Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008"

Transkript

1 Protokoll Ammehjelpens 36. generalforsamling Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer 2.4. Valg av to referenter 2.5. Valg av redaksjonskomité 2.6 Valg av tellekorps 2.7. Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen 3. Forretningsorden 4. Ammehjelpens årsmelding Sentralstyrets årsmelding Handlingsplan Innkomne forslag 7. Regnskap og budsjett 7.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon Ammehjelpens budsjett Valg 8.1 Valgkomitéens innstilling 8.2 Gjennomføring av valget 9. Avslutning Sakene fikk følgende behandling: 1

2 1. Åpning Leder i Sentralstyret, Vibeke L. S. Høgseth, ønsket velkommen til Ammehjelpens 36. ordinære Generalforsamling på Prinsen Hotell i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet kl Daglig leder Anne Brenneng foretok navneopprop. Det var 36 deltagere til stede, hvorav 35 stemmeberettigede. 2. Konstituering v. leder Leder sto for konstitueringen inntil ordstyrer var valgt Godkjenning av innkalling Innkalling ble godkjent Godkjenning av sakliste Saksliste ble godkjent Valg av ordstyrer Lilly R. K. Mjanger ble foreslått av styret og enstemmig valgt til ordstyrer Valg av to referenter Berit Kalvø Stephansen og Anne Sigstad ble foreslått og valgt til referenter Valg av redaksjonskomité Valg av redaksjonskomité utgår, da det ikke er kommet inn saker til behandling. 2.6 Valg av tellekorps Wenche Giskegjerde, Elisabeth Evensen og Ann Katrin Solheim meldte seg og ble valgt til tellekorps Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen Astri Kvassnes og Heidi Linnerud meldte seg og ble valgt til å underskrive protokollen. 3. Forretningsorden Vedtak: Forretningsorden for Ammehjelpens generalforsamling ble godkjent. 4. Ammehjelpens årsmelding Sentralstyrets årsmelding Sentralstyret gjennomgikk hovedpunktene i årsmeldingen. Det kom følgende kommentarer/spørsmål fra salen: Fra Sentralstyret: Tilføyelse under punkt rekruttering: Lilly R. K. Mjanger har også vært veileder for nye. Fra Inger Heilien til sak om reklamefilm. Hun har kontakter som kan være nyttige her. 2

3 Fra Astri Kvassnes, spørsmål om rekruttering. Hva skyldes dette? Har det sammenheng med bortfall av Ammenytt? Svar fra Anne Brenneng: Mener det er en trend i tiden, færre engasjerer seg i frivillig arbeid. Kommentar fra Berit Kalvø Stephansen: Husk muligheten til å gå over fra ammehjelper til aktivt medlem, en kan engasjere seg i saken uten å drive ammerådgivning. Vedtak: Årsmeldingen tatt til etterretning med følgende tilføyelse: Lilly Mjanger har også vært veileder. 5. Handlingsplan 2009 Leder Vibeke LS Høgseth gikk gjennom styrets forslag til Handlingsplan Anne Sigstad redegjorde for nytt kulepunkt som er kommet til etter at handlingsplanen var ført i pennen: Internasjonalt arbeid. Det er kommet forespørsel om Ammehjelpen kan være med å bygge opp mor-til-mor ammehjelp i Bulgaria. Mette Lawlor fra Ammehjelpen har sagt ja til å delta i dette prosjektet. Mødrene i Bulgaria er avhengige av å få innvilget søknad om EU-midler for å sette i gang prosjektet. Spørsmål og kommentarer fra salen: Fra Else Nielsen til punkt kontakt med ammehjelpere. Hun stilte spørsmål om dette med at vi nå opererer med at den enkelte har hele ansvaret. Else etterlyste lokalgruppenes funksjon og deres ansvar i dette. Vibeke Myren fra styret viste til ringerunde fra AH sentralt. Elin Sebjørnsen og Anita Schrøder mente begge det er riktig at hvert enkelt medlem sender inn sin rapport. Else N spurte hva med de tilfellene der en ammehjelper melder seg ut av lokalgruppa og opererer på egenhånd. Det vil ikke være lett å avdekke ved en telefonsamtale. Anne Brenneng oppfordret til at noen i gruppa tar kontakt med AH sentralt i slike tilfeller. Astri Kvassnes etterlyste rekruttering på Handlingsplanen, jfr. årsmelding. Anne Brenneng svarte at det vil bli vervekampanjer som før via nettsiden og utsendelse til helsestasjoner. Lokalgruppene oppfordres til å ta tak i dette. Handlingsplan 2009 Ut fra en vurdering av økonomiske og menneskelige ressurser, og tidligere vedtak om å satse på nettsiden, vil Ammehjelpens sentralstyre legge fram følgende forslag til Handlingsplan 2008/2009. Nettsiden er vårt største satsningsområde, og trafikken har økt fra 7500 treff pr mnd til ca pr. mnd fra januar til august Nettsiden 3

4 Fortsette å fylle ut og vedlikeholde Amming a-å Opprette egen medlemsside kun for ammehjelpere Videreutvikle nyhetsbrevene Styrke Nettbutikken Salg av annonser Bloggen fulle mugger Annet informasjonsarbeid Utsending av informasjon til helsestasjoner og fødesteder Kontakt med ammehjelperne Tilskudd landstreff nye ammehjelpere 1000 kr. pr pers Følge opp innsending av årsrapport fra hver enkelt ammehjelper. Prosjekter Samediggi. Oversettelse av nettbrosjyren til 3 samiske språk. Søknad innvilget. Helse- og rehabilitering; søknad om oppdatering av videoer. Avgjøres i november. Internasjonalt arbeid Ammehjelpen er invitert til å delta i et EU-prosjekt for å starte opp med mor-til-mor ammehjelp i Bulgaria. Vedtak: Handlingsplan for 2009 ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen med en enkelt tilføyelse. 6. Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag. 7. Regnskap og budsjett 7.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon 2007 Økonomiansvarlig Astrid Tofteland leste revisors beretning. Spørsmål fra Eva Kristine Jentoft om notene til regnskapet. Det viste seg at de var falt ut at sakspapirene. Det ble beklaget fra styret, og daglig leder lovte å ettersende dem til dem som ønsker. Daglig leder Anne Brenneng viste grafer over regnskapet fra Etter noen dårlige år, er nå Ammehjelpens egenkapital bygget opp igjen. Overskuddet fra 2007 var på kr ,- 4

5 Vedtak: Ammehjelpens regnskap for 2007 tatt til etterretning. 5 minutters pause. Nytt opprop: 37 til stede, 36 stemmeberettigede Ammehjelpens budsjett 2009 Astrid Tofteland redegjorde for hovedpunktene i budsjettet. Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer. Spørsmål fra Astri Kvassnes om det var tatt høyde for ny pensjonsreform i budsjettet. Bekreftende svar fra Astrid Tofteland. Spørsmål fra Anita Schrøder om Ammehjelpen tjener på nettbutikken, eller om det bare er mye arbeid. Bekreftende svar fra Anne Brenneng. Det er her vi har fått overskuddet de to siste årene. Flere Spørsmål fra Anita: Hva når en selger varene veldig billig? Går en ikke med tap? Astrid Tofteland svarer: Verdien er nedskrevet og kostnadsført regnskapsteknisk. Replikk fra Elin Sebjørnsen: Det må ses i sammenheng med varelageret. Anne Brenneng: Varelageret telles to ganger i året. Varelagerets verdi føres på balansekontoen. Spørsmål fra Anita Schrøder ang Helse- og rehabiliteringsprosjektet: Dersom en ikke får midlene, blir beløpet trukket ut på begge sider? Bekreftende svar fra Astrid Tofteland. Vedtak: Ammehjelpens budsjett for 2009 enstemmig vedtatt. 8. Valg Anita Schrøder redegjorde for valgkomiteens arbeid. 8.1 Valgkomitéens innstilling til styre- og varamedlemmer Leder: Vibeke L.S Høgseth 2009 Leder velges for ett år. Styremedlemmer: Varamedlemmer: Vibeke Støbakk Myren Gjenvalg for to år Astrid Tofteland Gjenvalg for to år Siv Helèn Hansen ikke på valg Anne Sigstad 2009 Velges for ett år i stedet for Margit Vik Sundal som har sagt fra seg styrevervet. 5

6 1. vara: Marit Djønne vara: Kristine Hardeberg vara: Lise Øverjordet 2009 Valgkomité Elin Sebjørnsen, leder Gjennomføring av valget Ordstyrer Lilly R. K. Mjanger ledet valget. Valg av leder Det var bare ett forslag til ledervervet. Vibeke L.S. Høgseth, Ålesund, gjenvalgt ved akklamasjon Valg av styremedlemmer Det kom inn benkeforslag på Heidi Linnerud til styremedlem. Det var da 4 kandidater til 3 styreverv, to på valg for to år, en for ett år. Valgkomiteen hadde innstilt Anne Sigstad, ansatt, som kandidat til styret. Det er undersøkt med jurist at dette er i overensstemmelse med Ammehjelpens vedtekter. Det ble likevel en liten debatt rundt dette. Elin Sebjørnsen: Valgkomiteen hadde først fremmet forslag om å ha ett styremedlem mindre. Anne Sigstad: Det er i strid med vedtektene våre. Derfor kom forslag om ansattes representant opp. Anita Schrøder og Lilly RK. Mjanger: Blir det mange ansatte i styret? Astrid Tofteland: Vibeke Myren er ikke ansatt. Kari Nerdrum Tangen: I svenske Amningshjälpen er daglig leder medlem av styret. Berit Kalvø Stephansen: Aktive medlemmer er også valgbare til styret. Dette har ikke valgkomiteen vært klar over. Etter skriftlig avstemning ble følgende valgt Skriftlig avstemning. Valgt for : Vibeke Myren, Trondheim Valgt for : Astrid Tofteland, Kristiansand Valgt for 2009 : Heidi Linnerud, Biri Anne Sigstad ble spurt om å stille som vara, men takket nei. Varamedlemmer: 1. vara: Marit Djønne, Stord vara: Kristine Hardeberg, Gjøvik vara: Lise Øverjordet, Biri 2009 Varamedlemmene valgt ved akklamasjon. 6

7 Valgkomitéen. Valgkomiteen hadde kun innstilt Elin Sebjørnsen som leder til ny valgkomité. Resten av komiteen ble derfor foreslått direkte på Generalforsamlingen. Anita Sjøblom Schrøder og Berit Rye går ut av valgkomiteen. Forslag fra salen. Astri Kvassnes foreslår seg selv. Karen Marie Schjelderup foreslått av Lilly Mjanger Else Nielsen foreslått av Ingrid Berg Selfjord Elin Sebjørnsen trakk sitt kandidatur. Valgkomiteen 2009 består av: Astri Kvassnes, Bergen Karen Marie Schjelderup. Ålesund Else Nielsen, Bodø Komiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen valgt ved akklamasjon 9. Avslutning Gjenvalgt leder Vibeke L. S. Høgseth takket alle impliserte for vel utført arbeid i forbindelse med generalforsamlingen. Daglig leder Anne Brenneng delte ut hvert sitt bærenett til styret, valgkomité, ordstyrer og referenter. Generalforsamlingen avsluttet kl Protokollen godkjent: Biri, Bergen, Heidi Linnerud Astri Kvassnes 7

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005

Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling vandrerhjem 22. oktober 2005 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Protokoll Ammehjelpens 34. generalforsamling Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus 23. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Protokoll Ammehjelpens 35. generalforsamling Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2008-18.10.2009 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2005-22.10.2005 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2007-20.10.2007 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3.

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3. AMMEHJELPEN ÅRSMELDING 2010 Ammehjelpen, postboks 112, 2421 Trysil www.ammehjelpen.no INNHOLD 1. Virksomhetens art og lokalisering 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2004-23.10.2004 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

Her legger du inn informasjon som gjør deg tilgjengelig for mødrene der ute Du selv holder din side korrekt oppdatert til enhver tid:

Her legger du inn informasjon som gjør deg tilgjengelig for mødrene der ute Du selv holder din side korrekt oppdatert til enhver tid: VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpens sekretariat PB 112, 2421 Trysil Telefon 62 45 52 51 E-post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Logg inn på din

Detaljer

REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012

REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012 REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012 Lørdag startet fylkesårsmøtet med registrering fra kl. 10.00 Kl. 11.00 ble fylkesårsmøtet åpnet av fylkesleder

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 19, 2832 Biri Telefon 99269726 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Ammehjelpens vedtekter (link)... 3

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold NMCUs årsmøte 2015 REFERAT Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold Tilstede: Hans Vestre, Ann-Mari Klokkerud, Tommy Kragseth Hansen, Frode

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer