Protokoll. Ammehjelpens 37. generalforsamling. Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Ammehjelpens 37. generalforsamling. Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009"

Transkript

1 Protokoll Ammehjelpens 37. generalforsamling Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer 2.4. Valg av to referenter 2.5. Valg av redaksjonskomité 2.6 Valg av tellekorps 2.7. Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen 3. Forretningsorden 4. Ammehjelpens årsmelding Sentralstyrets årsmelding Handlingsplan Innkomne forslag, vedtekstendringer Generalforsamling Sentralstyret Oppløsning 7. Regnskap og budsjett 7.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon Ammehjelpens budsjett Valg 8.1 Valgkomitéens innstilling 8.2 Gjennomføring av valget 9. Avslutning 1

2 Sakene fikk følgende behandling: 1. Åpning Leder i Sentralstyret, Vibeke L. S. Høgseth, ønsket velkommen til Ammehjelpens 37. ordinære Generalforsamling på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand. Generalforsamlingen ble åpnet kl Daglig leder Anne Brenneng foretok navneopprop. Det var 33 deltagere til stede, hvorav 32 stemmeberettigede. 2. Konstituering v. leder Leder sto for konstitueringen inntil ordstyrer var valgt Godkjenning av innkalling Innkalling ble godkjent. Det ble kommentert at det var både hyggelig og miljøvennlig å få sakspapirene tilsendt på minnepinne Godkjenning av sakliste Saksliste ble godkjent Valg av ordstyrer Kari Nerdrum Tangen ble foreslått av styret og enstemmig valgt til ordstyrer Valg av to referenter Siri Aasland og Anne Sigstad ble foreslått og valgt til referenter Valg av redaksjonskomité Tine Greve, Mette Edh, Wenche Giskegjerde ble foreslått og valgt til redaksjonskomité. 2.6 Valg av tellekorps Anita Sjøblom Schrøder og Signe Beate Larsen ble foreslått og valgt til tellekorps Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen Nina von Porat Fiane og Henny Erstad ble valgt til å underskrive protokollen. 3. Forretningsorden Ordstyrer redegjorde for hovedpunktene i forretningsorden. Vedtak: Forretningsorden for Ammehjelpens generalforsamling ble godkjent. 2

3 4. Ammehjelpens årsmelding Daglig leder Anne Brenneng gikk gjennom ammehjelpernes årsmelding/antall henvendelser 2008 og viste statistikk basert på ammehjelpernes innsendte skjemaer. Telefoner utgjør den største andelen, og vi ser en økning av antall henvendelser fra 2007 til Sentralstyrets årsmelding Sentralstyremedlemmene gjennomgikk hovedpunktene i årsmeldingen. Det kom følgende kommentarer/spørsmål til disse punktene: Rekruttering: Elin Sebjørnsen og Tine Greve:Det er høy kvalitet på ammehjelpsbesvarelsene. Økonomi: Astrid Tofteland:Vi har nådd målet med å øke egenkapitalen. Anne Brenneng: Andel av inntekter fra Staten er lavere. Tine Greve:Vi bør være obs på at vi ikke gjør det for bra, slik at det offentlige vil redusere sitt tilskudd.. Nettsiden: Vibeke Myren: Vi ønsker oss en bedre nettside, mye må nå legges inn manuelt, og en mer moderne side vil lette arbeidet.. Nettbutikken: Vibeke Myren: Den gamle butikken ble hacket. Omsetningen har økt mye siden den nye butikken kom. Representasjon: Rachel Myr: Spørsmål om Ammehjelpen må betale for stand på Helsesøsterkongressen. De får gratis på Jordmorforeningens årsmøte. Anne Sigstad: Ja, men det er egne, lavere satser for ikke-kommersielle utstillere. Anita Schrøder: Helsesøsterkongressen blir arrangert av lokale helsesøstergrupper, ligner på AH s Landstreff. Sekretariatet: Vibeke Høgseth: Ammehjelpens sekretariat er flyttet til hjemmekontor, sparer kr pr år. Vedtak: Årsmeldingen tatt til etterretning 5. Handlingsplan 2010 Sentralstyremedlemmene gikk gjennom styrets forslag til Handlingsplan Spørsmål og kommentarer fra salen: Prosjekter: Tine Greve: Etterlyser samarbeidsprosjektet mellom Fødsel i Fokus, Flaskeposten og Ammehjelpen om å lage et spesialnr. av Fødsel i Fokus medlemsblad, tema Melk og mer. Det er via Fødsel i Fokus søkt om midler til dette fra Helse og Rehabilitering. Anne Sigstad: Dette tas inn i handlingsplanen. 3

4 Synliggjøring Unni Moa: Synliggjør Ammehjelpen i BUF-bladet (Barne og ungdomsarbeidere, barnepleiere) Rachel Myr og Tine Greve: Annonsere i Tidsskriftet for jordmødre, i stedet for, eventuelt i tillegg til Jordmorbladet. Sentralstyrets forslag til Handlingsplan 2009/2010. Ut fra en vurdering av økonomiske og menneskelige ressurser, og tidligere vedtak om å satse på nettsiden, vil Ammehjelpens sentralstyre legge fram følgende forslag til Handlingsplan 2009/2010. Nettsiden Ny nettside, ny leverandør Vedlikehold og supplering a-å siden Videreutvikle nyhetsbrevene bl.a. mer organisasjonsinfo Fortsatt satsning på Nettbutikken Salg av annonser Bloggen fulle mugger Kvalitetssikre og videreutvikle e-posttjenesten Mer aktivitet på chat Åpent forum for ammehenvendelser Synliggjøring Utsending av informasjon til helsestasjoner og fødesteder Annonsering i fagblader; Helsesøsterbladet, Jordmorbladet, Tidsskriftet for Jordmødre, BUFbladet Representasjon på relevante arrangementer Kontakt med ammehjelperne Tilskudd landstreff nye ammehjelpere 1000 kr. pr pers Følge opp innsending av årsrapport fra hver enkelt ammehjelper Oppfølging av nye ammehjelpere vi e-post Prosjekter Helse- og rehabilitering; søknad om oversetting av brosjyrer til 10 nye språk. Avgjøres i november Helse-og rehabilitering. Samarbeidsprosjekt med Fødsel i Fokus og Flaskeposten om et spesialnummer av FiFs mdlemsblad Melk og mer. Organisasjon Forberede endring av tidspunkt for GF og Landstreff fra Utenlandsprosjekter 4

5 Oppfølging av prosjekt i Bulgaria og Island. Vedtak: Handlingsplan 2010 enstemmig vedtatt med ovennevnte tilføyelser som er satt med kursiv. 6. Innkomne forslag, vedtektsendringer Generalforsamlingen Vibeke L. S. Høgseth redegjorde for styrets forslag Opprinnelig ordlyd, 7.1, annet ledd: Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene minst 4 uker før generalforsamlingen der følgende behandles: Styrets forslag til ny ordlyd, 7.1, annet ledd: Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene minst 1 uke før generalforsamlingen der følgende behandles: Kommentarer og diskusjon: Anne Brenneng: Ofte er det styremøte tett opptil GF, kortere frist for utsendelse vil gjøre det enklere for styret og sekretariatet. Anita Schrøder: Litt for kort frist for medlemmene, en rekker ikke å ha møte i lokalgruppa først. Tine Greve: Datoen for GF er satt lenge før, en kan planlegge møte ut fra det Heidi Linnerud: Sakspapirene blir sendt ut senest 1 uke før Else Nielsen: Når internasjonale selskaper klarer det, bør vi klarer det. Skriftlig forslag fra Anita Schrøder: Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene minst 2 uker før generalforsamlingen der følgende behandles: Ordstyrer minnet om at det kreves 2/3 flertall for vedtektsendringer. Avstemning. 32 stemmeberettigede til stede. Første avstemningsrunde: Om vi ønsker vedtektsendring: 31 for, 1 blank Vedtatt å endre vedtektene. Andre avstemningsrunde: 5

6 Styrets forsalg: 8 stemmer for. Forslaget falt Tredje avstemningsrunde: Anita Schrøders forslag: 23 for 1 blank 8 mot. Forslaget vedtatt. Vedtak, ny ordlyd 7.1, annet ledd: Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene minst 2 uker før generalforsamlingen der følgende behandles: Sentralstyret Vibeke L. S. Høgseth redegjorde for styrets forsalg. Opprinnelig ordlyd Sentralstyret Sentralstyret leder Ammehjelpen mellom generalforsamlingene og blir gitt tillit og valgt av generalforsamlingen. Lederen er på valg hvert år, det øvrige styret for en periode på to år der to er på valg ved hver enkelt generalforsamling. Tre varamedlemmer velges for ett år av gangen. Sentralstyret skal bestå av følgende posisjoner: Leder Nestleder/Økonomiansvarlig 3 styremedlemmer I tillegg velges 3 varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Det øvrige styret konstituerer seg selv. Nytt styre virker fra de er valgt. Sentralstyret kan ta alle nødvendige avgjørelser som ikke er forbeholdt lokalgruppene eller generalforsamlingen. De står ansvarlig for sine disposisjoner overfor generalforsamlingen. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er representert. Forslag til endring av 7.2, endring uthevet. Ingen ting er tatt vekk Sentralstyret Sentralstyret leder Ammehjelpen mellom generalforsamlingene og blir gitt tillit og valgt av generalforsamlingen. Lederen er på valg hvert år, det øvrige styret for en periode på to år der to er på valg ved hver enkelt generalforsamling. Tre varamedlemmer velges for ett år av gangen. Sentralstyret skal bestå av følgende posisjoner: Leder 6

7 Nestleder/Økonomiansvarlig 3 styremedlemmer, hvorav 1 representant fra ansatte I tillegg velges 3 varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Det øvrige styret konstituerer seg selv. Nytt styre virker fra de er valgt. Sentralstyret kan ta alle nødvendige avgjørelser som ikke er forbeholdt lokalgruppene eller generalforsamlingen. De står ansvarlig for sine disposisjoner overfor generalforsamlingen. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er representert. Kommentarer og diskusjon: Ordstyrer åpnet for debatt. Vibeke Høgseth presiserte at de ansatte selv velger sin representant. Rachel Myr: Hva hvis de ansatte ikke blir enige. Vibeke Høgseth: Styret kan gå inn og mekle Tine Greve: Dette er å gå ut fra dagens situasjon, den kan forandre seg: Kan få noen ansatte som ikke ønsker å sitte i styret.. Anne Brenneng: Vil råde styret til ikke å ansette noen som ikke vil delta på styremøter. Avstemning. Antall stemmeberettigede:30 Styrets forslag vedtatt med 29 stemmer for, 1 blank Oppløsning Forslag om Ammehjelpens midler ved oppløsning Vibeke L. S. Høgseth redegjorde for styrets forslag. Opprinnelig ordlyd 12 Oppløsning Beslutning om oppløsning av Ammehjelpen må fattes av ¾ av de stemmeberettigede medlemmer og ved uravstemning. Forslag til ny ordlyd 12 Oppløsning. Endring uthevet. Ingen ting er tatt vekk. Beslutning om oppløsning av Ammehjelpen må fattes av ¾ av de stemmeberettigede medlemmer og ved uravstemning. Ved oppløsning av organisasjonen går eventuelle midler til Nasjonalt kompetansesenter for amming. Midlene øremerkes forskning. Kommentarer og diskusjon: Ordstyrer åpnet for debatt. Rachel Myr leverte nytt skriftlig forslag: Ved oppløsning av organisasjonen går eventuelle midler til World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) til internasjonalt arbeid. 7

8 Tine Greve, på vegne av NKA, takket for at Ammehjelpen har tenkt på dem. Henny Erstad ønsket en orientering om WABA. Rachel Myr redegjorde kort. Avstemning: 30 stemmeberettigede Første stemmerunde: Skriftlig valg mellom NKA og WABA. Antall: 17 for WABA, 10 for NKA, 3 blanke. WABA ble valgt. Andre stemmerunde: 29 stemmeberettigede. Selve vedtektsendringen 27 stemmer for, 2 blanke. Vedtak, ny ordlyd 12 Oppløsning Beslutning om oppløsning av Ammehjelpen må fattes av ¾ av de stemmeberettigede medlemmer og ved uravstemning. Ved oppløsning av organisasjonen går eventuelle midler til World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) til internasjonalt arbeid. 7. Regnskap og budsjett 7.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon 2008 Økonomiansvarlig Astrid Tofteland leste revisors beretning. Revisjonsberetningen tatt til etterretning. Astrid Tofteland redegjorde for regnskapet. Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer: Ettersom det var gått grundig gjennom regnskapet under Årsmelding, var det ingen flere kommentarer fra salen. Vedtak: Ammehjelpens regnskap for 2008 godkjent Ammehjelpens budsjett 2010 Astrid Tofteland redegjorde for hovedpunktene i budsjettet. Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer. Tine Greve : Vet vi om vi får ? Anne Sigstad: Vi vet at vi er inne på Statsbudsjettet, men vi vet ikke hvor mye vi får. Vi driver lobbying for den saken.. Anita Schrøder: Stor økning i kjøpte tjenester, hva ligger i det? Ammebutikken blir mer kommersiell. Ønsker å vite litt mer om dette. Anne Brenneng: Ønsker at salen skjønte hvor hardt vi jobber for å få økonomien til å gå bra. 8

9 Nina Fiane: Har styret en ide om hvordan vi kan få en fast post på statsbudsjettet? Vibeke Høgseth: Hvis noen har en oppskrift, vil vi gjerne ha den. Nina Fiane: Kan lokalgruppene bidra til dette? Tine Greve: Med så bra resultat over flere år, håper en det kan bli mer penger til GF. Rachel Myr: Flaut å ha et så beskjedent lønnsbudsjett, bør øke lønningene Vedtak: Ammehjelpens budsjett for 2010 enstemmig vedtatt. 8. Valg Valgkomiteens leder Else Nielsen redegjorde for valgkomiteens arbeid. De kandidatene som var til sted fikk presentere seg selv. Elin Marita Hermundstad ble presentert av Vibeke Myren. Kjersti Marie Heldaas ble presentert av Mette Edh. 8.1 Valgkomitéens innstilling til styre- og varamedlemmer Leder: Vibeke L S Høgseth, Ålesund, gjenvalg 1 år Styremedlem: Heidi Linnerud, Biri, gjenvalg 2 år Anne Sigstad, Biri/ansatt 2 år Varamedlemmer, ikke rangert av valgkomiteen. Kjersti Marie Heldaas, Tønsberg Elin Marita Hermundstad, Trondheim Unni Moa, Ålesund Else Nielsen, Bodø 1 år 1 år 1 år 1 år 8.2 Gjennomføring av valget Ordstyrer Kari N. Tangen ledet valget. Valg av leder Det var bare ett forslag til ledervervet. Vibeke L.S. Høgseth, Ålesund, 2010 gjenvalgt ved akklamasjon Styremedlemmer: Heidi Linnerud Anne Sigstad, styrets representant gjenvalgt ved akklamasjon valgt ved akklamasjon Varamedlemmer: Følgende ble valgt etter skriftlig avstemning: 1. vara: Elin Marita Hermundstad vara: Kjersti Marie Heldaas

10 3. vara: Unni Moa 2010 Valgkomité ble foreslått og valgt ved akklamasjon: Siri Aasland, Oslo 2010 Nina Fiane, Kristiansand 2010 Anne Brenneng, Kontoret 2010 Komiteen konstituerer seg selv. 9. Avslutning Nestleder Astrid Tofteland takket på vegne av styret og delte ut Ammekrus til ordstyrer, referenter, valgkomité og tellekorpset. Generalforsamlingen avsluttet kl Protokollen godkjent: Kristiansand, Kristiansand, Henny Erstad Nina von Porat Fiane 10

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Protokoll Ammehjelpens 36. generalforsamling Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Protokoll Ammehjelpens 40. generalforsamling Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005

Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling vandrerhjem 22. oktober 2005 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Protokoll Ammehjelpens 35. generalforsamling Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Protokoll Ammehjelpens 34. generalforsamling Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus 23. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3.

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3. AMMEHJELPEN ÅRSMELDING 2010 Ammehjelpen, postboks 112, 2421 Trysil www.ammehjelpen.no INNHOLD 1. Virksomhetens art og lokalisering 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2008-18.10.2009 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

Her legger du inn informasjon som gjør deg tilgjengelig for mødrene der ute Du selv holder din side korrekt oppdatert til enhver tid:

Her legger du inn informasjon som gjør deg tilgjengelig for mødrene der ute Du selv holder din side korrekt oppdatert til enhver tid: VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpens sekretariat PB 112, 2421 Trysil Telefon 62 45 52 51 E-post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Logg inn på din

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2007-20.10.2007 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2005-22.10.2005 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer. Vedtatt på Generalforsamlingen år 2000 Revidert 2003, 2007, 2009 og 2012

Vedtekter og retningslinjer. Vedtatt på Generalforsamlingen år 2000 Revidert 2003, 2007, 2009 og 2012 1 Vedtekter og retningslinjer Vedtatt på Generalforsamlingen år 2000 Revidert 2003, 2007, 2009 og 2012 1 2 Forutsetninger Vedtektene er et hjelpemiddel til å styre og utvikle organisasjonen. Paragraf 1

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2004-23.10.2004 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer