REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE Forslagsstiller Kongsberg kommunale eiendom KF Plankonsulent Enerhaugen Arkitektkontor AS

2 Planbeskrivelse side 2 av 32 Innhold 1. BAKGRUNN PLANOMRÅDE Lokalisering / dagens bruk Avgrensning Eksisterende bebyggelse/utnyttelse Eiendommer innenfor planområdet PLANSTATUS Rikspolitiske retningslinjer Kommunale og regionale planer Gjeldende reguleringsplaner ANALYSE AV PLANOMRÅDE OG TILGRENSEDE OMRÅDER Landskapsmessige forhold Verneinteresser kulturminner, kulturmiljøer og naturmiljø Risiko- og sårbarhetsanalyse Estetikk og byggeskikk Lek og rekreasjon Servicetilbud og infrastruktur i og rundt planområdet MEDVIRKNING OG SAMORDNING Organisering av planprosess Forhåndsvarsling - kunngjøringsuttalelser Høringsuttalelser offentlig ettersyn FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET - DETALJREGULERING VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET ILLUSTRASJONER... 28

3 Planbeskrivelse side 3 av BAKGRUNN Reguleringsarbeid for Landstads gate er igangsatt på bakgrunn av behov for klargjøring av kommunale tomter for etablering/utvidelse av dagens tjenestetilbud hva gjelder institusjon/ omsorgsboliger i Landstads gate. Eksisterende villabebyggelse i Landstads gate eies av Kongsberg kommunale eiendom KF, og benyttes i dag som kommunale boliger og lokaler for offentlige tjenestetilbud. Ved planlagt utvidelse av Fv 87 Gomsrudveien, i forbindelse med omlegging av E134 Damåsen-Saggrenda, er det bl.a. vedtatt at Landstads gate 20 og 14 må rives. Forestående riving av Landstads gate 20 medfører at forslagsstiller må fremskaffe nye lokaler/oppføre et nybygg som kan huse dagens tjenestetilbud. Da det er begrenset med egnete ledige lokaler eller utbyggingsklare kommunale tomter, ønsker forslagsstiller og ledelsen av dagens tjenestetilbud å få oppført et nybygg i tilknytning til Landstads gate Da store deler av planområdet i Landstads gate vil bli berørt av midlertidige anleggs- og riggområder for utvidelse av Fv 87 Gomsrudveien, vil tomt i tilknytning til Landsteds gate 16 være den delen av planområdet som kan utbygges med det første. For å sikre at utbyggingstomta blir tilstrekkelig mht. innpassing av parkering, mv, har forslagsstiller også forhåpninger om at Statens vegvesen vil kunne åpne for mindre justeringer av avsatt restriksjonsområde når en kommer til byggesak. Tilretteleggelse for utbygging i tilknytning til Landstads gate 16 medfører at eksisterende villabebyggelse må rives. Selv om villabebyggelsen utgjør del av et miljø med eldre funksjonærboliger med verneinteresser, har vernehensynet blitt redusert, da det meste av det bevaringsverdige bygningsmiljø i Landstads gate uansett vil bli revet/fraflyttet ved utvidelse av Fv 87 Gomsrudveien. Med igangsatt planarbeid har forslagsstiller som målsetting å tilrettelegge for en helhetlig utvikling av planområdet for innpassing offentlige tjenestetilbud/omsorgsboliger. I første omgang er det behov for etablering av et nybygg i to etasjer på rundt 350 m2bta som skal erstatte dagens omsorgstilbud i Landstads gate 20. Målsettingen er at nybygget skal stå ferdig våren Siden planområdet er større enn hva som trengs av tomteareal til påkrevd nybygg, vil området bli delt i to tomter. Den andre tomta vil evt. kunne benyttes til andre selvstendige omsorgstilbud, omsorgsboliger eller til utvidelse av tjenestetilbud i tilknytning til Tislegård bo- og servicesenter. Selv om området er støyutsatt anses Landstads gate å være godt egnet for ønsket formål, da området ligger avskjermet, har gode lys- og solforhold samt grenser inn mot eksisterende offentlige tjenestetilbud i tilknytning til Tislegård bo- og servicesenter. Selv om tilretteleggelse for offentlig tjenestetilbud avviker fra gjeldende regulering og kommuneplanens arealdel, hvor området er avsatt til bolig, er Kongsberg kommune ved planmyndighetene enig i at innpassing/utvidelse av dagens offentlige tjenestetilbud i området vil være en naturlig utvikling for Landstads gate Ved omregulering til kombinert formål for offentlige tjenesteytende virksomhet/omsorgsboliger, er det forutsatt at byggegrenser og restriksjonssoner i gjeldende regulering i hovedsak videreføres. Vurdering av behov for konsekvensutredning - planprogram Planarbeid for Landstads gate er vurdert ihht. forskrift om konsekvensutredning, herunder 3 (pkt a) og 4. Selv om ønsket formål avviker fra gjeldende regulering (boliger) og kommuneplanens arealdel (boliger), anses ønsket arealbruksendring ikke å være konfliktfylt eller medføre vesentlige konsekvenser i forhold til samfunn eller miljø. Utvikling/utbygging av sentrumsnære tomter er i samsvar med nasjonale/regionale føringer om bærekraftig utvikling, og tiltaket vil ikke være i konflikt med oppfangskriteriene under 4. På bakgrunn av nevnte forhold anses verken planarbeidet eller tiltaket å falle inn under krav om konsekvensutredning eller utarbeidelse av planprogram jfr. pbl. 4-1 og Premisser for forestående reguleringsarbeid er avklart med administrasjonen i Kongsberg kommune, som er enig i at tiltaket ikke faller inn under krav om konsekvensutredning. Redegjørelse av eksist. forhold, virkninger av planforslaget, mv. vil inngå som en del av planbeskrivelsen.

4 Planbeskrivelse side 4 av PLANOMRÅDE Planområde Kartskisse - geografisk beliggenhet av planområdet i Kongsberg sentrum 2.1 Lokalisering / dagens bruk Som det fremgår av oversiktskart og oversiktsbilder er planområdet beliggende mellom Gomsrudveien (Fv 87) og Landstads gate/tislegård bo- og servicesenter på Tislegård i Kongsberg kommune. Planområdet omfatter tre bebygde boligtomter i tilknytning til Landstads gate 14-20, samt fellesatkomst for nr. 10A-B og 12. For uten eksisterende villabebyggelse (9 stk), domineres nærområdet langs Landstads gate av bebyggelse og arealbruk knyttet til Tislegård bo- og servicesenter. Landstads gate utgjør en rolig kommunal blindvei, med funksjon som atkomstvei for omsorgsenteret og tilliggende boliger. Jernbane Oversiktsbilde av planområde og tilstøtende nærmiljø.

5 Planbeskrivelse side 5 av Avgrensning For uten Landstads gate og Gomsrudveien (Fv87), avgrenses planområdet av boligtomter i tilknytning til Landstads gate 10A, 10B, 12 og 19. Planområdet utgjør et samlet areal på 3,24 daa, hvor gjenværende deler av Landstads gate utgjør ca. 3,0 daa. Planavgrensning er avklart med administrasjonen i Kongsberg kommune. Kartskisse som viser avgrensning av planområdet og nærliggende områder. 2.3 Eksisterende bebyggelse/utnyttelse Planområdet omfatter i hovedsak tre bebygde villatomter, herunder Landstads gate 14, 16 og 20. Som det fremgår av fotodokumentasjonen, er det på eiendommene oppført eldre villabebyggelse med tilhørende uthus/garasjer. Bebyggelse ble opprinnelig oppført som funksjonærboliger for våpenfabrikken rundt Villabebyggelsen er oppført med to etasjeplan, hvor øvre etasje utgjør en innredet loftsetasje. Bebyggelsen er enhetlig hva formspråk og bratte saltak. Selv om bebyggelsen har blitt endret som følge av påbygging og modernisering i nyere tid, har bebyggelsen bevart sin hovedform og karakter fra perioden de ble bygget. Landstads gate 20 tilhørende villahage mot vest. Eiendommene fremstår i dag som et mindre avgrenset boligområde, hvor bebyggelsen ligger omkranset av frodige villahager. Mot nord avgrenses eiendommene av støyskjerm langs Gomsrudveien (Fv87)/jernbane, mens areal inn mot Landstads gate består av frodige vegetasjon og opparbeidete hageanlegg. Hver av eiendommene har egen privat avkjørsel, og utearealene har gode lys- og solforhold med sin beliggenhet mot syd og vest.

6 Planbeskrivelse side 6 av 32 Landstads gate 16 med tilhørende villahage, sett mot vest og syd. Boligene eies av Kongsberg kommunale eiendom KF, og benyttes i dag som kommunale boliger og offentlig tjenestetilbud. Landstads gate 14 beliggende inn mot støyskjem langs Fv 87 Gomsrudveien. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet utgjør del av et avgrenset bevaringsverdi bygningsmiljø i tilknytning til Landstads gate. Verneinteressene vil derimot bli vesentlig forringet, da planlagt utvidelse av Fv 87 Gomsrudveien medfører at villabebyggelse i Landstads gate 14, 19 og 20 må rives. Planområde inn mot Gomsrudveien (Fv87) og tilliggende omsorgssenter, sett mot vest 2.4 Eiendommer innenfor planområdet Følgende eiendommer omfattes av planarbeidet: Adresse Gnr Bnr Arealbruk Eier Størrelse Landstads gate Del av bebygd boligtomt, kommunal KKF 580 m2 Landstads gate Del av bebygd boligtomt, kommunal KKF m2 Landstads gate Del av bebygd boligtomt, kommunal KKF 991 m Del av boligtomt, kommunal KKF 253 m Ubebygd areal Andre 138 m Atkomst kommunal grunn KK 196 m Atkomst Landstads gate 12 KKF 48 m2 Samlet nettoareal for planområdet er: m2

7 Planbeskrivelse side 7 av 32 Angitte tomteareal tar hensyn til at deler av eiendommene må avgi areal ved regulert utvidelse av Gomsrudveien. Fradeling/kartforetning knyttet til nevnte forhold og sammenslåing av gjenværende areal vil bli gjennomført i løpet av sommeren/høsten PLANSTATUS 3.1 Rikspolitiske retningslinjer * Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til rette for mest mulig effektiv og miljøvennlig transport. Sykkel som transportform skal tillegges vekt der forholdene ligger til rette for dette. Det er ønskelig med økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene, og å bevare estetiske kvaliteter i bebygde områder. * Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen krever at konsekvenser for barn og unge alltid vurderes i plansaksbehandlingen. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det sikres varierte og store nok lekearealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Ved omdisponering av arealer avsatt til fellesareal eller friområde, som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Det skal søkes lagt til rette for løsninger som gir korte avstander til daglige gjøremål og begrenser transportbehovet. * RPR- Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming høringsutkast har til formål å sikre at all planlegging bidrar til en utvikling mot et stadig mer universelt utformet samfunn, slik at alle skal ha samme muligheter til å utvikle sine evner og leve et godt meningsfylt liv. Retningslinjene skal legges til grunn for all planlegging etter pbl. 3.2 Kommunale og regionale planer * Kommuneplan for Kongsberg kommune , vedtatt : I kommuneplanens arealdel er Landstads gate avsatt til byggeområde for boliger, og grenser inn mot et større område avsatt til offentlig bygning (Tislegård bo- og servisesenter) Utsnitt av gjeldende kommuneplan med angivelse av planområdet. * Regional planstrategi for Buskerud, , av er en strategisk plan som avspeiler hvilke planoppgaver som skal prioriteres for å fremme best mulig utvikling i Buskerud, og er en videreføring av planstrategi for Et bærekraftig og innovativt Buskerud som fremmer næringsutvikling og

8 Planbeskrivelse side 8 av 32 bolyst videreføres som visjon for utvikling av Buskerud. I kommende fireårsperiode er det utpekt fire nye regionale planer og strategier for å nå ønsket målsetting/visjon, herunder plan for kunnskapssamfunnet, næringsutvikling og verdiskapning, areal- og transportstrategi samt kulturminnevern. 3.3 Gjeldende reguleringsplaner Planområdet omfattes av to gjeldende reguleringsplaner; herunder - 107R Område ved Tislegårdsveien, vedtatt R E134-Damåsen Saggrenda, vedtatt I vest grenser planområdet til gjeldende regulering for Landstads gate og Tislegård bo- og servicesenter, herunder - 246R Tislegård sjukehjem og omsorgsboliger, vedtatt Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner sett i forhold til planområde for Landstads gate Avgrensningen av planområdet medfører at følgende reguleringsplaner blir berørt, herunder: * 372R E134-Damåsen Saggrenda, vedtatt Berørt del av gjeldende regulering omfatter del av boligtomt i tilknytning til Landstads gate 14, 16 og 20 samt parsell mellom Landstads gate 19 og 20 (del av 8540/17) og parsell mellom Landstads gate 12 og 14 (del av 8537/1) regulert til byggeområde for boliger. Tilsvarende omfatter planområde bestemmelsesområde avsatt som midlertidig anleggs- og riggområde for planlagt utvidelse av Fv 87 Gomsrudveien til firefelts vei. Gjeldende regulering forutsetter også riving av eksisterende boligbebyggelse i tilknytning til Landstads gate 14 og 20. * 107R Område ved Tislegårdsveien, vedtatt Berørt del av gjeldende regulering omfatter del av boligtomt i tilknytning til Landstads gate 16 og 20 samt fellesatkomst for Landstads gate 10A, 10B og 12 (del av 8537/1) som i planen er regulert til byggeområde for boliger. For å sikre atkomst til Landstads gate 12 samt rydde opp i gjeldende regulering i forhold til dagens bruk, har administrasjonen i Kongsberg kommune anmodet om at dagens fellesavkjørsel for Landstads gate 10A og 12 medtas og omreguleres fra boligformål til felles kjørevei.

9 Planbeskrivelse side 9 av ANALYSE AV PLANOMRÅDE OG TILGRENSEDE OMRÅDER 4.1 Landskapsmessige forhold Landskap Planområdet ligger i tilknytning til den bebygde strukturen på Tislegård i Kongsberg, som i hovedsak utgjør et ferdig utbygd område bestående av eldre og nyere småhusbebyggelse, offentlige bygg med småskalapreg samt noe industri/næringsbygg. Området på Tislegård utgjør et svakt skrånende elvelandskap på østsiden av Numedalslågen, hvor Gomsrudveien (Fv87)/jernbane og elveløpet avgrenser området og danner fysiske barrierer i forhold til tilliggende bystrukturer/omgivelser. Fra området er det utsikt mot bystrukturen på vestsiden og de skogkledde åsene som omkranser Kongsberg sentrum. Planområde Fv87 N E 314 Planområdet sett i forhold til det overordnete landskapet. Fjernvirkning: Utvikling i tilknytning til Landstads gate vil ikke medføre fjernvirkning for omgivelsene eller det overordnete landskapet, da tilliggende bebyggelse og frodige villahager/trevegetasjon skaper en naturlig avskjerming i forhold til omgivelsene. Topografi Planområdet er tilnærmet flatt, og ligger på en liten forhøyning i forhold til tilliggende del av Tislegård bo- og servicesenter. Høydeforskjell internt i området er kun 1,0 m, hvor terrenget skråner svak mot vest fra Landstadsgate 14 på kote +156,0 til kote +155,0 langs Landstads gate. Grunnforhold: Som det fremgår av løsmassekart fra NGU (Norges geologiske undersøkelse) ligger planområdet i et bebygd område med elveavsetninger. I reguleringsprosessen er det ikke foretatt geotekniske undersøkelser, da grunnforholdene antas å være sammensatt av stein, grus og sand som vil være tilfredsstillende byggegrunn for ønsket utvikling/utbygging av planområdet. Innenfor planområdet er det ikke synlig fjell i dagen, og det antas å være varierende dybde til bergrunn. Kartutsnitt løsmassekart (NGU-database) for planområdet og tilliggende områder.

10 Planbeskrivelse side 10 av 32 Grønnstruktur: Som det fremgår av oversiktsbilder og fotodokumentasjon domineres den overordnete grønnstrukturen i nærområdet av villahager, beplantete fellesareal/uteoppholdsareal i tiknytning til tilliggende boligområder og offentlige servicefunksjoner samt randsone-/skogsvegetasjon langs Gomsrudveien og jernbane i sørøst. Med unntak av område syd for Tislegård ungdomsskole er det begrenset innslag av sammenhengende grøntområder i nærmiljøet. Overordnet grønnstruktur i forhold til planområdet. Planområdet utgjør et avgrenset mindre boligområde med frodige villahager, hvor vegetasjon består av gressareal, frukttrær, prydbusker, hekker samt innslag av naturlig trevegetasjon som bjørk, rogn, selje, osp, furu, gran, mv. Grønnstruktur langs eiendomsgrensene bærer preg av at den har fått vokse fritt, og fremstår i dag som en tett vegetasjonsskjerm. Tilsvarende gjelder også sammenhengende hekker/busker ut mot Landstads gate. Tett/frodig vegetasjon mellom boligtomtene (nr 16 og 20). Frodig vegetasjon/hekk mot nr 10A og 10B Frodig villahage (nr 20) med enkeltstående større trær langs Landstads gate.

11 Planbeskrivelse side 11 av Verneinteresser kulturminner, kulturmiljøer og naturmiljø Kulturminner: I uttalelse fra Buskerud fylkeskommune vises det til at det ikke er registrert automatisk fredete kulturminner i området. Da eiendommene er opparbeidet og bebygde, oppgis det at potensial for nye funn vil være lav. Området frigis derfor i forhold til gjennomføring av arkeologiske registrering. Det anmodes allikevel om at det tas inn forhold knyttet til meldeplikt ved evt. nye funn i bestemmelsene. Kulturmiljø nyere tids kulturminner: I uttalelse fra Buskerud fylkeskommune vises det til at eksisterende villabebyggelse i Landstads gate er verneverdige, og at de er angitt i Temaplan bevaring for Kongsberg byområde (2004). Eksisterende bebyggelse inkl Landstads gate 12 og 19 omfatter eldre funksjonærboliger for våpenfabrikken fra rundt 1920, og oppgis å ha arkitektonisk og historisk verneverdi som et samlet kulturmiljø. Fotodokumentasjon av eksisterende bebyggelse fremgår av kap. 2.3 Historiske oversiktsbilder Oversiktsbilder fra 1947 og 1966 viser at det var begrenset med bebyggelse i tilknytning til Tislegård og Landstads gate på denne tiden. I tillegg til hovedhuset på Tislegård viser oversiktsbildet fra 1947 at det kun var oppført 5 boliger i tilknytning til Landstads gate, herunder Landstads gate 12, 14, 16, 19 og 20. Resterende areal utgjorde i hovedsak dyrka mark. Ved planlagt omlegging av E134 Damåsen-Saggrenda og utvidelse av Fv87 til 4-felt vei, er det vedtatt at Landstads gate 14, 19 og 20 må rives. I tillegg er det inngått avtale om innløsing av Landstads gate 12. pga støybelastning. Innløsning av nr 12 tilsier at bygningen raskt vil forfalle dersom en ikke finner annen egnet bruk for bygningen. Av funksjonærboligene er det Landstads gate 12 som anses å ha størst verneverdi. Vedtatt riving/fraflytting av det meste av dagens bevaringsverdig bygningsmiljø i Landstads gate vil medføre at helheten knyttet til kulturmiljøet opphører. Det bekreftes også av fylkeskommunens tidligere uttalelse til reguleringsplan for E134 Damåsen-Saggrenda ( ), hvor det vises til at det vil være uheldig å rive enkelte av byggene da helheten vil gå tapt. Bygningen i Landstads gate 16 holder i dag lav teknisk tilstand, og med forventet økt støybelastning vil det være vanskelig å opprettholde dagens bruk som bolig. Da det er flere tilsvarende bolighus fra samme periode andre steder i Kongsberg, og verneverdien knytter til det samlete kulturmiljøet uansett vil gå tapt, anses riving av Landsteds gate 16 å medføre begrensete konsekvenser. Naturmiljø og biologisk mangfold jfr. naturmangfoldsloven: Lov om forvaltning av naturens mangfold av fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler sentrale prinsipper som også skal legges til grunn for arealplanlegging etter annet lovverk. Ved planarbeider skal det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Planområdet ligger innenfor den bebygde strukturen i Kongsberg, og består av tre bebygde villatomter med tilhørende villahager. Innenfor planområder er det ikke registrert uberørt natur, naturtyper eller arter som har spesiell bevaringsverdi. Som det fremgår av redegjørelse under pkt 4.1 Grønnstruktur består eksisterende vegetasjon innenfor planområdet av gressareal, frukttrær, prydbusker, hekker og innslag av naturlig trevegetasjon/kratt av ulike

12 Planbeskrivelse side 12 av 32 typer. Historiske oversiktsbilder viser at grønnstruktur knyttet til planområdet og tilliggende omgivelser var begrenset i 1966, og at området tidligere har vært benyttet som landbruksareal. Planlagt utvidelse av Fv87 og avsatt midl. anleggs- og riggområde vil medføre at vegetasjon langs eksisterende støyskjem vil bli fjernet. Ved utbygging av planområdet vil en søke å bevare større trær langs Landstads gate da de utgjør en del av den overordnete grønnstrukturen i området. 4.3 Trafikkforhold Avkjørsler/atkomst: Planområdet har direkte atkomst fra Landstad gate, som utgjør en smal atkomstvei/blindgate for Tislegård bo- og servicesenter samt et mindre antall boliger. Tilliggende del av Landstads gate har i dag funksjon som atkomstveg for kun åtte boliger, og utgjør en idyllisk boliggate med tilliggende gjerder, hekk og trær tett inn mot veibanen. Landstads gate idyllisk boliggate langs planområdet, sett mot syd og nord. Landstads gate har avkjørsel til Gamle Gomsrudvei ved innkjøring til Tislegård bo- og servicesenter. Eksisterende avkjørsel er oversiktlig med god siktforhold i begge retninger. Landstads gate atkomst gjennom Tislegård omsorgsenter. Gamle Gomsrudvei ved avkjøring til Landstads gate. Trafikale forhold Trafikkbelastningen i tilknytning til Landstad gate er begrenset, da den utgjør en blindgate hvor trafikk i hovedsak er knyttet til Tislegård bo- og servicesenter samt et fåtall boliger. Tilliggende del av Landstads gate har funksjon som kombinert kjørevei/gangatkomst. Gml Gomsrudvei Fv 87 Landstads gate Planområdet sett i forhold til Landstads gate, Gamle Gomsrudvei og Gomsrudvei(Fv87).

13 Planbeskrivelse side 13 av 32 Belastningen i Gamle Gomsrudvei er moderat, med noe økning om morgen og ettermiddag pga. dens funksjon som atkomstvei for tilliggende boliger og offentlige tjenestetilbud (Tislegård bo- og servisesenter og Tislegård ungdomskole). Skiltet hastighet i Gamle Gomsrudvei er satt til 30 km/t, da det er mange tilliggende avkjørsler samt at den utgjør en viktig skolevei. Tilliggende del av Gomsrudveien (Fv 87) utgjør derimot en sterkt trafikkert hovedvegforbindelse. Dagens trafikkbelastning er oppgitt til ÅDT (2010). Ved omlegging av E-134 og utvidelse av Gomsrudveien til 4-feltsvei er det beregnet at trafikken frem mot 2040 vil øke til ÅDT. Trafikksikkerhet/gangforbindelser: Langs Gamle Gomsrudvei er det i hovedsak langsgående fortau på en side. Vinterstid benyttes også veibanen som gangforbindelse, da deler av tilliggende fortau tidvis har begrenset fremkommelighet pga. høye brøytekanter. Gamle Gomsrudvei og tilliggende boliggater er oversiktlige med flere fotgjengeroverganger, og anses å sikre trygge gangforbindelser mot sentrum, Tislegård ungdomsskole og tilliggende boligområder. Fortau langs Gamle Gomsrudvei Gangforbindelse mellom Tislegårdveien og Landstads gate. 4.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Som en del av planarbeidet er det foretatt en overordnet ROS-analyse, for å vurdere om forhold innenfor planområdet eller i nærområdet evt. kan medføre en risiko/sårbarhet i forhold til samfunnssikkerhet, beredskap, helse eller miljø. Sjekklisten som er lagt til grunn anses å omfatte de fleste planrelevante forhold av betydning for vurdering av risiko og sårbarhet. Dersom en forutsetter at gjeldende lover og forskrifter følges opp ved gjennomføring, er risikonivå for uønskede hendelser/farer knyttet til planområdet og ønsket utvikling vurdert som liten. Risiko for uønskede hendelser er i hovedsak knyttet til tilliggende områder eller som en følge av aktivitet knyttet til disse områdene. Nedenfor er det vist til aktuelle forhold/tema innenfor planområdet som må ivaretas i det videre arbeid. Selve ROS-analysen fremgår av vedlegg 4 Radon Ved tilretteleggelse for boliger og andre følsomme bruksformål er det i henhold til TEK-10 krav til dokumentasjon av radonstråling i grunn og at innvendig radonkonsentrasjon etter gjennomføring ikke overstiger anbefalte grenseverdier. Aktsomhetskart for radon i NGU`s database omfatter ikke Kongsberg kommune, og det finnes heller ikke tilgjengelige kommunale oversikter som omfatter registreringer i nærområdet. Siden aktsomhetsregistreringer gjeldende for Drammensområdet og Skien mot Kongsberg viser moderat til høy aktsomhet, vil det være naturlig at dette også vil være gjeldende for Kongsberg. Da det uansett vil være krav til dokumentasjon og tiltak knyttet til radon (radonsperre og utlufting), anses det som tilstrekkelig at målinger av radon i eksisterende bebyggelse og grunnen fremlegges ved søknad om tiltak. Det vil også være krav til målinger av radon i evt. tilkjørte masser. Ved ivaretakelse av nevnte forhold vil sannsynelighet og risikonivå knyttet til helemessige skader som følge av oppkonsentrasjon av radon være liten.

14 Planbeskrivelse side 14 av 32 Støy fra vegtrafikk og jernbane Nærhet til Fv 87 Gomsrudveien og planlagt utvidelse til 4-felts vei vil sammen med støy fra jernbane utgjøre kilde for støybelastning og luftforurensning Støyberegninger utført i forbindelse med vedtatt regulering av E134 Damåsen-Saggrenda er lagt til grunn for vurdering av støybelastning for planområdet. Støyvurderingene er utført av Rambøll på vegne av Statens vegvesen region sør, og er lagt til grunn for vurdering av evt. støytiltak langs Fv87. Utførte beregninger er vurdert separat for vegtrafikk samt samlet for vegtrafikk og jernbane. Ved utførte beregninger er det lagt til grunn oppsetting av støyskjerm langs planområdet. Støysonekart 1 og 2 viser beregnet støybelastning i forhold til årsdøgnstrafikk (Lden) for planområdet og tilliggende omgivelser i forhold til Fv 87 Gomsrudveien. Estimert trafikkmengde er beregnet for år Støykart 1: Støy fra vegtrafikk 2,0 m over terreng (Lden) Støykart 2: Støy fra vegtrafikk 4,0 m over terreng (Lden) Utførte støyberegninger og støysonekart for vegtrafikk viser at støybelastning 2,0 meter over terreng i planområdet vil ligge innenfor anbefalte grenseverdi på 55dB (Lden). Støybelastning beregnet 4,0 m over terreng vil derimot overstige anbefalte grenseverdier for arealer beliggende inn mot støyskjerm, mens arealer langs Landstads vil ligge innenfor. Støysonekart 3 og 4 viser beregnet støybelastning samlet for veg og jernbane for planområdet og tilliggende omgivelser. I bergningen er det lagt til grunn estimert trafikkmengde for år 2040 samt maksimal kapasitet på dagens jernbaneanlegg. Støykart 3: Støy fra veg og jernbane 2,0 m over terreng Støykart 4: Støy fra veg og jernbane 4,0 m over terreng Utførte støyberegninger og støysonekart samlet for veg og jernbane viser at støybelastning 2,0 meter over terreng i planområdet vil ligge i området 58-63dB (Lden), og utgjør nede del av gul sone for bane. Samlet støybelastning beregnet 4,0 m over terreng vil derimot i sin helhet ligge over db (Lden), og utgjør øvre del av gul støysone for bane.

15 Planbeskrivelse side 15 av 32 Selv om støysonekart for vegtrafikk viser at det meste av planområdet vil ligge utenfor gul støysone og tilfredsstille anbefalte støynivå på mindre enn 55,0 db (Lden), vil støynivå for veg og jernbane måtte legges til grunn for støytiltak. Da støy fra jernbane vil være konsentrert til kortere tidsrom, vil opplevelsen av støy det meste av døgnet være knyttet til vegtrafikk. I gul sone kan det tillates oppføring av støyfølsomme bruksformål, dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Da det i beregningene allerede er forutsatt reduksjon pga støyskjerm, vil avbøtende tiltak utgjøre støydempende fasadetiltak og lokal avskjerming som følge av ny bebyggelse. Selv om foreliggende støyvurderinger er utarbeidet for et overordnet nivå, gir de en oversikt over støyforhold for Landstads gate Beregnet samlet støynivå for eksisterende bebyggelse er oppgitt til henholdsvis 61 db (2m) og 67 db (5m), og tilsier at støydempende fasadetiltak vil være påkrevd ved plassering av oppholdsrom ut mot støykilde. Ved detaljprosjektering vil det bli foretatt en støyfaglig vurdering for å angi påkrevde tiltak for å sikre ivaretakelse av krav til innendørs og utendørs støynivå hva gjelder oppholdsareal ift. NS 8175 og T Støyfaglig vurdering bør være tilstrekkelig å gjennomføre når det er avklart endelig plassering og utforming av bebyggelsen innenfor området. Med utførelse av påkrevde avbøtende støydempende fasadetiltak og optimalisering av utforming og plassering av bebyggelsen, vil lydnivå i forhold til innvendige og utvendig oppholdsareal bli ligge innenfor akseptable grenseverdier og i liten grad medføre noen helsemessig risiko. Luftforurensning - luftkvalitet Når det gjelder luftforurensning knyttet til planområdet, vises det til utarbeidet rapport for omlegging av E134 Damåsen-Saggrenda. Da bebyggelse langs Gomsrudveien Fv87 ikke er omtalt i utarbeidet rapport, tolkes det dithen at konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) vil ligge innenfor anbefalte grenseverdier hva gjelder forskriftskrav og nasjonalt mål. I rapporten oppgis det at beregnete konsentrasjoner for de mest utsatte boligene langs E-134 ligger på et lavt nivå, og ikke vil medføre noen vesentlig helsemessig belastning. Da planområdet ligger inntil en trafikkert vei, må det i visse perioder av året forventes en viss luftforurensning. Med krav til balansert ventilasjon og plassering av luftinntak mot bort fra Fv 87, vil helsemessige risiko knyttet til luftforurensning være lav. Forurensning i grunn Sett i forhold til at planområdet utgjør eldre villatomter og tidligere kun har vært benyttet som landbruksareal, anses risiko for forurensning i grunn å være liten. Nærhet til Fv 87 Gomsrudveien anses ikke å medføre noen økt risiko for forurensning av grunn. Ved grave- og byggearbeider innenfor planområdet vil det uansett være pålagt foreta undersøkelser dersom det avdekkes forurensning i grunn. Risiko/sårbarhet knyttet til forurenset grunn anses å være liten. Høyspent Stråling fra nedgravd lav- og høyspentnett beliggende på motsatt side av Landstad gate og mellom Landstads gate 19 og 20 anses ikke å medføre en helsemessig risiko i forhold til magnetfelt. Kabelpåvisning og frakobling vil være påkrevd før igangsetting av fremtidige grave-/saneringsarbeider. 4.5 Estetikk og byggeskikk Som tidligere beskrevet består bebyggelsen i planområdet av ensartet eldre villabebyggelse. Tilliggende bebyggelse er derimot mer variert hva gjelder utforming og alder. Med unntak av eldre hovedhus i tilknytning til Tislegård, er eksisterende bebyggelse i hovedsak oppført i 1,5-2 etasjer. Som det fremgår av fotodokumentasjon på side 16 har tilliggende bebyggelse varierende formspråk, og er oppført med både saltak og pulttak.

16 Planbeskrivelse side 16 av 32 Landstads gate 12 Landstads gate 10A og 10B Landstads gate 8 Tilliggende del av Tislegård bo- og servicesenter Landstads gate 17 Landstads gate 19 Hovedhus Tislegård Tislegård bo- og servicesenter Del av tunet knyttet til Tislegård bo- og servicesenter, sett fra Landstads gate mot vest 4.6 Lek og rekreasjon Planområdet for Landstads gate berører ikke arealer som er regulert eller opparbeidet for lek og opphold for barn og unge. Villahagene har kun funksjon som private uteoppholdsareal. Foruten noe uteoppholdsareal i tilknytning til Tislegård ungdomsskole samt enkelte mindre opparbeidete friområder/lekeplasser, er det begrenset med avsatte areal for lek og opphold i nærområdet. I nordre del av Landstads gate er det en mindre nærlekeplass, som vil være tilgjengelig for fremtidig brukere av området. Plassen vil bli utvidet noe som følge av E134-prosjektet.

17 Planbeskrivelse side 17 av Servicetilbud og infrastruktur i og rundt planområdet Teknisk infrastruktur Kommunale anlegg for vann og avløp ligger i tilknytning Landstads gate. Da det er forutsatt sanering av flere boliger i området, antas kapasiteten i anlegget å være tilstrekkelig mht. fremtidig utbygging innenfor planområdet. Mellom Landstads gate 19 og 20 ligger det i dag en nedgravd høyspentkabel som forsyner tilliggende områder. Ved utvidelse av Gomsrudveien kan det være aktuelt med omlegging/nye ledning. Fordelingsnett i området ligger i hovedsak på motsatt side av Landstads gate, hvor det er satt opp nettskap som fordeler krafttilførsel til dagens bebyggelse. Foruten sanering av eksisterende krafttilførsel til dagens bebyggelse innenfor planområdet, vil tiltak innenfor planområdet i liten grad ha konsekvenser for eksisterende høyspent- og lavspentanlegg. Det antas kraftforsyningen i dagens anlegg vil være tilstrekkelig, men EB nett ønsker uansett opplysninger om fremtidig effektbehov. I nærområdet er det ikke infrastruktur for tilknytning til fjernvarme. Kraftforsyning i området Bussholdeplass i Gamle Gomsrudvei Servicetilbud: Planområdet ligger i randsonen til Kongsberg sentrum, med kort reiseavstand til variert handels- og tjenestetilbud. Foruten offentlige tjenestetilbud knyttet til Tislegård Ungdomsskole og Tilsegård bo- og servicesenter er det begrenset med servicetilbud i nærmiljøet rundt Tislegård. I tilknytning til i Gamle Gomsrudvei er det bussholdeplass for rute 406, med forbindelse til sentrum og Kongsberg stasjon med overgang til tog og andre bussforbindelser. 5. MEDVIRKNING OG SAMORDNING 5.1 Organisering av planprosess Detaljregulering for Landstads gate Forslagsstiller: Plankonsulent: Planmyndighet: Kongsberg kommunale eiendom KF Enerhaugen Arkitektkontor AS v/ Rune Slaastad Kongsberg kommune

18 Planbeskrivelse side 18 av 32 Planprosess - medvirkning Anmodning om kommunens råd i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeidet Avholdt oppstartsmøte vedr igangsetting av detaljregulering, sak 13/1032 Avklaring planavgrensing, grad av utnyttelse, byggehøyder, formål, planforutsetninger, mv Avholdt informasjonsmøte for naboer. Fremmøtte naboer ga utrykk for at de er positiv til utvikling av området til offentlig tjenesteyting institusjon/omsorgsboliger Kunngjøring i Laagendalsposten - utsendelse av varslingsbrev til naboer, høringsinstanser mv Henvendelse til Statens vegvesen vedr. justering av reg.plan for utvidelse av Fv 87 Gomsrudveien Svarfrist i forbindelse med varsling - innkommet 5 uttalelser Oversendelse av plandokumenter til Kongsberg kommune for offentlig ettersyn Møte med Kongsberg kommune gjennomgang av utarbeidet planforslag juni gangs beh. i utvalg for miljø og utvikling juni - aug Offentlig ettersyn Planarbeidet er gjennomført i dialog med representanter for Kongsberg kommune og Statens vegvesen, samt at tilliggende naboer ved oppstart av planarbeidet ble informert om ønsket utvikling for området. Kommunens barnerepresentant har vært forelagt saken, og har ingen særskilte innvendinger til saken. Innkomne merknader ved oppstart og overordnete føringer anses å være ivaretatt i utarbeidet planforslag. 5.2 Forhåndsvarsling - kunngjøringsuttalelser Varsel om igangsetting av detaljregulering for Landstads gate ble kunngjort i Laagendalsposten 20. mars 2013, med frist for å komme med merknader innen 17. april. Naboer og høringsinstanser har fått tilsendt varslingsbrev. Varsling om oppstart har også vært lagt ut på hjemmesiden til Kongsberg kommune og Enerhaugen Arkitektkontor AS Innkomne kunngjøringsinnspill/forhåndsuttalelser er referert og kommentert, og følger av vedlegg 5. Liste over uttalelser 1 Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Statens vegvesen Jernbaneverket EB Nett Sammendrag av kunngjøringsuttalelsene Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen (1) viser til at området er støyutsatt og at støytiltak vil være påkrevd. Automatisk fredete kulturminner: Innenfor planområdet foreligger det ingen kjente registreringer. Det stilles ikke krav til gjennomføring av arkeologiske registreringer, da potensial for funn anses som liten, Det anmodes at det tas inn krav om meldeplikt ved funn i anleggsarbeider i bestemmelsene. Nyere tids kulturminner: Det vises til at villabebyggelse i Landstads gate 16 og 20 er oppført som verneverdige i Temaplan bevaring for Kongsberg byområde fra Bebyggelsen er oppført i 1920-årene, med referanser og stilpreg fra rokokkoen. I kulturminnevurderingen fra 2004 er bebyggelsen vurdert å ha høy verneverdi begrunnet med representativitet/sjeldenhet og autentisitet. Bebyggelse i Landstads gate 14 og 20 vil bli revet som følge av vedtatt reguleringsplan for E134 Damåsen-Saggrenda. Selv om bygningsmiljøet som Landstads gate 16 er en del av skal rives, anbefales det at bolighuset bevares og videreføres i planforslaget. Fylkesmannen i Buskerud (2) viser til at ønsket formålet avviker overordnet plan, men har ingen merknader/innvendinger til vurdering om at planarbeidet ikke anses å fanges opp av krav om konsekvensutredning.

19 Planbeskrivelse side 19 av 32 Det påpekes at støysituasjonen i området må vektlegges spesielt, da området er støyutsatt i forhold til jernbane og Gomsrudveien. Støyømfintlig bebyggelse med oppholdsarealer må ivaretas ihht. MD støyretningslinjer T-1442/2012. Det angis at det i bestemmelsen må gis konkrete krav til ivaretakelse av støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier, samt krav til dokumentasjon om ivaretakelse ved rammesøknad og evt. tiltak før bygg kan tas i bruk. Det anmodes om at støyutredning følger planforslag ved offentlig ettersyn, og evt. støytiltak tas inn i planen. Det må redegjøres for hvordan planforslaget ivaretar hensyn til landskapsforhold og eksisterende bygningsmiljø, samt hvordan forhold knyttet til Naturmangfoldloven er vurdert fulgt opp i saken. Prinsipper om universell utforming må vektlegges og sikres fulgt opp i egne reguleringsbestemmelser Statens vegvesen (3) har følgende generelle merknader til oppstart av planarbeidet; - områder for ny utbygging bør vurderes i en større sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. - Trafikkmessige virkninger, forhold til støy, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet som følge av planen må belyses. Tilsvarende om tiltaket medfører endringer av riks- og fylkesveg. - Det vises til at normal byggegrense for riks- og fylkesvei er 50m/15m, og at byggegrense kan vurderes økt/redusert i forhold til støysituasjon, mv. For regulering av støyømfintlig formål nær riksog fylkesvei kreves støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Bemerkninger til anleggsbelte: Det vises til at midlertidige beslag av grunn vist som anleggsbelte er foretatt for å gjennomføre planlagt utvidelse av Gomsrudveien til 4-feltsvei. Det angis at avsatt areal vil være påkrevd for omlegging av VA-anlegg, oppføring av støyskjerm, mv. Da det ikke foreligger endelige byggeplaner for området, vil Statens vegvesen ikke kunne akseptere at anleggsbeltet bak støyskjerm reduseres til 4,0 m, eller at det gis avkall på de rettigheter som fremgår av gjeldende regulering. Statens vegvesen viser til at de vil kunne vurdere mindre justering sett i forhold til konkrete prosjekter innenfor planområdet, men det forutsetter at de også er kommet noe lengre i forhold til egen planlegging. Mindre justeringer kan evt. vurderes ved utbygging av første byggetrinn innenfor B/T2. Det kreves at gjeldende grense for anleggsbelte legges inn i planforslaget, og at det gis rekkefølgebestemmelser som sikrer at området ikke kan tas i bruk til annet formål før veianlegget er ferdig. Bemerkninger til støyskjerm: Det kan ikke påregnes økt høyde på planlagt ny støyskjerm langs Fv87. Ny støyskjerm skal sikre tilfredsstillende støyforhold 2,0 m over terrengnivå. Støynivå innendørs må sikres ved bygningsmessige tiltak. Det vises også til at det må påregnes at ny støyskjerm kan komme senere i anleggsfasen. Det vises til at innsigelse må påregnes dersom ikke planforslag er i samsvar med nasjonale hensyn og viktige forhold i vegnormalen. Jernbaneverket (4) har foreløpig ingen merknader til planarbeidet. EB Nett (5) viser til at de har høyspent og lavspent innenfor området, og at evt. omlegging må beskostes av utbygger. Det anmodes om at utbygger tar tidlig kontakt for å avklare effektbehov. Ved behov for nye anlegg bør det vises i planen. Kartgrunnlag er oversendt på forespørsel. Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene: Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen (1): Forhold til støy: Støyvurderinger og støysonekart knyttet til vedtatt reguleringsplan for E-134 Damåsen-Saggrenda er lagt til grunn for planarbeidet. Ved utvidelse av Gomsrudveien er det lagt til grunn at det skal settes opp en ny støyskjerm som sikrer at støyforhold 2,0 meter over terrengnivå tilfresstiller gjeldende krav. Støynivå innendørs må ivaretas ved bygningsmessige støydempende tiltak og plassering/utforming av bebyggelse.

20 Planbeskrivelse side 20 av 32 I bestemmelsene er det stilt krav til dokumentasjon på at anbefalte grensenivå for støy skal være ivaretatt før det gis tillatelse til tiltak innenfor området. Ved etablering av institusjoner vil det derimot kunne aksepteres at ikke alle oppholdsrom/soverom ligger mot stilles side eller at lydnivå utenfor vindu ligger under 58 dba. Automatisk fredete kulturminner: Medtatt bestemmelser om meldeplikt ved nye funn. Forhold til nyere tids kulturminner: Sett i forhold til at det meste av det bevaringsverdige bygningsmiljøet i Landstads gate vil forvinne ved E134-prosjektet, er forslagsstiller av den oppfatning at det vil være vanskelig å forsvare bevaring av Landstads gate 16. Støyutbedring av boligen vil være kostnadskrevende og lite aktuelt, og medfører trolig at bygningen blir stående ubenyttet og forfall ytterligere. Evt. bevaring av nr 16 vil hindre mulighetene for samlet utvikling innenfor planområdet, samt at forslagsstiller må finne en ny tomt for dagens tjenestetilbud i Landstads gate 20. Fylkesmannen i Buskerud (2): Ivaretakelse av forhold knyttet til støy er ivaretatt i bestemmelsen. Det vises til forslagsstillers kommentar til merknader fra Buskerud fylkeskommune. Planforslaget og utvikling av området vil ikke ha konsekvenser for landskapsforhold og eksisterende bygningsmiljø, eller forhold knyttet til Naturmangfoldloven. Ivaretakelse av prinsipper om universell utforming er medtatt i bestemmelsene. Statens vegvesen (3): Ønsket bruksendring av området til offentlig tjenesteyting/omsorgsboliger anses som en naturlig utvikling sett i forhold til tilliggende bruk og at det er kommunale tomter. Fremtidig utvikling/utbygging vil medføre begrenset trafikkbelastning, og trafikk fra området vil trolig ikke være høyere enn hva som er gjeldende for de 6 boligene som er vedtatt revet/innløst som følge av utvidelsen av Fv87. I planforslaget er gjeldende grense for anleggsbelte langs Fv 87 Gomsrudveien i hovedsak videreført. I bestemmelsene er det medtatt at arealer innenfor området ikke kan tas i bruk til annet formål før tilliggende veganlegg er ferdigstilt eller at det er innhentet godkjennelse fra Statens vegvesen. Når det gjelder forhold knyttet til støy vises det til kommentar til Buskerud fylkeskommune. EB Nett (5): Planforslaget og tiltak innenfor planområdet vil ikke komme i konflikt med eksisterende anlegg. Da flere av boligene som er tilknyttet dagens anlegg vil bli sanert/fraflyttet vil dagens kapasitet mest sannsynelig være tilstrekkelig. Ny bebyggelse er forutsatt tilknyttet eksisterende nettskap i Landstads gate. Før igangsetting av grave- og anleggsarbeider må det bli bestilt kabelpåvisning. Utbygger vil ta kontakt så snart effektbehovet er avklart. 5.3 Høringsuttalelser offentlig ettersyn Forslag til detaljregulering for Landstads gate14-20 er behandlet i utvalg for miljø og utvikling. I møtet ble det vedtatt å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn. Naboer og høringsinstanser vil få tilsendt utarbeidete plandokumenter, samt at dokumentene legges ut på kommunens hjemmeside. 6. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE Utarbeidet detaljregulering for Landstads gate har til hensikt å tilrettelegge for opprettholdelse/ utvidelse av dagens omsorgstjenester beliggende i Landstads gate. Selv om kombinert formål for bebyggelse og anlegg for boliger/offentlig tjenesteyting avviker fra gjeldende kommuneplan, anses tilretteleggelse for utvidelse av dagens offentlige tjenestetilbud å være en naturlig utvikling som følge av vedtatt sanering av boligbebyggelsen i området. Eksisterende villabebyggelse i Landstads gate eies av Kongsberg kommunale eiendom KF, og benyttes i dag som kommunale boliger og lokaler for offentlig tjenestetilbud. Forestående riving av Landstads gate 20 medfører at forslagsstiller har hastverk med å finne nye lokaler/oppføre et nybygg som kan huse dagens tjenestetilbud.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for Landstads gate 14-20, Kongsberg kommune, plannummer 430R

Varsling om oppstart av detaljregulering for Landstads gate 14-20, Kongsberg kommune, plannummer 430R Til høringsinstanser og naboer vår dato vår referanse 18.03.2013 2013.125/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for Landstads gate 14-20, Kongsberg kommune, plannummer

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune.

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. 16.05.2015 2015.150/RAS Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 varsles det på vegne av Espira

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for Mosseveien 7-9, mfl, Karlshus sentrum.

Varsling om oppstart av detaljregulering for Mosseveien 7-9, mfl, Karlshus sentrum. 28.10.2015 2015.345/RAS Varsling om oppstart av detaljregulering for Mosseveien 7-9, mfl, Karlshus sentrum. I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 varsles det på vegne av Holstad Gruppen AS om oppstart

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune

Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune vår dato 15.2.2012 deres dato vår referanse deres referanse Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune Ihht. pbl. 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 456R Sofie Hartmanns vei syd, boliger i Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 456R Sofie Hartmanns vei syd, boliger i Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 456R Sofie Hartmanns vei syd, boliger i Kongsberg kommune 456R Bestemmelser er vedtatt 05.10.2016 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 479R Evjutunet 4 boliger, Hvittingfoss i Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 479R Evjutunet 4 boliger, Hvittingfoss i Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 479R Evjutunet 4 boliger, Hvittingfoss i Kongsberg kommune 479R Forslag til bestemmelser er sist revidert 01.09.2017 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2.

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2. Holmestrand kommune Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID:2010009 Reguleringsbestemmelser 2. gangsbehandling 18.05.2011 Vedlegg til Dok. nr.: UVB-53-A-16403 Jernbaneverket

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt Bestemmelser til detaljreguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt Kongsberg kommune 377R Vedtatt av kommunestyret 377R-1 Mindre endring (gjelder 4.1 e, 4.5 og 5.1) vedtatt av UMU 17.10.2012 23.06.2014 1

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR NORDRE DEL AV BOLIGOMRÅDET PÅ LØVESTAD, SPYDEBERG KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR NORDRE DEL AV BOLIGOMRÅDET PÅ LØVESTAD, SPYDEBERG KOMMUNE Til naboer, grunneiere og høringsinstanser Vår ref.: RAS 2017.380 Deres ref.: Oslo, 12.12 2017 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR NORDRE DEL AV BOLIGOMRÅDET PÅ LØVESTAD, SPYDEBERG KOMMUNE I henhold

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 054/14 18.06.2014 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter 1 Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter Bemerkninger til forslag til planprogram Oppsummering og forslagsstillers kommentarer 06.05.14, rev. 15.08.14 I forbindelse med

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser Harstad 18.11.2013 hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

Detaljreguleringsplan HOL, Otnes i Rendalen PLANBESKRIVELSE

Detaljreguleringsplan HOL, Otnes i Rendalen PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan HOL, Otnes i Rendalen PLANBESKRIVELSE Dato: 2014-06-06 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - Oversiktskart.....3 2 - Dokumentinformasjon......3 3 Bakgrunn for planarbeidet...3 4 Beskrivelse av

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN RV./FV. 282, BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE Strekningen Telthusgata - Holmestrandveien

FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN RV./FV. 282, BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE Strekningen Telthusgata - Holmestrandveien FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN RV./FV. 282, BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE Strekningen Telthusgata - Holmestrandveien Dato: 19.12.12 1. Plantype, planens formål og planer som erstattes

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING Planområde: Hollebøltangen Syd Hobøl kommune Plantype: Detaljregulering Planmyndighet: Hobøl kommune Utført av: for Igsi

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 392R Sandsværveien 163 boliger Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 392R Sandsværveien 163 boliger Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 392R Sandsværveien 163 boliger Kongsberg kommune 392R Forslag til bestemmelser er sist revidert 30.05.2013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-XXX. Nordbohus HLV AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus HLV AS er det utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Plannavn: DETALJREGULERINGSPLAN NORDHAMMAREN BOLIGOMRÅDE PlanID: 1620201507 Arkivsak nr: Dato: Utkast pr. 15.09.17 Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet Sist revidert 16.06.09 2.gangsbehandling Oppstart vedtatt i HMA 13.06.05 1.gangs behandling i planutvalget 17.04.07 sak

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID Reguleringsbestemmelser Offentlig ettersyn

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID Reguleringsbestemmelser Offentlig ettersyn Holmestrand kommune Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID 0702-2010-013 Reguleringsbestemmelser Offentlig ettersyn 24.02.2011 Vedlegg til dok. nr.: UVB-53-A-16403 Jernbaneverket

Detaljer