Samarbeidsprosjektet om areal- og transportplanlegging i Gjøvik HVORDAN SKAPE EN MER ATTRAKTIV BY?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsprosjektet om areal- og transportplanlegging i Gjøvik HVORDAN SKAPE EN MER ATTRAKTIV BY?"

Transkript

1 Civitas/In by, Samarbeidsprosjektet om areal- og transportplanlegging i Gjøvik HVORDAN SKAPE EN MER ATTRAKTIV BY? Oppsummering av idéverksted nr 1 den 22. september 2010

2 Innledning Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og næringslivet gjennom foreningen Byen vår Gjøvik har etablert et samarbeidsprosjekt innenfor areal- og transportplanlegging. Det skal gjennomføres tre idéverksteder og dette er en kortfattet oppsummering av det første idéverkstedet som fant sted på Grand Hotell Gjøvik den 22. september 2010 hvor hovedtemaet var felles forståelse om status og utfordringer for Gjøvik. Programmet for seminaret er vedlagt. Idéverkstedet samlet ca 80 personer. Deltakerliste er vedlagt. Innleide konsulenter fra Civitas og In by sto for prosessledelsen av seminaret. De viktigste aktivitetene i seminaret var gruppearbeid og foredrag. Gruppearbeidene ble konkretisert i utfylte ark med kortfattede utsagn og stikkord som besvarte spørsmålene som ble stilt i de to oppgavene de fikk. Disse er komprimert og gjengitt i denne oppsummeringen dels form av hvilke utsagn/stikkord gruppene har samlet seg mest om og dels hva hver enkelt gruppeleder fant var de aller viktigste for sin gruppe. Mange ville kanskje ønsket seg en framheving av de 3 5 viktigste utfordringer for Gjøvik. Vi har valgt ikke å gjøre dette, fordi slik spissing av et antall utfordringer vil avhenge av øynene som ser. Vi overlater det heller til den enkelt leser å gjøre for egen del. Foredragene på verkstedet er gjengitt i kortfattet form. Power Point presentasjonene til foredragene er i sin helhet er å finne på hjemmesiden til Gjøvik kommune Planer Rapporter. By- og transportutvikling. Velkommen ved Ordfører Bjørn Iddberg: Hensikten med seminarserien er å få svar på følgende tre spørsmål: Hvor er vi? Hvor vil vi? Hvordan kommer vi dit? Mål for seminarserien er å øke gjennomføringsevnen og få bedre samhandling for å skape et mer attraktivt Gjøvik sentrum og redusere miljø- og klimaproblemene. I seminar 1 i dag skal vi konsentrere oss om utfordringene. I kommuneplanen vedtatt november 2008 heter det bl.a. at man ønsker å skape mer by av Gjøvik og få bedre kontakt med Mjøsa. Hvordan man skal løse Rv4 s betjening av byen og som riksveg forbi byen er også en av hovedutfordringene.

3 1 Momenter de fleste av de 10 gruppebesvarelsene nevnte Rangert etter hyppighet Gruppene leverte skriftlige oppsummeringer av sine diskusjoner med momenter i stikkords form på store ark i A3 format. Til tross for relativt kort tid til både diskusjon og til å skrive ned stikkord som oppsummete diskusjonene, er besvarelsene ganske fyldige. Gruppesekretærene har her gjort en utmerket jobb. Vi har valgt å komprimere gruppenes oppsummeringer ved å trekke fram de momenter som er nevnt av flere grupper og rangert dem etter hvor mange grupper som har nevnt de ulike momentene. Gruppene jobbet uavhengig av hverandre og en rangering etter hyppighet viser hvilke momenter man samlet sett er mest opptatt av. Likevel bør man lese vår oppsummering med en viss skepsis. Det er ikke nødvendigvis slik at det mange er enige om er også det riktigste og viktigste. Momenter som bare er nevnt av én eller noen få grupper og derfor ikke er kommet med på listen, kan være sentralt for den videre utvikling i Gjøvik. Besvarelsene i sin fulle bredde foreligger derfor som utrykte vedlegg til denne rapporteringen fra seminar 1, og alle momenter herfra vil kunne trekkes inn i det videre arbeidet. 1.1 Oppgave 1: Hva karakteriserer en attraktiv by av Gjøviks størrelse og hva er viktig for å gjøre Gjøvik til en attraktiv by?: Nevnt 9-8 ganger - Interessante målpunkter og møtesteder for folk - Byboliger og gode boligmiljøer for både unge og eldre - Bredt tilbud av handel og service, spesielle butikker - Godt og variert kulturtilbud Nevnt 7-6 ganger - Bedre kontakt med Mjøsa - Konsentrert sentrum - Estetikk, arkitektur og lett lesbar by - Liv i gatene store deler av døgnet Nevnt 5-4 ganger - Kontakt med Hunnselva - Gåvennlig sentrum - Mangfold - Gode spisesteder og mange kafeer - Attraktive parker - Godt kollektivtilbud - God tilgjengelighet med bil og parkering nær sentrum - Høyskolemiljøet integrert i sentrum - Knytte CC og Storgate bedre sammen - Identitet og stolthet av egen by

4 1.2 Oppgave 2: Hva er dagens styrke og svakhet ved Gjøvik og hvilke muligheter og trusler ligger i framtiden? Styrke Nevnt 7-6 ganger - Nærheten til Mjøsa - Gode muligheter for friluftsaktiviteter, nærhet til utmarka - Stor kulturaktivitet, spesielt musikk - Kulturtriangelet (Gjøvik gård, glassverket, m.v.) - Høyskolen i Gjøvik Nevnt 5-4 ganger - Sterk handelsstand, regionsenter med stort omland - Solid næringsliv med industriell kultur. Mange arbeidsplasser - Fortettingspotensial i sentrum Svakheter Nevnt 7-6 ganger - Sentrum har snudd ryggen til Mjøsa og Hunnselva - Dårlig kollektivtilbud internt og til Oslo Nevnt 5-4 ganger - Mangelfullt samarbeid mellom gårdeierer, butikkeiere og investorer i sentrum Nevnt 3-2 ganger - Lite attraktive parker og torg - For dårlig forbindelse mellom CC og Storgata - Parkeringsregime og P-norm hindrer boligutvikling - Dårlig tilrettelegging for gående og syklende - For få sosiale møteplasser - Man fortsetter å bygge spredt - Lite bypatriotisme, selvtillit og profilering av Gjøvik - Korte åpningstider i butikker bidrar til å gjøre sentrum lukket - Svake politikere som ikke evner å prioritere Muligheter Nevnt 6 ganger - Tilgang til Mjøsa og Hunnselva - Bedre kollektivtilbud Nevnt 5-4 ganger - Utvikle sykkelvegnettet/ sykkelbyprosjektet - Fortetting av sentrum, utvikle bakgårder - Knytte CC og sentrum nærmere sammen Nevnt 3-2 ganger - Utnytte flotte utbyggingsområder nær sentrum, særlig Mjøsstranda - Utvikle Strandgata inklusive CC og Skysstasjonen - Bedre biltilgjengelighet til sentrum inklusive parkering - Utvikle Gjøvikbanen til å bli en del av IC-nettet på Østlandet

5 Trusler Nevnt 8 ganger - Manglende politisk samarbeid og evne til gjennomføring Nevnt 5-4 ganger - - Ny etableringer av eksterne kjøpesentre Utbygging av E6 og jernbane på østsiden av Mjøsa bringer Gjøvik inn i en bakevje Nevnt 3-2 ganger Mangel på en tydelig, langsiktig visjon Mangelfull kapasitet og kompetanse i kommuneadministrasjonen Motstand fra næringslivet som ikke ser nytten av tiltak

6 2 Hva gruppelederne framhevet ved den muntlige presentasjon av gruppediskusjonene Gruppelederne ble bedt om, nærmest på sparket, i en muntlig presentasjon å framheve hva de selv syntes var de 2 3 viktigste momentene i diskusjonen i deres gruppe. Presentasjonene ble gjort på en god og oversiktlig måte som var enkel å komprimere for oss. Gruppelederne gjorde her en utmerket jobb. Komprimeringen er gjort ved å gjengi alle momenter som ble nevnt, men uten at vi har angitt hvor hyppig de ble nevnt av gruppelederne. Momenter nevnt av flere og momenter nevnt av bare én er stilt likt. Slike spontane utsagn gir ofte et kortfattet og treffende bilde av diskusjonen. Men samtidig er det gruppeledernes subjektive inntrykk av hva som var viktigst som ble presentert. 2.1 Hva karakteriserer en attraktiv by av Gjøviks størrelse, og hva er viktig for å gjøre Gjøvik til en attraktiv by? Oppsummering av oppgave 1 Attraktiv by: - Levende sentrum, handel, pulserende liv og boliger - Målpunkter for folk, også på en søndag. - Kulturtilbud. - Innbyggerne stolte av byen sin Gjøre Gjøvik attraktiv: - Kontakt med Mjøsa og Hunnselva - Gjøre byen vakrere - Flere og varierte boliger i sentrum - Lett å komme til byen, også å parkere - Styrke kulturtilbudet, spesielt musikk. - Innbyggerne selv må bli stolte av byen 2.2 Hva er dagens styrke og svakhet ved Gjøvik og hvilke muligheter og trusler ligger i framtiden? Oppsummering av oppgave 2 Styrke: - Byen med kultur - Mangfold av arbeidsplasser, høyteknologi - Godt servicetilbud, handel - Store fortettingsmuligheter i sentrum - Gjøvik gård og CC - Godt samarbeidsklima, for eksempel Byen vår Gjøvik - Mange vil bo rundt Mjøsa

7 Svakhet: - Manglende kontakt med Mjøsa - Ikke nok stolthet over byen - Manglende profilering av byen - Ikke tilstrekkelig kvalitetsbevissthet i ut byggingssaker - Dårlig kollektivtilbud - Kaotisk trafikkbilde i sentrum med biler, sykling og fotgjengere blandet - Følger ikke vedtatte planer, mange omkamper, kommunen styrer ikke langsiktig Muligheter: Trusler: - Videreutvikle samarbeid offentlig privat - Utnytte fortettingspotensialet i sentrum - Utvikle kultur, bli en arrangementsby - Fjerne barriere mot sjøen; Rv4 i kulvert, flytte stasjonen - Kortige beslutninger går foran; følger ikke vedtatte, langsiktige planer - Offentlig privat samarbeid svikter, private blir ikke med på utvikling - For mye intern uenighet om utviklingen, næringslivet får nok og flytter ut - For mye handel flytter ut av sentrum - E6 i fire felt og jernbaneutbygging med IC og evt høyhastighetsbane på østsiden av Mjøsa; Gjøvik havner i skyggen - Sviktende bevissthet i arealpolitikken. Man sier ja til alt.

8 3 Foredrag Sivilarkitekt Peter Butenscøn: Gjøvik sett utenfra Gjøvik har ambisjon om å bli mer by. Mer by har mye med det bygningsmessige å gjøre, men i kommuneplanen for Gjøvik presenteres Gjøvik i hovedsak som en bygd! Hva er en god by? Først og fremst et møtested, en markedsplass, et sted hvor forbindelser knyttes sammen og sted for samling av makt. Hva som vektlegges endrer seg over tid. De tradisjonelle arbeidsplassene som tidligere var konsentrert til byene har i stor grad flyttet ut mens fornøyelse og fritidsaktiviteter har flyttet inn. Dette har igjen brakt nye typer arbeidsplasser inn knyttet til opplevelsesnæringer. Her spiller kvalitet i opplevelsene en sentral rolle. Det er også slik at mennesker i the creative class flytter dit der det er gode stedskvaliteter. Et steds estetiske kvalitet er knyttet til den menneskelige målestokk og dimensjon og den oppleves i øyehøyde og i gangfart. Sentrum + handel = sant! Folk ønsker både å handle og shoppe. Det siste dreier seg vel så mye om å treffe folk. Kjøpesentrene satser på dette. Men i en mellomstor by kan man ikke få i pose og sekk. Man kan ikke både ha eksternt kjøpesenter og et levende sentrum. Bysentrene i byene i Nord-Trøndelag ligger øde etter etablering av eksterne kjøpesentre. Vi er blitt et byfolk i Norge, men utviklingen av en god by krever politisk mot og kløkt. Høgskolekandidat Per Kr Bjørklund: Handelsutvikling i Gjøvik Problemstillingen i bacheloroppgaven var: Hvorfor forlater kundene Storgata til fordel for CC Gjøvik? Konklusjon: CC har sterkere relasjonen til kundene enn Storgata. Kundene foretrekker avgiftsfri parkering Kundene er lojale mot Storgata på et irrasjonelt grunnlag. Snø og is spiller liten rolle for valget, men flere velger Storgata når det sol og pent vær. Svein H Korshavn, Byen vår Gjøvik: Handelsstandens rolle og behov Et bysentrum forutsetter handel, men handel forutsetter ikke et bysentrum. Handel forutsetter bruk av bil. Klima og topografi gjør bruk av sykkel og buss til handleturer i Gjøvik vanskelig. Sentrum er i endring og vil bli større i utstrekning enn før. Storgata kommer ikke tilbake til den dominerende stilling den hadde på 1970-tallet. Nå må gjennomgangstrafikken føres utenfor og CC og Storgata må knyttes nærmere sammen. Man må bli restriktiv når det gjelder byutvikling og handel. Sportsbutikk på Kallerud kan bli starten på en farlig utvikling for sentrum. I sentrum må det gjøres noe mer med parkeringssituasjonen og boligbygging. Man bør kjempe for å få en høyhastighetsbane Oslo-Trondheim på vestsiden av Mjøsa og med stopp på Gjøvik. Det ville kunne gi en betydelig vekstimpuls til Gjøvikregionen.

9 Kristin Omholt-Jensen, MD: Nasjonale politikk for byutvikling, forventninger til byene Regjeringens bypolitikk for samordnet areal- og transportutvikling ligger fast og er i tråd med RPR for areal og transport. I programmet Framtidens byer (for de større byene) med fokus på reduksjon av klimagassutslipp står dette sentralt. MD er også interessert i å støtte mellomstore byer i en slags framtiden byer light. Å jobbe med byutvikling kan skape framtidstro. Et eksempel på dette har man i Skien der man har laget en spaserturløype gjennom oppgraderte, gamle bakgårder. Å utvikle seg som sykkelby er et annet eksempel. Veldig bra at Gjøvik ønsker å bli sykkelby. Einar Lilleby, Vegdirektoratet: Hva er viktig for å skape en attraktiv by? Attraktiv for hvem? Attraktiv for bilen i alle fall i norske byer. Hva trenger byfolk? Beskyttelse, komfort, personal space, steder å sitte hvor det lyst og man kan både høre og snakke, mulighet for passiv rekreasjon, arkitektonisk kvalitet. Byen må ha målpunkter man reiser til. Roy Fossum, Gjøvik kommune: Status og utviklingstrekk knyttet til boliger, arbeidsplasser, befolkning Boliger Siden Gjøvik fikk bystatus i 1861 har boligbebyggelsen vokst konsentrisk utover fra sentrumskjernen. Fram til skjedde denne veksten i hovedsak nordover fra Hunnselva. Fra 1950 skjedde det en endring ved at utbyggingen av større felt for en stor del skjedde sør for Hunnselva. Utbygging i randsona av tettstedet har pågått kontinuerlig fram til i dag. De siste 20 åra har det i tillegg blitt bygd ut boliger som fortetting innenfor det gamle byområdet slik det ble regulert i Her kan nevnes Mustadhagen, men i tillegg også boligutbygging i kvartalsstrukturen. Næringsbebyggelsen Næringsbebyggelsen har tradisjonelt utviklet seg langs Hunnselva. Industrien her var opphavet til bydannelsen. Gjøvik kjennetegnes den dag i dag av at industri er lokalisert i eller tett inntil sentrumsområdet. Siden 1985 har framveksten av CC-Mart n kjøpesenter vært et markant trekk ved utviklingen av byområdet i og for seg en typisk transformasjon fra industri til handel/service. De siste 10 åra har det i tillegg skjedd betydelige næringsetableringer i Mustad/Kallerudområdet. Selve sentrumskjernen er i dag i en sårbar situasjon. Gjøvik kommune har møtt ønsker om næringsetableringer med en grunnleggende optimistisk/positiv holdning. Ikke minst gjelder dette i forhold til etablering av handel hvor kommunens behandling av noen viktige utbyggingssaker har vært i strid med føringer fra sentrale og regionale myndigheter. Paul H Berger, Statens vegvesen Region øst: Status og utviklingstrekk innenfor transportområdet - Gjøvik kommune er den kommunen som vokser mest i regionen og utviklingen i antall bosatte viser en vekst på 6 % de siste 10 år (årlig vekst på 0,6 %). - Utviklingen i antall arbeidstakere (sysselsatte) viser dobbelt så stor vekst som antall bosatte. Den årlige veksten er på 1,2 % for Gjøvik kommune. - Det er ca mennesker som pendler internt i Gjøvik kommune, dvs. de som både bor og jobber i Gjøvik. Dette utgjør ca 70 % av de yrkesaktive. Resten pendler ut. - Gjøvik er den kommunen som har mest innpendling fra nabokommunene personer fra Østre Toten og 1500 fra Vestre Toten, til sammen over 3200 personer. - Trafikkveksten for de siste 10 årene har vært på ca 25 % knyttet til riksvegnettet i Gjøvik. Veksten i tunge kjøretøyer varierer mellom 20-30% i samme periode. - Periodiske tellinger som utføres hvert 4 år viser en høy trafikkvekst på sentrale deler av vegnettet. Kallerud sør har hatt en trafikkvekst på 53% i perioden Deler av vegnettet sentralt i Gjøvik har en ÅDT på mellom kjøretøyer. Gjøvik sentrum har de høyeste ÅDT-tallene med over kjøretøyer. - Trafikkveksten utfordrer Gjøvik i nær framtid.

10 Egil Holen, Opplandstrafikk: Status og utviklingstrekk innenfor kollektivtrafikken Busstilbudet i Gjøvik har vært tilnærmet statisk de siste 10 årene. Endringer i bolig- og næringsområder er ikke blitt fanget opp. Bussbruken har hatt en synkende tendens. Gjøvik er en bilby med stort potensial for nye kollektivreisende, 2 av 3 kunne benytte buss til/fra jobb, busstilbudet oppfattes som godt tilgjengelig. Gjøvik skysstasjon er en etterlyst forbedring i kollektivtilbudet. Ett attraktivt og konkurransedyktig kollektivtilbud krever god arealplanlegging, infrastruktur, holdeplasser og lokaliseringssted for operatørene. Trude Schistad, Statens vegvesen Region øst: Resultater fra sykkelbyundersøkelsen I forbindelse med sykkelbyundersøkelsen i Region øst, ble det gjennomført 800 telefonintervjuer i Gjøvik i perioden 20. april til 23. juni. I tillegg ble det intervjuet 300 personer i hver av kommunene Østre og Vestre Toten. Hovedkonklusjoner fra sykkelbyundersøkelsen i Region øst og reisevaneundersøkelsen i Gjøvikområdet: - 70 % av reisene foregår innenfor de tre kommunene, 16 % mellom de tre og 14 % til/fra andre kommuner. - Viktigste reiseformål var handel/service (31 %) og fritidsreiser (30 %), mens arbeidsreiser bare utgjorde 20 %. - På registreringsdagen hadde Gjøvikområdet noe høyere bilbruk (71 %) og langt lavere sykkelbruk (5 %) enn de øvrige byene i sykkelbyundersøkelsen. (14 % sykkelbruk i snitt). En god del brukte sykkel til trening og tur, men få personer i Gjøvikområdet brukte sykkel til jobb og andre daglige gjøremål. - 5 % brukte kollektivtransport daglig, 13 % brukte det minst én gang i uka. 24 % brukte aldri kollektive transportmidler. Bedre rutetilbud og hyppigere avganger var viktigste ønsker for å bruke kollektivtransport mer.

11 I N V I TA S J O N Idéverksted By- og transportutvikling i Gjøvik Onsdag 22. september Comfort Hotel Grand, Jernbanegata 5 FO R M Å L E T M E D I D É V E R K S T E D E T E R Å B E LY S E DAGENS S I T U A SJ O N O G U T FO R D R I N G E R Påmeldingsfrist 1. september 2010 til https://web.questback.com/ opplandfylkeskommune/idesamling/ Idésamlingen er gratis Kontaktinformasjon: Paul Berger Tlf.: /mob E-post: FELLES FORSTÅELSE OM STATUS OG UTFORDRINGER

12 Velkommen til det første idéverksted om By- og transportutvikling i Gjøvik Hvordan skape en mer attraktiv by? Målgruppen: Politikere, planleggere og næringsliv Hensikt: Belyse dagens situasjon og utfordringer, samt å få fram de ulike interesser og behov. Samarbeider om byutvikling Gjøvik kommune, Oppland fylkes kommune, Statens vegvesen og næringslivet gjennom foreningen, «Byen vår Gjøvik», har etablert et samarbeidsprosjekt innenfor areal- og transportplanlegging. Målet for pro sjektet er å øke gjennomføringsevnen for helhetlige areal- og transport løsninger, øke graden av samhandling om by utvikling og skape en mer attraktiv by og region. Gjennomføring av tre idéverksteder Samling 1: 22. september 2010 Fokus på felles forståelse om status og utfordringer Samling 2: 11. november 2010 Fokus på mål og kunnskap om mulige virkemidler og løsninger Samling 3: 20. januar 2011 Fokus på konkrete løsninger, samhandling og forpliktende samarbeid Samling 2. og 3. er i Gjøvikhallen ved Gjøvik gård Program Registrering, kaffe Velkommen v/ordfører Bjørn Iddberg Gjøvik sett utenifra v/peter Butenschøn Handelsutvikling i Gjøvik, resultater fra bacheloroppgave, Høgskolen i Gjøvik v/per Kristian Bjørklund Handelsstandens rolle og behov v/svein Håvar Korshavn, foreningen «Byen vår Gjøvik» Pause Nasjonal politikk for byutvikling og forventninger til byene v/kristin Omholt Jensen, Miljøverndepartementet Hva er viktig for å skape en attraktiv by, v/einar Lillebye, Statens vegvesen Lunsj Underholdningsinnslag Urbane totninger v/paul Håvard Østbye Summing i grupper med fokus på attraktivitet Kort oppsummering av summegruppene v/prosessleder Resultater fra sykkelbyundersøkelsen v/trude Schistad, Statens vegvesen Pause Status og utvikling innenfor transportområde, v/paul Berger, Statens vegvesen og Egil Holen, Oppland Fylkeskommune Status og utviklingstrekk knyttet til boliger, arbeidsplasser, befolkning v/roy Fossum, Gjøvik kommune Summing i grupper med fokus på utfordringer og framtidsbilder Kort oppsummering av summegruppene v/prosessleder Forventninger videre v/redaktør Arne Næss i Oppland Arbeiderblad Oppsummering og veien videre, v/prosessleder

13 Mailadresse Etternavn Fornavn Organisasjon/enhet Tittel Berger Paul Staten vegvesen Region øst Sjefsingeniør Fossum Roy Gjøvik kommune By- og arealplanlegger Michaelsen Åge André Gjøvik kommune Arealplanlegger Norberg Dag HiG Høgskolelektor Bjaaland Halvor Gjøvik kommune - Veg, park og friluftsliv Seksjonsleder Wallin Diann Gjøvik kommune / Oppland fylkeskommune Politiker Skurdal Arne-Jørgen Turistkontoret Gjøvik Land Toten Markedssjef Hammerud Lise Gjøvik kommune Varaordfører Aasheim Rune Næringsrådet i Gjøvik-regionen og Turistkontoret Gjøvik-Land-Toten Leder informasjon og samfunnskontakt Solhaug Even Gjøvik AP Medl. Form.skapet Evensen Bjørn Gjøvik kommune Plan- og prosesskoordinator Evensen Arild J. Statens vegvesen avdeling Oppland Avdelingsdirektør Rusten Gunn Mari Næringsrådet i Gjøvik-regionen Rådgiver/prosjektleder Karlsen Einar Amlie Industribygg AS Daglig leder sønstegaard jorid formannskap gjøvik politiker Backer Lied Annbjørg Gjøvik kommune Arealplanlegger Moen Arne Gjøvik kommune Virksomhetsleder Kultur og fritid Flø Magne Oppland fylkeskommune, Regionalenheten Rådgiver Kulsvehagen Einar Gjøvik kommune. Teknisk drift Virksomhetsleder Breivik Rune Rom Eiendom as Prosjektleder smisethjell marit gjøvik kommune barnerepresentant Eide Lars Statens vegvesen avdeling Oppland Seksjonsleder Fonkalsrud Per Erik Oppland fylkeskommune, Regionalenheten Rådgiver Lønstad Ingunn Agnethe Feste Kapp AS Landskapsarkitekt Egge Hans Olav Feste Kapp AS Landskapsarkitekt Horn Bjørg Gjøvik Region Miljøkoordinator Thoresen Harald NHO Innlandet Seniorrådgiver Solheim Terje Mustad Næringspark AS Daglig leder Korshavn Svein Håvar Byen Vår Gjøvik Daglig leder Aashaug Marianne Byen Vår Gjøvik Prosjektleder Engelien Lars Gjøvik kommune - Arealbruk og utvikling, Arealplan Seksjonsleder Olsen Hans Petter Gjøvik kommune Prosjektleder universell utforming Romskaug Bjørn Eidsiva Bioenergi AS Prosjektkoordinator infrastruktur Skari Geir Gårdeier/Byen Vår Gjøvik Myhre Rigmor Oppland fylkeskommune Rådgiver Setvik Sverre Jernbaneverket Senioringeniør

14 Jacobsen Roar Kontur arkitektur+konstruksjon AS Sivilarkitekt Jøranli Anne Marie Bagstad Oppland Fylkeskommune Politiker Marshall Lillebill Satens vegvesen Region øst Sjefarkitekt Bjørklund Per Kristian Høgskolen i Gjøvik Bachelor i Økonomi og Ledelse Schistad Trude Statens vegvesen Region øst Sjefsingeniør Raddum Nils Kristian SVV Region øst - Plan og trafikk Oppland Planlegger Andresen Anne Merethe Vestre Toten kommune, Plan Arealplanlegger Klynderud Ingrid Østre Toten kommune Arealplanlegger Kjelstad Kristin Loe Oppland fylkeskommune teamleder plan og miljø Hagen Sigmund Oppland fylkeskommune Politisk ledergruppe Elje Anders Syljuåsen Oppland A/S Daglig leder Henriksveen Vibeke A. CC Gjøvik Senterleder Hermanrud Kari Sofie Statens vegvesen Region øst Kommunikasjonsrådgiver Holen Egil Oppland fylkeskommune - Opplandstrafikk Rådgiver Slaaen Anne Gjøvik Sentrum as Styreleder Onsrud Torgeir Fylkesmannen i Oppland Overingeniør Rognstad Bjørn Gjøvik kommune/gjøvik 2011 Prosjektleder Moltubakk Kjersti Fylkesmannen i Oppland Seniorrådgiver Skaaraaen Randi Opplandstrafikk Nestleder Prestsæter Jørn Oppland fylkeskommune, Regionalenheten Teamleder Strategisk samferdsel Bjørnsgard Audun Gjøvik kommune Virksomhetsleder Iddberg Bjørn Gjøvik kommune Ordfører Bjørklund Kjetil Gjøvik kommune politiker Austin Gyda Statens vegvesen Region øst Prosjektleder Tunheim Alf Eidsiva Bioenergi AS Prosjektleder Butenschøn Peter Innleder Bettum Ola In by Prosessleder Arge Njål Civitas Prosessleder Omholdt-Jensen Kristin Miljøverndepartementet Innleder Lilleby Einar Statens vegvesen Vegdirektoratet Innleder Næss Arne Oppland arbeider blad Innleder Hagen Mari Cathrine Kulturarbeider Østby Paul Håvard Kulturarbeider Rognstad Bjørn Gjøvik kommune prosjektleder Siem Nakken Håvard Skater Heimdal Unni Gjøvik kommune Fjeldheim Nina H. Statens vegvesen Region øst

15 Radmann Stine Statens vegvesen Region øst Sira Randi Statens vegvesen Region øst Tangsveen Frode Gårdeier Smisethjell Marte Ungdomsrådet Bråthen Mette Ungdomsrådet Hovi Tom Henning Oppland fylkeskommune FYSAK-koordinator Deltagerliste oppdatert Antall påmeldte : 79

ERFARINGER FRA ANDRE BYER FRAMTIDSBILDER FOR GJØVIK MÅL, VIRKEMIDLER, LØSNINGER

ERFARINGER FRA ANDRE BYER FRAMTIDSBILDER FOR GJØVIK MÅL, VIRKEMIDLER, LØSNINGER Civitas/IN BY 08.12.10 Samarbeidsprosjektet om areal- og transportplanlegging i Gjøvik ERFARINGER FRA ANDRE BYER FRAMTIDSBILDER FOR GJØVIK MÅL, VIRKEMIDLER, LØSNINGER Oppsummering av idéverksted nr 2 den

Detaljer

ARBEIDSSEMINAR OM FIRE TEMAER

ARBEIDSSEMINAR OM FIRE TEMAER Civitas / IN BY 22.08.11 SAMARBEIDSPROSJEKTET OM AREAL OG TRANSPORTPLANLEGGING I GJØVIK ARBEIDSSEMINAR OM FIRE TEMAER TRAFIKK OG TRANSPORTLØSNINGER SAMMENKNYTNING AV SENTRUM OG KONTAKT MED MJØSA MER BOLIG

Detaljer

Vel innbyggere, derav ca i byområdet En av landets største landbrukskommuner Tradisjonsrik industrikommune

Vel innbyggere, derav ca i byområdet En av landets største landbrukskommuner Tradisjonsrik industrikommune Gjøvik kommune By- og landkommune Vel 30.000 innbyggere, derav ca. 20.000 i byområdet En av landets 15-20 største landbrukskommuner Tradisjonsrik industrikommune o Mustad o Hunton o Hoff Norske potetindustrier

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Byutvikling Lillehammer - et samarbeid om langsiktige areal- og transportløsninger. Lillehammer Næringsforum 11.12.13 Paul Berger Statens vegvesen

Byutvikling Lillehammer - et samarbeid om langsiktige areal- og transportløsninger. Lillehammer Næringsforum 11.12.13 Paul Berger Statens vegvesen Byutvikling Lillehammer - et samarbeid om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer Næringsforum 11.12.13 Paul Berger Statens vegvesen Samarbeid nøkkelsetning i kommuneplanens samfunnsdel! Hvor

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET?

BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET? BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET? PER ERIK FONKALSRUD OPPLAND FYLKESKOMMUNE PAUL BERGER STATENS VEGVESEN, REGION ØST 18. MARS 2015 UTFORDRINGER! Mange aktører! Ulike interesser

Detaljer

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Hva kommer først! Arealbruk eller transportløsninger? Hva gjør vi?

Detaljer

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas. Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14 Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.no Utfordringer fra Samling 1 Ny E6 og kopling mellom Strandtorget og

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

Mer kollektivtransport, sykkel og gange!

Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Lars Eide seksjonssjef Statens vegvesen Mangedobling av persontransportarbeidet Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

ARBEIDSSEMINAR OM FEM TEMAER

ARBEIDSSEMINAR OM FEM TEMAER Civitas / IN BY 16.02.11 Samarbeidsprosjektet om areal og transportplanlegging i Gjøvik ARBEIDSSEMINAR OM FEM TEMAER BOLIGUTVIKLING I SENTRUM NÆRINGER I SENTRUM TRANSPORT OG SENTRUM GRØNNSTRUKTUR OG STEDSUTVIKLING

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Ole Martin Lund AsplanViak Stavanger, tidl rådgiver Regionalplanseksjonen RFK Regionalplankonferanse 11.05.2011 Hovedutfordring Andelen av reisene med

Detaljer

Konseptvalgutredning. Transportsystemet Lygna - Mjøsbrua. Referansegruppemøte, Gjøvik, 16.juni 2015

Konseptvalgutredning. Transportsystemet Lygna - Mjøsbrua. Referansegruppemøte, Gjøvik, 16.juni 2015 15.06.2015 Konseptvalgutredning Transportsystemet Lygna - Mjøsbrua Referansegruppemøte, Gjøvik, 16.juni 2015 Kilde: www.nrk.no 15.06.2015 Foto: colourbox.com Hensikten med dagens møte Følge opp verkstedet

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Status NTP-forslaget 2014-2023 Transportetatene leverte forslag 29.feb. 2012 Klimaforliket

Detaljer

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Gudbrandsdalsvegen En av gangvegene Randi Sira - Statens vegvesen Industrigata Område Trans Nord Lillehammer Områdets utstrekning.

Detaljer

Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst

Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst Sykkelby Oppland 2 sykkelbyer i Oppland: Gjøvik og Lillehammer Felles styringsgruppe m representanter fra: Fylkeskommune Statens

Detaljer

«Utvikling av Otta som regionsenter»

«Utvikling av Otta som regionsenter» «Utvikling av Otta som regionsenter» Bakgrunn Styrke Otta som et attraktivt og levende regionsenter for Nord-Gudbrandsdal Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen 8. Februar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Hovedpunkter: Vurdering av mulige ringveier Andre samleveier og veilenker som skal inn eller

Detaljer

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Agenda

Detaljer

BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Foto: Audun Steinnes Foto: Marianne Gjørv FYLKESMANNEN I ROGALAND Vi tar vare på Rogaland er vår visjon, og verdiene våre er: Kompetent og troverdig Helhetlig

Detaljer

nærmiljøet - to sider av samme sak

nærmiljøet - to sider av samme sak Stedsutvikling og friluftsliv i nærmiljøet - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Værnes 1.12.2011 Hva dere skal innom Litt om stedsutvikling Litt om friluftsliv Litt

Detaljer

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Seniorrådgiver Hilde Moe Gardermoen 16. september 2013 1 Tilrettelegging for økt boligbygging i areal og transportplanlegging Bakgrunn for

Detaljer

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå Fortetting med kvalitet «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå «Utvikling av Otta som regionsenter» Regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen Kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Økt sykling og gåing Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Hvorfor mer sykling og gåing? nyttig for samfunnet smart for den enkelte klima helse

Detaljer

Om verkstedet. Sør-Varanger kommune skal nå i gang med å utforme en byplan for Kirkenes. I planstrategien blir følgende utfordringer løftet frem:

Om verkstedet. Sør-Varanger kommune skal nå i gang med å utforme en byplan for Kirkenes. I planstrategien blir følgende utfordringer løftet frem: Om verkstedet Sør-Varanger kommune arrangerer i samarbeid med programmet Våre gater og plasser et verksted med tema byutvikling, på Thon hotell Kirkenes. Kirkenes har vært en av pilotbyene i programmet

Detaljer

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil:

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Mål for arbeidet grunnlag for vurdering av konseptene Attraktiv region! Haugesund sentrum urban

Detaljer

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Presentasjon på plan- og framtidsverksted for Oppland 19.3.2015 Rådgiver Per Erik Fonkalsrud, Regionalenheten i OFK Formål med planen Mer attraktive

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Kvantifisering i transportmodeller - KIT

Kvantifisering i transportmodeller - KIT Kvantifisering i transportmodeller - KIT Samordnet FoU-innsats i KMD (planavd.), KS og Vegdirektoratet. MÅL: Data- og metodegrunnlag for mer presis behandling av reiser til fots, på sykkel og kollektivt

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Bypakker og bysatsing

Bypakker og bysatsing Bypakker og bysatsing Regionale samferdselsmøter 2013 Gry Halvorsen Bypakker & Bysatsing = Byutvikling Bypakker Koordinert by- og transportutvikling Byregionene er avhengig av et funksjonelt transportsystem,

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder

Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder Sammendrag: Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder TØI rapport 1178/11 Forfattere: Øystein Engebretsen og Petter Christiansen Oslo 11, 64 sider I byområder er reisemønster

Detaljer

Brukernettverksmøte for ATP-modellen

Brukernettverksmøte for ATP-modellen Brukernettverksmøte for ATP-modellen 7. februar 2012 Program 10.00 10.15 10.15 10.45 10.45 11.30 11.30 12.00 12.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.45 15.00 16.00 Velkommen Om ATP-modellen og ulike eksempler

Detaljer

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Tore Leite By- og regionutvikling det regionale nivås rolle Nettverkssamling regional planlegging 2014 Kristiansand, 17 19.06.2014

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Eiendomsdagen i Drammen

Eiendomsdagen i Drammen Eiendomsdagen i Drammen Byutvikling ved stasjonene kutter bilbruken Petter Eiken 12. oktober 2017 2 3 Eiendom er en av fem divisjoner i Bane NOR Konsernsjef Gorm Frimannslund Virksomhetsstyring Jørn Johansen

Detaljer

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen Lysbilde 1 Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen 11. Januar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Byplanen skal revideres: Kommunedelplan for sentrum Leiret Kommunedelplan

Detaljer

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Boligstrategi med handlingsplan 2016-2019 v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Samfunnsoppdraget Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av bystyret i september 2013 Fire satsingsområder:

Detaljer

Stedsutviklingssamling på Røst Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret

Stedsutviklingssamling på Røst Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret Stedsutviklingssamling på Røst 14.6.16 Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret Distriktssenteret kunnskap om stedsutvikling www.distriktssenteret.no Vår rolle i stedsutvikling -

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Foto: Audun Steinnes Foto: Urban sjøfront FYLKESMANNEN I ROGALAND Vi tar vare på Rogaland er vår visjon, og verdiene våre er: Kompetent og troverdig Helhetlig

Detaljer

Tallfesting av hvordan arealbruk og transportsystem påvirker omfanget av biltrafikk i byområder

Tallfesting av hvordan arealbruk og transportsystem påvirker omfanget av biltrafikk i byområder Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tallfesting av hvordan arealbruk og transportsystem påvirker omfanget av biltrafikk i byområder Tore Leite Planavdelingen, byutviklingsseksjonen Fellesprosjektet

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

Åpent møte. 21 mai Prosjektleder Line Brånå. Utvikling av Otta som regionsenter

Åpent møte. 21 mai Prosjektleder Line Brånå. Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte Utvikling av Otta som regionsenter 21 mai 2014 Prosjektleder Line Brånå FOTO: HARALD VALDERHAUG Bakgrunn Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Birgitte Hellstrøm, Prosjektleder Bystrategi Grenland, Telemark Fylkeskommune Kunnskapsmøte - Samarbeid om infrastrukturprosjekt ByR Gardermoen

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 16.9.2015 Sykkelby nettverkssamling region nord 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? 2 Organisering Styringsgruppe: Ordfører Sandefjord kommune Hovedutvalgsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Saknr. 14/4566-1 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2015-2022 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Plan 2013. Kan KVU-metodikk brukes for å utvikle regionale planer? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Plan 2013. Kan KVU-metodikk brukes for å utvikle regionale planer? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Plan 2013 Kan KVU-metodikk brukes for å utvikle regionale planer? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Kommunenes forventninger til regionalplan Fylkeskommunens forventning til RP 17.000

Detaljer

Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal gåstrategi. Miljøseksjonen. Alf Støle

Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal gåstrategi. Miljøseksjonen. Alf Støle Nasjonal gåstrategi Alf Støle Miljøseksjonen Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen sin visjon: På veg for et bedre samfunn Forslag til Nasjonal transportplan 2010-2219 Statens vegvesen vil

Detaljer

1. september: Nettverkssamling for prosjektledere og koordinatorer

1. september: Nettverkssamling for prosjektledere og koordinatorer Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming, pilotfylker og ressurskommuner Samling i Kristiansand for prosjektledere, koordinatorer og nøkkelpersoner i pilotfylkene

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle Tegning: Carolin Grotle Ski sentrum Eidsvoll sentrum Store arealer i byområder brukes til parkering i dag I utenlandsk litteratur er det beregnet

Detaljer

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Aktivitet 2011-12 OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Rune Opheim, Civitas ATP-nettverkssamling Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 BAKGRUNN Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes holdninger

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Fra evaluering til revisjon ved Fylkesordfører Rune Hogsnes Et attraktivt & bærekraftig Vestfold RPBA fra evaluering til revisjon RPBA er en plan for hele Vestfold Initiativ fra kommunene Planen ble vedtatt

Detaljer

Vitalisering av sentrum

Vitalisering av sentrum Vitalisering av sentrum Eksempler fra Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø Ragnhild Skogheim Forsker, NIBR/HIOA Vitalisering av sentrum Hvordan arbeider de fire byene med sentrumsutvikling? Hvem er pådriverne?

Detaljer

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 Samarbeidsprosjekt Trondheim & Drammen i Framtidens byer Sentrumsutvikling God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 La det ikke være noen tvil.. Regional

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kartlegging, vurderinger, anbefalinger oppdrag fra KMD Rune Opheim Plannettverk, Oslo 01.12.2014 Planlegging og nullvekstmålet Trafikkmengde

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN v/ Kjersti Granum, PBE 21. august 2008 Følgende arealpolitikk anbefales i NTPs byanalyse for Oslo og Akershus: En konsentrert arealutvikling

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Gåstrategi for Haugesund kommune informasjon fra Haugesund kommune 1

Gåstrategi for Haugesund kommune informasjon fra Haugesund kommune 1 Gåstrategi for Haugesund kommune 18.03.2014 informasjon fra Haugesund kommune 1 Bakgrunn for prosjektet Nasjonal gåstrategi lansert februar 2012, som del av forslag til NTP 2014 2023. Kommuneplanarbeidet

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og hva kan den brukes til? Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Agenda Hvordan gjennomføres den nasjonale reisevaneundersøkelsen? Innhold i undersøkelsen

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE

SITUASJONSBESKRIVELSE Partnerskapet SITUASJONSBESKRIVELSE Sammenvevd bo- og arbeidsmarked Høy andel av samlet vekst i landsdelen Spredt bosetting Sterk vekst i biltrafikken -rushtidsproblematikk For lav kollektiv- og sykkelandel

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet SATS PÅ SYKKEL Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern organisering i SVV Vegdirektoratet Marit Espeland/

Detaljer

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Randi Sira / 61271232 17/141487-3 04.10.2017 Vegavdeling

Detaljer

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Foto: Geir Hageskal Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen 1 Hvorfor så viktig? Unikt for en by med så store og sentrumsnære areal Gangavstand

Detaljer

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Møteserie, første seminar 21.01.2014 BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 1 Kort om tema Nasjonale retningslinjer Hva innebærer byutvikling hos Fylkesmannen? Hva kreves av oss med hensyn til samordning? 2 Faglig råd

Detaljer

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv SWOT-analyse Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv Et samarbeidsprosjekt mellom: Lillestrøm har alle muligheter! Lillestrøm er lett å komme til Positive forventninger til byvekst Mange positive ressurspersoner

Detaljer