Kraftkrise i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftkrise i Hordaland"

Transkript

1 Classification: Statoil internal Status: Draft Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet eller løsningen? Energiforum, 15. november 2006

2 Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet eller løsningen? 2 Trollfeltet og Kollsnesterminalen Strømforbruket og hvorfor det har økt Planene for fremtiden Andre oljerelaterte strømforbrukere i regionen Kraftbalansen i BKK-området Energiverk Mongstad og forholdet til Trollselskapene Gassrøret Kollsnes- Mongstad Oppsummering

3 3 Trollfeltet et gigantisk olje- og gassfelt Olje i Troll Vest: Reserver: 232 MSm 3 Ambisjon: 300 MSm 3 Produsert: Omtrent 159 MSm 3 Gassreserver: Troll Øst: 979 GSm 3 Produsert: omtrent 280 GSm 3 Troll Vest Gassprovins: 317 GSm 3 (ikke vedtatt utbygget) Troll Vest Oljeprovins Troll Vest Gassprovins Troll Øst 3 40

4 Infrastrukturen i Troll-området 4

5 5 Store energimengder ilandføres til Kollsnes Gassproduksjonen fra Troll og Kvitebjørn i 2005: 32.6 GSm 3. Dette representerer en energimengde tilsvarende 360 TWh. Samlet norsk strømproduksjon i 2005: 138 TWh Strømforbruk Troll A og Kollsnes: 1,6 TWh

6 6

7 7 Strømforbruket på Troll A og Kollsnes På Trollfeltet og på Kollsnes brukes strøm i hovedsak til å drive store kompressorer som pumper gass Kollsnes: 6 x 40 MW + 1 x 25 MW Troll A-plattformen. 2 x 40 MW kompressorer Kompresjonsbehovet på Troll A vil øke etter som reservoartrykket synker ytterligere 4 kompressorer er planlagt. Kompresjonsbehovet både på Troll A og Kollsnes vil øke dersom produksjonsraten økes.

8 Utvikling i strømbehovet på Troll A og Kollsnes 1996: Designkapasitet 84 mill. Sm 3 gass/d. Bare 4 av 5 kompressorer i bruk samtidig : Oppgradering og fjerning av flaskehalser i prosessanlegg og eksportrørledninger alle 5 kompressorer i bruk samtidig 2004: Tilknytting av Kvitebjørn-feltet og bygging NGL-anlegg: Boosterkompressor, 25 MW Prekompresjon på Troll A: 2 nye kompressorer 2006: 6. kompressor på Kollsnes 2006: Utstyr med samlet installert effekt på omtrent 350 MW installert

9 9 Hvorfor elektriske drivere? Opprinnelig ble Kollsnes-anlegget og Troll A-plattformen planlagt med gassdrevne kompressorer På Kollsnes ble det tidlig på 1990-tallet bestemt å installere elektriske drivere. Momenter i vurderingen: Rikelig tilgang på elektrisk energi på land Gassturbiner har lav energiutnyttelse Bevissthet om klimautfordringene, muligheter for CO 2 -avgift Prekompresjon Troll A, konseptvalg i 2002: Ny teknologi muliggjorde effektiv kraftoverføring fra land (HVDC light) Gassturbindrift billigst også når vi tok hensyn til forventede CO 2 -avgifter - men antatt å være problematisk, miljømessig og omdømmemessig

10 10 Hvordan er Trolls kraftbehov kommunisert? Utbygging av Troll og Kollsnes har vært behandlet etter reglene i Petroleumsloven. Disse innebærer at det skal utarbeides feltutviklingsplaner (PUD) og konsekvensutredninger (KU) før feltutbygging og ved senere større endringer i utbyggingsplanene. Myndighetene har behandlet utviklingen av Troll og Kollsnei flere omganger: Vedtak om feltutbygging Flytting av prosessanlegget til Kollsnes Utbygging av Kvitebjørn-feltet og ilandføring til Kollsnes Valg av elektrisk drift av kompressorer på Troll A NGL-anlegg på Kollsnes 6. kompressor på Kollsnes Ved alle disse beslutningspunktene er det redegjort for konsekvensene for strømforbruket. Olje- og Energidepartementet har bifalt alle beslutninger om valg av elektriske drivere. Troll Videreutvikling kan gi økt og tidligere effektuttak enn tidligere antatt. Dette vil bli beskrevet i ny PUD og KU for Troll Videreutvikling som vil bli oversendt myndighetene i 2007.

11 11 Nettavtalene med BKK I 1993/94 inngikk BKK og Troll-selskapene avtaler om forsterkning av regionalnettet. Det ble bygget nye linjer fra Fana og Merkesvik til Kollsnes og gjort forsterkninger i regionalnettet bak Merkesvik. Trolls kapasitetsretter i disse linjene er 500 MW (fra Fana) og 250 MW (fra Merkesvik). Kostnadene ved nye linjer og forsterkningstiltakene ble betalt av Trollselskapene. Strømforbruket på Kollsnes/Troll A har vært godt innenfor avtalte kapasitetsgrenser.

12 12 Andre strømforbrukere i regionen Mongstad-raffineriet: 60 MW Sture-terminalen: 30 MW Gjøa-feltet: 40 MW (fra 2010)

13 13 Utbyggingskonseptet for Gjøa-feltet GJØA SEMI RICH GAS/STAB. OIL EXPORT FLAGS km PIPELINE Umbilical Gas 10 Oil 10 Lift gas 6 7 km WELLS GJØA NORTH TORII 16 OD, 60 km PIPELINE Umbilical Gas 12 Oil 12 Lift gas 6 4 km Umbilical Gas km GJØA SOUTH CAMILLA BELINDA EL. POWER FROM MONGSTAD, 100 km GAS OIL FRAM B

14 14 Troll Videreutvikling Troll-selskapene vurderer nå den langsiktige produksjonsstrategien for både olje- og gassreservene i Trollfeltet. Denne planen vil ivareta eiernes ønske om: Økt gassproduksjonskapasitet og akselerert gassproduksjon Ivaretakelse av mulighetene for langsiktig oljeproduksjon Synergier med andre felt og infrastrukturprosjekter Konseptvalg våren 2007 TROLL B TROLL C TROLL A

15 15 Konsepter for økt gassproduksjonskapasitet Nyanlegg og modifikasjoner på Troll A Nytt rikgassrør fra Troll A til Kollsnes Nytt 40 MSm 3 /d prosesstog på Kollsnes Ny eksportkompressor på Kollsnes Nytt gasseksportrør ut av Kollsnes til UK eller kontinentet

16 Total Maximum Power (MW) 16 Kraftforbruk Kollsnes og Troll A - Strømforbruk ved tre alternative løsninger East flex case case Reference case Contractual Year

17 17 Vil forbruket øke ytterligere? Prognosene foran viser planlagt forbruk for Troll A-plattformen og Kollsnes. Kollsnes-prognosen er basert på forbruk knyttet til behandling av gass fra Troll, Kvitebjørn, Visund og Fram. Gassled/Gassco gjennomfører for tiden en kartlegging av behovet for kapasitet på Kollsnes til andre felt. Konklusjonene fra denne kartleggingen vil være klar første halvår 2007.

18 18 Er strømmen tilgjengelig? [GWh] Forbruksutvikling i BKK-området Prognos e Med EVM Ny elektrifisering CO2-fangst Troll Høy Troll Lav Gjøa Dagens produksjonskapasitet Med forventet økning i vindog vannkraf t Mongstad Sture Industri Alminnelig forsyning

19 Energiverk Mongstad (EVM) løsningen? 19 Troll A Kollsnes Strøm til nettet Mongstad Strøm til Troll (via nettet) Strøm til raffineriet Raffineriet 280 MW elektrisitet Kraftvarmeverk Elektrisitet Gass Terminal Ny gassrørledning Turbiner Ca 350 MW varme Gass til Europa Overskuddsgass Virkningsgrad i underkant av 70% økende til 80% på lengre sikt

20 20 Troll-selskapene og Energiverk Mongstad Troll-selskapenes bidrag til EVM: Troll-selskapene leverer gassen Troll-selskapene bygger gassrøret fra Kollsnes til Mongstad Troll-selskapene disponerer ¾ av kapasiteten i EVM for konvertering av gass til elektrisitet og varme, og tar derved en betydelig del av den økonomiske risikoen i prosjektet Uten Troll intet Energiverk på Mongstad

21 Total Maximum Power (MW) 21 Økt energibehov Troll/Kollsnes vs. EVM Produksjon Energiverk Mongstad East flex case case Reference case År

22 22 Ny gassrørledning fra Kollsnes til Mongstad Diameter: 10 Max trykk: 200 barg 64 km Kostnad: 1 milliard kroner Initiell kapasitet: 1,9 MSm 3 /d Max kapasitet: 6,5 MSm 3 /d Behov EVM: 1,5 Sm 3 /d

23 Energiverk Mongstad CO2-fangst, transport, lagring og verdikjeder 23 Staten og Statoil har som felles mål å etablere CO2-løsninger innen utløpet av 2014 Skaper muligheter betydelig CO2 utslippsreduksjon på Mongstad realisering av CO2-verdikjeder Tromsøflaket Melkøya Halten/Nordland Tampen Tjeldbergodden Troll/ Sleipner Mongstad Kårstø CO2-fangst Mongstad

24 24 Oppsummeringen Gasseksporten fra Troll/Kollsnes av stor betydning Gassproduksjon og eksport krever energi Trollselskapene har søkt å dekke energibehovet på en miljømessig riktig måte Kraftbehovet har vært kommunisert gjennom PUD og KU EVM er et godt bidrag til styrking av energibalansen regionalt Gassrøret åpner nye muligheter, og tar høyde for behov i.f.m. CO 2 - rensing/deponering

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

Gasskraftverk. Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK

Gasskraftverk. Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK Gasskraftverk -utfordringer og muligheter Gasskonferansen i Bergen 2008 Atle Neteland konsernsjef BKK BKK - Vestlandets eget kraftselskap Tema Litt om BKK Gasskraftverk i Norge Betydelig omfang! Utfordringer

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Gassindustriutvikling på fastlands Norge

Gassindustriutvikling på fastlands Norge Gassindustriutvikling på fastlands Norge Kraftverk metanolutvidelse Tjeldbergodden (PMT) Energiverk Mongstad (EVM) Gasskonferansen i Bergen 2005 Grieghallen 3. 4. mai Egil Sæl Direktør Energiprosjekter

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning PL025 Utvikling av Gudrun og Sigrun Forslag til program for konsekvensutredning Oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...5 2 INNLEDNING...6 2.1 Formål med forslag til program for konsekvensutredning...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T Naturgass -en generell innføring 12 2004 R A P P O R T Naturgass en generell innføring Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Rapport nr 12-2004 Naturgass en generell innføring Utgitt av: Norges vassdrags-

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer