Enhetens oppgaver og aktuelle satsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enhetens oppgaver og aktuelle satsninger"

Transkript

1 Enhetens oppgaver og aktuelle satsninger Orientering Driftskomiteen, Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

2 Enhet Kommunalteknikk Nytt fra 2012: Utvikling og forvaltning av kommunale tomter (bolig / næring), friluftsareal m.m. er lagt til enheten; ᴥ dvs. all teknisk og grønn infrastruktur Kommunalteknikk Fagseksjon Veg, park, parkering Fagseksjon Vann / Avløp Fagseksjon Utvikling og forvaltning Kommunale tomter (bolig / næring) cc Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

3 Enhet Kommunalteknikk har ansvaret for planlegging, utvikling, forvaltning og drift av: Vann- og avløpsanlegg o o o Vann; Overvåkning av nedbørsfeltet til drikkevannskilden og vannkilden, vannbehandling, transportsystem og driftsrutiner. Sikkerhet i mengde og kvalitet. Dvs. Nok, sunt og godt drikkevann. Avløp; Planlegge, bygge og drifte avløpsledninger, pumpestasjoner og renseanlegg slik at det ikke fører til utslipp i lokale vassdrag ved normal driftssituasjon. Lage internkontrollsystem og beredskapsplaner for å hindre utslipp som fører til lukt og uhygieniske forhold på eiendom, nærmiljø. og overvann. Kommunale veger og parkeringsplasser o Aksellastrestriksjoner, Bompenger, Brøyting/strøing, Parkering, Ruteplanlegger, Skoleskyss, Tilrettelagt transport, Trafikkinformasjon, Trafikksikkerhet, Planlegging/bygging veg, gang-/ sykkelvei, Vegvedlikehold Tomteutvikling o o Tomte-/arealutvikling for bolig, næring, friområder, friluftsområder, parkanlegg Kjøp av areal, planlegging og utbygging (veg, vann, kloakk) av tomtearealer, ledelse av utbyggingsprosjekt, markedsføring, salg av ferdig opparbeidede tomter, inngåelse av kontrakter Vann i springen koster deg 1 øre pr liter (på flaske i butikk ca 20 kroner!) Sektor Vann består av 230 km hovedvannledninger, 10.høydebasseng, 19 pumpestasjoner og 3 vannbehandlingsanlegg Hovedplan Vann: I perioden skal det investeres 35 millioner kroner. Sektor Avløp: Består av 300 km hovedledninger, 74 pumpestasjoner og 5 renseanlegg. Hovedplan Avløp: I perioden skal det investeres 60 millioner kroner. Å jobbe med vann og avløp innebærer å få jobbe med kjemi, biologi, maskinteknikk, anleggsteknikk, hydraulikk, automasjon, beredskap og sikkerhet. Gatebruksplan Hovedplan/Trafikksikkerhetsplan > gang-/sykkelveier, parkering/ladestasjon elbil Lyssetting Parkaksen Sittebenker langs veg, stier, boligområder Eidsbotten/Moan; Ny bru v/ sjeteen(snekkarberget bru) Sykkelanlegg/velodrom Levanger Sør Tindbuen, Åsenfjorden Ny park Levanger Stadion Boligtomter; Næringsareal o Forvaltning, utvikling og salg av regulert areal til næringsformål på Rinnleiret Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

4 Bolyst Nærhet Til flyplass Til «storby» Trygghet - Sykehus - Full barnehagedekning Engasjement Engasjerte bygder Aktivt og rikt idretts- og musikk/kulturliv Arbeidsplasser Omdømme Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

5 Samhandling Trygghet eksempler forebyggende tiltak Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

6 Tverrfaglig - Helhetlig Levanger kommune Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

7 Tverrfaglig samarbeid.. Organisering all teknisk og grønn infrastruktur samlet (fra ) Tomteutvikling i egen regi (fra ) Fremstå som en kommune Vi, Enhet kommunalteknikk, løser ikke utfordringene alene (jfr Plan/Byggesak!) Plantyper: Kommunedelplan, reguleringsplan (hensynssoner!) / bebyggelsesplan, Vei/VA-hovedplan (infrastruktur) Prosesser(PBL ++) Rutiner; Forhåndskonferanse (plan) interne planmøter.. Utbyggingsavtaler Fokusområder Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

8 Fokus på. v/ ekstremnedbør/havnivå/springflo/ras/flom/ras/smeltevann.. Avskjærende grøftesystemer (veier bygger inn flomveier på åkerareal..) Bruk av bekkeløp Overbelastet RA og ledningsnett: Separering (overvann til off. nett bør minimaliseres håndtere lokalt) Takvann til terreng/grunn Flomveier(gang-/sykkelveier..) v/ kraftig nedbør Flomveger inn i kommunedelplan / reg.planer (gater, dammer / fordrøyning, bekker..) 1 Infiltrasjon(grøntplan) 2 Fordrøyning 3 Flomvei Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

9 Lokal overvannshåndtering Eks: en parkeringsplass trenger ikke være asfaltert (heller steinlagt?) Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

10 Levanger Stadion - tiltak for å endre utløp av overvann( ) Høst 2011: Springflo og flomtopp samtidig Konsekvens; Tilbakeslag mot kjellere, Tommen Gram, Levanger Stadion (framtidig park-skal skal heves ca 1 m) Flo ofte kortere varighet enn flom Framtid: Overvann ledes ut i Eidsbotn Eidsbotn 710 PE No Dig (Olimb aug. 2012) Levanger Stadion Levangerelva Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

11 Husholdningens utgifter, andel VA: 0,8%! Hovedplan Vann/Avløp(tiltak) - Gebyr VA (%) Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

12 Kommunedelplan; Oppstart Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø Elva går midt gjennom rundkjøringa! Pinoso i Spania okt Anlegg Infrastruktur Samfunnssikkerhet Miljø Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

13 Hovedoversikt kommunale tomteområder noen grep siste ¾ år Falstadberget Gottås Vollamarka Kjønstadmarka 1 Kleivan, Trinn 1 Kleivan, Trinn 2 Kjønstadmarka 2 Markabygda Ytterøya Bjørklia (vs Nossum) Havna, sentrum Holåsen Vest Fossingtrøa ; ca ; ca 5 Vår 2013; ca ,14 > 600 Inkl. private; > 1000 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

14 Falstadberget, Ekne Ferdig reguleringsplan Infrastruktur ferdig Byggeklare tomter, frittliggende eneboliger Rest: 6-7 tomter Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

15 Gottås, Ronglan Regulert for frittliggende eneboliger - 78 boenheter Solgt: 10 tomter Ledig: 2 byggeklare tomter i trinn 1 (reserverte) Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

16 Vollamarka, Åsen 7 ledige eneboligtomter Sept. 2012; Ferdig prosjektert vei/vann/kloakk Salgsklart for 4 av de 7 siste tomtene 2013 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

17 Kjønstadmarka 1 Utlagt for salg 2011; 36 stk eneboligtomter Rest: 2 (begge er reservert) + flere felt for konsentrert bebyggelse (privat regi) se eks. B3 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

18 Kleivan (Okkenhaug), trinn 1 Trinn 2 (2013) 1 ledig(reservert) tomt Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

19 Kleivan (Okkenhaug), trinn 2 Trinn 1 10 tomter Nå (høst 2012): Justering; bredere internveier Ferdig prosjektert infrastruktur (Veg- VA) Anbud mottatt Legges ut for salg 2013 Etappevis utbygging Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

20 Kjønstadmarka 2 ca 250 boenheter (eneboliger, kjedahus, rekkehus, tomannsboliger og firemannsboliger) Forhåndskonferanse Varsling/annonsering planoppstart uke 9, 2012 Planprosess regulering 1-2 år Byggeklart 2014/15 Levanger kommune Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

21 Bjørklia (v/ Nossum) Kommunen kjøpte areal i 1981 (plan: videre utbygging etter Høgberget) Jernbaneverket jobber nå med å stenge planovergangen (reguleringsplan + tiltak 2013) Levanger kommune er i dialog på dette tiltaket Samordnes med framtidig boligfelt Bjørklia (bl.a. framtidig gang-/ sykkelvei) Statens Vegvesen har planer på avlastningsvei (men når?) Pr dato; Blanke ark (men det jobbes med alternativer på tilførselsveier, gang-/ sykkelveier..) Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

22 Holåsen Vest Mulighetsstudie Forhåndskonferanse med planmyndighetene vår 2012 Dialog/prosess med grunneierne vinter/vår/sommer Areal: Kjøp: ca. 200 dekar Levanger kommune eier: ca. 230 dekar Potensiale; boliger (eneboligtomter + feltutbygging) Planprosess; ca.2 år(vi har ikke startet enda) Vi starter med «blanke ark» Byggestart 2015? Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

23 På toppen av Skogns tak! Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

24 Fossingtrøa, Åsen Revidert reguleringsplan til politisk behandling høst 2012 Frittliggende eneboligtomter(15) + konsentrert bebyggelse (ca. 8 leiligheter) Bestilt prosjektering Veg-VA, anbud høst 2012 Forventet salgsklart 2013 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

25 Leilighetsbygging frigjør en god del eksisterende eneboliger i markedet Havna 2012; konsentrert bolig næring ca boenheter Levanger kommune Lk en av flere aktører på tomte-/boligutvikling! Sjøgt. 33 c: 15 boenheter Maja Eiendom; «Levanger Brygge» Sagbrukstomta / Trekanten/Frol..; Stiklestad Eiendom (20 boenheter) Levanger Sør; Berg Eiendom: konsentrert bolig/næring ca 125 boenheter Utbyggingsavtaler EKSEMPLER! Mange andre private utbyggere innen boliger / leiligheter; Spredt boligbygging; - ca 90 boliger Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

26 Markedsføring Kommunens hjemmeside: Helsides annonse i regionens aviser sommer 2012 Nettkampanje: Egen eksponering på + Start 1. oktober Salgsprospekter for hvert område, bl.a. på Markedet Næringsliv Arbeidsplasser Tjenestetilbud Kultur Bolyst Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

27 Nettkampanje «Kom hjem du også!» Består av 5 hjem vendte «Levangsbygg», som alle har funnet drømmejobben. Målet med kampanjen: Selge flere boligtomter. Om 2-3 år skal mange nye tomter legges ut for salg, vi trenger å vekke lysten til å flytte hjem nå. Vekst i Levanger. Tilflyttere med høy kompetanse. Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

28 Har valgt å bruke LA.no og. Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

29 . Finn.no Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

30 Litt fakta om kampanjen: Kampanjen startet 1. Oktober. Har valgt å annonsere i 3 perioder, første periode vil være Oktober og November. Alle lesere av kampanjen fases inn på Levanger kommune (Tomteutvikling) sin hjemmeside. Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

31 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

32 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken / Orientering Driftskomiteen-Enhetens oppgaver

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Frokostmøte Boligutvikling, Dagens situasjon i Levanger Markedsplassen Levanger, 13.11.2012 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken /

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Saneringsplan. Avløp. Tiltak 2008-2011 L E V A N G E R. K o m m u n a l t e k n i k k K O M M U N E. .. sanere = å gjøre sunn!

Saneringsplan. Avløp. Tiltak 2008-2011 L E V A N G E R. K o m m u n a l t e k n i k k K O M M U N E. .. sanere = å gjøre sunn! L E V A N G E R K O M M U N E K o m m u n a l t e k n i k k Saneringsplan Avløp Tiltak 2008-2011.. sanere = å gjøre sunn! Foto: Hanne Holthe Munkeby Levanger kommune, Kommunalteknikk Side 2 av 21 Saneringsplan

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

SAMMENDRAG ANBEFALING (Mandatets pkt. 7)

SAMMENDRAG ANBEFALING (Mandatets pkt. 7) 11. mai 2011 1 SAMMENDRAG ANBEFALING (Mandatets pkt. 7) Politisk organisering Gruppa anbefaler at formannskapet velges ansvarlig for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder næringstomter, boligtomter,

Detaljer

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Høringsdokument Innholdsfortegnelse FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. SAMMENDRAG... 3 1 ORIENTERING OM PLANARBEIDET... 4 2

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Digitalt ledningskart for vann og avløp, Neset renseanlegg Vedtatt 1. September 2011 av kommunestyret Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser... 3 3 Mål for vann

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE Sak 83/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 77/12 Arkivkode: Arkivsaksnr: 12/1810 Saksbehandler: Sigve A. Laugsand Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN

Detaljer

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. ORGANISERING OG LOKALISERING... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 5 4. SELSKAPETS AMBISJONER OG EIERSTRATEGI... 5 5. AKTIVITETER I

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021

FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 FELLES HOVEDPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I DRAMMENSREGIONEN 2010-2021 - En strategisk temaplan om helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning Rådmennenes planforslag 22.oktober 2009 1 Innhold Drammensregionen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Utvidet bruk av utbyggingsavtaler

Utvidet bruk av utbyggingsavtaler Marit Ekne Rud og Berit Nordahl Utvidet bruk av utbyggingsavtaler Fortellingen om utbyggingen på Neskollen 372 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 372 Marit Ekne Rud og Berit Nordahl Utvidet bruk av utbyggingsavtaler

Detaljer

Forord... 2. Attraktivitet, bolyst. Ringerike i tall... 6. Visjon og mål... 8. Arealdelen... 11. Kommuneplankart. Kommuneplanbestemmelser

Forord... 2. Attraktivitet, bolyst. Ringerike i tall... 6. Visjon og mål... 8. Arealdelen... 11. Kommuneplankart. Kommuneplanbestemmelser R i n g e r i k e k o m m u n e KOMMUNEPL AN 2007 2019 Kortversjon Innhold 3 Forord.................. 2 Attraktivitet, bolyst og positiv identitet...... 3 Ringerike i tall......... 6 Visjon og mål..........

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2.

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Årsrapport 2011 Året 2011 I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Året har sine skiftende årstider og prosjekter har sine

Detaljer

Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune

Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger. 13. november 2006. Arne U. Hoff PTL. Side 1 av 27. Skrevet av: Arne U. Hoff Dato: 14.11.

Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger. 13. november 2006. Arne U. Hoff PTL. Side 1 av 27. Skrevet av: Arne U. Hoff Dato: 14.11. Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger 13. november 2006 Arne U. Hoff PTL Side 1 av 27 Innhold OM OPPDRAGET LEVANGERS HAVNEOMRÅDE HVA GJØRES I ANDRE BYER? UTGANGSPUNKT PR MAI 2006 INTERESSENTANALYSE

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp Planprogram Hovedplaner vann og avløp Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) ble etablert 1. juli 2014 og eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Selskapets formål er å utføre offentlige

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31 TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon Dato: 2012-05-31 Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan - Avløp

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel:

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer