Økonomiplan Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE"

Transkript

1 Økonomiplan Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 61/2008

2 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 61/2008 Økonomiplan , Budsjettrammer 2009 protokoll 2 Økonomiplan : Hovedoversikt driftsrammer 8 Nye driftstiltak 9 Investeringstiltak 10 Fondsmidler 11 Langsiktig gjeld 11 Arbeidsprogram/målindikatorer pr enhetene 2009: Fellestjenesten 12 Skolene 13 Barnehagene 14 Pleie og omsorg 15 NAV Numedal sosial og barnevern 16 Plan og Utvikling 18 Idrettsskolen 20 Obligatoriske oversikter for årsbudsjettet 2009: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 21 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 22 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 23 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 24 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 25 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 27 Kommunale avgifter og gebyrer 28 Rådmannens forslag (eget dokument) Rollag kommune Side 2

3 Kommunestyrets protokoll: PS 61/08 Økonomiplan Budsjett 2009 Behandling i Kommunestyre: : Følgende deltok i debatten: Dag Lislien, Helge Jensen, Åse Bergan, Eivind Gjelseth, Gunnbjørg Prestmoen, Olav Traaen Trond Bergan, Ole Øyvind Tveiten og Asbjørn Raunholm. Det ble fremmet forslag om at punkt 5 i forslag til vedtak ble behandlet først. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til dette. Dag Lislien foreslo følgende tillegg til punkt 5: Innføring av eiendomsskatt i Rollag kommune skjer i den hensikt å sette av midler over tid for på den måten å sette kommunen økonomisk i stand til å tenke og planlegge på kort og lang sikt, opprettholde kvaliteten på skoler og omsorgsinstitusjoner, sikre og styrke frivillige organisasjoners arbeid. Eventuelle overskudd ut over 2% margin bør gi tilsvarende reduksjon i størrelsen på utskrevet eiendomsskatt. Åse Bergan foreslo tillegg til punkt 5: men ikke overstige 3 promille på boliger og fritidseiendommer. Det er et mål at eiendomsskatten skal fjernes igjen. Eivind Gjeldset sa han var imot innføring av eiendomsskatt og at han ville stemme for rådmannens alternative forslag uten eiendomskatt. Helge Jensen foreslo følgende tillegg: Netto driftsresultat settes til ca 2%. Driftsresultatet inkluderer ikke skjønnsmidler og medfører en så lav promillesats som mulig på boliger og fritidseiendommer. Etter gruppemøtet trakk Dag Lislien andre avsnitt i sitt forslag til fordel for Helge Jensens forslag. Det ble først stemt over Åse Bergan forslag på: men ikke overstige 3 promille på boliger og fritidseiendommer. 4 stemte for og 13 stemte mot. Forslaget falt. Det ble deretter stemt over H. Jensens forslag: Nettodriftsresultat på ca 2%. Forslaget ble vedtatt med 16 mot 1 stemme. Det ble deretter stemt over følgende forslag til vedtak i punkt 5 nytt punkt 1: 1. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 har Rollag kommune skrevet ut eiendomsskatt på verk og bruk. Med hjemmel i de samme paragrafer utvider Rollag kommune ordningen til å gjelde i hele kommunen med virkning fra og med Innføring av eiendomsskatt i Rollag kommune skjer i den hensikt å sette av midler over tid for på den måten å sette kommunen økonomisk i stand til å tenke og planlegge på kort og lang sikt, opprettholde kvaliteten på skoler og omsorgsinstitusjoner, sikre og styrke frivillige organisasjoners arbeid. Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, bokstav a ønsker kommunen å benytte egen skattesats for boliger og fritidseiendommer. Denne skattesatsen fastsettes endelig av kommunestyret etter at de nye takstene foreligger og i tide for å skrive ut skatten innen fristen 1. mars Netto driftsresultat settes til ca 2%. Driftsresultatet inkluderer ikke skjønnsmidler og medfører en så lav promillesats som mulig på boliger og fritidseiendommer. Det er et mål at eiendomsskatten skal fjernes igjen. Rollag kommune Side 3

4 Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. Ved avstemmingen fikk forslaget 15 stemmer og 2 stemmer imot. Helge Jensen foreslo følgende nye punkt i forslag til vedtak: 4. (3) Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2009 godkjennes med unntak av avgift for feiing. 10. Kommunestyre ber rådmannen komme med forslag til bruk av disponible midler i 2009 der følgende områder prioriteres: Resurser til næringsutvikling i hele kommunen Ressurser til lag og foreninger 11. Kommunestyret ber administrasjonen utrede ressurs for innkjøpskompetanse til kommunen 12. Kommunestyret ber administrasjonen om at kultur og informasjon vektlegges ved utlysning og tilsetting av vakant stilling i sentraladministrasjonen/fellestjenesten. 13. Kommunestyret ber rådmannen utrede behovet for beredskapsplanlegging og beredskapstiltak for kommunens hytteområder. Planleggingen og tiltak omfatter de beredskapsområder som kommunen har ansvar for og som er særlig aktuelle, dvs. brann og redning, helse og pleie- og omsorgstjenester. 14. Kommunestyret merker seg regjeringens støtte til vedlikehold av skolebygg og svømmehaller. En ber rådmannen utrede mulighetene. 15. Rådmannen bes foreta beregninger som viser hvilke innsparinger reduksjon av 4 sykehjemsplasser medfører både bemanningsmessig og i økonomisammenheng. Utredningen må også omfatte hvilke tiltak og ressurser som må tilføres hjemmetjenesten når antall sykehjemsplasser reduseres med 4. Helge Jensen trakk senere forslag til punkt 15. Asbjørn Raunholm foreslo nytt punkt : Kommunestyret vil at midler til kulturelle formål økes. Disponeres av utvalget Folk. Midlene skal brukes fortrinnsvis til kultur og fysisk aktivitet. Asbjørn Raunholm trakk senere sitt forslag. Eivind Gjelseth foreslo nytt punkt: 16. ( Nytt punkt nr. 15) Kommunestyret ber rådmann se på muligheten for senking av fartsgrensen i Rollag sentrum til 40 km og se på muligheten for å sette opp fartsdemper på fotgjengerovergangen foran samfunnshuset. Det ble stemt over de resterende punktene i formannskapets forslag til vedtak og de forslage til nye punkter og endringen i punkt 3. Alle punktene ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyre : 1. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 har Rollag kommune skrevet ut eiendomsskatt på verk og bruk. Med hjemmel i de samme paragrafer utvider Rollag kommune ordningen til å gjelde i hele kommunen med virkning fra og med Innføring av eiendomsskatt i Rollag kommune skjer i den hensikt å sette av midler over tid for på den måten å sette kommunen økonomisk i stand til å tenke og planlegge på kort og lang sikt, opprettholde kvaliteten på skoler og omsorgsinstitusjoner, sikre og styrke frivillige organisasjoners arbeid. Rollag kommune Side 4

5 Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, bokstav a ønsker kommunen å benytte egen skattesats for boliger og fritidseiendommer. Denne skattesatsen fastsettes endelig av kommunestyret etter at de nye takstene foreligger og i tide for å skrive ut skatten innen fristen 1. mars Netto driftsresultat settes til ca 2%. Driftsresultatet inkluderer ikke skjønnsmidler og medfører en så lav promillesats som mulig på bolig og fritidseiendommer. Det er et mål at eiendomsskatten skal fjernes igjen. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. 2. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2009 til 2012 godkjennes. 3. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2009 for Rollag kommune godkjennes. 4. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2009 godkjennes med unntak av avgift for feiing. 5. Skatt på formue og inntekt for år 2009 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Det foretas låneopptak på 3 millioner kroner til investeringer i Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kroner pr år. 9. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10% av ,- pr. år. 10. Kommunestyre ber rådmannen komme med forslag til bruk av disponible midler i 2009 der følgende områder prioriteres: Resurser til næringsutvikling i hele kommunen Ressurser til lag og foreninger 11. Kommunestyret ber administrasjonen utrede ressurs for innkjøpskompetanse til kommunen 12. Kommunestyret ber administrasjonen om at kultur og informasjon vektlegges ved utlysning og tilsetting av vakant stilling i sentraladministrasjonen/fellestjenesten. 13. Kommunestyret ber rådmannen utrede behovet for beredskapsplanlegging og beredskapstiltak for kommunens hytteområder. Planleggingen og tiltak omfatter de beredskapsområder som kommunen har ansvar for og som er særlig aktuelle, dvs. brann og redning, helse og pleie- og omsorgstjenester. 14. Kommunestyret merker seg regjeringens støtte til vedlikehold av skolebygg og svømmehaller. En ber rådmannen utrede mulighetene. 15. Kommunestyret ber rådmann se på muligheten for senking av fartsgrensen i Rollag sentrum til 40 km og se på muligheten for å sette opp fartsdemper på fotgjengerovergangen foran samfunnshuset. PS 64/08 Økonomiplan Budsjett 2009 Behandling i Formannskapet : Rollag kommune Side 5

6 Formannskapet behandlet saken og sluttet seg enstemmig til rådmannens forslag til vedtak. Vedtak / Innstilling i Formannskapet : 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2009 til 2012 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2009 for Rollag kommune godkjennes. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2009 godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2009 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 har Rollag kommune skrevet ut eiendomsskatt på verk og bruk. Med hjemmel i de samme paragrafer utvider Rollag kommune ordningen til å gjelde i hele kommunen med virkning fra og med Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, bokstav a ønsker kommunen å benytte egen skattesats for boliger og fritidseiendommer. Denne skattesatsen fastsettes endelig av kommunestyret etter at de nye takstene foreligger og i tide for å skrive ut skatten innen fristen 1. mars Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Det foretas låneopptak på 3 millioner kroner til investeringer i Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kroner pr år. 9. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kroner pr år. Saksframlegg: Økonomiplan Budsjett 2009 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /08 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak : 10. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2009 til 2012 godkjennes. 11. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2009 for Rollag kommune godkjennes. 12. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2009 godkjennes. 13. Skatt på formue og inntekt for år 2009 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. Rollag kommune Side 6

7 14. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 har Rollag kommune skrevet ut eiendomsskatt på verk og bruk. Med hjemmel i de samme paragrafer utvider Rollag kommune ordningen til å gjelde i hele kommunen med virkning fra og med Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, bokstav a ønsker kommunen å benytte egen skattesats for boliger og fritidseiendommer. Denne skattesatsen fastsettes endelig av kommunestyret etter at de nye takstene foreligger og i tide for å skrive ut skatten innen fristen 1. mars Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. 15. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 16. Det foretas låneopptak på 3 millioner kroner til investeringer i Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kroner pr år. 18. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kroner pr år. Saken gjelder: Saken gjelder økonomiplan og budsjettrammer for Fakta: Etter forskrift om årsbudsjett, i medhold til kommunelovens kapittel 8, heter det at årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen velger å legge økonomiplanen for perioden og budsjettrammer for år 2009 fram i et samlet dokument, se vedlegg 1. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer 2009 ligger ute på kommunens internettsider Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer 2009 Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer for år 2009 følger som vedlegg 1. Forslaget til økonomiplan og rammer for årsbudsjett er i korte trekk bygget opp slik: En innledning om viktige satsinger for kommunen, beskrivelse av kommunens ulike rammebetingelser, herunder befolkningsutvikling og inntekter, brutto- og netto driftsresultat og låneopptak. Beskrivelse av driften enhetenes virksomhet, planlagte nye tiltak og målsettinger/indikatorer for økonomi, medarbeidere, tjenester, elektroniske tjenester og samfunnsutvikling. Finansielle nøkkeltall. Oversikt rådmannens forslag til investeringstiltak. Oversikt over kommunens fond og langsiktige gjeld. Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Obligatoriske oversikter Selvkostberegninger Konsekvensjusteringer i driften Økonomiplanen viderefører malen fra Formannskapets innstilling Kommuneloven åpner for at formannskapet kan fremme alternative forslag (innstillinger til kommunestyret). Budsjettforskriften 3 1. ledd bestemmer at samtlige forslag som fremmes av formannskapet skal tilfredsstille de krav som er satt til budsjettets innhold og inndeling i budsjettforskriften. Det kan dermed ikke fremmes ufullstendige forslag, for eksempel forslag som kun gjelder deler av kommunens virksomhet, eller forslag som ikke er saldert. Derimot kan formannskapet Rollag kommune Side 7

8 eller en gruppering henvise til et allerede fremsatt forslag, eksempelvis fra administrasjonssjefen med spesifiserte og salderte endringsforslag. Saksbehandlers vurdering: Det vises til framleggelsen av rådmannens budsjettforslag Administrasjonen er etter framleggelsen blitt orientert om at Finansdepartementets grunnlag for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk vil bli endret og at Rollag kommune kan vente økte inntekter med 1,4 millioner kroner. Eiendomsskatten på verker og bruk vil da økes til 5,9 millioner kroner. Rådmannen foreslår at økte inntekter går til å styrke netto driftsresultat og at avsetningen til disposisjonsfond økes tilsvarende. Netto driftsresultat vil da i snitt i økonomiplanperioden være 3,69 % av sum inntekter: RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG (netto driftsresultat) Avsetning til disposisjonsfond Bruk av næringsfond Netto driftsresultat i % av totale inntekter -0,21 % 4,37 % 2,88 % 4,03 % 3,47 % Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2009 til 2012 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2009 for Rollag kommune godkjennes. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2009 godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2009 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 har Rollag kommune skrevet ut eiendomsskatt på verk og bruk. Med hjemmel i de samme paragrafer utvider Rollag kommune ordningen til å gjelde i hele kommunen med virkning fra og med Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. 7. I henhold til eiendomsskatteloven 12, bokstav a ønsker kommunen å benytte egen skattesats for boliger og fritidseiendommer. Denne skattesatsen fastsettes endelig av kommunestyret etter at de nye takstene foreligger og i tide for å skrive ut skatten innen fristen 1. mars Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. 9. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 10. Det foretas låneopptak på 3 millioner kroner til investeringer i Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kroner pr år. 12. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kroner pr år. Vedlegg: Budsjettdokument Rollag kommune Side 8

9 Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden: Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer Skatt Rammetilskudd inkl. selskapsskatt jfr prognose mai Skjønnsmidler Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt annen eiendom Salg av konsesjonskraft netto inntekt Investeringstilskudd reform Rente- og avdragskomp SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnsoppgjør og reguleringspremie i året premieavvik Driftsområder: Fellestjenesten Rollag skole Veggli skole Rollag barnehage Veggli barnehage Helse Sosial og barnevern Pleie og Omsorg Plan og utvikling Rollag Kirkelige Fellesråd Numedal folkehøgskole - Idrettsskolen SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Renteutgifter Renteinntekter Avdrag RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Avsetning til bundne driftsfond Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til kommunalt næringsfond 0 Bruk av næringsfond Ovf. til investeringsregnskapet Netto avsetning Netto driftsresultat i % av totale inntekter -0,21 % 3,32 % 1,81 % 2,31 % 1,73 % Rollag kommune Side 9

10 Nye driftstiltak i planperioden: Veggli skole Numedal kompetansesenter Lønn dataveileder 90 % stilling Sum endring rammen Rollag barnehage Generell reduksjon Sum endring rammen Veggli barnehage Generell reduksjon Sum endring rammen Helse Koordinator barn/unge 25% stilling Merkantil stilling 20% Sum endring rammen Pleie og omsorg Ambulerende vaktmester 40% Forstudie helhetlig boligmasse 150 Nattvaktressurs åpen omsorg Sum endring rammen Teknisk Vann/avløp /13% interne utgifter andre enheter Kommuneplan 100 Vedlikehold Næringsparken/tak Drift av eiendomsskattekontor Sum endring rammen Idrettsskolen Etablering nye linjer 240 Prosjekt Idrettsskolen Sum endring rammen Sum endringer Rollag kommune Side 10

11 Nye investeringstiltak i planperioden: Avdrag startlån Mottatt avdrag startlån Egenkapitaltilskudd KLP 200 Undervisningsutstyr IT; Rollagskolen 165 IKT Mobil-Profil 200 Badekar bygdeheimen 100 Male /oppussing av østveggen på bygdeheimen samt kommunehuset 400 Avløp Veggli industri/ forretningsområde 250 Lys i lysløype Veggli 70 Utbedring av badedammen 200 asfaltering ved Veggli Næringspark 100 Lydtett dør F-sal/K-sal + oppgradering 200 Nedlegging av høyspendt kabel industriområdet 50 Reservevannsbrønn Rollag Reservevannforsyning Veggli Tilknytning høydebasseng/renovering. Rollag Bygging/Totalrenovering av Veggli renseanlegg Nyanlegg kommunale veier Bio energi opprustning Renovering av ventilasjonsanlegg bygdeheimen 500 Kartlegging fjellet 350 Ovf til Rollag kirkelig fellesråd: Veggli kirke, nye benker, teppe, slipe gulv 350 Garderobe/redskapshus Veggli 100 Parkeringsplass Veggli 150 Garderobe Rollag kirke MaleVeggli kirke 200 Orgel Rollag kirke 500 Sum finansieringsbehov Finansiering: Låneopptak Bruk av disposisjonsfond Ubunde investeringsfond Rollag kommune Side 11

12 Fond Budsjett Økonomiplan Disposisjonsfond Saldo Tidligere disponert Bruk i driftsregnskapet Avsatt i driftsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Bundne driftsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket Bruk i driftsregnskapet Avsatt i driftsregnskapet Saldo Ubundne Investeringsfond Saldo Tidligere disponert Avsatt i investeringsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Bundne Investeringsfond Saldo Tidligere disponert -151 Avsatt i investeringsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Sum fondsmidler til disposisjon Langsiktig gjeld Låneopptak pr Nye låneopptak i økonomiplan: Bredbånd Betalt avdrag Saldo Rollag kommune Side 12

13 4.a.1 Fellestjenesten Arbeidsprogram 2009: Revidering av delegasjonsreglement Annet halvår Opplæring/innføring nye politikere Hele året Kompetanseutvikling, internt i enheten og i hele kommunen. Hele året Videreutvikling av e-service, døgnåpen forvaltning. Hele året Interkommunalt samarbeid Hele året Kongsbergregionen, oppfølging/gjennomføring av felles prosjekter Hele året Innføre SKOBAK/administrasjonsprogram for skole og barnehage Første halvår Kompetansekartlegging Første halvår Gjennomgang av datasikkerhetsstrategi Annet halvår Utarbeide Lønnspolitisk plan Første halvår Revidering av plan for Idrett og friluftsliv Andre halvår Utgi Under Varden Tre nr. i 2009 Målindikatorer: Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -3,7 0 0 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt 0,64 0,8 0,8 Sykefravær 1,02 2,0 2,0 Gjennomførte medarbeidersamtaler 50 % 100% 100% Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 60 % 65% 85% Søknad på aktivitetstilskudd/kulturmidler 100% Samfunn : Brukerundersøkelse: Kommunens nettsider Rollag kommune Side 13

14 4.a.2 Skolene Arbeidsprogram 2009: Utfordringer i spesielle planlegging Planarbeider Interkommunalt og kommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Planlegging En rektor på begge skolene gir ikke automatisk felles ledelse ved skolene. Det er nye tanker å ikke bås sette resten av skoleledelsen. Vi har en kontinuerlig gående prosess på området. Ny inspektør ansatt i skoleledelsen fra Videre arbeid med felles fagplaner for skolene. Fellesteam på skolene lagt inn i årshjulet. Interkommunalt samarbeid om kompetanseheving av lærere og ledere Dette gjelder hele Numedal. Skolefaglig konsulent er trukket mer inn i skoleledelsen i og med at det nå er èn felles rektor ved skolene. Det er satt i gang faste møter med ledergruppene ved skolene. Felles - opplevelsene for elever og lærere utvides og legges inn i årshjulet. Kommunene samarbeider om Numedal Kompetansesenter og ser nødvendigheten av å opprettholde driften der. Ingen. Vi bygger videre på erfaringene fra kunnskapsløftet. Planlegger bruk av lærere på tvers av skolegrensene for å få utnyttet menneskelig ressurs. Ser på endret starttidspkt for å få rimeligere/enklere skyssordning. Målindikatorer: 2007 Mål 2008 Mål 2009 Økonomi: Avvik Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % Tjeneste: Leseferdighet Nasj.prøver Økes Tester innført Karakterer U-trinnet Bedres Oppf. av tester Mappevurdering ungdomstrinn U-trinnet 100 % 100 % Mappevurdering barnetrinn 50 % Elevinspektørene kl 100 % 100 % Elektroniske tjenester (selvbetjening): Tilrettelegge for mer bruk av elektronisk plattform. For eksempel bruk av Fronter og elektroniske 100 % 100 % 100 % mapper. Søknadskjema for SFO-påmelding 75 % 100 % 100 % Innmeldingsskjema for skolestart. 80 % 100 % 100 % Permisjonssøknadsskjema og lignende 0 % 100 % Må lages Oppgradering av skolenes hjemmesider. 100 % 100 % 100% Samfunn : Gjennomføre egenproduserte elevundersøkelser når det gjelder trivsel og mobbing. Gjennomføre obligatoriske brukerundersøkelser våren % 100 % 100 % 100 % Følge opp disse Rollag kommune Side 14

15 4.a.3 Barnehagene Arbeidsprogram 2009: Aktivitet Barnehageplan Evaluere og videreføre dagens plan til neste planperiode. Høst. Kompetanseplan Søke Fylkesmannen om ytterligere kompetansemidler for Brukerundersøkelse Gjennomføre en enkel brukerundersøkelse for barn og foreldre. Våren Langtidsplan over Barnehagene har en langtidsplan. Evaluering og evt. revidering av pedagogisk innhold. Stillingsbeskrivelser OPPAD denne. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for de forskjellige stillingene i barnehagene. Disse må tas opp på medbestemmelsesmøte. Og nødvendig behandling i FOLK. Innføring i OPPAD (skole og barnehage administrativt system i Kongsbergregionen). Målindikatorer: Økonomi : % avvik regnskap/budsjett ,5 + 68, Medarbeidere: Gj.snittlig stillingspst. pr. ansatt 73,5 70,5 69, Sykefravær i % 5,15 20,21 21,86 10 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Arbeidsbeskrivelser Ja Ja Ja Ja Ja Tjeneste: Barnehagedekning i % 87 93,7 89,4 93,7 90 Venteliste Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Elektroniske tjenester: Antall elektroniske skjema Antall svar ved bruk av elektroniske skjema Informasjon: Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i % Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Årsplan Ja Ja Ja Ja Ja Kommentarer: Barnehagene har hatt et høyt sykefravær. Hovedgrunnen til dette er langtidssykemeldinger. Kommunen har full barnehagedekning 93,7 %. Grunnen til at det ikke er 100 % dekning, er fordi det er noen som ikke velger barnehageplass til sine barn. Rollag kommune Side 15

16 4.a.4 Pleie og omsorg Arbeidsprogram/utfordringer i 2009: Tiltak Kommentarer Oppfølging av Handlingsplanen Iverksette ambulerende vaktmestertjeneste, 40 % stilling. Forstudie av dagens boligmasse i forhold til nybygg. Barneboliger Utrede muligheten for samarbeid med Flesberg og Nore & Uvdal om felles barneboliger. Ufrivillig deltid Prøveprosjekt i Styringsverktøy, småstillingsmodul i Gat. Interkommunalt samarbeid Videreutvikle de interkommunale faggruppene: Demensteam, palliasjon, rehabilitering og ernæring. Tjenestebeskrivelser Utarbeide/evaluere tjenestebeskrivelser. Nye reformer, Pasientrettighetslovens kap. 4 A trer i kraft lovendringer av betydning Omhandler bruk av tvang mot pasienter uten for internkontroll samtykkekompetanse, som motsetter seg nødvendig helsehjelp. Profil Ta i bruk flere moduler og funksjoner i fagsystemet. Gat Daglig bruk og ajourhold av ressursstyringssystemet. Målindikatorer: 2007 Pr Mål 2009 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 0 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt Sykefravær 9 7, 13 6 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Antall personalmøter/tjenestested/år Tjenester: Riktig dimensjonerte tjenester Ja Belegg institusjon i % ,8 100 Antall faste mottakere av hjemmehjelp Antall faste mottakere av hjemmesykepleie Antall faste mottakere av både hjemmehjelp og hjemmesykepleie Forebyggende team: Antall utførte Planlegging hjemmebesøk/husstand Forvaltning/saksbehandling: Enkeltvedtak i Omsorgsutvalget Administrative vedtak Registrerte dokumenter i Profil Elektroniske tjenester: Oppdaterte nettsider Ja Antall elektroniske søknader om pleie og omsorgstjenester Samfunn: Brukerundersøkelse Nei Nei Nei Informasjon: Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Informasjonsfolder om tjenestene Nei Nei Ja Rollag kommune Side 16

17 4.a.6 Nav Numedal - Sosial og Barnevern Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/arbeider Planarbeider Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål både for organisasjonen via styringslinjene, ansatte, m.m. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen. Det iverksettes en del nye tiltak, og disse skal være både jfr sentrale føringer, lokale forutsetninger og brukere sitt behov. En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader. Drifte internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: kvalifiseringsprogrammet arbeidsevnevurdering arbeidsavklaringsstønad kompetanseplan markedsplan, m.m. Mottak flyktninger Rollag har ikke fått forespørsel om mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer justering hvis kommunestyrene vedtar mottak. Kvalifiseringsstønad Kvalifiseringsprogrammet er et nytt NAV tilbud for personer som ønsker å komme i arbeid eller aktivitet, men som trenger noe tilpasning og tilrettelegging. Kvalifiseringsprogrammet skal være individuelt tilpasset og inneholde arbeidsrettede tiltak og aktiviteter. Kvalifiseringsprogrammet kan også inneholde andre tiltak som er med på å forberede overgang til arbeid. Slike tiltak kan være opplæringstiltak, motivasjonstrening og lignende. Programmet kan bestå av tiltak fra kommunen, fylkeskommunen, NAV, frivillige organisasjoner og private bedrifter. Før programmet iverksettes skal det gjennomføres en arbeidsevnevurdering og det lages plan som beskriver innhold og oppfølging i programmet. Planen skal inneholde aktiviteter som styrker muligheten til arbeid, aktivitet og økt samfunnsdeltakelse. Deltakeren har ansvar for å følge opp planen i samarbeid med NAV-kontoret. Deltakere i kvalifiseringsprogram har rett til stønad tilsvarende 2 G pr år. Nye reformer, lovendringer av betydning Arbeidsavklaringsstønad ( ) Rollag kommune Side 17

18 Målindikatorer: Mål 2009 Økonomi: 0 % avvik regnskap/budsjett F: -1,6 %/ 0 % 0 % R:-8,7 % NAV etablering i h.h.t. budsjett 0 % Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV opplæring. Sykefravær NAV Numedal Nå definerte interne mål NAV Numedal Medarbeider undersøkelser Gjennomførte medarbeidersamtaler ja Nei ja Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal NAV Numedal 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid Oppnå definerte eksterne og lokale mål Jfr. tildelt måltall NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte Lovpålagte frister (flere ulike frister ut fra status i saker) frister frister Bostøtte Termin frister Termin frister Mnd. frister Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i Rollag kommune Side 18

19 4.a.7 Plan og utvikling Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/arbeider Planarbeider Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Forprosjekt renseanlegg i Veggli. Innføring av elektronisk byggesaksbehandling Gjennomføre utbygging på vannverkene Gjennomgang av plan for Rollag sentrum Jamfør prosjektskisse Det har vært et høyt trykk på eiendomskatt i Dette har lagt beslag på enhetens ressurser og nedprioritering av andre oppdrag som nå må løses i 2009 Ledningskartverk for kommunaltekniske anlegg Bygging bio brensel anlegg Rollag Kommunedelplan og kommuneplan samfunnsdel Plan for avslutning på Trollhølen Brannvesen forebyggende del og plansamarbeid Plan og bygningslov samt forurensingsloven som setter krav om tilsyn. Dette arbeidet er igangsatt i 2008 men det kommer ytterligere Videre utvikling og oppfølging av prosjekter, tiltak og planer med samfunns-utviklingsmål vil ventelig kreve en del ressurser fra enheten her nevnes blant annet; kommuneplanens samfunnsdel tettstedsutvikling vern/bruk av Numedalsbanen biobrensel utnytting av Veggli Næringspark eventuell næringsutvikling som følge av vern av Trillemarka/Rollag østfjell oppfølging av fylkes- og fylkesdelplaner breibandsutbygging prosjektet Lys i alle glas klargjøring av store boligtomter flerkommunale prosjekter i regi av Kongsbergregionen Disse arbeidene er fortsatt like aktuelle i 2009 Rollag kommune Side 19

20 Målindikatorer: Mål 2008 Mål 2009 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett utg % avvik regnskap/budsjett inntekter Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatte % Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Sykefravær i % 6,7 4 4 Tjeneste: Gjennomført Feiing i % av antall husstander Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverk Flom 0 0 Besøk Middelalderuka totalt (hele dalen) Elektroniske tjenester (selvbetjening): Byggsøk planlegges innført % Tabellen er noe endret og mangler derfor en del historiske tall. Tabellen viser stort avvik budsjett/regnskap. I hovedsak er både utgifter og inntekter budsjettert for lågt, mens nettobalansen har vært forholdsvis grei. Vi mener dette vil bedre seg nå. Rollag kommune Side 20

21 4.a.8 Idrettsskolen Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/arbeider Planarbeider Interkommunalt samarbeid. Utvikle praksisplasser for elevene. Vedlikehold bygninger jmfr. plan. Diverse. 1. Idrettsskolens forankring i Rollag kommune. Hva vil Rollag kommune med folkehøgskolen. Hvilken plass skal skolen ha i kommunen. 2. Avklare ansvar- og oppgavefordeling mellom skole og eier. Nye linjer pedagogisk program. Markedsføring av halv/helårskurs. Utvikle en jibbearena i tidligere telemarksbakke. Rehabilitere skitrekk/lys. Samarbeidsavtale med NIF angående utveksling med to studenter fra Zambia. Fredskorpset. Oppstart høst Avtale med RK om jaktløyve. Arrangere folkehøgskolens pedagogiske drøftingsdager i Skoler/treningssentre/organisasjoner/politi/fysioterapi osv Kostnad mill. Målindikatorer: Mål 2009 Økonomi % avvik regnskap/budsjett 0.k. 0% 0 % Medarbeidere Gjennomsnittlig stillingsstillingsstørrelse per ansatt 75,7 % 79 % 79 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 30 % 95 % 50 % Tjeneste Kapasitetsutnyttelse 96 % 100 % 100 % Fullverdi gjennomføring 95 % 95 % 85 % Utleie - sluttsum Rollag kommune Side 21

22 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2009 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Budsjett 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2007 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Rollag kommune Side 22

23 Budsjettskjema 1B - driftsregnskapet Fordeling: Budsjett Budsjett Regnskap Beløp i 1000 kroner Sum fordelt i driften: Avdrag etableringslån ovf investering Kraftomsetning Avskrivninger (motpost) Kompensasjon mva på investeringer Omstilling/lønnsoppgjør/reguleringspremie Premieavvik Idrettsskolen Enheter: Korrigering enhetenes rammer for: Bruk av fond i driftsrammen Avsatt til fond i driften Støtte til idrettslag ovf inv Brukt konto Enhet helse Helse Pleie og omsorg Idrettsskolen Rollag kirkelig fellesråd Rollag barnehage Rollag skole Sosial og barnevern Fellestjenesten Plan og utvikling Veggli barnehage Veggli skole Sum fordelt Rollag kommune Side 23

24 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Budsjett 2009 Budsjett 2008 Regnskap 2007 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Rollag kommune Side 24

25 Budsjettskjema 2 B - Investeringer Avdrag startlån Mottatt avdrag startlån Egenkapitaltilskudd KLP Undervisningsutstyr IT; Rollagskolen IKT Badekar bygdeheimen Male /oppussing av østveggen på bygdeheimen samt kommunehuset Avløp Veggli industri/ forretningsområde Lys i lysløype Veggli Utbedring av badedammen Asfaltering ved Veggli Næringspark Lydtett dør F-sal/K-sal + oppgradering Nedlegging av høyspendt kabel industriområdet Reservevannforsyning Veggli Tilknytning høydebasseng/renovering. Rollag Bygging/Totalrenovering av Veggli renseanlegg Nyanlegg kommunale veier Bio energi opprustning Ovf til Rollag kirkelig fellesråd: Veggli kirke, nye benker, teppe, slipe gulv Rollag kommune Side 25

26 Økonomisk oversikt - Drift Oppr. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2007 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger Rollag kommune Side 26

27 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Rollag kommune Side 27

28 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Budsjett 2009 Oppr. budsjett 2008 Regnskap 2007 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Rollag kommune Side 28

29 Kommunale avgifter og gebyrer Barnehage jfr makspris i forslag til statsbudsjettet. Ingen endringer fra Foreldrebetaling: Kostpenger: 1/1 plass: kr Kr 200 4/5 plass: kr Kr 160 3/5 plass: kr Kr 120 ½ plass: kr Kr 100 2/5 plass: kr 932 Kr % søskenmoderasjon for barn nr 2, og gratis for nr. 3. Betaling for 11 måneder. Ekstradag koster kr kr 10 i kost. Totalt kr 157 Pleie- og Omsorg Egenandlene økes med 5 % fra G-Gruppe Inntil 2G Kr. 17,- Kr. 18,- 2G - 3G kr. 38,- kr. 40,- 3G - 4G kr. 52,- kr. 54,- 4G - 5G kr. 69,- kr. 72,- 5G - 6G kr. 88,- kr. 92,- 6G - 7G kr. 106,- kr. 111,- over 7G kr. 127,- kr. 133,- Vask av klær ved Bygdeheimen: Tilsvarende 1 hjemmehjelpstime Korttidsopphold i sykehjem mv Dagopphold Pris som egenandel ovenfor kr. 118,- for døgnopphold kr. 59,- Egenandeler Middagssalg ved Bygdeheimen Kr 53,- kr. 55,- Leie av trygghetsalarm Kr 60,- pr måned kr. 63,- pr. måned Rollag kommune Side 29

30 Plan og byggesaksgebyrer med virkning fra Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 109, og forskrift til plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett 18. Forurensingsforskriftens Byggesaksgebyret innbefatter saksbehandling og tilsyn av byggesaker etter plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter. Gebyrer Byggesak Antall fakturerte gebyr (hytter vektes = 4) Endring i aktivitetsnivå -8 % Gebyrøkning 2009 fra 2008 gitt nytt aktivitetsnivå: 13 % Tilltatelse til Gebyr (kr) Nytt gebyr (kr) 1 Gebyr for byggemeldinger/søknader 1. Boligbygg søknad om enkle tiltak 95b og Hytter søknad om enkle tiltak 95b og Industri, offentlig bygninger, forretninger søknad om enkle tiltak 95b og 93 under 200 m pr m 2 over 200 m 2 5,00 5,60 pr. m 2 over 500 m 2 3,00 3,40 4. Tilbygg av alle kategorier og hovedombygning søknad om enkle tiltak 95b og 93 over 30 m pr. m 2 over 50 m 2 5,00 5,60 pr. m 2 over 500 m 2 3,00 3,40 5. Garasje, bod o.l. søknad om enkle tiltak 95b og 93 over 30m pr. m 2 over 50 m 2 5,00 5,60 6. Byggemelding under 86a Trafoer, pumpestasjoner telefon kiosker med mer Meldingsaker driftsbygning i landbruket Bruksendring 83 c Enkle bruksendringer Bruksendring som krever dispensasjon Søknad om riving 93d Bygningstekniske installasjoner 93e Rørinstallasjoner ventilasjonsanlegg rehabilitering av piper kuldeanlegg med mer Installasjoner av ovner Andre varige konstruksjoner 84 Enkelt anlegg Større anlegg i tillegg pr. enhet Dispensasjoner til bygningstekniske saker 7 fra lov eller forskrift. Kommer i tillegg til byggesak Enkle uten uttalelse fra andre myndigheter Med uttalelse fra andre myndigheter Gebyrer Byggesak Rollag kommune Side 30

31 14. Behandling av utslippssaker Enkelt anlegg Større anlegg i tillegg pr. enhet (hytte/hus=enhet) For behandling av søknader om deling av grunneiendom etter 93 h Årlig avgift for kontroll og vassdragsovervåkning eller pr PE 10,00 11, Ved søknad om utslippstillatelse for hytter i nedslagområdet til Nørståi (som erstatning for reservevannkilde) Behandling av ulovlig bygging Behandling av ulovlige utslipp Arealplansaker - 1. Reguleringsplaner alle kategorier pr. tomt over 5 tomter. Gjelder nye tomter i hht. planforslag Planer som ikke gir nye tomter Bebyggelsesplaner Mindre reguleringsendring av reguleringsplan Dispensasjon fra plan- eller reguleringsplan (kommer i tillegg til byggesak) Utsettingsarbeider av bygg i marka 1. Hytter Alle andre kategorier Ikke lovpålagt hjelp til den enkelte vedr. grunnundersøkelse og prøvetaking 1. Sikteprøve pr. stk Infiltrasjonstest Rollag kommune Side 31

32 Kart- og oppmålingsgebyrer med virkning fra GEBYRREGULATIV ETTER DELINGSLOVEN 5-2. FORSKRIFT OM GEBYR I M.A. DELINGSLOVEN AV GEBYRSATSENE ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DD.MM.20ÅÅ I SAK 00NN/ÅÅ. 1. Gebyr for kart- og delingsforretning over areal overført ved grensejustering (tilleggsareal) Areal i m 2 Gebyr i kr. fom. tom Overstiger arealet m 2 beregnes gebyr etter pkt Gebyr for kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning over arealer til utbygningsformål. Areal i m 2 Gebyr i kr. fom. tom For areal over m 2 øker gebyret med kr. 400,- pr. påbegynt dekar. 3. Gebyr for kartforretning over grenser. Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gås opp betales gebyr etter pkt. 2. A. Beregningsgrunnlag: Sidelengde. f.o.m. t.o.m. Gebyr i kr Videre økes med kr. 700,- pr. påbegynt 25 meter. B. Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkt. Grensepunkt Gebyr i kr. Inntil Rollag kommune Side 32

33 Inntil Videre økes med kr. 700,- pr. grensepunkt. Det rimeligste alternativ skal benyttes. 4. Gebyr for grensepåvisning. Gebyret brukes der det er tilfredstillende målebrev. Hvis naboer må innkalles skal det betales etter pkt. 2 eller 3. Videre økes med kr. 330,- pr. punkt. Grensepunkt Gebyr i kr. Inntil Inntil Gebyr for kopiering av kart. A1 300 A2 200 A Gebyr for kartforretning over feste samt fra feste til eiertomt. For kartforretning over punktfeste betales 50% av minstebeløpet i tabell 2 dersom merking og /eller oppmåling i marka er nødvendig. Hvis det er unødvendig med merking og/eller måling i marka, beregnes gebyr kr ,-. Videre er gebyret kr. 330,- pr. punkt. 6. Gebyr for avbrutt forretning. Ved tilbakebetaling (etter at forretningen er berammet), avbrutt eller annulert forretning betales kr. 600,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid. Ved tilbakekalling før forretningen er berammet betales kr. 120,-. 7. Gebyr for påtegning av målebrev og ajourføring av målebrev. Delingslovens 2.3, forskrifter kap. 11 og 20. For påtegning ved grenseregulering/-justering og ajourføring av målebrev betales kr. 500,- Når nytt målebrev blir utstedt istedenfor at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales større gebyr enn for ajourføring. 8. Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev. Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både den aktuelle eiendommen og naboeiendommen. Alle aktuelle fradelinger og grensereguleringer tas med. For slik ajourført gjenpart betales 10% av gebyret for kartforretning, dog minst kr. 800,-. 9. Gebyr for midlertidig forretning. Forskriftene kap. 2. Rollag kommune Side 33

34 For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr ,-. Fullt gebyr etter pkt. 1 og 2 kan innkreves samtidig. Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning. 10. Gebyr for registreringsbrev. Forskriftene kap. 27. For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr ,-. Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 120,- for hvert ekstra registernummer. 11. Gebyr for kartforretning og kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer. For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, almen fritids- og andre almennyttige formål, betales etter anvendt tid begrenses til maks. halvt gebyr etter pkt. 2 og Behandlingsgebyr etter lov om seksjonering av fast eiendom av 23. Mai Gebyr for kommunens behandling av begjæring om oppdeling i eierseksjoner/ reseksjonering Når befaring avholdes. 5 x rettsgebyret 1.2. Når befaring ikke avholdes. 3 x rettsgebyret 1.3. Gebyr etter delingsloven dersom det utarbeides målebrevskart over ubebygde deler av tomten som skal inngå som tilleggsareal til en bruksenhet Gebyr for tinglysing av vedtaket om seksjonering skal kreves inn av kommunen Gebyr for kommunens saksbehandling og tinglysingsgebyr skal kreves inn før det blir gjort nevneverdig arbeide i saken. Hvis kommunen ikke gir tillatelse til seksjonering returneres halve saksbehandlingsgebyret og hele tinglysingsgebyret. 13. Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid. Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsen skal beregnes etter 1,2 av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. Minstegebyr kr. 0, Urimelig gebyr. Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet anses å bli urimelig høyt, kan hovedutvalget for teknisk sektor fastsette et passende gebyr. I spesielle tilfeller kan hovedutvalget for teknisk sektor etter søknad redusere gebyret. 15. Betalingsbestemmelser. Gebyret skal innbetales til kommunekassen etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Rollag kommune Side 34

35 Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonspunktet. Dette gjelder også tinglysingsgebyr. Betaling kan kreves før forretning berammes, eller annet arbeid igangsettes. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, merkemateriell og arbeider med merking av grenser. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene jf. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. Slamgebyr 2009 Renovasjonsgebyr 2009 Retningslinjer for renovasjonsavgift for fastboende. 1. Det er tvungen renovasjon i hele kommunen. Det vil allikevel ikke bety at hver husstand skal ha hvert sitt søppel stativ. Inntil 3 husstander kan gå sammen om et stativ. Familiene må i så fall gjøre Rollag kommune Side 35

36 en avtale seg i mellom og undertegne på at de er tilknyttet det spesielle stativet. Kommunen kan splitte opp regningen (etter avtale). 2. Betaling vil bli som for 1 husstand. 3. Stativene leies ut av kommunen gratis. Opphører ordningen må disse tilbakeleveres. 4. Sekkene utleveres av renovasjonsmannskapet, men den enkelte abonnent har ansvaret for å feste den i stativet, passe på at skarpt pakkes og at forholdene er lagt til rette for henting av sekkene. Det kan også plasseres ekstra sekker ved stativet. 5. Stativet må plasseres maks. 15 m fra egen stoppe/snuplass for søppelbilen. 6. Renovasjonsbilen kan ikke kjøre helt fram til hvert enkelt eiendom. I utgangspunktet skal stativene stå ved offentlig vei. Er veien grei framkommelig kan bilen kjøre gratis den del av den private veien hvor det er mer enn 3 søppelstativ. Dette betinger at det er opparbeidet grei snuplass ved dette punktet. Abonnenten kan allikevel bestille bilen helt fram. Det vil da koste kr. 2,50 pr. 100 m veilengde pr.gang. Minstesats kr. 250,- pr. år. 7. Renovasjonsbilen tømmer i vinterhalvåret hver 14. dag og i sommerhalvåret hver uke. 8. Prisreduksjon på kr.300,- for de som fjerner organisk avfall. (matavfall). 9. Kommunen må inngå en kontrakt med abonnenten. Der må abonnenten skrive under på at han ikke skal levere organisk avfall og at han kan behandle denne delen tilfredsstillende selv. Eksempel(tillegg for kjøring): 1000 m - kr. 25,-/gang 48 tømminger/år. 25 x 48 kr ,- GEBYRREGULATIV FOR LEVERING PÅ MILJØSTASJONEN Sortert avfall fra husholdningene leveres gratis. Eventuelt restavfall til conteiner på søppelplass betales etter selvkost - kr. 1,- pr. kilo. Retningslinjer for hytterenovasjon I alle hytteområdene er det tvungen renovasjon. Det er utsatt søppelboder/conteinere på adkomstveier til hytteområdene hvor abonnentene kan tømme søppel. Bodene/conteinerne blir tømt hver uke utenom vinterhalvåret. I vinterhalvåret tømmes de etter behov. Det kan søkes fritak for betaling av renovasjonsavgift, hvis hytten har en lengre avstand enn 2 km fra bilveg (sommer) eller det er andre spesielle omstendigheter Vann og avløpsgebyr Vannavgift kr. 9,- pr. m3 + fast del Kloakkavgift kr. 11,60 pr. m3 + fast del Tilknytningsavgift vann lav sats kr. 44,- pr. m2 Tilknytningsavgift kloakk lav sats kr. 69,- pr. m2 Tilknytningsavgift vann høy sats kr. 66,- pr. m2 Tilknytningsavgift kloakk høy sats kr. 83,- pr. m2 Leie av vannmåler kr. 300,- Rollag kommune Side 36

37 , Avløpsgebyr 2009 Vanngebyr 2009 Abonnementstyper Sum gebyr 2009 Fastdel av gebyr 2008 Var. Gebyr 2008 Fastdel av gebyr 2009 Var gebyr 2009 Boliger med vannmåler Boliger under 75 m Boliger m Boliger over 150 m Næring under 500 m Næring m Næring over 1000 m Næring over 2000 m Pris pr. m2 9,00 Vannmålere Kr Retningslinjer for avgifter 1. Tilknytnings- og årsavgifter beregnes etter bruksareal. 2. På gårdsbruk tas boligen og de areal av driftsbygningen som har vanninntak med. 3. Alle vannforbrukere utenom boliger skal ha vannmålere som leses av årlig. 4. Bolighus kan også benytte vannmålere med en fastsatt minstetakst. 5. Benyttes vannmåler brukes også samme antall m3 til beregning av kloakkavgift. 6. Installering av vannmåler betales av bruker, kommunen eier vannmåleren. 7. Ved industri/forretning taes alle bygninger med også de uten vanninnlegg. Hvis gebyret etter dette anses å bli urimelig høyt, kan NMR, etter søknad fra byggherre, fastsette et passende gebyr. 8. Tilknytningsavgiften for vann og kloakk innenfor kommunens område hvor tomtekjøper i tomteprisen betaler for vei, vann og avløp belastes lav sats. Ellers betales høy sats. Avgiftsregulativ Ved beregning av årsavgifter etter bruksareal ganges arealet med 1,5 og med prisen pr. m3. Eksempel - vann: 120 m2 bolig = 120 m2 x 1,5 x kr. 9,00 pr. m3 kr. 1620,- + fast del Eksempel - kloakk: 120 m2 bolig = 120 m2 x 1,5 x 11,60 pr. m3 kr. 2088,- + fast del Eksempel på beregning av tilknytningsavgift vann Rollag kommune Side 37

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 6 Helse... 8 Pleie og omsorg... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 12 Skole... 17 Veggli

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til

Kommunestyrets vedtak til Nore og Uvdal kommune Foto Emilie Bølviken Kommunestyrets vedtak til Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 K-sak 115/2012 behandlet 17. desember 2012 INNHOLD SIDE Kommunestyrets vedtak: 3 Hovedoversikt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell FLESBERG KOMMUNE Blefjell Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 K- sak 55/13 INNHOLD SIDE K-sak 55/13 av 12.desember 2013 Vedtak... 2 Hovedoversikt driftsrammer

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2009 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Skolene 23 Barnehagene

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 15 Helse/pleie og omsorg... 20 Teknikk, plan og

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012 Rollag kommune Vinner fotokonkurranse Foto: Narve Lid Rådmannens årsrapport Mars 2013 INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport 2013

FLESBERG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Måsøy kommune Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.14 sak 66/14 Endring vedtatt i kommunestyret 19.03.15 sak 7/15 Innhold Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Budsjett 2015. Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1

Budsjett 2015. Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1 Innhold BUDSJETT 2015 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3 VEKTING AV LÅN 6 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 13 BUDSJETTRAMMER 2015, BUDSJETTSKJEMA 1B 14 BUDSJETTSKJEMA

Detaljer

Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 GRATANGEN KOMMUNE. Budsjett HP 2015 2018, Formannskapets innstilling

Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 GRATANGEN KOMMUNE. Budsjett HP 2015 2018, Formannskapets innstilling Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 215 HANDLINGSPROGRAM 215 218 GRATANGEN KOMMUNE Budsjett HP 215 218, Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse Del 1. HANDLINGSPROGRAM 215-218... 3 1.

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 11/1033 36 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 Foto O. L. Steinveg Vedtatt av kommunestyret i sak 96/11 i møte 13.12.2011 Innholdsfortegnelse... 9... 10... 11... 13... 17... 18...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Generelle kommentarer 5 Delegering av

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2011 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Veggli skolen 24

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer