Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, oktober 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999"

Transkript

1 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer 2.4. Valg av to referenter 2.5. Valg av tellekorps 2.6. Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen 3. Årsmelding 3.1. Sentralstyrets årsmelding Regnskap/budsjett 4.1. Ammehjelpens regnskap 1998 og halvårsregnskap Ammehjelpens budsjett for år Valgkomitéens innstilling 6. Saker til behandling: Vedtektsendringer Medlemsskap Sentralstyret Valgkomitéen Generalforsamlingen 6.5. Vedlegg Vedlegg 4 7. Valg 7.1. Valg av tre nye medlemmer i sentralstyret for to år, to faste og en vara 7.2. Valg av revisorer for ett år 7.3. Valg av to eller tre nye medlemmer i valgkomitéen 8. Arbeidsplan 9. Avslutning Sakene fikk følgende behandling: 1. Åpning Generalforsamlingen startet kl Leder, Anne Sigstad, åpnet med noen minneord over avdøde Elin Liset. De ble etterfulgt " et minutts stillhet". Deretter foretok daglig leder, Berit Marie Øyehaug, navneopprop. Det var 36 stemmeberettigede til stede. Antallet endret seg ikke i løpet av generalforsamlingens første dag. 1

2 2. Konstituering Leder sto for konstitueringen inntil ordstyrer var valgt Godkjenning av innkalling Det var ingen merknader til innkallingen Godkjenning av sakliste Etter forslag fra leder ble det vedtatt at valg sak 7 skulle behandles på søndag etter sak 8, arbeidsplan. På spørsmål om ikke også valgkomitéens innstilling, sak 5, burde ses i sammenheng med valget, ble dette tilbakevist. Begrunnelsen var: Mellom de to møtedagene på generalforsamlingen skal deltagerne ha mulighet til å snakke mer uformelt seg imellom om alternative kandidater, og man skal gis adgang til å føre en form for valgkamp Valg av ordstyrer Anne-Karin Paulsen, AHIG, ble valgt til ordstyrer etter forslag fra sentralstyret. Hun inntok sin plass umiddelbart og overtok administreringen av generalforsamlingen. Før den videre konstitueringen orienterte hun forsamlingen om prinsippene for det å be om innlegg og replikk og definerte forskjellen på disse to. Hun minnet også om at det ikke var anledning til å fremme andre saker enn dem som sto på innkallingen Valg av to referenter Gøril Undertun, Bergen, og Kari Nerdrum Tangen, Tromsø, ble valgt til referenter etter forslag fra sentralstyret. Arbeidet startet umiddelbart Valg av tellekorps Sentralstyret hadde forslag på Nina Ødegaard, Ann Kristin From og Inger Heilien fra Ammehjelpen i Sandefjord som tellekorps. Den siste deltok ikke på generalforsamlingen. Etter forslag fra de to første ble Anita Sjøblom Schrøder, Ammehjelpen i Larvik, valgt inn i stedet Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen Etter forslag fra sentralstyret ble Nina Kaasa, Ammehjelpen i Telemark, og Trine Tennvik, Ammehjelpen i Tønsberg, valgt til å skrive under protokollen. 3. Årsmelding 3.1. Sentralstyrets årsmelding Det ble satt av 10 minutter til behandling av årsmeldingen. Ordstyrer forutsatte at sakspapirene var lest av de tilstedeværende og åpnet for innlegg. En sak, tatt opp på generalforsamlingen i 1998 i Sandefjord, angående ønske om en kontaktordning innad i Ammehjelpens medlemsmasse, ble etterlyst. Leder svarte på denne ved å si at sentralstyret så en kontaktordning i sammenheng med en eventuell ny prosedyre for godkjenning av ammehjelpere. Saken var ikke behandlet i valgperioden. Spørsmålsstiller presiserte da at ordningen også skulle gjelde for gamle medlemmer. De øvrige sakene gjaldt - en saksopplysning om at Turid Hagelsten ikke lenger var med i Murmanskprosjektet 2

3 - ønske om en kort orientering om AHIG - spørsmål om hva Tanzania-prosjektet gikk ut på - hvordan den nye arbeidsformen i styret hadde fungert. Til det siste ble det svart at det var tilfredshet med styreformen. Daglig leder møtte på styremøtene. På tross av lange avstander gjorde de nye telekommunikasjonene det mulig for styremedlemmene å møtes hyppig på nettet. Ordstyrer fremla følgende forslag for votering: Generalforsamlingen 1999 tar årsmeldingen til etterretning. Forslaget enstemmig vedtatt. 4. Regnskap/budsjett 4.1. Ammehjelpens regnskap 1998 og halvårsregnskap 1999 Ingen ønsket ordet til regnskap for Ordstyrer fremla følgende forslag for votering: Generalforsamlingen 1999 godkjenner det foreliggende regnskap. Forslaget enstemmig vedtatt. Under behandlingen av halvårsregnskapet for 1999 ble det stilt spørsmål ved at posten lønn og sosiale kostnader omtrent var på størrelse med potten for hele regnskapsåret 98. Daglig leder forlot salen hvorpå økonomiansvarlig, Aud Eli Haga, redegjorde for saken. Hun viste til at daglig leder ikke har fått høyere lønn i takt med øvrige lønnsmottagere på tross av at generalforsamlingen i Ålesund 1997 vedtok lønnsøkning. Samtidig har Ammehjelpen hatt en økning i egenkapitalen som gjør det mulig heve lønna til daglig leder. På oppfordring fra sentralstyret er daglig leder igang med et deltidsstudium i "organisasjon og ledelse" ved Høgskolen i Hedmark. Styret har valgt å gi en lønnskompensasjon på kr som samsvarer med prisene på den utdannelsen hun tar. Videre er daglig leders lønn plassert i lønnstrinn tilsvarende offentlig sektor. Etter en kort meningsutveksling ble saken avsluttet. Daglig leder kom inn igjen. Sentralstyret svarte også på et spørsmål om økonomi og utsending av Ammenytt. Derpå ble det votert over følgende: Generalforsamlingen tar Ammehjelpens halvårsregnskap for 1999 til etterretning. Vedtaket var enstemmig Ammehjelpens budsjett for år 2000 Økonomiansvarlig, Aud Eli Haga, redegjorde for tallene i budsjettet. Sum inntekter og sum utgifter balanserer, men sentralstyret er forberedt på at inntektene kan bli lavere. Det er flere usikre momenter. Blant annet er det uvisst om Ammehjelpen vil få offentlig støtte i budsjettperioden. Organisasjonen betaler årlig kr 1000 for hjelp til lobbyvirksomhet i arbeidet med å få penger over statsbudsjettet. 3

4 På utgiftssiden er det snakk om reelle tall. Post "rettergruppe" er redusert til 1/3 av fjorårets beløp. Årsaken er at organisasjonen har færre rettere enn tidligere. Posten "Ammenytt" har fått en økning grunnet sentralstyrets ønske om å styrke bladet. Sentralstyrets syn er at man må bruke penger dersom man ønsker å gjøre noe som fordrer utbetalinger, og at Ammehjelpen sentralt om nødvendig må drives til det ikke er mer penger i kassa. Som økonomisk ansvarlige uttrykte det: "Går skuta ned, skjer det med flagget til topps." Skulle så galt skje, forutsettes det at den enkelte ammehjelpsgruppen fører arbeidet i organisasjonen videre. Det ble stilt spørsmål til den oppsatte summen på post "generalforsamlingen". Den var langt høyere enn det man kunne lese ut av tallene fra generalforsamlingen i Dette ble forklart med at regnskapet er lagt om. Nå er utgiftene postert annerledes. Legger man sammen samtlige poster som angir tall angående generalforsamlingen i 1998, avviker sluttsummen ikke mye fra budsjettallene for år Etter en del spørsmål ble det votert over følgende: Generalforsamlingen godkjenner sentralstyrets forslag til budsjett for år Forslaget enstemmig vedtatt. 5. Valgkomitéens innstilling Etter vedtak på siste generalforsamling var to av sentralstyrets medlemmer på valg. Det var Lilly K. Mjanger og Vibeke Solbue. I tillegg hadde Nina Frednes meldt at hun ikke kunne fortsette som vara. Valgkomitéens leder, Else Nielsen, Ammehjelpen i Bodø, presenterte innstillingen som var lagt ved sakspapirene, redegjorde for det arbeidet som var gjort med å skaffe kandidater og gav begrunnelse for det resultatet komitéen var kommet frem til. Komitéen hadde 6 medlemmer på blokka. De hadde meldt seg interesserte under generalforsamlingen i Sandefjord. Man mente at det var nok kandidater. Noen henvendelse til flere inn mot årets generalforsamling var ikke gjort. Dessuten hadde komitéen sendt ut brev forut for generalforsamlingen i 1998 uten å få noen respons. Når så de seks fra 1998 ble kontaktet, viste det seg at bare to av dem fortsatt var villig til å ta på seg en jobb i sentralstyret. Tiden var knapp. Løsning ble da å ta med valgkomitéens leder sammen med de to spurte i den endelige innstillingen. Samtidig ble andre interesserte oppfordret til å melde seg skriftlig til valgkomitéen mellom de to dagene på generalforsamlingen. Dersom Else Nielsen skulle bli valgt inn i Sentralstyret, ville det være nødvendig å velge ny leder for valgkomitéen. som hun var valgt til å sitte i frem mot generalforsamlingen år Valgkomitéens fremgangsmåte førte til følgende kritiske bemerkninger fra salen: - Hvert år bør det tas opp i gruppene om noen ønsker å være med i sentralstyret. - Valgkomitéen bør henvende seg til gruppene med spørsmål om forslag på sentralstyremedlemmer. - Det bør settes annonse i Ammenytt nr 2. - Det var forhastet å forlate tidligere fremgangsmåte for å få tak i medlemmer til tillitsverv spesielt av hensyn til nye medlemmer. - Det ble minnet om at det for å få en kontinuitet i styret nå var vedtatt ikke å la alle sentralstyrets medlemmer være på valg samtidig skjønt de ble valgt for to år ad gangen. Dermed visste medlemmene at det var årlige valg og kunne lettere melde fra om de ønsket å stille som kandidater til tillitsverv sentralt. 4

5 Avslutningsvis la leder for valgkomitéen frem sitt forslag på kandidater til Sentralstyret fra og med 1. januar år 2000: Cathrine Spikkerud, Ammehjelpen i Ås Frøydis Elvestrand, Ammehjelpen i Moss Else Nielsen, Ammehjelpen i Bodø Revisorer: Samme revisorer som tidligere. Kandidater til valgkomiteen: Komiteen så det ikke som sin oppgave å komme med kandidater til neste års valgkomite. Ordstyrer fremla følgende forslag for votering: Generalforsamlingen tar valgkomitéens innstilling til etterretning. Forslaget enstemmig vedtatt. 6. Saker til behandling: Vedtektsendringer Ordstyrer åpnet med å vise til at det alltid forelå forslag til endringer av vedtektene på generalforsamlingene. Det måtte være noe feil når dette ble ført opp på sakskartet år etter år. Hun luftet også muligheten for et forslag om på sikt å få opprettet en programkomité som kunne se igjennom vedtektene. Som avslutning viste hun til et videre program for ettermiddagen og kvelden og foreslo derfor at forsamlingen prøvde å sluttbehandle 2 og 4 før avslutning av generalforsamlingens første dag. Vedtektene ble første gang godkjent på Ammehjelpens generalforsamling september Siste endring ble foretatt i Sandefjord Medlemsskap Sentralstyret hadde forslag til endringer i 2.1. som bestemmer medlemskap. Den opprinnelige ordlyden er følgende: 2.1. Ammehjelper. Ammehjelpen består av mødre som ammer eller har ammet sine barn. Det settes ikke krav til ammingens varighet eller vellykkethet. En ammehjelper har avgitt en individuell besvarelse på spørreskjema fra Ammehjelpen, og fått denne godkjent. Sentralstyrets endringsforslag lyder 2.1. Ammehjelper. Ammehjelpen består av mødre som ammer eller har ammet sine barn. Det settes ikke krav til ammingens varighet eller vellykkethet. En ammehjelper har avgitt en individuell besvarelse og fått denne godkjent av Ammehjelpen. Ammehjelpen har taushetsplikt. Ordstyrer åpnet for debatt. I første omgang ba flere om ordet til punktet om taushetsplikt i sentralstyrets forslag. Wencke Høiensahl Wiik, Ammehjelpen i Ski, påpekte at dette var ivaretatt i pkt 6 i Ammehjelpens Etiske retningslinjer og derfor var unødvendig å ha med i vedtektene. 5

6 Etter en lengere debatt trakk sentralstyret tilbake punktet om taushetsplikt. Forslaget fra styret fikk dermed følgende ordlyd: 2.1. Ammehjelper. Ammehjelpen består av mødre som ammer eller har ammet sine barn. Det settes ikke krav til ammingens varighet eller vellykkethet. En ammehjelper har avgitt en individuell besvarelse og fått denne godkjent av Ammehjelpen. Randi Agdestein, Ammehjelpen i Bergen, fikk ordet. På transparent fremla hun sitt forslag om en endring av siste ledd i 2.1. med utfyllende underpunkter som gjengitt under: Vedrørende forslag til ny paragraf 2.1.: En ammehjelper har avgitt en individuell besvarelse og fått denne godkjent av Ammehjelpen. Ammehjelpen har taushetsplikt. Underpunkt til vedtektene. Retningslinjer for godkjenning av ammehjelpere: En kvinne som ønsker å bli godkjent ammehjelper og ikke har noen formell godkjennelse, må avgi en individuell besvarelse på spørreskjema fra Ammehjelpen og få denne godkjent. En ammehjelper som har godkjennelse fra en annen ammehjelpsorganisasjon enn Ammehjelpen og som ønsker å få bli godkjent ammehjelper i Norge, må: - Levere originalbesvarelse av denne oppgaven (evt. kopi) til Ammehjelpen. - Oppgaven skal være signert. - Få oversatt oppgaven til norsk hvis dette er nødvendig for å forstå innholdet. - Hvis besvarelsen har mangler i forhold til den norske utgaven, må hun svare på dette og få det godkjent tilsvarende en norsk oppgave. - Hun må vise skriftlig, eller innlest på kassett at hun forstår og behersker norske begreper/faguttrykk i forbindelse med amming/morsmelk. - En liste over viktige begreper blir satt opp av rettergruppen til videre godkjenning av sentralstyret. vedlagt søknad legges ferdig utfylt s. 2 fra Ammehjelpen sitt oppgavesett (oversatt fra norsk, hvis nødvendig, til det aktuelle språk). - Under punkt for litteratur føres opp den litteraturen oppgaveskriveren har gått igjennom for å få sin originalgodkjennelse, samt evt. norsk tilleggslitteratur. Alt blir til slutt vurdert i sin helhet av en retter i Ammehjelpen tilsvarende en norsk besvarelse. Det oppsto en blanding av innlegg og replikkordskifte som mest gikk på Agdesteins forslag. Etter at daglig leder uttrykte uvisshet om hvem hun skulle stile sin replikk til ba Kari Nerdrum Tangen om ordet til forretningsorden og minnet forsamlingen om at det bare var adgang til replikk til siste innlegg. Under ordskiftet valgte Randi Agdestein å stryke punktet om taushetsplikt. Forslaget ble derfor som følger: Vedrørende forslag til ny paragraf 2.1.: En ammehjelper har avgitt en individuell besvarelse og fått denne godkjent av Ammehjelpen. 6

7 Ordstyrer tolket forslagets underpunkter som forskrifter til vedtekten. Fjernet man disse, var forslaget identisk med sentralstyrets og så ut som følger: 2 Medlemsskap 2.1. Ammehjelper. Ammehjelpen består av mødre som ammer eller har ammet sine barn. Det settes ikke krav til ammingens varighet eller vellykkethet. En ammehjelper har avgitt en individuell besvarelse og fått denne godkjent av Ammehjelpen. Lilly R.K. Mjanger, sentralstyret, pekte på at underpunktene kunne føre til utelukkelse av medlemmer, Gilda Bjørnson, Ammehjelpen i Tønsberg, mente medlemmene burde ha tillit til sentralstyrets vurdering i denne saken. Leder Anne Sigstad pekte på at man måtte unngå detaljstyring i vedtektene. Da ordstyrer etter hvert fikk gehør for at dette dreide seg om forskrifter, ba Kari Nerdrum Tangen, Ammehjelpen i Tromsø og referent, om ordet til dagsorden. Hun minnet debattantene om at en sak om forskrifter ikke sto på sakskartet. Det var derfor ikke adgang til å diskutere spørsmålet på generalforsamlingen. Ytterligere to forslag på ny ordlyd i 2.1. ble fremsatt. Det ene kom fra Rachel Myr, Ammehjelpen i Kristiansand. Det andre kom fra Nina Bøhnsdalen, Ammehjelpen i Stavanger og Jæren. Det hadde følgende ordlyd: 2.1. Ammehjelper. Ammehjelpen består av mødre som ammer eller har ammet sine barn. Det settes ikke krav til ammingens varighet eller vellykkethet. En ammehjelper har avgitt en individuell besvarelse og fått denne godkjent av Ammehjelpen. Generalforsamlingen pålegger sentralstyret i samarbeid med rettergruppen å lage praktiske retningslinjer for godkjenning av ammehjelpere som har godkjenning fra andre organisasjoner. Ordstyrer satte til slutt strek for debatten da tid for avslutning på generalforsamlingens første dag nærmet seg. Da hadde Nina Bøhnsdalen en oppsummering som viste at forsamlingen hadde fire endringsforslag å stemme på ved en eventuell votering: forslaget fra sentralstyret forslaget fra Randi Agdestein forslaget fra Rachel Myr forslaget fra Nina Bøhnsdalen Kari Nerdrum Tangen så svakheter ved ordlyden i Rachel Myrs forslag. Under ordstyrerens gjennomgåelse av avstemmingsreglene forhørte hun seg om muligheten til å rette på språket i vedtekter etter at de var vedtatt. Dette ble avvist, og forslagsstiller trakk sitt forslag tilbake for å gjøre det klarere. Ordstyrer anbefalte så Randi Agdestein å trekke sitt forslag. Dette skjedde ikke. Dernest foreslo ordstyrer en avstemming for eller mot å endre på vedtektenes 2.1. På daværende tidspunkt var det ingen innsigelser til dette. Voteringsgrunnlaget var følgende: De som vil beholde vedtektenes 2.1. slik den er nedfelt, viser det med stemmetegn. 7

8 Resultatet ble følgende: For å beholde vedtektenes 2.1. mot å beholde vedtektenes 2.1. blanke 1 stemme 34 stemmer 0 stemmer Sentralstyrets endringsforslag fikk mer enn 2/3 av stemmene. Ordstyrer erklærte første dag av generalforsamlingen som avsluttet klokka Forhandlingene på generalforsamlingen ble tatt opp igjen søndag kl Daglig leder foretok opprop. Det var 36 stemmeberettigede i salen. Rachel Myr, Ammehjelpen i Kristiansand, presenterte et revidert endringsforslag til 2.1. ved hjelp av overhead. Det hadde følgende ordlyd: 2.1. Ammehjelper. Ammehjelpen består av mødre som ammer eller har ammet sine barn. Det settes ikke krav til ammingens varighet eller vellykkethet. En ammehjelper har selv besvart Ammehjelpens godkjenningsoppgaver og fått besvarelsen godkjent. En person som er godkjent som ammehjelper i utlandet, kan tas opp som aktivt medlem ved å dokumentere overfor sentralstyret, eller den styret utpeker, at hun innehar de kunnskaper som kreves av en ammehjelper godkjent i henhold til kriteriene i første og annet ledd. Nina Bøhnsdalen trakk sitt forslag til fordel for Rachel Myrs, det samme gjorde Randi Agdestein. Forsamlingen hadde vedtatt endring. Dermed hadde man i prinsippet to forslag å forholde seg til: Sentralstyrets forslag til endring og Rachel Myrs forslag. Generalforsamlingen gikk til votering etter at ordstyrer hadde redegjort for avstemmingsreglene. Det kreves 2/3 flertall ved endring av vedtekter. Resultatet av avstemmingen var følgende: Styrets forslag 21 stemmer Rachel Myrs forslag 14 stemmer blanke 1 stemme Ingen av forslagene fikk 2/3 flertall. Spørsmål om videre fremgangsmåte ble drøftet. Generalforsamlingen landet på at det forslaget som hadde fått flest stemmer, måtte stilles opp mot den gamle ordlyden i 2.1. På spørsmål om dette kunne gjøres all den stund det hadde vært flertall for endring, ble følgende lagt til grunn for den videre fremgangsmåten: Det en generalforsamling har vedtatt, kan omgjøres av den samme generalforsamlingen dersom de samme menneskene er til stede ved begge avstemminger. Det ble ikke sjekket om deltagermassen var den samme. Noen avstemming ble ikke gjennomført. På tross av dette ble gjeldende 2.1. satt opp mot sentralstyrets endringsforslag. 8

9 Dette kan forklares ved at generalforsamlingen hadde brakt seg opp i en så spesiell situasjon at referent først i ettertid ser at den riktige prosedyren ikke ble fulgt. Resultatet av avstemmingen var følgende: Den gjeldende 2.1. Sentralstyrets endringsforslag blanke 8 stemmer 26 stemmer 8 stemmer Sentralstyrets endringsforslag fikk mer enn 2/3 av stemmene. Sentralstyret hadde også forslag til endringer i under 2.4. som bestemmer æresmedlemskap. Den opprinnelige ordlyden er følgende: 2.4. Æresmedlemsskap Medlemmer av organisasjonen står fritt til å foreslå mulige kandidater til æresmedlemsskap. Forslaget skal sendes til sentralstyret, inneholdende detaljert begrunnelse for eventuell tildeling, innen Sentralstyrets endringsforslag lyder 2.4. Æresmedlemsskap Medlemmer av organisasjonen står fritt til å foreslå mulige kandidater til æresmedlemsskap. Forslaget skal sendes til sentralstyret, inneholdende detaljert begrunnelse for eventuell tildeling, innen Sentralstyrets endringsforslag enstemmig vedtatt. 2 i vedtekter for Ammehjelpen har følgende ordlyd pr 30 oktober 1999: 2.1. Ammehjelper. Ammehjelpen består av mødre som ammer eller har ammet sine barn. Det settes ikke krav til ammingens varighet eller vellykkethet. En ammehjelper har avgitt en individuell besvarelse og fått denne godkjent av Ammehjelpen Æresmedlemsskap Medlemmer av organisasjonen står fritt til å foreslå mulige kandidater til æresmedlemsskap. Forslaget skal sendes til sentralstyret, inneholdende detaljert begrunnelse for eventuell tildeling, innen Sentralstyret Sentralstyret hadde forslag til endringer i 4.2., 4.3., 4.4. og 4.8. Den opprinnelige ordlyden er følgende: 4 Sentralstyret 4.2. Ammehjelpens sentralstyre består av et sentralstyre på 5 medlemmer; leder, økonomi-leder, sekretær og 2 styremedlemmer 4.3. Styret velges på generalforsamlingen. Valg på leder foregår ved særskilt valg. Det øvrige styre konstituerer seg selv Det velges to vararepresentanter Sentralstyret velges for en toårsperiode, med mulighet for gjenvalg en gang. Nytt forslag fra sentralstyret: 4 Sentralstyret 9

10 4.2. Ammehjelpen består av 7 medlemmer: Leder, økonomileder, sekretær, to styremedlemmer og to varamedlemmer. NY 4.3. Leder velges for ett år, øvrige medlemmer for to år. Styremedlemmene velges i utakt. Det er mulighet for gjenvalg, men ingen kan sitte i sentralstyret lengre enn fire år om gangen. Sentralstyrets begrunnelse: Det kan være lettere å si ja til gjenvalg som leder dersom det bare er for ett år om gangen, og dersom man skulle få en leder som ikke "duger", kan vedkommende få "fri" etter ett år. Vi bør ha mulighet for gjenvalg, men samtidig også en begrensing slik at vi sikrer oss en viss utskiftning i styret. Det var et kort ordskift. Der gikk det frem at ikke varamedlemmene hadde fulle rettigheter i styret bortsett fra når de erstattet de faste medlemmene. Dette førte til at sentralstyret endret sitt forslag til følgende: 4 Sentralstyret 4.2. Ammehjelpen består av 5 medlemmer: Leder, økonomileder, sekretær, to styremedlemmer og i tillegg to varamedlemmer. Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt (gamle 4.3. uendret) Styret velges på generalforsamlingen. valg på leder ved særskilt valg. Det øvrige styret konstituerer seg selv. Gamle 4.4. går ut Gamle 4.8. går ut Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt. 4 i vedtekter for Ammehjelpen har følgende ordlyd pr 30 oktober 1999: 4 Sentralstyret 4.1. Sentralstyret er Ammehjelpens høyeste utøvende organ, og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor generalforsamlingen Ammehjelpen består av 5 medlemmer: Leder, økonomileder, sekretær, to styremedlemmer og i tillegg to varamedlemmer Leder velges for ett år, øvrige medlemmer for to år. Styremedlemmene velges i utakt. Det er mulighet for gjenvalg, men ingen kan sitte i sentralstyret lengre enn fire år om gangen Styret velges på generalforsamlingen. Valg på leder foregår ved særskilt valg. Det øvrige styret konstituerer seg selv Valget foregår skriftlig, og med virkning fra 1.1. påfølgende år Alle sentralstyremedlemmer må være ammehjelpere. Leder må ha minst to års erfaring som ammehjelper Sentralstyret er beslutningsdyktig når 3 styremedlemmer er tilstede Valgkomitéen Sentralstyret hadde forslag til endringer i 5.1. Den opprinnelige ordlyden er følgende: 5.1. Valgkomitéen velges på generalforsamlingen, og består av tre medlemmer som velges for fire år. 10

11 Valgkomitéens medlemmer velges om mulig i utakt. Nytt forslag fra sentralstyret: 5.1. Valgkomitéen velges på generalforsamlingen og består av tre medlemmer som velges for to år. Valgkomitéens medlemmer velges om mulig i utakt. Sentralstyrets begrunnelse: Før var det bare valg annenhvert år. Nå blir det valg hvert år, og det er urimelig at valgkomitéen skal sitte i fire år. Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt i vedtekter for Ammehjelpen har følgende ordlyd pr 30 oktober 1999: 5.1. Valgkomitéen velges på generalforsamlingen og består av tre medlemmer som velges for to år. Valgkomiteéens medlemmer velges om mulig i utakt Generalforsamlingen Sentralstyret hadde forslag til endringer i 6.2. og 6.5. som ble behandlet hver for seg. Den opprinnelige ordlyden i 6.2. er følgende: 6.2. Generalforsamlingen holdes hvert år første helgen i november. Nytt forslag fra sentralstyret: 6.2. Generalforsamlingen holdes hvert år i månedsskiftet oktober/november. Sentralstyrets begrunnelse: I år blir GF siste helg i oktober. Det hadde vært vanskelig for arrangøren med første helg i november, og det blir litt mer fleksibelt når man ikke er bundet opp mot bare en bestemt helg. Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt. Den opprinnelige ordlyden i 6.5. er følgende: 6.5. På generalforsamlingen behandles: Styrets årsberetning Regnskap og budsjett Arbeidsplan Valg av styre, revisor og Valgkomite Andre saker nevnt i innkallingen Nytt forslag fra sentralstyret: 6.5. På generalforsamlingen behandles: Styrets årsberetning regnskap og budsjett arbeidsplan fastsetting av kontingent valg av styre og valgkomite andre saker nevnt i innkallingen 11

12 Fastsetting av kontingent i tillegg til de øvrige sakene, begrunnelse for forslaget: Det er ikke meningen at vi skal diskutere kontingenten hvert år. Styret kan innstille på at kontingenten er uforandret, men vi må ha muligheten til å ta opp dette hvert år. Det har vi ikke hvis det ikke står i sakspapirene. Jfr. GF på Biri, da Ammehjelpens økonomi var så usikker. Forslag om å stryke valg av revisorer, begrunnelse: Vi har en autorisert regnskapsfører som fører regnskapet, og statsautorisert revisor til å gå igjennom det. Daglig leder er i løpende kontakt med regnskapsfører og sentralstyrets økonomileder. Ordningen med interne revisorer er ikke lovpålagt og er en tungvindt ordning som fører til store forsinkelser med å få ferdig regnskapet. I år får dette følger i og med at statstilskuddet ikke blir utbetalt før godkjent regnskap foreligger. I tillegg kommer risikoen med å sende bilagspermene frem og tilbake i posten. Derfor foreslår sentralstyret å oppheve ordningen. Den står ikke nevnt noen andre steder i vedtektene og kan sees på som historisk overlevning fra en annen virkelighet enn den vi har i dag. Ordstyrer påpekte at punktet om valg av revisor ikke sto i noe slags motsetningsforhold til det faktum at organisasjonen ønsket å kjøpe tjenesten i et revisorfirma. En statsautorisert revisor i et revisorfirma kunne velges på de årlige generalforsamlingene. Etter denne klargjøringen ble punktet om valg av revisor beholdt. Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt og 6.5. i vedtekter for Ammehjelpen har følgende ordlyd pr 30 oktober 1999: 6.2. Generalforsamlingen holdes hvert år i månedsskiftet oktober/november På generalforsamlingen behandles: Styrets årsberetning regnskap og budsjett arbeidsplan fastsetting av kontingent valg av styre, revisor og valgkomite andre saker nevnt i innkallingen 6.5. Vedlegg 3 Sentralstyret hadde forslag til endringer under vedlegg 3: Vedtekter for Ammehjelpens lokale grupper, punktene 3., 5.1., 5.2. og 6.3. Daglig leder ga en begrunnelse for endringsforslaget. Den opprinnelige ordlyden er følgende: pkt 3. Leder er lokalgruppens kontaktperson. Hun har ansvar for at registreringsskjema og kontingent sendes opplysningskontoret. pkt 5. Lokalgruppen plikter å føre en så planmessig økonimi som mulig, og føre regnskap. pkt 6.3. Lokalgruppen skal innen 1.2. sende årsberetning til sentralstyret. 12

13 Nytt forslag fra sentralstyret: pkt 3. Leder er lokalgruppens kontaktperson. Hun har ansvar for at registreringsskjema og kontingent sendes sekretariatet. pkt 5.1. Lokalgruppen plikter å føre en så planmessig økonomi som mulig og føre regnskap. (tidligere pkt 5.) pkt 5.2. Regnskap for lokalgruppen legges fram av kasserer og leder på gruppens årsmøte til godkjenning. pkt 6.3. Lokalgruppen skal sende inn årsberetning til sentralstyret på tilsendt skjema fra sekretariatet. Daglig leder begrunnet kort sentralstyrets endringsforslag. Sentralstyrets forslag enstemmig vedtatt. Punktene 3, 5.1., 5.2. og 6.3. i vedlegg 3 i vedtekter for Ammehjelpen som angir vedtekter for Ammehjelpens lokale grupper, har følgende ordlyd pr 30 oktober 1999: pkt 3. pkt 5.1. pkt 5.2. pkt 6.3. Leder er lokalgruppens kontaktperson. Hun har ansvar for at registreringsskjema og kontingent sendes sekretariatet. Lokalgruppen plikter å føre en så planmessig økonomi som mulig og føre regnskap. (tidligere pkt 5.) Regnskap for lokalgruppen legges fram av kasserer og leder på gruppens årsmøte til godkjenning. Lokalgruppen skal sende inn årsberetning til sentralstyret på tilsendt skjema fra sekretariatet Vedlegg 4 Sentralstyret hadde forslag til endringer under vedlegg 4: Vedtekter for Ammehjelpens rettergruppe. Den opprinnelige ordlyden er følgende: pkt 3. Gruppen har ansvaret for at spørsmål og fasit til enhver tid er faglig oppdatert, og legges fram til sentralstyret til endelig godkjenning. Nytt forslag fra sentralstyret: pkt 3. Foreslås strøket. Sentralstyrets begrunnelse for å stryke punktet: Med denne paragrafen kan ikke sentralstyret endre ammehjelpsoppgaven. rettergruppen består av folk som har meldt seg selv, dvs de er ikke valgt, slik som sentralstyret er. Dette er ikke demokratisk. Sentralstyret må føre Ammehjelpens politikk mht hvor lista skal ligge for å bli godkjent som ammehjelper. Nina Bøhnsdalen som er retter, foreslo at punktet ikke skulle strykes. Hun begrunnet det med at "det demokratiske" aspektet er vernet av 10 i vedtekter for Ammehjelpen og punkt 1.1 i vedtekter for Ammehjelpens rettergruppe. Sentralstyret ba om en pause. Etter pausen foretok daglig leder nytt opprop. Det var fortsatt 36 stemmeberettigede. 13

14 Forslaget fra sentralstyret ble nå trukket tilbake og erstattet med et nytt som hadde følgende ordlyd: pkt 3. Sentralstyret har ansvaret for at spørsmål og fasit til enhver tid er faglig oppdatert. Det gjeldende punkt 3. ble satt opp mot sentralstyrets endringsforslag. Resultatet av avstemmingen var følgende: Den gjeldende punkt 3 6 stemmer Sentralstyrets forslag 29 stemmer blanke 1 stemmer Sentralstyrets endringsforslag fikk mer enn 2/3 av stemmene. Punkt 3 i vedlegg 4 i vedtekter for Ammehjelpen som angir vedtekter for Ammehjelpens rettergruppe, har følgende ordlyd pr 30 oktober 1999: pkt 3. Sentralstyret har ansvaret for at spørsmål og fasit til enhver tid er faglig oppdatert. 8. Arbeidsplan Sentralstyret ønsket innspill fra medlemmene på arbeidsoppgaver i år Det ble ikke votert over forslagene som ble fremmet, heller ikke ble de satt i prioritert rekkefølge. Følgende forslag ble notert av referentene: 1. Ønske om at sentralstyret skal jobbe med endring av oppgavene som skal besvares, før opptak som ammehjelper. 2. Jobbe med å få opprettet en kontaktordning for alle ammehjelpere i håp om å beholde dem i organisasjonen etter at ammingen er kommet på avstand. I dette ligger å blåse liv i en ordning der sentral gruppe i fylket/regionen påtar seg å ringe til øvrige ammehjelpere i nedslagsfeltet for på den måten få dem til å føle at de ikke står alene. 3. Jobbe med en forenkling av vedtektene som gjør dem motstandsdyktige mot stadige forandringer på generalforsamlinger. Mai Britt Jensen, Rennesøy, og Torunn Korneliussen, Ammehjelpen i Oslo, tilbød seg å gå igjennom vedtektene. 4. Finne frem til en felles mal for hvordan man verver støttemedlemmer. 5. Jobbe med et system der man følger opp nyinnmeldte, gjerne i samband med den enkelte retter som kan ha i sitt mandat å kontakte den nye et visst antall ganger i løpet av det første året. 6. "Verving" av mødre som har fått veiledning, gjerne ved hjelp av Ammenytt. 7. Jobbe ut mot bedrifter o.a. ved å selge støttemedlemsskap mot eksempelvis tilbud fra Ammehjelpen om å stille opp med foredrag over tema som opptar kvinner, og som ammehjelpere har greie på. 8. Jobbe med en medlemsutviklingsplan. 9. Jobbe med en strategiplan overfor politikere og andre Ammehjelpen er avhengig av støtte fra. Innenfor planen bør ligge oppgave over antall henvendelser innenfor en gitt periode, gjennomsnittslengden på samtaler. 10. Nye vervefoldere på helsestasjoner som beskriver jobben som ammehjelper, krav som stilles, oppgaver som gjøres og andre relevante sider ved organisasjonen. 14

15 11. Bringe til veie klare regler for hvorledes det jobbes i den internasjonale gruppen. 12. Jobbe med et system som gjør at kvinner som ikke behersker skriftlig norsk, men som ønsker å bli ammehjelper, kan besvare oppgaven muntlig over telefon i stedet. 13. Jobbe med å få knyttet dem som ønsker å bli ammehjelpere, til en allerede etablert gruppe for hjelp til å få besvart oppgavene som kreves for opptak. 14. Jobbe med en forbedring av Ammenytt ved eksempelvis å sende ut temanummer, ha portrettintervjuer med ammehjelpere. 15. Nytenkning med hensyn til hvem som blir tatt opp i organisasjonen. Kan man tenke seg menn, barnløse som medlemmer i fremtidens Ammehjelpen? Tanken bak er at det ikke bare er mødre som er opptatt av problemer rundt det å amme, og at organisasjonen ikke må stenge ute folk som ønsker å jobbe med ammespørsmål. Lista må anses å være et arbeidsnotat/en idébank for sentralstyret inn mot neste generalforsamling. 7. Valg 7.1. Valg av tre nye medlemmer i sentralstyret for to år, to faste og en vara Ordet ble gitt til valgkomitéens leder som la frem en ny og utvidet liste over kandidater til de tre ledige plassene i sentralstyret. Fire medlemmer hadde meldt seg lørdag kveld. Valgkomitéens forslag på kandidater til Sentralstyret fra og med 1. januar år 2000 var følgende: Nina Bøhnsdalen, Ammehjelpen i Stavanger og Jæren Trine Tenvik, Ammehjelpen i Tønsberg Berit Rye, Ammehjelpen i Ålesund *)Wenche Høiensahl Wiik, Ammehjelpen i Ski Cathrine Spikkerud, Ammehjelpen i Ås Frøydis Elvestrand, Ammehjelpen i Moss Else Nielsen, Ammehjelpen i Bodø *) Ønske om varamannsplass. Med unntak av Frøydis Elvestrand og Cathrine Spikkerud som ikke var til stede på generalforsamlingen, presenterte alle seg. Derpå man gikk til skriftlig votering på to faste medlemmer i sentralstyret. Resultatet ble følgende: Nina Bøhnsdalen, Ammehjelpen i Stavanger og Jæren 13 stemmer Trine Tenvik, Ammehjelpen i Tønsberg 27 stemmer Berit Rye, Ammehjelpen i Ålesund 18 stemmer Cathrine Spikkerud, Ammehjelpen i Ås 4 stemmer Frøydis Elvestrand, Ammehjelpen i Moss 0 stemmer Else Nielsen, Ammehjelpen i Bodø 9 stemmer Ut fra stemmetall ble Trine Tenvik og Berit Rye nye faste medlemmer i sentralstyret. Man gikk så til skriftlig votering på et nytt varamedlem. Resultatet ble følgende: Nina Bøhnsdalen, Ammehjelpen i Stavanger og Jæren 10 stemmer Wenche Høiensahl Wiik, Ammehjelpen i Ski 11 stemmer Cathrine Spikkerud, Ammehjelpen i Ås 4 stemmer Frøydis Elvestrand, Ammehjelpen i Moss 0 stemmer Else Nielsen, Ammehjelpen i Bodø 11 stemmer 15

16 På grunn av likt stemmetall på Else Nielsen og Wencke Høyensahl Wiik var det nødvendig med ny skriftlig voteringsrunde. Resultatet ble følgende: Wenche Høiensahl Wiik, Ammehjelpen i Ski Else Nielsen, Ammehjelpen i Bodø 19 stemmer 15 stemmer Ut fra stemmetall ble Wenche Høiensahl Wiik nytt varamedlem i sentralstyret Valg av revisorer for ett år Valgkomitéen hadde i sitt forslag på revisorer satt opp følgende: Samme revisorer som tidligere. Det var et ønske under behandlingen av punktet om valgkomité i 6.4. å gå over til en ordning med kun å få regnskapet revidert av statsautorisert revisor fra og med 1. januar år I tråd med dette fremmet sentralstyret et motforslag på revisor og revisorfirma. Etter et kort ordskifte trakk valgkomitéen sitt forslag til fordel for sentralstyrets. Det hadde følgende ordlyd: Ammehjelpen får sitt regnskap revidert av statsautorisert revisor Elin Ramleth Østli, kontorfellesskapet Revisorsenteret, Trysil. Forslaget vedtatt ved akklamasjon Valg av to eller tre nye medlemmer i valgkomitéen Valgkomitéen består av tre medlemmer. Leder var ikke på valg. Etter nye vedtatte vedtekter skulle det velges to medlemmer for en periode på to år. Som Else Nielsen påpekte, er det ikke valgkomitéens oppgave å foreslå kandidater til vervet. Forslag skal komme på generalforsamlingen. Fra salen kom følgende forslag: Lilly R.K. Mjanger, avtroppende sentralstyrermedlem, Ammehjelpen i Bergen Marianne Steen, Ammehjelpen i Oslo. Forslaget vedtatt ved akklamasjon. 9. Avslutning Ordstyrer, Anne-Karin Paulsen, konkluderte med at hennes jobb var fullført. Leder i sentralstyret, Anne Sigstad takket for god utført jobb og overrakte blomster. En del av medlemmene fikk sin velfortjente takk i forskjellig form og av forskjellige årsaker, blant annet fikk Else Nielsen overrakt et diplom. Deretter ble arrangøren, Ammehjelpen i Stavanger og Jæren, hentet frem, takket for flott arrangement og gjort krus på. Til slutt ønsket leder alle god tur hjem og vel møtt til Generalforsamlingen i Trondheim oktober år

17 Generalforsamlingens protokoll er godkjent: Dato: Sign: Nina S.A. Kaasa Dato: Sign: Trine Tennvik Vedlegg: Deltagerliste Deltagerliste Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, oktober 1999 Deltagere med stemmerett, uttale- og forslagsrett: Ammehjelpens sentralstyre: Anne Sigstad, leder Lilly R.K. Mjanger Aud Eli Haga Laila R. Lie AHIG: Anne-Karin Paulsen Ammehjelpen i Arendal: Margit Vik Sundal Ammehjelpen i Asker og Bærum: Tine Greve Emmy Havdal Siriann Fasmer Karlsen Ammehjelpen i Bergen/rettegruppen: Randi Agdestein Ammehjelpen i Bergen: Mette Lawlor Gøril Undertun Siri Økland Ammehjelpen i Bodø: Sissel Bjørnli Ammehjelpen i Bodø/leder i valgkomité: Else Nielsen Ammehjelpen i Kristiansand: Åse Karterud Gro Kovland Ammehjelpen i Kristiansand/Ammenytt: Rachel Myr Ammehjelpen i Larvik: Anita Sjøblom Schrøder Ammehjelpen i Oslo: Marianne Steen Siri Aasland Ammehjelpen i Sandefjord: Ann Kristin From Nina Ødegaard Ammehjelpen i Ski/rettergruppen: Wencke Høiensahl Wiik Ammehjelpen i Stavanger og Jæren: Nina Bøhnsdalen Bente Molde Husebø Anne Idland Irén Heske Staurland Ammehjelpen i Telemark: Nina Kaasa Ammehjelpen i Tromsø: Unni Byrknes Kari Nerdrum Tangen Ammehjelpen i Tønsberg: Gilda Bjørnson Trine Tennvik Ammehjelpen i Ålesund: Eli Hovland Vibeke Høgseth 17

18 Berit Rye Deltagere uten stemmerett, men med uttale og forslagsrett: Daglig leder i Ammehjelpens sekretariat: Berit Marie Øyehaug Ammehjelpen i Oslo: Torunn Korneliussen Rennesøy: May Britt Jensen Ammehjelpen i Stavanger og Jæren: Elisabeth Bendiksen Kjersti Hauge Mandt Gunn Rødland 18

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Protokoll Ammehjelpens 40. generalforsamling Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Protokoll Ammehjelpens 36. generalforsamling Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005

Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling vandrerhjem 22. oktober 2005 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Protokoll Ammehjelpens 34. generalforsamling Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 37. generalforsamling. Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009

Protokoll. Ammehjelpens 37. generalforsamling. Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009 Protokoll Ammehjelpens 37. generalforsamling Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus 23. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Soria Moria Hotell og konferansesenter, Oslo19. oktober 2002

Soria Moria Hotell og konferansesenter, Oslo19. oktober 2002 Protokoll for Ammehjelpens 30. ordinære generalforsamling Soria Moria Hotell og konferansesenter, Oslo19. oktober 2002 DAGSORDEN Sak nr: Sak: Side: Dagsorden S 1 1 Åpning 2 Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Protokoll Ammehjelpens 35. generalforsamling Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2004-23.10.2004 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

Kreftforeningen: Sven Olav Wold, Nina Hestnes. Else Støring og Ole Alexander Opdalshei var til stede på deler av møtet.

Kreftforeningen: Sven Olav Wold, Nina Hestnes. Else Støring og Ole Alexander Opdalshei var til stede på deler av møtet. ),A LAN DSMOH: GY', Møtetid 29. mai 2010 kl 11.00-16.00 Møtested Kreftforeningens lokaler i Tullins gate 2, Oslo Til stede Hovedstyret: Erna Hogrenning, Turid Andersen, Målfrid Fjelle Jacobsen, Eli Lidal,

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten FORSLAG GENERALFORSAMLING I NFKH 6. JUNI 2016 SAKSLISTE 1. Åpning og konstituering av møtet Sigrid J. Askum 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 TROMS SANGERFORUM Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 Dagsorden og sakspapirer TROMS SANGERFORUM FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR mars 2017

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR mars 2017 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2016 22.mars 2017 Sted: Samsen kulturhus / Agder Parkour, Kristiansand Vedlegg: Deltagerliste Sak 1 Åpning Jacqueline Spinnangr, leder i VABUR, ønsket velkommen. 1.1 Godkjenning

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016

SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2016 KOOPERATIVET SA Tirsdag 5. april 2016, kl. 17:30 20:00 1 Saksliste og dagsorden Åpning og velkomst v/styreleder Alexandra Devik Sak 01-16 Konstituering av årsmøte a) Valg av ordstyrer

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene CP-skolen 2016 . Innhold Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene... 0 Hvorfor veileder?... 2 Før årsmøtet... 2 Valgkomiteens forslag... 3 Fylkesstyret...

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP Vedtekter 1 NAVN NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 MEDLEMSSKAP Medlemmer: FSRH opptar medlemmer som er interessert i og/eller arbeider med sykepleie og rehabilitering, så vel teoretisk

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2005-22.10.2005 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter. Vedtekter for NSFs faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus Vedtatt på GF 8. mai 2012 (Etter NSFs mal vedtatt på Landsmøte 2011) 1 Navn Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus,

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer