Dårlig ledelse sliter ut de ansa/e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dårlig ledelse sliter ut de ansa/e"

Transkript

1 Bakgrunn for saken. To radiologer ved Kongsberg sykehus leverte inn oppsigelse i januar. De;e fordi de ikke lenger orket arbeidsforholdene. Noe av frustrasjonen ble gjort kjent i et leserbrev, hvor en av de to er medforfa;er. Leserbrev i Lp 15. februar, og korrespondanse av spørsmål og svar mellom Lp og kommunikasjonsavdelingen i Vestre Viken HF, på bakgrunn av påstandene i leserbrevet. Dårlig ledelse sliter ut de ansa/e Kongsberg sykehus (KS) har i over 40 år vært et effek:vt og faglig se= godt drevet sykehus! I likhet med mange sykehus i Norge, har økonomien likevel vært trang. For å få penger :l vedlikehold og nyinvestering, ble det derfor i 2008 solgt ei boligblokk og en sykehusbarnehage. De=e ga ca. 17 millioner kroner vi sårt trengte :l sykehuset vårt. Det ble sa= av penger :l å ruste opp ei operasjonsstue, og :l oppussing av et ny= ultralydrom på røntgenavdelingen. Da KS ble en del av Vestre Viken (VV) ble imidler:d alle millionene overført for å dekke underskuddet i VV, og alle anbud ble stanset. E=er sterkt påtrykk, også fra det poli:ske miljø, har VV gå= med på å gi :lbake 10 av de ca. 17 millionene de hadde ta= fra KS, slik at en nyrenovert operasjonsstue snart står klar. Pengene som var sa= av :l røntgenavdelingen, er det imidler:d ingen som har se= noe mer :l. Siden den gang har også gjennomlysningsapparatet gå/ i stykker, og de resterende 6 7 millionene som VV skylder KS, hadde holdt :l et slikt apparat samt ny= ultralydapparat! Situasjonsrapport fra røntgenavdelingen: Da KS ble en del av VV, var det fem leger ved radiologisk avdeling. Tre spesialister (radiologer) og to leger i spesialisering. Vi hadde fire røntgenlaboratorier, en CT og en Ultralyd. E=er e= år var vi bli= én spesialist og e= røntgenapparat mindre. E=er y=erligere e= år var vi pr. definisjon ikke lenger sykehusavdeling, for vi manglet gjennomlysningsapparat. Ultralydapparatet er nå det eldste apparatet som brukes i diagnos:kk på radiologisk avdeling VV. Dataskjermene våre er definert som ubrukelige for tyding av røntgenbilder. Men: Produksjonen er den samme. Årlig foretar røntgenavdelingen ca undersøkelser. Vi ligger høyest når det gjelder produksjon per radiolog, og vi ligger høyest når det gjelder utdanning av nye spesialister. Vi har de lengste arbeidsdagene av alle radiologene i VV, og vi går i ulovlige tjenesteplaner som er pålagt oss av ledelsen. Administrasjon og ledelse i VV øker og øker, omorganiseres, reorganiseres og ledere kommer og går. Det koster mye penger. På radiologisk seksjon Kongsberg er det ingen av lederne som viser seg annet enn :l julelunsj eller når de blir ansa=/sier opp. Ingen i ledelsen ser eller vet hvordan vi jobber. De gangene vi får posi:ve :lbakemeldinger på faglig kvalitet og samarbeid, er det fra våre rekvirenter og radiologkolleger på Rikshospitalet eller Radiumhospitalet, ikke ledelsen. Nye elektroniske verktøy og prosedyrer innføres i raskere tempo enn noen har se= :dligere. Når vi skal avvikle vår lovpålagte ferie, trenger vi vikar og må søke ledelsen på eget skjema. Å avspasere noen av de over<ds<mene vi har, kan vi bare glemme! Vi blir forespeilet en ny radiologs:lling og nye apparater, men i hver runde taper vi. Vi forstår og tar hensyn :l den vanskelige økonomiske situasjonen. Plutselig er s:llingene :ldelt andre uten at vi blir informert. Penger som er :ldelt oss blir trukket :lbake, og rehabiliteringsarbeid stoppes. På lista over investering kommer vi også for langt ned. Det er nå godkjent anskaffelser av medisinsk- teknisk utstyr for ca. 12 millioner kroner, men ikke et rødt øre :l KS. Ikke engang når gammelt utstyr bryter sammen, finner man penger eller vilje :l investering. Det oppleves som et uærlig spill der faglighet og pasientsikkerhet står på spill. Når vi prøver å si fra og rope varsku, får vi et «hysj» og beskjed om heller å søke ny jobb om vi ikke trives.

2 For oss radiologer ved KS var det utrolig tungt å komme fram <l at det var best å gi slipp på det vi har ha/ stor tro på, og som vi har lagt ned så mye arbeid i. Lojaliteten :l kollegaer og pasienter er stor, og det gjør vondt å s:lle dem i en så vanskelig situasjon. Det er et vanskelig dilemma. Ansvaret ligger likevel hos ledelsen, for avgjørelsen er en direkte konsekvens av den manglende styringen, manglende ærligheten og manglende respekten for fagpersoner de har vist. Vi håper nå de vil skjønne alvoret, og ikke fortse=e den sniknedleggelsen av KS som de har startet. For oss er det selvsagt at robuste miljøer bygges der fagfolk, som f.eks. våre radiologer, får mulighet :l å drive faget si=. Robuste miljøer og god faglighet får man der bemanningen er god nok, og arbeidssituasjonen forutsigbar. De=e har ledelsen og styret i Vestre Viken ikke klart å oppre=holde blant annet ved å vedta nedleggelse av aku=beredskap i kirurgi, og det faktum at de lar være å frede vårt sykehus fram :l Pasientene i vår region vil få et dårligere helse:lbud s:kk i strid med VV sin flo=e målsedng om et like bra helse:lbud uanse= hvor man bor i regionen! Noen vil si: Det er jo bare fire mil :l Drammen. Det hjelper lite, når det er fullt på avdelingene i Drammen. Intensivkapasiteten der er sprengt. Radiologene der har også mye å gjøre, og mer blir det når de f.o.m. mai må granske/godkjenne ca undersøkelser fra KS per år. Det vil gi y=erligere forsinket granskning der undersøkelser per i dag blir liggende opp:l 2 3 uker før noen har :d :l å se på dem. Det er både faglig og pasientsikkerhetsmessig meget betenkelig. At helseministeren ikke griper inn, tyder imidler:d på at sniknedleggingen av KS er en villet prosess fra regjeringens side. Ingrid Svergja, radiolog. Liv Engebretsen, sykepleier. E- post med spørsmål fra Lp i radiolog- saken, sendt Il kommunikasjonsavdelingen i Vestre Viken 20. februar, og svarene fra direktør i klinikk for medisinsk diagnosikk Trude Steinsvik (mo;a; 21. februar). Spørsmålene viser direkte Il innholdet i leserbrevet, med vekt på påstandene som er uthevet. (Over). Jeg vil ha en redegjørelse for hvor lenge radiologene har gå= i ulovlige vakter, og sammenligne de=e med dokumentasjonen jeg si=er på. Se punktene «Ulovlige tjenesteplaner som er pålagt av ledelsen». Vestre Viken HF skal 1l enhver 1d følge de regler arbeidsmiljøloven se;er når det gjelder arbeids1d. Det samme gjelder inngå; avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Når det gjelder tjenesteplaner skal disse godkjennes av 1llitsvalgte. Pålagt arbeid ut over ordinær arbeids1d skal kompenseres med over1dsbetaling. Vi forventer at inngå;e tjenesteplaner er i samsvar med avtaleverkets bestemmelser. Når det gjelder kompensasjon for pålagt merarbeid følger VVHF de avtaler som er inngå; og utbetaler kompensasjon e;er dokumentasjon. Utsagn om at de må :e s:lle og heller søke seg bort, later :l å ha ha= en viss effekt. Hvem har sagt/ skrevet de=e? Hvor lenge har radiologene sagt fra om forholdene? De=e er også spørsmål jeg ønsker svar på og å sammenligne svar med påstander/korrespondanse som har funnet sted mellom ledere og ansa=e.

3 Vi vil understreke at vi ønsker en god dialog med de ansa;e de ansa;es organisasjoner, pasienter og media. Det er stor takhøyde for dialog og diskusjoner i Vestre Viken. I hvilken grad har Vestre Vikens system for håndtering av avviksmeldinger bli; brukt/fungert i denne sammenhengen. Vi kjenner ikke 1l at det er skrevet avviksmelding i denne saken. Vi vil imidler1d igjen understreke at vi ønsker en god dialog med de ansa;e slik at vi kan finne best mulig løsninger på ulike ujordringer. Hvordan tolker dere signaleffekten ved at to spesialister slu;er i protest, og hva er status for anse;else av nye i deres sted. Vi er nå i gang med å rekru;ere nye medarbeidere 1l røntgenavdelingen, det er totalt utlyst 5 radiologs1llinger i Vestre Viken. Generelt er det radiologmangel i Norge. Erfaringsmessig har det vist seg vanskeligere å rekru;ere radiologer 1l mindre sykehus. Vi ser det også som en ujordring at det er etablert et konkurrerende røntgenins1tu; i Kongsberg. Når det gjelder medisinsk teknisk utstyr har som kjent Vestre Viken et betydelig investeringsbehov på samtlige sykehus. I 2012 er det begrenset med midler 1l å ersta;e brekkasjer, men det arbeides for å skaffe midler 1l å ersta;e kri1sk utstyr. Hvordan går det med data- kommunikasjonsdelen av radiologien som ble reist av radiolog og styremedlem Harald Bergan i styremøtet 21. desember. De;e har med flyvng av deler av diagnos1kkvirksomheten fra Kongsberg 1l Drammen å gjøre. I den aku;e sitasjonen som har oppstå; i forbindelse med oppsigelsene har det vært svært vik1g å kunne oppre;holde et forsvarlig røntgen1lbud 1l pasientene på Kongsberg sykehus. Vi få; på plass et godt system for overføring av bilder fra Kongsberg 1l Drammen slik at radiolog i Drammen kan beskrive bilder som er ta; på Kongsberg. Vi har kon1nuerlig dialog med klinikerne på Kongsberg. E;ersom flere av svarene omgikk spørsmålene ble det bedt om utdyping. Da med fokus på de to første. Behov for bedre svar på to av spørsmålene Gjentar spørsmålet Hvem har sagt/skrevet de;e? Hvor lenge har radiologene sagt fra om forhold de mener er uholdbare?

4 Det har ikke vært endring i overlegenes tjenesteplaner siden oppre;elsen av Vestre Viken. Vestre Viken HF skal 1l enhver 1d følge de regler arbeidsmiljøloven se;er når det gjelder arbeids1d. Det samme gjelder inngå; avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Pålagt arbeid ut over ordinær arbeids1d skal kompenseres med over1dsbetaling. Vi forventer at inngå;e tjenesteplaner er i samsvar med avtaleverkets bestemmelser. Når det gjelder kompensasjon for pålagt merarbeid følger VVHF de avtaler som er inngå; og utbetaler kompensasjon e;er dokumentasjon. Det har vært kjent at det er stor arbeidsbelastning for radiologene på Kongsberg - som det også er for radiologer ved andre sykehusene i Vestre Viken, og vi har stort fokus på å bedre de;e. Avd. for bildediagnos1kk ved Kongsberg sykehus har hjemmelsnummer for to overleger og to leger i spesialisering. Alle disse s1llingene har vært besa; fra VVHF ble startet. I 1llegg har det i perioder vært innleid røntgenlege vikar fra Sverige som legene på Kongsberg har koordinert selv e;er behov. Legene har gå; en 5- delt turnus. Overlegene har selv 1lbudt seg å være i beredskap for leger i spesialisering når de har ha; vakt, men det er meget sjelden de blir 1lkalt ca. 1-2 ganger i måneden. E;ersom det ble gjort kjent for Lp denne dagen at noen i ledelsen angivelig hadde bedt ansa;e om å ikke u;ale seg Il media om saken, var det et poeng å få svar på følgende Illeggsspørsmål: Jeg er gjort kjent med at en eller annen i ledelsen har bedt en av mine kilder om å 1e s1lle og ikke u;ale seg 1l pressen (meg) 1rsdag. Klinikkdirektør kjenner ikke 1l at noen ledere har u;alt seg på denne måten. Vi vil understreke at vi ønsker en god dialog med de ansa;e de ansa;es organisasjoner, pasienter og media. Det er stor takhøyde for dialog og diskusjoner i Vestre Viken. I e;erkant av de;e, den 22. februar, ble kommunikasjonsavdelingen gjort oppmerksom på at svarene i e- postmeldingen ikke hadde ønsket presisjonsnivå i forhold Il hva Lp ønsket svar på. De;e ble gjort oppmerksom på over telefon og i e- post. Det ble da prioritert å få svar på to spørsmål som isolert omhandlet de angivelige ulovlige arbeidsturnusene som ble omtalt i leserbrevet 15. februar. Med fare for at jeg har u;rykt meg uklart: Saken er beskrevet slik: Vi har de lengste arbeidsdagene av alle radiologene i VV, og vi går i ulovlige tjenesteplaner som er pålagt oss av ledelsen. Spørsmålet er altså: Hvor lenge har radiologene gå; i ulovlige tjenesteplaner? Hvem har pålagt dem å gå i disse planene? Om planene er lovlige er ikke de;e noen sak isolert. (Ble besvart over telefon av Torfinn Frostad i kommunikasjonsavdelingen).

5 Jeg har ha; en runde med dem her nå. Det er beslu;et å foreta en gjennomgang av alle arbeidsplaner i klinikken. De;e er saker som har bakgrunn fra gamle Bleaell sykehus (Organiseringen av Vestre Viken ble foreta; i 2009). Bleaell opphørte 1. juli 2009) Hvor lenge arbeidsplanene har vært der, kan vi ikke si noe om nå. Heller ikke om de har vært ulovlige. Men gjennomgangen vil eventuelt avdekke de;e.

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 RAPPORT OM SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 Bergan sykehjem Et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og NAV for å redusere sykefraværet m.v. ved korttidsavdelingen, Bergan sykehjem

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Tema Oslo universitetssykehus (OUS)

Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Byggeplass, flytte 6000 av de 17 000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) er sykepleiere. Mange vet ennå ikke hvor de kommer til å havne, eller om de i det hele

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenesten Stopp opp! Si fra? Avviksmelding og varsling

Detaljer

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Arkivsak 0 2010/445/012 INTERNREVISJON

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 31. oktober Medisinsk avdeling 3/2013 VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 3 - oktober 2013 - Årgang 21 Ansvarlig utgiver: VBS

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Statens helsetilsyn IK-2753

Statens helsetilsyn IK-2753 Statens helsetilsyn IK-2753 Innhold 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER 3 2 FORMÅL MED UNDERSØKELSEN 4 3 METODE 4 4 PRESENTASJON AV RESULTATENE 5 4.1 RESULTATER FRA SYKEHUSENE 5 A. Antall og fordeling av leger

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS RAPPORTEN #1-2012 KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HMS OG FYSISK AKTIVITET - EN INVESTERING I FREMTIDEN SLIK JOBBER VI MED VÅRE KUNDERELASJONER INGENTING INN I skrivende stund

Detaljer

Kirurgiskandalen ved Nordlandssykehuset

Kirurgiskandalen ved Nordlandssykehuset Metoderapport SKUP-prisen 2010 Kirurgiskandalen ved Nordlandssykehuset Av Inger Anne Lillebø Journalist i Avisa Nordland Forord: Endelig kan Nordlandssykehuset HF puste ut. Dundrende underskudd på over

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6 mars 2010 ST kan løfte seg faglig STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST har slitt med rekruttering

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer