerak Energi AS Postboks 80, 3901 PORSGRUNN Har du spørsmål om prosjektet? Ta kontakt på telefon , eller send oss en e-post. Bent Bergersen: Lars Søfteland:

Energi driver verden fremover

Energi driver verden fremover Energi driver verden fremover Olje og gass vil føre oss til fremtidens energiløsninger Tilgang på energi er en viktig forutsetning for økonomisk stabilitet og vekst. Behovet for energi er større enn noen

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG

ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG ENERGINOTAT FOR SØR-TRØNDELAG Innhold 1. Forord 2 2. Begrepsavklaring 3 3. Overføringsnett og nettkapasitet 4 4. Vindkraft 8 5. Olje og gass 13 6. Bioenergi 18 7. Vannkraft 23 8. ENØK 27 9. Andre alternative

Detaljer

Grenlands nye storstue for idrett og kultur

Grenlands nye storstue for idrett og kultur SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2006 06 ÅRSRAPPORT 2006 Skagerak Arena: Grenlands nye storstue for idrett og kultur Energiskolen: Lærer elever el-sikkerhet Skagerak-eierskap: Gullgruve for kommunene i Grenland

Detaljer

SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 2 PROSJEKTBESKRIVELSE...15

SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 2 PROSJEKTBESKRIVELSE...15 INNHOLD SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 1.1 BAKGRUNN... 11 1.2 FORMÅL... 12 1.3 PRESENTASJON AV TILTAKSHAVER... 12 1.4 LOVVERKET OG TILLATELSER... 12 1.5 NØDVENDIGE TILLATELSER OG VIDERE SAKSBEHANDLING...

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune Lokal energiutredning Gjemnes Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket

Detaljer

Strømmarkedet i Midt- Norge

Strømmarkedet i Midt- Norge Strømmarkedet i Midt- Norge av Trine Linn Rage Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2007 Forord Forord

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2. AKTØRER OG ROLLER... 5 2.1. Rollefordeling aktører... 7 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 9

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen

Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen Foto: Creative commons/ flickr.com/photos/elsie RØDT Forord Elin Volder Rutle miljøpolitisk talsperson andrekandidat

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Energiutredning. for. Hadsel kommune

Energiutredning. for. Hadsel kommune Energiutredning for Hadsel kommune Forord Trollfjord Kraft AS har som områdekonsesjonær ansvaret for at det i 2007 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Hadsel kommune er et konsesjonsområdet

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Lokal energiutredning. Molde kommune

Lokal energiutredning. Molde kommune Lokal energiutredning Molde kommune 2013 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2012 var 375 GWh, hvor husholdningene stod for 182 GWh og tjenesteytende brukte 158 GWh. Molde kommune har satt et mål om å

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013 Trondheim kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

Energi- og Klimaplan 2010-2020

Energi- og Klimaplan 2010-2020 Energi- og Klimaplan 21-22 Fakta om Klæbu Kommune Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 Postboks 34 Grefsen, N-49 Oslo www.afgruppen.no Bank 8398 5 1144 Telefaks +47

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

klimakutt I GRENLAND Sammendrag fase 1 Status Utslippskilder Igangsatte og planlagte tiltak ET SAMARBEIDSPROSJEKT I REGI AV

klimakutt I GRENLAND Sammendrag fase 1 Status Utslippskilder Igangsatte og planlagte tiltak ET SAMARBEIDSPROSJEKT I REGI AV klimakutt I GRENLAND Sammendrag fase 1 Status Utslippskilder Igangsatte og planlagte tiltak Energiforsyning/energribruk i bygg leder Wilhelm Rondeel Transport og arealbruk leder Ole Magnus Stensrud Avfallshåndtering

Detaljer