KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET"

Transkript

1 KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet ressursramme på Dag 4. Gjennomgang av vakt-, turnus- og bemanningsplaner i klinikken for å finne mest effektive praksis. Benytte mest effektive praksis av vakt-, turnus- og bemanningsplaner gjennomgående i klinikken for å sikre gevinstuttak. Aktiviteter og ressursbruk Klinikken skal bidra til å analysere sammenhengen mellom finansiering og ressursbruk for Hva kan OUS overlate til andre Klinikken skal utarbeide en analyse innenfor hvert fagområde av hvilke oppgaver som må utføres av OUS og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre; hhv de private sykehusene, private spesialister eller andre HF og konsekvenser av eventuelt overføring til andre. 3-årig utviklingsplan for klinikken Arenafleksible tilbud Samhandling TSB Senter for rus Utarbeide en treårsplan innenfor psykisk helse og avhengighet som konkretiserer alle store endringer som skal gjennomføres, med tilhørende tiltak og gevinster. Det forutsettes at klinikken legger til rette for analyse av drift og sammenligning mot tilsvarende virksomhet for bedre å kunne vurdere mulighetene for driftseffektiviseringer slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes til fastsatt nivå innen tildelt ramme (økt produktivitet). Beskrive en økning i arenafleksible tilbud, og iverksette tilbudene. Gevinster ved omleggingen skal sikres og rapporteres. Klinikken har et særlig ansvar for å bidra til å finne gode, fremtidsrettede og økonomisk bærekraftige løsninger innenfor samhandling med Oslo kommune, og i særdeleshet mot samhandlingsarena Aker. Utarbeide en detaljert treårsplan som inneholder en konkret planlegging av alle endringer som skal gjennomføres, og hvordan driften skal effektiviseres. Planen skal konkretiseres mht aktivitets- og bemanningstilpasninger. Klinikken må legge opp til en særskilt styring og oppfølging av Senter for rus pga de store endringene som skal gjennomføres med kommende overføring til Ahus samt rusakutt og flyttinger. 2. tertial Månedlig Tertialvis 2 tertial Månedlig 1

2 SPHBU Arealeffektivisering Gjennomføre omorganisering av SPHBU for å tilpasse driften til det nye aktivitetsnivået, samt sikre god og effektiv samhandling internt og med andre enheter. Klinikken skal realisere og rapportere gevinster. Klinikken skal utarbeide en oversikt for total arealbruk og planer for effektivisering i en 4 års periode- herunder DPS Fremdrift i hht plan hvert tertial 2. tertial 2

3 MEDISINSK KLINIKK Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet ressursramme på Dag 4. Gjennomgang av vakt-, turnus- og bemanningsplaner i klinikken for å finne mest effektive praksis. Benytte mest effektive praksis av vakt-, turnus- og bemanningsplaner gjennomgående i klinikken for å sikre gevinstuttak. Aktiviteter og ressursbruk Klinikken skal bidra til å analysere sammenhengen mellom finansiering og ressursbruk for Hva kan OUS overlate til andre Klinikken skal utarbeide en analyse innenfor hvert fagområde av hvilke oppgaver som må utføres av OUS og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre; hhv de private sykehusene, private spesialister eller andre HF og konsekvenser av eventuelt overføring til andre. Drift Aker Klinikken har et stort ansvar for å sikre god drift på Aker frem til Dag 4. Månedlig Overført aktivitet og redusert bemanning Driftseffektivisering Liggetid Arealeffektivisering og samlokalisering Slagbehandling Klinikken skal lage en plan som konkretiserer og viser samsvar mellom aktivitets- og bemanningsreduksjoner innen alle fagområder som overfører aktivitet til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken. Innføre LEAN som arbeidsmetode for forbedringer i 2011 for å realisere gevinster innen pasientsløyfer, reduserte liggetider, reduserte ventelister, redusert overtid og bedre arbeidsmiljø. Klinikken skal prioritere områdene med største økonomiske utfordringer/krav til endringer. Klinikken bes spesielt fokusere på mulighet for økt gjennomstrømming av pasienter i klinikken, herunder utskrivnings og samhandling med bydelene. Etablere generell indremedisinsk sengepost i 2011 for å kunne realisere gevinster knyttet til reorganisering fra syv til tre sengeposter. Konkretisere konsekvensene av å samle all aktivitet på Ullevål ved Dag 4 Klinikken skal sammen med Klinikk for kirurgi og nevrofag, Akuttklinikken og Klinikk for diagnostikk og intervensjon evaluere slagbehandlingen som avtalt. 1 tertial 3 tertial 3

