Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og"

Transkript

1 Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning av saksliste Sentralstyrets medlem Laila R. Lie foreslo endring av rekkefølge: Pkt. 8 kommer før pkt 7. Saksliste Godkjent Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Gilda Bjørnson Godkjent To ammehjelpere til å underskrive protokollen Nina Ødegård og Eli Hovland Godkjent Vedtekter Kari foreslår en redaksjonskomité Forslag: May Britt Jensen, Torunn Korneliussen og Tine Greve Godkjent 3. Årsmelding. Sentralstyrets årsmelding Fremlagt årsmelding taes til etterretning 4. Regnskap / budsjett Ammehjelpens regnskap 1999 Ammehjelpens halvårsregnskap 2000 Ammehjelpens budsjett 2000 Fremlagt regnskap ble godkjent ½ års melding for år Ann Karin Paulsen lurte på utifra leste regnskap om underskuddet blir større enn i fjor. Aud Eli Haga svarte at siden vi for tiden ikke har et lønnet sekretariat, sparer vi de utgiftene Nina Ødegård lurte på om vi har fått statsstøtte Aud Eli Haga svarte at det har vi. ½ års meldingen taes til etterretning Budsjettforslag år 2001: Nina Ødegård observerte at statsstøtten var satt til ,- Har vi fått signaler om dette? 1

2 Aud Eli Haga påpekte at det er det vi har søkt om, så vi håper at vi mottar ovennevnte beløp. 5. Valgkomiteens innstilling Velges for: Styreleder Anne Sigstad ett år Styremedlem Signe Myklebust Styremedlem Kari Nerdrum Tangen Varamedlem Anita Sjøblom Schrøder I tillegg kom det benkeforslag på May Britt Jensen til valgkomiteen. 6. Saker til behandling Fornying av vedtekter og retningslinjer Forslag til nye vedtekter 1 Formål: Ammehjelpen arbeider for å verne og fremme amming. Ammehjelpen arbeider for at barn skal få mors melk så lenge de har behov for det til beste for barnas og mødrenes helse og samfunnet forøvrig 2 Profiler og oppgaver Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon. Gjennom mor til mor kontakt, gir vi støtte til ammende mødre. Ammehjelpen verner og fremmer også amming gjennom å påvirke rammebetingelser, holdninger og kunnskap om amming, nasjonalt og internasjonalt 3 Internasjonal tilknytning Ammehjelpen er tilknyttet IBFAN (international Babyfood Action Network) et internasjonalt nettverk av organisasjoner som arbeider for å beskytte og fremme amming 4 Medlemskap Her var det spørsmål om også menn nå kunne bli ammehjelpere. På dette var svaret klart at menn ikke kunne det, da Ammehjelpens styrke nettopp ligger i mor til mor veiledningen. Her var det to forslag: Et fra sentralstyret og et fra arbeidsgruppen. Forslaget til sentralstyret: 4.1 Aktive medlemmer Alle kan bli medlemmer i Ammehjelpen gjennom innmelding, kontingent og aktiv deltagelse i organisasjonen. Aktive medlemmer med egen ammeerfaring og grundig kunnskap om amming kan godkjennes som ammehjelpere. Ammehjelpere driver mor - til - mor ammerådgivning. 2

3 4.2 Støttemedlemmer Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som vil verne og fremme amming, kan tegne støttemedlemsskap i Ammehjelpen. 4.3 Æresmedlemmer Ammehjelpens æresmedlemskap er organisasjonens høyeste æresbevisning. Æresmedlemskapet kan tildeles ammehjelpere som har utmerket seg i organisasjonen, og andre som har engasjert seg spesielt for å verne og fremme amming. Æresmedlemmer får livslangt medlemskap i Ammehjelpen. Sentralstyret fatter beslutning om tildeling av æresmedlemskap. Vedtaket skal være enstemming. Forslaget til arbeidsgruppen: 4.1 Medlemskap Basismedlemskap i Ammehjelpen oppnås gjennom årskontingent og godkjenning som ammehjelper. For å kunne gi gode råd og støtte til ammende mødre, forbedre forholdene for disse og drive opplysning om amming og morsmelk generelt, skal ammehjelperne ha erfaring med og grundig kunnskap om amming. 4.2 og 4.2 likelydende med sentralstyrets forslag. Avstemmingen ble slik: Sentralstyrets forslag 40 stemmer Arbeidsgruppens forslag 4 stemmer Antall blanke 4 stemmer 1 stemmeberettiget hadde forlatt lokalet. Sentralstyrets forslag ble vedtatt. 5 Lokalgrupper Ammehjelpens lokalgrupper består av aktive medlemmer. Alle ammehjelpere skal være tilsluttet en lokalgruppe, der dette finnes. I områder med bare en ammehjelper, har denne lokalgruppa sine plikter. Lokalgruppa skal Ha en kontaktperson Sørge for at godt kvalifiserte ammehjelpere er tilgjengelige for mødre i lokalgruppen sitt område. Ta vare på brev og egenproduserte dokument. Føre regnskap, hvis de har egen økonomi. Holde årsmøte som behandler minimum godkjenning av årsmelding (inkl. antall ammehenvendelser og regnskap) og veiledende arbeidsprogram. Ellers stå gruppene fritt, innenfor Ammehjelpens vedtekter og retningslinjer, til å organisere arbeidet slik de vil. Det gjelder også deling av lokalgrupper. I fastlåste konfliktsituasjoner skal de søke råd eller be om avgjørelse fra Sentralstyret. 3

4 6 Regionale nettverk Ammehjelpens lokalgrupper kan fritt danne regionale nettverk og samarbeide med nabogrupper, slik de finner det mest tjenlig. 7 Nasjonale ledd 7.1 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Ammehjelpens øverste organ, den holdes hvert år og alle medlemmer kan møte. Organisasjoner / grupper som er støttemedlemmer, kan møte med en representant hver. Andre kan inviteres som observatører. Innkalling og sakspapirer sendes medlemmene minst fire uker før Generalforsamlingen der følgende behandles: Styrets årsmelding med regnskap Veiledende arbeidsprogram med budsjett for sentralstyre og sekretariat Eventuelle endringer av vedtekter og etiske retningslinjer Eventuelle endringer av logo Eventuelle endringer av kontingent Valg av sentralstyre og valgkomite Andre saker som medlemmer vil ha opp, må være Sentralstyret i hende senest 8 åtte uker før generalforsamling. Sentralstyret setter opp sakslisten. Stemmerett på Generalforsamlingen har Ammehjelpere, medlemmer og æresmedlemmer. Støttemedlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Observatører kan innvilges talerett i enkeltsaker. Ansatte i organisasjonen har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Vedtak fattes med simpelt flertall. Unntak er vedtektsendring som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet foretas ny avstemming. Ekstraordinær generalforsamling holdes når sentralstyret eller minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Protokoll skal undertegnes av to medlemmer oppnevnt på generalforsamlingen. Det er nå 47 stemmeberettigede tilstede 7.2 Sentralstyret. Her var det også to forslag: Et fra sentralstyret og et fra arbeidsgruppen Forslaget til sentralstyret var: 4

5 Sentralstyret leder Ammehjelpen mellom generalforsamlingene. Sentralstyret blir gitt tillit og valgt av Generalforsamlingen for et år om gangen. Sentralstyret skal bestå av følgende posisjoner: Leder Nestleder / økonomiansvarlig 3 styremedlemmer I tillegg velges 3 varamedlemmer Leder velges ved særskilt valg. Det øvrige styret konstituerer seg selv. Nytt styre virker fra de er valgt. Sentralstyret kan ta alle nødvendige avgjørelser som ikke er forbeholdt lokalgruppene eller Generalforsamlingen. De står ansvarlig for sine disposisjoner overfor Generalforsamlingen Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er representert. Arbeidsgruppens forslag: Sentralstyret leder Ammehjelpen mellom generalforsamlingene. Sentralstyret blir gitt tillit og valgt av Generalforsamlingen for et år om gangen til slike posisjoner. Leder Nestleder / økonomiansvarlig Lokalgruppekontakt Internasjonal kontakt Kompetansekontakt I tillegg velges 3 varamedlemmer Nytt styre virker fra de er valgt. De kan selv beslutte å bytte posisjoner i løpet av perioden Sentralstyret kan ta alle nødvendige avgjørelser som ikke er forbeholdt lokalgruppene eller Generalforsamlingen. De står ansvarlig for sine disposisjoner overfor Generalforsamlingen Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er representert. Avstemmingen ble slik: Sentralstyrets forslag 43 stemmer Arbeidsgruppens forslag 2 stemmer Antall blanke 2 stemmer 7.3 Sekretariat Sentralstyret ansetter Ammehjelpens arbeidstakere og har arbeidsgivers plikter overfor disse. 5

6 7.4 Valgkomite Ammehjelpens generalforsamling velger 3 medlemmer som velges på hver Generalforsamling. 7.5 Rettearbeid Ammehjelpens sentralstyre sørger for egnet prøve for godkjenning av ammehjelpere og utnevner erfarne ammehjelpere til å kontrollere svarene. Sentralstyre sørger for koordinering av rettearbeidet. Forslag fra salen om å endre headingen til Godkjenning av ammehjelpere. 7.5 blir da slik: 7.5 Godkjenning av ammehjelpere Ammehjelpens sentralstyre sørger for egnet prøve for godkjenning av ammehjelpere og utnevner erfarne ammehjelpere til å kontrollere svarene. Sentralstyre sørger for koordinering av dette arbeidet. 7.6 Ammehjelpens internasjonale gruppe. Forslag fra Anne Karin Paulsen om at paragrafen strykes, siden den allerede står nevnt i Arbeidsgrupper. Ammehjelpens sentralstyre kan opprette de arbeids- og prosjektgruppene de finner behov for og ressurser til. De fastsetter rammer for gruppens arbeid, inkludert til hvem og i hvilket omfang de skal rapportere fremdrift og resultat. 8 Logo Ammehjelpens logo er en kvart sirkel, med spissen ned, som viser et barn til bryst. AMMEHJELPEN står i bue øverst med ANNO 1968 sentrert over. Logoen kan være i svart / blå/ blålilla med lys bunn. Medlemmene kan bruke den i Ammehjelpens tjeneste i tråd med vedtekter og retningslinjer. Unntatt er organisasjon som er støttemedlem. Om en er i tvil, skal en rådføre seg med sekretariatet. Kun Generalforsamlingen kan endre logoen. Mette Lawlor påpekte at fargen ikke var låst. Hun foreslo at dette punktet gikk ut. 8 blir som følger: Ammehjelpens logo er en kvart sirkel, med spissen ned, som viser et barn til bryst. AMMEHJELPEN står i bue øverst med ANNO 1968 sentrert over. 6

7 Medlemmene kan bruke den i Ammehjelpens tjeneste i tråd med vedtekter og retningslinjer. Unntatt er organisasjon som er støttemedlem. Om en er i tvil, skal en rådføre seg med sekretariatet. Kun Generalforsamlingen kan endre logoen. 9 Medlemsblad Ammehjelpen utgir et medlemsblad som skal være organisasjonens kontaktorgan og fagblad. Sentralstyret utnevner redaksjonen som skal arbeide innenfor ammehjelpens vedtekter og retningslinjer. Redaktøren har ett fritt redaksjonelt ansvar innenfor disse rammene. Anne Karin Paulsen fremmet følgende forslag: Ammenytt er Ammehjelpens kontaktorgan og fagblad. Resten er likt forslaget. Den nye teksten blir således: Ammenytt er Ammehjelpens kontaktorgan og fagblad. Sentralstyret utnevner redaksjonen som skal arbeide innenfor ammehjelpens vedtekter og retningslinjer. Redaktøren har ett fritt redaksjonelt ansvar innenfor disse rammene. 10 Økonomi 10.1 Inntekter Ammehjelpens inntekter kommer fra: Kontingent fra medlemmer og støttemedlemmer Ekstern støtte fra offentlig og privat hold. Salg av objekter som verner om og fremmer amming. Salg av tjenester som verner om og fremmer amming Økonomistyring Enkeltmedlemmer og lokalgrupper som driver arbeid for Ammehjelpen med øremerket økonomisk støtte fra sentralt eller eksternt hold, plikter å legge frem prosjektplan m/ budsjett og prosjektrapport med regnskap for Sentralstyret. Lokalgrupper, arbeids- og prosjektgrupper i Ammehjelpen som har egen økonomi, plikter å føre regnskap og rapportere det gjennom årsmelding / prosjektrapport til sentralstyret. Sentralstyret/ sekretariatet skal føre regnskap og legge det frem i årsmelding for Generalforsamlingen. Budsjettforslag for sentrale ledd skal legges frem for, og behandles av Generalforsamlingen. Ved inntektssvikt skal Sentralstyret søke å justere ned budsjettet i samsvar med prioritering i veiledende arbeidsprogram. 7

8 11 Eksklusjon Ammehjelpen kan ekskludere personer eller grupper dersom de misbruker sin posisjon i organisasjonen, motarbeider vårt formå eller klart bryter våre vedtekter eller etiske retningslinjer. Sentralstyret kan hindre medlemskap av samme grunn. Vedtak om utelukking av eksisterende medlemmer fra hele eller deler av organisasjonen skal gjøres i formelt organ som er overordnet det organ forslag om ekskludering er satt frem i. 12 Oppløsning Beslutning om oppløsning av Ammehjelpen må fattes med ¾ av de stemmeberettigede medlemmene ved uravstemning. Vedlegg: AMMEHJELPENS ETISKE RETNINGSLINJER 1) Ammehjelpen skal i sin rådgivning ta utgangspunkt i det enkelte menneskets egenverd. 2) Ammehjelpen skal tilstrebe at alle som søker vår bistand skal få dette på like vilkår, uansett rase kjønn, språk, religion, politisk oppfatning, nasjonalitet eller sosial opprinnelse, slik det kommer til uttrykk i FN s menneskerettighets erklæring. Her kom det forslag at dette også skulle omfatte økonomi Forslaget ble da slik: Ammehjelpen skal tilstrebe at alle som søker vår bistand skal få dette på like vilkår, uansett rase kjønn, språk, religion, politisk oppfatning, nasjonalitet, sosial opprinnelse eller økonomi, slik det kommer til uttrykk i FN s menneskerettighets erklæring. 3) Ammehjelpen rådgivning skal i størst mulig grad ha preg av tilbud. Vi skal gi tilfredsstillende informasjon, slik at den ammende mor selv kan vurdere sin situasjon. Rådgivningen skal ikke bære preg av overtalelse. 4) Ammehjelpen informerer om ammingens praktiske sider, og om morsmelkens fortreffelighet. Vi gir ikke råd som kan være av medisinsk art. Vi gir heller ikke råd om barneoppdragelse eller barnestell. Her ble det presentert et nytt pkt. 4 Ammehjelpen gir ikke råd som kan være av medisinsk art. Vi gir heller ikke råd om barneoppdragelse 8

9 5) Den som søker råd hos Ammehjelpen har rett til å være anonym, og skal gjøres oppmerksom på dette. 6) Ammehjelpen bevarer taushet om identitet og opplysninger som blir betrodd henne av rådsøkende. Dette gjelder også innad i Ammehjelpen. Her kom det til en endring: Ammehjelpen har taushetsplikt i forhold til rådsøkerens identitet Det nye pkt blir da: Ammehjelpen har taushetsplikt i forhold til rådsøkerens identitet. 7) Ammehjelpere har plikt til å holde seg faglig oppdater. 8) Medlemsskap i Ammehjelpen er uforenlig med engasjement/ arbeid som bryter Den internasjonale kode for markedsføring av morsmelkerstatning, vedtatt av WHO og UNICEF. 9) Ammehjelpere misbruker ikke sine roller som rådgivere. Misbruk for økonomisk vinning, religiøs eller partipolitisk agitasjon skal ikke forekomme innen Ammehjelpen 10) Ammehjelpen kan utelukke personer og grupper, og godkjenningen som ammehjelper trekkes tilbake, dersom de misbruker sin posisjon i Ammehjelpen, motarbeider vårt formål eller klart bryter våre vedtekter eller etiske retningslinjer. Det ble så foretatt avstemming om de nye vedtektene kontra de gamle Avstemmingen ble slik: Nye vedtekter 44 stemmer Gamle vedtekter 0 Blanke 1 stemme 7. Valg Sentralstyreleder for 1 år To styremedlemmer for 2 år Et varamedlem for 2 år Valg av revisor for 1 år Valg av to medlemmer til valgkomiteen Følgende ble valgt med akklamasjon: Styreleder Anne Sigstad Styremedlem Signe Myklebust Styremedlem Kari Nerdrum Tangen Varamedlem Anita Sjøblom Schrøder Valgkomiteen May Britt Jensen Valgkomiteen Torunn Korneliussen ett år ett år (etter Marianne Steen) 9

10 8. Forslag til arbeidsplan 2001 Sikre daglig drift av sekretariatet. Sikre utgivelse av Ammenytt. Videreutvikle salgs- og brosjyremateriell Arbeide for å sikre stabil økonomi for organisasjonen. Liv Torhild Hansen fremmet følgende forslag: Opprette en arbeidsgruppe som arbeider med å gjøre den skriftlige godkjenningsoppgaven mer overvinnelig for mødre som ammer/ har ammet. Vi trenger ikke bare flere medlemmer, men også flere ammerådgivere. 9. Avslutning Anne Sigstad takket for tilliten. Neste års landstreff bli i Tromsø. Dato blir bestemt senere, og blir opplyst i Ammenytt nr. 1 Laila R. Lie og Aud Eli Haga som gikk ut av sentralstyret ble påskjønnet med hver sin diplom. Torunn Korneliussen og May Britt Jensen som har stått for arbeidet med de nye vedtektene fikk hver sin T- skjorte med ammelogo Rachel Myhr fikk honning, levert fra Sigsrtadstua som en påskjønnelse for det arbeidet hun nedlegger i Ammefakta. Else Nielsen og Mona M. Moum fikk også et glass honning hver fra Sigstadstua i egenskap av deres arbeid som referenter på Generalforsamlingen. Kari Nerdrum Tangen ble også tildelt et deilig glass honning som takk for godt utført jobb som ordstyrer. Arrangør gruppen fikk hvert sitt krus med Ammelogo på. Anne Sigstad fikk en rose for godt utført arbeide. Møtet ble hevet kl Generalforsamlingens protokoll er godkjent : Dato: Sign: Eli Hovland Dato: Sign: Nina Ødegård 10

Vedtekter og retningslinjer. Vedtatt på Generalforsamlingen år 2000 Revidert 2003, 2007, 2009 og 2012

Vedtekter og retningslinjer. Vedtatt på Generalforsamlingen år 2000 Revidert 2003, 2007, 2009 og 2012 1 Vedtekter og retningslinjer Vedtatt på Generalforsamlingen år 2000 Revidert 2003, 2007, 2009 og 2012 1 2 Forutsetninger Vedtektene er et hjelpemiddel til å styre og utvikle organisasjonen. Paragraf 1

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter. VEDTEKTER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.com Foretaksnummer: NO 971 382 325 Etablert 1994 2 INNHOLD: 1.

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7.

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. juni 2008 INNHOLD SIDE Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer