Antibiotika en innføring. Dagfinn Skaare AFA-kurset November 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antibiotika en innføring. Dagfinn Skaare AFA-kurset November 2013"

Transkript

1 Antibiotika en innføring Dagfinn Skaare AFA-kurset November 2013

2 Agenda Historikk Definisjoner og begreper Antibakterielle midler Angrepspunkter Opprinnelse Farmakokinetikk Antibakterielt spekter

3 Kilder Presentasjon av Yngvar Tveten Walsh C. Antibiotics. Actions, origins, resistance ASM Press. ISBN Lingaas E. Antibakterielle og antimykotiske midler. I: Degré M, Hovig B, Rollag H (red). Medisinsk mikrobiologi, 3.utg Gyldendal Akademisk. ISBN NB! Noe upresis mht antibakterielt spekter. Bruk EUCAST brytningspunkter og Expert rules (intrinsic resistance, exeptional phenotypes)

4 Historikk 1907 Ehrlich tester arsenforbindelser 1911 Salvarsan tas i bruk mot syfilis (toksisk) 1932 Domagh: Museforsøk med sulfonamid 1935 Lansering av Prontosil 1928 Flemings observasjon 1940 Florey & Chain: Museforsøk 1941 Første pasient behandles 1944 Masseproduksjon 1945 Nobelpris Fleming, Florey & Chain

5 Definisjoner Antibiotika er kjemiske substanser som produseres naturlig av mikroorganismer og som i høy fortynning dreper eller hemmer vekst av andre mikroorganismer Kjemoterapeutika er syntetisk fremstilte midler med tilsvarende effekt Antiseptika betegner midler til lokal (topikal) behandling ved applikasjon på hud/slimhinner

6 Effekt - 1 Baktericid forårsaker bakteriedrap Bakteriostatisk stopper vekst og/eller formering Mikrobe- og konsentrasjonsavhengig Enkelte primært bakteriostatiske midler kan ha baktericid effekt hvis konsentrasjonen blir høy nok Et middel kan ha baktericid effekt på én mikrobe og bakteriostatisk på en annen

7 Effekt - 2 Hva har størst betydning for terapeutisk effekt? Tid Varigheten av eksponering for konsentrasjoner over MIC (t>mic) Konsentasjon Total eksponering for konsentrasjoner over MIC (AUC>MIC) Maksimal konsentrasjon over MIC (Cmax>MIC)

8 Angrepspunkter Proteinsyntese: Aminoglykosider Makrolider Linkosamider Streptograminer Tetracykliner Oxazolidinoner Steroidantibiotika Amfenikoler Cellevegg: Betalaktamer Glykopeptider Cellemembran: Lipopeptider Folsyresyntese: Trimetoprim, sulfonamider RNA: Rifamyciner DNA: Kinoloner Nitrofuraner Nitroimidazoler Yttermembran: Polymyksiner

9 Celleveggen

10 Peptidoglykaner Nødvendig for normalt fungerende cellevegg Mer peptidoglykan i celleveggen hos Gram-positive bakterier ( lag) enn Gram-negative (1-2 lag) Består av polysakkaridkjeder med to sakkarider; NAG og NAM; bundet sammen med peptidkjeder Innkorporering av nye NAG-NAM-peptidkomplekser katalyseres av enzymet transglykosylase Kryssbinding av peptider (NAM-NAM) katalyseres av transpeptidaser = penicillinbindende proteiner (PBP) 10

11 Celleveggsantibiotika Glykopeptider og betalaktamer hemmer ulike trinn i peptidoglykansyntesen: Glykopeptider danner komplekser med sidekjedene i NAM-peptidet og hemmer binding til peptidoglykanet Betalaktamer binder seg til PBP og hemmer kryssbinding

12 Glykopeptider Produseres naturlig hos actinomycetes i jord Vankomycin: Amycolatopsis orientalis (1958) Teikoplanin: Actinoplanes teichomyceticus Store polare molekyler som stanses av Gram-negativ yttermembran kun virksomme mot Gram-positive I hovedsak baktericid, bakteriostatisk mot enterokokker God distribusjon (iv) Absorberes ikke fra mage-tarm (C.difficile enteritt) Obs nefrotoksisitet og ototoksisitet

13 Betalaktamer Felles struktur: Betalaktamringen - essensiell for effekt Strukturelle likheter med peptidkjeden i NAG-NAMpeptidkomplekset Binder seg til og hemmer PBP Modifisert R-sidekjede gir ulik PBP-spesifisitet, antibakterielt spekter og farmakokinetikk Illustrasjon: Wikipedia

14 Penicillinbindende proteiner (PBP) Bakterier har flere PBP med ulik funksjon Nummereres etter molekylvekt Gram-negative: Hemming av de forskjellige PBP gir ulike og forutsigbare morfologiske endringer PBP 1A/B, 2 og 3 er essensielle og hemming av disse er letale for bakterien, i motsetning til PBP 4, 5 og 6 Letalitet forårsakes av bakteriolyse (høyt intracellulært osmotisk trykk)

15 Betalaktamer Penicilliner Penicillium notatum og Penicillum chrysogenum (uten R-kjede) Naturlige (benzylpenicillin) og semisyntetiske (modifisert R-kjede) Ulike egenskaper (spekter, bla-følsomhet, syrestabilitet m.v.) Cefalosporiner Cephalosporium acremonium Semisyntetiske, penicillinasestabile Generasjon 1-4 (5?); ulikt spekter og cefalosporinase-følsomhet Monobaktamer Bakterielt opphav, Gram-negativt spekter Karbapenemer Bredt spekter, cefalosporinasestabile

16 Folsyresyntesen Folsyre er en viktig kofaktor i DNA- og RNA-syntesen Bidrar i dannelse av forstadier til nukleinsyrebasene pyrimidin og purin Sulfonamid og trimetoprim hemmer enzymer på ulike stadier i folsyresyntesen Synergistisk effekt bakteriostatisk hver for seg, baktericid i kombinasjon

17 Folsyresyntesen

18 Sulfonamider Konkurrerer med para-aminobenzoat (PABA) om enzymet dihydropteroatsyntetase (DHP) Kjemoterapeutika med bakteriostatisk effekt Fordeles godt til vev og kroppsvæsker Relativt bredt antibakterielt spekter Kun effekt på mikrober som må produsere egen folsyre Enterokokker er naturlig resistente I Norge: Kun registrert sulfamethoxazol (i kombinasjon med trimetoprim) i gruppe J01 J04: Sulfonamidderivat; Dapson (lepra, malaria, toksoplasmose, Pneumocystis jirovecii)

19 Trimetoprim Syntetisk fremstilt Hemmer enzymet dihydrofolatreduktase (DHFR) Bakteriostatisk effekt, bredt antibakterielt spekter Høye konsentrasjoner i urin (70% første døgn, totalt >90% ila 4-5 døgn) Kombinert med sulfa også god vevsdistribusjon og baktericid effekt Trimetoprim: Ukomplisert cystitt Trimetoprim-sulfametoksazol: Øvre og kompliserte UVI, andre parenkyminfeksjoner

20 DNA og RNA DNA Replikasjon DNA Transkripsjon RNA Translasjon Protein Nitrofuraner Nitroimidazoler

21 Topoisomeraser Enzymer som håndterer DNA supercoiling Nødvendige for at DNA skal få plass i bakterien og for replikasjon og transkripsjon uten floker F.eks E.coli er 1-2 µm og inneholder 1100 µm DNA Fire ulike topoisomeraser med ulik funksjon (DNA gyrase = topoisomerase II) h"p://www.nature.com/nrmicro/journal/v3/n2/images/nrmicro1088- i1.gif

22 Kinoloner Syntetisk fremstilt (kjemoterapeutika) Inndeles i generasjoner (1-4) 1.gen: Nalidiksinsyre, 2.gen: Ciprofloxacin, ofloxacin Generasjon 2-4: Fluorokinoloner Hemmer DNA-replikasjon via hemming av topoisomeraser Gram-negative: DNA-gyrase (topoisomerase II) Gram-positive: Hovedsakelig topoisomerase IV Bactericid effekt (forutsatt intakt RNA- og proteinsyntese) God distribusjon og bredt antibakterielt spekter

23

24 Nitrofuraner Nitrofurantoin lansert 1953 Nedbrytningsprodukter som skader DNA Kjemoterapeutikum med bakteriostatisk effekt Bredt antibakterielt spekter Proteus og Pseudomonas naturlig resistente Høy konsentrasjon i urin (ikke ved nyresvikt) Kun indisert ved ukomplisert cystitt

25 Nitroimidazoler Naturlig hos Streptomyces (azomycin) 1960 Metronidazol: Syntetisk derivat Aktiveres i mikroben ved reduksjon til ustabilt intermediat som destruerer DNA og hemmer DNA-syntesen Aktivt mot anaerobe og mikroaerofile bakterier i tillegg til parasitter

26 Proteinsyntesen DNA Transkripsjon RNA Translasjon Protein Amfenikoler Steroidantibiotika

27 Proteinsyntesen Foregår i ribosomer (membranbundne og i cytoplasma) Ribosomene består av to subenheter 50S subenheten: 30 proteiner + 23S rrna + 5S rrna 30S subenheten: 20 proteiner + 16S rrna mrna koder for aminosyresekvensen til proteinet trna transporterer aminosyrer til ribosomet

28 Proteinsyntesehemmere De fleste proteinsyntesehemmer er bakteriostatiske unntatt aminoglykosider Selv om humane ribosomer er annerledes enn bakterielle er det en viss kryssreaktivitet toksisitet Spesielt problematisk for aminoglykosider (oto- og nefrotoksisitet) og oxazolidinoner (benmargshemning)

29 Aminoglykosider Både naturlig forekommende og syntetiske substanser Streptomyces spp: -mycin / Micromonospora spp: -micin Hemmes av lav ph og av surfactant Bactericid effekt mot Gram-negative aerobe stavbakterier (inkl Pseudomonas) og stafylokokker Synergi med celleveggsantibiotika

30 Tetracykliner Naturlig hos Streptomyces spp. Omfatter tetracycliner og glycylcycliner (tigecyclin) Bakteriostatisk effekt Bredt antibakterielt spekter, inkl mykoplasmer, klamydier, rickettsier og spiroketer Danner chelater med metallioner (Ca, Mg, Al, Fe) Tigecyclin (FDA 2005): Økt spekter, mindre resistensutsatt

31 Makrolider Naturlig hos Streptomyces-arter (erytromycin), semisyntetiske derivater (klaritromycin) og rene kjemoterapeutika (azitromycin) Konkurrerende binding med linkosamider og amfenikoler (anergi) Stor gruppe med varierende farmakokinetikk I hovedsak bakteriostatisk effekt Relativt bredt virkningsspekter (inkl atypiske bakterier) Enterobakterier naturlig resistente (permeabilitetsbarriere) H. influenzae naturlig resistent (effluks)

32 Lincosamider Naturlig hos Streptomyces lincolnensis Norge: Klindamycin (halvsyntetisk) Hemmer også produksjon av bakterielle toksiner Konkurrerende binding med makrolider og amfenikoler (anergi) Bakteriostatisk effekt God vevsdistribusjon Virksomt mot Gram-positive aerobe kokker (ekskl enterokokker) og anaerobe bakterier

33 Amfenikoler Kloramfenikol: Naturlig hos Streptomyces venezuelae Første helsyntetiske antibiotikum Konkurrerer med makrolider og linkosamider om ribosombinding (anergi) Bredt antibakterielt spekter Bakteriostatisk (kan være baktericid ved høy konsentrasjon) God vevsdistribusjon Benmargsdepresjon, hemmet erytropoiese, gray baby

34 Steroidantibiotika Fusidinsyre: Isolert fra soppen Fusidium coccineum Bactericid effekt Virksomt mot stafylokokker og Gram-positive staver Benyttes mest til lokal bruk God vevsdistribusjon ved systemisk administrasjon

35 Oxazolidinoner Linezolid (Norge 2005) I hovedsak bakteriostatisk effekt Hovedsakelig Gram-positivt spekter (inkl anaerober) God distribusjon til vev og kroppsvæsker Alternativ mot MRSA, VRE, PNSP

36 Angrepspunkter Proteinsyntese: Aminoglykosider Makrolider Linkosamider Streptograminer Tetracykliner Oxazolidinoner Steroidantibiotika Amfenikoler Cellevegg: Betalaktamer Glykopeptider Cellemembran: Lipopeptider Folsyresyntese: Trimetoprim, sulfonamider RNA: Rifamyciner DNA: Kinoloner Nitrofuraner Nitroimidazoler Yttermembran: Polymyksiner

Historien om antibiotika 2502 7

Historien om antibiotika 2502 7 MEDISINSK HISTORIE Medisinsk historie Historien om antibiotika 2502 7 SAMMENDRAG Utviklingen av kjemiske forbindelser for behandling av infeksjoner kan deles i tre perioder. Først oppdagelsen av alkaloidekstrakter

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151 Antibiotikabruk i sykehus Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014 Kortversjon IS-2151 Forord Denne kortversjonen er basert på fullversjonen av Nasjonal faglig retningslinje

Detaljer

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Nasjonale faglige retningslinjer IS-2030 Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-xxxx Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml.

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobramycin B. Braun 1 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Tobramycin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Tobramycin

Detaljer

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Antibiotikaresistens Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Hva er antibiotikaresistens? Antibiotikaresistens En mikrobes evne til å motstå virkningen av antibiotika

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

Kompendium i Bioteknologi (TBT4170)

Kompendium i Bioteknologi (TBT4170) Kompendium i Bioteknologi (TBT4170) Det følgende er en oppsummering av emnet TBT4170 Bioteknologi på NTNU basert på pensumboka Biotechnology for Beginners av Reinhard Renneberg, og forelesninger. Det ble

Detaljer

Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Azyter 15 mg/g øyedråper, oppløsning i endosebeholder 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert gram oppløsning inneholder 15 mg azitromycindihydrat tilsvarende 14,3 mg azitromycin.

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Cilox 3 mg/ml øyedråper, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin Hjelpestoffer:

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy MASTEROPPGAVE I FARMASI Sølvi Merete Karlsen 2007/2008 Avdeling for farmakologi Institutt for farmasi Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Norwegian Journal of Epidemiology 2001; 11 (1): 61-65 61 Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Lars Småbrekke Regionalt legemiddelinformasjonssenter Nord-Norge

Detaljer

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette.

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Introduksjon til Biokjemi. Ingar Leiros, Institutt for Kjemi, UiT

Introduksjon til Biokjemi. Ingar Leiros, Institutt for Kjemi, UiT Introduksjon til Biokjemi Ingar Leiros, Institutt for Kjemi, UiT Biokjemi Biokjemi (Wikipedia): -Studien av de kjemiske prosesser i levende organismer, eller sagt på en annen måte; det molekylære grunnlaget

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobrex Depot 3 mg/ml depotøyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 3 mg tobramycin. Hjelpestoffer: 1 ml oppløsning

Detaljer

Ett gram gel inneholder 10 mg (1 %) klindamycin (som klindamycinfosfat) og 0,25 mg (0,025 %) tretinoin.

Ett gram gel inneholder 10 mg (1 %) klindamycin (som klindamycinfosfat) og 0,25 mg (0,025 %) tretinoin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zalna 10 mg/g/0,25 mg/g gel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett gram gel inneholder 10 mg (1 %) klindamycin (som klindamycinfosfat) og 0,25 mg (0,025 %) tretinoin. Hjelpestoffer

Detaljer

Tema Antibiotika og resistens

Tema Antibiotika og resistens I Norge har vi hatt en restriktiv holdning til antibiotikabruk, og resistensforekomsten her i landet er lav sammenliknet med forekomsten i de fleste andre land. Allikevel er behandlingsresistente infeksjoner

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Legemiddel Ved drektighet Ved laktasjon

Legemiddel Ved drektighet Ved laktasjon 1 Informasjonen i denne tabellen er hentet fra lærebøker og fra preparatomtaler (se referanseliste på siste side). Det er referert til preparatomtaler for alle antibakterielle preparater som er markedsført

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Tygacil 50 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert 5 ml Tygacil hetteglass inneholder 50 mg tigecyklin.

Detaljer

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Av Marianne Råen En avhandling innlevert til Høgskolen i Buskerud for graden Master i synsvitenskap.

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Oppdrag utført av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Delrapport: Gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser KARTLEGGING

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. årgang Senhøst i Våland skogen, Stavanger Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

1 ml inneholder 1 mg deksametasonnatriumfosfat og 5 mg kloramfenikol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1

1 ml inneholder 1 mg deksametasonnatriumfosfat og 5 mg kloramfenikol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 1. LEGEMIDLETS NAVN Spersadex med kloramfenikol øyedråper, oppløsning 1+5 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 1 mg deksametasonnatriumfosfat og 5 mg kloramfenikol. For fullstendig

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Smittevernkonferanse Hamar 23. oktober 2014 Bredo Knudtzen, seniorrådgiver Avdeling for allmennhelsetjenester 27.10.2014 1 Hvorfor fokus på antibiotikaresistens?

Detaljer

Høgskolen i Hedmark KAN SÅRTILHELINGEN BEDRES VED BRUK AV HONNING I DECUBITUS? Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse og idrettsfag

Høgskolen i Hedmark KAN SÅRTILHELINGEN BEDRES VED BRUK AV HONNING I DECUBITUS? Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse og idrettsfag Høgskolen i Hedmark KAN SÅRTILHELINGEN BEDRES VED BRUK AV HONNING I DECUBITUS? Inga Sørlie Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse og idrettsfag Avsluttende eksamen i sykepleiefaget, 6 semester Vår 2007

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Biologisk kjemi Vårsemesteret, 2012. Åpen Forfatter: Mette Figenschou (signatur forfatter) Fagansvarlig: Grete Jonsson

Detaljer