11 Tertialrapport nr. 2 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11 Tertialrapport nr. 2 1"

Transkript

1 11 Tertialrapport nr. 2 1

2 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER Styringssystemet Overordnet vurdering av status per 2. tertial SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE Oppvekst og opplæring Velferd helse og omsorg Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv Næringspolitikk Samferdsel og teknisk infrastruktur Beredskapsarbeid Boligpolitikk MEDARBEIDERE Rekruttere og beholde Nærvær Kompetanseutvikling Seniorpolitikk Verdiimplementering Personalpolitisk strategi INFORMASJON OG INTERNE SYSTEMER Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet Tjenester på nett Elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten IKT i barnehagen og grunnopplæringen Geografisk informasjon Innkjøp og elektronisk handel Arkivering, saksbehandling og elektronisk forvaltning Infrastruktur, arkitektur og utstyr Fri programvare Grønn IKT Styringssystemer og strategisk IKT-ledelse Interkommunalt IKT samarbeid Kompetanseutvikling Informasjonssikkerhet ØKONOMI Status finansforvaltning Status driftsbudsjett for de enkelte enheter og forslag til justering Status investeringsprosjekter

3 5.4 Forslag til justeringer investeringsbudsjettet VERBALVEDTAK

4 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER 1.1 Styringssystemet Kommunen benytter en form for balansert målstyring i sin planlegging og rapportering, m.a.o. planlegging og rapportering også på andre forhold enn de rent økonomiske. Vi bruker fire områder i vårt styringssystem. Disse er: Samfunn, tjenester og brukere: Medarbeidere: Informasjon og interne systemer: Økonomi: Kommunens evne til å skape en god utvikling for lokalsamfunnet. Kommunens evne til å produsere tjenester som er tilpasset brukerne og deres behov, både kvantitativt og kvalitativt. Fra 2012 vil Samfunn bli skilt ut som eget fokusområde. Kommunens evne til å ta vare på, utvikle og bruke medarbeidernes engasjement og kompetanse Kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressursene. Kommunens økonomiske rammer og finansielle handlefrihet I vedtatt handlingsprogram er utvalgte strategier fra kommuneplanen løftet frem og aktuelle tiltak er knyttet opp mot disse. Tiltakene skal gjennomføres innenfor de foreslåtte budsjettrammene i planperioden Da det er vedtatt mange strategier med tilhørende tiltak, gis det ikke her en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak i tertialrapporten. Der det imidlertid er avvik mellom vedtatte strategier/tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Videre er strategier og tiltak med høy politisk fokus også trukket frem. 1.2 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2011 Netto driftsresultat Netto driftsresultat anslås til 15mill kroner for Dette er omtrent samme nivå som prognosen i rapporten for 1. tertial, men 5mill kroner lavere enn i opprinnelig budsjett. Årsakene til dette er hovedsakelig svikt i tilknytningsinntektene for vann og avløp, svikt i inntektene for byggesaksbehandling og bruk av disposisjonsfond. Enkelte enheter har i tillegg økte behov og må tilføres budsjettmidler. Dette dekkes imidlertid inn med innsparinger på andre enheter, slik at enhetene (eksklusive selvkostområder) totalt sett går i balanse. På bakgrunn av den negative utviklingen i netto driftsresultat, har rådmannen signalisert at de fleste enhetene bør oppnå en innsparing per på 1,5 % av egen ramme. Rentenivået forventes å holde seg lavt ut året og videre inn i 2012, noe som fører til en forventning om marginalt lavere renteutgifter enn hva som lå til grunn for budsjettet i Som et insentiv til god økonomistyring og kostnadseffektivisering ønsker rådmannen at de enheter som inneværende år har et mindreforbruk, tar dette med seg til påfølgende regnskapsår. Tilsvarende ønskes det at de enheter som inneværende år har et merforbruk, tar dette med seg til påfølgende regnskapsår. Det forutsettes at mer- eller mindreforbruket ikke knytter seg til endringer i forutsetningene for rammen. 4

5 Skatt og rammetilskudd Nytt anslag for skatteinngang for inntektsåret 2011 fra kemneren i Follo forventes klart i løpet av uke 43. Skatt og rammetilskudd forventes samlet å ligge på samme nivå som anslått i 1. tertial. Lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret er ferdigforhandlet og det var satt av tilstrekkelige midler til dekning av utgiftene. Nærvær Frogn kommune har per 2. tertial et totalt sykefravær på 7,5 %. Korttidsfraværet utgjør 1,6 % og langtidsfraværet utgjør 5,9 %. Sykefraværet ligger omtrent på samme nivå som for tilsvarende periode i Det jobbes kontinuerlig for å oppnå målet om et totalt sykefravær på 6 %. 5

6 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE Denne delen handler om fokusområdet samfunn, tjenester og brukere. Den bygger på kommuneplanens Mål- og strategidokument. Kun utvalgte strategier er her rapportert, enten det er tiltak som er nedprioritert eller det er aktuelle saker av særlig interesse. 2.1 Oppvekst og opplæring Strategi 1 - Sikre barn og unge et godt opplæringstilbud med fokus på grunnleggende faglige og sosiale ferdigheter og en opplæring tilpasset hver enkelt person Plan for språkstimulering og lese- og skriveopplæring har vært i bruk siden høsten 2004 og er en aktiv plan i skoler og barnehager. Fokus på lese- og skriveopplæring opprettholdes gjennom nettverket for leseveilederne. Lærere på mellom- og ungdomstrinn deltar på etterutdanning (Den andre leseopplæringa). Fire lærere tok videreutdanning i leseopplæring i siste skoleår, tre starter nå i høst. Den kommunale matematikkplanen Kulerammen er revidert. Den gjøres nå forpliktende fra barnehagen og ut ungdomsskolen. Planen ses i sammenheng med felles plan for 5-åringene i barnehagene som er utarbeidet og tatt i bruk. Matematikksenteret v/ Mona Røsseland har hatt ansvaret for etterutdanning for lærere på mellomtrinnet i vår og fortsetter med lærerne på ungdomstrinnet i høst. Fire lærere deltar på videreutdanning. Den kommunale handlingsplanen Ingen ut av rekka går er revidert. Planen har dreid fokus til arbeidet med å skape et godt psykososialt elevmiljø i tillegg til mobbeproblematikken. Samtlige skoler har kontinuerlig fokus på arbeid mot mobbing. Læringssamtale/elevsamtale er et viktig verktøy i lærings- og vurderingsarbeidet på skolene. Gjennom samtalene får eleven selv anledning til å si noe om egen læring. Samtalene fokuserer både på faglig og sosial utvikling. Videreutvikling av læringssamtalen henger tett sammen med LUV-prosjektet (Læring gjennom Underveis Vurdering). Samarbeidet vi hadde med IMTEC v/ Tone Guldahl i dette prosjektet er nå avsluttet. Prosjektet videreføres på den enkelte skole. Videreutvikling av tilpasset opplæring er et vedvarende arbeid. Skolene samarbeider tett med PPT for å finne gode løsninger for den enkelte elev. Skole og SFO på barneskolene har et tett samarbeid ved at det legges felles planer, bl.a. for ledelse, leksehjelp og lesing. Nå trekkes også SFO inn i den kommunale matematikkplanen. Alle skolene har et samarbeid med kulturskolen, noe som gir SFO-ene et bredere aktivitetstilbud. Biblioteket er en viktig arena og et godt tilbud for leseutvikling. Det foreligger ingen norm for hvor stor personalressurs som skal legges til biblioteket (ikke lovpålagt tiltak), hvordan skolene bemanner bibliotekene er derfor ulikt. Kvalitetssikringssystemet Kvalitetslosen fungerer ikke som forventet. Strategi 2 Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysiske, sosiale og faglige utvikling RUSH-planen (ruspolitisk handlingsplan) er vedtatt og ressursteam (tiltak i planen) er etablert. Ressursteamet har ansvar for å planlegge de øvrige tiltakene i planen, bl.a. Effekt som forutsettes iverksatt fra høsten. Den nye enheten for barn, unge og familier (BUF) er etablert. Barnevern, pedagogisk-psykologisktjeneste (PPT), familieteam, utekontakt, SLT-koordinator og helsestasjon hører inn under enheten. Skole og barnevern, skole og PPT har innarbeidete samarbeidsrutiner, men med ny enhet er det grunn til å se på om rutinene må fornyes. 6

7 Skolene har sammen med barnevernet utarbeidet en forpliktende samarbeidsavtale. I avtalen ligger bl.a. to felles møter vår og høst der samarbeidet vurderes. Strategi 3 - Sørge for et helhetlig og tilgjengelig tilbud til familier i krise BUF-enheten har delvis klart å opparbeide seg kompetanse som skal til for å kunne tilby familier hjelp i form av PMTO- og Marte-Meo veiledning. Enheten bruker familieråd aktivt og med gode resultater i barnevernsarbeidet. Metodikken er godt innarbeidet i barnevernet og ansatte har vært ute i andre kommuner og holdt kurs/informerte om arbeidet i Frogn. Familieteamet er innarbeidet som et ledd i forebyggende lavterskeltilbud for kommunes innbyggere. Strategi 5 - Sikre barn og unges reelle innflytelse på alle oppvekstarenaer og i planleggingsarbeidet Resultatene fra Elevundersøkelsen viser at skolene har utfordringer knyttet til elevmedvirkning og elevmedbestemmelse. Mye arbeid gjøres i forhold til elevråd og skolemiljøutvalg. Vurderingsarbeidet som gjøres på skolene har også fokus på elevmedvirkning og elevmedbestemmelse. Strategi 6 Sikre at de ansatte har den nødvendige faglige og sosiale kompetansen for å møte de nye utfordringene Arbeidet med å lage individuelle kompetanseutviklingsplaner er ikke kommet så langt som ønsket i enhetene. 2.2 Velferd helse og omsorg Strategi 1 - Utvikle et tilfredsstillende fleksibelt bo - og omsorgstilbud Prinsippene for bo-tilbud til fremtidens eldre ble behandlet i Oppvekst, omsorg og kultur og kommunestyret i juni Utvikling av omsorgsboliger for eldre fremmes som del av handlingsprogrammet De planlagte omsorgsboliger med heldøgns bistand til 10 unge voksne funksjonshemmede, fikk avslag på søknad om tilskudd fra Husbanken i Midlertidige løsninger for å møte brukernes behov i tiden uten omsorgsbolig med heldøgns bemanning, er iverksatt. Det er per tid 14 personer på venteliste. Ventelisten genererer et særlig stort trykk på avlastningstjenester, praktisk hjelp i hjemmet og aktivitet. Forslag til nye løsninger fremmes som del av handlingsprogrammet Hegre omsorgshus som bofellesskap for personer med diagnosen psykiatri/rus fremmes som forslag til handlingsprogrammet Dagsenteret for eldre (Sogsti dagsenter) blir flyttet til Grande sykehjem medio oktober. Flyttingen er forsinket pga utbrudd av MRSA. For å kunne gi et faglig forsvarlig omsorgstilbud til en av innbyggerne har kommunen måtte kjøpe en spesialplass i en annen kommune fra juni Strategi 2 - Utvikle nye arbeidsmetoder som bidrar til økt livskvalitet hos brukere av kommunens bo- og oppfølgingstjenester og som samtidig sørger for effektiv bruk av ressursene Bo-og oppfølgingstjenesten ambulerer ut til mange hjemmeboende, som har behov for bistand til å mestre hverdagen. Tjenesten er styrket med en ny stilling i 2011, og har nå 2,6 årsverk. Strategi 3 - Styrke forebyggende helsearbeid for barn, unge og eldre Mål for det forebyggende helsearbeidet ble vedtatt i OOK (sak 06/11) innenfor fokusområdene: muskel- og skjelettlidelser, psykisk lidelser og unge uføre. Det gjennomføres ulike forebyggende tiltak rettet mot eldre i regi av seniorkontakten i samarbeid med eldresenteret. 7

8 Frogn Frivilligsentral har i dag mange aktiviteter tilpasset alle innbyggere i Frogn og har styrket sin posisjon i lokalsamfunnet. Det er lagt opp til over en dobling av antall aktiviteter. Pr. dags dato er det tilknyttet ca 140 frivillige til sentralen, som alle bidrar på sin egen måte for å styrke det forebyggende arbeidet i Frogn kommune. Rusmiddelpolitisk handlingsplan (RUSH) gjennomføres iht planen. Kompetanse utvikles til å kunne identifisere problemer på et tidlig stadium. Ved korttidsavdelingen på Grande sykehjem arbeides det tverrfaglig for å hjelpe innbyggerne til å kunne bo hjemme så lenge som mulig. Korttidsavdelingen benyttes til rehabilitering, habilitering, avlastning og hjelp til tilrettelegging i hjemmet. Det er utført et omfattende arbeid for å begrense og forebygge videre smittespredning av MRSA etter utbrudd på Grande sykehjem i august. Situasjonen er nå under kontroll. Strategi 4 - Styrke tilbudet til voksne med psykiske lidelser ACT-team er iverksatt (Assertive Community Treatment/ aktivt oppsøkende behandlingsteam) for alvorlig psykisk syke. Kommunen avventer erfaringsrapport om tiltakets effekt. Frogn kommune har mottatt midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til en psykologstilling for å styrke psykisk helseteam. Målet er å kunne gi et lavterskeltilbud til psykisk syke personer ved å intervenere på et tidligere tidspunkt i forløpet, som vil øke den forebyggende effekten av sykdomsutviklingen. Frogn kommune har også mottatt midler fra departementet for å etablere et rus/psykiatriteam (RPteam) som skal styrke tiltak knyttet til tidlig innsats til personer med psykiatri/ rus-lidelser. Tiltaket er et tverrfaglig samarbeid i kommunen for å bedre og samordne tiltakskjeden for disse pasientene/brukerne. Kommunepsykolog og Rus/psykiatriteam (RP- team) er under etablering og vil bli lokalisert i Hegreveien 3. Strategi 5 - Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventninger og tjenestetilbud Brukerundersøkelser er gjennomført ved deltakelse i Effektiviseringsnetteverk KS for hjemmebaserte tjenester og institusjon. Brukere og pasienter er fornøyde med tilbudene i Frogn. Resultatene er presentert i utvalg for oppvekst, omsorg og kultur (OOK) Forbedringstiltak er iverksatt og det vil i den forbindelse bli lagt frem et eget orienteringsnotat til OOK i løpet av NAV-kontoret har utvidet sitt brukerråd med en representant fra Mental Helse i Frogn. 2.3 Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv Strategi 1 - Kommunens kulturtjenesteproduksjon (bibliotek, kino og kulturskole) opprettholdes på dagens nivå og videreutvikles innenfor dagens rammer. Drøbak kino er oppgradert med digitalt visningsutstyr, og i sommer fikk kinoen nytt lerret. Dette betyr at premierene kommer samtidig i Drøbak som i alle storbyer, og Drøbak kino har hatt flere premierer allerede. Pål Andresen er blitt kåret til årets Småkinosjef av Norges kinobyråenes forening kino. En økt publikumstilstrømning er allerede registrert. Flere besøkende er avgjørende for å nå et forventet resultat, som er bl.a. skal være med å dekke opp kirkens merforbruk. 8

9 Biblioteket har nådd sine delmål, og i sommer ble den internasjonale bokuka arrangert med stor suksess. Alle planlagte arrangementer blir gjennomført, og de nyoppussete lokalene i 1. etasje er blitt samlingssted for mange godt voksne mennesker. Den neste utfordringen for biblioteket er digitale ordninger for utlån. Kulturskolen har redusert sine ventelister. Skoleåret ble avsluttet med en rekke sommerkonserter både på og utenfor skolene. Konsertene på Dyrløkkeåsen med alle 7. elever på 7. trinn (211 elever på scenen samtidig) er et stort løft, og vurderes som vellykket. Tilbakemeldingene fra både skoler og foreldrene er ubetinget positive, og for mange elever vurderes det å være en viktig tilnærming til å finne nye venner på en ny skole. Ungdomsklubbene er godt besøkt, og Underhuset er fortsatt en av Follos mest populære klubber. Det er arrangert en rekke aktiviteter for ungdommene i regi av klubbene. Mandag og onsdag er det ungdomskafe på Dyrløkkeåsen, og torsdag myldrer det av unger på juniorklubben. På Dal er det relativt dårlig besøkt, og disse tilbudene evalueres kontinuerlig. Sommerkonsertene ble gjennomført med fulle kirker en rekke lørdager, med flere profilerte musikere i aksjon. Dette tilbudet er nå kjent langt utenfor Frogn. Ungdomskonsertene AdAstra blir arrangert til og med 19. november. Strategi 3 - Legge til rette arenaer som motiverer ungdom til kulturell, idrettslig og- eller friluftslivsaktivitet. 15 % av kultur- og idrettsmidlene som skal fordeles øremerkes søkere som fremmer fri aktivitet uten prestasjonspress. Det er gitt støtte til arrangementer som Stønt i Solbukta, enhetens familiedager, Matfestivalen i Drøbak sentrum, barnas og "Fiskens dag" i Båthavna, og andre arrangementer. Det er også gitt tilskudd til vedlikehold/oppgradering av nærmiljøanlegg. I samarbeid med TDF er det etablert en bane for uorganisert ungdom ved Frognhallen. Anlegget er bygd på dugnad av ungdommen selv. Skateanlegget på Seiersten skal utbygges med flere elementer. Strategi 4 Turisme Kommunen er representert både i en arbeidsgruppe som drøfter Oscarsborg festnings framtid som turistmål, og i styret for Drøbak akvarium. Det er mange planer for Oscarsborg, og en rapport om mulige satsningsområder er under arbeid. OscarsborgOperaen har visjoner om å gjøre sine operadager i august til en større festival. I ny kulturmelding vil Drøbak antikvariske område bli foreslått som en ny kulturarena, og flere tiltak er under arbeid med å bruke denne delen av Drøbak enda mer i turismesammenheng. Kommunen har allerede gitt penger til restaurering av den første vannposten, og private aktører har lovet å støtte arbeidet. Både matfestivalen i Torggata og barnas fiskefest i Båthavna var arrangementer som ble besøkt av dagsturister til Drøbak. Disse aktivitetene vil bli styrket. Strategi 5 - Støtte opp under skolenes og barnehagenes sentrale rolle for barns opplæring i og kunnskap om kultur, med særlig fokus på opplevelse og egenutøvelse. Det er satt i gang et forpliktende samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolene, SFO og barnehagene. Konkrete prosjekter er etablert og vil bli videreutviklet blant annet gjennom den kulturelle skolesekken. Her tilbys et allsidig kulturtilbud til alle elever fra 1. til 10 klasse hvert år, og det legges opp til konserter som både er underholdende, engasjerende og læringsfremmende. Strategi 8 - Sikre og vedlikeholde eksisterende og planlagt nye stinett, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og -arenaer, idretts- og kulturbygg, i hht. gjeldende forskrifter og drifte disse tilfredsstillende i forhold til dagens bruk. Flere av anleggene i kommunen trenger oppussing og rehabilitering. Det samme gjelder deler av stinettet som tydelig bærer preg av stor trafikk. Seiersten stadion har behov for vedlikehold, dette gjelder både idrettshallen og utendørsanleggene. 9

10 Den gamle brannstasjonen skal utredes som nytt flerbrukshus, og det er bevilget kroner til opprusting av Badeparken. Den første dugnaden finner sted 9. oktober. Det er bevilget penger til undervarme på kunstgressbane på Måna. Dette betyr økt aktivitet store deler av året. Det er etablert kaianlegg bak Gyltholmen, og båtplassene er i ferd med å bli lagt ut. Det samme gjelder for båtplassene ved Husvik. 2.4 Næringspolitikk Strategi 1 - Frogn kommunes kvaliteter som kystkommune skal videreutvikles som konkurransefortrinn Arbeid med tilrettelegging av friluftsområdet på Torkilstranda er påbegynt og det arbeides kontinuerlig med båtplasser på Gylte og med Drøbak gjestehavn. Strategi 2 - Vern av kulturmiljøet og verneplanen skal være basis i utvikling av turistnæring i gamle Drøbak Frogn kommune har mottatt pris for beste rehabiliterte bygg som resultat av restaureringen av Varmtbadet. Arbeid med prosjekt om kulturminnevern i Frogn er satt i gang. Strategi 3 - Sikre utvikling av Oscarsborg som reiselivsdestinasjon og næringsmotor i nært samspill med det lokale - Herunder legge til rette for" "lokalt næringsliv og kulturliv" Saken Vurdering av kommunens ressurser innenfor reiseliv, turisme og næring i Frogn kommen ble lagt fremt til politisk behandling i november Det ble vedtatt at saken sendes ut på høring til berørte parter med høringsfrist 15. februar Saken ble deretter behandlet politisk i mars 2011 og endelig vedtak ble fattet i kommunestyret i april. Hovedspørsmålet i saken har dreid seg om Frogn kommune skal bidra til å etablere en ny turist- og næringslivsorganisasjon. I korthet går vedtaket fra kommunestyret ut på å videreføre dagens ordning med turistinformasjon i regi av Fergeselskapet Drøbak Hurum Svelvik, men at man innen igjen skal vurdere spørsmålet. Videre skal dagens turistinformasjon styrkes med mer ressurser til informasjonsmateriell og bedre bemanning i høysesongene. Rådmannen skal utrede en modell som innebærer å opprettholde en kommunal stilling som næringssjef/næringskonsulent. Videre er rådmannen bedt om å fremme en sak om hvordan posten til julenissens postkontor kan bli besvart. Strategi 4 - Områder nær rv 23 på Måna og Holt utvikles til næring med formål lager/ industri og kontor. Området sør for rundkjøringa kan utvikles til formål kontor, forretning og småindustri. Reguleringsplan for Måna Øst er vedtatt. Strategi 5 - Legge til rette for nye arenaer for bærekraftige, arealeffektive og fremtidsrettede næringer. Det er gitt rammetillatelse for igangsetting av næringsbygging ved Fossen. 2.5 Samferdsel og teknisk infrastruktur Særskilte oppgaver i fokus Ny eiendomsstrategi utvikles for å sikre en optimal bygge- og eiendomsstruktur for fremtidig kommunal tjenesteproduksjon. En egen prosjektstyringsmodul i Agresso for å oppnå gode og omforente styringssystemer for bygge- /anleggsprosjekter vil komme i midten av Videre vil TDF styrke prosjektstyringen med en person. 10

11 Strategi 1 - Å sikre tilstrekkelige ressurser til løpende og langsiktig drift- og vedlikehold av kommunale veier, bygninger og offentlige rom Bygningsvedlikehold basert på tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging er under revidering. Nytt dataprogram for veivedlikehold er satt i drift. Interne rutiner for rapportering er således under endring. Det forventes at presisjon på rapporterte behov vil kunne økes betydelig. Strategi 2 - Utvikle avfallshåndteringen med henting av flere fraksjoner ved bolig og/ eller bedre tilrettelegging av gjenvinnings- og returstasjoner Follo Rens løsninger på fremtidig avfallsbehandling Kretsløp Follo, er vedtatt. Ny renovasjonsforskrift ble behandlet i kommunestyret våren Etablering av ny miljøstasjon er under utredning. Strategi 3 - Gi pålegg til alle som ikke har tilfredsstillende avløp Et kontrollsystem for avløpsanlegg er ved oppstart. Tilsyn på separate avløpsanlegg i regi av miljøkontoret er varslet. Strategi 4 - Øke fornyelsestakten av avløpsrør innen Drøbak rensedistrikt Avløp Storgrava og Trolldalen og sanering pumpestasjon iht hovedplan avløp er utsatt til Strategi 5 - Videreføre program for vannkvalitetsovervåkning Det er igangsatt bygging av nytt høydebasseng iht. hovedplan vannforsyning. Reforhandling av avtaler for nødvann er avviklet. Frogn kommune bidrar med omfattende deltakelse i arbeidet med vanndistriktene PURA, Morsa og Indre Oslofjord Vest, EU:s vanndirektiv. Strategi 6 - Videreføre strategier og arbeid for etablering av et sammenhengende nett for nyttesykling. Enkelte strekninger meldt inn for prioritering av statlige/ fylkeskommunale planleggingsmidler som skal bidra til at manglende gang og sykkelveier blir prioritert. Frogn kommune har bistått Statens vegvesen i arbeidet med sykkelvei mellom Drøbak og Ås Planarbeid pågår. Strategi 7 - Å holde god oversikt over drifts- og vedlikeholdsbehov for vurdering av ressursbehov og slik at behov for ekstraordinære investeringer meldes opp i god tid før budsjettbehandling Rullering av hovedplan for vann og avløp er gjennomført. Strategi 8 - Energibehov dekkes gjennom miljøvennlige energibærere og metoder for energiutveksling Det er igangsatt arbeid med systematisk arbeid for å redusere energiforbruk i kommunale bygninger og for kommunal veibelysning. Utredning av nærvarmeanlegg er startet. Ressursbruk til videreføring av arbeidet med klimaplan er avklart. 2.6 Beredskapsarbeid Strategi 1- Sørge for brannsikkerhet i Drøbak sentrum og offentlige bygg Brannvesenet leder pågående arbeid med prosjekt for brannsikkerhet i Drøbak sentrum. Frogn kommune foretar løpende brannvernarbeid i kommunens bygg. Strategi 2 - Ha fokus på sårbarhet Det er satt i gang arbeid med å revidere risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) fra Analysen vil også være grunnlag i kommuneplanens mål og arealvurderinger. 2.7 Boligpolitikk Strategi 1 - En kontrollert og jevn vekst i boligbyggingen, ved bruk av rekkefølgebestemmelser, vedtak av reguleringsplaner og utbyggingsavtaler. 11

12 Årlig gjennomgang av veiledende rekkefølge for boligbygging gjøres i handlingsprogrammet og er ett redskap for å vise status på utviklingen og for å styre vedtak av reguleringsplaner fremover. Som verktøy bidrar skissen i et ti-års perspektiv til å justere planbehandlingen og til å skape en viss forutsigbarhet for utbyggere og grunneiere ønsker. Det er en fordel å kunne styre ønsket boligutvikling gjennom reguleringsbestemmelser fremfor bruk av utbyggingsavtaler der det er mulig. Kommunens bruk av utbyggingsavtaler er foreløpig ikke avklart eller videreutviklet. Med ny plan og bygningslov og kommuneplanrullering vil det være aktuelt å justere praksis noe. Strategi 2 - Boligbygging skal bygge på prinsippene om universell utforming; omgivelsene og boligene skal utformes Alle nye boligprosjekter som kommunen står ansvarlig for bygges med universell utforming. UU blir vurdert gjennom forhåndskonferanse i reguleringssaker og formulert i reguleringsplaner. I plan- og byggesaker må det skilles mellom begrepet universell utforming og tilgjengelig boenhet. Ny Byggteknisk forskrift (TEK10) 12-2 vedrørende krav om tilgjengelig boenhet: Boenhet i bygning med krav om heis skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskriften. For boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan gjelder tilsvarende for inngangsplanet. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Frem til er det valgfritt om man vil prosjektere etter ny eller gammel TEK. Etter er hovedregelen at TEK10 skal benyttes. Kravet om tilgjengelig boenhet slår inn for boenheter der alle hovedfunksjoner plasseres på inngangsplanet. Boenheter som har kun ett plan vil omfattes for boenheter over flere plan vil det være mulig å flytte f.eks. soverom til et annet plan og dermed unngå regelen. Strategi 3 - Legge til rette for fleksibelt boligtilbud for vanskeligstilte og bofellesskap som kan motvirke isolasjon og ensomhet, gi sosial tilhørighet, trygghet og bedre livskvalitet Det er gjort innkjøp av bolig for kvinnelig og mindreårige flyktninger, og det arbeides med innkjøp av lokalitet for ressurssenter innen psykiatri. Helsebygg B var planlagt å romme flere funksjoner og tilbud etter ulike grader av behov for oppfølging. Arbeidet med å vurdere alternative løsninger er under arbeid. Strategi 4 - Gode boliger i gode bomiljøer Det er satt i gang arbeid med rutiner for å sikre tverrfaglige innspill tidlig i planprosesser /større reguleringer, (teknisk infrastruktur, boligpolitiske strategier, barn og unges interesser, folkehelse, bomiljøkvaliteter, universell utforming, vurdering av arealer til offentlige formål) Strategi 5 Styrke befolkningsgrunnlaget på Dal med en skånsom boligutvikling Nye boligområder på Dal er til vurdering i kommuneplanrulleringen. Flere innspill på boligområder for Dal foreligger. 12

13 3 MEDARBEIDERE 3.1 Rekruttere og beholde Strategi 1 - Frogn kommune skal rekruttere kvalifisert personell i alle stillinger Vi har fortsatt problemer med å rekruttere førskolepersonell og i noen grad sykepleiere. Det arbeides med tiltak knyttet til rekrutteringsproblematikken både generelt og spesielt i kommunen. Det er igangsatt egne utdanningsløp for førskole- pedagoger. 13 lærere og 1 assistent gjennomfører for tiden etterutdanning. Alle enheter driver kontinuerlig opplæring og veiledning til sine ansatte. Strategi 2 - Frogn kommune skal ha et lønns og belønningssystem som er tilpasset markedet og gjør kommunen til en attraktiv arbeidsgiver Lokal lønnspolitikk er vedtatt og fokus fremover er å videreutvikle denne. Strategi 3 - Frogn kommune skal til enhver tid ha 13 lærlinger Frogn kommune har i dag 11 lærlinger. Det er tilsatt lærlinger i helsearbeiderfaget, aktivitør, kokk og barne- og ungdomsarbeidere. Undervisning, læreplan og læresteder for de nye lærlingene er fastlagt. Veiledere er utpekt og har gjennomført veilederopplæring for de respektive fagene. Fra høsten var målsettingen å ha ansatt 13 lærlinger. Da det ikke har vært kvalifiserte søker er det nå kun 8 lærlinger fra høsten 2012 Strategi 4 - Frogn kommune skal gjenspeile det mangfoldet som til enhver tid finnes i samfunnet I forbindelse med arbeidet med å utvikle en helhetlig lønns- og personalpolitisk strategi må en rekrutteringsstrategi i forhold til ansettelse av personer med minoritetsbakgrunn utvikles og implementeres. Dette arbeidet skal ferdigstilles i Nærvær Strategi 1 - Medarbeiderundersøkelser med påfølgende forbedringstiltak skal gjennomføres for hele organisasjonen for å dokumentere medarbeidere og lederes trivsel og læringsmuligheter på arbeidsplassen Det ble i mars 2011 gjennomført medarbeiderundersøkelse i Frogn kommune. 64 % av de ansatte svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen tok for seg områder knyttet til arbeidsmiljø, ledelse, trivsel, stolthet over egen arbeidsplass og mulighet for kompetanseutvikling. Samlet sett for Frogn kommune ga svarene inntrykk av stor grad av tilfredshet blant de ansatte. Resultatet for hele kommunen var på gjennomsnittet for resten av landet på 4,5. Alle tjenestesteder har mottatt rapport for sitt område, og hver enkelt leder er ansvarlig for en tiltaksplan for forbedringstiltak. Ny medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i Strategi 2 - Bruke medarbeidersamtale som et styringsverktøy i HMS arbeid Gjøres kontinuerlig med alle medarbeidere minst 1 g. pr. år. Den enkelte leder er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging. Strategi 3 - Alle virksomheter skal aktivt følge opp IA avtalen med systematisk fokus på nærværsarbeid og reduksjon av sykefravær samt videreføre HMS tiltak Målet er et sykefravær på under 6 %. Per 2. tertial var sykefraværet på 7,5. Korttidsfraværet utgjorde 1,6 % og langtidsfraværet 5,9 %. Fraværet er på tilnærmet samme nivå som i 2. tertial 2010, jf. tabell. Administrasjonsutvalget har et kontinuerlig fokus på nærværsarbeidet. Dette bidrar til at administrasjonen holder trykket oppe på sitt nærværsarbeid blant annet ved at det jevnlig rapporteres på sykefraværstall i utvalget. Det er flest kvinner som er sykmeldt. Deler av årsaken er muskel/skjelett og lettere psykiske plager. Vi ser også at mange gravide sykmeldes på et tidlig stadium, selv om denne gruppen har hatt en nedgang. 13

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

RAPPORT 2.TERTIAL 2007

RAPPORT 2.TERTIAL 2007 RAPPORT 2.TERTIAL 2007 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 2 2. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 2 3. MEDARBEIDERE... 5 4. INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER... 6 5. ØKONOMI... 7 6. STATUS VERBALVEDTAK (FRA

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Rådmannens forslag 1. november 2012 1 2 1. Rammebetingelser... 14 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 14 1.2. Befolkningsutviklingen i

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2013 31.8.2013 Det er kommet inn mange forslag til utvikling av Ås sentrum i i arkitektkonkurransen Europan. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2014 31.8.2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Økonomi... 5 2.1 Driftsstatus... 5

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Årsberetning 2014

Levanger kommune Rådmannen. Årsberetning 2014 Levanger kommune Rådmannen Årsberetning 2014 Levanger 31. mars 2015 Innhold: 1. Rådmannens innledning...3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon...4 2.1. Organisasjonskart 31.12.14...4 2.2. Årsverksutvikling...5

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Verdal kommune. Årsberetning 2014. Verdal, 24.03.15 11.01.06

Verdal kommune. Årsberetning 2014. Verdal, 24.03.15 11.01.06 Verdal kommune Årsberetning 2014 Verdal, 24.03.15 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon 5 2.1. Organisasjonskart for Verdal kommune 31.12.14... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul...

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul... KOMMUNEPLANMELDING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5 2.1. Holemodellen... 5 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5 2.1.2 Årshjul... 5 2.1.3 Planhierarki... 6

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer