RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING"

Transkript

1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING Planområde: Hollebøltangen Syd Hobøl kommune Plantype: Detaljregulering Planmyndighet: Hobøl kommune Utført av: for Igsi Eiendom AS I forbindelse med planarbeidet er det foretatt en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse med utgangspunkt i påfølgende sjekkliste. ROS-analysen anses å omfatte de fleste planrelevante forhold av betydning for vurdering av fare for samfunnssikkerhet og beredskap samt helsemessig risiko. I planbeskrivelsen er det gitt en nærmere omtale av de mest aktuelle tema knyttet til utført risiko- og sårbarhetsanalysen. Sjekklisten og evt. annen dokumentasjon følger plansaken som vedlegg. Natur- og miljøforhold Er området utsatt for, eller kan planen / tiltaket medføre risiko for Ja Dersom Ja er kriteriet vurdert i planforslaget (Ja / / evt. opplys hvilke rapporter som foreligger) Radongass Det er ikke foretatt undersøkelser som en del av planprosessen. Planområdet ligger i et området hvor NGU angir at det er moderat strålingsfare, og det foreligger ikke registreringer på at nærområdet er spesielt utsatt for radonstråling. Planområdet består av marineavsetninger i store dybde med begrenset permeabilitet. Anbefalt tiltaksgrense er på 100 Bq/m3, og gjelder i hovedsak for arealfølsom arealbruk som boliger, barnehager, skoler. Dersom tiltak er nødvendig hvordan er det tatt hensyn til i planforslaget (benytt stikkord) Selv om det ikke satt noen spesiell tiltaksgrense for næring, anbefales det at det foretas målinger for å unngå unødvendig helsemessig risiko. Det bør være tilstrekkelig å foreta målinger ved igangsetting av anleggsarbeider. Dersom strålingskonsentrasjon overgår anbefalt tiltaksgrense bør en vurdere radonsperre under bebyggelsen. I planbestemmelsene stilles det krav til dokumentasjon av radonundersøkelser ved byggeskasbehandling. Masseras / -skred Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser, men området er tilnærmet flatt. Risiko for skred anses som liten, og for tyngre bebyggelse vil det uansett være påkrevd med fundamentering med betongpeler rammet til fjell. Snø-/isras Flomras Tilliggende bekkeløp har liten vannføring. Om våren og ved kraftig nedbør øker vannføringen noe, men medfører begrenset erosjon. Kratt og annen vegetasjon bidrar til å hindre erosjon. I planbestemmelsene stilles det krav til redegjørelse for geotekniske undersøkelser ved utbygging av området. På plankartet er det avsatt en buffersone langs bekkeløpene. Bevaring og etablering av vegetasjon langs bekkene vil bidra til å begrense fare for erosjon.

2 Elveflom Selv om tilliggende bekker tidvis har en viss vannføring, har arealer innenfor planområdet ikke vært utsatt for flom. Bekken går i en dyp grøft slik at fare for flom og skade på bebyggelse anses som liten. Tidevannsflom Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare Kraftig vind Ingen risiko Store snømengder Ingen risiko Tilnærmet flatt. Ingen risiko Sårbar flora Ikke registrert vegetasjon eller naturtyper med spesiell verneverdi. Ubebygde areal utgjør i hovedsak dyrket mark og asfaltert oppstillingsareal. Kun krattvegetasjon og engmark langs bekk. Noe gressareal inn mot bebyggelsen. Sårbar fauna Som foregående Transportkorridor for vilt Ingen konflikter. Planområdet omkranses av åpne jordbruksareal og bebygde næringsområder. Tilliggende ubebygde naturområder er avskjært fra skogsområder med fysiske barrierer som Fv128 og Østfoldbanen. Verneområder Berører ikke registrerte verneområder Vassdragsområder Tilliggende bekker utgjør kun mindre lokale bekkedrag. Fornminner Det er tidligere foretatt arkeologiske registreringer, uten at det er avdekket funn etter automatisk fredete fornminner i området Kulturminner /-miljø Tiltaket berører ikke bygninger eller kulturmiljø av spesiell interesse. Tiltak anses ikke påkrevd Ikke påkrevd med ytterligere registreringer. Det et tatt inn i bestemmelsene at en ved evt. funn skal stoppe alle arbeider og kontakte fylkeskonservatoren. Menneskeskapte forhold Kan planen / tiltaket få konsekvenser for: Vei / bru / knutepunkt Osloveien og tilliggende kryss ved Fv 128 har god kapasitet etter at E18 ble lagt om. Gjennomgangstrafikken mellom Spydeberg og Knapstad er redusert vesentlig, og trafikken på Fv 128 (gml E18) er mer enn halvert.

3 Havn / kaianlegg Sykehus/ -sykehjem Brann / politi / sivilforsvar Ingen konflikter. Tilfredsstillende atkomst til fremtidig bebyggelse fra Osloveien Kraftforsyning Behov for evt. utvidelse av dagens kapasitet vil bli vurdert av leverandør i prosjekteringsfasen. Vannforsyning Eksisterende vannforsyning i langs Osloveien anslås å ha tilstrekkelig kapasitet. Tilfluktsrom Ikke kjennskap til tilfluktsrom i nærområdet. Område for idrett/lek Berører ikke områder som er avsatt eller spesielt attraktivt til idrett og lek. Park / rekreasjons-/ friluftsområder Ingen konfliktgrad. Planområdet berører i all hovedsak eksisterende næringsareal og dyrket mark.. Berøres planområdet / tiltaket av: Akutt forurensning Trafikkuhell langs Osloveien og tilliggende kan evt. medføre akutt forurensning, men sannsynligheten er liten. Lav risiko men allikevel tilstede Permanent forurensning Røyk/utslipp fra produksjon fra Moelven Bruk er ikke sjenerende og ligger mest sannsynelig innenfor krav fastlagt av SFT. Lav helsemessig risiko Støv / støy industri Selv om tilliggende næringsvirksomhet genererer noe støy i forbindelse produksjon og transport, anses den ikke å være til vesentlig sjenanse. Lav helsemessig risiko Støv / støy trafikk Trafikk langs Osloveien er begrenset, og etter åpningen av nye E18 har trafikkbelastningen på Fv 128 blitt mer enn halvert. Området ligger fra m fra Fv 128, og støy er ikke til vesentlig sjenanse. Anses ikke behov for støyutredning, da formålet er å tilrettelegge for næring. Krav til tiltak ift. luftforurensning vil bli ivaretatt ved byggesak i samsvar med krav i TEK. Inntak for ventilasjonsanlegg bør legges bort fra Osloveien NS og TEK ivaretar nødvendige krav til fremtidig bebyggelse hva gjelder støynivå.

4 Støy andre kilder Tilliggende næringsområder medfører begrenset med støy ut over transport til og fra områdene. Forurenset grunn Grunn i tilknytning til verkstedområdet og langs Osloveien, er trolig noe utsatt for forurensning, selv om det ikke foreligger kjente forekomster. Spillolje og andre kjemikalier håndteres på forskriftsmessig måte innendørs i verkstedhallene. Ved utbygging av planområdet vil en måtte foreta masseforflytninger, og da vil det være påkrevd å undersøke massene ihht. SFT forskrifter hva gjelder forurensning Masser som evt. har forurensning som overstiger SFT`s krav, vil bli skiftet ut. Lav helsemessig risiko. Høyspentlinje Høyspentanlegg ligger nedgravd langs Osloveien, men medfører ingen helse- eller sikkerhetsmessig risiko. Risikofylt industri Ingen Avfallsbehandling Ingen Medfører planen/tiltaket: Fare for akutt forurensning Støy og støv fra trafikk Støy og støv fra andre kilder Forurensning i sjø Risikofylt industri med mer Ingen Trafikk fra området vil gi økt belastning langs Osloveien, uten at det medfører vesentlig økt helemessige risiko. Planområdet ligger i et etablert næringsområde, og det er ikke aktuelt å oppføre boliger i nærområdet. Ingen Ingen risiko Det tillates ikke etablert risikofylt industri eller virksomheter som kan medføre sjenanse hva gjelder lukt, støy eller avgasser. Transport og trafikksikkerhet Er det fare/risiko for: Ulykke med farlig gods Trafikkuhell langs Osloveien kan evt. medføre eksplosjon/brann, men sannsynligheten er liten. Lav risiko men kan få store konsekvenser dersom det skjer i nærhet til bebyggelse. En kan vanskelig forsikre seg mot ulykker.

5 Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Ulykke i av/påkjørsler Ulykke med gående /syklende Ulykke med gjennomføring av anlegg Andre ulykkespunkter Andre forhold: Er tiltaket i seg selv mål for sabotasje- og terrorhandling Er det potensiale for sabotasje-/terrormål i nærheten Spesielle forhold ved utbygging/ gjennomføring Ingen risiko Tiltaket anses ikke å medføre noe betydelig økt risiko. Gode siktforhold ved eksisterende avkjørsel. Tiltaket anses ikke å medføre noe økt risiko da det kun er et fåtall som går eller sykler langs Osloveien. Det vil bli bygd en g/s-veg på nordsiden av Osloveien Dersom gjeldende forskrifter følges opp hva gjelder sikkerhet, helse og miljø ved gjennomføring av anleggsarbeider, vil risiko for ulykker være begrenset. Anses ikke å være et mål Lite trolig Ingen spesielle. God tilgjengelighet og en utbygging vil i begrenset grad berøre tilliggende eiendommer/ virksomheter. Konklusjon: På bakgrunn av gjennomført analyse av naturgitte og samfunnsmessige forhold knyttet til planområdet og selve tiltaket, er det ingen spesielle forhold som anses å være spesielt risikofylt eller ha stor sannsynelighet i forhold til uønskede hendelser.

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7

ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7 ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7 Trondheim, 10.07.2013/ Rev.22.10.2013 Jann Fossum 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Planen er utarbeidet av Solem Arkitektur AS

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø,

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag Solem Arkitektur AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 Epost: post@solemarkitektur.no www.solemarkitektur.no NO 942 024 290 MVA Grunneiere/naboer/høringsparter. Deres

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Parsell av Fv.967 - Flønes. Grunnlag for prosjektering og grunnerverv, omlegging av trasé på strekningen Flønes østre Flønes vestre

REGULERINGSPLAN. Parsell av Fv.967 - Flønes. Grunnlag for prosjektering og grunnerverv, omlegging av trasé på strekningen Flønes østre Flønes vestre 2012 0003 REGULERINGSPLAN Parsell av Fv.967 - Flønes Grunnlag for prosjektering og grunnerverv, omlegging av trasé på strekningen Flønes østre Flønes vestre Selbu kommune 20120003 REGULERINGSPLAN Parsell

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer