EFFEKTIVE OG KOMPLEKSE PLANPROSESSER STATEN SOM PLANLEGGER. Avd.dir. Jo Ulltveit-Moe Strategi og utvikling, PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EFFEKTIVE OG KOMPLEKSE PLANPROSESSER STATEN SOM PLANLEGGER. Avd.dir. Jo Ulltveit-Moe Strategi og utvikling, PLAN"

Transkript

1 EFFEKTIVE OG KOMPLEKSE PLANPROSESSER STATEN SOM PLANLEGGER Avd.dir. Jo Ulltveit-Moe Strategi og utvikling, PLAN

2 JEG SKAL IKKE SNAKKE OM:

3 JEG SKAL IKKE SNAKKE OM: Faglig råd for bærekraftig bypolitikk De skal gi råd og innspill om hvordan en bærekraftig bypolitikk bør utformes, samt bidra til den bypolitiske debatten Fagrådet har levert sin midtveisrapport, som til dels er gjengitt her, og leverer sin sluttrapport ved utgangen av 2013.

4 JEG SKAL IKKE SNAKKE OM:

5 JEG SKAL IKKE SNAKKE OM:

6 JEG SKAL SNAKKE OM: Staten som planlegger gjennom Statsbygg - Vår rolle - Virkemidler - Lokalisering - Eksempler

7 ULIKE ROLLER Innenfor vår (alle) sektorer: Staten er Politikkutformer, bl.a. arealpolitikk og klimapolitikk Eier, oppdragsgiver og finansierende for store statlige prosjekter Planmyndighet ved statlig plan. Forslagsstiller for reguleringsplaner som vedtas i kommunene.

8 STATSBYGG ER Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbyggs oppgave er å tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, og å realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og miljø. Statsbygg skal gi råd ved kjøp og leie av lokaler, være byggherre på vegne av staten, sørge for god forvaltning av eiendommene som er knyttet til den statlige husleieordningen. Statsbygg skal også sikre statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekter. Statsbygg organiserer, planlegger og gjennomfører om lag 160 prosjekter - større og mindre, til enhver tid, hvorav større prosjekter blir ferdigstilt hvert år. Statsbygg har 845 ansatte. Hovedkontor er i Oslo og regionkontorene i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø

9 STATSBYGG GJØR - VIRKEMIDLER 1. Bidrar med å utarbeide statlige retningslinjer og veiledere 2. Rådgir i tidligfase i statlige byggeprosjekter 3. Bygger statlige bygg, inkludert reguleringsplaner 4. Eier og forvalter statlige bygg og eiendommer. Innsigelsesrett 5. Gir råd om lokaler til statlige etater

10 Hensikten med god planlegging tidlig - Bedre og tydeligere måloppnåelse - Beste løsninger/konsepter for stat og samfunn - Raskere og mer effektiv prosjektgjennomføring Hensikten med reguleringsplan - Lovpålagt for å få bygge Hensikten med eiendomsutvikling - Ivareta og utvikle våre eierinteresser - Verdioptimalisere eiendommer

11 STATSBYGGS PORTEFØLJE Politihus Kulturbygg/museer Universiteter og høgskoler Bygg for domstoler Fengsler Barnevernsinstitusjoner Bygg for regjering, storting og sameting Trafikkstasjoner, tollstasjoner Kongelige eiendommer Ambassader, konsulater M.fl.

12 TIDLIGFASE I STATLIGE BYGGEPROSJEKTER Statsbyggs som planlegger: - Rådgir departementer og/eller statlige instanser. Tilrettelegger for politiske beslutninger om tiltak/prosjekt - Hvis statlig investering over NOK 750 mill; KVU/KS1 - Hvis under NOK 750 mill hva da..?

13 TIDLIGFASE I STATLIGE BYGGEPROSJEKTER Hvis statlig investering over NOK 750 mill; KVU/KS1:

14 KONSEPTVALGUTREDNINGENS INNHOLD IVARETAR STATENS OG SAMFUNNETS INTERESSER

15 PROSJEKTER UNDER 750 MILL. HVA MED DEM? Hvis gråsone mht investeringer, FIN avgjør. Hvis under; Jobber ofte direkte mot brukere/underliggende etater. Kan vær interessekonflikt mellom brukere, nasjonale føringer og statens interesser. Statsbygg har utarbeide mindre omfattende KVU, konseptvalgnotat (KVN). Sørge for at statens og samfunnets interesser blir belyst!

16 EKSEMPLER PÅ KVU ARBEID SB HAR DELTATT I: - Odontologi, Universitetet i Oslo - Brønnøysundregistrene - Arkivverket - Kulturhistorisk museum - Folkehelseinstituttet - Nytt UD - Nationalmuseet - Regjeringskvartalet - Nationaltheatret - Nasjonal politi operativ sentral

17 TIDLIGFASE I STATLIGE BYGGEPROSJEKTER Statlig investering over NOK 750 mill. 2 utfordringer: 1. Nivå på regjeringsbeslutning er ikke tydelig nok. Mye planlegging etterpå. F.eks. beslutning om lokalisering. 2. Overgang fra «FIN regimet» til «PBL regimet»

18 TIDLIGFASE I STATLIGE BYGGEPROSJEKTER FIN = prosjektmodell - Metode med faste temaer. - Relativt lukket prosess. - Ikke lovhjemlet. PBL = prosess og medvirkning - Planprogram - Lovpålagt prosess - Offentlige høringer - Formelle roller

19 CASE: LOKALISERING BRØNNØYSUNDREGISTRENE Prosess 1. KVU/KS1: Ikke rehabiliter, bygg nytt. 2. Bestilling fra NHD: Nytt bygg et sted i Brønnøysund. 3. Lokaliseringsrapport: Tomtesøk; Grovsiling av 19 (20) tomter Finsiling av 6 (7) tomter Anbefaling av 1 tomt 4. Beslutning NHD 5. Plansak, reguleringsplan med KU 6. KS2 - Byggesak

20 CASE: LOKALISERING BRØNNØYSUNDREGISTRENE Tema som er vurdert og vektet 1. TRANSPORT 2. AREALBRUK OG ØKOLOGI 3. BYMILJØ OG STEDSUTVIKLING 4. REGULERINGSRISIKO 5. SIKKERHET OG BEREDSKAP 6. KOSTNADER 7. STATENS LANGSIKTIGE EIERPERSPEKTIV

21 CASE: LOKALISERING BRØNNØYSUNDREGISTRENE Føringer fra: 1.Rammer fra NHD 2.Nasjonale retningslinjer og veiledere 3.Fylkeskommunale føringer 4.Kommunale føringer 5.Statsbygg sine føringer 6.Bruker sine føringer og ønsker

22 CASE: LOKALISERING BRØNNØYSUNDREGISTRENE

23 TIDLIGFASE I STATLIGE BYGGEPROSJEKTER KVU/KS1 er bra! Får forankret behov, valg av konsept og mål Trenger tydeligere (eller «riktige») regjeringsbeslutninger. Trenger bedre rutiner for overgangen til PBL

24 CASE: NYTT REGJERINGSKVARTAL Statsbygg leverte i desember 2011 en rapport til FAD; «Regjeringskvartalet føringer for videre arbeid.» Grunnlag for første Regjeringsbeslutning; Hovedtyngden av dep. ligge i Rkv Unntatt offentligheten, men regjeringskvartalet/gjenreising.html?id=712726

25 CASE: NYTT REGJERINGSKVARTAL KVU lagt fram 27.juni.

26 CASE: NYTT REGJERINGSKVARTAL Konseptvalgsutredningen skal kvalitetssikres eksternt gjennom KS1. Antas ferdig tidlig Regjeringsbeslutning Det skal utarbeides en statlig reguleringsplan for gjenoppbyggingen av Regjeringskvartalet, Planprogram, Reguleringsplan med KU. MD (KMD) er planmyndighet

27 PBL. 6 4 STATLIG AREALPLAN Når gjennomføringen av viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det, kan departementet henstille til vedkommende kommune om å utarbeide arealdel til kommuneplan eller reguleringsplan etter lovens kapittel 11 og 12. På samme vilkår kan departementet selv utarbeide og vedta slik plan. Departementet trer da inn i myndigheten til kommunestyret. Vedkommende kommune plikter å gi departementet nødvendig bistand i arbeidet.

28 STATLIGE REGULERINGSPLANER PER. JUNI 2012 Statlige reguleringsplaner: 9 gjelder Gardermoen hovedflyplass og tilhørende samferdselsanlegg 5 gjelder veianlegg (Rv 23 Oslofjordforbindelsen, Rv 35 i Lunner, Bomstasjon på E6 i Moss, E10 Lofast 5 gjelder tranformatorstasjon eller kraftlinjer 1 atomavfallsanlegg 1 Rikshospitalet i Oslo 1 Akerselva miljøpark 1 kulturlandskapet Småsetran på Røros 9 av planene kom i perioden Lite brukt de senere år.

29 STATLIGE REGULERINGSPLANER SOM DRIVES AV STATSBYGG Regjeringskvartalet Beredskapssenteret på Alnabru

30 LOKALISERING AV STATLIGE INSTITUSJONER Mangel på retningslinjer men nå: - Statlige planretningslinjer: «Handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og offentlige tjeneste- og servicefunksjoner skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og i samsvar med regionale planer, og støtte opp om utvikling av levende by- og tettstedssentra. Dette gjelder også for besøks- og arbeidsplassintensive statlige virksomheter, institusjoner og foretak.» - Rådet for bypolitikk, midtveisrapport: «Råd 4: Offentlige bygg og institusjoner skal bygges i byen og bidra til byutvikling. Forslag til tiltak: Statens egne institusjoner må legges slik at de forsterker de eksisterende bystrukturer.» - OG STATSBYGG GJØR GANSKE MYE SELV.

31 MÅL 4: VI ER MILJØLEDENDE Hovedstrategi: Vi skal arbeide for Redusert energibruk Miljøvennlig materialbruk Miljøvennlig lokalisering av bygg og stedsutvikling Systematisk og tydelig intern satsing på miljø

32 DET HJELPER LITE Å BYGGE ET 0-ENERGIBYGG, HVIS LOKALISERINGEN GIR TRANSPORT MED HØY ENERGIBRUK OG HØYE UTSLIPP

33

34 tilgjengelighet med kollektivtransport RETT VIRKSOMHET PÅ RETT STED Tilgjengelighetsprofil for områder Mobilitetsprofil for virksomheter høy A Virksomheter med mange ansatte og/eller besøkende B C Virksomheter med få ansatte og besøkende eller virksomheter med stor bilavhengighet lav tilgjengelighet med bil høy

35 HVORDAN BØR ULIKE FUNKSJONER VÆRE LOKALISERT? Type bygg Universiteter og høgskoler Publikumsintensit et funksjoner for publikum Arbeidsplasser Mye varetransport Høy Mange Nei X (X) Anbefalt lokalisering Sentralt Mellom Usentralt OK Fengsler Lav Middels Nei X (X) Politi- /tinghus Middels Mange Nei X (X) Barnevernsinstitusjoner Lav Lav Nei (X) X Statlige kontorbygg Lav/middels Mange Nei X

36 BYER OG TETTSTEDER SKAL UTVIKLES MED ARKITEKTUR AV GOD KVALITET Statsbygg utarbeidet i 2009 sammen med Miljøverndepartementet: «Statlig lokalisering og god by- og stedsutvikling. Gode eksempler». Anbefaling: Det må arbeides aktivt for å integrere bevissthet om de nasjonale mål for by- og tettstedsutvikling/klimamål i statens virksomheter

37 HVORFOR BLIR IKKE ALLTID KOMPLEKSE PLANPROSESSER EFFEKTIVE OG BRA? Manglende overordnede føringer for statlige lokaliseringer Hvem bestemmer lokaliseringen? For mindre prosjekter: Bruker For større prosjekter med bevilgning fra Stortinget: Departement, minister, ev. Stortinget Idealer endres -eksisterende bygg/campus legger føringer for nye bygg Relokalisering kan være dyrere hvor går smertegrensen? Hvor mye er vi villig til å betale for klimavennlig og ønsket lokalisering? Hvordan skaffe tomt? Hva bruke det gjenstående bygg til? Politiske føringer og endringer i «eierskap».

38 HVA SKAL TIL? Gode, grundige og ryddige prosesser Rett beslutning til rett tid Avklarte roller og ansvar

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg ÅRSBERETNING 2001 INNHOLD Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ INTRODUKSJONSDEL BERETNINGSDEL VIRKSOMHETSDEL MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HO RD AL AN D FYLKES KOMMUNE Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste a knr. o&øfø^sss Deres ref Arkivnr. $/> Eksp. U.off. VArref 200601042-/CBS O 3 MÅR 2008 Dok.nr.

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon ÅRSBERETNING 02 INNHOLD INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon «EN FRAMTIDSRAPPORT» HVA SKAL STATSBYGG BETY FOR...

Detaljer

status.nå 2012/13 Norsk arkitekturpolitikk

status.nå 2012/13 Norsk arkitekturpolitikk status.nå 2012/13 status.nå 2012/13 Forside: Faksimile, arkitektur.nå -, Departementene 2009 Status.nå 2012/13 er utarbeidet av Norsk Form Redaksjon: Direktør Andreas Vaa Bermann, Fagsjef Arkitektur Hege

Detaljer

Ny plandel forventninger og forutsetninger

Ny plandel forventninger og forutsetninger Terje Skjeggedal A R T I K L E R Ny plandel forventninger og forutsetninger Fra 1. juli 2009 ble den nye plandelen til plan- og bygningsloven gjort gjeldende. Oppmerksomheten omkring begivenheten har ikke

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV.

HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. HØRINGSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 PLANAVDELINGEN 5. AUGUST 2015 15/296 Alminnelig høring Notat om forenklinger i plandelen av plan- og

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING Det faglige nettverket Byutviklingens Lange Linjer (BULL) v/ Kjell Spigseth, Sigurd lversens vei 39A, 0281 Oslo Regjeringen ved miliøvernminister Bård Vegar Solhjell M i ljøve rndepa rte me ntet Postboks

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Regionalplan for Jæren

Regionalplan for Jæren 11.05.2012 Regionalplan for Jæren Revisjon av fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SKEDSMO KOMMUNE SEPTEMBER 2014 INNHOLD SAMMENDRAG I

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER Stavanger 2012 / karakteristikk av byen med et positivt og et negativt ord i en sky, fra seminar 4.mai med Ecosistema Urbano HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer