Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005"

Transkript

1 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling vandrerhjem 22. oktober Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer 2.4. Valg av to referenter 2.5. Valg av tellekorps 2.6. Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen 3. Forretningsorden 4 Ammehjelpens årsmelding 4.1 Sentralstyrets årsmelding Årsmelding fra lokalgruppene Handlingsplan Regnskap og budsjett 6.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon Ammehjelpens budsjett Valg 7.1 Valgkomitéens innstilling 8. Avslutning Sakene fikk følgende behandling:

2 1. Åpning Leder i Sentralstyret, Anita Sjøblom Schrøder, ønsket velkommen til Ammehjelpens 33. ordinære Generalforsamling på Vandrerhjem i. Generalforsamlingen ble åpnet kl Daglig leder Anne Brenneng foretok navneopprop. Det var 30 stemmeberettigede til stede. 2. Konstituering Leder sto for konstitueringen inntil ordstyrer var valgt Godkjenning av innkalling Kommentar at innkallingen kom veldig sent i år. Daglig leder beklaget det og forklarte at sentralstyremøtet i forkant av utsendelsen av forskjellige grunner ble avholdt to uker senere enn vanlig Godkjenning av sakliste Sakslisten ble enstemmig godkjent 2.3. Valg av ordstyrer Lilly R. K. Mjanger ble foreslått av styret og enstemmig valgt til ordstyrer Valg av to referenter To referenter, Mette Norset Edh og Anne Sigstad ble foreslått og valgt til referenter Valg av tellekorps Lise Øverjordet, Else Nielsen og Berit Kalvø Stephansen ble foreslått og valgt til tellekorps Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen Inger Heilien og Kristine Hardeberg ble foreslått og valgt til å skrive under protokollen. 3. Forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling Ordstyrer redegjorde for forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling. Vedtak: Generalforsamlingen godtar framsatt forslag til forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling. 4. Ammehjelpens årsmelding Ammehjelpens årsmelding Leder Anita Sjøblom Schrøder leste sentralstyrets årsmelding. Heidi Linnerud bemerket at statistikken fra Biri-gruppa manglet i lokalgruppenes årsmelding. Den var sendt direkte til Anita S. Schrøder, og beklageligvis er den ikke kommet med i landsoversikten på dette skjemaet. Henvendelsene er derimot registrert i statistikken. Else Nielsen påpekte at det er like viktig å sende inn årsmeldingen som det er å svare på telefoner. En bør ikke stå på listene hvis en ikke sender inn. Daglig leder minnet om at en ikke kommer i betraktning for reisestøtte til landstreffet eller tilskudd til nye ammehjelpere dersom årsmelding ikke er sendt inn.

3 Vedtak: Generalforsamlingen tar sentralstyrets årsmelding til etterretning. 5. Handlingsplan 2006 Styremedlemmene redegjorde for handlingsplanen ut fra sine ansvarsområder. Tiltak Ansvarlig/utførende Finansiering Økonomi: Astrid Tofteland Vervekampanjer Nye støttemedlemmer og helseabonnenter får tilbud om medlemskap i 2006 til gammel pris hvis de tegner seg før jul Styret, sekretariat Styrke økonomien salg Varene våre er nå presentert bedre på nettsiden. En vil også vurdere ny materiellfolder. Styret, sekretariat Arbeide for nye inntektskilder Salg av annonser Det er åpnet for annonsering på hjemmesiden. Lokalgrupper som verver annonsører, får 50 % av fortjenesten. Styret, sekretariat Synliggjøring av Ammehjelpen: Anne Brenneng Utsending av informasjon til Styret/sekretariat helsestasjoner og fødesteder Kampanje rettet mor helsestasjone.r Synliggjøring mot foreldre med helside i spedbarnsboken Vi har fått i stand en avtale med Spedbarnsboken der vi får en gratis helside. Dette kommer i stedet for utsendelse av folder til alle fødesteder. Reklamefilm TV 2: Gilda Bjørnson Det er søkt TV2 om å få sending på reklamefrie dager. Reklameskole på Nøtterøy lager gratis reklamefilmer for oss. Synliggjøring ved deltagelse ulike arrangement og stands: Vibeke L. S. Høgseth Ammehjelpen vil prioritere Helsesøsterkongressen, Jordmorkongressen og Foreldre & Barn Messa. Dersom en får innvilget med penger fra HOD, vil en kunne satse ytterligere på dette. Hjemmesiden: Anne Sigstad Fortsatt styrke hjemmesiden Oppfordrer lokalgruppene til å lage Styret/sekretariat Styret/sekretariatet Styret, ammehjelpere Informasjonsarbeider Ammehjelpen i Trondheim, og økt søknad

4 egne undersider. Enkeltmedlemmer kan komme med innspill og tips for å få en mest mulig brukervennlig side. Ammenytt: Kari Nerdrum Tangen Temanummer Redaksjonssekretær bidrar med å samle stoff. Den nye layouten tar lengre tid, og bladet for inneværende år er sterkt forsinket. Det er derfor vedtatt i styret å gi ut et dobbeltnummer 3/4 nå i høst, for å hanke inn igjen forsinkelsen. En vil gå nøye gjennom rutinene for bladet i 2006 for å forhindre at dette skal gjenta seg. Kontakt AH lokalt/sentralt Nyhetsbrev: Anne Sigstad Arbeidet med nyhetsbrev vil bli videreført. Lokalgruppefond: Astrid Tofteland Det vurderes å bruke mer av dette fondet til å støtte nye ammehjelperes deltagelse på landstreff. Se også punktet under. Tilskudd landstreff nye ammehjelpere Dokumentasjon av henvendelser til statistikk: Anita Sjøblom Schrøder Dette vil bli fulgt opp fra Ammehjelpen sentralt, og en oppfordrer sterkt til å føre statistikk og sende inn! Innsending av årsmelding lokalt: Anne Brenneng Det er fortsatt vanskelig å få inn årsmeldinger fra alle gruppene. Innspill fra Else Nielsen om å ta en ringerunde til gruppene. Dette har vært forsøkt før, og ga en viss uttelling. Internasjonalt arbeid Deltagelse svensk landstreff: Gilda Bjørnson Dette samarbeidsprosjektet vil bli videreført i En har også opprettet kontakt med Ammegruppe i Danmark. Økt bevissthet Boikott Nestlé: Gilda Bjørnson Etter at dette arbeidet har ligget nede i noen år, har Ammehjelpen igjen tatt tak i problematikken. Dette vil bli fulgt opp i Økt deltagelse ved kongresser: Anita Sjøblom Schrøder Det skal holdes en stor nordisk ammekonferanse i Oslo i 2007 der en vil arbeid for at Ammehjelpen kan Enkeltmedlemmer Styret Redaksjonen Bidrag fra medlemmer Informasjonsarbeider Sekretariatet/styret sekretariatet Alle ammehjelpere Lokalgruppene Styret Styret Styret Avhengig økt søknad Helse og omsorgsdepartementet

5 bidra. Deltagelse på andre internasjonale kongresser avhenger av økt støtte fra HOD. Prosjekt Ammehjelpen sentralt Prosjekt for økt pumpeutleie lokalt: Anne Sigstad Tre grupper har foreløpig meldt sin interesse for dette prosjektet som settes ut i livet dersom vår søknad til Helse- og rehabilitering går inn. Det avgjøres 23. november. Dersom en ikke får støtte, vil en likevel arbeide for at pumpeutleie i regi av Ammehjelpen samordnes slik at en får noenlunde lik praksis over hele landet. Styret, sekretariat Interesserte grupper. Helse og Rehabilitering Kommer an på om vi får penger Det ble noe diskusjon rundt handlingsplanen, og vi refererer blant annet: Prosjekt pumpeutleie: Rachel Myr etterlyste en diskusjon på prinsipielt grunnlag om Ammehjelpen skal drive med pumpeutleie. Dersom vi gjør oss økonomisk avhengig av dette, kan vi bli oppfattet som pumpelangere i stedet for ammehjelpere.else Nielsen fortalte at i Bodø har de drevet pumpeutleie i 20 år, og av tre som henvender seg for å leie pumpe, blir det bare en som trenger det, etter at en har fått forklart hva problemet er. Slik kan det å spørre etter en pumpe være et påskudd for å ringe Ammehjelpen. Tine Greve repliserte at vi må lage et regelverk for hvordan vi bør forholde oss dersom vi får penger til prosjektet. Berit Kalvø Stephansen mente at det bør vi gjøre uansett om vi får støtte eller ikke. Ordstyrer Lilly Mjanger foreslo at vi kunne vedta handlingsplanen til tross for disse betenkelighetene. Internasjonalt arbeid: Tine Greve etterlyste mer internasjonalt engasjement. Elin Sebjørnsen fortalte om sine kontakter i Paraguay der de starter opp med mor-til-mor grupper. Kristine Hardeberg spurte om det var noe vi kunne få til i Europa, f.eks. Frankrike og Belgia der ammingsprosenten er veldig lav. Elisabet Helsing informerte om at WABA nå omstrukturerer og skal ta inn Landsrepresentanter. Dette er noe som Ammehjelpen bør melde seg på! Vedtak: Handlingsplan for 2006 ble vedtatt av Generalforsamlingen. 6. Regnskap/budsjett 6.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon 2004 Økonomiansvarlig Astrid Tofteland leste revisors beretning. Deretter ble det åpnet for spørsmål og kommentarer. Økonomiansvarlig Astrid Tofteland orienterte om underskuddet som viste kr Dette var det også redegjort for i årsmeldingen. Regnskapsfører var langtidssykemeldt, noe som medførte at regnskapet ikke ble fulgt opp. Vi har nå fått ny regnskapsfører og det ser ut som at årets regnskap skal gå i balanse eller med et lite overskudd. Det var ingen ytterligere spørsmål eller kommentarer til Ammehjelpens regnskap for Vedtak: Ammehjelpens regnskap for 2004 godkjent av Generalforsamlingen Ammehjelpens budsjett for 2006 Økonomiansvarlig redegjorde for budsjett for Daglig leder kommenterte at det hvert år har vært nødvendig å skjære ned på budsjettet, ettersom det var budsjettert med større tilskudd enn det en fikk.

6 Årets budsjett er satt opp slik at det økte beløpet som er søkt fra HOD er øremerket spesielle prosjekter, og at en derved unngår å måtte bruke ostehøvelen dersom søkt beløp ikke innvilges. Spørsmål fra Berit Kalvø Stephansen om Lokalgruppefond og hvor de pengene kommer fra. Daglig leder orienterte om at det er kr. 50 fra hver støttemedlem som utgjør den potten. Vedtak: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til sentralstyrets forslag til budsjett for 2006 ved akklamasjon. 7. Valg 7.1. Valgkomitéens innstilling Tine Greve redegjorde for valgkomitéens arbeid. Det var ikke kommet inn forslag fra gruppene eller enkeltmedlemmer på det som var sendt ut eller hadde stått i Ammenytt. Her kan medlemmene bli flinkere. Hun la fram valgkomiteens innstilling og leste opp presentasjonen av kandidatene. Innstilling fra valgkomiteen til leder og sentralstyre med vara: Leder: Vibeke Høgseth, I tillegg er styremedlem Astrid Tofteland, Kristiansand, kandidat til ledervervet. Styremedlemmer: 1. Gilda Bjørnson, Tønsberg 2. Elin Sebjørnsen, Bergen 3. Kari Nerdrum Tangen, Tromsø (Velges for ett år). Varamedlemmer: 1. Margit Vik Sundal, Arendal 2. Heidi Linderud, Biri 3. Vibeke Støbakk Myren, Trondheim Det kom inn følgende benkeforslag fra salen: Fra Elin Sebjørnsen forslag om Lilly R. K. Mjanger til fast plass i styret. Lilly presenterte seg selv. Fra Heidi Linnerud forslag om Vibeke Støbakk Myren til fast plass i styret. Ettersom det var flere kandidater enn styreverv, ble det skriftlig valg. Resultatet ble som følger: Leder: Vibeke L. S. Høgseth, Styremedlem for 2 år: Elin Sebjørnsen, Bergen Gilda Bjørnson, Tønsberg Styremedlem for 1 år: Vibeke Støbakk Myren, Trondheim Astrid Tofteland, Kristiansand, var ikke på valg. Sitter 1 år til i styret. Varamedlemmer for 1 år: 1. vara: Lilly R. K. Mjanger, Bergen 2. vara: Heidi Linnerud, Biri 3. vara: Kari Nerdrum Tangen, Tromsø

7 Valgkomite Valgkomiteen kan ikke innstille seg selv, men gir generalforsamlingen følgende råd: Valgkomite: Leder: Tine Greve, Bærum. May Britt Jensen, Rennesøy Berit Rye, Det kom inn benkeforslag på Anita Sjøblom Schrøder som nytt medlem i valgkomiteen. Etter skriftlig valg, ble valgkomiteens sammensetning som følger: Leder: Tine Greve, Bærum Anita Sjøblom Schrøder, Larvik Berit Rye, 8. Avslutning. Generalforsamlingen ble avsluttet kl Referenter: Mette N. Edh og Anne Sigstad Protokollen godkjent: Sted og dato: Sted og dato:

8 Deltagerliste Ammehjelpens 33. Generalforsamling 22. oktober Else Nielsen Eva Kristine Jentoft Vibeke Støbakk Myren Mette Norset Edh Inger Kari Proos Kristine Hardeberg Lise Øverjordet Heidi Linnerud Signe Beate Larsen Marthe-Stine Brobakken Mette Lawlor Lilly R. Koppen Mjanger Elin Sebjørnsen Nina Evenstad Inger Heilien Rachel Myr Elisabet Helsing Tine Greve Anne Bærug Anita Sjøblom Schrøder Vibeke L. S. Høgseth Astrid Tofteland Kari Nerdrum Tangen Gilda Bjørnson Berit Kalvø Stephansen Berit Rye Karen Marie Schelderup Eva Krogen Eli Hovland Wenche Giskegjerde Anne Brenneng Anne Sigstad Bodø Bodø Trondheim Tønsberg Tønsberg Bergen/Æresmedlem Bergen Bergen Bergen Sandefjord Kristiansand Oslo/Æresmedlem Bærum/Nasj. kompetansesenter Oslo/Nasj. kompetansesenter Larvik/sentralstyret /sentralstyret Kristiansand/sentralstyret Tromsø/sentralstyret Tønsberg/sentralstyret Ansatte Ansatte

9

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Protokoll Ammehjelpens 34. generalforsamling Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus 23. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Protokoll Ammehjelpens 35. generalforsamling Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2005-22.10.2005 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2004-23.10.2004 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2007-20.10.2007 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2008-18.10.2009 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3.

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3. AMMEHJELPEN ÅRSMELDING 2010 Ammehjelpen, postboks 112, 2421 Trysil www.ammehjelpen.no INNHOLD 1. Virksomhetens art og lokalisering 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10

Detaljer

Her legger du inn informasjon som gjør deg tilgjengelig for mødrene der ute Du selv holder din side korrekt oppdatert til enhver tid:

Her legger du inn informasjon som gjør deg tilgjengelig for mødrene der ute Du selv holder din side korrekt oppdatert til enhver tid: VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpens sekretariat PB 112, 2421 Trysil Telefon 62 45 52 51 E-post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Logg inn på din

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer