Formannskapet. Innkalles til møte onsdag ,. i Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i planutvalget SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 25.01.2012,. i Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i planutvalget SAKSLISTE"

Transkript

1 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag ,. i Kommunehuset, møterom Himmelsyna, etter møte i planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 001/12 Godkjenning av møteprotokoll /12 Delegasjonssaker 003/12 Meldinger 004/12 Lokal kontantstøtteordning 005/12 Innsparing lønn og andre driftsutgifter 2 mill. kr Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl Innkallingen finnes også på bibliotekene. Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann Side 1 av1

2 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /12 Arkiv/arkivsaksnr.: /242 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteboken av godkjennes.

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /12 Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland Arkiv/arkivsaksnr.: /241 Meldinger Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/56 I Kristiansand kommune v/øystein Holvik 2 11/11771 I Kommunal- og regionaldep. Ingen finansiering av videreføring av gang-og sykkelvei langs Rv 41 til Birkenes kirke Endringer i regnskapsforskriften 13 om pensjon Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget Formannskapet /12 Kommunestyret Saksbehandler: Anette Meling Arkiv/arkivsaksnr.: 151, X02 12/78 Lokal kontantstøtteordning Saksopplysninger Det er vedtatt endringer i kontantstøtteordningen som trer i kraft 1. august 2012 slik at den økes fra 3303 kroner til 5000 kroner for barn fra ett til halvannet år, 3303 kroner frem til to år, og opphører for barn mellom to og tre år. I forbindelse med budsjettbehandling for ble administrasjonen bedt om å foreta en utredning av spørsmålet om å innføre lokal kontantstøtteordning i Birkenes kommune. Telemarksforsking har på oppdrag fra administrasjonen foretatt en vurdering av effekter på etterspørsel med og uten kommunal kontantstøtteordning for Birkenes kommune. Dokumentet ligger som vedlegg til saken og er datert Dokumentliste: Trykte vedlegg Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Telemarksforsking v/ Trond Erik Lunder Kommunal kontantstøtte Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Det innføres ikke lokal kontantstøtteordning for toåringer i Birkenes kommune

5 Bakgrunn Kontantstøtten ble innført 1. august 1998 for ettåringer, og ble utvidet til også å gjelde toåringer fra 1. januar august blir kontantstøtteordningen endret. Kontantstøtten gjelder i dag fra og med levemåned 13 til og med levemåned 35. Satsen er fast på 3303 kroner per måned for barn som ikke går i barnehage. Barn med deltidsplass i barnehage har lavere satser for kontantstøtte. Fra og med august 2012 blir kontantstøtten begrenset til barn i alderen måneder. Satsene økes til 5000 kroner per måned for barn de første seks månedene (13-18), mens den beholdes uforandret på 3303 kroner per måned for måned Etter at kontantstøtteordningen ble vedtatt endret, har flere kommuner reist spørsmål om hvorvidt det er hensiktsmessig å innføre en lokal kontantstøtteordning. Sju kommuner har per i dag vedtatt å innføre et slikt tilbud til befolkningen, hvorav tre av disse er kommuner i Agder. Seks kommuner har vedtatt å avvise et slikt forslag, deriblant Gjerstad og Lillesand. Elleve kommuner er nå i en prosess med utredning. En av disse er Kristiansand kommune, og en avgjørelse der ventes i april. Vurdering / Anbefaling Vurdering av innføring av lokal kontantstøtte bør ses i lys av minst to dimensjoner. Den ene dimensjonen dreier seg om barnefaglige sider knyttet til bruk av henholdsvis kontantstøtte og barnehage, og den andre dimensjonen er det som omhandler kommunens økonomi. Kontantstøtte versus barnehage Spørsmålet om lokal kontantstøtte kan ikke bare vurderes ut fra en økonomisk analyse. Denne ordningen har konsekvenser for hvordan småbarnsfamilier velger å organisere sin hverdag. Fordi barnehage vil være et alternativ for noen av disse familiene hvis de ikke lenger mottar støtte for sine toåringer, må en slik ordning også vurderes ut fra kunnskap om barnehagens betydning for barn. Forskning viser at barn som går i barnehage utvikler en språklig og sosial kompetanse som gjør dem bedre rustet for skolehverdagen enn barn som ikke går i barnehage. Lek og læring, og sosial kompetanse øves best sammen med andre, og spesielt sammen med andre barn. Likevel er det forskjeller i hvilken effekt barnehagen har for barna. Barnehagen ser ut til å ha større positiv effekt for barn som kommer fra såkalte ressurssvake hjem, enn for barn fra ressurssterke hjem. I en nylig avlagt doktoravhandling ved Universitetet i Oslo viser forsker Kari Stefansen ved NOVA at hvordan foreldre med høye utdannelser oppdrar sine barn er mer i samsvar med den pedagogiske praksisen i barnehager enn hvordan foreldre med lave utdannelser oppdrar sine barn, og at avstanden mellom hjem og barnehage derfor var mindre for de første barna enn for de siste. Barn med foreldre med lav utdannelse får derfor ofte en sterkere effekt på senere skoleprestasjoner av å gå i barnehage enn barn med foreldre med høy utdannelse. Dette gjelder i særlig grad barn i familier med innvandrerbakgrunn. For disse barna har barnehagen en særlig positiv virkning, spesielt for språkutviklingen. Kontantstøttebruken har gradvis avtatt med økende antall barnehageplasser. I 2002 var det barn med kontantstøtte, mens det ved utgangen av desember 2011 var som mottok kontantstøtte (tall fra NAV). Dette viser at mange velger barnehageplass fremfor kontantstøtte. Statistikken viser også at kontantstøtten er mest brukt hos foreldre med ettåringer. I desember 2011 var det 61,5 prosent ettåringer og 38,5 prosent toåringer som var kontantstøttebarn. Kvinner utgjorde i ,8 prosent av alle kontantstøttemottakerne. Høytlønnede og høyt utdannende mødre benytter kontantstøtte i mindre grad enn andre mødre. Høyest andel kontantstøttemottakere finner vi blant foreldre med innvandrerbakgrunn.

6 Samlet sett ser vi derfor at kontantstøttereformen først og fremst har bidratt til lavest etterspørsel etter barnehageplass blant grupper som har størst utbytte av å gå i barnehage. I dagens kunnskapssamfunn har det også vist seg at utdanning er en viktig variabel i forhold til integrering i samfunnet. Mangelfull utdanning kan lede til marginalisering og kan derfor true både utvikling av individers autonomi, deres deltakelse i samfunnslivet og deres mulighet til å leve selvstendige liv. Forskning viser at barnehage kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller når det gjelder hvem som fullfører utdanning. En studie av barnehagebarn i Norge, utført av forskerne Mogstad og Havnes i SSB, viste at barnehagen hadde en rekke positive konsekvenser i voksenlivet, blant annet i forhold til utdanning, arbeidsdeltakelse og stønadsavhengighet. Agderforskning har i en undersøkelse om levekår på Agder funnet at skoleresultatene er bedre i kommuner med god barnehagedekning enn i kommuner med dårlig barnehagedekning. Det ser ut til å være slik at barnehagen har en selvstendig effekt på barns skoleprestasjoner, og bruk av barnehage handler derfor også om sosial utjevning i den forstand at det gir barna likere muligheter senere i livet. Kontantstøtte har også en likestillingsdimensjon. Når det først og fremst er kvinner med lavere utdanning som benytter seg av kontantstøtte, i tillegg til at kvinner også tar ut mesteparten av foreldrepermisjonen i barnets første leveår, bidrar dette til at kvinner får en svakere tilknyting til arbeidslivet. Dette må antas å være et poeng i vår landsdel som skårer lavt på både likestilling og levekår. Økonomiske effekter I forbindelse med at kommuneadministrasjonen skulle utrede spørsmålet om innføring av lokal kontantstøtteordning, har administrasjonen både vært i kontakt med andre kommuner for å drøfte spørsmålet, samt at Telemarksforsking har foretatt en konsekvensutredning. Utredningen viser at det er mange utsikkerhetsfaktorer ved å innføre en slik ordning. Følgende faktorer vil påvirke økonomien: Effekten av de nasjonale endringene med å øke satsen for ettåringer og bortfall av kontantstøtte for toåringer er generelt usikkert. Det er mulig at noen færre foreldre velger å ha ettåringene i barnehage, mens noen flere foreldre velger å ha toåringene i barnehage som følge av endringene. Det er ikke mulig å forutse hvor mange som vil velge en lokal kontantstøtteordning. Noen må vi anta vil velge å være hjemme med barna uavhengig av en slik ordning. For andre vil det avhenge av blant annet hvor høy satsen på kontantstøtten blir, og om det vil bli tilbud om å kombinere kontantstøtte med barnehage. Ved innføring av lokal kontantstøtte er effekten av etterspørselen på barnehager usikker. Estimatene for Birkenes kommune fra henholdsvis staten og Telemarksforsking samsvarer ikke. Dette viser at det er vanskelig å konkludere på hvilke økonomiske konsekvenser innføring av lokal kontantstøtte vil ha. Det har blitt reist spørsmål om lokal kontantstøtte skal skattlegges. En eventuell reduksjon i etterspørselen etter barnehageplasser kan bety at kommunale barnehageplasser blir stående tomme. Dette vil medføre økte kostnader fordi tilskuddet til private barnehager avhenger av gjennomsnittlig kostnad pr kommunal barnehageplass. Det er usikkerhet knyttet til kostnader rundt selve forvaltning av ordningen kommunal kontantstøtte.

7 Dette er usikkerhetsfaktorer som gjør det vanskelig for administrasjonen å anbefale en innføring av kommunal kontantstøtte. Det vi vet er at en slik ordning må ytes til alle som har barn i den aktuelle alder og som ønsker ytelsen (jf likhetsprinsippet), også de som ville vært hjemme med barnet uansett. Kommunen vil dermed betale en kontantytelse ( pr år pr barn hvis satsen blir lik den nåværende) til familier som ellers ikke ville fått noen ytelse fra kommunen. Dette betyr at kommunen innfører en ny ordning som helt sikkert har en utgiftside, mens finansieringen er høyst usikker. Endringen i barnehagefinansieringen (som nå inngår i rammen) har medført en underfinansiering fra statens side. Det betyr at barnehagedriften koster kommunen mer enn det som overføres fra staten. Finansiering av lokal kontantstøtte kan derfor ikke hentes fra statlige rammeoverføringer til barnehage. Dette betyr at finansiering må skje gjennom reduserte kostnader. Utredningen viser at innføring av lokal kontantstøtte kan bidra til en gevinst (reduserte kostnader), hvis man unngår bygging av nye barnehager. Situasjonen i Birkenes kommune er at det uansett må bygges nye barnehager basert på eksisterende etterspørsel. Denne utbyggingen tar høyde for noe vekst. En lokal kontantstøtte kan bidra til at markedsgrunnlaget for disse barnehagene endrer seg negativt. Sånn sett kan lokal kontantstøtte føre til en kostnad gjennom tomme plasser istedenfor en gevinst. Barnehager er en lovpålagt oppgave, mens kommunal kontantstøtte vil være en ny egeninitiert forpliktende utgift for kommunen som ikke er lovpålagt. Når kommunen skal ivareta sin rolle som barnehageeier/myndighet, er det ikke forsvarlig å innføre en ny ordning med usikker kost-nytte. Strengt tatt vil dette medføre at man overfører midler fra en lovpålagt tjeneste (barnehage) til en ikke-lovpålagt ordning (lokal kontantstøtte). Dersom kontantstøtte skal fungerer slik at det fører til at foreldre og barn får mer tid sammen, og samtidig gi dem en fleksibilitet i form av å velge kombinasjonsmuligheter, vil det også kreve det en kommunal forvaltning som Birkenes kommune ikke har mulighet til å oppfylle innenfor eksisterende budsjett. Ut fra en faglig og økonomisk totalvurdering anbefales det derfor at det på det nåværende tidspunkt ikke innføres lokal kontantstøtte for toåringer i Birkenes kommune.

8 Trond Erik Lunder Telemarksforsking Omlegging av statlig kontantstøtte Effekter på etterspørsel med og uten kommunal kontantstøtteordning I august 2012 blir kontantstøtteordningen endret. Kontantstøtten gjelder i dag fra og med levemåned 13 til og med levemåned 35. Satsen er fast på 3303 kroner pr måned for barn som ikke går i barnehage. Barn med deltidsplass i barnehage har lavere satser for kontantstøtte. Fra og med august 2012 blir kontantstøtten begrenset til barn i alderen måneder. Satsen økes til 5000 kroner pr. måned for barn de første seks månedene (13-18), mens den beholdes nominelt uforandret på 3303 kroner pr. måned for måned Kompensasjon fra staten Når kontantstøtten for toåringene blir fjernet 1. august 2012, vil noen av de barna som med dagens ordning ville hatt kontantstøtte, heller velge å søke barnehageplass. Samtidig forventer regjeringen en reduksjon i etterspørselen etter barnehage for ettåringer ettersom kontantstøtten økes for de første seks månedene. Basert på undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå anslår regjeringen at 29 % av det antall toåringer som i dag har kontantstøtte vil etterspørre barnehageplasser i stedet når kontantstøtten fjernes for disse. Dette utgjør 3130 plasser på landsbasis. Samtidig beregner de at behovet for plasser til ettåringer vil bli redusert med 1970 plasser fordi satsen for ettåringene øker. Antallet er beregnet ut i fra at kontantstøtten de første 11 månedene øker med 870 kroner pr. måned, og en slik prisendring er antatt å redusere etterspørselen med 18 %. Netto effekt blir derfor en økning i etterspørsel etter barnehageplasser på 1160 plasser. Regjeringen har derfor bevilget 91,9 millioner kroner for å kompensere for denne etterspørselsøkningen. Anslagsvis kroner av disse midlene går til Birkenes. Dette er da kompensasjon for 5 måneder i 2012 og tilsvarer en økning på 1,2 plasser. Regjeringen har naturligvis ikke beregnet effekter for hver kommune separat, men hvis vi tar utgangspunkt i regjeringens kompensasjon, er altså anslått økning i barnehageetterspørsel for Birkenes bare 1,2 plasser. 1

9 Kontantstøtte og behov for nye plasser i Birkenes Feil! Ugyldig selvreferanse for bokmerke. viser antall omfanget av kontantstøttemottakere i Birkenes i juni Hvis alle disse barna i stedet hadde ønsket barnehageplass, ville det medført en økning i etterspørselen på 37,9 plasser for ettåringene og 18,6 plasser for toåringene, til sammen 56,5 småbarnsplasser. Retten til barnehageplass ved hovedopptaket i august er imidlertid begrenset til barn som fyller ett år før 1. september samme år. Tabell 1 Barn med kontantstøtte i Birkenes pr. juni 2011 Alder Oppholdstid i Antall barn barnehage 1 0 timer timer timer timer timer timer timer timer Potensiell økning i heltidsplasser Potensiell økning i heltidsplasser 37,9 18,6 Regjeringens regnestykke tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse gjennomført på høsten, og det blir derfor vanskelig å overføre dette til junitallene. Men regjeringens regnestykke er også problematisk fordi det ikke tar hensyn til forholdet mellom fødselsmåned og barnehageåret. Regjeringens anslag på behovet for nye plasser er trolig for lavt. Årsaken er at de regner med at ettåringene i gjennomsnitt tjener på omleggingen av kontantstøtte. De gjør for så vidt det, men når man ser det i sammenheng med barnehageåret, er det kun for de barna som er født i august at denne gevinsten er fullt ut relevant for barnehageetterspørselen. Utfordringen i å vurdere etterspørselseffekten er at kontantstøtten følger barnets alder i måneder, mens alternativet, barnehage, følger barnehageåret. Når etterspørselen øker på grunn av at kontantstøtten for toåringene fjernes, vil det trolig bli enda vanskeligere å få plass utenom hovedopptaket i august. En rimelig antakelse kan derfor være at foreldrene tar en avgjørelse om kontantstøtte for ett år av gangen, fra august til august. Dette fører til at: 1. Økt sats for måned 13 til 18 vil kun få full betydning for etterspørsel etter barnehage for barn som er 13 måneder eller yngre ved barnehagestart i august. Dette vil i praksis gjelde de som er født i juli eller august året før. De som er født etter august året før vil ikke ha rett på barnehageplass og medfører dermed ingen endring i antall plasser som kommunen må tilby. De som er født før juli vil uansett ikke starte i barnehage før august, og de vil motta økt sats i måned 13, 14, etc. frem til august uavhengig av om de da begynner i barnehage eller ikke. Det er kun den kontantstøtten de mottar etter august som har betydning for etterspørsel etter barnehage. 2

10 2. De som er født i månedene før august 2011, vil bli to år i løpet av barnehageåret 2012/2013. Hvis vi antar at et barn som ikke starter i barnehage i august 2012 heller ikke kan regne med plass før ved neste hovedopptak i august 2013, vil alle som ikke er født i august tape på bortfallet av kontantstøtte for toåringer dersom de velger kontantstøtte det første barnehageåret. I sum betyr det at man bare kan regne med lavere etterspørsel etter barnehageplass blant ettåringer fra de barna som er født i juni, juli eller august. De som er født i andre måneder taper på omleggingen hvis vi måler gevinst/tap fra august til august, altså at vi følger barnehageåret. For ettåringene samlet er det altså mer sannsynlig at vi får en høyere etterspørsel etter barnehageplasser, ikke lavere etterspørsel. Vi vil derfor ta utgangspunkt i tallene for juni og vurdere nærmere hva som kan bli effekten på etterspørsel etter barnehageplass. Tabell 2 Innbyggere i alderen 0-2 år pr Fødselsår Alder pr Antall innbyggere i Birkenes år år år år 85 Tabell 2 viser tallet på barn i aktuelle aldersgrupper pr Vi har tall for antall toåringer med kontantstøtte pr. juni I denne gruppen vil det være barn født i andre halvår 2008 og første halvår Vi ser at antall barn pr kohort varierer en del, men siden det er høyt og lavt annethvert år, vil vårt beste anslag være at antall 2-åringer i midten av året er forholdsvis likt i 2012 som i Vi trenger dermed ikke å justere for endringer i antall barn i kommunen, og vi antar at tallene for kontantstøttemottakere pr. juni 2011 er et godt bilde på antallet i juni Med utgangspunkt i disse tallene, hva slags vurderinger vil foreldrene gjøre med hensyn på å søke plass i barnehage fra og med august 2012? Vi bruker i den følgende diskusjonen de barnetallene som er justert opp til heltidsplasser, og vi omtaler dette som antall barn for at ikke diskusjonen skal bli for komplisert. Vi gjør også en del forenklende forutsetninger og diskuterer disse etterpå. De barna som er to år i juni, ville i hovedsak trolig ikke søke for et nytt år selv om kontantstøtte for toåringer blir beholdt. Disse blir tre år i løpet av det neste barnehageåret, og hvis de ikke starter i barnehage nå, risikerer de å ikke får plass før neste august igjen. Av de som er ett år i juni, vil noen velge å fortsette med kontantstøtte, mens andre vil begynne i barnehage. I august 2012 vil det dermed være 37,9 potensielle barnehagebarn som skal vurdere om de skal ha kontantstøtte som toåringer eller om de skal begynne i barnehage. Hadde ordningen fortsatt som tidligere, kan vi anta at 18,6 av disse ville velge kontantstøtte. Vi bruker altså antall toåringer med kontantstøtte i juni som anslag. Bruker vi regjeringens effektanslag på 29 % av toåringene, utgjør det 5,4 plasser. Altså leder dette til at forskjellen mellom ny og gammel ordning er at 5,4 av de barna som med gammel ordning ville ønsket kontantstøtte ett år til i stedet velger å søke 3

11 barnehageplass når kontantstøtten fjernes for toåringene. Av de som ikke har fylt ett år i juni, vil de fleste heller ikke være ett år i august og dermed ikke ha rett på barnehageplass. Dette er et utfordrende regnestykke fordi kontantstøtten styres av fødselsmåned, mens alternativet som er barnehageplass, styres av barnehageåret. I tillegg kommer det at spørreundersøkelsen som sier noe om etterspørselseffekten for toåringer, er gjennomført på høsten. Vi vil derfor ta en gjennomgang av forhold som kan vurderes annerledes. 1. Vi har antatt at de 18,6 barna som er to år i juni uansett ikke ville velge kontantstøtte fra høsten av. De som er like over to år kunne imidlertid tenkes å velge kontantstøtte med gammel ordning selv om de fylte tre år før utgangen av barnehageåret. De ville fått kontantstøtte for det meste av perioden. Med ny ordning vil disse ikke ha rett på kontantstøtte i det hele tatt og vil derfor representere økt behov for nye plasser. Dette kan tilsi at anslaget bør økes med en plass eller to. 2. Vi har antatt at alle forholder seg strengt til barnehageåret. Det kan være at noen vurderer det som sannsynlig at de kan få plass i løpet av barnehageåret, for eksempel etter nyttår. Dette kan bety at noen flere vil gå for kontantstøtte fra august av. Dette vil imidlertid også gjelde den eldste kohorten ved gammel ordning, og det er vanskelig å si hvor mye dette kan bety for endring i etterspørsel. 3. Vi har brukt anslaget på 29 % fra spørreundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Dette er andelen foreldre med toåringer som svarer at de ville søke barnehageplass dersom kontantstøtten forsvant. Det er imidlertid en stor andel som ikke har svart eller som har svart Vet ikke, og det er bare 38 % som har svart nei. Hvis alle de resterende 62 % skulle komme til å søke barnehageplass, ville det øke anslaget fra 5,4 plasser til 11,5 plasser. Det er altså en betydelig usikkerhet rundt responsen på endringene. Kommunal kontantstøtte Hva vil være effekten av kommunal kontantstøtte? Hvis kommunene viderefører satsen på 3303 kroner for toåringene, vil det bety at støtten til disse beholdes nominelt på samme nivå. Reelt sett vil det være en liten nedgang i prisjusterte satser, men etterspørselseffekten av denne reelle nedgangen vil trolig være minimal. Birkenes vil dermed ikke ha behov for flere plasser for toåringene. Da vil satsøkningen for de første seks månedene stå igjen, og denne tilsier en nedgang i etterspørselen etter barnehage. I praksis vil det kun gjelde for barn født i perioden februar til august. Barn født i februar vil motta 1697 kroner ekstra i perioden mars til august, og vil miste denne gevinsten i august hvis barnet starter i barnehage. Barn født i januar vil også motta 1697 kroner ekstra pr. måned, men dette vil skje i en periode hvor barnet uansett er uten rett til barnehageplass. I gjennomsnitt vil ettåringene få en gevinst som har betydning for etterspørselen etter barnehage på 243 kroner pr. måned. Bruker vi regjeringens anslag på prisfølsomhet, betyr det at antallet ettåringer med kontantstøtte vil øke med 4,5 %. I Birkenes kommunes tilfelle er det så lite at det ikke vil ha noen betydning. Kommunal kontantstøtte for toåringer på nivå med dagens statlige kontantstøtte vil dermed føre til at det ikke blir etterspørselsendringer utover det som måtte skyldes andre forhold. Økonomisk effekt for kommunen I Birkenes er gjennomsnittskostnaden for småbarnsplasser i barnehage litt i underkant av landsgjennomsnittet, det vil si ca kroner. Foreldrene betaler rundt kroner av dette, 4

12 iberegnet kostpenger. Etter innlemming av barnehager i rammetilskuddet, betaler kommunen de resterende Kontantstøtte for en toåring i ett år med dagens sats koster ca kroner. I inntektssystemet for kommunene er det ingenting i dagens kostnadsnøkkel for barnehage som medfører at kommunen mister overføringer for barn med kommunal kontantstøtte. Gevinsten for kommunen kan derfor være betydelig hvis etterspørselen etter barnehage kan begrenses. Kommunen må imidlertid være obs på at dette er basert på gjennomsnittskostnader. Må man bygge ny barnehage for noen ekstra barn, vil merkostnaden pr. barn være stor. Har man en ledig plass, vil et ekstra barn ikke medføre særlig mye ekstra kostnader. Er det snakk om kommunal barnehage vil man i stedet kunne få fordelen av reduserte enhetskostnader og lavere tilskuddsplikt overfor private barnehager. I vurderingen av den økonomiske effekten er det derfor avgjørende om det blir behov for ny barnehage, utvidelse av eksisterende eller utnyttelse av ledige plasser. Det kan være dyrt å ha ledige plasser i kommunale barnehager. Oppsummering Ved omlegging av kontantstøtten er effekten på etterspørsel etter barnehageplass usikker. Kompensasjonen gjennom statsbudsjettet dekker for Birkenes sin del kun 1,2 plasser ekstra. Vi tror regjeringens regnestykke undervurderer effekten av omleggingen og at behovet for nye plasser vil bli større. Grovt sett kan vi anslå effekten til å være økt behov for mellom 5 og 15 plasser, altså et ganske unøyaktig anslag. På den annen side, viser fødselstallene for Birkenes at effekten ikke er større enn det som kan være en naturlig variasjon i barnetallet. Hvis Birkenes derimot innfører kommunal kontantstøtte for toåringene på nivå med det som er gjeldende satser i dag, vil kommunen kunne utligne effekten av endring i statlig kontantstøtte og unngå økt etterspørsel etter barnehageplasser. Etterspørselseffekten av økt kontantstøttesats de første seks månedene anser vi å være så liten at den kan sees bort fra. Kommunen kan spare nær kroner pr. barn som velger kommunal kontantstøtte fremfor barnehageplass. Dette er imidlertid basert på en gjennomsnittskostnad. Er det ledig plass i kommunal barnehage, vil et barn ekstra ikke medføre særlig mye ekstra kostnader. Det vil altså fortsatt lønne seg å fylle opp plassene i kommunale barnehager. 5

13 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Eldrerådet Arbeidsmiljøutvalget Tjenesteutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet /12 Kommunestyret Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: /156 Innsparing lønn og andre driftsutgifter 2 mill. kr brukerbetaling og ny prisliste. Saksopplysninger Ifølge budsjettvedtak KS-122/11 skal lønn og andre driftsutgifter reduseres med 2 mill kr. Stillingshjemler gjennomgås og kutt i stillinger fremlegges for kommunestyret så snart som mulig. Lineærprinsippet gjelder. Brukerbetaling økes med kr , ny prisliste forelegges til kommunestyrets februarmøte. Dette fordeles lineært pr rammeområde fram til ny prisliste blir vedtatt og konsekvensberegnet. Dokumentliste: Trykte vedlegg Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Kostnadsbesparende tiltak iverksettes i tråd med retningslinjer for nedbemanning vedtatt av administrasjonsutvalget Ny prisliste vedtas og gjelder fra Detaljerte budsjettendringer vedtas slik som vist i saksfremstillingens talldel.

14 Bakgrunn På bakgrunn av KS-vedtak 122/11 har administrasjonen lagt følgende informasjon ut på intranett: Konsekvenser av kommunestyrets vedtak. Kommunen har egne retningslinjer ved gjennomføring av bemanningsreduksjoner. Disse er satt i verk fra og med Ansettelsesstopp er dermed innført. Ledige stillinger samles i en ressursbank. Ansatte som blir overtallige som følge av kuttet i stillinger, vil bli vurdert i forhold til de ledige stillingene. Omplasseringsutvalget skal gjøre denne vurderingen og lage en plan for dem som ikke kan fortsette i sin stilling. Rådmannen legger fram forslag om hvilke stillinger og andre driftsutgifter som skal kuttes til kommunestyrets møte Det er opprettet et omplasseringsutvalg som består av rådmann, personalsjef, økonomisjef, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Brit Kalnæs og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Øyvind Mellem. Informasjon tatt fra kommunens intranett side den Kommunestyrets budsjettvedtak om reduksjon av lønn og andre driftsutgifter med 2 millioner innebærer at det må kuttes i stillinger. Retningslinjene som administrasjonsutvalget vedtok i 2008 om gjennomføring av bemanningsreduksjoner har trådt i kraft. Rådmannen har også vedtatt ansettelsesstopp. 1. Målet er å få gjennomført bemanningsreduksjon gjennom bruk av omplassering og naturlig avgang, slik at antall oppsigelser holdes på et minimum. 2. De økonomiske virkemidlene i retningslinjene vil unntaksvis benyttes. Årsaken er kommunens økonomiske situasjon. 3. Kommuneledelse og tillitsvalgte vil arbeide tett sammen for å gjennomføre en åpen og ryddig prosess. 4. Omplasseringsutvalg er oppnevnt. Det består av hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, rådmann, økonomisjef og personalsjef. 5. Det vil bli holdt et drøftingsmøte med alle hovedtillitsvalgte Det vil bli innkalt til et ekstraordinært møte i arbeidsmiljøutvalget før kommunestyrets møte. 7. Rådmannens forslag til kutt i stillinger vil behandles i administrasjonsutvalget og formannskapet 25.01og i kommunestyret Oversikt over ledige stillinger (ressursbanken) vil bli oppdatert jevnlig og lagt ut på intranettet. Avdelingsledere gir melding på vedlagt skjema til tjenestesjefen. 9. Omplasseringsutvalget vurderer hvem som er overtallige i tråd med gjeldende regler.

15 10. Dersom ansatte blir overtallige, vil omplasseringsutvalget lage en plan for personene det gjelder. Oversikten over ledige stillinger vil vise muligheten for omplassering. 11. Kommunen vil som i ordinær drift bruke stillingsressursene fleksibelt, for eksempel overflytting av en arbeidstaker innenfor et arbeidsområde. 12. Oppsigelse blir bare aktuelt dersom omplasseringsutvalget ikke finner en løsning. 13. Ansettelsesstoppen er innført for faste stillinger. Det kan ansettes i vikariater, men det må opplyses om at arbeidsavtalen kan bli sagt opp dersom kommunen trenger stillingen i en overgangsordning for en fast ansatt. Vurdering / Anbefaling Innsparingskravet på 2 mill kr. er i årsbudsjettet for 2012 fordelt på alle ansvarsområde i forhold til budsjettets størrelse. Når innsparingene er vedtatt vil budsjettet bli korrigert. Tjenestesjefene har kommet med nøyaktige opplysninger om stillinger/funksjoner som kan reduseres og konsekvensene av det. Det er oppgitt i det enkelte forslag til stillingskutt om det er en person ansatt i stillingen eller ikke. Der en person innehar stillingen, går gjennomføringen av vedtaket til omstillingsutvalget (hovedtillitsvalgte for de to største fagforeningene, rådmann, økonomisjef og personalsjef) Omstillingsutvalget vil først avklare hvilken person innenfor arbeidsområdet/utvelgelseskretsen som er overtallig. Dette behøver ikke å være den personen som innehar stillingen som skal kuttes. Hvor fort kommunestyrets vedtak kan effektueres for den enkelte stilling, avhenger av hvor lett det er å finne en løsning for den aktuelle personen og oppsigelsestid dersom kommunen må gå til oppsigelse. Omplasseringsutvalget vil ha fokus på å arbeide raskt. Dette for å redusere belastningen for den enkelte ansatte og for å få størst mulig økonomisk effekt for kommunen. Det er sett på både lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver og hvordan oppgavene kan løses på en forsvarlig måte. Budsjettpostene er nå redusert til et minimum, og vi har ingen reserve ved uforutsette hendelser. Dette krever tett økonomioppfølging og rask justering ved avvik og nøktern ressursbruk. Dvs. selv om tjenestene har penger igjen på budsjettet må ressursbruken begrenses til det som er nødvendig. Total effekt utgjør: Det er redusert med ca. 7,0 årsverk hvorav 1,65 årsverk er midlertidige, slik at totalt kutt i årsverk er 5,30 som beløper seg til ca. 1,7 mill kr. Reduksjon i andre utgifter/økte inntekter utgjør 0,3 mill kr. Kuttene er beregnet utifra hva som er forsvarlig tidspunkt for bortfall av funksjon/stilling med unntak av vakante stillinger (for de er jo ledige). Effekt i regnskapet er avhengig av når omplasseringsutvalget finner løsninger for ansatte. Ved avvik må finansiering finnes andre steder og rapporteres i økonomirapporter. Foreslåtte tiltak for de enkelte tjenesteområder: Teknisk: % stilling i Lisa prosjektet, som opphører fra Naturlig avgang 100% fra , erstattes med 0,3 årsverk fra ansvar 1159 til ansvar Netto innsparing for kommunen blir da 0,7 årsverk fra Brann, nytt budsjett, mindre kostnad med

16 Konsekvens blir økt belastning på vaktmestere, omprioriteringer og mindre hjelp til kultur bla. annet. Det utarbeides vedlikeholdsplaner- og renholdsplaner i skrivende stund. Gjennom disse håper man å kunne få mer ut av personellressurser, for å unngå økning, og kanskje spare inn noe ved naturlig avgang. Skole og oppvekst Skole og oppvekst har allerede et innsparingskrav i opprinnelig budsjett på 0,5 mill kr. samtidig som avdelingene har store utfordringer med å komme ned på budsjettets rammer % stilling bhg (60 % stilling ligger igjen fordi oppgaver flyttes fra barnehager til økonomikontor.) reduseres fra % stilling administrasjon kulturskole, effekt for Birkenes er 10 %, siden kulturskolen driftes sammen med Lillesand. Denne oppgaven blir reduksjon dersom andre kan gjøre oppgavene innenfor sin stilling fra Ny stilling 50% i barnevernet, utsettelse med å ansette til (11 mnd tilskudd). 7. Helsesøster 45 % utsettelse med å ansette i 2 mndr. fra mnd effekt % helsestasjon vakant fra 1.1. permisjon utsettelse med å ansette, 3 mnd effekt. 9. Jordmor 40 % - vakans ledig 15.2 usikkert når den kan besettes effekt 2 måneder % stilling voksenopplæringen fra 1.8 ved naturlig avgang, ved at deltagere slutter eller at timene reduseres. Kuttet gjelder ansvar Øke innsparingskravet fra tjenesteområdet skole og oppvekst fra kr (som allerede ligger i budsjettet) til kr Vedr. rett til barnehageplass vil vi fylle opp tomme barnehageplasser fortløpende, eventuell personalbesparelse ligger på reduserte vikarutgifter. Helse og omsorg 12. Dersom utgifter til fotpleier på sykehjemmet er mindre enn , må det vurderes å kutte hjemmelet. (må sees i sammenheng med tapte inntekter) 13. I Åpen omsorg reduseres merkantil funksjon med 20 %. Dette vil gi redusert åpningstid i hjemmetjenestenes ekspedisjon samt effektivisering av arbeidsoppgaver. 14. Hjemmehjelpsressursen reduseres med 20 %. Pr i dag står stillingen vakant. På sikt kan konsekvensen bli redusert handlingsrom i forhold til nye søknader. 15. Arbeidsoppgaver i forhold til hjelpemiddeltilpasning i sykehjemmet, 10 % tas bort. Arbeidsoppgavene kan utføres av andre på sykehjemmet innenfor egen ressursramme. 16. Merkantil stilling ved sykehjemmet må reduseres fra 100 % til 80 %. Besparelsen på 20 % tas fra vakant hjemmel. 17. I avdeling for psykisk helse reduseres miljøterapeut med 50 %. Tilsvarende ressurs har ikke vært brukt i 2011, og på tross av dette har avdelingen ivaretatt lovpålagte arbeidsoppgaver. 18. Ambulerende boveileder reduseres fra 60 % til 40 % stilling. Det er ikke ideelt å redusere denne ressursen, men det er mulig. 19. I avdeling for psykisk helse gis permisjon på 10 % fra en hjemmel, og gir midlertidig innsparing i Ved aktivitetssenter kan en hjemmel reduseres med 8 %, med effekt i hele Birke Dagsenter får en reduksjon på 20 %. Dette innbærer mindre tid til oppfølging av den enkelte bruker, men tilbudet kan fortsatt drives forsvarlig. Totalt blir dette en reduksjon på 1,78 årsverk i Hels og omsorg. Effekten av innsparing i 2012 avhenger av når omplassering til andre stillinger finner sted.

17 Gjennomgang av tjenestene forventes å kunne resultere i effektivisering av arbeidsoppgaver, slik at lovpålagte tjenester kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Det kan aldri gis avslag på søknader i forhold til disse tjenestene med grunnlag i manglende økonomiske ressurser. Service og kultur 22. Redusere antall lærlingehjemler på It-området fra 2 til 1 hjemmel. Innsparing gjøres gjeldende f.o.m. 17/8-12 når eksisterende lærlingeavtale avsluttes. Innsparingen er håndterlig mht faglige konsekvenser når alle faste stillinger nå er besatt innen It-drift. 23. Inntektene på It ansvar 4314 kan økes med kr bl a grunnet i ekstraordinære inntekter ved salg av brukte pc-er. Dette er således ikke en redusert driftskostnad, men gir positiv effekt i forhold til de totale netto driftsutgifter. 24. Kulturadministrasjon total st.størrelse 50%. 10% reduseres/inndraes fra Reduksjonen må håndteres ved at det avvikles færre kulturarrangement i løpet kalenderåret. 25. Budtjenesten st. ressurs inntil 13% inndras fra Redusert servicenivå for aktuelle avdelinger. Servicetorvet kan påta seg oppgave med å frankere og bringe post til PIB. (Post i butikk) Intern postombringing avslutts som ordning og de enkelte avdelinger må derfor selv håndtere konsekvenser av dette. 26. Kulturadministrasjon, ekstrahjelp. Redusere muligheten for innleie av saksbehandlerressurs til saksbehandling på bl a fagområdet kulturminnevern. 27. Investering i nytt sentralbord og ny forhandlet telefoniavtale har gitt reduserte kostnader til telefoni. Kostnadsreduksjon kr Kapitaltilskudd til frivillige organisasjoner reduseres med kr (nytt årlig tilskudd kr ). Helårseffekt allerede fra år Tilskudd til grende- og samfunnshus reduseres med kr (nytt årlig tilskudd kr ) Helårseffekt allerede fra år Andre driftsutgifter reduseres med kr Helårseffekt allerede fra år NAV 31. Edruskapsvern reduseres med kr Kirken: 32. Kirkens forslag etter forespørsel om kutt er å halverer beløpet til trosopplæring. Påplusset beløp i budsjett 2012 med blir da redusert til kr Dette har ingen effekt for 2013 da det ikke er lagt til for hele økonomiplanperioden. Nye opplysninger sier at fra blir trosopplæringen statlig. Det er ingen vakante eller midlertidige stillinger og liten mulighet for kutt i stillinger uten at det vil gå ut over antall gudstjenester. I skriv fra biskopen blir det opplyst fra kirke administrasjonen at det ikke kan redusere på antall gudstjenester. Budsjettregulering driftstiltak.

18 Effekt inkl. sos.k 2012 Effekt inkl. sos.k 2013 Nr. Ansva r Type tiltak Tj.omr Still % % stilling teknisk mnd effekt Teknisk % stilling teknisk drift (naturlig avgang) Teknisk mnd inkl. tillegg Brann budsjett BK 2 950, KBR Teknisk Ann et Totalt Teknisk Sk/Op % stilling bhg (60 % stilling ligger igjen) 1.6 (7 4 mnd) % stilling effekt for Birkenes er 10 % adm. Sk/Op Kulturskole kutt hvis andre kan gjøre oppgavene 5 innenfor sin stilling fra 1.7.(6 mnd.) Midlertidlig barnevern årsverk 0, (11 mnd tilskudd) Sk/Op Midlertidig helsesøster 45 % fra mnd effekt Sk/Op % helsestasjon vakant fra 1.1. permisjon 3 mnd Sk/Op effekt 2410 Jordmor 40 % - vakans ledig 15.2 usikkert når den kan Sk/Op besettes -2 mndr % Voksenopplæringen fra 1.8 (5 mndr.) Sk/Op Skoleadministrasjonen økning kutt til anslag Sk/Op stilling Totalt Sk/Op % fotpleier, naturlig avgang, mindre inntekter, effekt He/Om % merkantil åpen omsorg fra 1.4. (9 mndr.) He/Om % stilling helse og omsorg praktisk bistand He/Om (hjemmehjelp) full effekt i 2012 vakanse (12 mndr) % hjelpemidler sykehjemmet fra 1.3. (10 mndr.) He/Om % merkantil sykehjemmet (12 mndr) He/Om % psykisk helse, kun 2012, effekt i 10 mndr. He/Om % ambulerende boveileder fra (10 mndr.) He/Om % midlertidig permisjon 2012 psykisk helse -kun He/Om (12 mndr) % reduksjon aktivitetssenteret (12 mndr) He/Om % reduksjon dagsenteret (9 mndr) He/Om Totalt He/Om % IT-lærling snitt - effekt 15.8 Se/Ku Økte inntekter salg PC Se/Ku Ann et % stilling kultur, fra Se/Ku Budtjenesten faller bort , Se/Ku andre utgifter kultur, uspesifiserte lønnsutgifter Se/Ku Ann et Sentralbordet kr effekt i 2012 Se/Ku Ann et Kapitaltilskudd til frivillige organisasjoner reduseres med Se/Ku Ann kr et 4262 Tilskudd til grende- og samfunnshus reduseres med kr Se/Ku Ann et Andre driftsutgifter reduseres med kr Se/Ku 15 15

19 31 32 Totalt Se/Ku edruskapsvern stønad (NAV) NAV Ann et Totalt NAV Kirken, 1/ årlig statlig refusjon trosopplæring Kirken Ann et 45 0 Totalt Kirken Totalt Prisliste: Brukerbetaling er øket med kr og ny prisliste vedlegges. Ny prisliste er vedlagt og gjelder fra 1. mars Brukerbetalingene er kontrollregnet etter gjeldende prisliste opp mot vedtatt budsjett, følgende korrigeringer/økninger er foretatt. Følgende endringer er foretatt ifht. vedtatte prisliste pr Endringer pr Gebyr i konsesjonsaker 5000 pr sak Gebyr delingssaker 2000 pr sak Sfo - sats time/uke økes fra 118 til 125 pr mnd, minstesats 625 pr mnd Sfo - Besøksats økes fra 39 til 40 pr time Sfo - Heldagstilbud økes fra 184 til 200 pr dag Kulturskolen - Ind.underv. og aspirantoppl. Økes fra 2520 til 2750 pr år Søkenmoderasjon Sfo og Kulturskolen reduseres fra 30% til 20% Leie anretningskjøkken og audiovisuelt utstyr, har ikke vært med i prislista tidligere. Mindre økonomiske effekter av mindre tiltak som reduksjon av søskenmoderasjon ved SFO og kulturskolen og økt kaffebetaling for ansatte internt i kommunen er ikke tallfesta. Eventuelle endringer andre endringer vil bli kommentert i tertialrapportene. Budsjettregulering prisliste: Ansvar Etterregnet prislista mot dagens budsjett (Økninger ifht. Tj.omr budsjett) 1600 Teknisk husleie (etterregnet effekt etter dagens budsjett) Teknisk Teknisk husleie (etterregnet effekt etter dagens budsjett) Teknisk Husleie økes med kr (etterregnet effekt etter dagens budsjett) 3300 Økning oppholdsbetalini(etterregnet effekt etter dagens budsjett) Sum etterregnet prislista mot dagens budsjett (Økninger ifht. budsjett) He/Om He/Om Inntekter vedr. nye satser i prislista fra Gebyrsatser for konsesjon og delingssaker, 5000 konsesjon og 2000 delingssaker Teknisk 40 40

20 2610 SFO 10 mnd fra118 til 125 kr time (på Kr sandsnivå) kr per år, tilpasses virkningstidspunkt, Sk/Op Kulturskolen, satsen øker fra 2520 til kr 2750, pr. år Sk/Op Sum inntekter vedr. nye satser i prislista fra Total økning inntekter

21 Kommunale avgifter m/mva Enhet Endr. i % Årsgebyr består av forbruksgebyr og abonnementsgebyr Forbruksgebyr for vann 10,1 9,6 pr m3 5,2 Forbruksgebyr for avløp 16,7 15,9 pr m3 5,0 Abonnementsgebyr : Brukerkategori 1: Bolig med inntil 2 boenheter - vann år 5,0 Brukerkategori 1: Bolig med inntil 2 boenheter - avløp år 5,0 Brukerkategori 2: Bolig med mer enn 2 boenheter - vann år 5,0 Brukerkategori 2: Bolig med mer enn 2 boenheter - avløp år 5,0 Brukergaranti 3: Næring/offentlig bygg med inntil 2 bruksenheter vann år 5,0 Brukergaranti 3: Næring/offentlig bygg med inntil 2 bruksenheter avløp år 5,0 Brukergaranti 4: Næring/offentlig bygg med mer enn 2 bruksenheter vann år 5,0 Brukergaranti 4: Næring/offentlig bygg med mer enn 2 bruksenheter avløp år 5,0 Årsavgift for renovasjon år 7,0 Årsavgift for hytterenovasjon år 7,0 Årsavgift for slamtømming, 2 årig år 7,0 Årsavgift for slamtømming, 3 årig år Årsavgift for feiing, satser utarbeidet av regionalt brannvesen.tilsyn hvert 4. år, feiing utføres ved behov, pr. pipe år 5,1 Årsavgift for feiing 2 piper og flere, satser utarbeidet av regionalt brannvesen. Tilsyn hvert 4. år, feiing utføres ved behov, pr. pipe år 4,8 Årsavgift for feiing større piper over 3 m. satser utarbeidet av regionalt brannvesen. Tilsyn hvert 4. år, feiing utføres ved behov, pr. pipe år 5,0 Årsavgift for feiing ovn/røykrør, satser utarbeidet av regionalt brannvesen. Tilsyn hvert 4. år, feiing utføres ved behov, pr. stk år 4,6 Tilknytningsavgift for vann for alle bygg pr tilkobl. 5,0 Tilknytningsavgift for avløp for alle bygg pr tilkn. 5,0 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (kart og oppmåling) Betalingsregulativ for byggesaker Gebyr konsesjonssaker 5000 sak Gebyr delingssaker 2000 sak Øvrige priser er ikke momspliktige Se eget gebyrregulativ. Økes med 5% Kommunale bygg og leiligheter Enhet Endr. i % Leilighet Strøget Nord (inkl. strøm) mnd 5,0 Boliger Havane (inkl. strøm) mnd 5,0 Trygdeboliger Birkeland, 1 12 (u/strøm), mnd 5,0 Trygdeboliger Smedens kjerr 14 (u/strøm) mnd 5,0 Trygdeboliger Herefoss m/strøm mnd 5,0 Leilighet Smedens Kjerr 16 o/50m2 med strøm mnd 5,0 Leilighet Smedens Kjerr 16 u/50m2 med strøm (leil.2) mnd 5,0 Leilighet Smedens Kjerr 12 med strøm mnd 5,0 Bofellesskap i kommunehuset med strøm mnd 5,0 Serviceleiligheter tilknyttet sykehjemmet(med strøm) mnd 5,0 Flyktningboliger / sosialboliger u/strøm over/80 m mnd 5,0 Flyktningboliger / sosialboliger m/strøm o/80 m mnd 5,0 Flyktningbolig m/strøm under/80 m mnd 5,0 Leiligheter Digerhaug m/strøm, stor mnd 5,0 Leilighet Digerhaug m/strøm, liten mnd 5,0 Overnatting i skoler: pr person pr natt døgn 6,7 Overnatting i campingvogn døgn 5,3

22 Utleiepriser møtelokaler - kommunehuset Enhet Endr. i % Heimdal + Lille Heimdal dag 5,0 Heimdal + Lille Heimdal /2 dag/kveld 5,1 Heimdal dag 5,1 Heimdal /2 dag/kveld 5,1 Lille Heimdal dag 5,2 Lille Heimdal /2 dag/kveld 5,2 Anretningskjøkken dag/kveld 50,0 Audiovisuelt utstyr 220 dag/kveld Flakksvann dag 5,0 Flakksvann /2 dag/kveld 5,0 Himmelsyna dag 5,0 Himmesyna /2 dag/kveld 5,1 Datatillegg: Pc med trådløst internet stk 4,8 Tilkobling trådløst internett til egen pc stk 5,0 Data kurs priser ihht avtale Utleiepriser Birkeneshallen og Tobias jorde Enhet Alle under 18 år - gratis Endr. i % Leie hel hall innenbygdslag time 5,0 Leie 2/3 hall innenbygdslag time 5,1 Leie 1/3 hall innenbygdslag/gjelder også gymsal Valstrand time 5,2 Dagsleie første dag innenbygds dag 5,0 Dagsleie påfølgende dag dag 5,0 Leie hall ferie minstepris dag 5,0 Leie miljørommet dag 5,1 leie miljørommet time 5,5 Leie miljørommet kveld kveld 5,0 Leie hel hall utenbygdslag time 5,2 Leie 2/3 hall utenbygdslag time 5,1 Leie 1/3 hall utenbygdslag time 5,0 Dagsleie første dag utenbygdslag dag 5,0 Dagsleie påfølgende dag dag 5,0 Leie hall ferie minstepris dag 5,0 Forretningsarr. hel dag (messe osv) dag 5,0 Forretningsarr. pr. time time 5,0 Kulturarrangementer første time time 5,0 Kulturarrangementer påflg. time time 5,2 Tobias jorde, for bygdas frivillige lag og foreninger Gratis Tobias jorde, kommersielle arr.(inkl noe praktisk hjelp fra kommunen) pr arr. 12,5

23 Barnehagesatser (søskenmoderasjon 30 %) Enhet Endr. i % 100% - 5 dager/uke mnd 0,0 80% - 4 dager/uke mnd 4,6 60% - 3 dager/uke mnd 7,1 40% - 2 dager/uke mnd 7,0 Endrin g i % Skolefritidsordning (søskenmoderasjon 20 %) Enhet Timesats pr time/uke mnd 11,6 Minstesats 5 t/u mnd 11,6 Eks. 8 t/u mnd 11,6 Besøkssats time 8,1 Heldagstilbud i skolenes ferieer dag 14,3 Matpenger mnd 5,0 Endr. i % Kulturskolen (søskenmoderasjon 20 %) Enhet Individuell undervisning år 14,6 Aspirantopplæring år 14,6 Gruppeundervisning år 5,0 Ballett/dans år 5,0 Blikkbox år 5,0 Krusedull år 5,0 Babysang kurs 5,1 Kunstkurs kurs 5,1 Endr. i % Hjemmebaserte tjenester Enhet Leie trygghetsalarmer pr år 5,1 Husleie korttidshybler de første tre uker døgn 4,7 Husleie korttidshybler etter tre uker døgn 5,2 Pårørende rom pr døgn inkl 1 stk middag døgn 4,9 Middagsombringing stor porsjon pr måltid 5,0 Middagsombringing liten porsjon pr måltid 5,7 Frokost/kveldsmat pr måltid 4,5 Fotterapi (konsultasjon/behandl.) pr gang 5,3 Bruk av vaskemaskin div. utleieboliger pr gang 5,9 Korttidsopphold inst. døgnpris eller lik statlig definerte maksimalpriser endres etter den til enhver tid gjeldende maksimalpris etter statlige forskrift Egenbetalingssatser/utgiftstak for hjemmebaserte tjenester som justeres i henhold til vedtak i f.sak 142a/93 slik: Inntektsgrunnlag: Timepris Utg.tak pr.år Endr. i % Inntekt inntil 2 G ,4 Inntekt 2 G t.o.m. 3 G ,9 Inntekt 3 G t.o.m. 4 G ,0 Inntekt 4 G t.o.m.6 G ,2 Inntekt over 6 G ,7 Maksimal betaling pr. mnd. 25 timer x timepris. Maximalsatser reguleres av de statlige vederlagsforskriftene Timepriser ambulerende vaktmester: Inntekt inntil 4 G ,0 Inntekt over 4 G ,1 Andre avgifter Alkoholavgifter: Avgiftene er i henhold til alkohollovens forskrifter Øvrige leier og gebyrer hvor ikke annet er bestemt i særavtaler økes med 5%.

24 Endringer pr Gebyr i konsesjonsaker 5000 pr sak Gebyr delingssaker 2000 pr sak Sfo - sats time/uke økes fra 118 til 125 pr mnd, minstesats 625 pr mnd Sfo - Besøksats økes fra 39 til 40 pr time Sfo - Heldagstilbud økes fra 184 til 200 pr dag Kulturskolen - Ind.underv. Og aspirantoppl. Økes fra 2520 til 2750 pr år Søkenmoderasjon Sfo og Kulturskolen reduseres fra 30 til 20% Leie anretningskjøkken og audiovisuelt utstyr, har ikke vært med i prislista tidligere.

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Politiske spørsmål og Rådmannens svar Spørsmål 1: Fra May Ødegård (AP) Jeg viser til Budsjettabellene på side 90 i Budsjettforslaget og ønsker å få en nærmere forståelse

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Rådmannens forslag 1. november 2012 1 2 1. Rammebetingelser... 14 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 14 1.2. Befolkningsutviklingen i

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 15/2011 TF-notat Tittel: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 TF-notat nr: 15/2011 -

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 274 2010 TF-rapport Tittel: Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1 Røyken kommune Budsjett Økonomiplan og handlingsplan til 2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Side 1 Kommunestyret 2011 15 behandlet saken den 11.12.2014, møtesak nr. 98/14 Behandling: Gruppelederne

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 27.11.

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 27.11. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling avgitt 27.11.2014 Sak 2014/937 Side 1 Innhold FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL BUDSJETTVEDTAK

Detaljer