4 Kardiologi samarbeid med HLK Klinikken skal følge opp oppdrag om organisering av kardiologi i OUS i samarbeid med Hjerte, lunge og karklinikken, jf mandat behandlet i ledermøte 18. januar Klinikken skal følge opp at det etableres nært faglig samarbeid og samordning mellom de to avdelingene som forutsatt. 4

5 KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet ressursramme på Dag 4. Gjennomgang av vakt-, turnus- og bemanningsplaner i klinikken for å finne mest effektive praksis. Benytte mest effektive praksis av vakt-, turnus- og bemanningsplaner gjennomgående i klinikken for å sikre gevinstuttak. Aktiviteter og ressursbruk Klinikken skal bidra til å analysere sammenhengen mellom finansiering og ressursbruk for Hva kan OUS overlate til andre Klinikken skal utarbeide en analyse innenfor hvert fagområde av hvilke oppgaver som må 1 tertial utføres av OUS og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre; hhv de private sykehusene, private spesialister eller andre HF og konsekvenser av eventuelt overføring til andre. Overført aktivitet og redusert Klinikken skal lage en gjennomføringsplan som konkretiserer og viser samsvar mellom bemanning aktivitetsreduksjon og bemanningsreduksjon innen alle fagområder som overfører aktivitet til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken. Driftseffektiviseringer Innføre LEAN som arbeidsmetode for forbedringer i 2011 for å kunne realisere gevinster innen pasientsløyfer, reduserte liggetider, reduserte ventelister, redusert overtid og bedre arbeidsmiljø. Klinikken skal prioritere områdene ortopedi og nevrologi. Liggetid Klinikken skal beskrive mulighet for økt gjennomstrømming av pasienter i avdelingene, herunder utskrivning og samhandling med bydelene. Samlokalisering/ Iverksette de samlokaliseringstiltakene i 2011 som er mulig for ortopedi, nevrologi og 1. mars arealeffektivisering Hva kan OUS overlate til andre Fristbrudd og ventetider plastikkirurgi. Klinikken skal utarbeide en analyse innenfor hvert fagområde av hvilke oppgaver som må utføres av OUS og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre; hhv de private sykehusene, private spesialister eller andre HF og konsekvenser av eventuelt overføring til andre. Prioriterte områder er ortopedi, nevrologi og øye. Klinikken skal vise hvordan de skal få kontroll over fristbrudd og ventetider. Gjelder spesielt områdene øye, ortopedi, nevrologi og ØNH 1. mars 5

6 Slagbehandling Øye - overføre behandling til Vestre Viken HF Øye aktivitet innen AMD Klinikken skal sammen med Medisinsk klinikk, Akuttklinikken og Klinikk for diagnostikk og intervensjon evaluere slagbehandlingen som avtalt. Overføre behandling innen øye til Vestre Viken HF som vedtatt. Beskrive planer og forutsetninger for oppbygging av aktivitet innenfor AMD som bemanning og investeringsbehov. Klinikken skal også vurdere om denne funksjonen kan settes ut til andre aktører Månedlig 1. mars 6

7 KVINNE OG BARNEKLINIKKEN Tilpasse virksomhet til Dag 4 Aktiviteter og ressursbruk Hva kan OUS overlate til andre Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet ressursramme på Dag 4. Gjennomgang av vakt-, turnus- og bemanningsplaner i klinikken for å finne mest effektive praksis. Benytte mest effektive praksis av vakt-, turnus- og bemanningsplaner gjennomgående i klinikken for å sikre gevinstuttak. Klinikken skal bidra til å analysere sammenhengen mellom finansiering og ressursbruk for Klinikken skal utarbeide en analyse innenfor hvert fagområde av hvilke oppgaver som må utføres av OUS og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre; hhv de private sykehusene, private spesialister eller andre HF og konsekvenser av eventuelt overføring til andre. 1 tertial Overføring Ahus/VV Redusere årsverk i henhold til klinikkens nedbemanningsplan og styringsmål for Månedlig Samlokalisering/ arealeffektivisering Gjennomføre flyttinger/samlokaliseringer når forutsetningene er på plass. I etterkant av overført aktivitet til Rikshospitalet, vurdere ny driftsmodell for gjenværende barneaktivitet på Ullevål, inkludert mulighet for ytterligere samlokaliseringer. 3. tertial 7

8 KLINIKK FOR KREFT OG KIRURGI Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet ressursramme på Dag 4. Vurdere om dette kan gjøres med ekstern støtte. Gjennomgang av vakt-, turnus- og bemanningsplaner i klinikken for å finne mest effektive praksis. Benytte mest effektive praksis av vakt-, turnus- og bemanningsplaner gjennomgående i klinikken for å sikre gevinstuttak. Aktiviteter og ressursbruk Klinikken skal bidra til å analysere sammenhengen mellom finansiering og ressursbruk for Hva kan OUS overlate til andre Klinikken skal utarbeide en analyse innenfor hvert fagområde av hvilke oppgaver som må 1 tertial utføres av OUS og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre; hhv de private sykehusene, private spesialister eller andre HF og konsekvenser av eventuelt overføring til andre. Overført aktivitet og redusert Klinikken skal lage en gjennomføringsplan som konkretiserer og viser samsvar mellom 1 tertial bemanning aktivitetsreduksjoner og bemanningsreduksjoner innen alle fagområder som overfører aktivitet til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken. Drift Aker Klinikken har et stort ansvar for å sikre god drift på Aker frem til Dag 4. Månedlig Samarbeid med andre Velge forløp, belyse flaskehalser og synliggjøre hva klinikken selv kan gjøre med disse i Tertialvis samarbeid med Klinikk for diagnostikk og intervensjon. Utvikle behandling fra døgn til Analyser forventet behov for dagbehandling/poliklinisk konsultasjon i 2011 og 2012, vurder 2. tertial dag og poliklinisk behandling dagens kapasitet opp mot forventet behov. Prosjekter arealbehov i Øke sammedagskirurgi Arbeide for videre økning av sammedagskirurgi. 2. tertial Fusjon med Klinikk for Slå seg sammen med klinikk for spesialisert medisin og kirurgi ihht mandat for dette arbeidet og 1. juli spesialisert medisin og kirurgi som del av dette organisere den gastrokirurgiske aktiviteten i foretaket ihht. ledergruppesak 494/10 og sak 11/11. Konkretisere mål for prosessen Nye resultatkrav Det vil bli utarbeidet nye resultatkrav til den fusjonerte klinikken. Det forutsettes at klinikken Etter 1. juli tilpasser seg disse Ny sengepost på Vise gevinstrealisering ved på ta i bruke ny sengepost på Radiumhospitalet 3. tertial 8

9 HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet ressursramme på Dag 4. Gjennomgang av vakt-, turnus- og bemanningsplaner i klinikken for å finne mest effektive praksis. Benytte mest effektive praksis av vakt-, turnus- og bemanningsplaner gjennomgående i klinikken for å sikre gevinstuttak. Aktiviteter og ressursbruk Klinikken skal bidra til å analysere sammenhengen mellom finansiering og ressursbruk for aktivitetene klinikken utfører, herunder identifisere ekstrakostnadene med manglende samlokalisering. Arbeidet utføres i samarbeid med Økonomisk og juridisk stab Hva kan OUS overlate til andre Klinikken skal utarbeide en analyse innenfor hvert fagområde av hvilke oppgaver som må utføres av 1 tertial OUS og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre; hhv de private sykehusene, private spesialister eller andre HF og konsekvenser av eventuelt overføring til andre. Endret driftskonsept TKA Planlegge og gjennomføre endring i driftsmodell på TKA som skal sikre økonomisk bærekraftig drift Tertialvis Effektivisere karvirksomheten innen dagens drift Planlegge flytting av karvirksomhet Kardiologi samarbeid med Medisinsk klinikk ved avdelingen i løpet av Vurdere muligheter for kortsiktig effektivisering og ressursutnyttelse av karvirksomheten før flytting - herunder sammenligne seg mot andre liknende virksomheter. Spesiell fokus på utnyttelse av operasjonsstuer og oppstart sammen med Akuttklinikken. Klinikken skal utarbeide en plan for flytting av Karkirurgi fra Aker til RH. Det skal utredes tre scenarier; A: slik virksomheten er kortsiktig effektivisert B: en ny og tilpasset Kar virksomhet tilpasset medisinsk teknologisk utvikling og vedtak i HSØ C: som B, men i en fullintegrert avdeling med TKA Planene skal vise driftsfordeler og ta høyde for avhengigheter ved RH; herunder areal og poliklinikk. Klinikken skal følge opp oppdrag om organisering av kardiologi i OUS i samarbeid med Medisinsk klinikk, jf mandat behandlet i ledermøte 18. januar Klinikken skal følge opp at det etableres nært faglig samarbeid og samordning mellom de to avdelingene som forutsatt. 2. tertial Månedlig 2. tertial 9

10 KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG KIRURGI Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet ressursramme på Dag 4. Vurdere om dette kan gjøres med ekstern støtte. Gjennomgang av vakt-, turnus- og bemanningsplaner i klinikken for å finne mest effektive praksis. Benytte mest effektive praksis av vakt-, turnus- og bemanningsplaner gjennomgående i klinikken for å sikre gevinstuttak. Aktiviteter og ressursbruk Klinikken skal bidra til å analysere sammenhengen mellom finansiering og ressursbruk for Hva kan OUS overlate til andre Klinikken skal utarbeide en analyse innenfor hvert fagområde av hvilke oppgaver som må utføres av 1 tertial OUS og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre; hhv de private sykehusene, private spesialister eller andre HF og konsekvenser av eventuelt overføring til andre. Finansiering av pålagte oppgaver Sammen med Økonomisk og juridisk stab bidra til å analysere funksjoner som er pålagt og som ikke 2. tertial vil endre seg, for å finne riktig finansiering. TX Klinikken skal redegjøre for konsekvensene av å øke antall stamcelletransplantasjoner og drøfte konsekvensene. Foreslå tiltak (aktivitetsnivå) for å oppnå en økonomisk bærekraftig drift på området. Som del av dette oppdraget må klinikken sammenligne egen drift mot enheter i de andre skandinaviske landene. 1.tertial 1. mars Sammenslåing med Klinikk for kreft og kirurgi Nye resultatkrav Organisasjon Slå seg sammen med Klinikk for kreft og kirurgi etter mandat for dette arbeidet og som del av dette samorganisere den gastrokirurgiske aktiviteten i foretaket i henhold til ledergruppesak 494/10 og sak 11/11. Det skal konkretiseres mål for prosessen. Det vil bli utarbeidet nye resultatkrav til den fusjonerte klinikken. Det forutsettes at klinikken tilpasser seg disse Vurdere organisatorisk tilhørighet for Hud, Olafia og Behandlingsreiser og legge til rette for en forutsigbar arbeidssituasjon for de ansatte innen disse avdelingene 1. juli Etter 1. juli 2. tertial 10

11 AKUTTKLINIKKEN Oppgave Leveranse Frist Rammer og krav Klinikken skal gjennomføre virksomheten i 2011 innenfor tildelte aktivitetsmål og økonomisk Månedlig resultatkrav. Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet ressursramme på Dag 4. Gjennomgang av vakt-, turnus- og bemanningsplaner i klinikken for å finne mest effektive praksis. Benytte mest effektive praksis av vakt-, turnus- og bemanningsplaner gjennomgående i klinikken for å sikre gevinstuttak. Aktiviteter og ressursbruk Klinikken skal bidra til å analysere sammenhengen mellom finansiering og ressursbruk for Hva kan OUS overlate til andre Klinikken skal utarbeide en analyse innenfor hvert fagområde av hvilke oppgaver som må utføres av OUS og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre; hhv de private sykehusene, private spesialister eller andre HF og konsekvenser av eventuelt overføring til andre. Overføring Ahus og VV Drift Aker Slagbehandling Prehospitale tjenester Klinikken må utarbeide en plan som konkretiserer aktivitets- og bemanningsreduksjoner klinikkens fagområder i tråd med overføring av opptaksområde til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken. Klinikken har et stort ansvar for å sikre god drift på Aker frem til Dag 4 ihht etablerte planer. Klinikken må sammen med karkirurgene effektivisere oppstart kirurgi Klinikken skal sammen med Medisinsk klinikk, Klinikk for kirurgi og nevrofag og Klinikk for diagnostikk og intervensjon evaluere slagbehandlingen som avtalt. Utrede og konkretisere muligheter for fremtidig organisering av de prehospitale tjenestene. o Avklare hva OUS egentlig er finansiert for i samarbeid med økonomi stab o Planlegge for drift i ulike alternativer avhengig av mulige fremtidige ansvar og konsekvenser overfor Ahus og VV o Sammenligne mot 2 tilstrekkelig sammenlignbare byer for å vurdere ytterligere muligheter for driftseffektivisering Månedlig 2. tertial 11

12 Driftskonsepter Gjennomføre tverrgående prosjekter i tråd med planer og ledergruppens vedtak; o Øyeblikkelig hjelp kirurgi o PO/Intensiv o Optimale pasientforløp og driftskonsept traume o Videreføring av redesign akuttmottak Dette er foretaksovergripende prosjekter og vil forankres hos administrerende direktør. 3. tertial 12

13 KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVENSJON Tilpasse virksomhet til Dag 4 Aktiviteter og ressursbruk Hva kan OUS overlate til andre Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vareog tjenestekjøp m.v.) til forventet ressursramme på Dag 4. Gjennomgang av vakt-, turnus- og bemanningsplaner i klinikken for å finne mest effektive praksis. Benytte mest effektive praksis av vakt-, turnus- og bemanningsplaner gjennomgående i klinikken for å sikre gevinstuttak. Klinikken skal bidra til å analysere sammenhengen mellom finansiering og ressursbruk for Klinikken skal utarbeide en analyse innenfor hvert fagområde av hvilke oppgaver som må utføres av OUS og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre; hhv de private sykehusene, private spesialister eller andre HF og konsekvenser av eventuelt overføring til andre. Drift Aker Klinikken har et stort ansvar for å understøtte den kliniske driften på Aker frem til dag 4. Overført aktivitet og redusert bemanning Slagbehandling Klinikken skal lage en gjennomføringsplan som konkretiserer og viser samsvar mellom aktivitetsreduksjoner og bemanningsreduksjoner innen alle fagområder som følge av at aktivitet er overført til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken. Klinikken skal sammen med Medisinsk klinikk, Klinikk for kirurgi og nevrofag og Akuttklinikker evaluere slagbehandlingen som avtalt. Klinikkintern omstrukturering Samlokaliseringer av den kliniske driften i OUS som påvirker driftssituasjonen for KDI. Klinikken skal utarbeide en plan som konkretiserer kostnads- og bemanningsreduksjon knyttet til planlagte omstruktureringer innen egen virksomhet for å tilpasses en samlokalisert klinisk drift. Gevinstrealiseringer Klinikkens skal utarbeide en mal for oppfølging av måloppnåelse ved vedtatte investeringer. Redegjøre for måloppnåelsen av tidligere vedtatte investeringer. Dialog med største brukere Klinikken skal sørge for å etablere en møtestruktur med de største brukerne. 13

14 Styring/prioritering Det vil bli igangsatt et tverrgående prosjekt for å sikre bedre styring og prioritering av spesielt ressurser innen radiologi og patologi. Fordi prosjektet er foretaksovergripende vil det forankres hos administrerende direktør. Klinikken vil få omfattende oppgaver knyttet til prosjektet. Økonomi ved bruk av tjenester Etablere forslag til modell for aktiv styring av klinikkens tjenester sammen med økonomistaben 2. tertial Intern regransking Klinikken skal fremme sak til ledelsen for å eliminere intern regranskning. Protokoller I samarbeid med klinikkene utarbeide standardiserte protokoller for diagnostikk på tvers av foretaket. Som del av dette arbeidet utarbeide protokoller for undersøkelser som kan utføres ved samarbeidende sykehus (områdesykehus og lokalsykehus) for mer effektiv ressursutnyttelse. 3. tertial 14

15 OSLO SYKEHUSSERVICE Tilpasse virksomhet til Dag 4 OSS skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet ressursramme på Dag 4. Gjennomgang av vakt-, turnus- og bemanningsplaner OSS for å finne mest effektive praksis. Benytte mest effektive praksis av vakt-, turnus- og bemanningsplaner gjennomgående i klinikken for å sikre gevinstuttak. Aktiviteter og ressursbruk OSS skal bidra til å analysere sammenhengen mellom finansiering og ressursbruk for aktivitetene klinikken utfører, herunder identifisere ekstrakostnadene med manglende samlokalisering. Arbeidet utføres i samarbeid med Økonomisk og juridisk stab Hva kan OUS overlate til andre OSS skal utarbeide en analyse innenfor hvert fagområde av hvilke oppgaver som må utføres av OUS 1 tertial og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre; hhv de private sykehusene, private spesialister eller andre HF og konsekvenser av eventuelt overføring til andre. Felles faglige standarder OSS skal arbeide for faglig standardisering og samordning på tvers av fagmiljøene. Overført aktivitet og redusert Klinikken skal lage en gjennomføringsplan som konkretiserer og viser samsvar mellom 1 tertial bemanning aktivitetsreduksjoner og bemanningsreduksjoner innen alle fagområder som overfører aktivitet til Akershus universitetssykehus og Vestre Viken. Drift Aker Oslo sykehusservice har et stort ansvar for effektivt å understøtte den kliniske driften på Aker frem Månedlig til dag 4 samt å sikre løpende effektivisering og utfasing av arealer som ikke lenger er i ordinær bruk. Kostnadskutt og effektiviseringer Oslo sykehusservice skal utarbeide en konkret gjennomføringsplan for de skisserte omstruktureringene med tilhørende reduserte kostnader Innflytting i Forskningsveien 2 Oslo sykehusservice skal gjennomføre samlokaliseringen i Forskningsveien 2 som vedtatt. Månedlig Gevinster ved samlokaliseringen skal realiseres og rapporteres. Gevinstrealiseringer OSS skal utarbeide en mal for oppfølging av måloppnåelse ved vedtatte investeringer. Redegjøre for måloppnåelsen av tidligere vedtatte investeringer. Omorganisering Oslo sykehusservice skal forberede og gjennomføre mottak av organisasjonsenheter som overføres 1 tertial fra direktørens stab Etablere et arealregnskap Oslo sykehusservice skal opprette et arealregnskap som skal gi grunnlag for å: o følge opp arealbruken i foretaket o effektivisere og redusere arealbruken Månedlig 15

STUDIELISTE Inven2 AS, 11. april 2014

STUDIELISTE Inven2 AS, 11. april 2014 M52162 Økonomisk avslutning HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN M52171 Klinsk regnskapsrapport sendt HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN M52263 Økonomisk oppfølging A HUS M52274 Økonomisk oppfølging KKT KLINIKK

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Tiltak i klinikker, Oslo sykehusservice, stab, IKT-enheten og programkontoret 1)

Tiltak i klinikker, Oslo sykehusservice, stab, IKT-enheten og programkontoret 1) Vedlegg 1: Tiltak i klinikker, Oslo sykehusservice, stab, IKT-enheten og programkontoret 1) Klinikk for psykisk helse og avhengighet (PHA) Ved tildeling av kostnadsrammer for 2011 ble klinikk for psykisk

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 20. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 Saksbehandler: VAD Medisin og helsefag Vedlegg: SAK 60/2010 STRATEGISK HOVEDPLAN FOR VIDERE UTVIKLING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Publisert fra 12.03.2013 til 20.05.2013 766 respondenter (766 unike) 1. Ved hvilken klinikk arbeider du? 1 Psykisk helse og avhengighet 8,7 % 64 2 Medisinsk klinikk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: SAK 83/2015 ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. januar 2009 Dato møte: 29. januar 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 18/2009 TILBAKEMELDING PÅ EIERS OPPDRAG Styret i Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Flaskehalser i pakkeforløp Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Pasientforløp Pakkeforløpenes «100 dager» er snart gått.

Detaljer

i 2012 1 Antall tonn tekstiler 3.800 Behov for reduksjon 250 Endret produktivitet fra 2010-11 per 2. tertial

i 2012 1 Antall tonn tekstiler 3.800 Behov for reduksjon 250 Endret produktivitet fra 2010-11 per 2. tertial Klinikk OSS Oslo sykehusservice 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk oktober 2011 1 1775 Antall middager 815.000 Brutto årsverk innenfor budsjett 1525 Antall portøroppdrag 565.000 i 2012 1 Antall

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning September 2011 Gruppe Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Klinikkenes rapportering på status SAK 62/2012: BUDSJETT 2013 Forslag

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Helse Sør-Øst RHF: Sak nr 44-2011 Mål og budsjett 2012

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per desember) November 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per desember) November 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 142/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per desember) November 2011 Utvalgte nøkkeltall Rapportering

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser?

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? DRGforum 6. Mars 2012 Økonomidirektør Gaute Jørgensen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Disposisjon Kort om Lovisenberg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 19. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Tabellvedlegg Sak 48/2011

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Tiltak i klinikker, Oslo sykehusservice og stab

Tiltak i klinikker, Oslo sykehusservice og stab Vedlegg 1: Tiltak i klinikker, Oslo sykehusservice og stab I dette vedlegget gis en oversikt over klinikkenes arbeid for å nå budsjettmålene for 2011. Oversikten omfatter beskrivelse av tidligere vedtatte

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Risikovurdering Vedlegg 1 1. Tertial 2011 Vedlegg til styresak 47/2011 Ledelsens gjennomgang Oslo universitetssykehus 1. tertial 2011 - risikovurdering. Side 1. Risikovurdering 1.

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per november) Oktober 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per november) Oktober 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 129/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per november) Oktober 2011 Utvalgte nøkkeltall Rapportering

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 010/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2016 - Risikovurdering Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus AS Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Akershus Universitetssykehus HF Dato: 29.03.2011 Deres ref.:

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Presentasjon styret Helse Sør-Øst RHF 25.10.12

Presentasjon styret Helse Sør-Øst RHF 25.10.12 Oslo universitetssykehus HF Presentasjon styret Helse Sør-Øst RHF 25.10.12 Oslo universitetssykehus per mai 2012 Administrerende direktør Bjørn Erikstein Økonomi, juridisk og IKT Morten Reymert (viseadm

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Økonomidirektør Vedlegg: SAK 136/2009 BUDSJETT 2010 1. Bakgrunn Styret ble forelagt en redegjørelse

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Nærhetsbehov slik vurdert av klinikkene i spørreundersøkelsen

Nærhetsbehov slik vurdert av klinikkene i spørreundersøkelsen Sterilen Karen Kardiologisk Lungeen Thoraxkirurgisk AKUTTKLINIKKEN AKU - Akuttmottak 4 0 2 2 3 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 AKU - Avdeling for anestesiologi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Dato 22.september 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 082/2011 29.9.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Årsplan for styret 2011 Oslo universitetssykehus HF

Årsplan for styret 2011 Oslo universitetssykehus HF Årsplan for styret 2011 Oslo universitetssykehus HF Oppdatert; 23.09.2011 08:56 17.2.2011 Ledelsens gjennomgang 3 tertial 2010 Aktivitets og økonomirapport for desember og året 2010 Årlig melding Oppdrag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. mai 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Direksjonssekretær Sakliste SAK 36/2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF Styremøte 28.01.2013 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Risikorapportering 2. Kart over Aker

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26. oktober 2010 Dato møte: 28. oktober 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital HF - Organisering og dimensjonering Fase II

SAKSFREMLEGG. Mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital HF - Organisering og dimensjonering Fase II Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 18/15 Mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital HF - Organisering og dimensjonering Fase II Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Vedlegg: HR Direktør. Ingen SAK 13/2013 BEMANNINGSUTVIKLING I OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS 2010-2012 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehusets hovedoppgaver

Sykehusets hovedoppgaver OUS, juli 2016 Sykehusets hovedoppgaver Pasientbehandling Forskning Utdanning av helsepersonell Pasient og pårørendeopplæring Oslo universitetssykehus Består av tidligere Rikshospitalet, Radiumhospitalet,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Klinikkleder Medisinsk klinikk, Viseadministrerende direktør samhandling og internasjonalt arbeid

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Fagdirektør Vedlegg: SAK 72/2014 ARBEID MED PASIENTFORLØP - PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Mandat for Idéfase, arealtiltak på Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, = pedisk klinikk, = Medisinsk divisjon, = Kvinneklinikken, PHV =Psykisk helsevern, = Barne og ungdomsklinikken, DST =

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

Sykehusets hovedoppgaver

Sykehusets hovedoppgaver Oslo universitetssykehus, februar 2017 Sykehusets hovedoppgaver Pasientbehandling Forskning Utdanning av helsepersonell Pasient- og pårørendeopplæring Oslo universitetssykehus Består av tidligere Rikshospitalet,

Detaljer