ERFARINGER FRA ANDRE BYER FRAMTIDSBILDER FOR GJØVIK MÅL, VIRKEMIDLER, LØSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERFARINGER FRA ANDRE BYER FRAMTIDSBILDER FOR GJØVIK MÅL, VIRKEMIDLER, LØSNINGER"

Transkript

1 Civitas/IN BY Samarbeidsprosjektet om areal- og transportplanlegging i Gjøvik ERFARINGER FRA ANDRE BYER FRAMTIDSBILDER FOR GJØVIK MÅL, VIRKEMIDLER, LØSNINGER Oppsummering av idéverksted nr 2 den 11. november

2 Innledning Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og næringslivet gjennom foreningen Byen vår Gjøvik har etablert et samarbeidsprosjekt innenfor areal- og transportplanlegging. Det skal gjennomføres tre idéverksteder og dette er en kortfattet oppsummering av det andre idéverkstedet som fant sted på Gjøvik Gård den 11. november 2010 hvor temaene var erfaringer fra andre byer, framtidsbilder for Gjøvik samt mål, virkemidler og løsninger. Programmet for seminaret er vedlagt. Idéverkstedet samlet ca 50 personer pluss innledere. Deltakerliste er vedlagt. Innleide konsulenter fra Civitas og In by sto for prosessledelsen av seminaret. De viktigste aktivitetene i seminaret var foredrag og gruppearbeid. Gruppearbeidene ble konkretisert i utfylte ark med kortfattede utsagn og stikkord som besvarte spørsmålene som ble stilt i de to oppgavene de fikk. Disse er komprimert og gjengitt i denne oppsummeringen form av hvilke utsagn/stikkord gruppene har samlet seg mest om. Mange ville kanskje ønsket seg en framheving av de 3 5 viktigste konklusjonene for Gjøvik. Vi har valgt ikke å gjøre dette, fordi slik spissing av et antall utfordringer vil avhenge av øynene som ser. Vi overlater det heller til den enkelt leser å gjøre for egen del. Foredragene på verkstedet er gjengitt i kortfattet form i denne oppsummeringen. Power Point presentasjonene til de fleste foredragene er i sin helhet å finne på hjemmesiden til Gjøvik kommune og ligger på kommune.no Planer Rapporter. By- og transportutvikling. 2

3 ÅPNING Ordfører Bjørn Iddberg, Gjøvik På seminar 1 arbeidet vi med spørsmål om status for Gjøvik by, dens styrke og svakheter i dag og trusler og muligheter for framtiden. Med hensyn til ATP synes det å være enighet om at følgende er viktig: - Kontakt med Mjøsa og Hunnselva - Gjøre Strandgata mer levende - Tilrettelegge for sykling og gange - Tilrettelegging for tilgjengelighet og parkering for bil - Utvikling av et lesbart og estetisk bysentrum I dagen seminar 2 går vi fra spørsmålet om hvor er vi? til hvor skal vi? HVA HAR MAN FÅTT TIL AV FORTETTING AV SENTRUM GJENNOM OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID I MOSS? Kommuneplanlegger Terje Pettersen, Moss kommune Moss byområde er på ca innbyggere hvorav i Moss kommune, i Rygge kommune og i Vestby kommune (i Akershus).. Mosseregionen består av 4 kommuner (Moss, Rygge, Råde og Våler) med til sammen innbyggere. Kommunene har innført samtidig kommuneplanrullering. Moss har fastsatt en langsiktig grense mot landbruk og bestemt seg for å vokse innover i stedet for utover. Det er et kjøpesenter (Amfi 700 mill i omsetning) i Moss sentrum, et senter i Rygge rett sør for kommunegrensen ( Rygge storsenter 500 mill i omsetning) og kjøpesenteret Mosseporten ute ved E6 (Amfi 500 mill i omsetning). Sentrumsplanen er detaljert nesten som en stor reguleringsplan. Aktiv bruk av utbyggingsavtaler står sentralt. Videre er det tilknytningsplikt til fjernvarme, estetiske retningslinjer og oppfølging gjennom sentrumsoffensiven et offentlig-privat samarbeidsprosjekt. Et viktig grep er lokalisering av nye Kirkeparken vg skole til sentrum. Bidrar til å skape liv i sentrum. HVA HAR MAN FÅTT TIL AV BYUTVIKLING OG HANDEL I SENTRUM AV TØNSBERG? Sivilarkitekt Thorvald Bernhardt, Kristiansen og Bernhardt arkitektur interiør AS Utfordringer og problemer er stort sett like i de mellomstore byene. Politikerne sier for mye ja til private initiativ uten å følge opp intensjonene i vedtatte, langsiktige planer. Tønsberg har et lite og konsentrert sentrum. Man har vært glad for at det første kjøpesenteret (Farmannstredet) kom i sentrum. Men nå kommer etablering av storvarehandel i flere tidligere håndverk og småindustriområder som ligger tilknyttet hovedvegnettet, men perifert i forhold til sentrum. Det argumenteres med plasskrevende varer, men bransjeglidning fører ganske snart til at det også blir detaljhandel. Parkering er svært viktig. Hva skal for eksempel sentrum kino med 9 saler og P-avgift stille opp mot Kilen kino med 16 saler og gratis parkering? Sentrum og handel er sant. Uten handel tørker sentrum ut. Men handel forutsetter god tilgjengelighet og da må det ikke være særlig vanskeligere å parkere i sentrum enn i kjøpesentrene. Strategi for sentrumsutvikling: Handelen må lære av kjøpesentrene og organisere seg med felles åpningstider etc. Viktig ikke bare med kvalitet i det offentlige rom, men også renhold og vedlikehold. Byboliger for alle, ikke bare unge eller eldre. Kultur, undervisning og underholdning er viktig å trekke til sentrum. Men for å ha et mangfoldig sentrum hvor det også bor folk, må det også utvises hensyn til hverandre. 3

4 HVORFOR HAR TROMSØ LANDETS HØYESTE ANTALL BUSSREISER PER INNBYGGER? Sivilingeniør Rune Opheim, Civitas AS (tidligere prosjektleder for kommuneplandelen OL i Tromsø) Kollektivtrafikk i norske byer er oftest ensbetydende med buss, bortsett fra storbyer som Oslo hvor tog, T-bane og trikk også spiller en stor rolle i nærtrafikken. Tromsø har flest bussreiser per innbygger og år av alle norske byer, inklusive Oslo. Hvorfor? Tromsø er en båndby og derfor relativt enkel å betjene med buss. Tromsøya er hovedelementet, ellers ligger bebyggelsen tett langs strandkanten på fastlandet og på Kvaløya. Videre har man unngått tilsvarende kutt i tilskudd som andre byer og har klart å opprettholde frekvenser på opp til 6 ganger i timen og stive avganger. Et enkelt, prioritert rutenett er en forutsetning for dette. Informasjonen er god og i Tromsø er kollektivtrafikken gitt status. Et liv uten bil er fullt mulig. Bar Oslo har færre biler per innbygger enn Tromsø. At Tromsø har et levende sentrum kan dels tilskrives et kompakt sentrum med bl.a. oppvarmede gater (varmepumpe fra sjøen) og dels daglig turistbesøk med Hurtigruta. Bussterminalen ligger midt i sentrum. Men bilbaserte kjøpesentra er i ferd å ta over en del av handelen. Det er et økende problem med bilkøer og Tromsø har meget dårlig tilrettelegging for sykling. LARVIK EN REISE FRA HOLDNING TIL OMDØMME PÅ 10 ÅR Assisterende rådmann Jan Arvid Kristengaard, Larvik kommune Bakgrunnen for Branding Larvik var en by i sterk nedgang der media viste større glede over alt som ikke lyktes enn de få gangene noe lyktes. Man stilte spørsmål: Hvem er vi og hvem vil vi være? Hva slags vekst vil vi ha? Kanskje først og fremst folk med tilknytning til byen. Videre stilte man spørsmål om hvordan kan vi spille på lag, tenke langsiktig og ha tro og mot? Kommuneplanen handlet mer om holdning enn om handling. Fokuserte på det som er virkelig kritisk. Satte kurs, etablerte samhandlingsarenaer, søkte kraft til gjennomføring. Den nye kapitalen er engasjement blant folk, næringsliv og organisasjoner. Viktig å skape forutsetninger for likeverdig debatt, for eksempel ved bruk av modeller framfor kart i diskusjon om byutvikling. Viktig med god timing i forhold til hva som tåler politisk behandling når. Kommunestyret vedtok tidlig mål og retning før alle konsekvensene ble klarlagt. Viktig også å ta stilling til hva man ikke behøver å ta stilling til nå. 4

5 Paneldebatt: NOEN ERFARINGER FRA DE ANDRE FIRE BYENE SAMT FRA GJØVIK Jan Arvid Kristengaard, Larvik Mye av de samme utfordringene i Gjøvik som i Larvik. Det er viktig å velge ikke å bruke krefter på saker man ikke kan påvirke, for eksempel bevilgninger til store infrastrukturinvesteringer. Jobb med aktivitetstiltak på kort sikt i tillegg til de store arealspørsmålene. Hvilken type befolkningsvekst er man ute etter? Ta var på de med relasjon til Gjøvik. Rune Opheim, Civitas/Tromsø Det er bare kommunen som kan styre arealbruken. Gjør det! Lag mer by og lag mer bygd, unngå den halvgrå blandingen som mye av Norge er blitt. Behold bygdene som bygd og de som bor der må bruke bil i transporten. Skap et grunnlag av tverrpolitisk enighet Svein Håvar Korshavn, Byen vår Gjøvik Man må tørre å ta valg. Velge by og si nei til nytt, eksternt kjøpesenter. Er spent på om det er tilgang til privat investeringskapital. Viktig at næringsinteressene er med neste halvår. Også mindre, kortsiktige tiltak og arrangementer som er synlige og bidrar til økt stolthet Ordfører Bjørn Iddberg, Gjøvik Utvikle mer by der det er by fra før. Men også viktig med kortsiktige og raske tiltak. Mye inspirasjon i eksemplene fra de fire byene vi fikk presentert Samlingene har ikke avklart felles målsettinger, men det er likevel en kjerne av felles mål. Må involvere næringsliv og andre i det videre arbeid med kommunedelplan for sentrum. Arild Evensen, Statens vegvesen Gjøvik må ordne opp selv, ikke basere seg på andre. Det beste er vel en balanse mellom Åpen by og Urban by Statens vegvesen vil arbeide for styrking av Gjøvik i NTP og styrking av sykkelmulighetene. En ATP-strategi må hamres fram. 5

6 Scenarier for Gjøviks utvikling Scenarier er framtidsbilder og gjerne også beskrivelser av veien som fører dit. Scenarier gir mulighet til spørsmål, men du må selv finne svarene på for eksempel spørsmålene: - Hvilke beslutninger bidrar på veien mot ulik framtid? - Hva vil dette kunne føre til på lang sikt? - Hva skjer i framtiden som vi må planlegge for i morgen? Framtiden er kompleks. Derfor behov for forenklinger når det lages scenarier: - Felles forutsetninger for alle scenarier - Få trekk som varierer mellom scenariene Se ellers vedlegg 6

7 Gruppeoppgave 1: To scenarier for Gjøvik TUNGE TRENDER FELLES FORUTSETNINGER/DRIVKREFTER BAK TO SCENARIER Fra prosessledelsen var det foreslått 5 overskrifter av felles forutsetninger som de 9 gruppene ble bedt om å kommentere. (Se ellers vedlegg). Forutsetningene var gruppert under følgende overskrifter: - Næringsliv - Befolkningsveskt - Nasjonal samferdselsutbygging - Offentlig forvaltning og tjenesteyting - Kjøretøyteknologi Elles forutsetninger som er nevnt oftest av gruppene (i parentes antall grupper som har nevnt dem) Næringsliv (6) Industri og annet næringsliv i Gjøvikregionen er utsatt for sterk konkurranse fra inn- og utland, men svarer med innovasjon og høyteknologisk kompetanse. (1) Transportkrevende varehandel har flyttet ut av byen Befolkningsvekst (3) 1 % vekst i året fra til 2030 synes rimelig, om enn litt optimistisk. Nasjonal samferdselsutbygging (5) Gjøvikbanen til Oslo på 1:30 (4) Sammenføyning av Gjøvikbanen og Dovrebanen (3) Tverrforbindelse Gjøvik Hamar har kommet på plass (2) Firefelts motorveg til Lillehammer, men også firefelts Gjøvik Mjøsbrua vest. (2) Kanskje høyhastighetsbane på vestsiden av Mjøsa Offentlig forvaltning og tjenesteyting (4) Gjøvik Toten er blitt én kommune (3) Sykehuset er opprettholdt med akuttfunsjoner (3) Campus Gjøvik utvikles videre med vekt på teknologi (2) Gjøvik er ikke slått sammen med andre kommuner (1) Økt gjennomgangstrafikk på Rv4 Kjøretøyteknologi (2) Motorteknologien har ikke fjernet klimagassutslippene helt, og det er et bredt spekter av biltyper å velge mellom. Andre felles forutsetninger nevnt én gang Fortsatt er det konflikt med jordvernet Gjøvik har fortsatt relativt lave tomtepriser Gjøvik stoler på egne krefter Unge vil bo nær Gjøvik by, men ikke i sentrum Gjøvik er blitt sykkelby 7

8 Gruppeoppgave 2: Realistisk visjon av Gjøvik i 2030 DE VIKTIGSTE ELEMENTER I EN REALISTISK FRAMTIDSVISJON FOR GJØVIK Elementer som er nevnt oftest (i parentes antall grupper av de 9 som har nevnt) Åpen eller urban by? (2) Både åpen og urban by (2) Tett, urban by Areal (7) En by ved vannet: Boliger, restauranter, park og rekreasjon på Huntonstranda (4) CC og Storgata knyttet sammen. Miljøgate CC-Storgate-Mjøsa (3) Båndby langs elva med Kallerud-Mustad som ny bydel med togstopp. (3) Realisere Farverikvartalet med boliger og handel (3) Flere boliger i sentrum. Endre parkeringskravene fra min til maks. Felles P-regime (2) Nei til kjøpesentre med detaljhandel utenfor byen (2) Gjøre noe spektakulært utav Hovdetoppen (2) Flytte funksjoner og studenter fra Kallerud til sentrum Transportnett (3) Ny sentrumstilknytning av Rv4 i sør (3) Sykkelveger langs Mjøsa og langs elva (3) Godt busstilbud, særlig hyppigere frekvens (3) Utvikling ved Skysstasjonen (3) Sammenknytning av Gjøvikbanen med Dovrebanen (2) Rv4 og jernbanen i tunnel under sentrum (2) Nei til detaljhandel utenfor sentrum (2) Nytt parkeringsregime for boliger og virksomheter i sentrum (2) Visjon av den urbane byen (2) Balansert utvikling av både urbane by og åpen by, mest vekt på det første Andre elementer nevnt Rv4 og jernbane i tunnel samt sammenknytning med Dovrebanen Nedbygging av eksisterende Rv4 gjennom byen til avenye Kontorer ved Skysstasjonen og næringsakse Gjøvik-Raufoss Båndby nord-sør langs Mjøsa Kommunene i Gjøvik-regionen må tenke likt Butikkene i sentrum samarbeide etter mønster fra kjøpesentrene 8

9 HVA MÅ VI TA STILLING TIL NÅ? Fortetting av sentrum Bolig- og skolelokalisering Mjøsstranda Ny avkjørsel fra Rv4 Kjøpesenterutviklingen Parkeringsregime Farverikvartalet Bruk av Hunnselva 9

10 Vedlegg: Gjøvik Scenarier 2030 HVA ER SCENARIER OG HVORFOR BRUKER VI DEM? Scenarier er framtidsbilder og gjerne veien som fører dit Gir et bilde av hva som kan komme til å skje på lang sikt Gi mulighet til å identifisere tunge trender Gi mulighet til å utforske handlingsrommet Gir mulighet til spørsmål, men du må selv finne svarene på for eksempel spørsmålene: - Hvilke beslutninger bidrar på veien mot ulik framtid? - Hva vil dette kunne føre til på lang sikt? - Hva skjer i framtiden som vi må planlegge for i morgen? Framtiden er kompleks. Derfor behov for forenklinger: - Få scenarier - Felles trekk - Få trekk som varierer NASJONALT BAKTEPPE HVA FORTELLER EKSPERTENE OSS OM FRAMTIDEN I NORGE PÅ RIKTIG LANG SIKT (2060)? Oljealderen kulminerer, vi må være innovative for å møte dette Stadig flere kommer til å bo i by hvor og hvordan? Byene vil snakke mer sammen, både nasjonalt og internasjonalt Økt individualisering og segregering. Økte kvalitetskrav og nye kontaktmønstre Befolkningen blir eldre og 2-3 ganger rikere Befolkningen søker mot fjord og vann i hele Østlandsområdet Arbeid og fritid smelter mer sammen Klimaendringer som uansett kommer må hensyntas TUNGE TRENDER FOR GJØVIKREGIONEN FELLES FORUTSETNINGER OG DRIVKREFTER BAK DE TO SCENARIENE Næringsliv Industri og annet næringsliv i Gjøvikregionen er utsatt for sterk konkurranse fra inn- og utland. Det svares med kostnadskutt, effektivisering og omstilling og Innlandets industriklynge holder stillingen. Bedrifter konsentrer virksomheten til én lokalisering med krav om rasjonell arealer og moderne lokaler. Hvis dette ikke er mulig på eksisterende tomt, flytter man ut av tettbebyggelsen. Befolkningsvekst Gjøvik kommune kan i utgangspunktet få en befolkningsvekst på 1 % p.a., hvilket er litt i overkant av landsgjennomsnittet og som innebærer at kommunen vokser med ca 23 % fram til 2030, dvs. fra dagens innb til ca Egenvekst og innflytting fra andre kommuner i Gjøvikregionen er de to viktigste vekstkomponentene. 10

11 Nasjonal samferdselsutbygging Dovrebanen er i 2025 bygget ut med dobbeltspor til Hamar og et par ekstra krysningsspor til Lillehammer som gir kjøretider til Oslo på hhv 0:55 og 1:25. ½ times frekvens til Hamar og times frekvens til Lillehammer. E6 er bygget ut til Moelv som fire felts motorveg. På Gjøvikbanen er det i 2025 investert for 6 mrd kr (lange krysningsspor, kurveutrettinger, mv) som gir en kjøretid på 1:45 til Oslo og faste timesavganger. Offentlig forvaltning og tjenesteyting Gjøvik sykehus i nåværende form er avviklet og erstattet av et polyklinisk dagpasienttilbud. Universitet Innlandet er etablert. Campus Gjøvik har spesialisert seg på fjernundervisning. Kommunesammenslåing har ikke resultert i sammenslåing mellom Gjøvik og en eller flere av nabokommunene. Kjøretøyteknologi Det har skjedd en betydelig utvikling i motorteknologi (elbiler, hybridbiler, m.v.) og alternativt drivstoff som reduserer, men ikke fjerner klimagassutslippene) Det skjer ingen dramatiske gjennombrudd (for eksempel hydrogen) som fjerner utslippene helt. Kjøretøyteknologien har varierende pris (salgspris, drift og avgifter) som gjør at folk står overfor et bredt spekter av tilbud ved anskaffelse av nye kjøretøy. VARIERENDE DRIVKREFTER BAK DE TO SCENARIENE Forutsetning Holdninger og livsstil Privatbil Regionale forhold Kommunal politikk Tettstedsekspansjon Den Åpne Byen Grønn og liberal Individuelle løsninger og tilpasninger dominerer Folk i teknologibyen Gjøvik kjører med ny teknolog. Dyrere, men mer klimavennlig Konkurranse mellom Gjøvik og omegnskommunene Ja Ja. Meget positiv holdning til private initiativ og utbyggingsplaner Minste motstands vei Utbygging der det er enklest. Fordeling mellom Gjøvik by og resten av kommunen som i dag. Den Urbane Byen Tett og sosial Fellesløsninger og felles tilpasninger dominerer Folk kjøper rimelige biler, ikke nyeste teknologi. Restriksjoner på bilbruk, kampanjer for å reise grønt (sykkel og kollektivt) Omegnskommunene aksepterer Gjøvik som regionsenter som må styrkes Ja, hvis. Kanalisering av initiativ til utpekte areal. Mye samarbeid offentlig privat. Dagens byggegrense holdes All vekst i Gjøvik kanaliseres til Gjøvik by. Noe av veksten skal-les av til omegnskommuner. 11

12 TETTHETER OG TETTSTEDSAREAL I NORSKE BYER Figuren under viser nivå og utvikling av tettheter i et utvalgstore og mellomstore norske byer innenfor de tettstedsgrenser for byene som er definert av SSB. Tetthetene innenfor disse grensene er uttrykt som m2 tettstedsareal per innbygger. Tettstedsarealet for slike mellomstore byer består etter SSBs klassifisering av ca 45 % bolig, 10 % næring, 20 rekreasjon og grønt og 25 % veger og annet uklassifisert areal. Figuren viser at siden 1970, da byene hadde omtrent samme tetthet, har de utviklet seg ganske forskjellig, men alle byene har hatt en tendens til større tetthet fra Dette skyldes dels fortetting innenfor eksisterende tettstedsgrense og dels tettere utbygging av nye områder (som har utvidet tettstedsområdet). Arealforbruk tettsteder Kv m pr innbygger Gjøvik Skien/Porsgrunn Larvik Moss Kr.sand Stav/Sandnes Tromsø ET REGNEEKSEMPEL SOM VISER BEHOV FOR UTVIDELSE AV GJØVIK BY I den Åpne byen forutsetter vi at dagens fordeling mellom nybygging i Gjøvik by og resten av kommunen videreføres og all nybygging i byen skjer ved utvidelse av tettstedsarealet. I den Urbane byen forutsetter vi at all nybygging i kommunen skjer i eller i tilknytning til Gjøvik by slik at denne oppnår en tetthet i 2030 tilsvarende Moss tettsted i dag (ca 500 m2 per innb) Den Åpne byen Befolkning 2009 Befolkning 2030 Kommunen Gjøvik by Spredt Kommunen Gjøvik by Spredt Omegn Den Urbane Byen Den Åpne byen Gjøvik by 2009 Gjøvik by 2030 Innbyggere Tetthet m2 / innb Areal km2 Innbyggere Tetthet m2 / innb Areal km2 Behov for nytt areal ,8 2,9 km2 Den Urbane ,9 Byen ,3 0,4 km2 12

13 B Y - O G T R A N S P O R T U T V I K L I N G I G J Ø V I K Velkommen til det andre idéverkstedet torsdag 11. november, Gjøvikhallen ved Gjøvik gård Målgruppen: Politikere, planleggere og næringsliv Hensikt: Idéverstedet vil ha fokus på mål, virkemidler og løsninger. Erfaringer fra andre byer vil også være sentrale... Program Prosessleder: Ola Bettum, In by Åpning Kommuneplanlegger Terje Pettersen, Moss kommune: Fortetting av sentrum gjennom offentlig privat samarbeid i Moss? Sivilarkitekt Thorvald Bernhardt, Kristiansen & Bernhardt arkitektur interiør AS: Byutvikling og handel i sentrum av Tønsberg Pause Sivilingeniør Rune Opheim, Civitas AS (tidligere prosjektleder for kommuneplandelen OL i Tromsø): Hvorfor har Tromsø landets høyeste antall bussreiser per innbygger? Assisterende rådmann Jan Arvid Kristengaard, Larvik kommune: Larvik en reise fra holdning til omdømme på 10 år? Lunsj Underholdning Njål Arge, Civitas og Ola Bettum, In by: Scenarier for Gjøviks utvikling: Den åpne byen eller Den urbane byen? Gruppediskusjoner knyttet til de to scenariene Oppsummering av gruppediskusjonene v/prosessleder Pause Gruppediskusjoner knyttet til mål, virkemidler og løsninger Oppsummering av gruppediskusjonene v/prosessleder Veien videre. Paneldiskusjon med deltakelse fra de andre byene og fra lokalpolitikken og næringslivet i Gjøvik samt Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen Slutt 13

14 Arge Njål Civitas Prosessleder Austin Gyda Statens vegvesen, region øst Seniorarkitekt Backer Lied Annbjørg Gjøvik kommune By- og arealplanlegger Berger Paul Staten vegvesen Region øst Sjefsingeniør Bernhardt Thorvald Kristiansen & Benhardt arkitektur interiør Bettum Ola In by Prosessleder Bjørklund Kjetil Gjøvik kommune Politiker Bjørnsgard Audun Gjøvik kommune Virksomhetsleder Breivik Rune Rom Eiendom as Prosjektleder Egge Hans Olav Feste Kapp as Landskapsarkitekt EID MARIT Gjøvik kommune Politiker Eide Lars Statens vegvesen Seksjonsleder Engelien Lars Gjøvik kommune Seksjonsleder Evensen Arild J Statens vegvesen avdeling Oppland Fonkalsrud Per Erik Oppland fylkeskommune, Regionalenheten Fossum Roy Gjøvik kommune By- og arealplanlegger Fredlund Anne Lise Gjøvik kommune politiker Frydenlund Hans Vidar Gamletorvet Sport AS Styreleder Hammerud Lise Gjøvik kommune Varaordfører Heiberg Julie Gjøvik Ungdomsråd tidligere medlem og nestleder Heimdal Unni Gjøvik Kommune Seksjonsleder Gjøvik Kultursenter Hermanrud Kari Sofie Statens vegvesen Kommunikasjonsrådgiver Holen Egil Oppland fylkeskommune - Opplandstrafikk Rådgiver Horn Bjørg Gjøvikregionen Miljøkoordinator Iddberg Bjørn Gjøvik kommune Ordfører Karlsen Einar Amlie Farverikvartalet AS Styreleder Killi Tore Gjøvik-regionen Korshavn Svein Håvar Byen Vår Gjøvik Daglig leder Kristengaard Jan Arve Larvik kommune Kulsvehagen Einar Gjøvik kommune Virksomhetsleder Lesjø Trond Gjøvik kommune Rådmann Lundemoen Kjetil Oppland fylkeskommune Lønstad Ingunn Agnethe Feste Kapp Landskapsarkitekt Marshall Lillebill Statens vegvesen Sjefarkitekt Michaelsen Åge André Gjøvik kommune Arealplanlegger Moltubakk Kjersti Fylkesmannen i Oppland Seniorrådgiver Norberg Dag Høgskolen i Gjøvik, politiker i Gjøvik: utvalg ALT og kommunestyret. Høgskolelektor Oppheim Rune Civitas AS Pettersen Terje Moss kommune Raddum Nils Kristian Statens vegvesen Planlegger Radmann Stine Statens vegvesen Region øst Overingeniør Rognstad Bjørn Gjøvik kommune Prosjektleder Rusten Gunn Mari Næringsrådet i Gjøvik-regionen Rådgiver/prosjektleder Schistad Trude Statens vegvesen Region øst Sjefsingeniør smisethjell marit gjøvik kommune barnerepresentant Solheim Terje Mustad Næringspark AS Daglig leder Sveen Torvild Gjøvik Senterparti Leder Tangsveen Frode Gårdeier Wallin Diann Oppland fylkeskommune Politiker Aashaug Marianne Byen Vår Gjøvik Prosjektleder Slaane Anne Gjøvik sentrum as Solberg Ola Gjøvik gårdeierforening Solhaug Even Gjøvik AP 14

ARBEIDSSEMINAR OM FIRE TEMAER

ARBEIDSSEMINAR OM FIRE TEMAER Civitas / IN BY 22.08.11 SAMARBEIDSPROSJEKTET OM AREAL OG TRANSPORTPLANLEGGING I GJØVIK ARBEIDSSEMINAR OM FIRE TEMAER TRAFIKK OG TRANSPORTLØSNINGER SAMMENKNYTNING AV SENTRUM OG KONTAKT MED MJØSA MER BOLIG

Detaljer

BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET?

BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET? BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET? PER ERIK FONKALSRUD OPPLAND FYLKESKOMMUNE PAUL BERGER STATENS VEGVESEN, REGION ØST 18. MARS 2015 UTFORDRINGER! Mange aktører! Ulike interesser

Detaljer

Samarbeidsprosjektet om areal- og transportplanlegging i Gjøvik HVORDAN SKAPE EN MER ATTRAKTIV BY?

Samarbeidsprosjektet om areal- og transportplanlegging i Gjøvik HVORDAN SKAPE EN MER ATTRAKTIV BY? Civitas/In by, 27.10.10 Samarbeidsprosjektet om areal- og transportplanlegging i Gjøvik HVORDAN SKAPE EN MER ATTRAKTIV BY? Oppsummering av idéverksted nr 1 den 22. september 2010 Innledning Gjøvik kommune,

Detaljer

Konseptvalgutredning. Transportsystemet Lygna - Mjøsbrua. Referansegruppemøte, Gjøvik, 16.juni 2015

Konseptvalgutredning. Transportsystemet Lygna - Mjøsbrua. Referansegruppemøte, Gjøvik, 16.juni 2015 15.06.2015 Konseptvalgutredning Transportsystemet Lygna - Mjøsbrua Referansegruppemøte, Gjøvik, 16.juni 2015 Kilde: www.nrk.no 15.06.2015 Foto: colourbox.com Hensikten med dagens møte Følge opp verkstedet

Detaljer

Vel innbyggere, derav ca i byområdet En av landets største landbrukskommuner Tradisjonsrik industrikommune

Vel innbyggere, derav ca i byområdet En av landets største landbrukskommuner Tradisjonsrik industrikommune Gjøvik kommune By- og landkommune Vel 30.000 innbyggere, derav ca. 20.000 i byområdet En av landets 15-20 største landbrukskommuner Tradisjonsrik industrikommune o Mustad o Hunton o Hoff Norske potetindustrier

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

Oppsummering fra gruppeoppgaver fra ideverkstedet den 29.01.14 om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer

Oppsummering fra gruppeoppgaver fra ideverkstedet den 29.01.14 om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer Oppsummering fra gruppeoppgaver fra ideverkstedet den 29.01.14 om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer Viktige drivkrefter SSB-prognoseplanlegging Arbeidsmarkedet, attraktive arbeidsplasser,

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Derfor var Moss kommune finalist til Statens Bymiljøpris 2011

Derfor var Moss kommune finalist til Statens Bymiljøpris 2011 Derfor var Moss kommune finalist til Statens Bymiljøpris 2011 Planforum i Østfold 30. november 1. desember 2011 «Et sted å jobbe, et sted å bo» Terje Pettersen Kommuneplanlegger Moss kommune Disposisjon

Detaljer

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas. Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14 Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.no Utfordringer fra Samling 1 Ny E6 og kopling mellom Strandtorget og

Detaljer

Byutvikling Lillehammer - et samarbeid om langsiktige areal- og transportløsninger. Lillehammer Næringsforum 11.12.13 Paul Berger Statens vegvesen

Byutvikling Lillehammer - et samarbeid om langsiktige areal- og transportløsninger. Lillehammer Næringsforum 11.12.13 Paul Berger Statens vegvesen Byutvikling Lillehammer - et samarbeid om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer Næringsforum 11.12.13 Paul Berger Statens vegvesen Samarbeid nøkkelsetning i kommuneplanens samfunnsdel! Hvor

Detaljer

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Hva kommer først! Arealbruk eller transportløsninger? Hva gjør vi?

Detaljer

Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst

Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst Sykkelby Oppland 2 sykkelbyer i Oppland: Gjøvik og Lillehammer Felles styringsgruppe m representanter fra: Fylkeskommune Statens

Detaljer

Fotograf Eiliv Leren Destiansjon Tromsø

Fotograf Eiliv Leren Destiansjon Tromsø Fotograf Eiliv Leren Destiansjon Tromsø Transportnett Tromsø Konseptvalgutredning for videreutvikling av samferdselssystemene i Tromsø (2010) Bakgrunn Prioritering og planlegging: styrking av kollektivtrafikk

Detaljer

Lokale og regionale virkninger. Rv. 4 Jaren - Mjøsbrua

Lokale og regionale virkninger. Rv. 4 Jaren - Mjøsbrua Lokale og regionale virkninger Rv. 4 Jaren - Mjøsbrua Oppdraget «synliggjøre hvorvidt konseptene som foreligger bygger opp under, eller er i motstrid til, regionale og lokale målsetninger for utvikling

Detaljer

Samordnet arealplanlegging i Østfold?

Samordnet arealplanlegging i Østfold? Fylkesplan Østfold langsiktig arealstrategi: Samordnet arealplanlegging i Østfold? Seniorrådgiver Henning Sunde, Asplan Viak KOMPAS årsmøte 28.5.08 FDP Jæren - viktigste elementer Arealstrategi som virkemiddel

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen Lysbilde 1 Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen 11. Januar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Byplanen skal revideres: Kommunedelplan for sentrum Leiret Kommunedelplan

Detaljer

Offensiv regional arealstrategi gir trendbrudd i arealforvaltningen! Plansamling 17.10.11 Elin T. Skeide, kst. fylkesplansjef

Offensiv regional arealstrategi gir trendbrudd i arealforvaltningen! Plansamling 17.10.11 Elin T. Skeide, kst. fylkesplansjef Offensiv regional arealstrategi gir trendbrudd i arealforvaltningen! Plansamling 17.10.11 Elin T. Skeide, kst. fylkesplansjef Fylkesplanen Vedtatt 26.2.2009 Godkjent i regjering 4.3.2011 Inndeling: Samfunnsdel

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

Bærekraftig byutvikling

Bærekraftig byutvikling Bærekraftig byutvikling Folkevalgtsamling, Røros 26 og 27 oktober 2011 Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Sykkel 1 Trondheim er attraktiv! Denne kvaliteten må vi ta vare på

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 Samarbeidsprosjekt Trondheim & Drammen i Framtidens byer Sentrumsutvikling God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 La det ikke være noen tvil.. Regional

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

Tankene bak rapport og strategier

Tankene bak rapport og strategier Tankene bak rapport og strategier Osloregionen styreseminar 18.01.08 Ved fagkonsulent for arbeidet Njål Arge, Civitas AS Fra mandatet for arbeidet Mer samordnet areal- og transportutvikling Større gjennomslag

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

Mer kollektivtransport, sykkel og gange!

Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Lars Eide seksjonssjef Statens vegvesen Mangedobling av persontransportarbeidet Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50

Detaljer

Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø

Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Kursdagene 2012 NTNU - Byomforming Hvordan planlegger vi

Detaljer

MØTE MED LUNNER KOMMUNE 22. SEPTEMBER 2016

MØTE MED LUNNER KOMMUNE 22. SEPTEMBER 2016 MØTE MED LUNNER KOMMUNE 22. SEPTEMBER 2016 Ringsaker kommune Areal på 1.280 kvadratkilometer 33.700 innbyggere i kommunen Brumunddal: 10.000 innbyggere Moelv: 4.500 innbyggere Halvparten av innbyggerne

Detaljer

25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008 FRAMTIDENS BYER - INTENSJONSAVTALE OG OPPFØLGING I SANDNES

25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008 FRAMTIDENS BYER - INTENSJONSAVTALE OG OPPFØLGING I SANDNES SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801102 : E: K20 : H.I.Sømme Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen Formannskapet Bystyret 25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008

Detaljer

Vekstkommunen Ås by? eller bygd! v/ seniorarkitekt Per A. Kierulf, (tidl. rådmann Ås kommune)

Vekstkommunen Ås by? eller bygd! v/ seniorarkitekt Per A. Kierulf, (tidl. rådmann Ås kommune) Vekstkommunen Ås by? eller bygd! v/ seniorarkitekt Per A. Kierulf, (tidl. rådmann Ås kommune) ÅS - i hjertet av Follo; 120.000 innbyggere, felles bolig-, arbeids-, handels- og skole -marked, -Snodige kommunegrenser,

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

BYPAKKE FOR ÅLESUND KVU UTGANGSPUNKT: BYUTVIKLING, MILJØUTFORDRINGER AKTUELLE PROSJEKTER

BYPAKKE FOR ÅLESUND KVU UTGANGSPUNKT: BYUTVIKLING, MILJØUTFORDRINGER AKTUELLE PROSJEKTER BYPAKKE FOR ÅLESUND KVU UTGANGSPUNKT: BYUTVIKLING, MILJØUTFORDRINGER AKTUELLE PROSJEKTER ÅLESUND - IKKE HELT SOM ANDRE BYER? I BUNN : ERKJENNELSE AV EN UNIK ARKITEKTONISK OG LANDSKAPSMESSIG PERLE (MED

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Aktivitet 2011-12 OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Rune Opheim, Civitas ATP-nettverkssamling Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 BAKGRUNN Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes holdninger

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle Tegning: Carolin Grotle Ski sentrum Eidsvoll sentrum Store arealer i byområder brukes til parkering i dag I utenlandsk litteratur er det beregnet

Detaljer

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå Fortetting med kvalitet «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå «Utvikling av Otta som regionsenter» Regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen Kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Mange planer de henger sammen

Mange planer de henger sammen Hva skjer i Skien? Mange planer de henger sammen Areal og transportplan for Grenland Bypakke Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for sentrum kommunen Skien 20202 ATP Grenland kommunenes arealdeler:

Detaljer

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Mål for arbeidet grunnlag for vurdering av konseptene Attraktiv region! Haugesund sentrum urban

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Kommuneplanens samfunnsdel Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Bygge regionens gjennomføringskraft Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden www.mosseregionen.no 2 TEMA Dokumentet

Detaljer

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Seniorrådgiver Hilde Moe Gardermoen 16. september 2013 1 Tilrettelegging for økt boligbygging i areal og transportplanlegging Bakgrunn for

Detaljer

Matjorda som en del av grøntstrukturen

Matjorda som en del av grøntstrukturen Matjorda som en del av grøntstrukturen 2286 1989 1989 Biblotecha Alexandrina arkitektur arkitektur jordvern? arkitektur politikk alternativer proposed site the green and open landscape

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/6539-14 Saksbehandler: Anders Paulsen Mulighetsstudie for Hamar skysstasjon Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter styringsgruppens

Detaljer

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Status NTP-forslaget 2014-2023 Transportetatene leverte forslag 29.feb. 2012 Klimaforliket

Detaljer

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Presentasjon på plan- og framtidsverksted for Oppland 19.3.2015 Rådgiver Per Erik Fonkalsrud, Regionalenheten i OFK Formål med planen Mer attraktive

Detaljer

Virkemiddel for utsleppsreduksjoner i plan- og bygningslova

Virkemiddel for utsleppsreduksjoner i plan- og bygningslova Virkemiddel for utsleppsreduksjoner i plan- og bygningslova Eli Heiberg, Høgskulen i Sogn og Fjordane Samling om plan- og bygningslova og naturmangfaldlova Rica Sunnfjord Hotell, Førde14.-16. november

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging

Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging Nettverk for regional og kommunal planlegging 6. Desember 2017 Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Hva

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Hva får vi til ved å lage en ny kommune - et framtidsbilde

Hva får vi til ved å lage en ny kommune - et framtidsbilde Hva får vi til ved å lage en ny kommune - et framtidsbilde «Sammen gir vi mer» Nå står vi i 2036 og ser 20 år tilbake, tilbake til 2016. Er vi fornøyd med at vi den gang trodde på at kommunene sammen ville

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Videreføring av samarbeidsprosjektet Stor-Oslo Nord. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Videreføring av samarbeidsprosjektet Stor-Oslo Nord. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/2097 Lnr.: 18700/17 Ark.: 038 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad Videreføring av samarbeidsprosjektet Stor-Oslo Nord Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommunestyre slutter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Ungdommens Bystyre. Utfordringer i kommuneplanarbeidet. Terje Pettersen Kommuneplanlegger Moss kommune

Ungdommens Bystyre. Utfordringer i kommuneplanarbeidet. Terje Pettersen Kommuneplanlegger Moss kommune Ungdommens Bystyre Utfordringer i kommuneplanarbeidet Terje Pettersen Kommuneplanlegger Moss kommune Framtidens byer er Kompakte Robuste og mangfoldige (funksjonsblandet) Bærekraftige (sosialt, økologisk

Detaljer

Osloregionen handlingsprogram 2016 Vedlegg 1 Vedtekter for Osloregionen Vedlegg 2

Osloregionen handlingsprogram 2016 Vedlegg 1 Vedtekter for Osloregionen Vedlegg 2 RINGSAKER KOMMUNE OSLOREGIONEN - SØKNAD OM MEDLEMSSKAP Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 16/2565 16/12748 K1-026 Ole Roger Strandbakke DokumentNR: 1 Behandling:

Detaljer

Overordnede mål for Trondheims byutvikling

Overordnede mål for Trondheims byutvikling 17.12.12 _ Idedugnad transportsystem østlige bydeler Trondheim Birgitte Kahrs_Byplankontoret Overordnede mål for Trondheims byutvikling Foto: Carl-Erik Eriksson Vekst! I 2050 er Trondheim 250.000 innbyggere

Detaljer

IKAP Interkommunal arealplan. Esther Balvers, prosjektleder IKAP

IKAP Interkommunal arealplan. Esther Balvers, prosjektleder IKAP IKAP Interkommunal arealplan Esther Balvers, prosjektleder IKAP Byutviklingskomiteen 10. mars 2016 Trondheimsregionen 10 kommuner som samarbeider om næringsutvikling og samordnet areal- og transport Hvorfor

Detaljer

Miljø og kollektivtrafikk

Miljø og kollektivtrafikk Miljø og kollektivtrafikk Kollektivkonferansen i Kristiansand, 23. april 2015 Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet Kristiansand er en storby og må opptre deretter Regjeringen vil ha som mål at

Detaljer

Organisering og lokalisering: Urbanisering som klimapolitikk

Organisering og lokalisering: Urbanisering som klimapolitikk Organisering og lokalisering: Urbanisering som klimapolitikk sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Vibeke Nenseth, Transportøkonomisk institutt Urbanisering som klimapolitikk? Urbanisering

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Velkommen til Lillehammer

Velkommen til Lillehammer Velkommen til Lillehammer Miljøvennlig bytransport i Region øst Lillehammer 3. februar 2009 v/per Morten Lund Byområder i RØ Storby (Oslo) Små og mellomstore byer (ca. 12 stk) Tettstedsområder med byproblematikk

Detaljer

Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet Noen hovedutfordringer Globaliseringen og det internasjonale perspektivet (store aktører styrer

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum Fredrik Barth Jobber I Asplan Viak Koordinator for fagfeltene stedsutvikling og byutvikling Jobber med mulighetsstudier, analyser,

Detaljer

FS-68/10 Høringsuttalelse til utkast til kommuneplan for Ås kommune

FS-68/10 Høringsuttalelse til utkast til kommuneplan for Ås kommune FS-68/10 Høringsuttalelse til utkast til kommuneplan for Ås kommune Kommunestyret i Ås vedtok i møte 13.oktober 2010 å legge utkast til Kommuneplan for Ås (2011 2023) ut til offentlig ettersyn. Utkastet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Kristiansand 2041 Oppstartsmøte

Kristiansand 2041 Oppstartsmøte TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand 2041 Oppstartsmøte Erik Sandsmark 22. November 2016 Grønt senter 11.00-11.15 Velkommen Litt om prosess og oppgaver Erik Sandsmark Rådgiver BS/KK 11.15-11.45

Detaljer

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Ellen Haug 21.10.2014 ROM-konferansen Bedre byrom der mennesker møtes Stor befolkningsvekst

Detaljer

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 11 innsatsområder innen ATP+ ett felles for alle nettverk 1.1 Belønningsordningen for økt kollektivtransport

Detaljer

Om Sandnes. Visjon og verdier i Sandnes kommune

Om Sandnes. Visjon og verdier i Sandnes kommune Om Sandnes Visjon og verdier i Sandnes kommune Om Sandnes i dag Sandnes har passert 66 400 innbyggere Sandnes er Norges 8. største by Sandnes er en integrert del av Norges tredje største byområde Sandnes

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Hva skjer på sykkel i Region midt?

Hva skjer på sykkel i Region midt? Hva skjer på sykkel i Region midt? Sykkelbynettverket - Samling for Region midt Trondheim 4. oktober 2016 Tore Kvaal, Statens vegvesen Regional samling i sykkelbynettverket Møteplass for å: Presentere

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Randi Sira / 61271232 17/141487-3 04.10.2017 Vegavdeling

Detaljer

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic Sliter vi med handelsutviklingen i norske byer? Stadig flere handler på nett Hvilke signaler ser vi for Norge? DET STORE

Detaljer

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle Etatsdirektør Ellen de Vibe Innhold Regionsutvikling Transportutvikling Boligforsyning Byliv Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen,

Detaljer

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Hva skjer når føringene i planen møter den lokale politikken? Grønn kommunekonferanse 2016, Hafslund konferansesenter Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef i

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

ØSTFOLD 2050 CAND.OECON ØIVIND HOLT

ØSTFOLD 2050 CAND.OECON ØIVIND HOLT ØSTFOLD 2050 CAND.OECON ØIVIND HOLT Østfold i dag 287 198 innb. 18 kommuner: Fredrikstad 78159 Rømskog 672 227 915 59 283 5 større industri baserte bysamfunn I Ytre bor 78 % i 3 store tettsteder Moss -

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23.

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. september 2014: «Endring av reisevaner» Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy Eva Larsen Statens vegvesen Region

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

Framtidens byer - behov for kunnskap med mht kjøpesenterplanleggingen

Framtidens byer - behov for kunnskap med mht kjøpesenterplanleggingen www.framtidensbyer.no http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer.html?id=547992 Framtidens byer - behov for kunnskap med mht kjøpesenterplanleggingen Dr.ing Tor Medalen, Seniorrådgiver i Asplan Viak

Detaljer

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet jorgen.brun@kdm.dep.no Nettverkssamling i Framtidens Byer, Tromsø, 25. mars 2014 Disposisjon

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Regional plan for byer og tettsteder, Oppland fylkeskommune, februar 2016

Regional plan for byer og tettsteder, Oppland fylkeskommune, februar 2016 Høringsuttalelse Regional plan for byer og tettsteder, Oppland fylkeskommune, februar 2016 fra Byen vår Gjøvik Om Byen vår Gjøvik: Byen Vår Gjøvik er et interessefellesskap organisert som en næringsforening,

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2011 intervju med 240 medlemmer av Medlemsundersøkelsen intervju med 240 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen har

Detaljer