Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:"

Transkript

1 Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus 23. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer 2.4. Valg av to referenter 2.5. Valg av tellekorps og redaksjonskomite 2.6. Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen 3. Forretningsorden 4 Ammehjelpens årsmelding 4.1 Sentralstyrets årsmelding Årsmelding fra lokalgruppene Handlingsplan Regnskap og budsjett 6.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon Ammehjelpens budsjett Innkommet forslag, økning av kontingent 8. Valg 8.1 Valgkomitéens innstilling 9. Avslutning 1

2 Sakene fikk følgende behandling: 1. Åpning Leder i Sentralstyret, Anita Sjøblom Schrøder, ønsket velkommen til Ammehjelpens 32. ordinære Generalforsamling på Grand Hotell Terminus i. Generalforsamlingen ble åpnet kl Daglig leder Anne Brenneng foretok navneopprop. Det var 35 stemmeberettigede til stede. 2. Konstituering Leder sto for konstitueringen inntil ordstyrer var valgt Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent med en anmerkning: Dette er Ammehjelpens 32. Generalforsamling, ikke 31. som det står i innkallingen 2.2. Godkjenning av sakliste Det ble gjort oppmerksom på at punktet Valg av tellekorps også skal inneholde valg av redaksjonskomite. Generalforsamlingen gikk inn for å ta det inn, slik at punkt 2.2 lyder Valg av tellekorps og redaksjonskomite Valg av ordstyrer Nina Sæther ble foreslått av styret og enstemmig valgt til ordstyrer Valg av to referenter To referenter, Berit Kalvø Stephansen og Anne Sigstad ble foreslått og valgt til referenter Valg av tellekorps og redaksjonskomite Wencke Wiik, Ann Kristin Fromm og Kristin Tofastrud ble foreslått og valgt til tellekorps og redaksjonskomite Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen Astrid Tofteland og Karen Marie Schjelderup ble foreslått og valgt til å skrive under protokollen. 2

3 3. Forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling Ordstyrer redegjorde for forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling. Vedtak: Generalforsamlingen godtar framsatt forslag til forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling. 4. Ammehjelpens årsmelding Ammehjelpens årsmelding Leder Anita Sjøblom Schrøder refererte hovedpunktene i sentralstyrets årsmelding. Under punktet Internasjonalt arbeid kommenterte Elin Sebjørnsen at sentralstyret har en viss kontakt med ammehjelpsgrupper i Paraguay og Spania, og at denne kontakten vil bli opprettholdt. Anne Sigstad kommenterte til punktet Prosjekter at Ammehjelpens videoer om amming vil bli presentert i Ekstra-sendingen tirsdag 2. november. Det var ingen spørsmål eller kommentarer til årsmeldingen. Vedtak: Generalforsamlingen tar sentralstyrets årsmelding til etterretning 5. Handlingsplan 2005 Sentralstyrets forslag til Handlingsplan 2005 Tiltak Ansvarlig/utførende Finansiering Markedsføre Ammehjelpen Distribusjon av Ammehjelpens folder Samarbeid med Babymedia.com Sekretariatet Kommentar: AH må si aktivt fra om at de vil stå med navn og telefonnummer på folderen. Kryss av på årsmeldingsskjemaet. Informasjonsmedarbeider Kommentar: AH gir Babymedia rett til å vise våre ammevideoer på Babytv.no mot at det ligger inne en liten omtale av AH med oppfordring om å bli medlem. Babymedia har veldig mange treff. Delta på stands Styret, ammehjelpere Kommentar: AH oppfordrer medlemmene å delta på stands for å profilere oss. Selg AH som en tjeneste, slik at en kan få stå gratis. Banner lånes av AH sentralt. Annonse i spedbarnsboken Hjemmesiden Sekretariatet Kommentar: Før en går inn på et samarbeid med Spedbarnsboken, vil en forsikre seg om at Nasjonalt Ammesenter godkjennner at den deles ut på Mor-Barnvennlige fødeavdelinger Kommentar: Dette koster AH ca kr Byttehandel Gjøre hjemmesiden mer mødrevennlig Oversettelse av informasjonsmateri ell til minoritetsspråk Ammenytt Informasjonsmedarbeider i samarbeid med Ammehjelpen i Trondheim Styret/sekretariatet Helse og rehabilitering 3

4 Temanummer Redaksjonen Kommentar: Temaer for 2005 blir: Nr. 1)For lite melk. Nr. 2) Såre bryst, trøske Nr. 3) Tilstoppede melkeganger, brystbetennelse Nr. 4) Langtidsamming, avvenning Undervisningsmateriell Kompendium om amming for bruk på svangerskapskurs Kontakt AH lokalt/sentralt Dokumentasjon av henvendelser Informasjonsmedarbeider i samarbeid med Nasjonalt Ammesenter Alle AH Kommentar: Detter er viktig for at AH skal kunne dokumentere overfor bevilgende myndigheter at noen har bruk for oss! Helse og Rehabilitering Årsmelding Gruppekontakter Kommentar: Meget viktig å sende inn årsmelding. Meld adresseendringer, om du vil ha navn og nummer på folderen, nettsiden, og evt. om du vil ha e-post adressen din lagt ut. AH-gruppa får rett til å søke om midler fra lokalgruppefondet og om reisestøtte til Landstreffet bare dersom årsmelding er sendt inn til fristen. Randi Agdestein kommenterte om det var mulig å være litt mildere stemt overfor gruppene i pålegget om innsendelse, og fikk til svar fra daglig leder at gode forslag til hvordan vi skal få høyere innsendelsesprosent tas i mot med takk. Men slik det ser ut nå, må en nok både true og lokke for å få inn skjemaene. Nyhetsbrev Informasjonsarbeider Lokalgruppefond Sekretariatet/styret. Kr 50,- av hver støttemdlem. Tilskudd Landstreff nye ammehjelpere Internasjonalt arbeid Nordisk Ammekonferanse, Stockholm Sekretariatet Kommentar: Lokalgruppene får kr. 1000,- i direkte tilskudd for hver nye AH som er godkjent siste år, og som blir med på Landstreff. Årsmelding fra gruppa må være sendt inn til fristen. Åpen for alle. Elisabeth Kylberg fra Amningshjälpen orienterte. AH sentralt vil delta med minst en deltager.. Tas fra Lokalgruppefondet. Vervekampanje mot helsestasjoner Sekretariatet og barselavdelinger En vervebrosjyre er trykket opp og sendt ut til alle landets helsestasjoner og barselavdelinger. Tilbud om medlemskap og kjøp av telefonhåndbok. Kommentarer og debatt: Handlingsplanen ble gjennomgått og kommentert av styret og sekretariatets ansatte. Kommentarer er skrevet inn i skjemaet under hvert enkelt punkt. Det var ingen ytterligere kommentarer og spørsmål til handlingsplanen. Vedtak: Styrets forslag til Handlingsplan for 2005 enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 4

5 6. Regnskap/budsjett 6.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon 2002 Økonomiansvarlig Vibeke LS Høgseth leste revisors beretning. Deretter ble det åpnet for spørsmål og kommentarer. Daglig leder Anne Brenneng orienterte om underskuddet som viste kr Dette er et kalkulert underskudd på bakgrunn av flere år med overskudd. Midlene er brukt på Fond til reisestøtte ved Landstreff kr ,- I tillegg lå følgende poster i underskuddssummen Tilskudd til Oslo-gruppa Landstreff 2002 kr ,- o Anm: Det året mottok AH eksterne midler fra Helse og Rehabilitering til støtte ved Landstreffet, og var derfor i stand til å yte et ekstra bidrag til arrangørgruppa. Midlene ble utbetalt i Midler på en gammel Boikott-konto kr ,- Kontoen er nå avsluttet og pengene er overført til høgrentekonto Det var ingen andre spørsmål eller kommentarer til Ammehjelpens regnskap for Vedtak: Ammehjelpens regnskap for 2003 godkjent ved akklamasjon Ammehjelpens budsjett for 2005 Budsjett 2005 INNTEKTER Kontingenter Salgsinntekter Offentlig støtte, SHD Støtte fra Helse og rehabilitering Adm midler HR Andre inntekter Sum inntekter UTGIFTER Husleie DRIFTSUTGIFTER Tlf/post etc Regnskap og revisjon Kontorrekvisita Reiser, opphold og diett inkl GF Sum driftsutg. Sekretariat LØNNSKOSTNADER Daglig leder Inkl. Arbeidsg.avgift Informasjonsmedarb intern Assistent Sum lønn/sos kostnad

6 SALGS OG Salgsartikler PROFILERINGSSART Profileringsartikler Distribusjon av informasjons folder Sum varekostnader REPRESENT/KURS Sum reise, opphold LOKALPROSJEKT Sum kontingent overf lokalgrupper AMMENYTT Trykking Porto Ammefakta Eksternt stoff Sum ammenytt SENTRALSTYRET Reiseutgifter inkl GF Godtgjørelse styreleder Godtgjørelse styret Opphold ved styremøter inkl GF Diett ved styremøter inkl GF Lokaler ved møter Sum sentralstyret INFORMASJON Viventus Reise og opphold gf Sum informasjonsarbeid REISESTØTTE Støtte til reise GF ammehjelpere PROSJEKT Oversettelse til nettsiden Utarbeidelse kompendium ANDRE UTGIFTER Sum andre utgifter SUM UTGIFTER Daglig leder redegjorde for budsjett for Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Spørsmål fra Randi Agdestein om budsjettpost under Informasjon: Viventus kr Dette er en tjeneste vi kjøper for å hente inn eksterne nyheter om amming til nettsiden. Vedtak: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til sentralstyrets forslag til budsjett for 2005 ved akklamasjon. 6

7 7. Innkommet forslag, økning av kontingent Leder Anita Sjøblom Schrøder redegjorde for forslag om økning av kontingent fra Dette gjelde kun støttemedlemmer som mottar Ammenytt og helseabonnenter. Forslag til heving av kontingent Da vi ser at utgiftene til trykk og utsendelse av medlemsbladet Ammenytt har økt vesentlig de senere år, ser vi oss nødt til å heve kontingenten noe for å dekke inn våre kostnader. Økningen vil tre i kraft først 2006, da vi allerede har trykket opp en del skriftlig materiell med priser for Forslag: Ammehjelpere kr. 200 som før Aktive medlemmer kr. 200 som før Støttemedlemmer uten Ammenytt kr. 150 som før Støttemedlemmer med Ammenytt kr. 195 økning på kr. 45,- Helseabonnement (2 stk AN) kr. 350 økning på kr. 50,- Vedtak: Forslaget om å øke kontingenten for støttemedlemmer med Ammenytt og Helseabonnement fra 2006 enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 8. Valg 8.1. Valgkomitéens innstilling Lilly Mjanger la fram valgkomiteens innstilling. Innstilling fra valgkomiteen til leder og sentralstyre med vara: Leder: Anita Sjøblom Schrøder, Larvik (gjenvalg) Styremedlemmer:Astrid Tofteland, Kristiansand (2 år) (ny) Vibeke Høgseth, Ålesund (2 år) (gjenvalg) Elin Sebjørnsen, (1 år) (gjenvalg) Kari Nerdrum Tangen, Tromsø (1 år) (gjenvalg) Valgkomite 1. vara Gilda Bjørnson, Tønsberg (1 år) (ny) 2. vara Margit Vik Sundal, Arendal (1 år) (gjenvalg) 3. vara Heidi Linnerud, Gjøvik/Biri (1 år) (ny) Valgkomiteen kan ikke innstille seg selv, men gir generalforsamlingen følgende råd: Leder Signe Myklebust, Lillehammer (1 år) (gjenvalg) Medlem May Britt Jensen, Rennesøy (1 år) (gjenvalg) Nytt medlem med styreerfaring og godt kontaktnett i Ammehjelpen. 7

8 8.2. Valg Gilda Bjørnson fra Tønsberg sa fra om at hun ikke ønsket å stille som vara til sentralstyret, kun til fast plass. Det ble levert benkeforslag fra Tønsberg-gruppa v. Mette Norset på Gilda Bjørnson som fast representant til styret, for 2 eller 1 år. Det kom også inn benkeforslag fra Daglig leder Anne Brenneng på Marianne Gjesti fra Oslo til varaplass. Marianne var vara i fjor, og hadde sagt ja til gjenvalg, men var ikke innstilt av valgkomiteen. Ordstyrer ba de kandidatene som var til stede om å presentere seg. Valg av leder Det kom ikke inn andre forslag til leder, og Anita Sjøblom Schrøder, Larvik ble gjenvalgt ved akklamasjon. Valg av sentralstyremedlemmer og vara Ettersom det var kommet inn benkeforslag, ble det skriftlig valg på sentralstyret og vara. Følgende personer ble valgt: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Astrid Tofteland, Kristiansand (ny) (2 år) Vibeke Høgseth, Ålesund (gjenvalg) (2 år) Kari Nerdrum Tangen, Tromsø (gjenvalg) (1 år) Gilda Bjørnson, Tønsberg (ny) (1 år) 1. vara: Elin Sebjørnsen, (1 år) 2. vara: Margit Vik Sundal, Arendal (1 år) 3. vara: Heidi Linnerud, Gjøvik/Biri (1 år) Valgkomite Følgende personer ble valgt inn i valgkomiteen ved akklamasjon. Signe Myklebust, Lillehammer, leder (gjenvalg) (1 år) May Britt Jensen, Rennesøy (gjenvalg) (1 år) Tine Greve, Asker og Bærum (ny) (1 år) 9. Avslutning Ordstyrer rundet av med å lese et dikt av Hans Sande: Nyfødd. Generalforsamlingen ble avsluttet kl Protokollen godkjent: Ålesund, Kristiansand, Karen Marie Schjelderup, sign Astrid Tofteland, sign 8

9 Deltagere ved Ammehjelpens 32. generalforsamling Schrøder, Anita Styret, leder Sebjørnsen, Elin Styret Tangen, Kari Nerdrum Styret Korsberg, Anita Styret Høgseth, Vibeke Styret Sigstad, Anne Ansatt Informasjonsarb. Brenneng, Anne Ansatt Daglig leder Hansen, Liv Merethe S. Biri / Gjøvik Linnerud, Heidi Biri / Gjøvik Kristine Hardeberg Biri / Gjøvik Larsen, Signe Beate G Biri / Gjøvik Tofteland, Astrid Kristiansand Greve, Tine Asker og Bærum Tofastrud, Kristin Oslo Chambe-Eng, Helene Oslo Häggkvist, Anna-Pia Oslo Norset, Mette Tønsberg Payne, Hanne Tønsberg Bjørnson, Gilda Tønsberg Arvesen, Therese Larvik Heilien, Inger Sandefjord From, Ann Kristin Sandefjord Wiik, Wencke H. Ski/Ås Hovland, Eli Ålesund Rye, Berit Ålesund Scheldrup, Karen Marie Ålesund Moa, Unni Ålesund Stephansen, Berit Kalvø Ålesund Giskegjerde, Wencke Ålesund Sæther, Nina Moss Hansen, Liss Harstad Mjanger, Lilly Koppen Evenstad, Nina Sandvik, Reidun Lawlor, Mette, Aarvik, Jorunn Bergo Agdestein, Randi Kylberg, Elisabeth Svenska Amningshjälpen, observatør Wassertheil, Greta Svenska Amningshjälpen, observatør 9

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

a5/ø-/f l. Apning ay Årsmøte 2ots L//b- t 5 clln gorl ehwl 2. Godkjenning av innkalling: 4. Valg av 2 referenter: 3.

a5/ø-/f l. Apning ay Årsmøte 2ots L//b- t 5 clln gorl ehwl 2. Godkjenning av innkalling: 4. Valg av 2 referenter: 3. Protokoll Årsmøte i Norsk Cavalierklubb LØrdag 09.05.2015 Scandic Forus Hotell, 4031 Stavanger l. Apning ay Årsmøte 2ots Leder.ønsket alle velkommen. Det var til sammen 15 stemmeberettigede medlemmer deltakende

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Grammofonartistenes forening Mandag 26. mai 2008 Generalforsamlingen ble avholdt i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo fra kl. 17:00 til 21:30 Tilstede fra styret:

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer