Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 14/73 Møtedato/tid: , kl Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Møtedeltakere: Eva Overholt (leder), Eivind Stende, Oddrun Husby, Jan M. Leinum, Ingrid M. Tørhaug-Skagseth og Arne Morten Hansen (vara for Eva Overholdt fra kl ) Forfall: Andre Møtende: Eva Overholt fra kl Andre møtende: Kopi: Eli Haugen, Enhetsleder barn, familie og helse, Tom Døsvik, Leder felles barneverntjeneste, Sverre B. Midthjell, Kontrollsekretariat Midt-Norge IKS (Konsek) og Torbjørn Brandt, Konsek Kontrollutvalgets varamedlemmer, Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS(RMN), Postmottak RMN, Postmottak Skaun Kommune. Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven 31. Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Sverre Midthjell på telefon eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Eva Overholt (sign.) Leder av kontrollutvalget Sverre B. Midthjell Rådgiver, Konsek

2 Sakliste 015/14 016/14 017/14 018/14 019/14 Referatsaker Aktuelle saker fra utvalgene Orientering fra Rådmann - barnevernstjenesten Regnskap og revisjon - Kontrollutvalgets uttalelse Eventuelt

3 Referatsaker Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Skaun kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 015/14 Torbjørn Brandt 033, &17 14/73-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering. Vedlegg Kommunestyrets vedtakskompetanse Melding om politisk vedtak - Årsmelding Skaun kontrollutvalg Melding om politisk vedtak - Trønderenergi Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1.Uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kommunestyrets vedtakskompetanse. 2.Kommunestyrets behandling av sak 21/14: Årsmelding for kontrollutvalget i Skaun kommune 3.Kommunestyrets behandling av sak 20/14: Selskapskontroll avtrønderenergi AS

4 Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat Sentrumsveien KORGEN Deres ref Vår ref Dato 14/ Spørsmål om kommunestyrets vedtakskompetanse Vi viser til henvendelse av 13. januar 2014 med spørsmål om kommunestyrets vedtakskompetanse i relasjon til virksomhet utøvet etter kontrollutvalgsforskriften.1 I henvendelsen stilles følgende spørsmål; 1) Kan et kommunestyre vedta ordning A (for eksempel kjøp av revisjonstjeneste) dersom kontrollutvalget kun har utredet og innstilt ordning B (for eksempel interkommunalt revisjonssamarbeid)? 2) Kan et kommunestyre i en sak som vedrører revisjonsordningen vedta å si opp eksisterende revisjonsordning uten at dette verken er utredet eller innstilt av kontrollutvalget. Vi tolker spørsmålene på følgende måte: Har kommunestyrets adgang til å treffe et eller flere vedtak når vedtaket/ene som treffes ikke er utredet og/eller innstilt av kontrollutvalget? Vi gjør oppmerksom på at den enkelte har et selvstendig ansvar for korrekt anvendelse av gjeldende regelverk. Departementet kan likevel gi generell veiledning til forståelsen av regelverket. Det forutsettes i det videre at saken vedtakene angår, er rettmessig oppført på sakslisten til kommunestyremøtet hvor vedtakene treffes, jf. kommuneloven (koml.) 32 andre ledd. Kommuneloven 6 sier at kommunestyret er det øverste kommunale organ. Kommunestyret har all kompetanse som er lagt til kommunen, og har ansvaret for kommunens samlete virksomhet. Dette innebærer at det som utgangspunkt er kommunestyret 1 Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Postadresse Postboks 8112 Dep NO-0032 Oslo Kontoradresse Akersg. 59 Telefon* Org no Kommunalavdelingen Saksbehandler Jørgen Jahr Hopperstad

5 som treffer vedtak på vegne av kommunen så lenge ikke kommunestyret har delegert sin kompetanse til et underordnet folkevalgt organ eller administrasjonen i kommunen. Administrasjonssjefen skal påse at sakene som legges fram for folkevalgte organer, herunder kommunestyret, er forsvarlig utredet, jf. koml. 23 andre ledd siste setning. I parlamentarisk styrte kommuner ligger dette ansvaret hos kommunerådet, jf. koml. 20 andre ledd første setning. Når det gjelder innstillinger fra kontrollutvalget til kommunestyret om valg av revisjonsordning, er dette særlig regulert i koml. 78 tredje ledd siste setning som tilsvarer kontrollutvalgsforskriften 16 første ledd siste setning. Bestemmelsene legger innstillingsretten vedrørende valg av revisjonsordning til kontrollutvalget. Selv om det ikke er et uttrykkelig krav om forsvarlig utredning i de to bestemmelsene, mener departementet det er naturlig å innfortolke dette. Dette underbygges blant annet av kontrollutvalgsforskriften 20 andre ledd som pålegger kontrollutvalgets sekretariat å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. Kommuneloven retter ikke et krav mot kommunestyret som sådan om at et vedtak i en sak skal være utredet (og innstilt) før kommunestyret kan treffe vedtaket. At det foreligger en innstilling til vedtak fra administrasjonen forplikter ikke kommunestyret til å treffe et vedtak i samsvar med det som er innstilt. Som kommunens øverste organ kan kommunestyret treffe det vedtaket det ønsker. Det er i denne sammenhengen likevel grunn til å minne om forvaltningsloven 17 første ledd som pålegger ethvert [f]orvaltningsorgan å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak. Paragraf 17 står i kapittelet som kun gjelder for enkeltvedtak, men det er lite tvilsomt at den gir uttrykk for et generelt prinsipp om krav om forsvarlig saksbehandling forut for avgjørelser truffet av forvaltningsorgan, herunder kommunestyrer. Hvor langt dette prinsippet går og de nærmere kravene til den forsvarlige utredningen må vurderes i det enkelte tilfellet. Vi mener relevante forhold kan være sakens omfang og viktighet og konsekvensene vedtaket vil få. Jo større disse er, jo strengere krav til utredning vil forsvarlighetskravet kunne sies å stille. Med hilsen Siri Halvorsen (e.f.) avdelingsdirektør Jørgen Jahr Hopperstad rådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Kopi: NKK og NKRF Side 2

6

7

8 Aktuelle saker fra utvalgene Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Skaun kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 016/14 Torbjørn Brandt 033, &17 14/73-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. Saksutredning Kontrollutvalget har selv vedtatt fordeling av kommunens politiske organer mellom kontrollutvalgets medlemmer. De respektive ansvarlige har ansvar for å se igjennom sakene for møter i utvalgene og orientere kontrollutvalget om aktuelle saker. Følgende er ansvarlige: Kommunestyret: Eva Overholt og Ingrid M. Tørhaug-Skagseth Administrasjonsutvalget: Eva Overholt Arbeidsmiljøutvalget: Ingrid M. Tørhaug-Skagseth Plan- og miljøutvalget: Oddrun Husby Helse, kultur og oppvekstutvalget: Jan M. Leinum Formannskapet: Eivind Stende

9 Orientering fra Rådmann - barnevernstjenesten Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Skaun kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 017/14 Torbjørn Brandt /188-6 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering. Saksutredning Kontrollutvalget har tidligere blitt orientert om utfordringer knyttet til den felles barneverntjenesten for Orkdal, Skaun, Agdenes og Meldal, sist i kontrollutvalgets møte ved ordfører i Orkdal kommune og tidligere Tjenesten er et vertskommunesamarbeid med Orkdal som vertskommune. Det er derfor kontrollutvalget i Orkdal som har det primære ansvaret for kontroll med tjenesten. I kontrollutvalgets møte i sak 21/13 fattet kontrollutvalget følgende vedtak: Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen i Orkdal til orientering. Kontrollutvalget oppfordrer kontrollutvalget i Orkdal om å fortsatt holde samarbeidskommunenes kontrollutvalg oppdatert om videre utvikling i saken når dette er naturlig. Kontrollutvalget vil be om en orientering om status fra rådmannen i Skaun i løpet av våren Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet oppfordrer kontrollutvalget til å ta informasjonen fra rådmannen til orientering.

10 Regnskap og revisjon - Kontrollutvalgets uttalelse Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Skaun kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 018/14 Torbjørn Brandt 216, &14 12/180-7 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Skaun kommunes årsregnskap for oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet som avgir sin innstilling i saken for behandling i kommunestyret. Vedlegg Utkast - kontrollutvalgets uttalelse om Skaun kommunes årregnskap Årsmelding Skaun kommune Årsregnskap Skaun kommune Revisjonsberetning Saksutredning Årsregnskapet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. I henhold til kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften skal kontrollutvalget avgi sin uttalelse om årsregnskapet. Formannskapet skal ha uttalelsen i hende med tilstrekkelig tid til å behandle denne før de avgir sin innstilling til kommunestyret. Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført årsrevisjonen for Skaun kommune i samsvar med kommuneloven, med tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonsberetning er datert 9.4. og revisor har ikke funnet avvik av en størrelsesorden som må påpekes. Skaun kommune har for utarbeidet Årsmelding med årsberetning samt Årsregnskap. Dokumentene følger standarder gitt av kommuneloven med forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Kontrollutvalget er forelagt årsberetning og regnskap, i tråd med kommunelovens bestemmelser. Rådmann og revisor er invitert til møtet for å orientere om regnskap, årsberetning og regnskapsrevisjonen. Kommuneøkonomien Regnskapet for viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 26,1 millioner kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk av avsetninger og avsetninger til fond viser et positivt netto driftsresultat med 27,7 millioner kroner.

11 Kommunens driftsinntekter (skatt, statstilskudd, brukerbetaling m.m.) overstiger kommunens driftsutgifter (lønn, varer, tjenester, avskrivninger m.m) og resultatet før finanstransaksjoner viste for et positivt brutto driftsresultat med 14,3 millioner kroner. Finansutgiftene overstiger finansinntektene med et resultat som viser et negativt finansresultat på 6,2 millioner kroner. Utbytte fra Trønderenergi AS utgjør fortsatt den viktigste finansinntektsposten. Kommunens målsetningen om en resultatgrad på minst 3, i tråd med fylkesmannes anbefalinger, ble i oppnådd med en resultatgrad på 6,1%. Korrigert for premieavvik (pensjon) og merverdiavgiftkompensasjon fra investeringer, blir netto driftsresultat kr , noe som utgjør 5,7% av de totale driftsutgiftene. Dette viser at kommunen har et godt fokus på budsjettdisiplin og driftsnivå. Kommunens samlede lånegjeld har gått ned fra 319,5 millioner kroner i 2012 til 316, 5 millioner kroner for. Samtidig har antall innbyggere økt, noen som medfører at lånegjeld pr. innbygger har også gått ytterligere ned fra kroner til kroner. Dette er svært gode tall sammenlignet med landsnitt, fylkesnitt og kostragruppen. Kommunen har styrket likviditeten for sammenlignet med 2012 og er på et betryggende nivå. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Regnskap og drift er presentert gjennom oversiktlige og informative dokumenter. Dokumentene, særlig årsmeldingen, gir et godt grunnlag for politisk styring. Sekretariatets konklusjonen er at det ikke har fremkommet forhold som må omtales spesielt i uttalelsen fra kontrollutvalget. Dersom gjennomgangen i møtet ikke gir nye opplysninger kan kontrollutvalget avgi en kort uttalelse på bakgrunn av utkastet med eventuelle endringer foretatt i møtet.

12 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SKAUN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR Kontrollutvalget har i møte , sak 18/14, behandlet Skaun kommunes årsregnskap for. Grunnlaget for behandlingen er avlagte årsregnskap med, revisjonsberetning, datert 9.april 2014 og administrasjonssjefens årsmelding, inkludert kommunens årsberetning. Ansvarlig revisor og administrasjonen har orientert kontrollutvalget muntlig om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. Skaun kommunes driftsregnskap for er gjort opp med en total ramme til fordeling drift med 327,9 millioner kroner og med et regnskapsmessig mindreforbruk på 26,1 millioner kroner og et positivt netto driftsresultat på 27,7 millioner kroner. De fleste enheter driver innenfor budsjett. Kommunen har redusert sin totale lånegjeld med ca. 3 millioner kroner fra 2012 og har videre redusert lånegjeld per innbygger som følge av befolkningsveksten. Skaun kommune fortsetter derfor den positive økonomiske utviklingen også for. Årsmelding med beretning er et grundig og oversiktlig dokument. Selv om årsmeldingen ikke er en del av de formelle regnskapsdokumentene, gir viktig informasjon om aktiviteten og hva som er oppnådd i de ulike virksomheter i kommunen. Kontrollutvalget mener regnskapet, sammen med årsmeldingen og årsberetningen, gir brukerne god informasjon om virksomheten i og den økonomiske stillingen pr Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskap for og anbefaler kommunestyret å godkjenne årsmelding med beretning og årsregnskapet. Børsa, Eva Overholt Leder av kontrollutvalget Kopi: Formannskapet.

13 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING Vedtatt i Skaun kommunestyre, sak ESA 14/336

14 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 3 Kommunens organisering... 5 Politisk organisering... 5 Administrativ organisering... 7 Årsberetning... 8 Organisasjon... 8 Statlige styringssignaler og rammebetingelser Driftsresultatet Driftsregnskapet - avvik mellom regnskap og budsjett Budsjettområdene Investeringsregnskapet Balanseregnskapet Finansieringsanalyse Årsmelding Stab, sentraladministrasjonen, fellestjenester og IKT Skoler Barnehager Kultur, fritid og frivillighet Helse og mestring Teknisk kontor, eksklusivt gebyr: Teknisk kontor, gebyrbelagte tjenester: Driftskontoret... 57

15 Rådmannens kommentar ningen vi er inne i; en god og attraktiv bokommune der vi ønsker at våre innbyggere aktivt skal delta i samfunnsliv- og utvikling. En god del aktivitet i har vært knyttet opp til arbeidet med kommuneplanens arealdel, som vi hadde som målsetting å få ferdigstilt før jul. Dette arbeidet er av ulike årsaker forsinket, men har høy prioritet i Vi startet også arbeidet med områdeplaner for Børsa, Buvika og Venn, også dette arbeidet videreføres i Årsmeldingen og årsregnskapet med beretningen skal gi en beskrivelse av hvordan Skaun kommunes tjenesteproduksjon og aktiviteter i har vært. Formålet med årsmeldingen er å rapportere tilbake til kommunestyret hva vi har oppnådd i forhold til de mål vi satte oss, og hvordan vi har brukt ressursene. Gjennom å samle årsmelding og årsberetning i et dokument vil det forhåpentligvis kunne gi et mer helhetlig og overordnet bilde av den kommunale virksomheten i. Årsmeldingen skal også søke å avspeile viktige utviklingstrekk og dermed kunne danne grunnlag for videre utvikling, prioritering og styring av kommunen i neste årsbudsjett- og økonomiplan, og er et av fundamentene i kommunens helhetlige styringssystem. Året har også vært preget av oppstart og planlegging av den nye skolen i Børsa, med ny idrettshall, samt ny 8-avdelings barnehage i Buvika. I tillegg startet vi planlegging av utvidelse av Buvik skole, og dette har vært svært krevende for organisasjonen - men også svært spennende! Formålet med et helhetlig styringssystem er blant annet å sikre at de tjenester vi leverer oppfyller de krav til omfang og kvalitet som er fastsatt gjennom kommunestyrets vedtak. Styringssystemet skal bidra til en bedre styringsdialog gjennom systematisk bruk av tilgjengelig styringsinformasjon, bruker- og innbyggerundersøkelser, dialog- og strategikonferanser mellom innbyggerne, politikerne, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte og dette vil igjen i sin tur bidra til en positiv utvikling og tilpasning av kommunes tjenester. I opplevde vi den frem til nå høyeste veksten i Skaun kommune. Folketallsveksten var på hele 249 innbyggere, og dette gir en folketallsvekst på 3,5 %. De siste årene viser denne folketallsutviklingen: Folkemengde pr Skaun kommune: Prosentvis befolkningsendring ila. året: ,8% 2,9% 2,0% 2,7% 2,9% 3.5% Vi har siden 2009 arbeidet med å utvikle styringssystemet, og selv om vi fortsatt har en vei å gå ser vi positiv utvikling på flere områder. Tilbakemeldingene fra brukerundersøkelser og dialogkonferanser er i hovedsak gode og indikerer at vi er på rett vei. Dette arbeidet må fortsatt ha høy prioritet, og vil bli ytterligere viktig i årene fremover. Det arbeides godt blant kommunens ledere og medarbeidere for at det gode liv kan leves i Skaun kommune, og for at innbyggerne skal få gode og tilstrekkelige tjenester. Med den sterke veksten følger både muligheter og utfordringer, og viktigste forutsetning for å håndtere dette er at vi har orden på økonomien. God økonomistyring gir forutsigbarhet for innbyggere og medarbeidere, og sikrer at vi får mest mulig ut av de ressursene vi har til rådighet. Som for de fire foregående årene gikk Skaun kommune i pluss også for, med hele 26 millioner. I mars fikk vi vedtatt ny kommuneplanens samfunnsdel, og selv om vi fortsatt beholder verdiene trygghet, trivsel og tilhørighet vedtok kommunestyret i Skaun ny visjon - aktiv og attraktiv, og det gjenspeiler den nye ret- Et mindreforbruk, eller overskudd, er ikke et mål i seg selv, men i den situasjonen vi nå er i, med sterk vekst og store investeringer knyttet til skoler, ny idrettshall, barnehage, botil3

16 Kommunens mange kompetente og dyktige medarbeidere sørger for gode kommunale tjenester, samtidig som de også aktivt deltar i nødvendig omstillingsarbeide. Igjen - tusen takk til alle medarbeidere for den gode innsatsen - med evne, vilje og mot står dere på for våre innbyggere! En stor takk også til det politiske miljøet, for et svært konstruktivt samarbeide om de felles utfordringer vi står overfor og arbeider med hver dag til beste for kommunens innbyggere. bud og infrastrukturinvesteringer i vei, vann og avløp mv., er det en stor styrke i forhold til fremtidig gjeldsbyrde at vi sørger for økt egenkapital i de mange store prosjektene. Vi må ha fokus på løpende drift og tilpasning av tjenestetilbudet i takt med endringene, slik at vi ikke risikerer å komme i samme situasjon som vi var i der svært høyt lånenivå medførte at en stor andel av inntektene måtte benyttes til å betjene store rente- og avdragskostnader. Vi må fortsatt innrette driftsnivået slik at vi får satt av fondsmidler til egenandel til de nødvendige fremtidige investeringer. Katrine Lereggen rådmann Å få aktivt være en del av Skaun kommunes arbeidslag oppleves som et privilegium. 4

17 Kommunens organisering Politisk organisering Skaun kommune har ni utvalg i tillegg til Kommunestyret, som er kommunens øverste organ. Skaun kommunestyre 21 representanter Formannskap Plan og miljøutvalg 7 representanter Forhandlingsutv./Klagenemnd 7 representanter Helse, oppvekst og kulturutvalg Kontrollutvalg 7 representanter 5 representanter Arbeidsmiljøutvalg Administrasjonsutvalg 10 representanter hvorav 5 arbeidstakerrepresentanter 7 representanter hvorav 2 arbeidstakerrepresentanter Eldreråd Skaun ungdomsråd 5 representanter hvorav 3 brukerrepresentanter Råd for funksjonshemmede 5 representanter hvorav 3 brukerrepresentanter Politisk aktivitet Nøkkeltall basert på KOSTRA Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb. Enhet : Kroner 2011 Skaun k-gr S-T Landet Møteaktivitet og saksmengde i de forskjellige utvalgene Utvalg Kommunestyret Formannskap Forhandlingsutvalget for fast eiendom Klagenemnd Plan- og miljøutvalget Helse- oppvekst og kulturutvalget Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Kontrollutvalget Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Skaun ungdomsråd Valgstyret 2011 Møter Saker Alle sakspapirer, til de fleste utvalgene, har i blitt sendt ut elektronisk. Dette fungerer svært bra, 2012 Møter Saker Møter Saker og reduserer kommunens tidsbruk mht håndtering av dokumenter til de politiske utvalgene. Det kan 5

18 imidlertid se ut som om forenklingen av dokumentutsendelse medfører økning av dokumentmengden til de politiske utvalgene er stadig økende, noe som kan by på utfordringer for utvalgsmedlemmene. Det er avholdt to Strategikonferanser, en i juni og en i oktober, begge gangene med deltakelse av kommunestyrerepresentantene, enhetslederne og representanter fra fagforeningene. Det er gitt flere orienteringer/presentasjoner for Kommunestyret i : Ny lensmann i Skaun, Tor Kristian Haugan, presenterte seg, og orienterte om situasjonen i Skaun, sett fra politiets side. Næringshagen i Orkdalsregionen ble presentert av daglig leder Anja Tjelflaat Skottet i Buvika orientering om status og framdrift v/styreleder Lars Arne Pedersen 6 Frivillighet i kommunen mer enn en lokal trivselsfaktor, v/siri Grøttjord Situasjonen rundt drift av Ungdomsrådet Sør-Trøndelag fylkeskommune ble presentert av fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Rosenvik AS ble presentert av daglig leder Sidsel Rian og styreleder Ove J. Snuruås. Trønder-Sveis AS fra Buvika ble tildelt diplom som sertifisert Miljøfyrtårnbedrift Borghild Løvset ble hedret for sine idrettsprestasjoner, bl.a. seier i Birkebeinerrittet. Rapporten Boligbehovsanalyse for pleieog omsorgssektoren ble presentert. Profileringsfilmen for Skaun ble presentert.

19 Administrativ organisering Organisasjonen Vi-samling ble gjennomført høsten, med foredrag av Per Fugelli. Kommunen har deltatt i KS-nettverket Internkontroll. Det er gjennomført 3 ledersamlinger i. På disse samlingene har spesielt Kommunikasjonsstrategi og utviklingsstrategi stått i fokus. Begge deler er vedtatt av kommunestyret i. Det er foretatt innkjøp av elektronisk kvalitetssystem. Kommunen tok i bruk nytt økonomisystem. Det er gjennomført flere større prosjekter i organisasjonen, Demensomsorgens ABC, og Etisk refleksjon. 7

20 Årsberetning Organisasjon ÅRSMELDING FOR SKAUN KOMMUNE. PERSONAL Medarbeidere Registrerte lønnsmottakere i kommunen (inkludert timelønte, ekstrahjelp og vikarer): Stillinger i alt (an tall ansatte) Stillingshjemler (antall årsverk) Deltidsansatte (an tall personer) IA-avtalen, kommunens delmål b) m/tiltak, om å rekruttere personer med redusert funksjonsevne eller problemer med å få innpass i arbeidslivet, omfatter også kvinner og personer med innvandrer-/ minoritetsbakgrunn. Det er ikke ført oversikt eller statistikk over aktiviteter/personer/årsverk under disse tiltakene i løpet av året. Formannskapet er kommunens likestillingsutvalg. I er det ikke fremlagt saker her. AMU hadde i 2009 temamøte om Likestilling og mangfold (sak 19/09), ledet av KUN senter for kunnskap og likestilling, avd. Steinkjer. Siden er det ikke behandlet egen sak om temaet. Enhetsledermøtet i sept hadde nytt besøk av KUN, med ny gjennomgang av det kommunale ansvaret i likestillingsarbeidet; aktivitets- og rapporteringsplikten. Det er ikke utarbeidet spesifikke planer/tiltak innen området. Det er ikke benyttet kjønnskvotering i forbindelse med tilsettingsprosesser. Endringen i antall deltidstilsatte skyldes først og fremst at ved innføringen av nytt økonomi- og lønnssystem i, ble flere helstillinger med lønn fordelt på ulike funksjoner i regnskapet (jfr. kostra), registrert som tilsvarende delstillinger. Dette gjelder særlig stillinger innen Barn, familie og helse, Teknisk kontor og Driftskontoret, og har ikke latt seg korrigere av rapportsystemet. Deltidsbruken er samtidig redusert noe; i Hjemmetjenesten og på Rossvollheimen, pga. aktiv innsats for nettopp reduksjon av uønsket deltid. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 4 møter og behandlet 25 saker, herunder tiltak innenfor Inkluderende arbeidsliv (IA), om verne/helsepersonell, -undersøkelser og -tiltak, etikk og etiske retningslinjer, opplæring av betydning for arbeidslivet, velferdstiltak, og kommunens budsjett/ budsjettforslag. Etikk Etter at Kontrollutvalget tok opp sak om Etiske retningslinjer - Skaun kommune i 2006, og rådmannen ga skriftlige tilbakemelding, tok Kontrollutvalget rådmannens redegjørelse til orientering, og noterte samtidig (sitat):.. at det i tiden fremover vil arbeides aktivt for å bevisstgjøre politikere og administrasjonen om nødvendigheten av at Skaun kommune opptrer i hht gjeldende etiske standarder. Kontrollutvalget bør invitere ledelsen i kommunen til et senere møte, for å bli oppdatert om kommunens arbeid på dette område. Administrasjonsutvalget har hatt 2 møter og behandlet 7 saker, bl.a. om etikk og etiske retningslinjer, tilsettingsbestemmelsene i Personalreglementet, og budsjett/budsjettforslag. Likestillingsarbeid Kvinneandelen av ansatte er 82,5 %, - som utfører 82 % av samlet arbeidsmengde (årsverk). Kvinneandelen av ansatte i ledende stillinger er, som i 2012, 68 % (menn 32%). Kommunens etiske retningslinjer ble gjennomgått. Det ble vektlagt at retningslinjer først og fremst skal være spore til etisk refleksjon og ettertanke hos den enkelte, - og ikke forveksles med regler, som mer ville fått preg av en rekke absolutter ; dvs. grenser som overskrides eller ikke. Poenget er at fokus på etikk; refleksjon og ettertanke, er viktigere enn fokus på grenser; -avklaring, tilnærming, -overskridelse, -flytting, osv. Til rådmannens lokale lønnspolitiske drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene, før lokale forhandlinger (Hovedtariffavtalen kap.3, pkt.3.2.1), ble det lagt fram tallmateriale og statistikk som viste lønnsnivå og lønnsutvikling fordelt på kjønn og stillingskoder, bl.a. for å kunne drøfte likelønn og likelønnsutvikling. 8

21 Temaet barnearbeid ble vurdert medtatt i retningslinjene. Konklusjonen ble imidlertid at de generelle formuleringene også dekker dette spesielle temaet. Skal tema barnearbeid nevnes særskilt noe sted, er kanskje kommunens innkjøpsreglement mest naturlig. setning): kr kr. De budsjetterte midlene til lønnsoppgjøret og til lokale forhandlinger dekket dette. Sykefravær Totalt sykefravær i prosent: : 7,8 % For sammenligning var sykefraværet i: 2012: 8,5 % 2011: 9,5 % 2010: 9,8 % 2009: 9,3 % De nye retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret den , sak 23/09. De skal - på samme måte som varslingsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven - gjennomgås årlig ved hver enhet, som så rapporterer om dette i den faste egenrapporteringen pr , om HMS-arbeidet siste år, til rådmannen. Slik intern rapport er mottatt fra alle enheter også i. Tilsvarende tall for kommunesektoren samlet: : 9,4 % 2012: 9,5 % 2011: 9,1 % 2010: 8,9 % 2009: 9,6 % Med bakgrunn i en særskilt hendelse vinteren, som utløste oppslag i media og skriftlige spørsmål fra hhv. kommunestyrerepr. og kontrollutvalget, har de etiske retningslinjene hatt særskilt oppmerksomhet i, både med spørsmål om å kjenne og følge dem og med spørsmål om rullering. Temaene har vært behandlet som egne saker i hhv. Kontrollutvalget, AMU, Administrasjonsutvalget og kommunestyret. I møte stadfestet kommunestyret de gjeldende retningslinjene og vedtok rullering av kommunestyret én gang hver valgperiode. Et samlet fravær på 7,8% i er over den vedtatte del-målsettingen vår i IA-avtalen 2010, dvs. med et samlet sykefravær (legemeldt og egenmeldt) på under 7,7%. Selv om fraværet fortsatt er høyere enn vi ønsker, bør fraværs-/nærværsutviklingen vår kunne karakteriseres som svært tilfredsstillende. Vi har ikke særskilt registrering av sykdommer med antatt årsak i arbeidet eller forhold på arbeidsplassen og kan heller ikke angi noe antall registreringer av slike sykdommer. AMU har jevnlig fulgt utviklingen i sykefraværet. Renhold, barnehagene, og omsorgsyrkene, har hatt skjerpet oppmerksomhet de siste årene. Dette videreføres i Lønnsforhandlinger Det sentrale tariffoppgjøret var et mellomoppgjør. Det ble fullført og vedtatt med resultat som innebar: - generelt lønnstillegg på 0,75 % pr for alle stillinger i HTA kap.4, - justering av minstelønnssatsene pr i HTA kap.4, - ingen avsatt pott til lokale forhandlinger etter HTA kap. 4.A.1. Det er registrert 2 arbeidsuhell/-ulykker, men ingen nesten-ulykke og ingen tilmelding til AKAN-kontakten eller til Arbeidstilsynet. Lokale forhandlinger etter kap.4 (med 5 org.) ble, sammen med ordinære (årlige) tarifforhandlinger etter kap.3 for enhetslederne (7 org.) og etter kap.5 for andre stillinger som forhandler all lønnsregulering lokalt (8 org.), fullført uten brudd. I tillegg ble behandlet søknader fra to uorganiserte arbeidstakere i kap.4, tre i kap.5. Virkning Årskostnad kap.4: Årskostnad kap.5.2: Årskostnadkap.3.4.2: Årskostnad alle kap. I mars 2003 undertegnet kommunen Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv og ble inkluderende arbeidslivsbedrift, IA-bedrift. Avtalen er senere videreført, sist i februar 2010 ved ny Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, 1.mars desember (IA-avtalen). Denne viderefører delmålene fra den gamle avtalen: 1. Redusere sykefraværet med 20% i forhold til nivået i 2. Kvartal Øke sysselsettingen for personer med redusert funksjonsevne 3. Seks måneders lengre yrkesaktivitet for seniorer i forhold til Kr Endring 0,0% Kr Endring 2,46% Kr Endring 2,76% Kr Samlet/anslått økning av lønnskostnadene (m/arb.giveravgift), sentralt oppgjør og lokale forhandlinger (ekskl. pensjon og feriepengeav9

22 Opplæring Med bakgrunn i dette utarbeidet og vedtok AMU egne nye kommunale delmål inkluderende arbeidsliv 2010 for Skaun kommune (sak 7/11). Mål 1. om å redusere sykefraværet til under 7,7 % i ble ikke nådd fullt ut. Mål 2. om økt sysselsetting er mer enn oppfylt, mens mål 3. om økt pensjoneringsalder ikke er beregnet/kontrollert. Lederutvikling: 10 samlinger (hele og halve temadager) er avholdt med/mellom rådmannen og de 18 enhetslederne, i tillegg til 2 arbeidsmøter (strategikonferanser) med kommunestyret om budsjett, - og to 2-dags samlinger i prosjektet Lederutvikling i Skaun kommune, hvor alle enhetslederne samt 3 rådgivere, 3 folkevalgte og 4 hovedtillitsvalgte har deltatt. Tema: Utviklingsstrategi Samfunnsplan og Kommunikasjonsstrategi og Kommunikasjonsstrategi. En partssammensatt arbeidsgruppe er nedsatt for å rullere Rådmannens plan for nærvær og inkluderende arbeidsliv i Skaun kommune og evt. foreslå justeringer. Gjennomgangen er ikke fullført. Utvidet ledergruppe, som også omfatter avdelingslederne/faglederne ved de resp. enhetene (ca. 60 personer i alt) har hatt 1 dagsamling med fokus: Kommunikasjonsstrategi for Skaun kommune. Vår egen Lederplattform for Skaun kommune, med uttalt Visjon for ledelse og 3 fokuserte Verdier (Tydelig - Raus - Engasjert) har vært lagt til grunn. Samarbeidet med NAV, lokalt og med Arbeidslivssenteret, er nært og har blitt styrket. I ble det mottatt tilsagn om Tilretteleggingstilskudd på til sammen kr; for grupper og/eller enkeltpersoner, til hhv. hjelpemidler (individrettet, flerbruk og grupper) og tilrettelegging. Orienteringer-/drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene: 2 møter av ulik lengde er avholdt med/mellom rådmannen og alle organisasjonene samlet, bl.a. eget IA-møte hvor IA er eneste tema, og prinsippene for bruk av hhv. deltidsstillinger (HTA pkt.2.3.1) og oppdragstakere, innleid arbeidskraft og midl. tilsettinger (HTA pkt.2.3.2) har blitt drøftet. I tillegg kommer lokalt lønnspolitisk drøftingsmøte og formelle forhandlingsmøter. Samlet har dette gitt forsterket fokus på sykefravær ( nærværs-arbeid ) og på den gjennomsnittlige avgangsalderen ( seniorpolitikk / livsfasepolitikk ). Bedriftshelsetjeneste Tjenesteleverandør har, siden høsten 2004, vært Hjelp24 BHT, som i 2012 gikk inn i en landsdekkende helse- og treningskjede: Stamina HOT Bedriftshelsetjeneste, som i løpet av endret navn til Stamina Helse bedriftshelsetjeneste. Deltakelse på brukermøter/temadager for EDBsystemene og Kurs i forbindelse med oppgradering av saksbehandler- og fagsystemene på EDB: For vedlikehold/ oppdatering av kunnskap/ ferdigheter i å betjene EDB-baserte hjelpemidler ( verktøy ), som kommunen har gjort seg avhengig av i sin drift (eks. post-/ saksbehandling, lønn/ refusjoner, økonomi/regnskap, kart/oppmåling/bygninger og vann/avløp osv.), har ansatte jevnlig deltatt i kurs, brukerkonferanser, temadager mv. Nytt økonomi-/lønnssystem fom har medført økt kursbehov og -aktivitet, som vil vedvare i De pliktmessige oppgavene, målrettet helseoppfølging, har i blitt dekket først og fremst ved førstehjelpsopplæring og audiometri for ansatte i barnehage, SFO og skole, ved oppfølging av forskrift om biologiske faktorer, kjemikalieforskriften (Rossvollheimen) og ved IA-arbeid/aktivt bruk av tilretteleggingstilskudd gjennom NAV. Brannmannskap og uteseksjonen har fått dekket sine utvidete undersøkelser m/ekg gjennom beredskapsavtalen vår med Orkdal kommune (hovedsakelig av sine resp. fastleger), og fom er disse tjenestene dermed tatt ut av handlingsplanen vår med bedriftshelstjenesten. Grunnopplæring i verne- og miljøtiltak (40 timerkurs HMS) Full Grunnopplæring i verne- og miljøarbeid (HMS), for alle ledere, enhetsledere, verneombud og medlemmer i AMU (AML 3-5, 6-5, 1.ledd og 7-4), ble gjennomført vår/høst Alle avd. ledere/ fagledere/ avdelingsledere/ styrerass. /inspektører osv. i kommunen, ble gitt tilsv. tilbud Øvrige prioriterte oppgaver har vært ergonomi, oppfølging av Barn familie og helse, Rossvollheimen, Hjemmetjenesten og renholderne utenfor institusjon, sykefraværsarbeid (flere tjenester og tjenestesteder) og møter. 10

23 i løpet av våren Seinere har det skjedd personutskiftinger. Ny internopplæring er ikke gjennomført og planlegges heller ikke De aktuelle personene vil derfor få delta på relevante eksterne kurs-/opplæringstilbud. gruppe på 11 ansatte fra ulike enheter/tjenesteområder - i tillegg til rådmannen selv og sekr. for AMU - sto for planleggingen og gjennomføringen. Kor-i-Skaun opptrådte og bidro i underholdningen. Evalueringene viser svært positiv respons blant de ansatte, og nytt tilsvarende VI-arrangement planlegges også i Brannvernlederkurs Tilbudet har vært gitt enhetslederne og verneombudene i 2004, 2007, 2010, 2011, og nå sist i (med 18 deltakere). Kommunen har videreført avtalene om treningsmuligheter for sine ansatte, med hhv. 3T på Orkanger, MaxGym i Buvika og Fredly Folkehøgskole i Børsa. Førstehjelpskurs Internt ved skoler og barnehager. Lærlinger Internkontroll. Fom. er Skaun kommune med i KSnettverksarbeidet Rådmannens internkontroll og har kjøpt Kommuneforlagets elektronisk kvalitetssystem KF Kvalitet. Som del av dette har vi startet oppbyggingen og bruken av vårt eget Kvalitetssystemet i Skaun, med vår egen hhv.: Kvalitetshåndbok, HMS-håndbok, System for å melde avvik, Behandle avvik, Risikostyring osv. Informasjonssikkerhet inngår i systemet. Avvikssystemet er tatt i bruk av enkelte enheter høsten, og det er utarbeidet tidsplan for å bygge ut og starte bruken av de ulike delene av systemet forøvrig, herunder opplæring, i løpet av Avlagte prøver i : 2 (1 i helsefag, 1 i barneog ungdomsarbeiderfag) Inngåtte kontrakter i : 3 (2 i helsefag, 1 i barne- og ungdomsarbeiderfag) Brutt(e) kontrakt(er) i : Ingen. Løpende kontrakter : 10 (6 i helsefag, 3 i barne- og ungdomsarbeiderfag, 1 kokkefag) Intensjonsavtalen vår om lærlinginntak ble inngått i forbindelse med Reform -94; om årlig inntak av én lærling pr innbyggere. Det skulle da tilsi 7 nye lærlinger pr. år, dvs. 14 løpende kontrakter. Vi tar fortsatt inn betydelig færre lærlinger enn det avtalen tilsier. Leder-(ledelses-)utvikling samt opplæringstiltak mot EDB/IKT og nytt økonomi-/lønnssystem videreføres i Sysselsettingsengasjement Ved årsskiftet har vi løpende avtaler med NAV og 3 personer om VTA (varig tilrettelagt arbeid i off. virksomhet). Velferdstiltak Vi-arrangement, med undervisningsseminaret Livslyst og arbeidslyst v/per Fugelli, ble gjennomført i Skaunhallen den , etter samme mønster som Vi-arrangementene 2011 ( Frisk nok for livet v/jørgen Skavland) og 2012 ( Konge i eget liv v/ingvar Wilhelmsen); gratis for alle medarbeidere i kommunen. En arbeids- I tillegg har mer enn 15 personer hatt tilbud om arbeidsplass m/ lønnstilskudd gjennom NAV, eller arbeidspraksis/-trening, uten at antall og årsverk er registrert systematisk (uten utgift for kommunen, avtaler inngått direkte ml. NAV arbeid, praksiskandidaten og resp. driftsenhet). 11

24 Statlige styringssignaler og rammebetingelser Grunnskole. - Rammetilskuddet økes med 66 mill. kr for å kompensere for kommunenes merutgifter for ytterligere opptrapping av valgfag i ungdomsskolen. Tilbudet økes gradvis over tre år. - Det ble bevilget 157 mill. kr til etablering av en fireårig tilskuddsordning som et forsøk med styrket lærertetthet i ungdomsskolen. Regjeringen la i statsbudsjettet opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 6,8 mrd. kroner i 201, tilsvarende 1,8 pst. Av veksten i de samlede inntektene kom 5,0 mrd. som frie inntekter. Av veksten i de frie inntektene var nærmere 3,3 mrd. kroner forutsatt å dekke merkostnadene som følge av befolkningsutviklingen. For Skaun kommune var veksten i de frie inntektene anslått til 18,7 mill. kr, noe som var en nominell vekst på 6,1 %. Helse- og omsorg. - Det øremerkede tilskuddet til kommunalt rusarbeid ble innlemmet i rammetilskuddet mill. kr til et øremerket stimuleringstilskudd for dagaktivitetstilbud for demente ble bevilget i statsbudsjettet for Dette tilskuddet ble styrket med ytterligere 100 mill. kr i - Investeringstilskudd til nye heldøgns omsorgsplasser Den kommunale deflatoren ble anslått til 3,3 %. De kommunale skattørene ble holdt uendret på 11,6 % fra 2012 til. Den kommunale skatteøren må ses i sammenheng med at skatteinntektenes andel av kommunenes samlede inntekter skal være om lag 40 pst. Regjeringens anslag for gebyrinntektene var en økning på 3,9 prosent fra 2012 til. Barnevern. - Ytterligere styrking av det kommunale barnevernet med 205 mill. kr. - Styrkingen av barnevernet skal i hovedsak brukes til nye stillinger Konkrete bevilgninger i statsbudsjettet Barn og unge. - Private barnehager skal minst ha 94 % kompensasjon tilsvarende det som kommunale barnehager får i offentlig støtte - Makspris beholdt på samme nominelle nivå, kr pr. mnd. Ressurskrevende tjenester. - Kompensasjonsgraden er 80 pst. i. - Innslagspunktet økt fra i 2012 til kr i. 12

25 Driftsresultatet Regnskap (Tall i hele 1000 kr) Rev. budsjett Oppr. budsjett Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Netto eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger, inkl. overføring invest.regn. Netto avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd): Driftsinntekter Driftsutgifter Oppsummering. Regnskapet for kom ut med et mindreforbruk, eller overskudd, på kr De fire foregående årene, har regnskapene vist et overskudd på til sammen 43,6 mill. kr. Til sammen for de 5 siste årene gir dette et samla mindreforbruk på 69,7 mill. kr. - I økte refusjonsinntekter inngår refunderte sykepenger. Videre er det under denne posten ført innbetalingene fra andre kommuner vedr. felles innkjøp av nytt økonomisystem. Skaun kommune har betalt alle regninger, og viderefaktureringa til samarbeidskommunene. Selv om størst mulig overskudd ikke er noe mål i seg selv, er det veldig positivt i den fasen Skaun er inne i, hvor store investeringer innen skole og barnehage står for tur. Overskuddene de siste årene gir oss muligheten til å øke egenkapitalen og bygge opp disposisjonsfondene raskere enn tenkt. Utgiftsveksten, korrigert for avskrivningene, på kr , har hovedsaklig kommet på lønnsutgiftene med kr Brutto driftsresultat kom på kr , mot kr i budsjettet. Brutto driftsresultat inneholder avskrivningene. Avskrivningene har ikke resultateffekt, og ved å korrigere for de, ble resultatet hhv. kr og kr , som betyr en bedring på kr sammenlignet med budsjettet. Sammenlignet med budsjettet, økte driftsinntektene med kr , mens driftsutgiftene økte med kr I driftsutgiftene inngår avskrivningene. Det er bare budsjettert med avskrivninger for P-anlegget i Børsa, ellers ikke. Tallstørrelsene for avskrivningene i regnskap og budsjett er hhv. kr og kr , dvs. en forskjell på kr Veksten i driftsutgiftene, korrigert for avskrivningene, ble da kr Brutto driftsresultat skal minst være så høyt at det minimum skal dekke netto eksterne finansieringstransaksjoner. De kom på kr , og oppfylte således minimumskravet i godt monn. Inntektsveksten på kr fordeler seg på hovedinntektsartene slik: - økte overføringer som rammetilskudd, skatt, andre statstilskudd kr Brutto driftresultat, fratrukket netto finansutgifter og motpost avskrivninger, gir netto driftsresultat. økte salgs- og leieinntekter kr økte refusjonsinntekter kr

26 Netto driftsresultat er det måltallet som hyppigst blir brukt for å beskrive den økonomiske sunnhetstilstanden. Fylkesmannen anbefaler et netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene for å ha en reserve til nye tiltak og for å bygge opp egenkapital til nye investeringer. Tilsvarende tall i budsjettet, var et netto driftsresultat på minus kr. 977, eller -0,2 %. Korrigert for premieavvik (pensjon) og momskompensasjon fra investeringer, blir netto driftsresultat på kr , noe som utgjør 5,7 % av de totale driftsinntektene. Netto driftresultat i regnskapet, kom på kr , som utgjør 6,1 % av driftsinntektene. 14

27 Driftsregnskapet - avvik mellom regnskap og budsjett. Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg. Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskap Rev. Budsjett Avvik i kr Avvik i% 6% -3 % 0% -8 % 1% 20 % 119 % -39 % 1% -57 % 0% 500 % 0% 0% -40 % -116 % 43 % 2% -6 % De frie inntektene ble kr høyere enn budsjettert. Skatteinntekter og rammetilskudd økte med kr , mens andre generelle statstilskudd kom ut kr. 162 lavere enn budsjettet. Avsetning til ubundne fond (disposisjonsfond) kr , og bruk av ubundne avsetninger og bruk av tidligere års mindreforbruk, kr , er ført i samsvar med kommunestyrets vedtak. De eksterne finansinntektene består av renteinntekter, utbytte fra Trønderenergi og gevinst finansplasseringer. Sum eksterne finansinntekter ble kr høyere enn budsjettet. Overføringsposten fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet gjelder moms-kompensasjonen fra investeringene. I er 80% av investeringsmomsen tilbakeført til investeringsregnskapet. Utbytte Trønderenergi kom på kr og gevinst finansplasseringer kr Budsjettområdene fikk et mindreforbruk på kr Forklaringen til avvikene framgår av beskrivelsene av budsjettområdene. I tråd med handlingsregelen i finansreglementet, ble det budsjettert med en gevinst på ca. 5%, tilsvarende kr Denne ble avsatt til styrking av bufferfondene, mens det i til driftsformål ble disponert kr av tidligere års gevinst. Regnskapet er ført i samsvar med dette, og meravkastninga på kr , har gitt en tilsvarende økning i de disponible rammene. Oppsummert fremkommer det regnskapsmessige mindreforbruket slik: Frie disponible inntekter, økt inntekt Netto finansutgifter Netto avsetninger, økt utgift Overføring til investeringsregnskapet 390 Til fordeling drift, økt ramme Netto mindreforbruk budsjettområdene Regnskapsmessig mindreforbruk totalt Sum eksterne finansutgifter kom ut kr bedre enn budsjettet. 15

28 Budsjettområdene Budsjettreguleringer. I forbindelse med behandlingene av økonomirapportene vedtok kommunestyret endringer av de økonomiske rammene på skjema 1A, samt korrigeringer av budsjettrammene for budsjettområdene, og bevilgninger av nye tiltak på budsjettområdene. Skjema 1A Regulert Opprinnelig budsjett budsjett Sum frie disponible inntekter Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Sum avsetninger Sum bruk av avsetninger Sum overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Budsjettendring Økt sum stilt disponibelt til drift på kr er fordelt til budsjettområdene iht. tabellen under: Budsjettområde Regulert Opprinnelig Budsjettbudsjett budsjett endring Fellesutgifter Sentraladministrasjonen Skoler inkl. SFO Barnehager Kultur, fritid og frivillighet Barn, familie og sosial Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan, ekskl. gebyr Plan, gebyrbelagte tjenester * Eiendomsdrift Sum netto drift totalt I forbindelse med behandlingen av økonomirapportene for 1. og 2. tertial, vedtok kommunestyret korrigering av de økonomiske rammene for budsjettområdene, og bevilgninger til nye tiltak. Økte frie inntekter Økte renteinnt/utbytte Økt avsetning til fond Reduserte overføringer til investeringsbudsjettet Økt ramme til fordeling drift De vedtatte endringene i rammene for budsjettområdene framgår av tabellen over. Tabellen viser at den samla bevilgning til budsjettområdene i regulert budsjett, ble kr høyere enn i opprinnelig budsjett. Budsjettendringene på til sammen kr ble finansiert slik I forbindelse med økonomirapportene ble det også gjort bevilgninger til enkelttiltak. Oversikt over disse går fram av tabellen under: 16

29 Bevilgninger nye driftstiltak Økt utbytte Trønderenergi-avsetning til driftsfondet Revisjonstjenester/sekretariatstjenester Støttet til næringsforeninga i Skaun Eldres dag-økt bevilgning Tilleggsbevilgning til klassedelinger Fordeling spes.ped tiltak i barnehagene Utvidelse barnehageplasser, Oterhaugen og Børsa barnehager Skaun motorsenter-prosjekteringsstøtte Skaun samfunnshus-kompensasjon Områdeplaner-korrigert bevilgning Grunnundersøkelser ved Buvik skole Gressutstyr driftsavdelingen Grønneset friluftsområde (renhold/rydding) Samhandlingsreformen-økt bevilgning til medfinansiering Tilskudd til private barnehager i andre kommuner. Jordskiftesak Bøgseth Juridisk bistand/saksomkostninger Grunnundersøkelser ved Buvik skole Grunnundersøkelser Børsa Arealplan Garantiarbeider paviljong Lyngstua Garantiarbeider paviljong Oterhaugen Lettvegger og tak flyktningeboliger Svingen 4 og 6 Utskifting av ventiler fyrrom Skaun rådhus Sum Beløp Dekning Økt skatteinntekt Økt utbytte Trønderenergi Økt utbytte Trønderenergi Økt skatteinntekt Omfordeling av bevilgning. Økt skatteinntekt , tilskott barnehager kr Økt utbytte Trønderenergi Økt utbytte Trønderenergi Økt utbytte Trønderenergi Bruk av disposisjonsfond Økt utbytte Trønderenergi Økt utbytte Trønderenergi Økt skatteinntekt Økt skatteinntekt Bruk av driftsfond Bruk av driftsfond Bruk av driftsfond Bruk av driftsfond Bruk av driftsfond Bruk av driftsfond Bruk av driftsfond Bruk av driftsfond Bruk av driftsfond Overskuddsoverføring Overskuddsoverføring enhetene Underskuddsoverføring enhetene Bruk av overskudd til enkelttiltak

30 Resultat budsjettområdene. Budsjettområde Fellesutgifter Sentraladministrasjonen Skoler inkl. SFO Barnehager Kultur, fritid og frivillighet Barn, familie og sosial Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan, ekskl. gebyr Plan, gebyrbelagte tjenester Eiendomsdrift Sum netto drift totalt Regnskap Regulert Avvik Forbruk budsjett budsjett i% % 89 % 98 % 94 % 90 % 90 % 102 % 92 % 78 % 103 % 97 % 94 % Avvik i kr Avvik i % -5,9 % 74,0 % -11,1 % Budsjettområdet sentraladministrasjonen (Tall i 1000 kr) Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Regnskap Budsjettområdet består av: Folkevalgte organer, kontrollutvalg og revisjon, rådmann m/stabsenhetene økonomi- og personal- Regulert budsjett kontoret og servicekontoret, fellestjenester, EDButgifter og overformynderi. Nye tiltak/tilleggsbevilgninger Arkiv rydding og deponering av gammelt arkivmateriale Norconsult 2: Kapasitetesutredning skoler og barnehager Strandsikring ved Husbytangen Nye gardiner rådhus/oppgradering av arbeidsplasser Profileringsfilm/-artikler mv. Breibånd Lereggen Økt bevilgning medfinansiering Økt bevilgning til tilskudd private barnehager i andre kommuner Revisjonstjenester/sekratariatstjenester Støtte til næringsforeninga i Skaun Eldres dag økt bevilgning Beløp prosjektet Ordning av arkiv ikke er gjennomført som forutsatt i, men at prosjektet blir sluttført i Videre har kontoret hatt en stilling i vakanse. Noe av det positive avviket skyldes et øremerka tilskudd på 0,5 mill. kr til prosjektet aktive eldre, som ble innvilget av helsedirektoratet på slutten av året. Midlene vil først bli brukt i Videre er det en stor innsparing på fellesutgifter som konsulentbruk, forsikringsutgifter, kontingenter, opplæring kurs mv. Området politikk har et mindreforbruk på rundt 0,2 mill. kr, noe som skyldes at utgiftene til gjennomføring av stortingsvalget ble lavere enn budsjettert. Servicekontoret har et mindreforbruk på i overkant av 0,8 mill. kr. Dette skyldes hovedsaklig at 18

31 Budsjettområdet skoler inkl. SFO (Tall i 1000 kr) Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Regnskap Regulert budsjett Avvik i kr Nye og økte bevilgninger Klassedelinger Trivselslederprogram Økt lærertetthet ungdomsskolen SFO-ordning Jåren/Råbygda oppvekstsenter Tilleggsbevilgning klassedeling Avvik i % 5,2 % 81,5 % -2,1 % Beløp Totalt sett kom budsjettområdet ut med et mindreforbruk på 1,6 mill. kr. Jåren-Råbygda oppvekstsenter har et mindreforbruk på kroner. Dette skyldes lavere lønnsutgifter og høyere inntekter på SFO enn budsjettert. SFO ble etablert som en egen ordning ved oppvekstsenteret fra 1. august. Drifa forøvrig er i balanse. Skoleskyssen ble omlag kroner dyrere enn budsjettert i, mens kjøp av skoleplasser i andre kommuner/private skoler ble kroner lavere enn budsjettert. Skoledelen ved Viggja oppvekstsenter er i balanse, mens SFO har et mindreforbruk på kroner. Dette skyldes lavere lønnsutgifter og høyere inntekter enn budsjettert. Buvik skole har et mindreforbruk på rundt 0,5 mill. kr, noe som skyldes et etterslep fra overskuddsoverføringer fra tidligere år. Dette forventes å bli tatt inn igjen i løpet av Den ordinære skoledriften er omlag i balanse. Buvik SFO har et mindreforbruk på kroner, noe som hovedsaklig skyldes et høyere antall barn i ordningen enn forutsatt, og derfor høyere inntekter. Venn oppvekstsenter har et mindreforbruk på SFO knyttet til lavere lønnsutgifter enn budsjettert, mens skoldedelen viser et lite overforbruk. Her er det belastet utgifter til opparbeidelse av uteområdet før spillemidler er mottatt. Korrigert for dette har skolen et lite mindreforbruk. Børsa skole/sfo har et mindreforbruk på 0,1 mill. kr, noe som hovedsaklig skyldes høyere sykelønnsrefusjoner enn vikarutgifter. Enheten fikk i et innsparingskrav tilsvarende underskuddet i Dette er gjennomført. Skaun ungdomsskole har et mindreforbruk på kroner knyttet til et etterslep fra tidligere års overskuddsoverføringer. Den ordinære drifta er i balanse. Budsjettområdet barnehager (Tall i 1000 kr) Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Regnskap Nye og økte bevilgninger Utvidelse barnehageplasser Oterhaugen og Børsa Tilskudd til private barnehager i andre kommuner Regulert budsjett Avvik i kr Avvik i % 1,7 % 37,7 % -6,1 % Beløp

32 Totalt sett har budsjettområdet et mindreforbruk på 3,6 mill. kr. Av dette skyldes 1,0 mill. kr lavere tilskudd til private barnehager i andre kommuner enn budsjettert. Etter at regnskapet for er avlagt har vi mottatt faktura fra Trondheim kommune på kroner vedr. barn bosatt i Skaun, som har plass i private barnehager i Trondheim. Dette beløpet vil bli belastet regnskapet for Den ordinære barnehagedriften går med et relativt stort mindreforbruk. Dette begrunnes hovedsaklig med vanskeligheter med å skaffe til veie vikarer ved lengre sykefravær. Videre har barnehagene høyere inntekter enn budsjettert. Børsa og Oterhaugen barnehager fikk i en tilleggsbevilgning knyttet til flere plasser på grunn av avvikling av en privat barnehage, noe som også har bidratt til det regnskapsmessige mindreforbruket. Budsjettområdet kultur, fritid og frivillighet (Tall i 1000 kr) Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Regnskap Regulert budsjett Avvik i kr Avvik i % 13,2 % 126,9 % -10,1 % Budsjettområdet består av : Kulturskolen, kulturarbeid, fritidsassistenter, fritidsklubben, bibliotek og Skaun Frivilligsentral Nye og økte bevilgninger Oppsetting av Skottet i Anleggsbidrag Ramsjøen Skaun motorsportsenter prosjekteringsstøtte Skaun samfunnshus kompensasjon Beløp Totalt sett går budsjettområdet med et mindreforbruk på 0,9 mill. kr. Av dette er i overkant av 0,3 mill. kr ubrukte øremerkede midler som er overført til For øvrig skyldes resultatet ubrukte lønnsmidler ved kulturskolen og frivillighetssentralen. Budsjettområdet barn, familie og sosial (Tall i 1000 kr) Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Regnskap Budsjettområdet består av Samhandlingsreformen, og driftsenheten barn, familie og helse, og driftsenheten NAV sosial. Regulert budsjett Avvik i kr Avvik i % -3,8 % 36,8 % -9,6 % Totalt har budsjettområdet et stort mindreforbruk på 4,4 mill. kr. Mesteparten av mindreforbruket er knyttet til lavere utgifter til den interkommunale barneverntjenesten. Videre er det en del øremerkede prosjektmidler som ikke fullt ut er brukt opp, samt større tilskudd fra Helfo enn forventet. Flyktningetjenesten går også med et mindreforbruk. Økonomisk sosialhjelp er større enn budsjettert, men dette blir veid opp av lavere lønnsutgifter og lavere utgifter til kvalifiseringsstønad. Driftenheten barn, familie og helse inneholder: PP-tjenesten, primærhelsetjenesten, rehabiliteringstjenesten, helsesøstertjenesten, miljøretta helsevern, flyktningetjenesten, psykisk helsetjeneste og interkommunalt barnevern. Driftsenheten NAV inneholder sosialtjenesten. 20

33 Budsjettområdet institusjonsbaserte tjenester (Tall i 1000 kr) Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Regulert budsjett Regnskap Rossvollheimen har et overforbruk på kroner. Det ble tidlig på året (ØR1) klart at området så ut til å gå med et merforbruk i. Det ble satt i verk en del tiltak. Blant annet er området Avvik i kr Avvik i % 8,0 % 28,8 % 2,3 % redusert med ca 5,5 årsverk i, men dette tiltaket får først helårseffekt i I tillegg hadde området et innsparingskrav på kroner knyttet til et underskudd i Budsjettområdet hjemmebaserte tjenester (Tall i 1000 kr) Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Regnskap Totalt sett har budsjettområdet et mindreforbruk på over 2,6 mill. kr. Litt over 1,0 mill. kr av dette overskuddet skyldes ubrukte prosjektmid- Regulert budsjett Avvik i kr Avvik i % 6,7 % 82,5 % -8,1 % ler/øremerkede tilskudd som overføres til Halvparten av overskuddet skyldes merinntekter knyttet til ressurskrevende tjenester. Budsjettområdet plan, ekskl. gebyr Regulert (Tall i 1000 kr) Regnskap budsjett Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Området består av teknisk kontor, beredskapskontor (brannvesenet). Nye og økte bevilgninger Arealplan Områdeplan Børsa Områdeplaner korrigert bevilgning Grunnundersøkelser Buvik skole Jordskiftesak Grunnundersøkelser Børsa Avvik i kr Avvik i % -17,5 % 25,9 % -22,1 % Beløp Totalt sett har budsjettområdet et mindreforbruk på 2,7 mill. kr. Brann- og redningstjenester har imidlertid et overforbruk på kroner, knyttet til IKSet og gjennomføring av ulike avtaler. Hovedparten av mindreforbruket skyldes forsky- ving av gjennomføring av ulike driftstiltak. Dette gjelder blant annet jordskiftesak, juridisk bistand til erverv av veg, arealplan, områdeplaner og grunnundersøkelser i Buvika og Børsa. 21

34 Budsjettområdet plan, gebyrbelagte tjenester (Tall i 1000 kr) Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Regulert budsjett Regnskap Dette omfatter følgende tjenester: Plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmåling, feiing, slambehandling, vann og avløp. Avvik i kr Avvik i % 1,7 % 2,1 % 3,0 % Selvkostberegningene for samt en nærmere redegjørelse for prinsippene, fremgår av regnskapsnote nr. 13 i årsregnskapet. Totalt sett går området i tilnærmet balanse. Budsjettområdet eiendomsdrift (Tall i 1000 kr) Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Nye og økte bevilgninger Gressutstyr driftsavdelingen Grønnesset friluftsområde (renhold/rydding) Garantiarbeider paviljong Lyngstua Garantiarbeider paviljong Oterhaugen Lettvegger og tak flyktningeboliger Svingen 4 og 6 Utskifting av ventiler fyrrom Skaun rådhus Regnskap Beløp Regulert budsjett Avvik i kr Avvik i % 9,9 % 45,0 % -3,1 % Totalt fikk Eiendomsdrift et mindreforbruk på kroner. Hovedparten av dette skyldes lavere lønnsutgifter til vikarer ved sykefravær, samt lavere energikostnader og høyere husleieinntekter enn forutsatt

35 Investeringsregnskapet (Tall i 1000 kr) ) Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer, EK-innskudd KLP Utlån og forskutteringer, startlån Ansvarlig lån (fondsobligajoner) Trønder Energi AS Betalte avdrag på lån i Husbanken (til startlån) Avsetning av årets salgsinntekter til ubundne investeringsfond Avsetning av mottatte avdrag startlån Avsetning av ubrukte øremerkede tilskudd til bundne investeringsfond Årets finansieringsbehov Finansiert slik. Bruk av lånemidler til investeringer i anleggsmidler Bruk av lånemidler til startlån Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på startlån Mottatte refusjoner Andre inntekter (ekstraordinært utbytte TE) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av ubundne investeringsfond Sum intern finansiering Samlet finansiering Udekket: Investeringer i anleggsmidler, kr , er fordelt på enkeltprosjekt; jfr. skjema 2B i årsregnskapet. Samlet investering i anleggsmidler i ble kr mer enn revidert budsjett. Dette skyldes endret fremdrift av pågående prosjekter. Rev. budsjett Oppr. budsjett Tabellen under viser avvik mellom regnskap og budsjett for samt om prosjektet er avsluttet eller videreføres i Tabellene under viser sammenligning (avvik) mellom regnskap og budsjett for året : Nr. Prosjekter med merforbruk IKT investeringer skolene Utbygging av skole i Børsa Ny barnehage i Buvika Utskift. asbestledn. Buvik S-Brekka Opprydding i Brekka, feilsøk Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget Overføringsledning Venn-Eggkleiva Opprydding i Brekka, avløp trinn III Sum merforbruk Regnskap Rev. budsjett Avvik Status 25 Avsluttet Avsluttet

36 Nr. Prosjekter med mindreforbruk 015 Nærmiljøanlegg Venn Ølsholmen friluftsområde, erverv av grunn IKT investeringer generelt Ombygging nybygget SUS Overføringsledning Buvika Trafikksikkerhetsplan fylkesveger Sum mindreforbruk Prosjekter uten avvik Salg av eiendommer Heis Vennatunet Ledning Gammelgarden-E39 Ledningstilknytning Skjetne vassverk Renseanlegg i Buvika Netto avvik inv.utgifter anleggsmidler Nr Regnskap 0 Rev. budsjett Avsluttet Avsluttet -132 Avsluttet Avsluttet 0 Avsluttet 0 Avsluttet 0 Avsluttet 0 Avsluttet Da mange av prosjektene går over flere år, henvises det til note 21 i regnskapet, som gir oversikt over kostnadsramme og påløpt regnskap for prosjektene pr. utgangen av. Avsetning av mottatte avdrag startlån Mottatte avdrag på startlån Bruk av lånemidler til startlån Bruk av bundne investeringsfond Sum Energi AS som ble omgjort til ansvarlig lånekapital. Skaun kommunestyre vedtok i sak 19/13 å tegne 19 obligasjoner pålydende kr Regnskapsmessig er dette behandlet som to transaksjoner i kommunens regnskap: Utdelingen av overkursfondet er inntektsført i investeringsregnskapet som mottatt utbytte med kr Kjøpet av fondsobligasjonene er bokført i investeringsregnskapet som utlån med kr De øvrige postene på utgiftssiden i investeringsregnskapet gjelder egenkapitaltilskudd KLP (kr. 873 ) startlån (kr ) og ansvarlig lån (fondsobligasjoner) til Trønder Energi AS (kr ). I foretok Trønder Energi AS en konvertering av deler av sin egenkapital til fondsobligasjoner. I praksis ble det foretatt en nedsettelse av egenkapitalen (overkursfondet) i Trønder Utlån Betalte avdrag på kommunens lån i Husbanken Avvik Status Oversikten under viser regnskapspostene vedrørende formidlingslån (både utgiftssiden og hvordan dette er finansiert): Nye utlån i Ordinære avdrag kr og ekstraordinært avdrag kr Mottatte avdrag minus ordinære avdrag; avsatt og må benyttes til nedbetaling av lån i Avdragsinnbetalinger fra låntakere Årets låneopptak utgjør kr Avsetning fra 2012 som finansierer ekstraordinært avdrag betalt i 0 Finansiering: Alle inntekter/tilgjengelig finansiering i investeringsregnskapet er å anse som felles finansiering av årets utgifter. Unntaket er øremerkede midler fra fylkeskommunen, staten eller private som inntektsføres på det enkelte prosjekt. I er det inntektsført kr. 205 i investeringstilskudd fra Husbanken på prosjekt 509 Heis Vennatunet. I tillegg til øremerkede midler, må bruk av bundne fond (avsetninger fra tidligere år) benyttes til ak- tuelt formål. Det er bokført bruk av bundne investeringsfond med kr vedrørende startlån (se tabell ovenfor). Låneandelen av årets utgifter til investeringsprosjekter utgjør 5,87 %. Det er ikke tatt opp nye lån til investeringer i anleggsmidler i. Det er inntektsført bruk av lånemidler med kr. 889 som tilsvarer rest utbrukte lånemidler (til investering24

37 er) fra tidligere år. Budsjettert bruk av lån til investeringer var kr og for er det et krav om at minimum 80 % skal overføres til investeringsregnskapet. Budsjettert beløp for overføring fra drift til investering var kr Det er tatt opp kr i lån (Husbanken) til startlån. For å finansiere nye startlån er det i tillegg brukt kr av ubrukte lånemidler fra tidligere år. Rest ubrukte lånemidler vedrørende startlån er kr pr Mottatte refusjoner er inntektsført med kr. 820 (budsjett 0) og er benyttet til felles finansiering av investeringsregnskapet. Det er overført kr fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Beløpet tilsvarer 80 % av momskompensasjon fra investeringene. Momskompensasjonen inntektsføres i driftsregnskapet, På grunn av at fremdriften av noen prosjekt ble endret i forhold til det man antok ved revideringen av budsjettet for, ble investeringsregnskapet avlagt med et udekket beløp på kr Balanseregnskapet Kommentarer til utviklingen av enkelte balanseposter. Lånegjeld. Oversikten under viser utviklingen i lånegjeld i perioden fra 2009 til Lånegjeld (1000 kr) Innbyggertall pr Lånegjeld pr. innbygger i kr Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Reduksjonen i lånegjeld fra 2009 til 2010 skyldes at mesteparten av inntektene fra salget av B-aksjene i Trønder Energi AS ble benyttet til ekstraordinære avdrag på investeringslån. Endringen i lånegjeld fra 2012 til fremkommer slik: Lånegjeld pr (1000 kr) - betalt ordinære avdrag på lån til investeringer - betalt ekstraordinære avdrag på lån til investeringer - betalt ordinære avdrag på formidlingslån - betalt ekstraordinære avdrag på formidlingslån + opptak av nytt lån til investeringer + opptak av nytt lån til videreutlån Lånegjeld pr For nærmere opplysninger om låneporteføljen henvises til note 11 i regnskapsdokumentet Arbeidskapital. (Tall i 1000kr) Omløpsmidler - kortsiktig gjeld Arbeidskapital Tabellen viser at arbeidskapitalen er økt med kr i. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for kommunens evne til å dekke sine kortsiktige betalings- forpliktelser. Det er vanlig å måle dette som forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dette nøkkeltallet kalles likviditetsgrad (1 og 2) og bør minimum være: 25

38 likviditeten er styrket sammenlignet med Det er nødvendig å ha en tilfredsstillende likviditetsreserve for å håndtere svingningene i inn- og utbetalinger gjennom året. Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld og bør være > 2 Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld og bør være >1 (i mest likvide omløpsmidler er kun kasse, bank og postgiro medtatt). Likv.grad 1 Likv.grad ,4 1,5 1,3 2,5 2,7 2,5 Det er relevant å se nærmere på utviklingen av den likvide delen av omløpsmidlene (kontantbeholdningen). Denne består av kontante midler og kortsiktige plasseringer i markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Ved å korrigere for ubrukte lånemidler, investeringsfond og bundne driftsfond (dvs. poster som det er knyttet forpliktelser til) ser man hvor stor andel av kontantbeholdningen som kan benyttes til ordinær drift ,5 2,7 1,2 1,4 Likviditeten vil variere mye gjennom året, men nøkkeltallene pr gir likevel en indikasjon på utviklingen over tid. Tallene for viser at (Tall i 1000 kr) Kontantbeholdningen - ubrukte lånemidler - bundne investeringsfond - ubundne investeringsfond - bundne driftsfond = driftslikvider Driftslikvidene er styrket med kr fra 2012 til og anses som tilfredsstillende. Fond. Tabellen viser utviklingen av de ulike typer fond fra 2009 til. Pr (tall i 1000 kr) Bundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Bundne driftsfond Disposisjonsfond SUM Disp.fond i % av brutto driftsinntekter 1,1 4, ,0 13,1 14,0 Spesifikasjon av fond (tall i 1000 kr): Bundne investeringsfond: Mottatte avdrag formidlingslån Ølsholmen friluftsområde Andre Sum bundne investeringsfond Disposisjonsfond er frie fond som kommunestyret kan disponere både til driftsformål og investeringsformål. Hensikten er å opparbeide seg en buffer for å møte uforutsette utgifter eller sviktende inntekter. Et annet formål er opparbeidelse av egenkapital til fremtidige investeringer. Disposisjonsfond pr utgjør 14,0 % av årets brutto driftsinntekter. Kommunens evne til å håndtere uforutsette økonomiske utfordringer samt evne til egenfinansiering av investeringer er betydelig styrket de siste årene. Ubundne investeringsfond: Tomtefondet Ansvarlig lån TE Sum ubundne investeringsfond

39 Bundne driftsfond: Selvkostfond Ubrukte øremerkede tilskudd Gavemidler Sum bundne driftsfond Disposisjonsfond: Næringsutviklingsfondet P-anlegg Børsa Bufferfond, finansforvaltning Rentereguleringsfond Flyktningetjenesten Tapsfond fordringer Inflasjonsjusteringsfond Til fin. av div. investeringsprosjekt Rossvollheimen Skoleutbyggingsfond Til fin. av premieavvik Overskuddsfond Driftsfondet Sum disposisjonsfond Bufferfond relatert til finansforvaltning (bufferfond finansforvaltning, rentereguleringsfond og inflasjonsjusteringsfond) er bygd opp i henhold til vedtatt nivå i finansreglementet. 27

40 Finansieringsanalyse Driftsinntekter og driftsutgifter år Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Differansen mellom inntekter og utgifter er brutto driftsresultat, som minimum skal være så stort at det dekker netto finansutgifter og nødvendige avsetninger. Fra 2009 har driftsinntektene igjen blitt høyere enn driftsutgiftene, som viser at kommunen har kommet over i en sunnere økonomisk utvikling. I 2008 var driftsinntektene lavere enn driftsutgiftene. 28

41 Brutto driftsresultat og netto kapitalutgifter år Netto renter og avdrag Brutto driftsresultat(eks. avskrivninger) Grafen angir forholdet mellom brutto driftsresultat og netto renter og avdrag. Brutto driftsresultat skal minst være så stort at det dekker netto kapitalutgifter. I 2008 var netto renter og avdrag vesentlig høyere enn brutto driftsresultat. I 2009 snudde dette og brutto driftsresultat ble 11,2 mill. kr høyere enn netto renter og avdrag. Situasjonen i 2010 ble spesiell pga. de ekstraordinære inntektene fra salg av B-aksjene, som førte til at renteinntektene ble 10,1 mill. kr høyere enn renteutgiftene. Om vi korrigerer for disse ekstraordinære inntektene, fikk vi allikevel en forbedring i 2010 sammenligna med var på mange måter et ekstraordinært år med et svært godt resultat, mens 2012 kom ut på linje med årene 2009 og Brutto driftsresultat ble i kraftig forbedret fra Netto renter og avdrag er alle eksterne finansutgifter minus eksterne finansinntekter og utbytte. Renteutgifter Avdragsutgifter Sum 2010 Tabellen nedenfor viser utviklingen i forpliktelsene knyttet til kommunens lånegjeld: å få virkning. Økningen fra 2011 til 2012 skyldes høyere innbetaling av avdrag. Som tabellen viser så ble forpliktelsene knyttet til betjening av ekstern lånegjeld redusert med 13,3 mill. kr fra 2008 til Dette skyldes det reduserte rentenivået i Reduksjonen fortsatte i 2010, hvor effekten av innfrielse av gjeld begynte Det lave rentenivået fra 2010 har fortsatt, og i ble det heller ikke tatt opp nye lån til investeringer. 29

42 denne ekstraordinære inntekta, som gjorde at vi i 2010 hadde et positivt resultat på eksterne finanskostnader, ville andelen netto renter og avdrag vært 3,44 %. Tabellen under viser netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter, der Skaun er sammenlignet med egen Kostragruppe, samt fylkessnitt og landssnitt. Den positive utviklinga Skaun har hatt fra 2008 er tydelig, og vi har hvert år fra 2010 brukt stadig mindre av driftsinntektene til å betjene gjelda. Sammenligna med andre, har Skaun sin andel kommet vesentlig under sammenligningsgruppene, og i ligger nivået klart under alle sammenligningsgruppene. For 2010 er det viktig å ta hensyn til de ekstra inntektene fra salget av B-aksjene. Korrigert for år Skaun 5,64 3,03-2,82 2,49 2,17 1,35 Kostragruppe 07 4,79 3,26 3,57 4,09 4,03 3,67 Fylkessnitt 6,1 2,45 3,59 4,94 3,31 3 Landssnitt 4,71 2,32 2,98 3,73 3,31 3,15 30

43 Resultatgrad år 2008 Resultatgrad (netto driftsres. i prosent sum driftsinn- -1,81 tekter) I 2008 var netto driftsresultat negativ, mens utviklingen har vært positiv fra 2009, og ligget over år Netto driftsresultat , , , ,58 6,15 resultatmålet på 3% i alle år fra da av, med spesielt solide resultat i 2010, 2011 og For 2008 må det ekstraordinære utbyttet fra Trønder Energi AS på kr også hensyntas ved vurderingen av netto driftsresultat. Korrigert for dette ville netto driftsresultat vært på minus kr Premieavviket pensjon var spesielt høyt i 2012, rundt 9 mill. kr, og momskompensasjonen med utgjorde kr. 950 av resultatet. Korrigert for premieavvik og moms, ville driftsresultatet i 2012, ligget på 1,2%. I 2010 netto driftsresultat på kr Ca. kr. 22,5 mill kr. av salgsinntektene fra salget av Baksjene ble ført i drift. Korrigert for dette ville netto driftsresultat vært 3,5 %. Av netto driftsresultat i utgjør premiavvik kr , momskompensasjon investeringer kr og sjukepengerefusjon netto om lag kr Korrigert for disse faktorene ble netto driftsresultat kr eller 4,5%. Sammenlignet med 2010 og 2011 som også kunne utvise høye netto driftsresultat, er det i mindre av ekstraordinære inntekter, og også en lavere andel premieavvik og momskompensasjon investeringer i resultatet. Dette understreker som et godt år med et solid resultat. Resultatet i 2011 føyer seg inn i den positive utviklingen som har skjedd fra 2009, og det anbefalte nivået med et netto driftsresultat på 3% er nådd i godt monn. 31

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak:14/39 Møtedato/tid: 06.05.2014, kl. 14:00 Møtested: K-salen, rådhuset Møtedeltakere: Tom Skare, leder Lindis R. Aune, nestleder Bjørg Reitan Bjørgvik

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun eldreråd 16.05.2014 kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun eldreråd 16.05.2014 kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun eldreråd 16.05.2014 kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Orienteringer: Siv Minna Aastorp fra Selberg Arkitekter AS orienterer om reguleringsplan for Sanna Østre i

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 13.05.2014 kl. 08:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 13.05.2014 kl. 08:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 13.05.2014 kl. 08:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 16/14: ÅRSMELDING 2013 FOR SKAUN KOMMUNE 17/14: EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE FRA TRØNDERENERGI 18/14:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tilleggssakliste TIL BEHANDLING: 38/15: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 I etterkant av møtet er det ønskelig

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom Formannskapets innstilling 23.11.12. Valgte tiltak Drift. Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag Eiendomsskatt på bolig 4 promille. 2014 Eiendomsskatt på bolig og verk/bruk 4 promille.

Detaljer

Innkalling til møte i Råd for funksjonshemmede 03.05.2013 kl. 09:00 på Velferden, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Råd for funksjonshemmede 03.05.2013 kl. 09:00 på Velferden, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Råd for funksjonshemmede 03.05.2013 kl. 09:00 på Velferden, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/13: ÅRSMELDING 2012 FOR SKAUN KOMMUNE 2/13: SKAUN KOMMUNES REGNSKAP FOR 2012 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014.

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014. Kontrollutvalget i Holmestrand kommune MØTEPROTOKOLL ÅPENT MØTE Dato: 21.05.15 kl. 18.00 Møtested: Kantina, rådhuset Disse møtte: Hanna Therese Berg, leder Hans Petter Harestad, nestleder Bjørn Maurstad,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møtedato/tid: 08.09.2015 Kl 09:00 11:20 Møtested: Rådhuset Møtende medlemmer: Eva Overholt (møteleder) Eivind Stende Ingrid M Tørhaug-Skagseth Oddrun Husby

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006

SKAUN KOMMUNE. Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006 Møteprotokoll SKAUN KOMMUNE Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006 Møteleder Svein Harald Antonsen Møtende medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer