Gro Sevle, Sevletunet, 3630 Rødberg. Liv Engebretsen, Konglefaret 2E,3615 Kongsberg. 26/2-14. Til Vestre Viken ved adm.dir. Nils F. Wisløff.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gro Sevle, Sevletunet, 3630 Rødberg. Liv Engebretsen, Konglefaret 2E,3615 Kongsberg. 26/2-14. Til Vestre Viken ved adm.dir. Nils F. Wisløff."

Transkript

1 Gro Sevle, Sevletunet, 3630 Rødberg. Liv Engebretsen, Konglefaret 2E,3615 Kongsberg. 26/2-14. Til Vestre Viken ved adm.dir. Nils F. Wisløff. HØRINGSUTTALELSE TIL IDEFASERAPPOERTEN Vi er to lokalsykehusforkjempere fra henholdsvis Nore og Kongsberg som kjemper for et fullverdig lokalsykehus på Kongsberg for all framtid! F.o.m. 1/6-12 ble Kongsberg sykehus(ks) fratatt akuttberedskap i kirurgi. Til tross for mange advarsler fra legene på KS, bekymringsmelding fra fylkeslegen m.m.,valgte styret i Vestre Viken helseforetak(vv) å svekke KS ved å fjerne den viktigste akuttfunksjonen ved et sykehus. Hvorfor VV valgte å svekke det sykehuset i VV som faktisk var det eneste som gikk i økonomisk balanse da VV ble dannet, er uforståelig for oss. Det ble også påstått at kirurgene ved KS ikke fikk øvd seg nok, men hvis man hadde regnet på antall operasjoner per kirurg ved KS så lå det høyere enn tallet ved Ringerike sykehus(rs). I Lp, 18/6-99 skrev Liv Engebretsen følgende:» I løpet av de siste 8 årene har KS operert et gjennomsnitt på ca dagkirurgipasienter per år, og ca heldøgnspasienter per år. Til sammen blir det et snitt på ca opererte pasienter per år.til sammenligning var det store oppslag i media da RS gikk opp fra ca opererte pasienter per år til 2800 per år(dt,27/9-97).» Enda RS på den tida hadde ca. 14 leger flere enn KS, så opererte de færre pasienter. Da må jo antall operasjoner per kirurg ha ligget lavere ved RS enn ved KS i mange år. Situasjonen var kanskje noe endret de siste årene før VV la ned akuttberedskap i kirurgi ved KS, men etter vår mening fikk kirurgene øvd seg nok både ved RS og KS. Argumentet om å frata KS akuttberedskap i kirurgi, faller derfor på sin egen urimelighet! I mange år under fylkeskommunen klarte ikke RS sine budsjetter. Derfor økte fylkeskommunen budsjettet til RS år for år. Ved KS var det motsatt. KS klarte sine budsjett år for år, og takka for det var enda mindre budsjett. Den samme trenden ser vi etter at VV ble dannet. I 2013 hadde klinikk Kongsberg 260 millioner kr til disposisjon i følge Wisløff. I budsjettet for 2014 står klinikk Kongsberg oppført med 248 millioner kr. Til sammenlikning står klinikk Ringerike oppført med 444 millioner kr i 2014.( Tallene er hentet fra VV sine styrmøtereferater.) Utrolig urettferdig fordeling av pengene sett fra vårt ståsted. Det er dessuten et skittent spill når VV stadig skjærer ned KS sitt budsjett for så i etterkant anklage sykehuset for å ikke klare budsjettet sitt! Vi har regnet ut at det koster ca millioner kr per år å få tilbake akuttberedskap i kirurgi til KS. Dette beløpet er faktisk under en halv prosent(kun «lommerusk») av hele VV sitt budsjett som nå i 2014 er økt til 7,6 milliarder kr. KS trenger ca millioner kr til å drifte ca. 20 senger,og ca millioner kr til å lønne 5 kirurger og 5 radiologer.for å få søkere til legestillingene må selvfølgelig KS fredes som fullverdig lokalsykehus på lik linje med RS og lokalsykehuset i Bærum(BS). På Lp sin nettavis etter møtet i VAKS(KS sin venneforening),20/2-14, sier overlege Petter Berg at det er lett å

2 få tak i kirurger fra Nederland bare KS blir freda på lik linje med de andre lokalsykehusene i regionen. Ved en slik styrking av KS, kan KS være med på den store dugnaden som heter eldrebølgen som varer fra ca /2060. Uavhengig om styret i VV går for 0 alternativet eller ett av de andre alternativene, må KS bygges opp igjen til et fullverdig lokalsykehus med akuttberedskap i kirurgi, medisin,ortopedi, gynekologi og en fullverdig fødeavdeling!med et fullverdig KS, vil også VV sine flotte målsettinger om «lik rett til behandling uansett hvor man bor», «rett hjelp i rett tid» og «desentralisere det vi kan, sentralisere det vi må» gå i oppfyllelse.idefaserapportens 6 punkter om hva KS skal brukes til i framtida, kan derfor makuleres. Kravet er et fullverdig KS! KONSEKVENSER HVIS KS BLIR EI SJUKESTUE: 1)LANGE GEOGRAFISKE AVSTANDER: Lange geografiske avstander fra f.eks. Nore og Uvdal,Rollag,Flesberg og Sigdal, vil medføre at befolkningen i Kongsberg/Numedal regionen(k/n reg.) ikke får det samme helsetilbudet som andre mennesker i VV. Fra nord i Uvdal er det faktisk ca mil til et evt. nytt sykehus i Drammensregionen. Vi vil trekke fram tre eksempler: hjerneslag, fødsler,traume.(vi må her få understreke at traumepasienter, og også alle pasienter med magesmerter fra vårt distrikt allerede må til DS i stedet for KS.) -Hjerneslag: Pasienter med hjerneslag har enten fått en blodpropp i hjernen eller en blødning. Symptomene er like, men behandlingen er helt forskjellig. For å finne ut hva årsaken er, må pas. i en CT maskin på et sykehus.(vi har hørt at det kanskje kommer ambulanser med CT maskin i,men slike dyre,fine ambulanser har vi ikke hørt om i VV foreløbig.) Hvis det er en blodpropp, så kan legene gi en trombolysebehandling som løser opp blodproppen, men denne behandlingen må gis så raskt som mulig, men seinest innen 3-4 timer. Hvis det går for mange timer, er prosessene i hjernen irreversible, og pas. har ingen nytte av behandlingen. For de som bor for langt unna sykehus, vil de da stå uten det behandlingstilbudet alle andre får. Er det rettferdig? Noen pas. dør av hjerneslag som ikke behandles i tide, og andre får et liv i rullestol i stedet for at de kunne vært oppegående og klart seg med en stokk eller en rullator. -For de som skal føde, blir det en lang vei til nærmeste fødeavdeling hvis KS blir ei sjukestue. Det vil medføre økt antall fødsler under transport enten i privatbiler eller ambulanser.for fødekvinnen er det traumatisk å føde under slik forhold(angst/utrygghet), og det er også større fare for skader på den nyfødte, og i verste fall dødsfall. -Traumepasientene: En traumepasient er en hardt skadet pasient som f.eks. pasienter fra en trafikkulykke, fall fra at låvetak,stygt fall i en slalombakke. Før akuttberedskap i kirurgi ble fjernet ved KS i 2012, stod det alltid klart et traumeteam på 8-9 ansatte for å diagnostisere pasienten, gi pasienten adekvat behandling på KS eller stabilisere og sende den skadde videre så snart som mulig.i 2011 var det ca.70 traumer ved KS, og dette tallet var stadig økende. Kun et fåtall ble sendt videre fordi de fleste kunne behandles ved KS. I dag sendes alle traumepasientene til Drammen og Oslo, men alle som følger med i media vet at intensivkapasiteten i hele Norge er utrolig lav. Flere leger ved OUS har gått ut i media(tv2, 20/10-13) og sagt fra at de vet om åtte hjertepasienter i hjerteutredningskø allerede er døde fordi intensivkapasiteten ved OUS er for lav.

3 2)ØKT PRESS PÅ DRAMMEN: Etter at KS ble fratatt akuttberedskap i kirurgi, må mellom 1400 og 2000 øyeblikkelig hjelp pasienter(ø.hj.pas.) fra K/N reg. til Drammen sykehus(ds). Ledelsen i VV hadde beregnet ca. 900 kirurgiske ø.hj.pas., men «glemte» å regne med over 300 medisinske ø.hj.pas. med magesmerter,ca gynekologiske ø.hj.pas. med magesmerte, og ca. 70 traumer per år. ( Tallene angående medisinske og gynekologiske pas. har vi fått av leger ved KS, mens antall traumepas. har vi fått fra ledelsen ved KS.) Hvis det bare blir ei sjukestue igjen på Kongsberg, vil det bli ca ø.hj.pas. som må til Drammen per år. For å anslå dette tallet, har vi brukt tall fra 2009, så tallene er nok noe høyere per i dag. I 2009 var det 5004 innleggelser via mottak, og ca polikliniske pas. via mottak ved KS. I tillegg kommer antall fødsler som lå på ca. 500 fødsler per år, men som nå er redusert til under 400 per år bl.a. fordi fødende fra Øst-Telemark nå drar til Skien etter at Helse Blefjell ble oppløst. Vi vet at fødeavdelingen ved DS har dårlig kapasitet, mens KS sin fødeavdeling har kapasitet. Hvorfor ikke desentralisere det man kan, slik det står i en av VV sine mange, flotte målsettinger? Eller er det greit at ø.hj.pas. skal fraktes fra K/N reg. til Drammen i framtida hvis KS degraderes til ei sjukestue? Hvor mange ambulanser skal vi da ha? Hvis hele KS selges og legges ut for salg, som faktisk er ett av VV sine forslag til hva som skal skje med KS etterhvert, så vil antall polikliniske pasienter som må dra fra fra K/N-reg. til DS, øke med ca Hvis også røntgenavdelingen legges ned, så må alle som skal til en røntgenundersøkelse dra til Drammen også. Før radiologene ved KS gikk av i protest i 2012 fordi de ble pålagt å gå i ulovlige turnuser av ledelsen i VV, lå snittet på ca besvarte røntgenundersøkelser per år. Det får derfor drastiske konsekvenser hvis KS legges helt ned. Da vil antageligvis ca pasienter per år(da er polikliniske pasienter og pasienter som skal til røntgenundersøkelser også iberegnet) måtte reise fra K/N reg. til Drammen. Dette tallet er imidlertid vanskelig å anslå, men det vil bli umulig for det nye sykehuset i Drammen å ta seg av alle pasientene fra vårt distrikt. Ventelister vil øke, pasienter vil dø, og ansatte i Drammen vil slite seg helt ut! Vi har en anelse om at ledelsen i VV ikke har helt oversikten over hvor mye KS bidrar med for å gi innbyggerene i VV et godt helsetilbud. Da KS var fullverdig, kunne KS avlaste DS når DS hadde alt for mange pasienter. KS var dessuten en «buffer» for sykehus i Drammen,Hønefoss, Bærum,Tønsberg og Oslo. Hvis VV reduserer KS til ei sjukestue rett før eldrebølgen begynner, vil ikke dette bare ramme de ca som sokner til KS. Det vil faktisk ramme helsetilbudet til pasienter i store deler av Østlandet! 3)PASIENTSIKKERHETEN GÅR NED: Vi vet allerede i dag at pasientsikkerheten har gått ned i VV. Det største beviset for det, er de 18 legene ved DS som gikk ut i DT,29/4-13, og sa i fra om at de var redde for pasientskader i mottak. Den 9/8-12 opplyste NRK,Buskerud,at det var gjennomsnittelig 6 timers ventetid i akuttmottaket i Drammen. Det er sannsynlig å tro at fraværet av akuttberedskap i kirurgi ved KS er den viktigste årsaken til at antall timer ventetid i mottak ved DS gikk opp. Dette rammer folk fra Kongsberg og Numedal så vel som pasienter fra Drammensregionen.Å la pasienter ligge mange timer i mottak før en lege har tid til å se til dem, er som å spille russisk rulett med pasienters liv og helse. Det kan gå bra, men det kan også gå veldig dårlig. Det har også allerede vært et uventet dødsfall på DS som

4 skyldtes at legene var overarbeidet, og ikke hadde tid til å lese journaler. En mann med en betennelse i en arm, døde fordi legene ikke hadde hatt tid til å lese journalen hans. Halfdan Aas ble spurt på et allmøte ved KS om hvem som tar ansvaret hvis pasienter dør p.g.a. kapasitetssvikt i VV. Svaret fra Aas kom usedvanlig raskt:»det er ledelsens ansvar»,svarte han. Vi har imidlertid ikke sett noe om at VV har tatt ansvaret for denne mannens død foreløbig, men kanskje det kommer en uttalelse etterhvert? Vi ser også at det kun er beregnet 1,53 sykehussenger(ss) per 1000 innbygger i VV i 2020/25-se s.27. I dag er det 1,6 ss per 1000 innbygger i VV.Hva er begrunnelsen for å gå ned på kapasitet når vi vet at eldrebølgen kommer? I hele Norge ligger kapasiteten på 2,9 ss per 1000 innbygger(2011 tall), og Norge ligger på bunnplass i Europa sammen med Tyrkia(Se varslerbrev nr. 1 fra Helsetjenestaksjonen,sommeren 2013). Bare de siste 8 årene med Stoltenberg ved roret, ble det lagt ned ca ss innen somatikk og ca ss innen psykiatri( Helsedirektoratets Samdata). Hva er det som gjør at et rikt land som Norge er fornøyd med bunnplass når det gjelder antall ss.? Og hvordan skal VV kunne gi befolkningen i VV gode helsetjenester med så få sykehussenger? Vi er av den klare oppfatningen at VV må satse på minimum 3ss per 1000 innbyggere d.v.s. ca.1500 ss i VV f.o.m. 2025, og disse sengene bør fordeles på 4 fullverdige somatiske sykehus: RS,BS,DS og KS.Med fire fullverdige sykehus kan VV møte eldrebølgen på en god måte. Samtidig står VV da godt rustet i forhold til store ulykker,terror, pandemier og smitte. Hvis VV går for for lav kapasitet, vil VV sitt nye sykehus i Drammensregionen bli det nye Ahus. I idefaserapporten s.27, står det at Ahus i 2012 hadde 1,32 ss per 1000 innbyggere. Da er det kanskje ikke så rart at det har skjedd en god del uventede dødsfall der. Eneste løsning for Ahus, er at Aker sykehus og Ski sykehus blir fullverdige igjen, og avlaster Ahus. Først da vil pasientene der får god hjelp. Vi kjenner mennesker som bor i Ahus sitt nedslagsfelt. Enda de bor nærme Nordens største og fineste sykehus, så er de livredde for å bli innlagt der. De vet at de må vente inntil 9 timer i mottak før en lege har tid til å se til dem. Ønsker vi å ha det slik? Er det ingen som ser at dette er uforsvarlig? Hadde Norge vært et fattig land, slik som Hellas, så hadde vi forstått at vi måtte ha så få senger, og at folk rett og slett må dø fordi man har for lite penger. Vi kan imidlertid ikke forstå at Norge som ett av verdens rikeste land med ca.5000 milliarder kroner på bok,skal ha så få senger at uventede dødsfall stadig er stigende! Ikke alle uventede dødsfall skyldes at helsepersonell ikke får tid til å gjøre jobben sin.det finnes faktisk uventede dødsfall som ingen kan noe for. Derfor er det så viktig at helspersonell varsler om alle uventede dødsfall slik at helsetilsynet kan gå igjennom saken og finne ut hva som evt. gikk galt. 4) PSYKIATRI Vi ønsker at tungpsykiatriske avdelinger skal ligge i landlige omgivelser på Lier og på Blakstad. Til sammen bør det være minimum 500 ss innen psykiatri i VV. Det vil gi ca. 1 ss per 1000 innbygger i 2020/2025. I følge idefaserapporten s.27 har VV beregnet kun 0,49 ss per 1000 innbygger. Det er alt for lite! Vi glemmer ikke to unge jenter som overleverte et brev til daværende helseminister Støre rett før valget i september De ba på sine knær om at psykiatriske pasienter må få være lenger innlagt så de får tid til å bli friske igjen. Alt for mange ganger blir pasienter sendt ut alt for tidlig, og vi har i mange år hatt «svingdørspsykiatri» i Norge. Antall «behandlede» pasienter stiger på

5 statistikken, men det beste for mange av disse pasientene, hadde vært et lenger opphold slik at de fikk tid til å komme seg igjen! Vi er ikke enige i at somatikk og tungpsykiatri må samlokaliseres. Vi kan heller ikke forstå at det er uklokt å ha noen like tilbud på Lier og på Blakstad. Nåværende tilbud ved DPS bør styrkes. Som Helseminister Høie sier så er det viktig at mennesker med psykiske problemer får raskt hjelp. Man må imidlertid ikke glemme alle pasientene som har store psykiske problemer, og som trenger langtidsopphold for å komme seg igjen.derfor må både korttidsplasser og langtidsplasser økes drastisk etter mange år med nedbygging! 5)ØKONOMI Som sagt var KS det eneste sykehuset som gikk i økonomisk balanse da VV ble opprettet 1/7-09. Det var derfor ingen økonomiske argumenter for å frata KS akuttberedskap i kirurgi. En ambulanse fra KS til DS koster ifølge VV ca kroner. Hvis det er ti turer mellom KS og DS per uke (og det tror vi minst det er), så koster det VV ca per uke. Det er faktisk nok penger til å lønne tre kirurger per år. Utifra VV sine styremøtereferater, ser vi også at ambulanseoppdrag er stadig økende, og at VV må øke budsjettet med 21,2 millioner kroner fra 2013 til 2014 hvis vi har forstått dette rett. Ved å ruste opp KS til et fullverdig lokalsykehus igjen, vil ambulanseutgiftene gå ned, og pasientsikkerheten vil gå opp. Men det er kanskje ikke slike ting VV er opptatt av? Vi setter også et spørsmålstegn ved at KS skulle spare 5,5 millioner ved å ikke ha kirurg på vakt, mens det like etterpå ble bygd et sykehotell ved DS til ca. 35 millioner kroner. Er det slik at VV har råd til det de vil, mens det de ikke vil, har de ikke råd til? En annen ting ved å frata KS akuttberedskap i kirurgi, er at inntektene går ned. I følge tall fra Eva H. Pedersen, klinikkdirektør ved KS, har KS tapt ca. 8 millioner kroner i inntekter fra Med andre ord: VV sparer seg til fant, og verst går det utover befolkningen i K/N reg.! Uansett om det bygges nytt sykehus i Drammensregionen,og KS rustes opp til et fullverdig lokalsykehus slik vi krever, eller man går for 0-alternativet som betyr en opprusting av alle de fire somatiske sykehusene, så ber vi om at VV må kreve «friske penger» fra staten. I Danmark satser de nå ca. 41 milliarder kroner på å bygge 16 nye sykehus der. Burde ikke Norge lære av Danmark i denne saken? Legeforeningen mener at Norge trenger ca. 70 milliarder kroner til nybygg/opprusting innen helsevesenet i løpet av de neste 10 årene.burde ikke VV kreve av Stortinget at vi får en helhetlig nasjonal helseplan som styrker lokalsykehusene slik at de kan være «buffere» for de større sykehusene? Helseminister Høie har lovet en nasjonal plan i Er det ikke da uklokt å fortsette sniknedleggelsen av KS før evt. hele Stortinget er enige om det? Det er også et stort paradoks at Kongsberg/Numedal skal avspises med ei sjukestue når man vet at Kongsbergindustrien bidrar med mellom 1-2 milliarder kroner i bedriftsskatt inn til storsamfunnet hvert år(lp,21/8-13). Vi er ikke storforlangende og vil ikke kreve et bedre helsetilbud enn andre, men vi kan ikke godta at vi i vår region skal ha et mye dårligere helsetilbud enn andre! Når VV skal ruste opp sykehusene i regionen, bør KS være først i køen. KS er i mange år stemoderlig behandlet av Buskerud fylkeskommune, og nå de siste årene av VV. Nå er det KS sin tur til å rustes opp! Det er ingen logikk i å rasere det sykehuset som var best i drift både faglig sett og økonomisk gjennom mange år. Uten et fullverdig lokalsykehus på Kongsberg, vil pasientsikkerheten gå drastisk

6 ned, og antall uventede dødsfall vil øke. Kan vi godta en slik utvikling? Overlege Petter Berg nevnte på VAKS sitt møte 20/2-14 eksempler på at ambulanser hadde kjørt innom KS på vei til Drammen fordi pasienter holdt på å dø. Takket være anestesilege på vakt, har flere pasienter overlevd.(hvor mange slike hendelser som har skjedd, er ikke oppgitt.) Petter Berg forklarte også at avviksmeldinger er sendt, så vi går utifra at ledelsen i VV er godt kjent med at nedleggelsen av akuttberedskap i kirurgi gir uforsvarlige forhold for både pasienter og ansatte! Må det dø 3-4 pasienter før VV forstår alvoret? KONKLUSJON: Helseminister Høie har varslet en ny nasjonal helseplan i Høie vet ikke hva et lokalsykehus skal inneholde ennå, men da kan jo vi være med å forklare ham det. I følge legeforeningen skal et lokalsykehus ha som minimum akuttberedskap i kirurgi, medisin og døgnvakt innen anestesi. Noen lokalsykehus med stor befolkning i sitt nedslagsfelt,slik som KS med ca innbyggere i nedslagsfeltet, må ha flere akuttfunksjoner enn minimumsnivået. For oss er det viktig at KS rustes opp til det nivået vi hadde før VV kom inn i bildet. Vi krever derfor et fullverdig lokalsykehus på Kongsberg med akuttberedskap i kirurgi, medisin, ortopedi, gynekologi og en fullverdig fødeavdeling. Mange politikere synes å mene at det er nok å ha et «nisjesykehus» på Kongsberg. Det er ikke nok! Eldrebølgen kommer med en stor økning av pasienter over år med komplekse sykdomsbilder. Da kan ikke et godt lokalsykehus på Kongsberg erstattes med et «nisjesykehus» som kun tar inn pasienter med brokk/åreknuter eller hofte/kneproblemer, og som innebærer at alle ø.hj.pas. må dra til Drammen hvor kapasiteten er sprengt for lengst. Om det er smart å bygge et nytt sykehus i Drammensregionen, og så i tillegg styrke KS så det blir fullverdig, eller om man går for 0-alternativet som går for å ruste opp de fire sykehusene vi har-og at KS blir fullverdig igjen-, er vanskelig å vite. Mon tro om ikke det sistnevnte alternativet er billigst og best, og samtidig satse på gode psykiatriske sykehus på Blakstad og Lier? Vi ber i alle fall VV om en troverdig rapport med sanne opplysninger og tall før vedtak blir fattet. I følge Kjell G. Hoff (Lp, 7/2-14) inneholder idefaserapporten grove feil og mangler, og det kan vel ikke VV være bekjent av? Mvh Gro Sevle og Liv Engebretsen. P.S: Vi sender høringsuttalelsen også i papirform i morgen.

26/2-14. Til Vestre Viken ved adm.dir. Nils F. Wisløff. HØRINGSUTTALELSE TIL IDEFASERAPPORTEN Vi er to lokalsykehusforkjempere fra henholdsvis Nore

26/2-14. Til Vestre Viken ved adm.dir. Nils F. Wisløff. HØRINGSUTTALELSE TIL IDEFASERAPPORTEN Vi er to lokalsykehusforkjempere fra henholdsvis Nore 26/2-14. Til Vestre Viken ved adm.dir. Nils F. Wisløff. HØRINGSUTTALELSE TIL IDEFASERAPPORTEN Vi er to lokalsykehusforkjempere fra henholdsvis Nore og Kongsberg som kjemper for et fullverdig lokalsykehus

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Høringsuttalelse. om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus

Høringsuttalelse. om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus 0 Høringsuttalelse om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus 1 KIL er en interesseforening for kommuner som arbeider for å styrke og videreutvikle sine lokalsykehus ut fra lokale forhold. Vi har tro

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Dårlig ledelse sliter ut de ansa/e

Dårlig ledelse sliter ut de ansa/e Bakgrunn for saken. To radiologer ved Kongsberg sykehus leverte inn oppsigelse i januar. De;e fordi de ikke lenger orket arbeidsforholdene. Noe av frustrasjonen ble gjort kjent i et leserbrev, hvor en

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Akutte medisinske og kirurgiske tjenester i Nord-Trøndelag. Anne Fresvig Overlege anestesi Seksjonsoverlege Akuttmottaket SL Torsdag 12.

Akutte medisinske og kirurgiske tjenester i Nord-Trøndelag. Anne Fresvig Overlege anestesi Seksjonsoverlege Akuttmottaket SL Torsdag 12. Akutte medisinske og kirurgiske tjenester i Nord-Trøndelag Anne Fresvig Overlege anestesi Seksjonsoverlege Akuttmottaket SL Torsdag 12. juni 2014 Akuttsykehusene med traumefunksjon må ha: Fast definert

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF Styremøte 28.01.2013 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt 1 Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer

Når traumesykehuset er evigheter unna.

Når traumesykehuset er evigheter unna. Når traumesykehuset er evigheter unna...og jeg vet om en god kirurg i nærheten- HVA DA? Svein Arne Monsen Medisinsk systemansvarlig Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset HF Side 1 Helse Nord har helt

Detaljer

" Nore og Uvdal kommune

 Nore og Uvdal kommune " Nore og Uvdal kommune SÆR UTSKRIFT Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 03.01.2014 H11 2013/1133 Rådmann Vidar Torgersen Vestre Viken HF. ldefaserapport. Høring. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Høringssvar fra Gratangen kommune angående utredning av akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik

Høringssvar fra Gratangen kommune angående utredning av akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik GRATANGEN KOMMUNE Vår dato 1 av 5 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hege Olsen Richardsen, tlf. UNN - Universitetssykehuset i Nord Norge Høringssvar fra Gratangen kommune angående utredning

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan UNN Narvik sykehus i lys av føringene i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019) UNN Narvik Prosjektgruppemøte 18. okt 2016 Informasjonsmøte tilsette Sykehus

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte Saksfremlegg Navn på enheter i VestreViken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 21.09.10 Jo Heldaas 905 71 700 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 107/2010 30.09.10 Trykte

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 S = forkortelse scenarie Gruppe 1 Nettverksmodell Svare ut kravet i styresak 108 fra Helse Sør-Øst Modellen utløser dynamikk for å være forenelig, hva vil skje innen

Detaljer

23. januar 2009. Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken

23. januar 2009. Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken 23. januar 2009 Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken Samhandlingsreformen Helseministeren: Norge bruker mest ressurser i verden på

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 4 Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Sigrunn Seltveit, Lars Erik Emrud, Øystein Morten og Ingunn Aarvelta

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Sigrunn Seltveit, Lars Erik Emrud, Øystein Morten og Ingunn Aarvelta Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan, Viel Jaren Heitmann,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Jeg ber om at vedlagte brev blir vidreformidlet til styreleder, dirketør og styremedlemmer i HSØ På forhånd takk John Kjekshus

Jeg ber om at vedlagte brev blir vidreformidlet til styreleder, dirketør og styremedlemmer i HSØ På forhånd takk John Kjekshus Fra: Sendt: 8. juni 2017 23:16 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Brev til styreformann Anne Kristin Olsen og direktør Cathrine Lofthus, HSØ Vedlegg: 170605 VVHF juni 2017 (4).docx;

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser?

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? DRGforum 6. Mars 2012 Økonomidirektør Gaute Jørgensen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Disposisjon Kort om Lovisenberg

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus. Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13

Klinikk for psykisk helse og rus. Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13 Klinikk for psykisk helse og rus Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint Advarer mot Powerpoint Kan fødselsangst kureres med sectio? Thorbjørn Brook Steen Overlege, fødeavdelingen Seksjonsansvar Føde Gyn Mottaket OUS Ullevål Tysk studie viser at Powerpoint-presentasjoner fungerer

Detaljer

~~~ l ~~:B: ~ ra~ s.

~~~ l ~~:B: ~ ra~ s. Venner av Ringerike sykehus Postboks 145 3502 Hønefoss o HELSE 0 0. SØR-ØST RHF Z1 JUN 2011 Helse Sør- øst ) vi adm. direktør Bente Mikkelsen SAK:O"\ Postboks 404 ~~~ l ~~:B: ~ ra~ s. /602'B fl DV, l bl

Detaljer

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF 30. april 2013 www.sthf.no/kpu Saksliste 1. 2. 3. 4. 5. Godkjenning av referat fra 9. april 2013 Saker fra klinikkene Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Styreseminar HNR 18.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandler: Barthold Vonen, Jan Terje Henriksen, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1610 Dato: 04.12.2014

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark

Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark Dette er et innlegg i høringsrunden om organisering av traumemottak i Helse Nord. Jeg er anestesilege og har arbeidet som vikarierende overlege ved anestesiavdelingen,

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR Styresak 2015/26, Styremøte i Helse Møre og Romsdal HF 6. mai 2015

Strategisk arbeid med omstilling HMR Styresak 2015/26, Styremøte i Helse Møre og Romsdal HF 6. mai 2015 Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Styresak 2015/26, Styremøte i Helse Møre og Romsdal HF 6. mai 2015 Modell utviklingsplan HMR HF Nasjonale føringar Lov og forskrift Nasjonale planar Veil.,

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Organisering og kompetanse For å understøtte en sømløs akuttkjede i hele Telemark - både prehospitalt og inhospitalt - etableres det

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER Oppstartsseminar om kommunereformen Tema: Å jobbe med endringer MYE Å LÆRE AV HELSEFORETAKENE.. Endringsprosesser går ofte galt. Hvorfor? Må det være slik? VISJON OG MÅLSETTING

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

BI for strategisk måloppfyllelse: Diakonhjemmet Sykehus gir bedre kvalitet og støtter daglige drift

BI for strategisk måloppfyllelse: Diakonhjemmet Sykehus gir bedre kvalitet og støtter daglige drift Andy Hyde, Kvalitetssjef / fagansvarlig for Virksomhetsstyring BI for strategisk måloppfyllelse: Diakonhjemmet Sykehus gir bedre kvalitet og støtter daglige drift Making IT work in a hospital! BeslutningsstøtteDagene

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/03279-AB-28 Tilbud om sproadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Else Berit Jahren Dok. dato: 25.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening. Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus

Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening. Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus Disposisjon Hva er utfordringene for traumebehandlingen i Norge? Betydningen

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02337-AB-49 A1 skjema (06.01.17-08.01.17) Personalmappe - Udbetaling Danmark, Internatational Social Sikring Bemanningsenheten Dok. dato: 19.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken

foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken Velkommen! Jeg er glad for at du har valgt å begynne hos oss. Du er nå én av om lag 9 300 ansatte. Sammen sørger vi for å gi befolkningen i vårt område

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Beslutningsstøtte for alle nivåer i sykehuset. Andy Hyde Kvalitetssjef / Fagansvarlig for Virksomhetsstyring

Beslutningsstøtte for alle nivåer i sykehuset. Andy Hyde Kvalitetssjef / Fagansvarlig for Virksomhetsstyring Beslutningsstøtte for alle nivåer i sykehuset. Andy Hyde Kvalitetssjef / Fagansvarlig for Virksomhetsstyring Innhold Om Diakonhjemmet Sykehus Om sykehus som organisasjon Behovene for et beslutningsstøtte

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015

LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015 LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015 HVA SKJER MED SYKEHUSENE NÅ? ANTALL HELSEFORETAK REDUSERT FRA 47 i 2002 TIL 19 I DAG HELSEFORETAKENE

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kjære lofotværinger, kjære forsvarere av Lofoten sjukehus!

Kjære lofotværinger, kjære forsvarere av Lofoten sjukehus! 1 Kjære lofotværinger, kjære forsvarere av Lofoten sjukehus! Det er godt å være tilbake på Lofoten sjukehus. Det er godt å se folkehavet og faklene. Dere forsvarer verdiene som samfunnet vårt skal tuftes

Detaljer

Triage i den akuttmedisinske kjede

Triage i den akuttmedisinske kjede Triage i den akuttmedisinske kjede 1 ERFARINGER FRA ET AKUTTMOTTAK OVERLEGE VIVVI BJØRNØ Tilbakeblikk hvorfor triage Sentral driver Helsetilsynets landsomfattende akuttmottakene 2007. kjede ikke lenger!?

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf 32808665 Saksframlegg Referanse 2008/1566-12 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkestinget 37/13 24.04.2013 FU sak 36/23 - Utviklingsplan

Detaljer