Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003"

Transkript

1 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer 2.4. Valg av to referenter 2.5. Valg av tellekorps 2.6. Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen 2.7 Valg av redaksjonskomité 3. Forretningsorden 4 Ammehjelpens årsmelding 4.1 Sentralstyrets årsmelding Årsmelding fra lokalgruppene Handlingsplan Regnskap og budsjett 6.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon Ammehjelpens budsjett Vedtektsendringer, innkommet forslag 8. Valg 8.1 Valgkomitéens innstilling 9. Avslutning Sakene fikk følgende behandling: 1. Åpning Leder i Sentralstyret, Anita Sjøblom Schrøder, ønsket velkommen til Ammehjelpens 30. ordinære Generalforsamling på Rica Dyreparken hotell i Kristiansand. Generalforsamlingen ble åpnet kl Daglig leder Anne Brenneng foretok navneopprop. Det var 41 stemmeberettigede til stede. 1

2 2. Konstituering Leder sto for konstitueringen inntil ordstyrer var valgt Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger Godkjenning av sakliste Det ble gjort oppmerksom på at et punkt; Valg av redaksjonskomite, har falt ut fra Dagsorden. Generalforsamlingen gikk inn for å ta inn det som nytt punkt Valg av ordstyrer Anne-Karin Paulsen ble foreslått av styret og enstemmig valgt til ordstyrer Valg av to referenter To referenter, Liss Hansen og Anne Sigstad ble foreslått og valgt til referenter Valg av tellekorps Eli Hovland og Mette Norset ble foreslått og valgt til tellekorps Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen Randi Agdestein og Lene Borgersen ble foreslått og valgt til å skrive under protokollen Valg av redaksjonskomité Marianne Gjesti, Unni Byrknes, og Tine Greve ble foreslått og valgt til redaksjonskomité. 3. Forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godtar framsatt forslag til forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling. Forslaget enstemmig vedtatt. 4. Ammehjelpens årsmelding 4.1. Sentralstyrets årsmelding Det var ingen spørsmål eller kommentarer til sentralstyrets årsmelding Vedtak: Generalforsamlingen tar sentralstyrets årsmelding til etterretning 2

3 4.2. Årsmelding fra lokalgruppene Det er første gang årsmelding fra lokalgruppene er lagt ved Generalforsamlingspapirene. Anne Brenneng påpekte at årsmeldingene legges ved uansett gruppestørrelse; dette for at vi skal kunne dokumentere det vi gjør. Vi håper at dette vil motivere flere til å sende inn. Det var ingen andre spørsmål eller kommentarer til lokalgruppenes årsmelding. Vedtak: Generalforsamlingen tar lokalgruppenes årsmelding til etterretning 5. Handlingsplan 2004 Sentralstyrets forslag til Handlingsplan 2004 Forslag til handlingsplan for Ammehjelpen 2004 Tiltak Ansvarlig/utførende Finansiering Markedsføre Ammehjelpen Informasjonsarbeid internt og eksternt Distribusjon av informasjonsfolder Oppdatering og videreutvikling av hjemmesiden Ammeveiledningsvideoer til bruk på nettsiden Videreutvikling av Ammenytt redaksjon og innhold Dokumentasjon henvendelser aktivitet (årsmelding) lokalt og sentralt Nettverksbygging prosjekt styrke Ammehjelpen lokalt Samarbeid med svenske Ammehjelpen Alle medlemmer Informasjonsmedarbeider Sekretariatet Informasjonsmedarbeider Ekstern prosjektmedarbeider styret Redaktør Styret Alle medlemmer alle ammehjelpere sekretariatet styret Informasjonsmedarbeider sekretariatet styret Helse og rehabilitering Helse og rehabilitering 3

4 Anita Schrøder orienterte om at Handlingsplan 2004 er et resultat av innspill som kom inn på Landstreffet i fjor. Deretter åpnet ordstyrer for debatt og kommentarer. Rachel Myr: Vil bytte ut ordet Markedsføre med Profilere Ammehjelpen under punkt 1 i handlingsplanen. Begrunnelse at vi selger ikke en vare, vi tilbyr en tjeneste. Tine Greve: Tok opp annonsering, hvem vil vi ha som annonsører i Ammehjelpen? Bør det komme inn under handlingsplanen? Det er en reklame for Avent i kursmappen. Anne Brenneng: Det ligger ingen konkrete føringer på dette i vedtektene. Vi ønsker innspill på dette fra medlemmene. Det eneste vi må forholde oss til, er WHO-koden. Tine G: Vil vi reklamere for Avent? Ref. en lignende sak fra en ammeputeprodusent som misbrukte ammehjelpere i sin markedsføring. Rachel M: Avent ønsket stand her under treffet, men ble avvist etter at et møte med dem viste at de bryter med WHO-koden. Arket som ligger i mappen var avtalt tidligere. Anne-Karin Paulsen: Dette er ikke en ny debatt, men viktig at den blir tatt opp igjen. Her er det lett å snuble. Denne saken bør være bedre forberedt og diskuteres ved en senere GF. Anne Sigstad: Sentralstyret har diskutert saken, og ville ta en debatt i Ammenytt på forhånd, slik at saken blir godt belyst, og kan tas som en sak ved neste GF. Kari Nerdrum Tangen: Vi kan ikke ta opp saker som ikke står i innkallingen. Rachel M: Skal vi stemme over hele planen, eller stemme punkt for punkt? Anne-Karin: Forslår at vi stemmer for handlingsplanen under ett, og at saken om annonsering kommer opp på neste GF. Christina B. Waage: Savner at Ammehjelpen er en del av samfunnsdebatten, og at det burde komme frem i handlingsplanen. Avisinnlegg i forbindelse med nedleggelse av fødeavdelinger, for eksempel. Anita S. Schrøder: Dette er tenkt lagt inn under pkt. 1 Christina BW: Bør presiseres hva som ligger i det. Elin Sebjørnsen: Styret har forsøkt seg med avisinnlegg, er ikke kommet på trykk. Hvis en skal skrive i avisen på vegne av Ammehjelpen, må det godkjennes av styret. Signe Myklebust: Det er viktig og riktig å profilere Ammehjelpen. Jfr. vedtektenes 1. Randi Agdestein: Fjorårets sak om nedlegging av fødeavdelinger og utarbeidelse av beredskapsplan var vi enige om å jobbe videre med. Hvor står den saken? Kari NT: Ballen ble sendt tilbake til Bergensgruppa. Her har det kanskje vært litt dårlig kommunikasjon. Randi A: Arbeidet er i gang, det oversendes sentralstyret. Anita SS: Orienterte om søknad om midler fra Helse og Rehabilitering til å lage små informasjonsvideoer til hjemmesiden; ammestillinger, håndmelking og lignende Anna-Pia Häggkvist: Vi holder tumman for at de pengene kommer! Rachel M: Skriftlig forslag om å ta inn ordet profilere under pkt. 1 Debatten ble avrundet, og følgende vedtak fattet: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets forslag til Handlingsplan 2004, med følgende endring: Under pkt. 1 er ordet profilere tatt inn i tillegg. Ordlyden blir da som følger: Handlingsplan 2004, pkt. 1: Tiltak: Markedsføre/profilere Ammehjelpen Informasjonsarbeid internt og eksternt 4

5 6. Regnskap/budsjett 6.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon 2002 Økonomiansvarlig Signe Myklebust leste revisors beretning. Deretter ble det åpnet for spørsmål og kommentarer. Det var ingen innvendinger. Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Ammehjelpens regnskap for Ammehjelpens budsjett for 2004 Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Mette Norset: Hva står forkortelsene for Signe Myklebust: SHD er Sosial og Helsedepartementet, det finnes ikke lenger, og det skulle stått HD; Helsedepartementet. HR står for Helse og Rehabilitering, stiftelsen som forvalter overskuddet av Ekstra-spillet. Christina BW: Lønnsmidler til sekretariatet er gått ned Anne Brenneng: Totalt er lønnsmidler uendret, det er delt og noe står under overskriften informasjonsarbeid. Rachel M: Vi har billige ansatte. To medarbeidere for under ! Anne B: Orienterte om ny ordning for reisestøtte til Landstreff. Det er satt av kr i budsjettet, som de som har reiseutgifter over kr kan søke på. Forutsetningen er at årsmelding er sendt inn og kontingent betalt. For inneværende år er det satt av kr til dette. Frist for søknad om reisestøtte for i år, er 1. november. Alle kvitteringer må legges ved. Vedtak: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til sentralstyrets forslag til budsjett for Vedtektsendringer, innkommet forslag Ammehjelpen vedtok helt nye vedtekter på Generalforsamlingen i Trondheim i I vedtektenes forord anbefales det at hver tredje generalforsamling tar vedtektene opp til vurdering, og det er kommet inn et endringsforslag som gjelder 7.2 Sentralstyret. Forslaget er fremmet av Kari Nerdrum Tangen, med støtte fra lokalgruppa i Tromsø. Kari trådte ut av styret og redegjorde for forslaget. Her følger ordlyden i gjeldende 7.2, samt Karis begrunnelse for å endre den: 7.2. Sentralstyret Sentralstyret leder Ammehjelpen mellom generalforsamlingene og blir gitt tillit og valgt av generalforsamlingen for et år om gangen. Sentralstyret skal bestå av følgende posisjoner: Leder Nestleder/Økonomiansvarlig 3 styremedlemmer I tillegg velges 3 varamedlemmer. 5

6 Leder velges ved særskilt valg. Det øvrige styret konstituerer seg selv. Nytt styre virker fra de er valgt. Sentralstyret kan ta alle nødvendige avgjørelser som ikke er forbeholdt lokalgruppene eller generalforsamlingen. De står ansvarlig for sine disposisjoner overfor generalforsamlingen. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er representert. Begrunnelse for endringsforslag: Det står: Sentralstyret leder Ammehjelpen mellom generalforsamlingene og blir gitt tillit og valgt av generalforsamlingen for et år om gangen. Forslagsstiller har følgende kommentar til den vedtatte ordlyden: Intensjonen ved å foreslå og få vedtatt denne ordningen, var at det ville være lettere å få medlemmer av organisasjonen til å stille til valg dersom de visste at de kun sa ja til å sitte i det påfølgende året. Derimot kan de stille til gjenvalg om de ønsker å sitte videre i styret. Dette har en lei slagside. Man risikerer med ordningen at hele sentralstyret går samtidig. Organisasjonen vil da sitte med en ledelse som i prinsippet vil starte på bar bakke. Sekretariatet som består av en ansatt, vil stadig måtte forholde seg til et nytt styre. Som regel trenger styret det første året for å komme i godt gjenge. Når endelig det skjer, skal det i prinsippet kunne skiftes ut med helt nytt mannskap. Dette fører til uholdbare forhold for vår daglige leder. Den kontinuiteten som ligger i et system der deler av styret blir sittende, er forsvunnet. Hittil er dette blitt unngått fordi styremedlemmer har sett faren og har fortsatt for å holde på denne kontinuiteten. Denne holdningen kan vi ikke forutsette at medlemmer i et hvert sentralstyre vil inneha. Det som er vanlig i et forum der man velger medlemmer til et styre, er at hvert styremedlem minimum sitter to år av gangen. Dette var et prinsipp Ammehjelpen gikk bort fra i Trondheim i Ved årlig valg slik det gjøres i Ammehjelpen, er normalen at to av medlemmene er på valg det ene året, to det neste. Alle velges for to år om gangen. Dermed sikrer man at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Leder velges uavhengig av de øvrige ved særskilt valg for enten ett eller to år av gangen. På bakgrunn av dette, foreslås følgende endring av 7.2 Sentralstyret: Sentralstyret leder Ammehjelpen mellom generalforsamlingene og blir gitt tillit og valgt av generalforsamlingen. Lederen er på valg hvert år, det øvrige styret for en periode på to år der to er på valg ved hver enkelt generalforsamling. Ordstyrer Anne-Karin Paulsen orienterte om at vedtektsendringer krever 2/3 flertall. I vedtektene er det uklart om en slik endring får innvirkning på valget for i år, eller om endringen trer i kraft fra neste års GF. Valgkomiteen og de kandidatene som er forespurt i år, har forholdt seg til gjeldende vedtekter. Tine Greve og Anne Sigstad: Vedtaket må gjelde fra neste års valg. Anita Schrøder: Hvordan gjør en hvis et av styremedlemmene rykker opp som leder. Signe Myklebust: Da velges et nytt medlem for ett år. 6

7 Wencke Wiik: Enig med Signe. Tine Greve: Hva med at et varamedlem rykker opp. Mette Norset: Kan kanskje ha en løsere ordning, hvis et medlem vil sitte to år, er det OK. Lilly Mjanger: Vedtektene kan stå som de er, ingen GF vil kaste et helt styre. Tine Greve: Nei, men styremedlemmene kan trekke seg. Kan hende vi kan sette en linje om at det skal være kontinuitet i styret uten at det blir så fastlåst. Randi Agdestein: Enig med forslagsstiller Kari Nerdrum Tangen. Dette vil også lette arbeidet for valgkomiteen. Ordstyrer Anne-Karin: Vanlig praksis at styremedlemmer velges i utakt. Anita Schrøder: Vi er kvinner i fertil alder, det kan være vanskelig å se to år framover. Rachel Myr: Ammehjelpen er kommet i klimakteriet, dette er ikke noe problem. Og se hvem som kommer på Landstreffet, det er de med barnevogner. Støtter forslaget til vedtektsendring. Viktig med kontinuitet. Christina B. Waage: Støtter forslaget Signe Myklebust: Sentralstyret støtter forslaget. Elin Sebjørnsen: Det går utmerket å kombinere sentralstyreverv med små barn. Strek ble satt og debatten avsluttet. Ordstyrer oppsummerte og avklarte om hva som skjer ved valget Vedtektsendringen gjelder fra valget 2004, og da blir to medlemmer valgt for ett år, og to medlemmer valgt for to år. Ingen krevde skriftlig avstemning. Det ble votert over forslaget til vedtektsendring. En stemte mot forslaget, en blank stemme og resten for. Vedtak: Forslag til vedtektsendring av 7.2 Sentralstyret, fremmet av Kari Nerdrum Tangen, vedtatt mot 1 stemme. I tillegg til vedtektsendringen, er det foretatt mindre redigeringer, satt med fete typer. Ordlyden i 7.2 blir da som følger: 7.2. Sentralstyret Sentralstyret leder Ammehjelpen mellom generalforsamlingene og blir gitt tillit og valgt av generalforsamlingen. Lederen er på valg hvert år, det øvrige styret for en periode på to år der to er på valg ved hver enkelt generalforsamling. 3 varamedlemmer velges for ett år av gangen. Dette arbeidende sentralstyret skal bestå av følgende posisjoner: Leder Nestleder/Økonomiansvarlig 3 styremedlemmer Leder velges ved særskilt valg.(redigering, flyttet setning.) Sentralstyret konstituerer seg deretter selv. Nytt sentralstyre virker fra valget er foretatt. 7

8 Sentralstyret kan ta alle nødvendige avgjørelser som ikke er forbeholdt lokalgruppene eller generalforsamlingen. De står ansvarlig for sine disposisjoner overfor generalforsamlingen. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Før sak 8 ble det tatt en pause Opprop etter pause viste at det var 39 stemmeberettigede til stede 8. Valg 8.1. Valgkomitéens innstilling Lilly Mjanger og Randi Agdestein orienterte om valgkomiteens arbeid. De savner retningslinjer, og styret lover at det vil komme før neste års valgkomite skal i sving. Valgkomiteens innstilling, slik den er presentert i sakspapirene, er endret, da en av de foreslåtte kandidatene ønsker å trekke seg av personlige grunner. Christina Brautaset Waage, Bergen, rykker ned til varaplass, og Vibeke Høgseth, Ålesund rykker opp som styremedlem. Kandidatene presenterte seg, og valgkomiteen presenterte det siste varamedlemmet, Margit Vik Sundal, som ikke var til stede. Det kom ikke frem forslag til andre kandidater. Valg av styremedlemmer foregikk ved akklamasjon, og Ammehjelpens sentralstyre fikk følgende sammensetning: Anita Sjøblom Schrøder, Larvik, Leder, opprykk fra styremedlem Styremedlemmer: Kari Nerdrum Tangen, Tromsø, gjenvalg Elin Sebjørnsen, Bergen, gjenvalg Vibeke Høgseth, Ålesund, ny, opprykk fra vara Anita Korsberg, Tromsø, ny Da det kom til rekkefølgen på varamedlemmene, ble det krevd skriftlig valg. De to varamedlemmene som var til stede, foreslo selv rekkefølgen, men kravet om skriftlig valg ble opprettholdt. Det ble delt ut stemmesedler, og orientert om at man skriver de tre kandidatenes navn på lappen i den rekkefølge man ønsker. Tine Greve tilbød seg å bistå tellekorpset ved opptellingen. Avstemningen førte til denne rekkefølgen på varamedlemmene: 1. vara: Christina Brautaset Waage, Bergen, ny 2. vara: Marianne Gjesti, Oslo, ny 3. vara: Margit Vik Sundal, Arendal, ny Alle styremedlemmer og varamedlemmer er valgt for ett år. Til valgkomite ble følgende valgt ved akklamasjon: Lilly R. K. Mjanger, Bergen, gjenvalg May Britt Jensen, Rennesøy, gjenvalg Signe Myklebust, Lillehammer, ny Valgkomiteens medlemmer er valgt for ett år 8

9 9. Avslutning Generalforsamlingen ble avsluttet kl Generalforsamlingens protokoll er godkjent: Dato: Sign: Dato: Sign: Vedlegg: Deltagerliste Deltagerliste, stemmeberettigede, Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken Hotell, Kristiansand 25. oktober 2003 Styret Schrøder Anita S Styret Myklebust Signe Styret Tangen Kari Nerdrum Styret Høgseth Vibeke Styret Sebjørnsen Elin Kr.sand Myr Rachel Kr.sand Tofteland Astrid Kr.sand Svalastog Birgit Kr.sand Nilssen Elisabeth Kr.sand Karterud Åse Kr.sand Koveland Gro Rike Ålesund Valderhaugstrand Charlotte Ålesund Rye Berit Ålesund Hovland Eli Ålesund Moa Unni Bærum Greve Tine Larvik Borgersen Lene Larvik Arvesen Therese Biri Ekern Marte Stine Biri Haslie Kathrine Biri Linnerud Heidi Biri Hansen Liv Merete Biri Larsen Signe Beate Bergen Mjanger Lilly R. K. Bergen Agdestein Randi Bergen Sandvik Reidun K. Bergen Waage Christina B. Bergen Lawlor Mette Tønsberg Norset Mette Tønsberg Schjerven Liv Tromsø Korsberg Anita Tromsø Byrknes Unni Harstad Hansen Liss Oslo Gjesti Marianne Oslo Lillesvangstu Kari Oslo Häggkvist Anna-Pia 9

10 Oslo Tofastrud Kristin Oslo Eng Helene Chambe Æresmedlem Paulsen Anne Karin Larvik Ludvigsen Nille Ski/Ås Wiik Wencke 10

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus 23. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Protokoll Ammehjelpens 35. generalforsamling Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Protokoll Ammehjelpens 34. generalforsamling Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2004-23.10.2004 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2005-22.10.2005 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2007-20.10.2007 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013

PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 1 PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 21. 23. mai 2013 Sak 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2013, med spesielt velkommen til ordfører i Ullensaker,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2008-18.10.2009 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3.

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3. AMMEHJELPEN ÅRSMELDING 2010 Ammehjelpen, postboks 112, 2421 Trysil www.ammehjelpen.no INNHOLD 1. Virksomhetens art og lokalisering 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer