Formannskapet. Innkalles til ekstra møte onsdag , kl. 15:00 møterom Flaksvann i Kommunehuset SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Innkalles til ekstra møte onsdag 09.03.2011, kl. 15:00 møterom Flaksvann i Kommunehuset SAKSLISTE"

Transkript

1 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte onsdag , kl. 15:00 møterom Flaksvann i Kommunehuset Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 003/11 Søknad fra 3B-Fibreglass Norway AS- fritak eiendomsskatt for de neste 3 år Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl Innkallingen finnes også på bibliotekene. Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Espegren ordfører Alf Martin Woie rådmann Side 1 av1

2 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /11 Saksbehandler: Arild Espegren Arkiv/arkivsaksnr.: 232, &02 11/279 Søknad fra 3B-Fibreglass Norway AS- fritak eiendomsskatt for de neste 3 år Saksopplysninger: 3B-Fiberglass Norway AS klager i brev av på utskrevet eiendomsskatt. Fabrikkdirektør Per Are Birkeland ber i henhold til 28 om følgende; 1. La være å ta med maskiner og utstyr i skattegrunnlaget. Bygda trenger bedriften mer enn hva økt skatt vil bringe inn til kommunekasse. 2. På grunn av spesielle forhold som nevnt over i punkt 1-5, ber jeg om at 3B-Fibreglass Norway AS får fritak for eiendomsskatten de neste 3 år. Takstnemnd eiendomsskatt behandlet klagen i møte , og fastsatte ny takstverdi til kr. Takstnemnda ber kommunen på grunnlag av de opplysninger som framkommer i klagen vurdere søknaden fra 3B-Fibreglass Norway AS om fritak for eiendomskatten de neste 3 år. Søknaden legges fram for Formannskapet for behandling. Dokumentliste: Trykte vedlegg Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 25 I B Fibreglass Norway AS Klage på vedtak - melding om ny skattetakst 33 S Eiendomsskatt verker og bruk 2011 behandling av innkomne klager Administrasjonens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak.

3

4

5 Birkenes kommune S Æ R U T S K R I F T SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Takstnemnd for eiendomsskatt /11 Saksbehandler: Arkiv/arkivsaksnr.: 232, &02 11/279 Eiendomsskatt verker og bruk 2011 behandling av innkomne klager Saksopplysninger lagt fram i møte Det er innkommet 9 klager på eiendomsskatten. 4 klager er grunnet innhenting av nye vurderinger utsatt til neste møte i takstnemnda. Fra de øvrige 8 bedrifter er det ikke innkommet noen klager. Trykte vedlegg Innkomne klager Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Saken legges fram i møte TAKSTNEMND FOR EIENDOMSSKATT Leder la fram saken med følgende forslag til vedtak: Takstnemnda for eiendomsskatt viser til ovenstående vurdering av klagene, og fastsetter takstverdier som følger: Scanflex AS kr. Foss AS kr. Uldal AS kr. Birkeland Trykkeri AS kr. 3B-Fibreglass Norway AS kr. Avstemming: Enstemmig TE-002/11 VEDTAK: Takstnemnda for eiendomsskatt viser til ovenstående vurdering av klagene, og fastsetter takstverdier som følger: Scanflex AS kr. Foss AS kr. Uldal AS kr. Birkeland Trykkeri AS kr. 3B-Fibreglass Norway AS kr.

6 Vurdering av klagene: lagt fram i møte Scanflex AS, Foss fabrikker AS og Uldal AS Det er mottatt klager fra disse bedrifter gjennom advokat Gjermund Pekeberg. Klagene gjelder i hovedsak de samme forhold ved alle bedriftene og behandles derfor sammen. Eiendomstakstene er påklagd i sin helhet. De ulike forhold kommenteres som følger. 1. Hovedregelen er at verdsettelsen skal skje på grunnlag av substansverdien. Dette framgår av en rekke avgjørelser i Høyesterett. Ved verdsettelse etter substansverdien tas det utgangspunkt i teknisk verdi, dvs. gjenanskaffelsesverdien med fradrag for slit, elde og utidsmessighet. Historiske verdier er derfor av mindre interesse ved vurderingen. 2. Det pågår en prosess på sentralt nivå om hva som skal regnes som integrerte maskiner. Av møteprotokoll , sak 012/10 framgår at spørsmålet om maskiner skal være med i takstgrunnlaget kan bli gjenstand for ny vurdering. På bakgrunn av den usikkerhet som rår og uttalelser som er mottatt, er takstnemnda kommet til at maskiner kan utelates fra takstgrunnlaget i de tre trevarefabrikkene som saken her gjelder. Det legges vekt på at maskinene er lett flyttbare og at det ikke er nødvendig med særskilte bygningsmessige tilpassinger. 3. Scanflex AS oppgir at byggeåret for fabrikkbygningene er ca Avskrivningene justeres i henhold til dette, slik at ny verdi av bygningsmassen blir kr. Arealet av tomten justeres i henhold til innhentede opplysninger fra kommunens tekniske avdeling. Totalarealet er m2, hvorav 60 % til verker og bruk utgjør m2. Ny verdi av tomten blir kr. 4. Tomtearealet til Foss AS utgjør i følge siste opplysninger fra kommunens tekniske avdeling m2, hvorav 60 % til verker og bruk utgjør m2. Ny verdi av tomten blir kr. 5. Det er ikke framkommet avvikende arealopplysninger for Uldal AS 6. Etter ovenstående justeringer blir de nye takstverdiene: Scanflex AS kr. Foss AS kr. Uldal AS kr. Birkeland trykkeri AS Klagen fra Birkeland trykkeri AS gjelder verdien av tomt og bygning. 1. Generelt skal bemerkes at hovedregelen er at verdsettelsen skal skje på grunnlag av substansverdien. Dette framgår av en rekke avgjørelser i høyesterett. Ved verdsettelse etter substansverdien tas det utgangspunkt i teknisk verdi, dvs. gjenanskaffelsesverdien med fradrag for slit, elde og utidsmessighet. 2. Bedriften oppgir etter oppmåling at den del av bygningens areal som kan henføres til verker og bruk utgjør 941 m2. Takstnemnda legger dette til grunn. 3. Takstnemnda hadde befaring på eiendommen sammen med bedriftens eier. På bakgrunn av inntrykk under befaringen og ny arealoppgave endres bygningens takstverdi til kr., slik at ny takstverdi for bedriften blir kr.

7 3B-Fibreglass Norway AS Klagen gjelder at maskiner og utstyr er tatt med i takstgrunnlaget. Det anføres videre at bedriften har gått med underskudd de siste 5 år, og at bedriften står overfor store omlegginger og nye investeringer til 10-talls millioner kroner for å oppnå lønnsom drift innenfor en periode på 3 5 år. 1. Hovedregelen er at verdsettelsen skal skje på grunnlag av substansverdien/ teknisk verdi, dvs. gjenanskaffelsesverdien med fradrag for slit, elde og utidsmessighet. Beregningen av substansverdien bygger på bedriftens egne tall og er i samsvar med disse. Utgangspunktet har vært en IFRS-gjennomgang som ble foretatt i Verdien av integrerte maskiner m.v. er satt til 143,5 mill. kr. Gjennomsnittlige avskrivninger siste 5 år utgjør 27,5 mill. kr. Disse gjenspeiler den høye verdien på maskiner m.v. Det er ikke grunnlag for å trekke maskiner m.v. ut av takstgrunnlaget for beregning av substansverdien. 2. Av bedriftens regnskap for de siste 5 år framgår at gjennomsnittlig driftsresultat før finansposter utgjør - 18,5 mill. kr. Dette åpner for å basere vurderingen på bruk av avkastningsverdien. For at avkastningsverdien skal komme i betraktning må det være en klar forskjell mellom avkastningsverdi og substansverdi. Dessuten må avkastningsverdien kunne beregnes med en rimelig grad av sikkerhet, jfr. Høyesteretts dom i LKAB-saken, punkt 50. I dette tilfellet er det en klar forskjell mellom avkastningsverdi og substansverdi dersom en tar utgangspunkt i siste 5-års periode. Det er rimelig å anta at det også vil være en klar forskjell mellom verdiene i en viss periode framover. En beregning av avkastningsverdi på grunnlag av prognoser over framtidig utvikling framstår som svært usikkert. Dessuten burde bedriftens verdi vurderes som en del av det samlede konserns verdi. 3. Det er imidlertid en mulighet for å beregne en avkastningsverdi på grunnlag av bedriftens siste 5 års regnskaper. Gjennomsnittlig resultat før finansposter er somt nevnt 18,5 mill. kr., mens avskrivningene utgjør 27,5 mill. kr. Det betyr at gjennomsnittlig driftsresultatet før avskrivninger blir 9 mill. kr. Dette resultatet skal i prinsippet dekke avskrivninger og godtgjørelse på innsatt kapital, og det må derfor benyttes en relativt høy rente ved kapitaliseringen. Dersom det legges til grunn en rente på 18 %, blir avkastningsverdi basert på driftsresultat før avskrivning og renter 50 mill. kr. Dette er imidlertid en verdi basert på historiske data. I hvilken grad verdien vil gjenspeile framtidig avkastning er høyst usikkert, og det blir derfor en skjønnsvurdering om denne verdien i mangel av konkrete alternativer, kan brukes som estimat på den framtidige avkastningsverdi. 4. Kommunen må på grunnlag av de opplysninger som framkommer i klagen vurdere søknaden fra 3B-Fibreglass Norway AS om fritak for eiendomskatten de neste 3 år.

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2009/467-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Eiendomsskatt i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 7/09 10.02.2009 Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT. Trøgstad kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt.

TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT. Trøgstad kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt. 1 TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2013 Trøgstad kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda 30. oktober 2012. 2 OM DETTE DOKUMENTET Dette

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

På bakgrunn av dette er Regnskap konsern bedt om å redegjøre for vår oppfatning av den veide avskrivningstiden for investeringene.

På bakgrunn av dette er Regnskap konsern bedt om å redegjøre for vår oppfatning av den veide avskrivningstiden for investeringene. REGNSKAPS NOTAT UTKAST 30.august 2013 Fra Regnskap konsern Vedr Grieghallen IKS avdragstid Bakgrunn Fra Finans har Regnskap Konsern mottatt følgende informasjon «Grieghallen IKS skal opprettes og gjennomføre

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Oppbygging av diskonteringsrenten og betydning for beregnet markedsvedi av vannkraftverk

Oppbygging av diskonteringsrenten og betydning for beregnet markedsvedi av vannkraftverk Oslo, 21.03.2011 Fra Professor Bjarne Jensen DISKONTERINGSRENTEN MV. I BEREGNINGSGRUNNLAGET FOR ElENDOMSSKATT PÅ VANNKRAFTVERK Problemstilling Eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftverk skal i henhold

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer