FAGDAG støy i arealplanlegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGDAG støy i arealplanlegging"

Transkript

1 FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2 NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. Hele 1,7 mill er utsatt for støy ved boligen sin og nærmere en halv mill er mye eller sterkt plaget av støy Veitrafikken er den viktigste årsaken

3 NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Regjeringen forventer at nye miljø og helseulemper forebygges ved planlegging av ny boligbebyggelse, institusjoner, næringsvirksomhet og infrastruktur

4 EMBETSOPPDRAGET Fylkesmannens faste oppgaver: Fylkesmannen skal se til at bestemmelsene om støy (T-1442) er tilstrekkelig ivaretatt i kommunenes overordnede planlegging etter plan- og bygningsloven, og etter behov også i andre plansaker, og følge opp kommunenes arbeid på dette området etter behov Spesielt se til at kommuner med relevante støykilder ivaretar støy i kommuneplanbestemmelsene, samt utarbeider støysonekart etter T-1442 som grunnlag for støyarbeid i kommunene Veilede og bistå kommunene i oppfølging av aktuelt støyregelverk

5

6 T-1442 Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen

7 TA Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen - Ny versjon oktober 2013

8 RPR ATP Rikspolitisk retningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging (fra 1993) Fortetting i sentrumsnære kollektivknutepunkt Ny statlig planretningsklinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging på høring med frist 25.oktober

9 FM OPPGAVE FMs viktigste rolle er å bidra til kommunens arbeid med sin arealplan slik at støy forebygges ved at bygninger med støyfølsom bruk i utgangspunktet etableres utenfor gul og rød støysone

10 KOMMUNEPLAN Støy som tema i Kommuneplanen I følge TA-2115 har kommunen ansvar for å inkludere og synliggjøre støysonekart i kommuneplanen herunder å vise avviksområder (rød støysone) Støy skal vurderes og synliggjøres i kommuneplanprosessen riktig arealbruk vil kunne forebygge støyplager

11 PLANPROGRAM TIL KOMMUNEPLAN Gjennom arbeidet med planprogrammet skal det vurderes om støy skal utredes Viktige støykilder veg, jernbane, fly, skytebaner, industri Temakart støy Avvikssoner

12 EKSEMPEL KOMMUNEPLAN BÆRUM Bærum kommuneplan 2009 Laget bestemmelser om arealbruken i gul og rød støysone Retningslinjer med saksbehandling og dokumentasjonskrav

13 BESTEMMELSE I KOMMUNEPLANEN Bestemmelser: 1- Særlige krav til byggeområdene (pbl 20-4, andre ledd bokstav b) Rød sone Generell bestemmelse: Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål (boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner skoler og barnehager) må ikke lokaliseres i områder som faller inn under rød støysone i henhold til T-1442, se tabell 1. Eksisterende bygninger til støyfølsomt bruksformål innenfor denne sonen kan gjenoppbygges, utvides og påbygges, forutsatt at det ikke fører til flere boenheter. Dersom man med skjerming reduserer støynivået til et nivå under grenseverdiene for rød sone gjelder bestemmelser for gul sone.

14 Sentrumssoner: I sentrumssoner kan nye bygninger til støyfølsomt bruksformål lokaliseres i områder med støynivå opp til Lden 70 db fra vei og Lden 73 db fra jernbane. Dette forutsetter imidlertid at: a. alle boenheter er gjennomgående og har minst halvparten av oppholdsrommene og ett av soverommene mot en stille fasade (støynivå under Lden 55 db utenfor fasade) b. alle boenheter skal ha balansert ventilasjon, c. nødvendige utredninger, avveininger og avbøtende tiltak foretas og fastsettes gjennom reguleringsplan, herunder krav til dokumentasjon av at fasadetiltak, inneklima, luftkvalitet på uteoppholdsarealer og behov for kjøling og solavskjerming er tilfredsstillende

15 Gul sone Generell bestemmelse: I områder som faller inn under gul støysone skal det i reguleringsplan dokumenteres at alle boenheter blir gjennomgående og får en stille side hvor alle anbefalte grenseverdier for ny støyfølsom bebyggelse i T-1442, tabell 2 er tilfredsstilt. Sentrumssoner: I sentrumssoner i gul sone er det tilstrekkelig at minst halvparten av oppholdsrommene og minimum 1 av soverommene i hver boenhet har vindu mot stille side. Boenheter som får soverom eller stue på støyutsatt side skal ha balansert ventilasjon, og behov for solavskjerming eller kjøling skal avklares i reguleringsplan

16 2- Areal- og funksjonskrav (pbl 20-4, andre ledd bokstav d) Uteareal ved skoler og barnehager og utendørs oppholdsareal for bolig (i henhold til de generelle krav til uteareal som er spesifisert for hvert enkelt byggeområde) skal ikke ha støynivå over anbefalte grenseverdier i T-1442, tabell 2. I sentrumssoner kan privat uteplass lages som vinterhage/ innglasset balkong dersom dette er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig kvalitet. Bruk av innglasset balkong som privat uteareal forutsetter at boenhetene har tilgang til et felles uteoppholdsareal som tilfredsstiller støykravene og de krav til størrelse som er definert for hvert byggeområde.

17 Retningslinjer Saksbehandling og dokumentasjonskrav Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) skal legges til grunn for planlegging av ny støyfølsom arealbruk (boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner skoler og barnehager) og for etablering av nye tiltak som vil gi støy til slike områder. Ved arealplanlegging i områder som faller inn under gul eller rød sone, skal det i en tidlig planfase utarbeides en enkel analyse som avklarer hvilke plangrep som er nødvendig for å tilfredsstille støykravene. Alle planforslag for støyfølsom arealbruk i støysonene skal følges av en støyfaglig utredning med innhold i følge beskrivelsen i SFTs veileder TA-2115.

18 Støyfaglig utredning skal også utarbeides for planforslag i områder hvor støy ikke er kartlagt, dersom det ikke kan dokumenteres at støynivået i planområdet er under anbefalte grenseverdier i T Likeledes skal søknad om tiltak i regulert område følges opp med ny støyfaglig utredning, og om nødvendig nye støytiltak, dersom mangelfull planlegging eller endrede forutsetninger tilsier at gjeldende kvalitetskrav ikke vil bli oppfylt. Kapittel 4 i T-1442 om begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet legges til grunn for utforming av reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser i områder der slik støy er påregnelig. Ved planlegging av ny støyende virksomhet eller utvidelse av slik virksomhet skal tiltakshaver utarbeide støysonekart i formater som kan oppdatere kommunens databasen.

19 EKSEMPEL KP INNSIGELSE Bærum kommuneplan 2009 Fylkesmannens miljøvernavdeling kan ikke godta at de angitte sentrumssoner gir grunnlag for avvik fra retningslinje T-1442 og fremmer innsigelse til bestemmelsenes 10. For at vi skal vurdere å trekke innsigelsen må kommunen gjøre en vurdering av alle sentrumsområdene og det må foreligge en klar avgrensning med begrunnelse av de sentrumssoner som skal avvike fra T Inntil kommunen har gjort en slik vurdering med begrunnelse som vi kan godta, opprettholdes innsigelsen.

20 FRAFALL INNSIGELSE Viser til brev fra Bærum kommune hvor det redegjøres for forhold knyttet til miljøvernavdelingens innsigelse til 10 Bestemmelser til temakart for støysoner i kommuneplan for Bærum. Miljøvernavdelingen ba om en helt konkret stedsspesifikk begrunnelse for valg av såkalte avvikssoner. Kommunen har nå vurdert ti sentra i forhold til tilgjengelighet til kollektivtransport og beskrevet sentrumsområdenes utstrekning. Ut fra dette er det gjort en avgrensning av sentrumsområdet som danner grunnlag for areal der avvik fra T kan godtas. Det forutsettes at det er disse ti definerte sentra som knyttes til reguleringsbestemmelsenes 10 under definisjonen sentrumssoner. Dette betyr forutsigbarhet når det gjelder støyforholdene ved framtidig etablering av nye boliger og annen støyfølsom bebyggelse her. Fylkesmannens miljøvernavdeling anser at vår innsigelse er imøtekommet av kommunen og frafaller derfor innsigelsen.

21 NATT OG DAG

22 REGULERINGSPLAN FM skal bidra til at kommuneplanens bestemmelser videreføres i den enkelte reguleringsplan

23 REGULERINGSPLAN FM uttaler seg tidlig i planprosessen til varsel om oppstart av reguleringsplan FM uttaler seg til reguleringsplanforslaget - forventes støyvurdering - støyutredning dersom bebyggelse i støyutsatte områder

24 REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelser til reguleringsplan bør være tydelige og konkrete der støy er tema Eksempler: T 1442 skal oppfylles Støyskjerm Utforming av boligen - stille side Minimum ett soverom mot stille side

25 EKSEMPEL REGULERINGSPLAN Bærum kommune Kirkeveien Vei ÅDT 2011 ÅDT 2023 UTEN UTBYG GING ÅDT 2023 MED UTBYG GING Hastigh et km/t % tungekj øretøy Kirkeveien

26

27

28

29 NY STØYRAPPORT FARTSGRENSE 40 KM/T

30 REGULERINGSBESTEMMELSEN SLIK DEN ER FORESLÅTT FRA KOMMUNEN Grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinjer om støy fra vei ved planlegging etter plan- og bygningsloven, jfr. Rundskriv T-1442, tabell 2 skal legges til grunn. Alle boenheter skal være gjennomgående med balansert ventilasjon.

31 INNSIGELSE TIL PLANFORSLAGET Reguleringsplanen åpner for at det kan etableres rom med støyfølsom bruk i rød støysone. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til reguleringsplanen slik den foreligger.

32 Fylkesmannen kan trekke innsigelsen dersom forslagsstiller kommer med nytt forslag som viser at ingen boenheter får rom med støyfølsom bruk i rød støysone. Det må framkomme i reguleringsbestemmelsene at ingen rom med støyfølsom bruk skal ha fasade mot Kirkeveien Vi venter på nytt forslag

33 EKSEMPEL 2 Oslo kommune Årvollveien 72 Ny boligbebyggelse inntil skytebane Redusert antall etasjer fra 9 til 6 Støy på fasade i 5. og 6.etasje Innglassing av balkong Ikke gjenomgående leiligheter

34

35

36 FYLKESMANNENS UTTALELSE Fylkesmannens miljøvernavdeling er meget skeptisk til planforslaget som medfører at flere leiligheter blir utsatt for støy over gjeldende grenseverdier. Fylkesmannen forutsetter at Oslo kommune påser at alle leiligheter er gjennomgående og dermed får en stille side, og at ingen av boenhetene utsettes for støy over anbefalte grenseverdier i T-1442.

37 INNSIGELSE Dersom kommunen fraviker retningslinjen kan det danne grunnlag for innsigelse, jfr T kap. 5.2.

38 INNSIGELSE Innsigelse gjelder forhold ved planforslaget som i vesentlig grad er i strid med støyretningslinjen. Dersom kommunen ikke finner nye gode løsninger går planforslaget til mekling hos FM. Evt må den til Miljøverndepartementet for avgjørelse

39 OPPSUMMERING Fylkesmannens oppgave - Gi innspill tidlig i kommuneplanprosessen - påse at kommunen har støy som tema - Følge opp støy i reguleringsplaner

40 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Karl Rickard Persson Kaisa Gjertsen. Støy i arealplanlegging

Karl Rickard Persson Kaisa Gjertsen. Støy i arealplanlegging Karl Rickard Persson Kaisa Gjertsen Støy i arealplanlegging Støy Uønsket lyd Mennesker reagerer ulikt på støy Dokumentert at støy kan føre til redusert helse- og livskvalitet Økt stress som følge av støy

Detaljer

Foto: Grethe Lindseth STØY - REGELVERK. Frode Engtrø assisterende fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Foto: Grethe Lindseth STØY - REGELVERK. Frode Engtrø assisterende fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Foto: Grethe Lindseth STØY - REGELVERK Frode Engtrø assisterende fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag T-1442/2012 Støyseminar 15.08.2016 >70 65-70 55-65 Nasjonale mål for støy Støyplagen skal reduseres

Detaljer

Støyhensyn i arealplanlegging

Støyhensyn i arealplanlegging Støyhensyn i arealplanlegging Plan- og byggesakskonferansen 11.11.2015 Bjørn Arne Karlsen overingeniør FMTR Innhold i denne presentasjonen 1. Hvorfor støy som tema i arealplanlegging? 2. Regelverk/retningslinjer

Detaljer

Støy i arealplanlegging

Støy i arealplanlegging Støy i arealplanlegging Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 /2012 Svein Klausen, seniorrådgiver Hvem og hva er Miljødirektoratet? forvaltningsorgan under Miljøverndepartementet

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Kvislaparken OPPDRAGSNUMMER 10205738 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Svenn Erik Skjemstad Innledning Dette notatet vurderer utendørs støynivå fra veitrafikk

Detaljer

INNLEDNING.

INNLEDNING. INNHOLD FORORD... 1 INNLEDNING... 3 REGELVERK/GRENSEVERDIER... 4 Utendørs støyforhold... 4 Definisjoner... 4 Anbefalte krav for oppføring av bolig i støysoner... 4 FORUTSETNINGER... 5 Trafikktall... 5

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

Oppdragsnr: 66017 Dato: 19. januar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 19. januar 2015

Oppdragsnr: 66017 Dato: 19. januar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 19. januar 2015 RAPPORT Nautneset vest - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Svein Rune Notøy Sammendrag: Estimert trafikkøkning på Nautnesvegen som følge av utvidelse av eksisterende industrihotell/brakkerigg utgjør

Detaljer

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Ny bebyggelse er planlagt slik den skjermer mot støy fra E6 og Romsaas Alle. Mest mulig sammenhengende fasader

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Nesveien 15 Kunde: Nesveien 15 ANS v/christian Krefting Sammendrag: Planområdet ligger delvis i gul støysone, jfr retningslinje T-1442. All planlagt bebyggelse har tilgang til stille side. Alt

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV KUNDE / PROSJEKT KOBOLT EIENDOM AS Støyvurdering, Trondhjemsvegen 4, Gjøvik PROSJEKTNUMMER 28218001 PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV DATO REVIDERT DATO KVALITETSSIKRET AV Tore Sandbakk DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

NOTAT Trondheim kommune, Utbyggingsenheten, v/ Sidsel Laupstad

NOTAT Trondheim kommune, Utbyggingsenheten, v/ Sidsel Laupstad NOTAT Til: Trondheim kommune, Utbyggingsenheten, v/ Sidsel Laupstad Kopi: Bergersen Arkitekter v/rita Morken, Selberg Arkitekter v/neil Van Est og Prosjektutvikling Midt-Norge v/ingmar Askeland Utført

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Båhusveien 1 Utendørs støyutreding for regulering Kunde: Boligbyggelaget USBL Sammendrag: Deler av planlagt bebyggelse vil iht. beregningene bli liggende i gul støysone. Det er overskridelse av

Detaljer

Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012

Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012 Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012 Hva og hvem er Klif? Tidligere SFT Vi ligger under Miljøverndepartementet Gir Miljøverndepartementet

Detaljer

Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra»

Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra» RAPPORT Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra» FORORD Siv.ing.Rolf Bryhni AS har vært engasjert av Gystad Eiendom AS for å utføre støyvurderinger i forbindelse med regulering av B1 Gystadmyra

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Ryggeveien 33, Moss kommune Kunde: Link Arkitektur AS v/ Kristian Ribe Sammendrag: Planområdet ligger hovedsakelig i gul støysone. En liten del av tomten nærmest Ryggeveien ligger i rød sone. Støyberegningene

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 15. desember Rapportnr: AKU - 08 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 15. desember 2017

Oppdragsnr: Dato: 15. desember Rapportnr: AKU - 08 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 15. desember 2017 RAPPORT Rotvoll Øvre Kunde: Rotvoll Eiendom AS v/ Aase Sætran Sammendrag: De tre delfeltene B11-13 ligger langs planlagt ny Brundalsforbindelse. Mest støyutsatte del av feltene vil havne i gul eller rød

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 1 Revisjon: 1 Revisjonsdato: RAPPORT Ski Vest, Områderegulering Kunde: Civitas AS v/ole Falk Frederiksen Sammendrag: Det er beregnet støy for ny planlagt bebyggelsesstruktur i planområdet. Generelt er det fasader langs de trafikkerte

Detaljer

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Rapporten er justert etter innspill fra Statens vegvesen, hvor følgende er hensyntatt: Trafikk på fylkesveg 454

Detaljer

STØYREGELVERKET HVA HVEM HVOR REGELVERK MYNDIGHET ANVENDELSE ET FORSØK PÅ ET OVERSIKTSBILDE. Fylkesmannen i Rogaland v/johan Tore Rødland

STØYREGELVERKET HVA HVEM HVOR REGELVERK MYNDIGHET ANVENDELSE ET FORSØK PÅ ET OVERSIKTSBILDE. Fylkesmannen i Rogaland v/johan Tore Rødland STØYREGELVERKET HVA HVEM HVOR REGELVERK MYNDIGHET ANVENDELSE ET FORSØK PÅ ET OVERSIKTSBILDE Fylkesmannen i Rogaland v/johan Tore Rødland 1 Lover Lover relevant for ulike typer støysaker (myndighet) Plan-

Detaljer

RAPPORT. Torvdalsveien 1, boliger. Knut Grevstad. Sweco Norge AS Vest Akustikk. Frode Eikeland (utførende) Frode Atterås (kvalitetskontroll)

RAPPORT. Torvdalsveien 1, boliger. Knut Grevstad. Sweco Norge AS Vest Akustikk. Frode Eikeland (utførende) Frode Atterås (kvalitetskontroll) Knut Grevstad Torvdalsveien 1, boliger Oppdragsnummer 99113001 Sweco Norge AS Vest Akustikk Frode Eikeland (utførende) Frode Atterås (kvalitetskontroll) 1 (14) S w e co Storetveitvegen 98 NO-5072 Bergen,

Detaljer

Innspill til ny kommuneplan Fredrikstad

Innspill til ny kommuneplan Fredrikstad NOTAT Innspill til ny kommuneplan Fredrikstad Oppdragsnr: 50109-00 Dokumentnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 29. september 2017 Oppdragsansvarlig: Anders Isebakke Utarbeidet av: Anders Isebakke Kontrollert

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Fossegrenda HVS DOKUMENTKODE 4161-RIA-NOT-001 EMNE Støyvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune / Pir II AS OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON Inger Johanne

Detaljer

Boliger med beregnet støynivå over grenseverdi er gjennomgående og har en stille side der grenseverdien i T1442/2016 er tilfredsstill.

Boliger med beregnet støynivå over grenseverdi er gjennomgående og har en stille side der grenseverdien i T1442/2016 er tilfredsstill. RAPPORT Reisopp Utendørs støyutreding for detaljregulering Kunde: Bakke Prosjekt AS v/thomas Wisbech Sammendrag: Boliger med beregnet støynivå over grenseverdi er gjennomgående og har en stille side der

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske Nord OPPDRAG Lund Østre OPPDRAGSNUMMER 29423001 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Bjørn Thomas Melhus Innledning Dette notatet vurderer støynivå utendørs fra

Detaljer

Apeltunvegen 2, Bergen

Apeltunvegen 2, Bergen ARTEC Prosjekt Team AS Apeltunvegen 2, Bergen Støyutredening til reguleringsplan 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5014636 Dokument nr.: 5014636-rev 3 Apeltunvegen 2, Bergen Støyutredening til reguleringsplan Revisjon:

Detaljer

Oppdragsnr: 26203-00 Dato: 13 desember 2013. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 02 Revisjonsdato: 14.8.2014

Oppdragsnr: 26203-00 Dato: 13 desember 2013. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 02 Revisjonsdato: 14.8.2014 RAPPORT Rådhusvegen-Ringvegen, Jessheim Kunde: Bolig Jessheim AS Sammendrag: I forbindelse med omregulering av tomter ved Rådhusvegen 7-9 /Ringvegen 12-16 på Jessheim er det beregnet støybelastning fra

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

RAPPORT. Gimsøya - Melhus. Støyvurdering. Sammendrag: 1001 Gimsøya v/ Boligbyggelaget TOBB

RAPPORT. Gimsøya - Melhus. Støyvurdering. Sammendrag: 1001 Gimsøya v/ Boligbyggelaget TOBB RAPPORT Gimsøya - Melhus Kunde: 1001 Gimsøya v/ Boligbyggelaget TOBB Sammendrag: Det er gjennomført en støyfaglig vurdering av området Gimsøya nordvest for Melhus sentrum i sammenheng med utarbeidelse

Detaljer

Den gode planprosessen

Den gode planprosessen 1 Den gode planprosessen Hvordan ivareta støy i arealplanleggingen? Merete Gynnild, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Foto: Merete Gynnild 1. Oppstartsmøte Avklare premisser 2. Planfase Planprosessen

Detaljer

Leilighetene i Parkveien 2-4 vil oppfylle tiltakets foreslåtte reguleringsbestemmelser.

Leilighetene i Parkveien 2-4 vil oppfylle tiltakets foreslåtte reguleringsbestemmelser. RAPPORT Parkveien 2-4 Kunde: Langhus Boligutvikling v/anders Winther Andersen Sammendrag: Tiltaket ligger delvis i gul støysone fra både jernbanestøy og veitrafikkstøy. Beregningene viser at støykrav på

Detaljer

RAPPORT. Rissa kolonihage. Støyfaglig utredning for reguleringsplan. Sammendrag: Rissa kolonihage ved Einar Lyshaug

RAPPORT. Rissa kolonihage. Støyfaglig utredning for reguleringsplan. Sammendrag: Rissa kolonihage ved Einar Lyshaug RAPPORT Rissa kolonihage Kunde: Rissa kolonihage ved Einar Lyshaug Sammendrag: Ved Flytøra i Rissa kommune planlegges det et område med boliger, fritidsboliger og utleieboliger. Den nye bebyggelsen merket

Detaljer

Nesttunbrekka 86 AS. Boliger Nesttunbrekka, g.nr. 42 b.nr. 85 Støyfaglig del til reguleringsplan.

Nesttunbrekka 86 AS. Boliger Nesttunbrekka, g.nr. 42 b.nr. 85 Støyfaglig del til reguleringsplan. Nesttunbrekka 86 AS Boliger Nesttunbrekka, g.nr. 42 b.nr. 85 Støyfaglig del til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98789001 Kunde: Nesttunbrekka 86 AS Boliger Nesttunbrekka,

Detaljer

Fylkesmannens rolle, innsigelser

Fylkesmannens rolle, innsigelser 1 Foto: Miljøvernavdelingen Fylkesmannens rolle, innsigelser Fagdag om støy i arealplanlegging, som forurensning og helseproblem 10.11.2015 Kimen, Stjørdal Marit Lorvik Ass. Miljøverndirektør Fylkesmannen

Detaljer

Oppdragsnr: 42124-00 Dato: 23. februar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 23. februar 2015

Oppdragsnr: 42124-00 Dato: 23. februar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 23. februar 2015 RAPPORT Hessengveien 2, studentboliger i Kirkenes Kunde: Stilla Utvikling AS v/ Lina Grundström Sammendrag: Det er gjort en utendørs støyvurdering i Hessengveien 2 i Kirkenes hvor det er planlagt å bygge

Detaljer

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3.

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3. ARKPLAN AS SOLHAUG BOLI GOMRÅDE STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Gjeldende regelverk 2 2.1 Støysoner 2 3 Støyberegninger

Detaljer

Støyproblematikk og litt om lokal luftkvalitet

Støyproblematikk og litt om lokal luftkvalitet Støyproblematikk og litt om lokal luftkvalitet Forurensningskonferansen 2016 Bjørn Wattne Østerhus Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Typiske problemer Gammel støykilde, ny bebyggelse Ny støykilde, gammel

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Akustiske definisjoner... 3 3. Krav og retningslinjer... 3 4. Beregningsprogram... 4 5. Beregningssituasjon... 4 5.1 Beregningsgrunnlag... 5 5.2 Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

Praktiserting av T-1442 (2012)

Praktiserting av T-1442 (2012) sigurd.solberg@sweco.no Praktiserting av T-1442 (2012) Utbygging av støyømfintlige formål God sakshåndtering-boliger K Sikre som tidlig tema FM Binde plangrep: Hva er tillatt? Hva må gjøres? FM R Sikre

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

HELLEVEIEN 131 INNHOLD. Sammendrag/konklusjon 2. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier Utendørs Innendørs 4 2.

HELLEVEIEN 131 INNHOLD. Sammendrag/konklusjon 2. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier Utendørs Innendørs 4 2. GISLE HAUGLAND HELLEVEIEN 131 STØYUTREDNING, REVISJON 1 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag/konklusjon 2 1 Innledning 2 2 Forskrifter

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger.

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. INNLEDNING Gnr./bnr. 305/287, 578, 1127 og 1128 i Kirkeveien 129 i Arendal kommune detaljreguleres. Hensikten er å lege til rette for to nye firemannsboliger. Det er en eksisterende enebolig og en nyoppført

Detaljer

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan.

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. Bergen tomteselskap AS Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98681001 Kunde: Bergen tomteselskap Sandra T. Thomassen Boliger Dolvikbakken.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Humlehaugen - støy fra vegtrafikk OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske DATO OPPDRAGSNUMMER 22827001 OPPRETTET AV Mats A. Giske KVALITETSKONTROLL KJAA Humlehaugen 21 Dette notatet vurderer støynivå utendørs

Detaljer

E6 Helgeland nord Korgen-Bolna

E6 Helgeland nord Korgen-Bolna E6 Helgeland nord Korgen-Bolna Byggeplan Hæhre prosj.nr: Prosj.nr: Dok.nr: N-ST-06 Tittel: TEKNISK NOTAT Utarbeidet av: Støyanalyse omregulering parsell 3 Illhullia - Tjæraskaret Dato: Fra: Til: 24.10.2016

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG 15.1.2013 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra Bjørnstadveien 50 AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan langs Bjørnstadveien og Fv118/E6 i

Detaljer

KRISTOFER JANSONS VEI 58, BERGEN KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk

KRISTOFER JANSONS VEI 58, BERGEN KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 15.10.2018 Antall sider : 9 Antall vedlegg : 1 KRISTOFER JANSONS VEI 58, BERGEN KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Fortunen AS v/ Heidi Hauen Utført av: Kontrollert

Detaljer

RAPPORT. Langhus gård 01 JM NORGE AS STØYRAPPORT OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS TORE SANDBAKK.

RAPPORT. Langhus gård 01 JM NORGE AS STØYRAPPORT OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS TORE SANDBAKK. JM NORGE AS Langhus gård 01 OPPDRAGSNUMMER 101 STØY 26.06.201 SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS TORE SANDBAKK Sweco Revisjonshistorikk DATO Endringen gjelder KONTR. AV UTARB. AV V00 1.0.2016 Første versjon

Detaljer

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan.

Bergen tomteselskap AS. Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. Bergen tomteselskap AS Boliger Dolvikbakken. Støyfaglig del til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98681001 Kunde: Bergen tomteselskap Sandra T. Thomassen Boliger Dolvikbakken.

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T 1442 Miljødirektoratet

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T 1442 Miljødirektoratet NOTAT OPPDRAG Skibberheia 21 DOKUMENTKODE 10200816 RIA NOT 001 EMNE Veitrafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER TRAFO arkitektur AS OPPDRAGSLEDER Kim Ervik KONTAKTPERSON Anette Saxe SAKSBEH Kim Ervik

Detaljer

NOTAT Oppdragsgiver: Hjertnes Bolig I AS Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 01 Versjon: Orientering. Chr. Hvidts plass 3

NOTAT Oppdragsgiver: Hjertnes Bolig I AS Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 01 Versjon: Orientering. Chr. Hvidts plass 3 Til: Fra: Pål Badski Norconsult AS v/ Ånund Skomedal Dato 2018-03-14 Chr. Hvidts plass 3 Vurdering av trafikkstøy 1. Orientering Norconsult AS har på oppdrag Hjertnes Bolig I AS, foretatt beregninger av

Detaljer

RAPPORT. Langeland Skog, Jessheim. Støyfaglig utredning. Sammendrag: Skogmo Eiendom AS v/ Morthen Bakke

RAPPORT. Langeland Skog, Jessheim. Støyfaglig utredning. Sammendrag: Skogmo Eiendom AS v/ Morthen Bakke RAPPORT Langeland Skog, Jessheim Kunde: Skogmo Eiendom AS v/ Morthen Bakke Sammendrag: Kommuneplanen henviser til T-1442 utgave fra 2012 som gjeldende. Planområdet ligger hovedsakelig i hvit støysone.

Detaljer

RAPPORT. Langhussenteret 3B. Støyfaglig utredning i forbindelse regulering. Sammendrag: Selvaag Bolig v/tor Even Bakke

RAPPORT. Langhussenteret 3B. Støyfaglig utredning i forbindelse regulering. Sammendrag: Selvaag Bolig v/tor Even Bakke RAPPORT Langhussenteret 3B Kunde: Selvaag Bolig v/tor Even Bakke Sammendrag: Støynivåer fra vegtrafikk er dimensjonerende, jernbanestøynivået er under grenseverdi. Tiltaket ligger i gul og marginalt innenfor

Detaljer

Mølla boligområde, Blakstad - Arendal Vurdering av støy fra veitrafikk

Mølla boligområde, Blakstad - Arendal Vurdering av støy fra veitrafikk NOTAT NR.: 1 Side : 1 av 6 Dato : 18.09.17 Vår ref. : 21000300-1-N01 Vedlegg : 3 PROSJEKT: TEMA: OPPDRAGSGIVER: UTFØRT AV: KONTROLLERT: Mølla boligområde, Blakstad - Arendal Vurdering av støy fra veitrafikk

Detaljer

Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel?

Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel? Forebygging av støyplage Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel? Torunn Moltumyr Støyvarselkart Hva er det? Støysonekart som vegvesenet utarbeide for eksisterende veger og oversender kommunene

Detaljer

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nygårdshaven Søgne DOKUMENTKODE 313888 RIA NOT 001 EMNE Veitrafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Kim Ervik KONTAKTPERSON Ola Frøysland SAKSBEH Kim Ervik

Detaljer

Forebygging av støy i plan- og byggesak

Forebygging av støy i plan- og byggesak sigurd.solberg@kilde.no Forebygging av støy i plan- og byggesak Støysonekart til kommuneplan / -delplan Kommuneplanbestemmelser Prosess for plan/byggesaksbehandling Forebygging av støy i plan/byggesak

Detaljer

E6 Helgeland nord Korgen-Bolna

E6 Helgeland nord Korgen-Bolna E6 Helgeland nord Korgen-Bolna Byggeplan Hæhre prosj.nr: Prosj.nr: Dok.nr: Tittel: TEKNISK NOTAT Utarbeidet av: Støyanalyse omregulering parsell 9 og 10 Krokstrand - Bolna Dato: Fra: Til: 30.04.2018 Magnus

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl INNLEDNING Det er planlagt nytt boligområde langs fylkes vei sør for Tvedestrand. I forbindelse med reguleringsplan er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er beregnet støy fra trafikken på FV.

Detaljer

Støyutredning Hovdetoppen

Støyutredning Hovdetoppen Til: Fra: AS/Eldar Sofienlund Gjermund V. Holøyen/Norconsult AS Dato 2018-05-07 Støyutredning Norconsult AS har på oppdrag fra AS utført en vurdering av støy fra vegtrafikk på i Gjøvik kommune. Bakgrunnen

Detaljer

Det vil være mulig å oppnå tilfredsstillende støynivå innendørs ved bruk av vinduer som tilfredsstiller dagens energikrav.

Det vil være mulig å oppnå tilfredsstillende støynivå innendørs ved bruk av vinduer som tilfredsstiller dagens energikrav. RAPPORT Teletunet Kunde: Hovden Eigedom AS v/gaute Hovden Sammendrag: Planområdet ligger delvis i gul støysone og uteoppholdsareal vil i stor grad få tilfredsstillende støynivå, med unntak av enkelte områder

Detaljer

STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2

STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2 MODUM KOMMUNE STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Forskrifter

Detaljer

STØYVURDERING YTTERLAND VALDERØYA. GISKE.

STØYVURDERING YTTERLAND VALDERØYA. GISKE. STØYVURDERING YTTERLAND VALDERØYA. GISKE. 11.4.2013 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra Olset AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med reguleringsplanen Ytterland Park på Valderøya i Giske kommune.

Detaljer

Sivilingeniør Godhavn har ervervet eiendommene Odd Husbys veg 17 og 17A, gnr 103 bnr 164 og gnr 103 bnr 371 i Trondheim kommune.

Sivilingeniør Godhavn har ervervet eiendommene Odd Husbys veg 17 og 17A, gnr 103 bnr 164 og gnr 103 bnr 371 i Trondheim kommune. NOTAT Oppdrag Odd Husbys veg 17/17A Dato 2011-02-02 Notat nr. 002 Til Sivilingeniør GODHAVN AS Rambøll P.B. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM Kopi Solem Arkitektur as T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

Trafikkstøy og fortetting. Støyseminar 15. sept 2016 Kari Elisabeth Paulsen, Byplankontoret Trondheim kommune

Trafikkstøy og fortetting. Støyseminar 15. sept 2016 Kari Elisabeth Paulsen, Byplankontoret Trondheim kommune Trafikkstøy og fortetting Støyseminar 15. sept 2016 Kari Elisabeth Paulsen, Byplankontoret Trondheim kommune Støy= Søvnproblemer Stress Høyt blodtrykk Diabetes Overvekt Hjerte- og karlidelser.. Lyd Støy

Detaljer

Retningslinjer Supplerer bestemmelsene Har ikke direkte rettsvirkning

Retningslinjer Supplerer bestemmelsene Har ikke direkte rettsvirkning Bestemmelser Rettslig bindende virkning Generelt 1. 18 gjelder for a. arealplanlegging og etablering av tiltak som gir nytt støyfølsomt bruksformål i støybelastet område b. etablering av nye støykilder

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Skreddarstugu Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.11.2011 På forespørsel fra Nord-Fron Kommune

Detaljer

RAPPORT. Bruholmsjordet. Støyutredening. Sammendrag: Selberg Arkitekter v/ Siv Minna Aastorp

RAPPORT. Bruholmsjordet. Støyutredening. Sammendrag: Selberg Arkitekter v/ Siv Minna Aastorp RAPPORT Bruholmsjordet Kunde: Selberg Arkitekter v/ Siv Minna Aastorp Sammendrag: Det er gjennomført en støyvurdering av et utbyggingsområde på Bruholmsjordet ved Brekstad på Ørlandet. Støyvurderingen

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

Nardovegen 6 Utvikling AS Nardovegen 6, Trondheim kommune

Nardovegen 6 Utvikling AS Nardovegen 6, Trondheim kommune RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Nardovegen 6 Utvikling AS Nardovegen 6, Trondheim kommune Prosjektnummer: 24611001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Nardovegen

Detaljer

E39 Otneselva - Hestnes

E39 Otneselva - Hestnes Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Otneselva - Hestnes Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 22.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Gamleveien 3C gnr. 103 bnr. 24 Lørenskog kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5088/2016 Dok. nr. Gamleveien 3C- Lørenskog Rev.: Dato: 7.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen Støyrapport for

Detaljer

Obos Nye Hjem v/julie Sandvik / Block Watne AS v/øivind Ohnstad

Obos Nye Hjem v/julie Sandvik / Block Watne AS v/øivind Ohnstad RAPPORT Haugstenåsen Kunde: Obos Nye Hjem v/julie Sandvik / Block Watne AS v/øivind Ohnstad Sammendrag: Prosjektet er noe utsatt for støy fra Rv 110 Haldenveien og internveier i boligfeltet. På både utearealer

Detaljer

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 Kunde: Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger Sammendrag: På oppdrag fra Tako-Invest AS har Sweco

Detaljer

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Hjellum Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: Ing. Anders Bakstad Dato: 16.01.2008 På oppdrag for Nordbolig Innlandet ved Magne Berg er det foretatt beregning av støysoner

Detaljer

May Hilde Johnsen. Flystøy 107-496 Langenesvn 12

May Hilde Johnsen. Flystøy 107-496 Langenesvn 12 May Hilde Johnsen Flystøy 107-496 Langenesvn 12 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98812001 Kunde: May Hilde Johnsen Flystøy 107-496 Langenesvn 12 Sammendrag: Utendørs flystøy er beskrevet

Detaljer

RAPPORT. Løkenåsen. Støynivå fra veitrafikk. Sammendrag: Fet kommune Eiendomsenheten v/bjørn Magne Bakken

RAPPORT. Løkenåsen. Støynivå fra veitrafikk. Sammendrag: Fet kommune Eiendomsenheten v/bjørn Magne Bakken RAPPORT Løkenåsen Kunde: Fet kommune Eiendomsenheten v/bjørn Magne Bakken Sammendrag: Prosjektet er utsatt for støy fra Rv22, og beregnet støynivå ligger over grenseverdi gitt i T-1442 på deler av fellesuteareal

Detaljer

ÅSLØKKVEIEN 22, BÆRUM KOMMUNE INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2

ÅSLØKKVEIEN 22, BÆRUM KOMMUNE INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2 MODULUTLEIE AS ÅSLØKKVEIEN 22, BÆRUM KOMMUNE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF + 02694 WWW cowi.no STØYVURDERING INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Forskrifter og grenseverdier

Detaljer

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 5294-1 Fantoft Park Vegtrafikkstøy Utsnitt av reguleringsplan. Siste revisjonsdato plankart 18.2.2010. for Opus Bergen AS mars 10 Rapport 5294-1 10 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer

Vi har følgende forslag til tekst i reguleringsbestemmelsene vedrørende støy:

Vi har følgende forslag til tekst i reguleringsbestemmelsene vedrørende støy: BREKKE 555STRAND RAPPORT Kunde: AS Kunde: AS Sammendrag: ligger delvis i rød og gul støysone. Fasader mot Kirkeveien og Ullevålsveien ligger i rød og gul sone, mens fasader mot bakgård har støynivå under

Detaljer

Støyvurdering Wallemsviken 3

Støyvurdering Wallemsviken 3 R a p p o r t Oppdrag: Støyvurdering Wallemsviken 3 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: 613926 RIA-RAP-001 Wallemsviken 3 AS Dato: 30. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 6 13926 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG COWI AS, 08.04.2010 Revidert 21.januar 2011 Siv.ing Bjørn Leifsen 1 Forord Cowi AS har fått i oppdrag av PK Hus AS å planlegge samt foreta en støyvurdering i av regulering

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 3. Beregninger... 3 3.1 Beregningsforutsetninger... 4 3.2 Beregningsresultater... 4 VEDLEGG A : Definisjoner. VEDLEGG B : Støysonebestemmelser.

Detaljer

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152 Martin Rønning Gamle Drammensvei 152 Støyvurdering 2012-08-30 Oppdragsnr.: 5123516 0 2012-08-30 FROBE JAM JAM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2

BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2 STATENS VEGVESEN REGION VEST BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 641 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 0694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 Innledning Forskrifter og grenseverdier

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 10.11.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Birkenlund Eiendom AS v/ Tore Pettersen Utført av: Kontrollert

Detaljer

Planen slik den nå foreligger legger til rette for å oppfylle kommuneplanens støybestemmelser, med mindre presiseringer.

Planen slik den nå foreligger legger til rette for å oppfylle kommuneplanens støybestemmelser, med mindre presiseringer. RAPPORT Utendørs støyutredning ifm. regulering Kunde: Stor-Oslo Eiendom AS v/camilla Sunde Sammendrag: Planen slik den nå foreligger legger til rette for å oppfylle kommuneplanens støybestemmelser, med

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Bakkefelt i Åsen Nedre Eiker DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Øvre Bakkefeltet TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Bakkefelt i Åsen Nedre Eiker DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Øvre Bakkefeltet TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Bakkefelt i Åsen Nedre Eiker DOKUMENTKODE 814664-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Block Watne OPPDRAGSLEDER Gunnar Vik KONTAKTPERSON Kjell-Ottar Johansen SAKSBEH Christer

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

FREDLUNDSVEIEN 17, BERGEN INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2

FREDLUNDSVEIEN 17, BERGEN INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2 PLOTTAPLAN AS FREDLUNDSVEIEN 17, BERGEN STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 2 1 Innledning 2 2 Forskrifter og grenseverdier

Detaljer