Formannskapet. Innkalles til møte onsdag ,. i Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i planutvalget SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.01.2012,. i Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i planutvalget SAKSLISTE"

Transkript

1 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag ,. i Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 001/12 Godkjenning av møteprotokoll /12 Delegasjonssaker 003/12 Meldinger 004/12 Lokal kontantstøtteordning 005/12 Innsparing lønn og andre driftsutgifter 2 mill. kr Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl Innkallingen finnes også på bibliotekene. Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann Side 1 av1

2 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /12 Arkiv/arkivsaksnr.: /242 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteboken av godkjennes.

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /12 Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland Arkiv/arkivsaksnr.: /241 Meldinger Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/56 I Kristiansand kommune v/øystein Holvik 2 11/11771 I Kommunal- og regionaldep. Ingen finansiering av videreføring av gang-og sykkelvei langs Rv 41 til Birkenes kirke Endringer i regnskapsforskriften 13 om pensjon Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget Formannskapet /12 Kommunestyret Saksbehandler: Anette Meling Arkiv/arkivsaksnr.: 151, X02 12/78 Lokal kontantstøtteordning Saksopplysninger Det er vedtatt endringer i kontantstøtteordningen som trer i kraft 1. august 2012 slik at den økes fra 3303 kroner til 5000 kroner for barn fra ett til halvannet år, 3303 kroner frem til to år, og opphører for barn mellom to og tre år. I forbindelse med budsjettbehandling for ble administrasjonen bedt om å foreta en utredning av spørsmålet om å innføre lokal kontantstøtteordning i Birkenes kommune. Telemarksforsking har på oppdrag fra administrasjonen foretatt en vurdering av effekter på etterspørsel med og uten kommunal kontantstøtteordning for Birkenes kommune. Dokumentet ligger som vedlegg til saken og er datert Dokumentliste: Trykte vedlegg Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Telemarksforsking v/ Trond Erik Lunder Kommunal kontantstøtte Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Det innføres ikke lokal kontantstøtteordning for toåringer i Birkenes kommune

5 Bakgrunn Kontantstøtten ble innført 1. august 1998 for ettåringer, og ble utvidet til også å gjelde toåringer fra 1. januar august blir kontantstøtteordningen endret. Kontantstøtten gjelder i dag fra og med levemåned 13 til og med levemåned 35. Satsen er fast på 3303 kroner per måned for barn som ikke går i barnehage. Barn med deltidsplass i barnehage har lavere satser for kontantstøtte. Fra og med august 2012 blir kontantstøtten begrenset til barn i alderen måneder. Satsene økes til 5000 kroner per måned for barn de første seks månedene (13-18), mens den beholdes uforandret på 3303 kroner per måned for måned Etter at kontantstøtteordningen ble vedtatt endret, har flere kommuner reist spørsmål om hvorvidt det er hensiktsmessig å innføre en lokal kontantstøtteordning. Sju kommuner har per i dag vedtatt å innføre et slikt tilbud til befolkningen, hvorav tre av disse er kommuner i Agder. Seks kommuner har vedtatt å avvise et slikt forslag, deriblant Gjerstad og Lillesand. Elleve kommuner er nå i en prosess med utredning. En av disse er Kristiansand kommune, og en avgjørelse der ventes i april. Vurdering / Anbefaling Vurdering av innføring av lokal kontantstøtte bør ses i lys av minst to dimensjoner. Den ene dimensjonen dreier seg om barnefaglige sider knyttet til bruk av henholdsvis kontantstøtte og barnehage, og den andre dimensjonen er det som omhandler kommunens økonomi. Kontantstøtte versus barnehage Spørsmålet om lokal kontantstøtte kan ikke bare vurderes ut fra en økonomisk analyse. Denne ordningen har konsekvenser for hvordan småbarnsfamilier velger å organisere sin hverdag. Fordi barnehage vil være et alternativ for noen av disse familiene hvis de ikke lenger mottar støtte for sine toåringer, må en slik ordning også vurderes ut fra kunnskap om barnehagens betydning for barn. Forskning viser at barn som går i barnehage utvikler en språklig og sosial kompetanse som gjør dem bedre rustet for skolehverdagen enn barn som ikke går i barnehage. Lek og læring, og sosial kompetanse øves best sammen med andre, og spesielt sammen med andre barn. Likevel er det forskjeller i hvilken effekt barnehagen har for barna. Barnehagen ser ut til å ha større positiv effekt for barn som kommer fra såkalte ressurssvake hjem, enn for barn fra ressurssterke hjem. I en nylig avlagt doktoravhandling ved Universitetet i Oslo viser forsker Kari Stefansen ved NOVA at hvordan foreldre med høye utdannelser oppdrar sine barn er mer i samsvar med den pedagogiske praksisen i barnehager enn hvordan foreldre med lave utdannelser oppdrar sine barn, og at avstanden mellom hjem og barnehage derfor var mindre for de første barna enn for de siste. Barn med foreldre med lav utdannelse får derfor ofte en sterkere effekt på senere skoleprestasjoner av å gå i barnehage enn barn med foreldre med høy utdannelse. Dette gjelder i særlig grad barn i familier med innvandrerbakgrunn. For disse barna har barnehagen en særlig positiv virkning, spesielt for språkutviklingen. Kontantstøttebruken har gradvis avtatt med økende antall barnehageplasser. I 2002 var det barn med kontantstøtte, mens det ved utgangen av desember 2011 var som mottok kontantstøtte (tall fra NAV). Dette viser at mange velger barnehageplass fremfor kontantstøtte. Statistikken viser også at kontantstøtten er mest brukt hos foreldre med ettåringer. I desember 2011 var det 61,5 prosent ettåringer og 38,5 prosent toåringer som var kontantstøttebarn. Kvinner utgjorde i ,8 prosent av alle kontantstøttemottakerne. Høytlønnede og høyt utdannende mødre benytter kontantstøtte i mindre grad enn andre mødre. Høyest andel kontantstøttemottakere finner vi blant foreldre med innvandrerbakgrunn.

6 Samlet sett ser vi derfor at kontantstøttereformen først og fremst har bidratt til lavest etterspørsel etter barnehageplass blant grupper som har størst utbytte av å gå i barnehage. I dagens kunnskapssamfunn har det også vist seg at utdanning er en viktig variabel i forhold til integrering i samfunnet. Mangelfull utdanning kan lede til marginalisering og kan derfor true både utvikling av individers autonomi, deres deltakelse i samfunnslivet og deres mulighet til å leve selvstendige liv. Forskning viser at barnehage kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller når det gjelder hvem som fullfører utdanning. En studie av barnehagebarn i Norge, utført av forskerne Mogstad og Havnes i SSB, viste at barnehagen hadde en rekke positive konsekvenser i voksenlivet, blant annet i forhold til utdanning, arbeidsdeltakelse og stønadsavhengighet. Agderforskning har i en undersøkelse om levekår på Agder funnet at skoleresultatene er bedre i kommuner med god barnehagedekning enn i kommuner med dårlig barnehagedekning. Det ser ut til å være slik at barnehagen har en selvstendig effekt på barns skoleprestasjoner, og bruk av barnehage handler derfor også om sosial utjevning i den forstand at det gir barna likere muligheter senere i livet. Kontantstøtte har også en likestillingsdimensjon. Når det først og fremst er kvinner med lavere utdanning som benytter seg av kontantstøtte, i tillegg til at kvinner også tar ut mesteparten av foreldrepermisjonen i barnets første leveår, bidrar dette til at kvinner får en svakere tilknyting til arbeidslivet. Dette må antas å være et poeng i vår landsdel som skårer lavt på både likestilling og levekår. Økonomiske effekter I forbindelse med at kommuneadministrasjonen skulle utrede spørsmålet om innføring av lokal kontantstøtteordning, har administrasjonen både vært i kontakt med andre kommuner for å drøfte spørsmålet, samt at Telemarksforsking har foretatt en konsekvensutredning. Utredningen viser at det er mange utsikkerhetsfaktorer ved å innføre en slik ordning. Følgende faktorer vil påvirke økonomien: Effekten av de nasjonale endringene med å øke satsen for ettåringer og bortfall av kontantstøtte for toåringer er generelt usikkert. Det er mulig at noen færre foreldre velger å ha ettåringene i barnehage, mens noen flere foreldre velger å ha toåringene i barnehage som følge av endringene. Det er ikke mulig å forutse hvor mange som vil velge en lokal kontantstøtteordning. Noen må vi anta vil velge å være hjemme med barna uavhengig av en slik ordning. For andre vil det avhenge av blant annet hvor høy satsen på kontantstøtten blir, og om det vil bli tilbud om å kombinere kontantstøtte med barnehage. Ved innføring av lokal kontantstøtte er effekten av etterspørselen på barnehager usikker. Estimatene for Birkenes kommune fra henholdsvis staten og Telemarksforsking samsvarer ikke. Dette viser at det er vanskelig å konkludere på hvilke økonomiske konsekvenser innføring av lokal kontantstøtte vil ha. Det har blitt reist spørsmål om lokal kontantstøtte skal skattlegges. En eventuell reduksjon i etterspørselen etter barnehageplasser kan bety at kommunale barnehageplasser blir stående tomme. Dette vil medføre økte kostnader fordi tilskuddet til private barnehager avhenger av gjennomsnittlig kostnad pr kommunal barnehageplass. Det er usikkerhet knyttet til kostnader rundt selve forvaltning av ordningen kommunal kontantstøtte.

7 Dette er usikkerhetsfaktorer som gjør det vanskelig for administrasjonen å anbefale en innføring av kommunal kontantstøtte. Det vi vet er at en slik ordning må ytes til alle som har barn i den aktuelle alder og som ønsker ytelsen (jf likhetsprinsippet), også de som ville vært hjemme med barnet uansett. Kommunen vil dermed betale en kontantytelse ( pr år pr barn hvis satsen blir lik den nåværende) til familier som ellers ikke ville fått noen ytelse fra kommunen. Dette betyr at kommunen innfører en ny ordning som helt sikkert har en utgiftside, mens finansieringen er høyst usikker. Endringen i barnehagefinansieringen (som nå inngår i rammen) har medført en underfinansiering fra statens side. Det betyr at barnehagedriften koster kommunen mer enn det som overføres fra staten. Finansiering av lokal kontantstøtte kan derfor ikke hentes fra statlige rammeoverføringer til barnehage. Dette betyr at finansiering må skje gjennom reduserte kostnader. Utredningen viser at innføring av lokal kontantstøtte kan bidra til en gevinst (reduserte kostnader), hvis man unngår bygging av nye barnehager. Situasjonen i Birkenes kommune er at det uansett må bygges nye barnehager basert på eksisterende etterspørsel. Denne utbyggingen tar høyde for noe vekst. En lokal kontantstøtte kan bidra til at markedsgrunnlaget for disse barnehagene endrer seg negativt. Sånn sett kan lokal kontantstøtte føre til en kostnad gjennom tomme plasser istedenfor en gevinst. Barnehager er en lovpålagt oppgave, mens kommunal kontantstøtte vil være en ny egeninitiert forpliktende utgift for kommunen som ikke er lovpålagt. Når kommunen skal ivareta sin rolle som barnehageeier/myndighet, er det ikke forsvarlig å innføre en ny ordning med usikker kost-nytte. Strengt tatt vil dette medføre at man overfører midler fra en lovpålagt tjeneste (barnehage) til en ikke-lovpålagt ordning (lokal kontantstøtte). Dersom kontantstøtte skal fungerer slik at det fører til at foreldre og barn får mer tid sammen, og samtidig gi dem en fleksibilitet i form av å velge kombinasjonsmuligheter, vil det også kreve det en kommunal forvaltning som Birkenes kommune ikke har mulighet til å oppfylle innenfor eksisterende budsjett. Ut fra en faglig og økonomisk totalvurdering anbefales det derfor at det på det nåværende tidspunkt ikke innføres lokal kontantstøtte for toåringer i Birkenes kommune.

8 Trond Erik Lunder Telemarksforsking Omlegging av statlig kontantstøtte Effekter på etterspørsel med og uten kommunal kontantstøtteordning I august 2012 blir kontantstøtteordningen endret. Kontantstøtten gjelder i dag fra og med levemåned 13 til og med levemåned 35. Satsen er fast på 3303 kroner pr måned for barn som ikke går i barnehage. Barn med deltidsplass i barnehage har lavere satser for kontantstøtte. Fra og med august 2012 blir kontantstøtten begrenset til barn i alderen måneder. Satsen økes til 5000 kroner pr. måned for barn de første seks månedene (13-18), mens den beholdes nominelt uforandret på 3303 kroner pr. måned for måned Kompensasjon fra staten Når kontantstøtten for toåringene blir fjernet 1. august 2012, vil noen av de barna som med dagens ordning ville hatt kontantstøtte, heller velge å søke barnehageplass. Samtidig forventer regjeringen en reduksjon i etterspørselen etter barnehage for ettåringer ettersom kontantstøtten økes for de første seks månedene. Basert på undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå anslår regjeringen at 29 % av det antall toåringer som i dag har kontantstøtte vil etterspørre barnehageplasser i stedet når kontantstøtten fjernes for disse. Dette utgjør 3130 plasser på landsbasis. Samtidig beregner de at behovet for plasser til ettåringer vil bli redusert med 1970 plasser fordi satsen for ettåringene øker. Antallet er beregnet ut i fra at kontantstøtten de første 11 månedene øker med 870 kroner pr. måned, og en slik prisendring er antatt å redusere etterspørselen med 18 %. Netto effekt blir derfor en økning i etterspørsel etter barnehageplasser på 1160 plasser. Regjeringen har derfor bevilget 91,9 millioner kroner for å kompensere for denne etterspørselsøkningen. Anslagsvis kroner av disse midlene går til Birkenes. Dette er da kompensasjon for 5 måneder i 2012 og tilsvarer en økning på 1,2 plasser. Regjeringen har naturligvis ikke beregnet effekter for hver kommune separat, men hvis vi tar utgangspunkt i regjeringens kompensasjon, er altså anslått økning i barnehageetterspørsel for Birkenes bare 1,2 plasser. 1

9 Kontantstøtte og behov for nye plasser i Birkenes Feil! Ugyldig selvreferanse for bokmerke. viser antall omfanget av kontantstøttemottakere i Birkenes i juni Hvis alle disse barna i stedet hadde ønsket barnehageplass, ville det medført en økning i etterspørselen på 37,9 plasser for ettåringene og 18,6 plasser for toåringene, til sammen 56,5 småbarnsplasser. Retten til barnehageplass ved hovedopptaket i august er imidlertid begrenset til barn som fyller ett år før 1. september samme år. Tabell 1 Barn med kontantstøtte i Birkenes pr. juni 2011 Alder Oppholdstid i Antall barn barnehage 1 0 timer timer timer timer timer timer timer timer Potensiell økning i heltidsplasser Potensiell økning i heltidsplasser 37,9 18,6 Regjeringens regnestykke tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse gjennomført på høsten, og det blir derfor vanskelig å overføre dette til junitallene. Men regjeringens regnestykke er også problematisk fordi det ikke tar hensyn til forholdet mellom fødselsmåned og barnehageåret. Regjeringens anslag på behovet for nye plasser er trolig for lavt. Årsaken er at de regner med at ettåringene i gjennomsnitt tjener på omleggingen av kontantstøtte. De gjør for så vidt det, men når man ser det i sammenheng med barnehageåret, er det kun for de barna som er født i august at denne gevinsten er fullt ut relevant for barnehageetterspørselen. Utfordringen i å vurdere etterspørselseffekten er at kontantstøtten følger barnets alder i måneder, mens alternativet, barnehage, følger barnehageåret. Når etterspørselen øker på grunn av at kontantstøtten for toåringene fjernes, vil det trolig bli enda vanskeligere å få plass utenom hovedopptaket i august. En rimelig antakelse kan derfor være at foreldrene tar en avgjørelse om kontantstøtte for ett år av gangen, fra august til august. Dette fører til at: 1. Økt sats for måned 13 til 18 vil kun få full betydning for etterspørsel etter barnehage for barn som er 13 måneder eller yngre ved barnehagestart i august. Dette vil i praksis gjelde de som er født i juli eller august året før. De som er født etter august året før vil ikke ha rett på barnehageplass og medfører dermed ingen endring i antall plasser som kommunen må tilby. De som er født før juli vil uansett ikke starte i barnehage før august, og de vil motta økt sats i måned 13, 14, etc. frem til august uavhengig av om de da begynner i barnehage eller ikke. Det er kun den kontantstøtten de mottar etter august som har betydning for etterspørsel etter barnehage. 2

10 2. De som er født i månedene før august 2011, vil bli to år i løpet av barnehageåret 2012/2013. Hvis vi antar at et barn som ikke starter i barnehage i august 2012 heller ikke kan regne med plass før ved neste hovedopptak i august 2013, vil alle som ikke er født i august tape på bortfallet av kontantstøtte for toåringer dersom de velger kontantstøtte det første barnehageåret. I sum betyr det at man bare kan regne med lavere etterspørsel etter barnehageplass blant ettåringer fra de barna som er født i juni, juli eller august. De som er født i andre måneder taper på omleggingen hvis vi måler gevinst/tap fra august til august, altså at vi følger barnehageåret. For ettåringene samlet er det altså mer sannsynlig at vi får en høyere etterspørsel etter barnehageplasser, ikke lavere etterspørsel. Vi vil derfor ta utgangspunkt i tallene for juni og vurdere nærmere hva som kan bli effekten på etterspørsel etter barnehageplass. Tabell 2 Innbyggere i alderen 0-2 år pr Fødselsår Alder pr Antall innbyggere i Birkenes år år år år 85 Tabell 2 viser tallet på barn i aktuelle aldersgrupper pr Vi har tall for antall toåringer med kontantstøtte pr. juni I denne gruppen vil det være barn født i andre halvår 2008 og første halvår Vi ser at antall barn pr kohort varierer en del, men siden det er høyt og lavt annethvert år, vil vårt beste anslag være at antall 2-åringer i midten av året er forholdsvis likt i 2012 som i Vi trenger dermed ikke å justere for endringer i antall barn i kommunen, og vi antar at tallene for kontantstøttemottakere pr. juni 2011 er et godt bilde på antallet i juni Med utgangspunkt i disse tallene, hva slags vurderinger vil foreldrene gjøre med hensyn på å søke plass i barnehage fra og med august 2012? Vi bruker i den følgende diskusjonen de barnetallene som er justert opp til heltidsplasser, og vi omtaler dette som antall barn for at ikke diskusjonen skal bli for komplisert. Vi gjør også en del forenklende forutsetninger og diskuterer disse etterpå. De barna som er to år i juni, ville i hovedsak trolig ikke søke for et nytt år selv om kontantstøtte for toåringer blir beholdt. Disse blir tre år i løpet av det neste barnehageåret, og hvis de ikke starter i barnehage nå, risikerer de å ikke får plass før neste august igjen. Av de som er ett år i juni, vil noen velge å fortsette med kontantstøtte, mens andre vil begynne i barnehage. I august 2012 vil det dermed være 37,9 potensielle barnehagebarn som skal vurdere om de skal ha kontantstøtte som toåringer eller om de skal begynne i barnehage. Hadde ordningen fortsatt som tidligere, kan vi anta at 18,6 av disse ville velge kontantstøtte. Vi bruker altså antall toåringer med kontantstøtte i juni som anslag. Bruker vi regjeringens effektanslag på 29 % av toåringene, utgjør det 5,4 plasser. Altså leder dette til at forskjellen mellom ny og gammel ordning er at 5,4 av de barna som med gammel ordning ville ønsket kontantstøtte ett år til i stedet velger å søke 3

11 barnehageplass når kontantstøtten fjernes for toåringene. Av de som ikke har fylt ett år i juni, vil de fleste heller ikke være ett år i august og dermed ikke ha rett på barnehageplass. Dette er et utfordrende regnestykke fordi kontantstøtten styres av fødselsmåned, mens alternativet som er barnehageplass, styres av barnehageåret. I tillegg kommer det at spørreundersøkelsen som sier noe om etterspørselseffekten for toåringer, er gjennomført på høsten. Vi vil derfor ta en gjennomgang av forhold som kan vurderes annerledes. 1. Vi har antatt at de 18,6 barna som er to år i juni uansett ikke ville velge kontantstøtte fra høsten av. De som er like over to år kunne imidlertid tenkes å velge kontantstøtte med gammel ordning selv om de fylte tre år før utgangen av barnehageåret. De ville fått kontantstøtte for det meste av perioden. Med ny ordning vil disse ikke ha rett på kontantstøtte i det hele tatt og vil derfor representere økt behov for nye plasser. Dette kan tilsi at anslaget bør økes med en plass eller to. 2. Vi har antatt at alle forholder seg strengt til barnehageåret. Det kan være at noen vurderer det som sannsynlig at de kan få plass i løpet av barnehageåret, for eksempel etter nyttår. Dette kan bety at noen flere vil gå for kontantstøtte fra august av. Dette vil imidlertid også gjelde den eldste kohorten ved gammel ordning, og det er vanskelig å si hvor mye dette kan bety for endring i etterspørsel. 3. Vi har brukt anslaget på 29 % fra spørreundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Dette er andelen foreldre med toåringer som svarer at de ville søke barnehageplass dersom kontantstøtten forsvant. Det er imidlertid en stor andel som ikke har svart eller som har svart Vet ikke, og det er bare 38 % som har svart nei. Hvis alle de resterende 62 % skulle komme til å søke barnehageplass, ville det øke anslaget fra 5,4 plasser til 11,5 plasser. Det er altså en betydelig usikkerhet rundt responsen på endringene. Kommunal kontantstøtte Hva vil være effekten av kommunal kontantstøtte? Hvis kommunene viderefører satsen på 3303 kroner for toåringene, vil det bety at støtten til disse beholdes nominelt på samme nivå. Reelt sett vil det være en liten nedgang i prisjusterte satser, men etterspørselseffekten av denne reelle nedgangen vil trolig være minimal. Birkenes vil dermed ikke ha behov for flere plasser for toåringene. Da vil satsøkningen for de første seks månedene stå igjen, og denne tilsier en nedgang i etterspørselen etter barnehage. I praksis vil det kun gjelde for barn født i perioden februar til august. Barn født i februar vil motta 1697 kroner ekstra i perioden mars til august, og vil miste denne gevinsten i august hvis barnet starter i barnehage. Barn født i januar vil også motta 1697 kroner ekstra pr. måned, men dette vil skje i en periode hvor barnet uansett er uten rett til barnehageplass. I gjennomsnitt vil ettåringene få en gevinst som har betydning for etterspørselen etter barnehage på 243 kroner pr. måned. Bruker vi regjeringens anslag på prisfølsomhet, betyr det at antallet ettåringer med kontantstøtte vil øke med 4,5 %. I Birkenes kommunes tilfelle er det så lite at det ikke vil ha noen betydning. Kommunal kontantstøtte for toåringer på nivå med dagens statlige kontantstøtte vil dermed føre til at det ikke blir etterspørselsendringer utover det som måtte skyldes andre forhold. Økonomisk effekt for kommunen I Birkenes er gjennomsnittskostnaden for småbarnsplasser i barnehage litt i underkant av landsgjennomsnittet, det vil si ca kroner. Foreldrene betaler rundt kroner av dette, 4

12 iberegnet kostpenger. Etter innlemming av barnehager i rammetilskuddet, betaler kommunen de resterende Kontantstøtte for en toåring i ett år med dagens sats koster ca kroner. I inntektssystemet for kommunene er det ingenting i dagens kostnadsnøkkel for barnehage som medfører at kommunen mister overføringer for barn med kommunal kontantstøtte. Gevinsten for kommunen kan derfor være betydelig hvis etterspørselen etter barnehage kan begrenses. Kommunen må imidlertid være obs på at dette er basert på gjennomsnittskostnader. Må man bygge ny barnehage for noen ekstra barn, vil merkostnaden pr. barn være stor. Har man en ledig plass, vil et ekstra barn ikke medføre særlig mye ekstra kostnader. Er det snakk om kommunal barnehage vil man i stedet kunne få fordelen av reduserte enhetskostnader og lavere tilskuddsplikt overfor private barnehager. I vurderingen av den økonomiske effekten er det derfor avgjørende om det blir behov for ny barnehage, utvidelse av eksisterende eller utnyttelse av ledige plasser. Det kan være dyrt å ha ledige plasser i kommunale barnehager. Oppsummering Ved omlegging av kontantstøtten er effekten på etterspørsel etter barnehageplass usikker. Kompensasjonen gjennom statsbudsjettet dekker for Birkenes sin del kun 1,2 plasser ekstra. Vi tror regjeringens regnestykke undervurderer effekten av omleggingen og at behovet for nye plasser vil bli større. Grovt sett kan vi anslå effekten til å være økt behov for mellom 5 og 15 plasser, altså et ganske unøyaktig anslag. På den annen side, viser fødselstallene for Birkenes at effekten ikke er større enn det som kan være en naturlig variasjon i barnetallet. Hvis Birkenes derimot innfører kommunal kontantstøtte for toåringene på nivå med det som er gjeldende satser i dag, vil kommunen kunne utligne effekten av endring i statlig kontantstøtte og unngå økt etterspørsel etter barnehageplasser. Etterspørselseffekten av økt kontantstøttesats de første seks månedene anser vi å være så liten at den kan sees bort fra. Kommunen kan spare nær kroner pr. barn som velger kommunal kontantstøtte fremfor barnehageplass. Dette er imidlertid basert på en gjennomsnittskostnad. Er det ledig plass i kommunal barnehage, vil et barn ekstra ikke medføre særlig mye ekstra kostnader. Det vil altså fortsatt lønne seg å fylle opp plassene i kommunale barnehager. 5

13 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Eldrerådet Arbeidsmiljøutvalget Tjenesteutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet /12 Kommunestyret Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: /156 Innsparing lønn og andre driftsutgifter 2 mill. kr brukerbetaling og ny prisliste. Saksopplysninger Ifølge budsjettvedtak KS-122/11 skal lønn og andre driftsutgifter reduseres med 2 mill kr. Stillingshjemler gjennomgås og kutt i stillinger fremlegges for kommunestyret så snart som mulig. Lineærprinsippet gjelder. Brukerbetaling økes med kr , ny prisliste forelegges til kommunestyrets februarmøte. Dette fordeles lineært pr rammeområde fram til ny prisliste blir vedtatt og konsekvensberegnet. Dokumentliste: Trykte vedlegg Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Kostnadsbesparende tiltak iverksettes i tråd med retningslinjer for nedbemanning vedtatt av administrasjonsutvalget Ny prisliste vedtas og gjelder fra Detaljerte budsjettendringer vedtas slik som vist i saksfremstillingens talldel.

14 Bakgrunn På bakgrunn av KS-vedtak 122/11 har administrasjonen lagt følgende informasjon ut på intranett: Konsekvenser av kommunestyrets vedtak. Kommunen har egne retningslinjer ved gjennomføring av bemanningsreduksjoner. Disse er satt i verk fra og med Ansettelsesstopp er dermed innført. Ledige stillinger samles i en ressursbank. Ansatte som blir overtallige som følge av kuttet i stillinger, vil bli vurdert i forhold til de ledige stillingene. Omplasseringsutvalget skal gjøre denne vurderingen og lage en plan for dem som ikke kan fortsette i sin stilling. Rådmannen legger fram forslag om hvilke stillinger og andre driftsutgifter som skal kuttes til kommunestyrets møte Det er opprettet et omplasseringsutvalg som består av rådmann, personalsjef, økonomisjef, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Brit Kalnæs og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Øyvind Mellem. Informasjon tatt fra kommunens intranett side den Kommunestyrets budsjettvedtak om reduksjon av lønn og andre driftsutgifter med 2 millioner innebærer at det må kuttes i stillinger. Retningslinjene som administrasjonsutvalget vedtok i 2008 om gjennomføring av bemanningsreduksjoner har trådt i kraft. Rådmannen har også vedtatt ansettelsesstopp. 1. Målet er å få gjennomført bemanningsreduksjon gjennom bruk av omplassering og naturlig avgang, slik at antall oppsigelser holdes på et minimum. 2. De økonomiske virkemidlene i retningslinjene vil unntaksvis benyttes. Årsaken er kommunens økonomiske situasjon. 3. Kommuneledelse og tillitsvalgte vil arbeide tett sammen for å gjennomføre en åpen og ryddig prosess. 4. Omplasseringsutvalg er oppnevnt. Det består av hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, rådmann, økonomisjef og personalsjef. 5. Det vil bli holdt et drøftingsmøte med alle hovedtillitsvalgte Det vil bli innkalt til et ekstraordinært møte i arbeidsmiljøutvalget før kommunestyrets møte. 7. Rådmannens forslag til kutt i stillinger vil behandles i administrasjonsutvalget og formannskapet 25.01og i kommunestyret Oversikt over ledige stillinger (ressursbanken) vil bli oppdatert jevnlig og lagt ut på intranettet. Avdelingsledere gir melding på vedlagt skjema til tjenestesjefen. 9. Omplasseringsutvalget vurderer hvem som er overtallige i tråd med gjeldende regler.

15 10. Dersom ansatte blir overtallige, vil omplasseringsutvalget lage en plan for personene det gjelder. Oversikten over ledige stillinger vil vise muligheten for omplassering. 11. Kommunen vil som i ordinær drift bruke stillingsressursene fleksibelt, for eksempel overflytting av en arbeidstaker innenfor et arbeidsområde. 12. Oppsigelse blir bare aktuelt dersom omplasseringsutvalget ikke finner en løsning. 13. Ansettelsesstoppen er innført for faste stillinger. Det kan ansettes i vikariater, men det må opplyses om at arbeidsavtalen kan bli sagt opp dersom kommunen trenger stillingen i en overgangsordning for en fast ansatt. Vurdering / Anbefaling Innsparingskravet på 2 mill kr. er i årsbudsjettet for 2012 fordelt på alle ansvarsområde i forhold til budsjettets størrelse. Når innsparingene er vedtatt vil budsjettet bli korrigert. Tjenestesjefene har kommet med nøyaktige opplysninger om stillinger/funksjoner som kan reduseres og konsekvensene av det. Det er oppgitt i det enkelte forslag til stillingskutt om det er en person ansatt i stillingen eller ikke. Der en person innehar stillingen, går gjennomføringen av vedtaket til omstillingsutvalget (hovedtillitsvalgte for de to største fagforeningene, rådmann, økonomisjef og personalsjef) Omstillingsutvalget vil først avklare hvilken person innenfor arbeidsområdet/utvelgelseskretsen som er overtallig. Dette behøver ikke å være den personen som innehar stillingen som skal kuttes. Hvor fort kommunestyrets vedtak kan effektueres for den enkelte stilling, avhenger av hvor lett det er å finne en løsning for den aktuelle personen og oppsigelsestid dersom kommunen må gå til oppsigelse. Omplasseringsutvalget vil ha fokus på å arbeide raskt. Dette for å redusere belastningen for den enkelte ansatte og for å få størst mulig økonomisk effekt for kommunen. Det er sett på både lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver og hvordan oppgavene kan løses på en forsvarlig måte. Budsjettpostene er nå redusert til et minimum, og vi har ingen reserve ved uforutsette hendelser. Dette krever tett økonomioppfølging og rask justering ved avvik og nøktern ressursbruk. Dvs. selv om tjenestene har penger igjen på budsjettet må ressursbruken begrenses til det som er nødvendig. Total effekt utgjør: Det er redusert med ca. 7,0 årsverk hvorav 1,65 årsverk er midlertidige, slik at totalt kutt i årsverk er 5,30 som beløper seg til ca. 1,7 mill kr. Reduksjon i andre utgifter/økte inntekter utgjør 0,3 mill kr. Kuttene er beregnet utifra hva som er forsvarlig tidspunkt for bortfall av funksjon/stilling med unntak av vakante stillinger (for de er jo ledige). Effekt i regnskapet er avhengig av når omplasseringsutvalget finner løsninger for ansatte. Ved avvik må finansiering finnes andre steder og rapporteres i økonomirapporter. Foreslåtte tiltak for de enkelte tjenesteområder: Teknisk: % stilling i Lisa prosjektet, som opphører fra Naturlig avgang 100% fra , erstattes med 0,3 årsverk fra ansvar 1159 til ansvar Netto innsparing for kommunen blir da 0,7 årsverk fra Brann, nytt budsjett, mindre kostnad med

16 Konsekvens blir økt belastning på vaktmestere, omprioriteringer og mindre hjelp til kultur bla. annet. Det utarbeides vedlikeholdsplaner- og renholdsplaner i skrivende stund. Gjennom disse håper man å kunne få mer ut av personellressurser, for å unngå økning, og kanskje spare inn noe ved naturlig avgang. Skole og oppvekst Skole og oppvekst har allerede et innsparingskrav i opprinnelig budsjett på 0,5 mill kr. samtidig som avdelingene har store utfordringer med å komme ned på budsjettets rammer % stilling bhg (60 % stilling ligger igjen fordi oppgaver flyttes fra barnehager til økonomikontor.) reduseres fra % stilling administrasjon kulturskole, effekt for Birkenes er 10 %, siden kulturskolen driftes sammen med Lillesand. Denne oppgaven blir reduksjon dersom andre kan gjøre oppgavene innenfor sin stilling fra Ny stilling 50% i barnevernet, utsettelse med å ansette til (11 mnd tilskudd). 7. Helsesøster 45 % utsettelse med å ansette i 2 mndr. fra mnd effekt % helsestasjon vakant fra 1.1. permisjon utsettelse med å ansette, 3 mnd effekt. 9. Jordmor 40 % - vakans ledig 15.2 usikkert når den kan besettes effekt 2 måneder % stilling voksenopplæringen fra 1.8 ved naturlig avgang, ved at deltagere slutter eller at timene reduseres. Kuttet gjelder ansvar Øke innsparingskravet fra tjenesteområdet skole og oppvekst fra kr (som allerede ligger i budsjettet) til kr Vedr. rett til barnehageplass vil vi fylle opp tomme barnehageplasser fortløpende, eventuell personalbesparelse ligger på reduserte vikarutgifter. Helse og omsorg 12. Dersom utgifter til fotpleier på sykehjemmet er mindre enn , må det vurderes å kutte hjemmelet. (må sees i sammenheng med tapte inntekter) 13. I Åpen omsorg reduseres merkantil funksjon med 20 %. Dette vil gi redusert åpningstid i hjemmetjenestenes ekspedisjon samt effektivisering av arbeidsoppgaver. 14. Hjemmehjelpsressursen reduseres med 20 %. Pr i dag står stillingen vakant. På sikt kan konsekvensen bli redusert handlingsrom i forhold til nye søknader. 15. Arbeidsoppgaver i forhold til hjelpemiddeltilpasning i sykehjemmet, 10 % tas bort. Arbeidsoppgavene kan utføres av andre på sykehjemmet innenfor egen ressursramme. 16. Merkantil stilling ved sykehjemmet må reduseres fra 100 % til 80 %. Besparelsen på 20 % tas fra vakant hjemmel. 17. I avdeling for psykisk helse reduseres miljøterapeut med 50 %. Tilsvarende ressurs har ikke vært brukt i 2011, og på tross av dette har avdelingen ivaretatt lovpålagte arbeidsoppgaver. 18. Ambulerende boveileder reduseres fra 60 % til 40 % stilling. Det er ikke ideelt å redusere denne ressursen, men det er mulig. 19. I avdeling for psykisk helse gis permisjon på 10 % fra en hjemmel, og gir midlertidig innsparing i Ved aktivitetssenter kan en hjemmel reduseres med 8 %, med effekt i hele Birke Dagsenter får en reduksjon på 20 %. Dette innbærer mindre tid til oppfølging av den enkelte bruker, men tilbudet kan fortsatt drives forsvarlig. Totalt blir dette en reduksjon på 1,78 årsverk i Hels og omsorg. Effekten av innsparing i 2012 avhenger av når omplassering til andre stillinger finner sted.

17 Gjennomgang av tjenestene forventes å kunne resultere i effektivisering av arbeidsoppgaver, slik at lovpålagte tjenester kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Det kan aldri gis avslag på søknader i forhold til disse tjenestene med grunnlag i manglende økonomiske ressurser. Service og kultur 22. Redusere antall lærlingehjemler på It-området fra 2 til 1 hjemmel. Innsparing gjøres gjeldende f.o.m. 17/8-12 når eksisterende lærlingeavtale avsluttes. Innsparingen er håndterlig mht faglige konsekvenser når alle faste stillinger nå er besatt innen It-drift. 23. Inntektene på It ansvar 4314 kan økes med kr bl a grunnet i ekstraordinære inntekter ved salg av brukte pc-er. Dette er således ikke en redusert driftskostnad, men gir positiv effekt i forhold til de totale netto driftsutgifter. 24. Kulturadministrasjon total st.størrelse 50%. 10% reduseres/inndraes fra Reduksjonen må håndteres ved at det avvikles færre kulturarrangement i løpet kalenderåret. 25. Budtjenesten st. ressurs inntil 13% inndras fra Redusert servicenivå for aktuelle avdelinger. Servicetorvet kan påta seg oppgave med å frankere og bringe post til PIB. (Post i butikk) Intern postombringing avslutts som ordning og de enkelte avdelinger må derfor selv håndtere konsekvenser av dette. 26. Kulturadministrasjon, ekstrahjelp. Redusere muligheten for innleie av saksbehandlerressurs til saksbehandling på bl a fagområdet kulturminnevern. 27. Investering i nytt sentralbord og ny forhandlet telefoniavtale har gitt reduserte kostnader til telefoni. Kostnadsreduksjon kr Kapitaltilskudd til frivillige organisasjoner reduseres med kr (nytt årlig tilskudd kr ). Helårseffekt allerede fra år Tilskudd til grende- og samfunnshus reduseres med kr (nytt årlig tilskudd kr ) Helårseffekt allerede fra år Andre driftsutgifter reduseres med kr Helårseffekt allerede fra år NAV 31. Edruskapsvern reduseres med kr Kirken: 32. Kirkens forslag etter forespørsel om kutt er å halverer beløpet til trosopplæring. Påplusset beløp i budsjett 2012 med blir da redusert til kr Dette har ingen effekt for 2013 da det ikke er lagt til for hele økonomiplanperioden. Nye opplysninger sier at fra blir trosopplæringen statlig. Det er ingen vakante eller midlertidige stillinger og liten mulighet for kutt i stillinger uten at det vil gå ut over antall gudstjenester. I skriv fra biskopen blir det opplyst fra kirke administrasjonen at det ikke kan redusere på antall gudstjenester. Budsjettregulering driftstiltak.

18 Effekt inkl. sos.k 2012 Effekt inkl. sos.k 2013 Nr. Ansva r Type tiltak Tj.omr Still % % stilling teknisk mnd effekt Teknisk % stilling teknisk drift (naturlig avgang) Teknisk mnd inkl. tillegg Brann budsjett BK 2 950, KBR Teknisk Ann et Totalt Teknisk Sk/Op % stilling bhg (60 % stilling ligger igjen) 1.6 (7 4 mnd) % stilling effekt for Birkenes er 10 % adm. Sk/Op Kulturskole kutt hvis andre kan gjøre oppgavene 5 innenfor sin stilling fra 1.7.(6 mnd.) Midlertidlig barnevern årsverk 0, (11 mnd tilskudd) Sk/Op Midlertidig helsesøster 45 % fra mnd effekt Sk/Op % helsestasjon vakant fra 1.1. permisjon 3 mnd Sk/Op effekt 2410 Jordmor 40 % - vakans ledig 15.2 usikkert når den kan Sk/Op besettes -2 mndr % Voksenopplæringen fra 1.8 (5 mndr.) Sk/Op Skoleadministrasjonen økning kutt til anslag Sk/Op stilling Totalt Sk/Op % fotpleier, naturlig avgang, mindre inntekter, effekt He/Om % merkantil åpen omsorg fra 1.4. (9 mndr.) He/Om % stilling helse og omsorg praktisk bistand He/Om (hjemmehjelp) full effekt i 2012 vakanse (12 mndr) % hjelpemidler sykehjemmet fra 1.3. (10 mndr.) He/Om % merkantil sykehjemmet (12 mndr) He/Om % psykisk helse, kun 2012, effekt i 10 mndr. He/Om % ambulerende boveileder fra (10 mndr.) He/Om % midlertidig permisjon 2012 psykisk helse -kun He/Om (12 mndr) % reduksjon aktivitetssenteret (12 mndr) He/Om % reduksjon dagsenteret (9 mndr) He/Om Totalt He/Om % IT-lærling snitt - effekt 15.8 Se/Ku Økte inntekter salg PC Se/Ku Ann et % stilling kultur, fra Se/Ku Budtjenesten faller bort , Se/Ku andre utgifter kultur, uspesifiserte lønnsutgifter Se/Ku Ann et Sentralbordet kr effekt i 2012 Se/Ku Ann et Kapitaltilskudd til frivillige organisasjoner reduseres med Se/Ku Ann kr et 4262 Tilskudd til grende- og samfunnshus reduseres med kr Se/Ku Ann et Andre driftsutgifter reduseres med kr Se/Ku 15 15

19 31 32 Totalt Se/Ku edruskapsvern stønad (NAV) NAV Ann et Totalt NAV Kirken, 1/ årlig statlig refusjon trosopplæring Kirken Ann et 45 0 Totalt Kirken Totalt Prisliste: Brukerbetaling er øket med kr og ny prisliste vedlegges. Ny prisliste er vedlagt og gjelder fra 1. mars Brukerbetalingene er kontrollregnet etter gjeldende prisliste opp mot vedtatt budsjett, følgende korrigeringer/økninger er foretatt. Følgende endringer er foretatt ifht. vedtatte prisliste pr Endringer pr Gebyr i konsesjonsaker 5000 pr sak Gebyr delingssaker 2000 pr sak Sfo - sats time/uke økes fra 118 til 125 pr mnd, minstesats 625 pr mnd Sfo - Besøksats økes fra 39 til 40 pr time Sfo - Heldagstilbud økes fra 184 til 200 pr dag Kulturskolen - Ind.underv. og aspirantoppl. Økes fra 2520 til 2750 pr år Søkenmoderasjon Sfo og Kulturskolen reduseres fra 30% til 20% Leie anretningskjøkken og audiovisuelt utstyr, har ikke vært med i prislista tidligere. Mindre økonomiske effekter av mindre tiltak som reduksjon av søskenmoderasjon ved SFO og kulturskolen og økt kaffebetaling for ansatte internt i kommunen er ikke tallfesta. Eventuelle endringer andre endringer vil bli kommentert i tertialrapportene. Budsjettregulering prisliste: Ansvar Etterregnet prislista mot dagens budsjett (Økninger ifht. Tj.omr budsjett) 1600 Teknisk husleie (etterregnet effekt etter dagens budsjett) Teknisk Teknisk husleie (etterregnet effekt etter dagens budsjett) Teknisk Husleie økes med kr (etterregnet effekt etter dagens budsjett) 3300 Økning oppholdsbetalini(etterregnet effekt etter dagens budsjett) Sum etterregnet prislista mot dagens budsjett (Økninger ifht. budsjett) He/Om He/Om Inntekter vedr. nye satser i prislista fra Gebyrsatser for konsesjon og delingssaker, 5000 konsesjon og 2000 delingssaker Teknisk 40 40

20 2610 SFO 10 mnd fra118 til 125 kr time (på Kr sandsnivå) kr per år, tilpasses virkningstidspunkt, Sk/Op Kulturskolen, satsen øker fra 2520 til kr 2750, pr. år Sk/Op Sum inntekter vedr. nye satser i prislista fra Total økning inntekter

21 Kommunale avgifter m/mva Enhet Endr. i % Årsgebyr består av forbruksgebyr og abonnementsgebyr Forbruksgebyr for vann 10,1 9,6 pr m3 5,2 Forbruksgebyr for avløp 16,7 15,9 pr m3 5,0 Abonnementsgebyr : Brukerkategori 1: Bolig med inntil 2 boenheter - vann år 5,0 Brukerkategori 1: Bolig med inntil 2 boenheter - avløp år 5,0 Brukerkategori 2: Bolig med mer enn 2 boenheter - vann år 5,0 Brukerkategori 2: Bolig med mer enn 2 boenheter - avløp år 5,0 Brukergaranti 3: Næring/offentlig bygg med inntil 2 bruksenheter vann år 5,0 Brukergaranti 3: Næring/offentlig bygg med inntil 2 bruksenheter avløp år 5,0 Brukergaranti 4: Næring/offentlig bygg med mer enn 2 bruksenheter vann år 5,0 Brukergaranti 4: Næring/offentlig bygg med mer enn 2 bruksenheter avløp år 5,0 Årsavgift for renovasjon år 7,0 Årsavgift for hytterenovasjon år 7,0 Årsavgift for slamtømming, 2 årig år 7,0 Årsavgift for slamtømming, 3 årig år Årsavgift for feiing, satser utarbeidet av regionalt brannvesen.tilsyn hvert 4. år, feiing utføres ved behov, pr. pipe år 5,1 Årsavgift for feiing 2 piper og flere, satser utarbeidet av regionalt brannvesen. Tilsyn hvert 4. år, feiing utføres ved behov, pr. pipe år 4,8 Årsavgift for feiing større piper over 3 m. satser utarbeidet av regionalt brannvesen. Tilsyn hvert 4. år, feiing utføres ved behov, pr. pipe år 5,0 Årsavgift for feiing ovn/røykrør, satser utarbeidet av regionalt brannvesen. Tilsyn hvert 4. år, feiing utføres ved behov, pr. stk år 4,6 Tilknytningsavgift for vann for alle bygg pr tilkobl. 5,0 Tilknytningsavgift for avløp for alle bygg pr tilkn. 5,0 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (kart og oppmåling) Betalingsregulativ for byggesaker Gebyr konsesjonssaker 5000 sak Gebyr delingssaker 2000 sak Øvrige priser er ikke momspliktige Se eget gebyrregulativ. Økes med 5% Kommunale bygg og leiligheter Enhet Endr. i % Leilighet Strøget Nord (inkl. strøm) mnd 5,0 Boliger Havane (inkl. strøm) mnd 5,0 Trygdeboliger Birkeland, 1 12 (u/strøm), mnd 5,0 Trygdeboliger Smedens kjerr 14 (u/strøm) mnd 5,0 Trygdeboliger Herefoss m/strøm mnd 5,0 Leilighet Smedens Kjerr 16 o/50m2 med strøm mnd 5,0 Leilighet Smedens Kjerr 16 u/50m2 med strøm (leil.2) mnd 5,0 Leilighet Smedens Kjerr 12 med strøm mnd 5,0 Bofellesskap i kommunehuset med strøm mnd 5,0 Serviceleiligheter tilknyttet sykehjemmet(med strøm) mnd 5,0 Flyktningboliger / sosialboliger u/strøm over/80 m mnd 5,0 Flyktningboliger / sosialboliger m/strøm o/80 m mnd 5,0 Flyktningbolig m/strøm under/80 m mnd 5,0 Leiligheter Digerhaug m/strøm, stor mnd 5,0 Leilighet Digerhaug m/strøm, liten mnd 5,0 Overnatting i skoler: pr person pr natt døgn 6,7 Overnatting i campingvogn døgn 5,3

22 Utleiepriser møtelokaler - kommunehuset Enhet Endr. i % Heimdal + Lille Heimdal dag 5,0 Heimdal + Lille Heimdal /2 dag/kveld 5,1 Heimdal dag 5,1 Heimdal /2 dag/kveld 5,1 Lille Heimdal dag 5,2 Lille Heimdal /2 dag/kveld 5,2 Anretningskjøkken dag/kveld 50,0 Audiovisuelt utstyr 220 dag/kveld Flakksvann dag 5,0 Flakksvann /2 dag/kveld 5,0 Himmelsyna dag 5,0 Himmesyna /2 dag/kveld 5,1 Datatillegg: Pc med trådløst internet stk 4,8 Tilkobling trådløst internett til egen pc stk 5,0 Data kurs priser ihht avtale Utleiepriser Birkeneshallen og Tobias jorde Enhet Alle under 18 år - gratis Endr. i % Leie hel hall innenbygdslag time 5,0 Leie 2/3 hall innenbygdslag time 5,1 Leie 1/3 hall innenbygdslag/gjelder også gymsal Valstrand time 5,2 Dagsleie første dag innenbygds dag 5,0 Dagsleie påfølgende dag dag 5,0 Leie hall ferie minstepris dag 5,0 Leie miljørommet dag 5,1 leie miljørommet time 5,5 Leie miljørommet kveld kveld 5,0 Leie hel hall utenbygdslag time 5,2 Leie 2/3 hall utenbygdslag time 5,1 Leie 1/3 hall utenbygdslag time 5,0 Dagsleie første dag utenbygdslag dag 5,0 Dagsleie påfølgende dag dag 5,0 Leie hall ferie minstepris dag 5,0 Forretningsarr. hel dag (messe osv) dag 5,0 Forretningsarr. pr. time time 5,0 Kulturarrangementer første time time 5,0 Kulturarrangementer påflg. time time 5,2 Tobias jorde, for bygdas frivillige lag og foreninger Gratis Tobias jorde, kommersielle arr.(inkl noe praktisk hjelp fra kommunen) pr arr. 12,5

23 Barnehagesatser (søskenmoderasjon 30 %) Enhet Endr. i % 100% - 5 dager/uke mnd 0,0 80% - 4 dager/uke mnd 4,6 60% - 3 dager/uke mnd 7,1 40% - 2 dager/uke mnd 7,0 Endrin g i % Skolefritidsordning (søskenmoderasjon 20 %) Enhet Timesats pr time/uke mnd 11,6 Minstesats 5 t/u mnd 11,6 Eks. 8 t/u mnd 11,6 Besøkssats time 8,1 Heldagstilbud i skolenes ferieer dag 14,3 Matpenger mnd 5,0 Endr. i % Kulturskolen (søskenmoderasjon 20 %) Enhet Individuell undervisning år 14,6 Aspirantopplæring år 14,6 Gruppeundervisning år 5,0 Ballett/dans år 5,0 Blikkbox år 5,0 Krusedull år 5,0 Babysang kurs 5,1 Kunstkurs kurs 5,1 Endr. i % Hjemmebaserte tjenester Enhet Leie trygghetsalarmer pr år 5,1 Husleie korttidshybler de første tre uker døgn 4,7 Husleie korttidshybler etter tre uker døgn 5,2 Pårørende rom pr døgn inkl 1 stk middag døgn 4,9 Middagsombringing stor porsjon pr måltid 5,0 Middagsombringing liten porsjon pr måltid 5,7 Frokost/kveldsmat pr måltid 4,5 Fotterapi (konsultasjon/behandl.) pr gang 5,3 Bruk av vaskemaskin div. utleieboliger pr gang 5,9 Korttidsopphold inst. døgnpris eller lik statlig definerte maksimalpriser endres etter den til enhver tid gjeldende maksimalpris etter statlige forskrift Egenbetalingssatser/utgiftstak for hjemmebaserte tjenester som justeres i henhold til vedtak i f.sak 142a/93 slik: Inntektsgrunnlag: Timepris Utg.tak pr.år Endr. i % Inntekt inntil 2 G ,4 Inntekt 2 G t.o.m. 3 G ,9 Inntekt 3 G t.o.m. 4 G ,0 Inntekt 4 G t.o.m.6 G ,2 Inntekt over 6 G ,7 Maksimal betaling pr. mnd. 25 timer x timepris. Maximalsatser reguleres av de statlige vederlagsforskriftene Timepriser ambulerende vaktmester: Inntekt inntil 4 G ,0 Inntekt over 4 G ,1 Andre avgifter Alkoholavgifter: Avgiftene er i henhold til alkohollovens forskrifter Øvrige leier og gebyrer hvor ikke annet er bestemt i særavtaler økes med 5%.

24 Endringer pr Gebyr i konsesjonsaker 5000 pr sak Gebyr delingssaker 2000 pr sak Sfo - sats time/uke økes fra 118 til 125 pr mnd, minstesats 625 pr mnd Sfo - Besøksats økes fra 39 til 40 pr time Sfo - Heldagstilbud økes fra 184 til 200 pr dag Kulturskolen - Ind.underv. Og aspirantoppl. Økes fra 2520 til 2750 pr år Søkenmoderasjon Sfo og Kulturskolen reduseres fra 30 til 20% Leie anretningskjøkken og audiovisuelt utstyr, har ikke vært med i prislista tidligere.

Budsjett 2014. Budsjett 2013 Enhet Endr. i % Prisliste Kommunale avgifter m/mva. Prisliste 2014-kommunestyrevedtak 12 12 2014.xlsx 03.03.

Budsjett 2014. Budsjett 2013 Enhet Endr. i % Prisliste Kommunale avgifter m/mva. Prisliste 2014-kommunestyrevedtak 12 12 2014.xlsx 03.03. 1 Kommunale avgifter m/mva Renovasjon og slam innkreves av Libir IKS Årsavgift for renovasjon (Libir) 4 069 3 784 år 8 % Årsavgift for hytterenovasjon (Libir) 1 431 1 331 år 8 % Årsavgift for slamtømming,

Detaljer

Årsavgift for slamtømming, 3 årig (Libir) 1 856 688 år 10 % Årsgebyr består av forbruksgebyr og abonnementsgebyr -

Årsavgift for slamtømming, 3 årig (Libir) 1 856 688 år 10 % Årsgebyr består av forbruksgebyr og abonnementsgebyr - 0 PRISLISTE Kommunale avgifter m/mva Renovasjon og slam innkreves av Libir IKS 4 Årsavgift for renovasjon (Libir) 4 454 342 år 3 Årsavgift for hytterenovasjon (Libir) 642 570 år 5 2 Årsavgift for slamtømming,

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE Birkenes kommune Klagenemnda Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 012/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen Eldrerådet Innkalles til møte torsdag 31.05.2012, kl. 09:00 i Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 017/12 Godkjenning av møteprotokoll 23.04.2012 018/12 Utvalgssaker

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.11.2011 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 11.10.2011 110/11 Delegasjonssaker 111/11 Meldinger 112/11 Møtekalender 2012 113/11 Søknad om permisjon politiske

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 29.082012, etter møte i Formannskapet Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 29.082012, etter møte i Formannskapet Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Klagenemnda Innkalles til møte onsdag 29.082012, etter møte i Formannskapet Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 004/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.01.2012 005/12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 04.09.2013 022/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 023/13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen,

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstra møte onsdag 09.03.2011, kl. 15:00 møterom Flaksvann i Kommunehuset SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstra møte onsdag 09.03.2011, kl. 15:00 møterom Flaksvann i Kommunehuset SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte onsdag 09.03.2011, kl. 15:00 møterom Flaksvann i Kommunehuset Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 003/11 Søknad fra 3B-Fibreglass Norway AS-

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 12.03.2013 007/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.02.2013 008/13 Delegasjonssaker 009/13 Meldinger 010/13 Budsjett og finansiering av 4 kommunale boliger i

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Kommunehuset, Himmelsyna Møtetid: Etter møte i Planutvalget ca kl 16 Saksnr Tittel Saksliste 008/14 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 02.11.2010

Kommunestyret. Møteprotokoll 02.11.2010 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 02.11.2010 063/10 Godkjenning av møteprotokoll 14.09.10 064/10 Delegasjonssaker 065/10 Meldinger 066/10 Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2011 - oppnevning av

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.04.2012 010/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2012 011/12 Meldinger 012/12 Regnskap 2011 013/12 Årsberetning 2011 014/12 Barnehageplasser for barn fra

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Råd for funksjonshemmede Innkalles til møte mandag 02.09.2013, kl. 12:00 i Kommunehuset, møterom Lille Heimdal Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 006/13 Delegasjonssak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes

Detaljer

PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014

PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014 PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014 Vedtatt av Kst xx - sak 13/xx INNHOLD Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Havneavgifter Utleie av adm. bygg Ørlandshallen Barnehager Skolefritidsordningen

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 27.03.2012 019/12 Godkjenning av møteprotokoll 07.02.2012 020/12 Meldinger 026/12 Tilstandsrapport for grunnskolene i Birkenes kommune 021/12 Avtale med Telenor

Detaljer

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret:

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2013 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.03.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.01.2012 Tid: Kl.10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Kvinesdal kommune Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2013/529 16834/2013 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret 07.05.2013 026/13. Saksbehandler: Lisa Dahl Arkiv/arkivsaksnr.

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret 07.05.2013 026/13. Saksbehandler: Lisa Dahl Arkiv/arkivsaksnr. Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret 07.05.2013 026/13 Saksbehandler: Lisa Dahl Arkiv/arkivsaksnr.:223, A10 12/285 Etterjustering tilskudd til private ehager i Birkenes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kvinesdal kommune VEDTAK - Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet FASTSETTELSE AV KOMMUNALE AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER M.V. FOR 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.:

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 0010/07 GAMVIK KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.11.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.11.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.11.2013 034/13 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2013 og 19.11.2013 035/13 Meldinger 036/13 Kommunal barnehagedrift 037/13 Økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Kommunehuset, møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2012 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Agdenes kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013

PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013 PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013 Vedtatt av Kst - xxxxx INNHOLD Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Havneavgifter Utleie av adm. bygg Ørlandshallen Barnehager Skolefritidsordningen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 022/14 Godkjenning av møteprotokoll 01.04.2014

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Pleie og omsorg/helse og sosial Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14:00-15:15 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall:

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Orientering om status for drift av barnehager i Verdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - /223 Saksordfører:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.09.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen, Guttorm Nergård

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.04.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 24.04.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.04.2013 007/13 Godkjenning av møteprotokoll 27.02.2013 008/13 Meldinger 009/13 Salg av kommunalt tilleggsareal på Tollnes 010/13 Uteområdet ved Birkeland

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte 05.06.2013, Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i Planutvalget.

Formannskapet. Innkalles til møte 05.06.2013, Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i Planutvalget. Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte 05.06.2013, Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i Planutvalget. Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 016/13 Godkjenning av møteprotokoll 017/13

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 05.06.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 05.06.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 05.06.2013 016/13 Godkjenning av møteprotokoll 017/13 Meldinger 018/13 Tilskuddssatser private barnehager 2013 - ny behandling 019/13 Etterjustering tilskudd

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.11.2012 Tid: 15.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Sigmund Snøløs Medlem

Detaljer