FRONTFAG OG SAMORDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRONTFAG OG SAMORDNING"

Transkript

1 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 10/12 FRONTFAG OG SAMORDNING 1. Frontfagsmodellen og dens begrunnelse 2. Samordningen virker 3. Nærmere om samordningen i Norge 4. Aktuelle problemstillinger Vedleggsdata om industrien i LO-NHO-området Momenter til tre-partsmøte hos statsministeren 11. septmeber etter hovedeoppgjøret 2012 September 2012

2 1. FRONTFAGSMODELLEN OG DENS BEGRUNNELSE Frontfagsmodellen kan sies å ha to hovedfunksjoner som retningslinje for lønnsoppgjørene: Frontfaget (definert som internasjonalt konkurranseutsatte næringer)angir rommet for samlet lønnsøking; kort sagt den lønnsevne økonomien har som er forenlig med stabil høy sysselsetting. Oppfølging av en slik norm bedrer grunnlaget for sysselsettingsfremmende tiltak fra staten Den forutsetter parallell lønnsvekst mellom de brede avtaleområdene Rammens størrelse skal gi en stabil inntektsandel til bedriftene og tilsvarende en stabil andel (av faktorinnteketen, iflg nasjonalregnskapets definisjon) til lønnstakerne. Litt forenklet tilsvarer den summen av produktivitetsveksten og prisøkingen på den relevante produksjonen (konkurranseutsatte bransjer, dvs eksportrettet virksomhet og den som konkurrerer med import til Norge). I Norge har disse prinsippene for lønnsdannelsen vært formulert gjennom den såkalte hovedkursteorien eller Aukrustmodellen 1. Denne teorien tar som utgangspunkt at norske bedrifter må gå like godt som utenlandske. Lavere avkastning i Norge vil føre til satsing i utlandet fremfor innenlands. Dette medfører at reallønnsnivået hos oss ikke kan være høyere enn det som produktivitetsnivået gir grunnlag for. Dersom reallønnen vokser raskere enn produktiviteten, vil det føre til en gradvis nedbygging av konkurranseutsatt sektor. Begrepet frontfag brukes da følgelig også om avtaleområder som forhandler først og som ligger nærmest operasjonaliseringen av konkurranseutsatt sektor". I Norge har verkstedindustrien (ofte sammen med andre deler av privat sektor i LO) vært frontfag når det er forbundsvise oppgjør; LO-NHO-området når det er samordnet oppgjør. Samme forhandlingsresultat gjøres automatisk gjeldene der YS har avtaler for de samme grupper som LO. Andre områder har også sett seg tjent med å avvente frontfaget, noe de strengt tatt ikke alltid behøvde. Det kan ha vært ønskelig både av hensynet til gjennomslagsmulighet og andre ressurser for å gjennomføre forhandlingene. Den samfunnsmessige berettigelsen av et frontfag oppstår særlig når en ønsker samordning av lønnsdannelsen. I Norge har det vært bred enighet om at slik samordning er ønskelig. Dette for å unngå et uheldig kappløp mellom ulike arbeidstakergrupper som gir for høy lønnsvekst og truer sysselsettingen. Når de 1 Se NOU 2003:13, vedlegg 3. 2

3 fleste land har til dels mye høyere arbeidsløshet enn Norge kan dette i stor grad tilskrives at lønnsdannelsen fungerer for dårlig. Dette gir seg utslag i at lønnsveksten raskt tiltar når arbeidsmarkedet blir strammere. Det antas at selv ved en såpass høy ledighet som 6-7 pst, vil lønnsveksten i mange land begynne å vokse uheldig mye. Når partene på sentral plan kan styre lønnsveksten, gir det myndighetene rom for mer ekspansiv budsjett- og rentepolitikk enn ellers. Sammenhengen kan illustreres ved det som kalles likevektsledighet eller strukturell ledighet. Kort sagt skal dette tallet indikere hvor lav arbeidsledigheten kan bli før pris- og lønnspresset blir for stort. Dette ledighetsnivået kan ikke beregnes eksakt på en udiskutabel måte, bl.a. fordi det kan endres over tid. De etterfølgende anslag (økonomiene før finanskrisen) illustrerer imidlertid at arbeidsmarkedene fungerer ulikt mellom land og at det er en fordel for sysselsettingen at denne indikatoren på arbeidsmarkedets virkemåte er lavest mulig. Anslag på likevektsledighet 2008 fra OECD Polen 12,3 Spania 9,4 Hellas 8,9 Tyskland 8,3 Frankrike 8,2 Belgia 7,9 Finland 7,4 Sverige 7,0 Storbritannia 5,4 Østerrike 5,3 USA 4,9 Danmark 4,3 Sveits 3,7 Nederland 3,5 Norge 3,3 Det er også andre hensyn enn sysselsettingen som taler for samordning av lønnsdannelsen. Også muligheten til å styre fordelingen av lønnsutviklingen og bl.a. ivaretakelse av hensynet til lavlønte arbeidstakere og likelønn blir da større. Det fordelingsmessige resultat blir mer tilfeldig og ulikt når lønnsdannelsen overlates til markedet gjennom individuelle avtaler eller forhandlinger for enkeltgrupper som ikke ser noen interesse i å medvirke til det som samlet sett er rettferdig og en fornuftig lønnsutvikling for økonomien som helhet ( kollektiv fornuft ). Den etterfølgende figur viser at lønnsforskjellene er mye mindre i Norge enn i land med mer desentral og markedsstyrt lønnsdannelse. 3

4 6 Lønnsulikhet Heltidsansatte, P90/P10-rate, forhold høy-/lavlønnte ,3 2,3 2,7 3,6 5,0 0 Norge Sverige Danmark UK USA Kilde: OECD En tredje hovedbegrunnelse for å samordne lønnsdannelsen fra fagbevegelsens synspunkt er muligheten til å oppnå andre forhandlingsresultater enn lønnsutvikling som f eks kortere arbeidstid. Særlig om en skal oppnå noe for brede medlemsgrupper, må en samle forhandlingsstyrken på et samordnet nivå og presse arbeidsgiversiden til det samme. En fjerde viktig begrunnelse er organisasjonenes mulighet til innflytelse over den økonomiske politikken. Det kan dreie seg om å knytte tariffoppgjørene til sosiale forbedringer med myndighetenes medvirkning (som etablering og utvikling av AFP) eller å styrke sysselsettingspolitikken gjennom dialog om statlige virkemidler. Ved at LO kan bidra til fornuftig styring av lønnsutviklingen skapes det større spillerom for myndighetenes innsats, og en kan oppnå et virksomt samarbeid til beste for jobbene. Muligheten til samordnet opptreden på vegne av arbeidstakerne kan være en like viktig kanal for samfunnsmessig innflytelse som det å mobilisere et høyt medlemstall. De fleste regjeringer vil se verdien av institusjoner som kan bidra til samfunnsstyringen i en verden preget av sterke markedskrefter nasjonalt og internasjonalt. 4

5 SAMORDNINGEN VIRKER Det er lett å konstatere at lønnsdannelsen i Norge lenge har vært preget av sterk samordnet lønnsutvikling mellom hovednæringene. Den etterfølgende figur viser utviklingen fra år 2000 med omtrent samme årlige lønnsvekst blant disse. Avvik ett år kan lett ses sammen med avvik i motsatt retning året før. Frontfagsmodellen skal gi parallell lønnsvekst over tid mellom hovedområdene. Årlig endring i pst iflg. TBU juni Industri (NHO) Kommune Vi kan også se at lønnsveksten har samsvart meget bra med den lønnsevne frontfagsmodellen tilsier at næringslivet skal ha, uttrykt ved en rimelig stabil andel av verdiskapingen til kapitaleierne. Den etterfølgende figur viser en ganske stabil langsiktig fordeling av verdiskapingen til henholdsvis arbeid og kapital. Stat Likevel helt i samsvar med frontfagsmodellen: Fordeling av (faktorinntekt) inntekt i %, industri, iflg. TBU 2011 Kapital Arbeid (lønnsandel) 5

6 3. NÆRMERE OM SAMORDNINGEN I NORGE I det lange løp er det i mange land en tendens til at lønna i industrien setter en norm for lønnsnivået. Det har sammenheng med at industrien er den internasjonale næringen hvor priskonkurransen er mest direkte og hvor lønnsutviklingen må henge sammen med produktivitetsutviklingen.. Tjenestesektorene har ofte ikke samme mulighet til å øke produktiviteten. Mennesker lar seg ikke så lett erstatte med maskiner verken på hotell, restaurant, hos frisøren eller i taxien. Det samme gjelder skole, barnehage og annen omsorg. Men skal industrien klare seg, må den ikke bare måle seg mot utviklingen i konkurrerende industri ute. Den må heller ikke bli overkjørt av andre sektorers lønnsutvikling innenlands. Da vil den istedenfor å bli utkonkurrert på pris overfor utlandet tape konkurransen om arbeidskraften her hjemme eller heve lønningene slik at konkurranseevnen på nytt forverres. En utvikling som tjener industrien vil også være det som i lengden tjener de øvrige sektorer. Den er grunnlaget for bosettingen i distriktene, inntektsgrunnlaget for bygge- og anlegg, transport og annen tjenesteyting. Og svikt i disse vil ramme skatteinntektene, trygdeutgiftene og grunnlaget for offentlig sektor. Det som særlig har medvirket til særlig sterk samordning av lønnsdannelsen i Norge har vært: Hovedorganisasjoner som er parter i tariffavtaler og lønnsoppgjør på vegne av tilsluttede forbund Høy organisasjonsgrad og høy avtaledekning Sterk parallellitet i avtaleperiodenes lengde og utløpstidspunkt Sterk statlig medvirkning og samarbeid med partene i arbeidslivet Faste institusjoner som Regjeringens Kontaktutvalg for inntektsoppgjørene og TBU Riksmeklingsmannens sterke rolle og funksjon Det er kun få land i verden som har noe tilsvarende på disse punktene enkeltvis, kanskje ingen med samlet sett så mange og sterke samordnende mekanismer. 6

7 4. AKTULLE PROBLEMSTILLINGER Basert på de senere års erfaringer, er det noen utfordringer for lønnsdannelsen som kan trekkes fram. Den ene er at enkelte områder peker seg ut med klart høyere lønnsvekst enn det samlede frontfaget (industri i alt). Det er også blitt en varig tendens at industriarbeiderne kommer lavt ut. Årslønnsvekst siste ti år, pst 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Industrifunksjonærer, NHO Industri i alt, NHO Industriarbeidere, NHO Verkstedsoverenskomsten Finanstjenester (TBU) I industrien ligger veksten for funksjonærene klart i overkant av arbeidernes gjennom hele perioden. Den etterfølgende figur illustrerer at dette betyr en del for lønnsfordelingen over tid. Og vi ser at finansnæringen er den som ligger aller høyest blant de større områdene. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 68,2 Lønnsvekst fra 2001 til 2011 i pst Kilde: TBU-rapport juni 2012, bearbeidet 61,0 57,8 56,7 56,1 52,4 51,1 7

8 Varehandel Industri Transport Bygge- og anlegg Hotell og restaur Utleie Alle næring En annen viktig utfordring er den betydning den store innvandringen etter hvert vil få for lønnsdannelsen. Den foregår i særlig omfang der graden av fagorganisering er lav. Organisasjonsgrad (yrkesaktive fagorganiserte i prosent av arbeidstakerne i næringer) Industri Bygg og anlegg Varehandel Hotell og restaurant Transport Privat tjenesteyting Kilde: Fafo notat 25/2010 Innslaget av innvandret arbeidskraft er særlig stort i bemanningsbransjen; eller nærmere bestemt i utleie av arbeidskraft. Her er avtaledekningen svært lav og fagorganisering vanskelig fordi de innleide oftest tilhører en annen bransje enn det innleiebedriftens egne ansatte gjør. 60% Utenlandsandel etter bransje 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: SSB, registerbasert sysselsettingsstatistikk. 8

9 Vedleggsdata for industri i LO-NHO området Årsønnsvekst i pst per år noen perioder t.o.m siste år 5 siste år 10 siste år Industriarbeider Verkstedoverenskomsten Industrifunksjonærer Industri i alt 4,0 4,0 4,5 4,3 4,6 4,7 5,1 4,9 4,2 4,3 4,9 4,6 Kilde: Beregningsutvalget, kursiv egen beregning Fordeling av sysselsatte i NHO 2011* Industrifunksjonærer 44 pst Industriarbeidere 56 pst Kilde: Beregningsutvalget Antall årsverk i noen avtaleområder i industri, 2011 Verkstedsoverenskomsten Byggeindustrien Den elektrokjemiske industri Kjøttindustri Fiskeindustri Kjemisk-teknisk industri Baker- og konditori Flyoverenskomsten Fellesoverenskomsten treforedling Møbel og annen treindustri Avistrykkerier Bryggerier Farmasøytisk industri Trykkerier Operatørselskaper-(landvirksomhet) TEKO Kilde: NHO 9

I OG BORTENFOR KRISA - retningslinjer for LO s tariff- og sysselsettingspolitikk

I OG BORTENFOR KRISA - retningslinjer for LO s tariff- og sysselsettingspolitikk I OG BORTENFOR KRISA - retningslinjer for LO s tariff- og sysselsettingspolitikk I. Jobb nr.1 II. III. Rettferdig fordeling Sammen i krisetid 1 Også i krisetid er avtaleutvikling og kollektive forhandlinger

Detaljer

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:5 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate

Detaljer

KRISELAND SPANIA LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING. 2. Viktige grunntrekk ved spansk økonomi og arbeidsliv

KRISELAND SPANIA LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING. 2. Viktige grunntrekk ved spansk økonomi og arbeidsliv LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/10 KRISELAND SPANIA 1. Jobb- men ikke gjeldskrise ennå i) Stor økning i ledighet men samtidig økt produktivitet ii) Renta har vært

Detaljer

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2010 Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 29 Arbeidstidsordninger 31 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 31 Inntektsregulering

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Dok 1 18.04.13 kl. 10.30

Dok 1 18.04.13 kl. 10.30 Dok 1 18.04.13 kl. 10.30 Tariffrevisjonen 1.mai 2013 Innledning LO Kommune presenterer med dette sine krav for 2.avtaleår. Kravet er i samsvar med vedtak i Landsorganisasjonens representantskap 19.februar

Detaljer

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel

Detaljer

Midlertidige ansettelser og sysselsetting

Midlertidige ansettelser og sysselsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/13 Midlertidige ansettelser og sysselsetting Hva er erfaringene? 1. Om sysselsetting, produktivitet og trygghet 2. Oppsummerte

Detaljer

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv LANDSORGANISASJONEN I NORGE Samfunnspolitisk avdeling FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv 1. Holdningen til sosial ulikhet er grunnleggende 2. Maktbalansen i samfunnet -den klareste

Detaljer

Unios krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 1 13. april 2012, kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2012 Det vises til vedlagte inntektspolitiske uttalelse fra Unio, vedtatt i styremøte

Detaljer

HOVEDLINJER FOR MELLOMOPPGJØRET 2013

HOVEDLINJER FOR MELLOMOPPGJØRET 2013 Vedtatt av representanskapet 19.februar HOVEDLINJER FOR MELLOMOPPGJØRET 2013 1. Forhandlingsgrunnlaget Følgende ble formulert i frontfaget : "Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom

Detaljer

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Blikk på partiene 4/13 FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 1. Arbeidslivets betydning 2. Fagbevegelsens rolle

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 1. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 1. Verdensøkonomien er i ulage. Den er tynget av

Detaljer

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere RAPPORT 2004:9 Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp Arbeidsmarkedet for akademikere ISF 2004 Rapport 2004:9 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208

Detaljer

DE DER OPPE - om topplederes lønnsutvikling

DE DER OPPE - om topplederes lønnsutvikling nr 2/02 DE DER OPPE - om topplederes lønnsutvikling Direktør Arbeider 1. Sterk lederlønnsvekst også i 2001 2. Problemer med lokal lønnsdannelse 3. Kjenner du noen? 4. Mulige tiltak 5. Ulike syn- partiene

Detaljer

Lønns- og prisutviklingen

Lønns- og prisutviklingen Økonomiske analyser /2003 Lønns- og prisutviklingen Lønnsutviklingen Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var veksten i lønn per normalårsverk 5,3 prosent i 2002, mot 5,0 prosent i 200 og 4,5 prosent

Detaljer

Unio-kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav I Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav I 8. april 2010 kl 12.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Ved oppgjøret i 2008 ble partene enige om følgende: "Unio og KS er enige om viktigheten av at kommunesektoren

Detaljer

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Krav I 23. april 2015 kl. 10.00 Innledning Det vises til Hovedtariffavtalen kapittel 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår. Det vises også til protokoll fra

Detaljer

RAPPORT 2004:3. Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne

RAPPORT 2004:3. Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne RAPPORT 2004:3 Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997 2001 ISF 2004 Rapport 2004:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

FRONTFAGSMODELLEN I FORTID, NÅTID OG FRAMTID. Senter for lønnsdannelse Rapport nr. 1-2015. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr.

FRONTFAGSMODELLEN I FORTID, NÅTID OG FRAMTID. Senter for lønnsdannelse Rapport nr. 1-2015. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. Senter for lønnsdannelse Rapport nr. 1-2015 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 FRONTFAGSMODELLEN I FORTID, NÅTID OG FRAMTID SAMMENDRAG Hovedtrekkene ved den norske frontfagsmodellen er utviklet

Detaljer

FINANSNÆRINGENS ROLLE I DEN NORSKE FRONTFAGSMODELLEN

FINANSNÆRINGENS ROLLE I DEN NORSKE FRONTFAGSMODELLEN Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 8-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Siden 2000 har verdiskapingen i finansnæringen økt med 187 prosent. Lønnstakernes andel av inntektene

Detaljer

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor Produktivitetskommisjonen kontakt@produktivitetskommisjonen.no Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo/åo 25.6.2014 Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse

Detaljer

i offentlig økonomi og ledelse

i offentlig økonomi og ledelse Mastergradsstudiet (MBA) i offentlig økonomi og ledelse i kombinasjon med jobb NHH har flere studietilbud i Oslo for deg som ønsker videreutdanning på høyere grads nivå. Studiene arrangeres som intensive

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2011

Inntektspolitisk uttalelse 2011 Inntektspolitisk uttalelse 2011 Offentlig sektor skaper store verdier. Verdiskapingen her er avgjørende for den samlede verdiskapingen i økonomien og privat sektors evne til å være konkurransedyktig. En

Detaljer

Vår ref: ASA Oslo 7. mars 2014

Vår ref: ASA Oslo 7. mars 2014 Finansdepartementet Vår ref: ASA Oslo 7. mars 2014 Høring - Rapport fra utvalg om lønnsdannelse Det vises til høring om Holdenutvalgets innstilling (NOU 2013:13). Det er ikke utarbeidet et særskilt høringsnotat,

Detaljer

Lovfestet minstelønn i Norge?

Lovfestet minstelønn i Norge? Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke Lovfestet minstelønn i Norge? Fafo Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke Lovfestet minstelønn i Norge? Fafo-notat 2005:13 1 Fafo 2005 ISSN 0804-5135 2 Innhold

Detaljer

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr xx/13 BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi 1. Arbeidsløsheten stabil på et høyere nivå 2. Ungdom særlig utsatt i dårlige tider

Detaljer