Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtedato: Tid: kl :30 Møtenr.: 11/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtedato: Tid: kl :30 Møtenr.: 11/14"

Transkript

1 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE JOURNALNR. DATO RST-14/ / Med forbehold om godkjenning i bystyrets møte Møteprotokoll Stavanger bystyre Møtested: Bystyresalen Møtedato: Tid: kl :30 Møtenr.: 11/14 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H) Til stede på møtet Medlemmer: H: Lillian K. Michaelsen, Egil Olsen, Eli N. Aga, John Peter Hernes, Kristen Høyer Mathiassen (kom kl ), Erlend Jordal, Kåre Reiten (kom kl ), Odd Jo Forsell (gikk kl kom kl ), Anne Rettedal Ekeli, Inge Anda, Kjell Erik Grøsfjeld (gikk kl ), Helge Gabrielsen, Sissel Knutsen Hegdal, Tone Brandtzæg, Sigurd Vik, Ellen Marie Nordtveit, Anne-Kathrine Bergh, Summer Ejaz Ap: Cecilie Bjelland, Ole M. Juul Slyngstadli, Gulale Samiei, Arnt- Heikki Steinbakk, Lars Anders Myhre (inhabil i sak 186/14), Sahfana Mubarak Ali, Kristine Gramstad, Ayan Abdidahir M. Jama, Terje Rønnevik, Abdirrashid Abdi Hassan (kom kl ), Olav T. Laake, Kari Nessa Nordtun (gikk kl ), Anja Rønnevik (kom kl gikk kl ), Farhia Bashir Nur FrP: Tore B. Kallevig, Sissel Stenberg, Atle Simonsen, Leif Arne Moi Nilsen, Kari Raustein, Christian Nicolay August Håvik Wedler, Turid Haaland Wiersholm, Mats Danielsen V: Per A. Thorbjørnsen, Iselin Nybø (inhabil i sak 186/14) (gikk kl ), Per Inge Torkelsen KrF: Bjørg Tysdal Moe, Per-Endre Bjørnevik, Marit Hølland Paulsen (gikk kl ) SV: Eirik Faret Sakariassen, Marcela Molina

2 Pp: Karl W. Sandvig Sp: Bjarne Kvadsheim Rødt: Truls Drageset Dydland MDG: Torfinn Ingeborgrud Uavhengige representanter: Hilde Karlsen, Anne Torill Stensberg Lura, Helge Solum Larsen (gikk kl ), Ståle Johan Knutsen Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Suzanne Nedrum (H), Janne Johnsen (H), Karina Helgesen Aase (H), Dag Terje Klarp Solvang (H), Saad Farooq Shehzad (H), Margrethe Beate Rosbach (Ap), Sofie Aurora Bache (V), Eilif Andreas Meland (SV), Eva Charlotte Berner (FrP), Marie Ljones Brekke (KrF) Per Olav Hanssen (H) (gikk kl og kom kl ), Noor Mohamad Hassan (H) (kom kl og gikk kl ), Henrik C. Hernes (H), Grethe Eriksen (H), Morten L. Asbjørnsen (H), Ove Torsteinbø (H) (gikk kl ), Gry Nielssen Bang (H) (gikk kl , kom kl.12.40, gikk kl ), Bjørg Ager-Hanssen (H), Odd Erik Hansgaard (uavh repr.), Jone Andersen (uavh repr.) (gikk kl kom kl ), Mohamad Jaman (Ap) (gikk kl ), Kjartan A. Lunde (V) (gikk kl: og kom kl ), Paal Kloster (SV), Kolbein Haakon Lunde (V) (kom kl ) Kjell Tjosevik (FrP), Brit Norheim Larsen (KrF), Vidar Krovik (H) (kom kl ), Olaug Tveit Pedersen (Ap) (kom kl ), Anne Kristin Bruns (KrF) (kom kl ), Thor Bjarne Bore (V) (kom kl ) Rådmann Inger Østensjø Leder Politisk sekretariat Martha Rødde Direktør Per Harr Direktør Gunn Jorunn Aasland Direktør Leidulf Skjørestad Direktør Olve Molvik Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen Økonomidirektør Kristine C. Hernes Sekretær Rigmor Strøm Journalister: 4 Tilhørere: 25

3 183/14 14/20252 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE Bystyrets enstemmige vedtak: Møteprotokoll fra bystyrets møte godkjennes. 184/14 14/6256 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling: Christine Sagen Helgø (H) fremmet følgende alternative forslag på vegne av H, V, KrF, Pp, Sp og de uavhengige representantene Hilde Karlsen, Anne Torill Stensberg Lura, Helge Solum Larsen, Jone Andersen: «KLARE PRIORITERINGER Budsjettforslag 2015 Bystyret styrker kommunens tjenester for byens unge og eldre, og investerer for fremtiden. Etter mange år med sterk vekst opplevde Stavanger i 2014 at utflating av aktiviteten på norsk sokkel slo direkte inn på skatteinntektene. Budsjettet for 2015 må derfor tilpasses inntekter på et høyt, men lavere nivå enn tidligere ventet. Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan for gjør på en systematisk måte tilpasninger for å beholde gode tjenester og får å kunne gjøre fornuftige investeringer. Bystyret velger å gjøre endringer på konkrete områder i budsjettet, for å opprettholde den sterke satsingen på spesielt skole og eldre. Stavanger kommune hadde i 2002 skatteinntekter per innbygger på 120 prosent av landsgjennomsnittet. Byen og regionen har siden hatt en sterk økonomisk utvikling. I 2013 var skatteinntektene per innbygger på hele 147 prosent av landsgjennomsnittet. Dette har gjort det mulig å både yte tjenester på et høyt nivå innen alle sektorer, og å gjennomføre store investeringer i blant annet skoler, barnehager, nytt konserthus, nye sykehjem og svømmehaller. Samtidig har det vært mulig å holde kommunens gjeld på et lavt nivå sammenlignet med andre kommuner både lokalt og nasjonalt. Stavanger kommune ble av NHO i 2014 rangert på en andreplass av alle landets kommuner på god økonomistyring. Selv om Stavanger kommune må effektivisere store deler av driften, er det viktig for bystyret å understreke at vi har, og skal fortsette å ha et godt tjenestetilbud for byens innbyggere. Derfor er det viktig for bystyret å prioritere kommunens kjerneoppgaver, til tross for lavere vekst i inntektene. Vi skal samtidig fortsette å være en kommune med solid økonomi, og lav gjeld. For å sørge for et fortsatt godt tjenestetilbud foreslår bystyret å: Tilbakeføre 50 millioner kroner til skolen i forhold til rådmannens forslag. Øke levekårsposten 29,3 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Tilbakeføre 1 million kroner til frivilligheten. Satsingen på Tidlig Innsats fortsetter. Å bruke mye ressurser tidlig i skolen sparer både samfunnet og den enkelte for tid og krefter gjennom resten av skoleløpet. Riktig bruk av ressursene tidlig legger et godt grunnlag for all videre læring. Bystyret styrker derfor rammen til skole og barnehage i forhold til rådmannens forslag:

4 Rammen til skole styrkes med 42,75 millioner kroner. PPT styrkes med 1,5 millioner kroner. Kompetansemildlene økes med 2 millioner kroner. Lenden får tilbakeført 1,5 millioner kroner. Kommunalt foreldreutvalg får tilbakeført kroner. Spesialundervisning og midler til minoritetsspråklige styrkes med 2 millioner kroner. Bystyret utvider satsningen på rehabiliteringsprosjektet Leve Hele Livet. Samtidig mener bystyret det er viktig og nødvendig å opprettholde dagens antall sykehjemsplasser, og et godt avlastningstilbud til barn med funksjonshemninger og deres familier. Derfor ønsker bystyret å: Sikre videre drift av Vålandstunet sykehjem og Mosheim sykehjem frem til Lervig står ferdig. Opprettholde trygghetsavdelingen. Opprettholde avlastningstilbudet. Eiendomsskatten i Stavanger har stått uendret på samme nominelle kronebeløp siden 2006, og justeres nå opp 1 promille for bolig og 2 promille for verk og bruk (næringseiendom). Dette gir reell inndekning som gir rom for en vesentlig styrking av skolene, og som gjør det mulig å opprettholde alle eksisterende sykehjemsplasser. De samlede kostnadene av eiendomsskatt og andre kommunale avgifter i Stavanger kommune vil fortsatt være blant de laveste i landet. Rådmannen har i sitt forslag anslått en skattevekst i 2015 på 4,5 prosent. Bystyret mener det er stor usikkerhet rundt dette anslaget, og har redusert anslaget noe. Det er nødvendig å følge utviklingen i lokal økonomi og skatteinngang i året som kommer, og ha en beredskap med tanke på igangsetting av investeringsprosjekter dersom skatteinngangen blir svakere enn budsjettert. Bystyret understreker likevel viktigheten av å se fremover, og investere og planlegge for både eksisterende og nye næringer og innbyggere. Bystyret har tro på at fremtiden skapes, og skal derfor fortsette å legge til rette for vekst. Hovedutfordringene for fremtiden er de samme som i fjor og for årene som kommer: infrastruktur, boligbygging og kampen for talentene. Vi må finne gode løsninger både på kort og lang sikt, og til det må vi ha virkemidler og verktøy som er effektive og bærekraftige. Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens innstilling med følgende endringer: Drift: Område Sum Levekår - brukes på Drift Vålandstunet Drift Mosheim Trygghetsavdeling Vålandstunet Plasser i avlastningsboliger Sum Oppvekst - brukes på Økt ramme, skole PPT / Lenden, ramme Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend KFU Reserve spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning Barnehage, ramme inkl. SBF Barnepark, familiebarnehager, åpne barnehager

5 SFO redusert økning foreldrebetaling SLT Sum tilskudd lag, organisasjoner og private institusjoner Frivillige lag og organisasjoner Sum Ungdom og fritid Uteseksjonen Sum Idrett Tilskudd idrettslag Sum Næring Innovasjon Sum Park og vei Vedlikehold parker, friområder Sum Renter og avdrag Renter Avdrag Sum Overføring fra drift til investering Overføring fra drift til investering Sum utgifter Saldering, drift: Eiendomsskatt bolig økes fra 2 til 3 promille Eiendomsskatt verk og bruk (næringseiendom) økes fra 2 til 4 promille Folkevalgte Felleskostnader, sentrale utgifter Implementering av arbeidsgiverstrategi Klarspråk tilrettelagt informasjon Redusert sykefravær "Mandalsmodellen"/vakanser Forus næringspark Renter og avdrag lån Økt ramme fra statsbudsjettet (frie inntekter) Endring frie inntekter Sum saldering

6 Investeringer: Post Prosjekt NY Folkebadet - planlegging Stavanger Forum - områdeutvikling Gatelysarmaturer med kvikksølv Salg av Norges Bank bygget og 2. etg 149 utenriksterminalen Bofellesskap private KMU Nytt garderobe-anlegg Midjord Vedlikehold av bygningsmasse Mindre/merforbruk ift. rådmannen Endret finansiering av investeringer: Overføring fra drift til investering (økt inntekt) Reduksjon i lånegjeld Sum Det fremlegges snarest en oversikt over eventuelle konsekvenser for budsjett 2015 av forhandlingsresultatet ifb statsbudsjettet. Oppvekst Styrket ramme til skolen Bystyret er opptatt av å opprettholde den sterke satsingen på Stavangerskolen. Driftsramme per elev er i 2014 kommet opp på nivå som den nest beste av alle de store kommunene i Norge, og bystyret styrker i 2015 skolebudsjettet med 50 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. 42,5 millioner av dette går i hovedsak direkte tilbake til skolenes driftsramme. Bystyret reduserer også økningen i foreldrebetalingen for SFO fra 299,- kroner per måned, ned til maksimalt 149,- kroner per måned. Dette salderes mot deler av den økede rammen fra budsjettforliket på Stortinget.

7 Kompetanseutvikling for lærere Det er stor etterspørsel etter kompetanseutviklingen som Stavanger kommune tilbyr ansatte i skolene. Stavanger kommune skal fortsatt ha gode tiltak for kompetanseheving i skolen, og styrker dette med 2 millioner kroner. Et eksempel er å videreføre arbeidet med å utvikle ressurslærere i matematikk på alle skoler etter Singapore-modellen. Bystyret ber rådmannen gi oppvekststyret status og en plan for hvordan denne kompetansen kan spres ut som en generell kompetanse på alle skoler. Samarbeid med foresatte Stavanger er en foregangskommune når det gjelder å støtte opp under samarbeidet hjem/skole. Å kontinuerlig involvere foresatte i skolen er viktig for å bygge kvalitet i tilbudet. Bystyret legger derfor inn ekstra ressurser til Kommunalt foreldreutvalg (KFU) med kroner. Fra elevene starter i første klasse og frem til de siste årene i ungdomsskolen, daler antallet som følger med i timen fra nærmere 100 prosent til en tredjedel. Dette kan øke sannsynligheten for frafall i videregående skole. Det er viktig å skape økt motivasjon og økt forståelse for alle de yrkesvalgene som finnes gjennom et tettere samarbeid mellom skolene og yrkeslivet helt ned i barneskolen. Prosjektet Skolen i våre hender videreføres som en integrert del av skolens faglige innhold. Et tettere samarbeid med Ungt Entreprenørskap vurderes som ett virkemiddel i denne sammenhengen. Rekruttering av lærere Prognosene tilsier at norsk skole kan komme til å mangle lærere. Vi må arbeide både med kortsiktige og langsiktige tiltak for å løse denne utfordringen. Som en del av samspillet mellom yrkesliv og skole, er det naturlig å motivere flere til å prøve ut læreryrket. Bystyret ber kommunalstyret for oppvekst om å samarbeide med personalavdelingen om et kampanjeprosjekt med en tilpasset Teach First modell i Målet er å rekruttere godt kvalifiserte personer inn i skolen, og kombinere dette med at de får den nødvendige pedagogiske tilleggsutdannelsen mens de er i arbeid. Det er et delmål å fremme bedre rekruttering av mannlige lærere til grunnskolen. Forebygging og hjelp Innenfor barnehage og skole er det tre gode fagmiljøer: ressurssenteret for barnehagene, Psykologisk, Pedagogisk tjeneste (PPT) og Lenden (for hjelp til elever med behov for utredning og tiltak i skolen). Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for oppvekst der det utredes hvordan disse miljøenes kompetanse og ressurser kan benyttes bedre på tvers av avdelingene, og med det enkelte barns behov i sentrum. PPT og Lenden styrkes med en samlet post på 3 millioner kroner. Spesialundervisning, minoritetsspråklig undervisning Kommunalstyret for oppvekst har i 2014 gjort vedtak om en gradvis omlegging av måten ressursene til den enkelte skole fordeles på. Bystyret legger inn en ressurs på 2 millioner kroner som skolesjefen kan bruke etter skjønn, for å fange opp konkrete problemer som måtte oppstå i forbindelse med denne overgangen og eventuelle andre prioriterte oppgaver. Denne posten kan også brukes til minoritetsspråklig undervisning der det er hensiktsmessig utover den rammen som er gitt av rådmannen. Skolebruksplanen konkretisering For å kunne møte veksten i de ulike bydelene raskt når behovet endres, er det viktig å ha så konkrete planer som mulig for plassering og utforming av skolebygg. Mer detaljerte skisser for løsninger gjør også at foresatte og folkevalgte på et tidligere tidspunkt kan drøfte fordeler og ulemper ved ulike løsningsalternativ. Utfordringene ved at Stavanger i større og større grad må finne løsninger også ved store og plasskrevende anlegg som skoler inne i en allerede utbygd by, forsterker dette behovet for tidlig konkretisering av alternativ. Bystyret ber om at det lages slike konkrete skisser for ny skolekapasitet i Hinna/Gausel, Lassa/Eiganes og Sunde/Madla. Ny skole på Storhaug skal stå klar i 2019 og plassering og utforming må avklares raskt.

8 Barnehagenes styrkes med 5 millioner Bystyret styrker barnehagene med 5 millioner kroner i forhold til rådmannens budsjett. 2 millioner kroner går tilbake til rammen, dette inkluderer kroner til Stavanger Barnehagenes foreldreforening (SBF) for å opprettholde samarbeidet mellom hjem og barnehage. Bystyret legger inn 3 millioner kroner for å kunne opprettholde de åpne barnehagene og barneparkene. De åpne barnehagene fungerer som en viktig møteplass for barn og voksne, og er et godt supplement til de ordinære barnehagene. Bedre bydelsdekning på barnehage Bystyret ber om at det i løpet av første halvår 2015 legges frem en egen sak om hvordan Stavanger kommune kan få en balansert barnehagedekning i alle bydeler, med mål om å redusere foreldres tidsklemme og transportbehov i hverdagen. Målet må være at alle foreldre skal kunne ha tilgang på barnehage i nærheten av bosted eller arbeidsplass. Kompetanse til å løfte hvert barn Stavangerbarnehagen Bystyret er opptatt av at det gode arbeidet med Stavangerbarnehagen videreføres. Barnehager og skoler er en viktig arena for å utvikle hvert enkelt barn, og for å fange opp og forebygge utfordringer på et tidlig tidspunkt i livet. Derfor er det viktig at alle ansatte i barnehagene i Stavanger skal tilegne seg kompetanse på fire sentrale områder: relasjonskompetanse, språkkompetanse, interkulturell kompetanse og kompetanse om Tidlig Innsats. Rekruttering og kompetanseutvikling i barnehagene Det systematiske arbeidet med økt pedagogdekning og faglig utvikling av barnehagene videreføres. At det også legges opp til et nasjonalt kompetanseløft er positivt, spesielt med hensyn til å løfte frem barn som kan ha stor nytte av det allerede før skolestart. Ansatte i barnehagene skal tilbys opplæring kombinert med arbeid. Som en del av arbeidet med å få mer yrkeskontakt inn i skolen, skal det sees på muligheter for å motivere flere menn til å utdanne seg til og arbeide i barnehagene. Levekår Avlastning barn og unge Familier med barn som har behov for avlastning har en svært utfordrende og krevende hverdag. Det er viktig at kommunen bidrar til å legge til rette for at familien kan oppleve fleksible og gode rammebetingelser. Bystyret legger tilbake 4,5 millioner kroner i 2015, og vil med dette opprettholde i all hovedsak avlastningstilbudet. Midlene forutsetter tat også ferietilbud funksjonshemmede barn opprettholdes. Det fremlegges en egen sak om erfaringer, behov og etterspørsel med mer, for avlastningstilbudet/ ferietilbudet innen utgangen av inneværende periode. Sykehjem Det har tidligere vært en forutsetning at sykehjemmene Vålandstunet og Mosheim opprettholdes inntil Lervig sykehjem står ferdig. Bystyret opprettholder disse sykehjemsplassene, og øker driftsrammen i 2015 med 23 millioner i 2015, og med helårsvirkning i 2016 med 47 millioner kroner. Trygghetsavdelingen Trygghetsavdelingen er viktig for mange hjemmeboende eldre. Det vil for mange eldre være av stor betydning at kommunen tilbyr et lavterskeltilbud som kan benyttes i korte perioder. Bystyret opprettholder derfor trygghetsavdelingen på Vålandstunet frem til ferdigstillelse av Lervig. Det legges til grunn at egenbetalingen opprettholdes på 2014 nivå + 3% prisstigning i Merinntekter innarbeides i endelig budsjett. Omsorg 2025 revideres til Omsorg 2030 Bystyret ber om at det våren 2015 legges fram en helhelhetlig plan for alle omsorgsområder. På

9 Vålandstomten er det ønskelig med privat utbygging av boliger/seniorboliger/omsorg + kompleks med tilstøtende fellesfunksjoner og med en større arealutnyttelse en dagens planer tillater. Ny reguleringsplan utarbeides. a) HØP viser til nytt bofellesskap for eldre på Petritomten. Det bør her vurderes høyere utnyttelse, og en ny gjennomgang av behov. Det er ønskelig med en blanding av seniorboliger, bofelleskap og fellesareal. Ny reguleringsplan utarbeides. b) Mosheimtomten er regulert til offentlig formål. Planen skal inneholde en vurdering av et bo/rehabiliteringssenter for rusmisbrukere, andre helsefunksjoner, bofelleskap, studentboliger m.m. c) Planen skal videre skissere behovet for videre sykehjemsutbygging/ alternative boformer for eldre mot år d) Planen skal inneholde en strategi for hvordan kommunen kan legge til rette, både i egen og privat regi, for hvordan ventelister innen psykiatri, rus, psykisk utviklingshemmede og unge funksjonshemmede radikalt kan reduseres. e) Det skal videre vurderes nye modeller for organisering av tjenester i hjemmet, herunder vurdere hvert sykehjem/tilsvarende område for hjemmetjenester som èn virksomhet. Det vises forøvrig til budsjettpunkt fra fjorårets behandling, punkt «sykehjem omrokkering» Felles nattevakt/ rusvirksomheter Det skal sikres nattbemanning både til hybelhusene i L47 og Verksgaten/Normannsgaten ved at det samarbeides om bemanningsressursene. Selveide boliger Det har gjennom de siste årene vært et klart politisk ønske å legge til rette for alternative boformer for blant andre psykisk utviklingshemmede. Prosjekt selveide boliger i bofelleskap m.m. har vært et av de prioriterte områdene som det er mulig å realisere raskt. Bystyret legger derfor inn 2 millioner kroner i planleggingsmidler. Det fremlegges en egen sak til kommunalstyrene for levekår og miljø og utbygging om antall boliger, aktuelle tomt/tomter og kommunal medfinansiering og organisering. Ungdom og fritid Uteseksjonen, SLT koordinator og Krafttak mot narkotikasalg Synligheten av narkotikasalg har vært påtagende de siste årene. Narkotikasalget foregår åpenlyst både i sentrum og ute i bydelene. Bystyret mener at forebygging og tidlig innsats er viktig i ungdomsmiljøene, og forslår et samarbeidsprosjekt med omkringliggende kommuner, fylkeskommunen, politiet, Uteseksjonen og organisasjoner, for målrettet innsats mot ungdom og narkotikasalg. Bystyret styrker derfor Uteseksjonen med 1 million kroner og SLT koordinator styrkes med 0,5 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. I tillegg ber bystyret om en egen sak som beskriver uteseksjonens rolle og mandat, også sett i sammenheng med SLT koordinator og «Ta Hys»prosjektet. Næring Innovasjon Forskning viser at et godt innovasjonsmiljø skapes gjennom tett og godt samarbeid mellom offentlige myndigheter, universitets- og forskningsmiljøer og næringslivet. Stavangerregionen har lykkes med å utvikle et miljø i verdensklasse for nyskapende kompetanse, teknologi og produkter til den internasjonale olje- og gassindustrien. Det er nå viktig å stimulere til ny næringsvirksomhet til andre markeder i samarbeid Innovasjon Norge, Skape, UiS, TTO, IPark m.fl. Samtidig er det viktig å støtte og stimulere kommunens egne ansatte som har innovasjonsforslag. Bystyret styrker innovasjonsarbeidet med en ny post på 1 million kroner til bruk i FoU, og til andre nyskapingsprosjekt

10 både internt og eksternt. Sentrumsutvikling og parkering Bystyret er positive til strategiene i den nylig fremlagte kommunedelplanen for sentrum. Planen skal nå behandles med to høringsrunder, og det er viktig at det legges opp til et endelig planvedtak som gjør det mulig å realisere gode hovedgrep for sentrum i et tempo og en rekkefølge som bidrar til å vitalisere området som handels-, nærings- og boligområde. Ett hovedgrep i kommunedelplan for sentrum er å legge vekt på tilgjengelighet. Sentrum har regionens beste tilgjengelighet og bruk av kollektivtransport, gange og sykkel. Men ved valg av sted for handel er mange opptatt av å kunne på å kunne bruke bil fordi man gjerne er flere som reiser sammen, og for å kunne frakte varer hjem. Parkeringskapasiteten er i dag god, og flere sentrumsnære parkeringsanlegg har stor ledig kapasitet. Stavanger kommune har en viktig rolle og kontroll med parkeringspolitikken for Stavanger sentrum gjennom det heleide selskapet Stavanger Parkering. Bystyret ønsker å gi parkeringsselskapet en friere rolle til å utforme den daglige parkeringspolitikken i samarbeid med Stavanger Sentrum AS (STAS), og innenfor politiske vedtatte strategiske føringer. Idrett Tilskudd til idretten Idrettslagene gjør et verdifullt arbeid i satsingen på barn og unge. Det er viktig at idrettslagene har gode rammevilkår som styrker arbeidet deres. Bystyrer tilbakefører 1.5 millioner kroner til tilskudd til idretten: kr tilbakeføres til driftstilskudd til idrettslag kr går til anleggstilskudd idrettslag med egne anlegg kroner går til integrering i idretten kroner går til drift av idrettsrådet. Endelig tildeling skjer i kommunalstyret for kultur og idrett. Nytt garderobebygg på Midjord Det har lenge vært dårlige garderobeforhold på stadionanlegget på Midjord. Bystyret bevilger 6 millioner kroner i 2015 og 10 millioner kroner i 2016 til nytt garderobebygg på Midjord. Spillemidler kommer i tillegg. Kommunen inngår et samarbeid med IL Brodd, der en ser på mulighetene for klubben til å bygge eget klubblokale i tilknytning til garderobebygget. Frivillighet Frivillig, ideell sektor gjør en forskjell i byen vår Bystyret vil styrke samarbeidet med denne sektoren, jamfør Frivillighetsmeldingen og ansettelsen av frivillighetskoordinator. Bystyret legger derfor inn en frivillighetsmillion, det vil si at vi tilbakefører kuttene til diverse lag og organisasjoner. Det henvises til s. 366, 367 og 371 i HØP: Kuttene tilbakeføres til nr og nr. 98. Tilskuddet til nr. 43 fjernes. Funkishuset i Sandnes (nr.39) får kr i støtte, da de har høye bruker- og besøkstall fra Stavanger kommune.

11 Klima og miljø Fortsatt klimasatsning Bystyret forutsetter at kommunen fortsetter arbeidet med få ned klimautslippene i kommunen. Kommunen må fortsette arbeidet med å få i gang pilotprosjekter med smarthussatsning i samarbeid med Lyse A/S og private aktører. Bystyret forutsetter også at kravet om at alle kommunens nye biler som hovedregel skal være nullutslippsbiler fortsetter, og hvordan bruk av oljefyringsanlegg i Stavanger kan fjernes helt. Kommunen må legge til rette for at det skal være enkelt for innbyggerne å bidra til å redusere klimautslippene. Bystyret ønsker at kommunen skal bidra med informasjon til innbyggerne om hvordan de kan bidra til å være mer klimavennlige. Park og vei Vedlikehold parker, friområder, sommerblomster og utendørs idrettsanlegg Vedlikehold av parker, friområder og blomster i byen er viktig for å skape trivsel i bybildet. Bystyret ønsker å redusere kuttene innenfor vedlikehold av parker, friområder, sommerblomster og utendørs idrettsanlegg. Bystyret tilbakefører kroner til dette arbeidet. Effektiviseringstiltak Ny organisasjonsmodell for Stavanger kommune Bystyret ber rådmannen starte en gjennomgang av organisasjonsmodellen til Stavanger kommune, med mål om å optimalisere og effektivisere driften. I en slik gjennomgang må det også sees på, og eventuelt gjøres forsøk med, å redusere kompleksiteten i bestiller/utfører systemet. Renovasjon IKS I dag har begge eierkommunene i Renovasjon IKS hver sin administrasjon, som begge jobber med administrative oppgaver relatert til Renovasjonen IKS med innsamling og transport av avfall. Det er viktig å avklare om disse ressursene han utnyttes smartere og mer effektivt enn i dag. Det er en målsetning å slanke administrasjonene i eierkommunene, og frigjøre ressurser til andre oppgaver Folkevalgte Bystyret reduserer posten folkevalgte med 1 million kroner. Ny pensjonsordning Bystyret ber rådmannen om å utrede egen pensjonskasse i Stavanger kommune. Sak legges fram for kommunalutvalget. Kjøp av tjenester innen oppvekst- og levekårsområdet Mange private aktører, både kommersielle og ideelle stiftelser tjener mye penger på å levere tjenester innen oppvekst- og levekårsområdet, både lokalt og nasjonalt. Vi ser at det på riksplan i mange tilfeller føres liten eller ingen kontroll med hvordan midlene brukes, eller hvorvidt tjenestene som kjøpes kan vise til måloppnåelse. Da det er relativt store summer som brukes til kjøp av slike tjenester (psykologtjenester, behandlings- og institusjonsplasser m.m.) ber bystyret om en egen sak på måloppnåelse i forhold til pengebruk i oppvekst- og levekårsområdet. Felleskostnader Bystyret reduserer felleskostnader-sentrale utgifter med 1 million kroner.

12 Implementering av arbeidsgiverstrategi Bystyret reduserer implementering av arbeidsgiverstrategi med 1 million kroner. Klarspråk Bystyret reduserer "Klarspråk" med kroner. Reiser Bystyret ber rådmannen om å gjennomføre en kritisk gjennomgang av kommunens reisevirksomhet. Reduksjon i reisevirksomhet skal være et av effektiviseringstiltakene i Tiltak for redusert sykefravær Tillitsprosjekt Det innføres et prøveprosjekt etter inspirasjon fra Mandals Tillitsprosjekt innen utvalgte virksomhetsområder. Bystyret ber om en sak til administrasjonsutvalget innen våren Forus Næringspark Utbetaling i tråd med innstilling i sak om ny eierstrategi, som er til drøfting i eierkommune. Investeringer Vedlikehold Bystyret styrker vedlikeholdet av kommunens bygg med 10 millioner kroner i KMU fordeler midlene. Investeringer som avventes Bystyret er usikre på anslått skattevekst i 2015, og vil derfor vente med å igangsette investeringsprosjekter som ikke ligger i rådmannens budsjettforslag. Ved oppnåelse av forventet skatteinngang og normalisering av regionens vekst, har bystyret flere nødvendige investeringer som må tas opp til vurdering. Eksempler på dette er blant annet egenandel på rehabilitering av Domkirken, dobbelthall for idrett ved Hetlandshallen og permanent bygg til Tasta barnehage. Ferdigstillelses av Tou (alternativ B) må sees ikke bare i ett kulturperspektiv, men som en del av en byutvikling og et områdeløft for Østre bydel, og finansiering av fremdrift må skje fortløpende. Folkebadet er ett stort prosjekt som forventes å gi både bedre kapasitet og økonomi for hver investert krone, enn et tradisjonelt svømmeanlegg. Investeringens størrelse og viktigheten av å sikre gode modeller for oppføring og drift gjør likevel at prosjektet foreløpig ikke er lagt inn i investeringsplanen for Stavanger kommune».

13 Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende alternative forslag: Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens innstilling med de endringer som følger av vedlagt alternative budsjett, jf punkt 10 med tabeller. «Vakre ord og skarpe kutt! Også på dette området ser det ut til at regjeringa har lagt seg til ei form for orwellsk nytale der fridomsretorikk dekker over kutt!» Tom Hetland i Stavanger Aftenblad, Vi tror på fremtiden! Dette er vårt fjerde og siste alternative budsjett for denne bystyreperioden, etter tre år i opposisjon. Tre år hvor vi har jobbet for et mer åpent og inkluderende Stavanger hvor alle innbyggere skal ha like muligheter til et fullverdig offentlig tjenestetilbud og til å kunne leve et godt liv i byen vår. Et Stavanger som setter tæring etter næring, og hvor svake grupper og våre yngste og eldste innbyggere har første prioritet. Vi vet at vi må forberede oss på tøffere økonomiske tider, og at de store festtalene om stadig større vekst i olje- og gassvirksomhet må vurderes med kritiske blikk. Samtidig har vi fått en blå-blå regjering som setter kommuneøkonomien under ytterligere press ved å gi store skatteletter til de rikeste for deretter å redusere inntektene til kommunene. Satsingen på nye næringsveier må prioriteres og vi må sørge for at den unike kompetansen fra petroleumsvirksomheten også kan skape positive ringvirkninger i ny bærekraftig næringsvirksomhet. Det er krevende å spå om fremtiden, men vi vet at innovasjon og skaperkraft må til for å skape flere bein å stå på. Vi lever i en by med stivnede politiske mønstre der styringstrøtthet har overtatt for endringsvilje. Likevel er vi optimister med tanke på fremtiden, og Stavanger har også i tidligere tider vist evne og vilje til omstilling. Men vi mener det er på høy tid å mobilisere alle gode krefter innen utdanning, næringsliv og forvaltning dersom vi skal sikre fortsatt vekst og velferd for Stavanger og våre innbyggere. De siste årene har byen hatt en formidabel inntekstvekst, og ligget på mellom 140 og 150 % i skatteinntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet. Samtidig har utgiftsveksten og forbruket økt mer enn inntektene, uten at kommunen har vært i stand til å sette av midler til disposisjon for dårligere tider. Svikt i skatteinntektene gir ikke alene svaret på hvorfor Stavanger kommune nå må skjære «inn til beinet» på flere samfunnsviktige områder som skole og sykehjem. Vi ser nå resultatet av en feilslått politikk hvor det har vært viktigere å prioritere utvikling av Forum-området og andre kostnadskrevende prosjekter fremfor å spare penger til dårligere tider. Det ser det nå ut til at våre barn, unge og eldre, må betale prisen for. Arbeiderpartiets alternative budsjett gjenspeiler vår politikk og våre prioriteringer innen de forskjellige kommunale tjenesteområdene. Den vanskelige økonomiske situasjon vi nå befinner oss i har gjort at vi i årets alternative budsjett finner det riktig og viktig å prioritere våre barn, unge og eldre som har rett til en verdig alderdom. Derfor vil hovedvekten av våre omprioriteringer på rådmannens budsjettforslag også i år dreie seg om å styrke gode tjenester innenfor skole og barnehage, pleie og omsorg. De øvrige tjenesteområder og investeringer følger stort sett rådmannens innstilling men korrigert for de prioriteringer vi har fremmet innen kultur og idrett. Vi har også funnet plass til oppjusteringer av tilskudd til frivillige lag og organisasjoner, som i sum utgjør en livsviktig del av vårt mangfold og tilbud til våre innbyggere. Vi ser med bekymring på at småbarnsforeldrene er blitt kommunens melkeku. Samtidig som vi ser at denne gruppen finner det vanskelig å etablere seg i Stavanger på grunn av kostnadsnivået. Skolesektoren inkludert SFO skal ta noen av de største kuttene i driftsbudsjettet de kommende fire

14 årene, og kommunen er nå i en så vanskelig økonomisk situasjon at vi tvinges til å kutte i det som er vårt aller viktigste verktøy for fortsatt vekst og velferd nemlig skole og kunnskapsbygging. Tiden er inne for en felles dugnad for å sikre en fortsatt god skole, barnehage, og de helse- og omsorgstjenester våre innbyggere fortjener og har krav på. Det er svært krevende å reversere alle de kuttene rådmannen foreslår, og vi innser derfor at kommunen er nødt til å øke sine skatteinntekter der det er mulig. Tidligere har vi tatt til orde for en «Velferdspromille» for å sikre en god helse- og eldreomsorg, og de neste to årene supplerer vi denne med en «Skolepromille» for å unngå dramatiske kutt særlig innen skole og SFO. Denne dugnaden vil bidra til å sikre oss en fortsatt god by å bo i. Våre prioriteringer i år er: Skoler, SFO og barnehager skal opprettholde kvalitet og aktivitetsnivå Sikre forsvarlige driftsrammer til skolene inkludert tilpasset opplæring og spesialundervisning. Opprettholde kvalitet og bemanning i skoler og barnehagene. Fortsette satsing på tidlig innsats både i skoler og barnehagene. SFO reversere foreslått prisoppgang. Fortsatt satsing på eldreomsorg og god helse Beholde Vålandstunet og Mosheim med 72 plasser inntil Lervig sykehjem står ferdig og klar til bruk. Dette vil også lette presset på hjemmebaserte tjenester. Fremskynde bygging av Lervig sykehjem til 2016 for å få bedre sykehjemsplasser, og samtidig større handlingsrom i 2017 i økonomien eller i antallet sykehjemsplasser. Forskuttere St.Petri og starte med prosjektering i 2016, og dermed fremskynde muligheten for rivning og bygging av nye bofelleskap. Fremskynde prosjektering av Øyane til Satse på forebyggende psykisk helsetilbud, spesielt rettet mot minoriteter. Stimulere til folkehelsearbeidet med raskere utbygging og igangsetting av Nye Gamlingen. Sikre et hjem for alle barn og øvrige vanskeligstilte i Stavanger Kjøpe kommunale boliger for ytterligere 50 millioner kroner for å hindre at vi igjen kommer i en situasjon der flere barn og familier må flyttes til leilighetshoteller fordi kommunen ikke har husrom. Vi er usikre på Rådmannens skatteanslag for kommende år, og vil ikke basere oss på en for optimistisk vekstrate fremover. Skal velferdssamfunnet bestå slik vi kjenner det i dag, er det etter vår mening viktig at vi snarest kommer i gang med en omstilling av kommunes tjenester, i samarbeid med brukere og ansatte. Vi vil vise nøkternhet i våre prioriteringer, kutte i unødvendig byråkrati og rapportering. Samtidig vil

15 vi gjennomgå kommunens rolle i alle selskap, organisasjoner og stiftelser for å sikre at innbyggernes penger og interesser ikke styres gjennom ulike eksterne styrer uten ansvar for helheten i kommunen. Arbeiderpartiet vil at Stavanger skal være en by for alle, og i vårt alternative budsjett kan du lese hvordan vi vil sikre dette de kommende årene. For øvrig er vi i hovedsak enige i Rådmannens fremlagte forslag til budsjett for 2015, og Handlingsog økonomiplan for årene frem til 2018, og takker Rådmannen og hennes stab for en ryddig og god prosess, gode tilsvar på våre spørsmål, samt oversiktlige og grundige budsjettdokumenter. Vår visjon for Stavanger! Vår visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, nød og lidelse, i fred og økologisk balanse, der mennesker er frie og likestilte og har reell innflytelse på sine livsvilkår. Alle mennesker er forskjellige og unike. Hver og en av oss skal ha mulighet for å virkeliggjøre vår drøm om et godt liv. Ikke at noen får, ikke flertallet, men alle. Vi mener at sosialdemokratiet skaper et grunnlag og en retning som kan virkeliggjøre dette målet. Vi vil ha et samfunn med frihet og like muligheter for alle. Vi vil ha sterke fellesskap med små forskjeller. Det gjør Stavanger bedre. Felleskap og trygghet gir styrke. Små forskjeller gir samhold og tillit. Vår politikk skal derfor preges av at viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap. Våre mål og prioriteringer for Stavanger kan du lese mer om i vårt partiprogram for som du finner på våre nettsider: Her kan du også lese våre tidligere budsjetter, og våre mål for 2015 til 2019 i nytt partiprogram. 1. Kommunens administrasjon 1.1 Rådmannens stab og Administrasjonen Ansettelsesstoppen som ble innført ad-hoc av flertallspartiene tidligere i år har gitt innsparinger, men det er utvilsomt en grense for hvor mye det kan skjæres ned før det får drastiske konsekvenser for tjenesteområdene. I tillegg legger rådmannen opp til betydelige reduksjoner i antall stillinger. Arbeidsbelastning og stress kan lett føre til at sykefraværet øker, og dernest at folk velger seg andre jobber utenfor kommunen. For Arbeiderpartiet er det derfor viktig å ha stor oppmerksomhet mot de ansattes arbeidsvilkår slik at nedskjæringene ikke forringer den enkelte medarbeiders arbeidsdag og arbeidsmiljø. Stavanger kommune står foran stadig større utfordringer på drifts- og investeringssiden, og det forventes et kontinuerlig og selvkritisk søkelys på egen ressursbruk. Dette må også inkludere en objektiv gjennomgang av etablerte innkjøps- og anskaffelsesrutiner for alle sektorer, og samspillet mellom bestiller- og utførerleddet i den hensikt å oppnå bedre effektivitet og besparelser der dette er mulig uten å gå på bekostning av kvaliteten i tjenestene. Stavanger Arbeiderparti har lansert alternative modell for organisering av hjemmetjenesten, jf spørsmål i kommunalstyret for levekår i november Partiet vil fortsatt være en utålmodig pådriver for en omlegging til styringsmodeller der brukers tilbud bedres, de ansattes kompetanse og medvirkning blir bedre utnyttet samtidig som vi effektiviserer tjenestene og frigjør mer penger til tjenesteyting. 2.Politisk organisering og kostnader til politisk virksomhet Demokrati koster men i en tid hvor alle tjenesteområder er utsatt for kutt og nedskjæringer, mener vi det er riktig å vurdere kostnadene ved vår egen rolle og funksjon som politikere. Derfor har vi nylig foreslått, uavhengig av fremtidig styringsmodell, å redusere bystyret med inntil 10 representanter. Dette vil spare kommunen for omlag 2,5 millioner kroner i året. Vi ønsker også en ny gjennomgang for å tilpasse Stavangers politiske styringsform og praksis for fastsetting av honorarer og tapt arbeidsfortjeneste til et langt enklere og mer forståelig system, noe vi

16 mener vil kunne gi betydelige besparelser. Samlet legger vi til grunn at dette vil gi full effekt fra og med 2016 med en 20 % reduksjon i midler til politisk arbeid. 3.Administrasjonsutvalget 3.1 Sykefraværet Vi registrerer at det samlede sykefraværet i år viser en svak oppgang, og at hjemmebaserte tjenester, helse- og sosialkontorene og økonomiavdelingen, alle har hatt en økning i fraværet. Barnehagene ligger noenlunde stabilt men likevel et godt stykke over måltallet på 7,5 %. Høyt sykefravær kan tolkes i ulike retninger, men noen av utfordringene kan dreie seg om graden av tilrettelegging av arbeidsmiljø og arbeidsplasser, inkludert robust og tilstrekkelig bemanning i forhold til de arbeidsoppgaver man skal løse. Vi mener at den innførte stillingsstoppen må vies særlig oppmerksomhet i forhold til sykefraværet innen de enkelte avdelinger og virksomheter som denne omfattes av. Vi forventer fortsatt prioritert innsats både fra politisk og administrativt ledelse for å møte de negative trendene med økt sykefravær som nå har utviklet seg over flere år i kommunen. 3.2 Rekruttering av nye medarbeidere Innenfor flere sektorer har kommunen store utfordringer med å rekruttere nok fagpersonell. Søknadsmassen til nye lærerstillinger i Stavangerskolene er fortsatt relativt lav (Kvalitetsmelding skole 2014). Trenden fra 2013 har dermed ikke snudd, og dette viser viktigheten av å opprettholde og om mulig forsere allerede innførte rekrutteringstiltak slik at kommunen fortsatt kan fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for arbeidssøkende. Vi vil be rådmannen om en sak som konkretiserer hvilke rekrutteringstiltak som allerede er iverksatt og virkningen av disse, i tillegg til hvilke tiltak som er mulig å innføre for å opprettholde et forsvarlig nivå fremover. Samtidig er det også viktig å ta godt vare på alle medarbeidere, og ikke minst å beholde våre medarbeidere lengst mulig. Dette stiller også krav til en god seniorpolitikk. 4.Oppvekstområdet Stavangers viktigste ressurs er menneskene som bor her. Det er kunnskap, kreativitet og skapertrang som gjør oss i stand til å løse morgendagens oppgaver. Derfor må vi ha store ambisjoner for våre skoler og barnehager. Dagens barnehagebarn er fremtidens arbeidstakere, skattebetalere og samfunnsbyggere, og de omskiftinger vi allerede ser vil stille store krav til kommende generasjoner. Vi må fortsatt arbeide for lik rett til utdanning som det mest grunnleggende for å utjevne sosiale forskjeller og for å kunne gi alle mulighet til å ta i bruk sine unike evner. Kunnskap og kompetanse er en kjerneverdi dersom vi skal lykkes også inn i fremtiden. Våre konkurransefortrinn må handle om mer enn det å kunne produsere de billigste forbruksvarene, derfor må vi være best på kunnskap og kompetanse, innovasjon og nyskaping, teknologiutvikling og omstilling. Tiden er inne for en mer aktiv motkonjunktur-politikk der vi satser ytterligere på kunnskap og kompetanse, og da er det grunnleggende viktig å fortsette arbeidet med å styrke kvaliteten og å øke mangfoldet i skolen. Store kutt innen skole og barnehage vil kunne gi den motsatte effekten. Vi vil prioritere: Forsvarlige driftsrammer til skolene inkludert tilpasset opplæring og spesialundervisning Opprettholde kvalitet og lærertetthet i skolene og tilbud om etterutdanning Fortsette satsing på tidlig innsats i barnehage og skole SFO opprettholde dagens prisnivå Barnehagekuttet reduseres for å sikre ledelsesstruktur og bemanning Familiegruppetilbudet i Kvaleberg/Vannassen og åpne barnehager videreføres

17 4.1 Skole og SFO Generell styrking av driftsbudsjettet prioriteringer Skolesektoren er utpekt til å ta noen av de største kuttene i driftsbudsjettene kommende fire år. Dette mener vi er grunnleggende feil og tilbakefører store deler av det foreslåtte kuttet for Deretter viderefører vi et oppjustert beløp og vil arbeide for å hente inn hele kuttforslaget slik det i dag foreligger. Det statlige tilskuddet til gratis frukt og grønt på ungdomstrinnet fjernes trolig av den sittende regjeringen, noe vi sterkt beklager. Vi har tillit til at Skolesjefen og hennes stab er de beste til å fordele budsjettmidlene på en optimal måte, men vil i tillegg til rådmannens budsjettforslag sørge for en styrking av driftsbudsjettet som vi forutsetter fordeles på de områder som beskrevet under. Vi reverserer kuttforslaget i såkalt rammereduksjon tilbake til null og øker dette ytterligere til 50 millioner kroner i 2015, og øker dette til 55 millioner kroner årlig for resten av perioden. I tillegg reverserer vi andre poster inne skolesektoren, SFO og PPT. For 2015 utgjør dette over 71 millioner kroner, og for de påfølgende år om lag 76 millioner kroner gitt dagens økonomiske situasjon. Pengene fordeles og disponeres på en mest mulig effektiv måte med vekt på de faktorer som følger av de neste punktene under dette avsnittet. Vi ser det som en prioritert oppgave å redusere nedskjæringene ytterligere utover dette, og vil arbeide for at kuttene innen skolesektoren skal bli minst mulige Skolebygg og skolebruksplanen Flere av de planlagte skolebyggprosjektene er av økonomiske årsaker skjøvet ut i tid, inkludert ny skole på Storhaug. I vårt alternative budsjett har vi denne gang, og av årsaker som nevnt over, valgt å opprettholde innhold og kvalitet i skolen. Men det haster med å igangsette videre planlegging for en bedre tilpasning av skolestrukturen, slik rådmannen beskriver i budsjettfremlegget. Dette oppfatter vi som et signal om at hele skolebruksplanen tas opp til ny behandling tidligere enn forutsatt, noe vi også ser behovet for og følgelig støtter. Vi forutsetter at gjennomgangen av skolestrukturen også innbefatter kapasitet og lokalisering av de mange private skolene som etter hvert har søkt om etablering og eventuelt fått det innvilget slik at vi vår en total oversikt over behovet Opprettholde lærertetthet - grunnskolen Læreren er skolen viktigste ressurs, og vi trenger flere og ikke færre lærere i skolene våre. De foreslåtte reduksjonene vil kunne føre til oppsigelser av lærere i grunnskolen, eller at lærere som går av med pensjon eller av andre årsaker slutter i sitt yrke, ikke blir erstattet. Dette er en utvikling vi ikke ønsker på vegne av våre elever og ansatte i skolene, og som også vil kunne føre til mindre læring og andre uønskede konsekvenser som for eksempel økt mobbing. Dekkes inn under hovedpost Tilpasset opplæring/spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning Tidlig innsats vet vi gir positive resultater for elevens utvikling og læring, og kartlegging og tiltak må iverksettes tidligst mulig. Det må fortsatt sikres at elever med store og varige behov for tilpasset opplæring eller spesielt tilrettelagt undervisning, får tildelt forsvarlige ressurser ut fra sitt individuelle behov. For å få dette til må både lærerkompetanse og lærertetthet som et minimum opprettholdes og helst økes. Minoritetsspråklig undervisning må også kunne tilbys i tilstrekkelig grad. De skolene som har særskilte behov må få tildelt ekstra midler. Vi reverserer derfor hele kuttet med 3,8 millioner kroner årlig i perioden Kompetanseheving og etter- og videreutdanning lærere Hvis vi mener alvor med at læreren er skolens viktigste ressurs må vi sørge for å opprettholde det vi tidligere har ment var nødvendig til etter- og videreutdanning. Ved å skape et godt kompetanse- og arbeidsmiljø, og en interessant og utfordrende arbeidssituasjon forøvrig, kan vi bidra til at lærerne blir værende i sitt yrke i en tid hvor rekruttering av nye lærere har vist seg å være utfordrende. Vi reverserer hele kuttforslaget med 3 millioner kroner årlig.

18 4.1.6 Lenden Dette skolesenteret har helt spesielle oppgaver, og må heller styrkes i driften enn å svekkes slik det legges opp til. Lenden driver en viktig veiledningstjeneste overfor de andre skolene, og vi mener derfor det er avgjørende å sikre at nødvendig kompetanse vedlikeholdes og opprettholdes ved senteret. Vi reduserer kuttet med 2 millioner kroner årlig Kommunalt foreldreutvalg opprettholde aktivitetsnivået Kommunalt foreldreutvalg (KFU)er et viktig verktøy for bedre foreldreinvolvering i skolen og for den utvidede kontakten mellom foreldre/foresatte og skolen. KFU må etter vår oppfatning fortsatt sikres forsvarlige driftsrammer, og det betyr at vi tilbakefører det foreslåtte kuttet på 0,25 millioner kr pr år. 4.2 SFO Prisøkning reverseres Prisene for plass i SFO foreslås en kraftig økning slik at det for et barn kan bli om lag 3300 kroner dyrere pr år for heltidsplass. Dette er en tredobling av prisøkningen fra i fjor som da var på 1100 kroner pr år. SFO har vært utsatt for betydelig prisøkning i flere år på rad, og dette rammer småbarnsforeldre på en svært uheldig måte. Det kan også føre til at færre ser seg råd til å bruke dette tilbudet, og at vi etablerer et større skille mellom de som har og de som ikke har råd til å sende sine barn til SFO. Dette ser vi som en uønsket utvikling. Vi reverserer derfor bortimot hele økningen og tilbakefører 10 millioner kroner for 2015 og tilsvarende beløp de påfølgende år. Resterende beløp på kroner dekkes inn som prisjustering i Søskenmoderasjon SFO barnehage Dagens betalingssystem gir ikke anledning til søskenmoderasjon når man har barn samtidig både i barnehage og SFO, noe som gir en ekstra økonomisk belastning for mange foreldre/foresatte. Vi ønsker en gradvis innføring etter samme prinsipp som i barnehagene, men ser at årets budsjett ikke gir rom for dette. Dette vil vi jobbe videre med, og da i samarbeid med statlige myndigheter. 4.3 PPT PPT-området er betydelig styrket de siste årene, men vi får tilbakemeldinger om at det fortsatt kan ta lang tid fra utredning til videre oppfølging og iverksetting av tiltak overfor den enkelte elev. Vi mener derfor det er viktig å opprettholde kapasitet og kompetanse i PPT-enheten. Vi reduserer kuttet i foreslått rammereduksjon med 2 millioner kroner årlig. 4.4 Barnehage Full barnehagedekning er ikke en realitet når vi vet at barn født etter 1.september i søknadsåret ikke har rett til plass i kommunale barnehager. Derimot kan de private barnehagene ta inn barn yngre enn dette. Vi finner det heller ikke akseptabelt at et relativt stort antall plasser kan stå ledige når vi vet at hundrevis av søkere blir avvist, og forventer at dette kan tilpasses driftsbudsjettet. Barnehagene er pålagt en betydelig rammereduksjon som vil gå utover aktivitetsnivået på en rekke områder. Vi tilbakefører en betydelig del av kuttene som gjelder endret ledelsesstruktur inkludert redusert tilskudd til Stavangerbarnehagenes foreldreforening (SBF). I tillegg reverseres mesteparten av de foreslåtte kuttene i Kvaleberg-tilbudet og de åpne barnehagene Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs, SBF Det foreslås kutt i flere tiltak som nylig har blitt forsterket, blant annet Styrket ledelse på barnehageområdet, og ansettelse av kjøkkenassistenter. Vi mener dette er uheldig for den totale kvalitetsutviklingen i barnehagene og reduserer det foreslåtte kuttet med 5 millioner kroner i 2015 og ut perioden Familiegruppetilbudet i Kvaleberg/Vannassen barnehage og åpne barnehager Det foreslås kutt i dette tilbudet som vi mener er et viktig ledd i tidlig innsats og forebyggende tiltak rettet mot foreldre som trenger støtte i foreldrerollen. Vi mener dette er et forebyggende tiltak som

19 ved svekkelse og reduksjon vil forflytte behovet til andre deler av kommunenes budsjetter, eksempelvis barnevernet. Videre ser vi at de åpne barnehagene gir et viktig og etterspurt tilbud til barn som ikke nødvendigvis har behov for heldags barnehageplass i tradisjonelle barnehager. Vi reverserer derfor det foreslåtte kuttet med 2,75 millioner kroner for 2015 og deretter tar vi en ny vurdering for påfølgende år. Barnehagesjefen bes om å fordele midlene etter beste skjønn Barn født etter flere og utvidede opptak Arbeiderpartiet ser det som en viktig oppgave å sikre foreldre til barn født etter 1.september en valgmulighet til barnehageplass i en region hvor det er stor etterspørsel etter arbeidskraft, men registrerer at det hittil ikke er vilje til denne satsingen i den nye regjeringen. Vi står fast på at vi vil ha endrede opptaksvilkår slik at også barn uten rettmessig plass etter dagens regelverk får plass. Kommunen må derfor fortsette dialogen mot sentrale myndigheter for å få tildelt statlige midler. Vi vil fortsette jobben med å få etablert mer fleksible opptak og viser til at Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2015 legger opp til en finansiering av en slik utvidelse. 4.5 Ungdom og fritid Fritidsklubb/bydelshus Det frivillige arbeidet rettet mot barn og unge er av stor betydning for ivaretakelse av et mangfoldig fritidstilbud ute i bydelene, og vi mener det er svært uheldig å kutte i de bydelsrettede og sentrumsnære ungdomstilbudene som fritidsklubber og Metropolis gir. Vi tilbakefører hele kuttforslaget med 1 millioner kroner for hele perioden Uteseksjonen og SLT(Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) Uteseksjonen er et viktig bidrag til å skape god kontakt med ungdomsmiljøer som ferdes i sentrum og Stavanger for øvrig. SLT spiller også en viktig rolle for å kunne iverksette tiltak mot negative ungdomsmiljøer preget av rus og kriminalitet. Vi mener det er viktig i en by som vokser at vi opprettholder aktivitetsnivået for begge disse aktivitetene, og reverserer derfor kuttforslaget med til sammen 1 millioner kroner. 5 Levekårsområdet 5.1 Helse og omsorg Gode offentlige tjenester innen helse og omsorgsområdet er en av Stavanger kommunes kjerneoppgaver. Vårt mål er at kommunen skal prioritere forebygging samtidig som innbyggerne skal være trygge på at de får tjenester av høy kvalitet den dagen de har behov for det. Stavanger kommune skal være garantist for at alle sikres et likeverdig tilbud. Det er ikke størrelsen på lommeboken eller nettverket av venner eller familie som skal være avgjørende for å kunne leve i trygge omgivelser i krevende perioder av livet. Samtidig vil vi være en foregangskommune som tør å tenke langsiktig, og tilrettelegge i forkant før problemene oppstår. Vi vil prioritere: En god eldreomsorg med full sykehjemsdekning. Styrke arbeidet med psykisk helse. Følge opp Stavangers store ambisjoner om frivillig arbeid i praksis. Introdusere nye, gode løsninger som både brukere, ansatte og kommunen har fordel av innen hjemmebaserte tjenester. 5.2 Sykehjem Eldre og pleietrengende har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på samme måte som alle andre. Arbeiderpartiet har hele denne perioden arbeidet for full sykehjemsdekning. På tross av fagre ord har likevel flertallspartienes økonomiske prioriteringer gjort dette til et mål som skyves stadig lengre ut i tid. I stedet for å få en bedre sykehjemsdekning står vi nå i en situasjon der rådmannen anbefaler en forverring av situasjonen.

20 Eldre vil utgjøre en stor andel av befolkningen i Stavanger i årene framover. Vi mener derfor utbyggingen av sykehjemsplasser og omsorgsboliger må fortsette. Vi har i dag mer enn 80 personer som venter på langtids sykehjemsplasser, og ingenting tyder på at det blir mindre i årene som kommer. Med så lange ventelister ser ikke Arbeiderpartiet at vi kan legge ned 72 sykehjemsplasser og samtidig ivareta kommunens plikt til å tilby nødvendig hjelp til denne gruppen. Vi er imidlertid glad for at rådmannen dette året har søkt å skjerme driftsrammene for det enkelte sykehjem. Våre prioriteringer er: Arbeiderpartiet aksepterer ikke nedleggelser av sykehjemsplasser og vil opprettholde 72 plasser på Vålandstunet og Mosheim inntil Lervig sykehjem er ferdigstilt, inkludert trygghetsplassene. Halvårseffekt for 2016 er lagt inn i påvente av fremskyndelse av Lervig, men vi vil vurdere i HØP om plasser skal legges ned, vurdert på behovet og forventningene på det tidspunktet. Byggingen av Lervig sykehjem fremskyndes slik at dette ferdigstilles i andre halvdel av Forskuttere St.Petri og starte med prosjektering i 2016, og dermed fremskynde muligheten for rivning og bygging av nye bofelleskap. Fremskynde prosjektering av Øyane til For øvrig hadde vi allerede i vårt alternative budsjett for 2012 prioritert framdriften for Øyane med forventet oppstart andre halvår Høyre og flertallets styring av Stavangerøkonomien med mange ord men ingen penger, har gjort satsning på vesentlige investeringer til sykehjem stadig vanskeligere. Arbeiderpartiet mener det er viktig at det tilrettelegges for utvidet kapasitet og fleksibilitet allerede i 2016, samt at arbeidet med prosjektering av nye bygg fremskyndes. 5.3 Hermetikken Helsehus Stavanger kommune har organisert helsehus i lokalene til det gamle sykehuset, med foreløpig avtale som utgår i Arbeiderpartiet mener at Stavanger trenger et skikkelig løft for å få etablert et eget helsehus med et godt kompetansemiljø. Vi vil investere i folks helse og tilrettelegge for kompetanseoverføring mellom helsepersonell. Derfor vil vi etablere et helsehus som rommer en rekke av kommunens helse- og omsorgsoppgaver som inkluderer forebygging- og rehabiliteringsavdeling. Et så viktig tilbud for innbyggerne fortjener at dette gis en sentral plassering på en av byens fineste tomter. Vi er åpne for flere alternativ, men konstaterer at Hermetikken ligger praktfullt til og rommer muligheter for å etablere et helsehus i samarbeid med annen utnyttelse av området som sykehjem og aktivitetssenter. Dette er muligheter som må sonderes av rådmannen framover, og som vi derfor fremmet i et oversendelsesforslag til sak om reguleringsplan for området i bystyret den 17.november Avlastningstjenester Muligheten for gode avlastningstjenester er avgjørende for livssituasjonen til mange foreldre og pårørende. Et mindre fleksibelt tilbud vil i også påvirke kvaliteten og dermed utgjøre en uforholdsmessig merbelastning på de direkte og indirekte berørte brukere av tjenestene. 5.5 Frivillig arbeid Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. I Stavanger er det frivillighetssentraler i noen bydeler og Arbeiderpartiet vil etablere frivillighetssentraler i alle bydeler. Frivillighetssentralene er kritiske for det opptrappingsarbeidet Stavanger forutsetter mht frivillig arbeid. Disse arbeider også med forebyggende tiltak blant annet mot ensomhet blant eldre gjennom besøksvennordninger. Ved å etablere flere frivillighetssentraler ønsker vi å styrke frivilligheten samt å oppfordre til å satse mer på frivillig arbeid i bydelene. Vi noterer at rådmannen ikke ser mulighet for å etablere noen nye sentraler. Derfor legger vi inn midler til en opptrapping på tre sentraler, en årlig til alle bydeler har full dekning.

21 5.6 Buurtzorg modellen nye metoder for omsorg Arbeiderpartiet konstaterer at dagens styringsmetoder kan være byråkratiske og gi utilfredsstillende løsninger for brukerne. Vi vil derfor prøve ut en ny organisering av hjemmetjenestene. I en krevende økonomisk hverdag for kommunen mener vi det er store muligheter til å kutte i helsebyråkratiet og åpne for nye, tillitsbaserte måter å organisere kommunens oppgaver på. En av de løsningene vi synes er spennende er den Nederlandske modellen Buurtzorg for omsorg i nærmiljøet og økt rammestyring av sykehjem. Dette er en ny måte å drive eldreomsorg på som gir mer fornøyde brukere, tillit og engasjement hos ansatte, og ikke minst reduserer kostnadene. Det ble derfor fremmet spørsmål om modellen i Kommunalstyret for levekår den 18.november Arbeiderpartiet har også avlagt et studiebesøk hos den mye omtalte demenslandsbyen i De Hogeweyk i Weesp, Nederland, hvor vi fikk se nye måter å drive denne typen bofellesskap på. Vi er positive til at kommunen tenker nytt også på dette området, og vil være pådrivere for at vi søker framtidsrettede løsninger med stadige forbedringer når vi skal bygge eller rehabilitere nye tjenestetilbud. Vi merker oss at rådmannen arbeider med «å vurdere organisatoriske endringer innenfor hjemmebaserte tjenester for å effektivisere driften». For Arbeiderpartiet er det vesentlig at slike endringer må ta utgangspunkt i brukers behov og ansattes kompetanse og medvirkning. Nevnte modell har dette som grunnlag, samtidig som effektiviseringsgevinster er målbare. Vi skal være endringsvillige og utålmodige pådrivere for nye løsninger som vi forventer lar seg prøve ut innenfor eksisterende budsjett. 5.7 Psykisk helse Mange mennesker sliter med sin psykiske helse. Vi vil gi folk med psykiske lidelser bedre, raskere og lettere tilgjengelig tjenester. Det betyr lavterskeltilbud, kortere ventetid og tettere oppfølging av pasientene over tid. Får man god hjelp tidlig kan mange lidelser være spart. Stavanger kommune er en internasjonal by med et mangfold av mennesker fra hele verden. Dette er svært positivt for vår kommune, og det er vi stolte av. Arbeiderpartiet vil øke folks kunnskaper om psykiske lidelser spesielt med fokus på barn og unge som kommer fra krigsherjede land hvor man har opplevd traumer og trenger profesjonell oppfølging. Vi vil prioritere: Øke antall psykologer i kommunen og sikre at helsepersonell har god kunnskap om psykiske lidelser og samarbeider tett med Johannes Læringssenter gjennom et prøveprosjekt som vektlegger psykisk helse blant minoriteter. Prosjektet gjennomføres for to år og evalueres innen 2016 for eventuell beslutning om videreføring. At helsestasjoner og skolehelsetjenesten skal bli enda bedre på å gi tidlig hjelp til ungdom og barn med psykiske lidelser. 6 Bymiljø og utbygging 6.1 Vedlikehold skoler, barnehager, sykehjem og idrettsanlegg Over flere år har de styrende partiene i Stavanger underbudsjettert bevilgninger knyttet til vedlikehold av kommunale bygg. Det betyr at det hvert år er bevilget over 200 millioner kroner for lite til vedlikehold for å kunne opprettholde forsvarlig standard på bygningsmassen. Konsekvensen av den mangeårige underbudsjetteringen er at kommunens eiendommer har et vedlikeholdsforfall på over 1, 8 milliarder kroner. Mangelfullt vedlikehold er lik dyrt vedlikehold. En annen konsekvens er at mangelfullt vedlikehold kan gi et skadelig miljø for brukerne, herunder barnehagebarn, elever, ansatte og brukere av skoler, barnehager og idrettsanlegg. I årets forslag til HØP foreslår rådmannen å kutte i bevilgningene til vedlikehold. Arbeiderpartiet mener dette vil forverre tilstanden på bygningene og anleggene ytterligere, og det er ikke akseptabelt. Vedlikeholdsbudsjettet foreslås derfor økt med 20 millioner kroner pr år i hele perioden.

22 6.2 Kommunale boliger Den siste tiden har vi vært vitne til en betydelig reduksjon i antall kommunale boliger for vanskeligstilte i Stavanger. Dette på tross av en sterk befolkningsvekst de senere årene, samtidig som forskjellene mellom fattig og rik i Stavanger holder seg på samme nivå. Det står over 100 personer på venteliste for å få tildelt kommunale boliger i Stavanger. Oversikt over tilgang og avgang av boliger datert ble fremlagt Kommunalstyret for levekår. På spørsmål fra Arbeiderpartiet kunne administrasjonen bekrefte at statistikken kunne leses slik at det har vært en reell nedgang ved salg av boliger for vanskeligstilte med netto 45 enheter i perioden 2010 til Med en beregnet snittpris på 2 millioner pr bolig vil det si at Stavanger kommune har brukt salgsinntekter fra kommunale boliger til en verdi av ca 90 millioner kroner til å finansiere andre tiltak. Arbeiderpartiet forslår derfor å øke antallet kommunale boliger ved å bevilge 20 millioner kroner til formålet i 2015 og deretter 10 millioner kroner de påfølgende år. 6.3 Cruisetrafikk Vågen i Stavanger er snart en av de mest besøkte cruisehavnene i Norge. Arbeiderpartiet mener det er positivt at flere turister vil besøke byen vår. Samtidig er det en utfordring at cruisetrafikken øker forurensningen i form av utslipp fra svovelholdig diesel, tungolje og kloakk. Forskning viser at energibruken per cruisepassasjer er høyere enn alle andre transportmidler. Arbeiderpartiet mener vi skal sette miljøkrav også til denne næringen og derfor sette en grense for mengden utslipp fra cruisetrafikken i Vågen. 6.4 Grønne tak Arbeiderpartiet har de siste årene vært en forkjemper for økt bruk av grønne tak. Grønne tak betyr gressdekkede bygningstak som blant annet absorberer nedbør, avlaster avløpsnettet og bidrar til bedre luftkvalitet. Grønne tak er derfor god byplanlegging. Det er også studier som tyder på at Grønne tak er kostnadsbesparende siden vedlikeholdsutgiftene er lave. Arbeiderpartiet vil derfor vurdere å kreve bruk av grønne tak i enkelte områder av byen som opplever høy luftforurensning, fortetning eller har dårlig nedbørshåndtering Miljøplan og oppfølging Arbeiderpartiet har ved flere anledninger etterlyst større grad av oppfølging, vilje og gjennomslagskraft for miljørettede tiltak som skisseres i kommunens klima- og miljøplan, prosjektet Fremtidens byer og Ordføreravtalen. Til nå har må vi konstatere at Stavanger har en negativ utvikling, tross ambisiøse mål. Gleden var derfor stor da bystyret etter forslag fra Arbeiderpartiet i høst vedtok årlige rapporteringer og tiltaksplaner for å sikre framdrift i henhold til klimamålene. Vi forventer også at tiltakene blir mer synlige i fremtidige kommunale byggeprosjekter, og at kommunen tilstreber å ansvarliggjøre innbyggerne gjennom konkrete klimakampanjer og -tiltak. 7 By- og næringsutvikling 7.1 Vår boligpolitikk Arbeiderpartiet har tidligere i perioden utarbeidet en egen boligstrategisk plan som er basis for vår boligpolitikk i denne perioden. Hittil har vi erfart at flere av våre konstruktive forslag har blitt nedstemt av posisjonen/flertallet, blant annet forslag om Leie-for-eie og tomte-/boligselskap. Nå ser det imidlertid ut til at posisjonen tar flere av våre forslag opp til ny vurdering. Bred politisk enighet om boligpolitikken har vært Stavanger styrke ved flere anledninger, som på og 1960-tallet. Da har det imidlertid vært viktig med en helhetlig politikk der kommunen var en aktiv aktør i flere deler av boligbyggings-prosessene. Arbeiderpartiet er glad for at Høyre og posisjonen igjen ser ut til å følge våre tanker og forslag. Vi vil imidlertid advare mot enkle grep som lett blir symbolpolitikk. Det vises i den forbindelse til debatten om nytt tomteselskap. Arbeiderpartiet mener at vi må se regionenes boligmarked under ett samt gi et eventuelt regionalt selskap finansielle muskler og verktøy til å være en kraftfull aktør for kommunen(e). Flytting av kommunens virksomhet og portefølje til et eget selskap uten å utstyre dette

23 med effektive verktøy vil derimot bare føre til mer byråkratisering samt være en reell «outsourcing» til styrerommene av nok et politisk område i Stavanger. Arbeiderpartiet vil derfor fortsette sitt arbeid etter vår boligstrategiske plan fra Eiendomsstrategi Stavanger kommune eier mange eiendommer og tomter. Med jevne mellomrom ser vi at private eiendomsaktører henvender seg til kommunen for å kjøpe enkeltstående eiendommer i det man ser muligheter for videreutvikling og verdistigning av områder. Til nå har vi erfart at vurderingene om salg/bytte blir gjort fra sak til sak. Det vil si at kommunen selv ikke har utarbeidet en gjennomgående strategisk analyse av sine eiendommer, om verdimessig potensiale eller betydning av områder/eiendommer i et kommunalt perspektiv. Arbeiderpartiet vil fremme forslag om at Stavanger kommune utarbeider en helhetlig strategisk eiendomsanalyse vedrørende sine eiendommer. Denne skal legges til grunn for kommunens fremtidige anbefalinger om salg/erverv av eiendom, samt brukes som et verktøy for å inngå strategiske allianser med private og offentlige eiere for å øke verdien av egne eiendommer, og dermed også øke verdien som forvaltes på vegne av Stavangers innbyggere. 7.3 Gratis busstilbud Stavanger har store utfordringer knyttet til biltrafikken. Lange køer påvirker livskvaliteten til innbyggerne samtidig som kommunen år for år står stadig lengre fra sine klima- og miljømål på området. Arbeiderpartiet har i perioden 2011 til 2015 tatt de første stegene for å avhjelpe situasjonen. «Bussvei 2020» vil etablere en langt bedre infrastruktur for kollektivtrafikken og dermed være en del av løsningen i regionen. Imidlertid må vi også få til et raskt skifte av holdninger og faktisk bruk av kollektivtrafikk. Allerede i dag har vi opp til 70 % ledig busskapasitet til Forusområdet. Arbeiderpartiet viser til det utredningsarbeidet som er gjort på Fornebuområdet i Dette er et område som sliter med mange av de samme utfordringene som denne regionen, og «gratis buss» ble her pekt på som ett av flere mulige virkemidler. Stavanger Arbeiderparti vil be rådmannen ta kontakt med omkringliggende kommuner for å utrede et mandat for en slik utredning innen Denne bør også omhandle omfang, dvs traseer, kostnad, frekvens og tidshorisont for et pilotprosjekt for «gratis buss» i denne regionen. 7.4 «Flere bein» - næringslivsrettet satsning Næringslivet i Stavanger er svært nært knyttet til petroleumsvirksomhet. Det har gitt gode år for byen og tilknyttede virksomheter, men representerer også en utfordring da vår avhengighet av bransjen har økt år for år, delvis til fortrengsel for annet næringsliv og innovasjon. Konjunktursvingninger og risiko knyttet til petroleumsbransjen er dermed også blitt en del av kommunens risikobilde. Dette er en utvikling Arbeiderpartiet ønsker å endre. Her må også kommunen være en aktivt tilrettelegger for ny næringslivsutvikling som også kan stå stødig uavhengig av svingninger i petroleumsbransjen. Greater Stavanger har igangsatt et arbeid for å vurdere tilsvarende næringsområder som kunne styrke Stavanger. Første anbefaling fra selskapet om å satse på brønn- og boreteknologi ble kommentert og tilbakesendt denne høsten med føringer før ny sak kommer for styret. Arbeiderpartiet avventer ny sak om dette viktige temaet, men mener at sakens betydning medfører at det uten opphør må jobbes på flere områder med næringsutvikling, også i Stavanger kommune. Saken om Triangulum og Smart Cities vil dermed bli fulgt nøye. Tilsvarende vil vi også støtte videre bruk av Stavanger kommunes ressurser på nye og andre Horizon 2020-prosjekter der EU har avsatt 80 milliarder Euro til forskning, innovasjon og utvikling. Imidlertid må vi også huske å rette blikket innover mot oss selv og de muligheter kommunen har til egenhjelp og utvikling. Vi følger med stor interesse også det voksende miljøet for entreprenørskap utenfor de etablerte institusjonene, blant andre Mess & Order som vi anser som et spennende prosjekt. Arbeiderpartiet vil gjennomføre et toårig prosjekt «Flere bein» som dekker disse områdene. Rådmannen bes fremlegge en egen sak for dette som omhandler blant annet:

24 Muligheten for å styrke og utvikle tilbudet til cruiseturister med det formål å få større verdi for regionen ut av hvert anløp, herunder mulighet til å styrke underholdningstilbudet på land og muligheten for å bli «snuhavn» for flere skip. Hvordan bygge en sterk kongressby eksempelvis ved felles markedsføring, administrasjon og booking av regionens haller. Dette for å kunne møte den sterke konkurransen fra andre aktører og for at kommunen får maksimal utnyttelse, og dermed minimerer egenrisiko, knyttet til alle haller det nå er investert offentlige midler i. 8 Kultur og idrett Etter vår oppfatning blir Stavanger tildelt færre midler fra statlig hold enn det sentrale østlandsområdet. Ordføreren anmodes om å ta initiativ til å bevirke til at statens bevilgninger til ulike kulturformål i Stavanger kommer på linje med det sentrale østlandsområdet. 8.1 Brodd-klubbhus/garderobeanlegg Midjord idrettsanlegg Idrettslaget Brodd gjør en stor innsats for barn og unge i Storhaug bydel. Klubben har ventet svært lenge på at kommunen avklarer sitt ansvar for garderobeanlegget slik at det i tilknytning til dette kan bygges et etterlengtet klubbhus. Brodd vil selv bidra med noe av finansieringen til nytt klubbhus i tillegg til forventede tippemidler og kommunalt tilskudd (Områdeløft-midler). AP setter av 10 millioner kroner i grunnfinansiering og forventer ferdigstillelse i Driftsmessige konsekvenser for garderobeanlegget foreslås innarbeidet budsjettmessig for påfølgende år når prosjektet og fremdriftsplan er vedtatt. 8.2 Fremskynde Nye Gamlingen til 2016 Arbeiderpartiet satte tidlig av midler til planlegging av Nye Gamlingen. Dessverre kom flertallspartiene senere i gang med deres finansielle prioritering og det har nå vist seg å være vanskelig å få anlegget ferdigstilt i 2015 når det gamle rives. Vi mener det er viktig at overgangen mellom gammelt og nytt anlegg blir så kort som mulig, og vil derfor at kommunen skal intensivere arbeidet og sikre ferdigstillelse innen sommeren Støtte frivillige kulturliv og integreringstilskudd Arbeiderpartiet gir honnør til alt frivillig arbeid som drives innen idretten og de mange andre typer lag og organisasjoner, og setter av 2,5 millioner til å redusere varslede kutt i budsjettene. Vi vil følge utviklingen framover i 2015 og se etter ytterligere muligheter for å styrke frivillighetsarbeidet. 8.4 Hetlandshallen-utvidelse Arbeiderpartiet støtter forslaget om utvidelse av Hetlandshallen med enklere utforming og lavere kostnader. Vi vil vurdere om tilsvarende modell kan brukes for å realisere hallprosjektet i Urban Sjøfront. 8.5 Svømmeanlegg 50-meters basseng Byens befolkning og de aktive idrettsutøverne har først og fremst behov for et 50-meters basseng. Vi vil prioritere dette i det videre planleggingsarbeidet. Utbygging av «vannland» med spa og andre aktiviteter, bør ikke være et kommunalt ansvar. Kommunen må innhente erfaringer fra andre svømmeanlegg som er reist på langt billigere måte enn de foreslåtte planene for Folkebad i Stavanger. 8.6 Midlertidig tomme lokaler Midlertidig tomme kommunale lokaler må så langt mulig stilles til disposisjon for frivillige lag og organisasjoner. Husleiestøtte for de som er avhengige av leide lokaler, gjennomgås og justeres i forhold til prisutviklingen. 8.7 Svømmekurs for barn og unge Vi vet at mange ikke har nødvendige og livreddende svømmekunnskaper. Spesielt gjelder dette flere av våre tilflyttere og minoriteter. Gode svømmeferdigheter for barn er et kommunalt ansvar. Flere har meldt om behov for å lære å svømme og vi mener det er behov for et organisert tilbud til barn og unge utover det tilbudet skolene kan gi, og at dette primært bør tilbys i ferieperioder. Vi setter av midler til

25 et prøveprosjekt over to år hvor det tilrettelegges og organiseres svømmeopplæring i kommunal regi, gjerne i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. 8.8 Kunstgressbaner utskifting av dekke Flere eldre kunstgressbaner er nå i en slik forfatning at dårlig banedekke kan medføre skade på utøverne. Vår oversikt viser fem baner som alle har behov for utskifting, og vi ber om at fagavdelingen foretar en vurdering av hvilke som ut fra et totalhensyn må prioriteres. Vi setter av 6 millioner kroner til formålet i 2015 og med mål om at dette skal vurderes fulgt opp i 2016 med midler til å ta de resterende. Vi noterer oss følgende på «akutt-listen»: Madla Kunstgressbane Madla Anlagt 2004 Kvernevik kunstgressbane 1 Madla Anlagt 2005 Buøy kunstgressbane Hundvåg Anlagt 2005 Knudamyrå kunstgressbane Hinna Anlagt 2004 Midjord kunstgressbane Storhaug Anlagt Nye idretter tilrettelegging Stavanger er en internasjonal by, og Arbeiderpartiet har også tidligere tatt opp ønsket om å etablere idrettsbaner for andre idretter enn de mer tradisjonelle som fotball og håndball. Vi vil ha gjennomført et forprosjekt med sikte på å tilrettelegge noen utpekte idrettsbaner for andre idretter enn de opprinnelig var designet for. Dette kan være alt fra amerikansk fotball til baseball og cricket, for å nevne noe. Vi setter av 0,5 millioner kroner til formålet. 9 Vedlegg med tabeller og noter 9.1 Driftsbudsjett endringer i forhold til HØP Alle tall i kr 1000 Driftsbudsjettet - endring Skole - styrket driftsbudsjett SFO - ingen økning i prisene PPT - reversere kutt Barnehage - admin mm Åpne barnehager/kvalaberg Fritidsklubber og bydelshus Uteseksjonen/SLT Vålandstunet, trygghetsavd Vålandstunet sykehjem Mosheim sykehjem Lervig sykehjem St.Petri aldershjem, prosjekt Avlastningstjenester Frivillighetssentral Psykisk helse, minoriteter Vedlikehold Svømmekurs Nye Gamlingen Støtte til organisasjoner Driftsstøtte konserthuset "Flere bein" - næringsprosjekt

26 Sum Noter til Driftsbudsjett Oppvekst Linje 1 Skole, styrket driftsbudsjett Generell styring av driftsbudsjettet til skole, for føringer se punkt 4.1. Linje 2 SFO-ingen økning Foreldre med barn i SFO har gjennom flere år vært en salderingspost i budsjettet, uten at tilbud og kvaliteten forklarer ekstraregningen. Dette er en gruppe som har en krevende økonomisk hverdag, en gruppe som ser lite til regjeringens skattekutt, men som treffes ekstra hardt av kostnadsøkninger enten det er bompenger eller SFO betaling. Linje 3 PPT Reversering av foreslått kutt. Linje 4 Barnehage Styrke post for ledelse, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs, SBF. Linje 5 Åpne barnehager/kvalaberg Reverserer kutt for Familiegruppetilbudet i Kvalaberg/Vannassen barnehage og åpne barnehager. Linje 6 Ungdom og fritid Tilbakefører kutt for bydelsrettede og sentrumsnære ungdomstilbud som fritidsklubber og Metropolis. Linje 7 Uteseksjonen/SLT Arbeiderpartiet vil ikke redusere aktivitetsnivået og tilbakefører penger. Levekår Linje 8 Vålandstunet sykehjem trygghetsavdelingen Tilbudet opprettholdes ut sykehjemmets driftstid. Behovet eller alternativer for disse plassene må vurderes i forbindelse med HØP Linje 9 Vålandstunet sykehjem Ingen reduksjon i plasser før Lervig sykehjem er på plass, og da forventet forskuttert igangsatt 2 halvår Det tas endelig stilling til ev nedleggelse av sykehjemmet i HØP med bakgrunn i ventelistesituasjonen på det tidspunktet. Linje 10 Mosheim sykehjem Ingen reduksjon i plasser før Lervig sykehjem er på plass, og da forventet forskuttert igangsatt 2 halvår Det tas endelig stilling til ev nedleggelse av sykehjemmet i HØP med bakgrunn i ventelistesituasjonen på det tidspunktet. Linje 11 Lervig sykehjem Fremdriften av prosjektet fremskyndes for å sikre oppstart i 2. halvår Periodiseringseffekt ved at 140 millioner fremskyndes til millioner gjenstående i forventet oppfølgning/etterarbeid til betaling i Linje 12 St Petri aldershjem, prosjektmidler Planlegging av nytt bofellesskap fremskyndes med ett år til 2017 for å sikre en rask framdrift. Midler

27 til tilsvarende forskuttering for Vålandstunet vurderes i forbindelse med HØP , avhengig av status for sykehjemmet og sykehjemsituasjonen på det tidspunktet. Linje 13 Avlastningstjenester Midler tilbakeføres primært for å hindre reduksjon i plasser i avlastningsboligene. Linje 14 Frivillighetssentral Arbeiderpartiet har mål om en sentral pr bydel, midler avsettes til opptrapping for 2015 med en sentral med mål om videre opptrapping som tas i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Beregnet etter opplysninger i sak 45/14 i kommunalstyret for levekår: Statstilskudd etablering Minimumstilskudd fra kommunen Etter opptrappingsplan medfører det en sentral til Madla for 2015 og ev Tasta/Hundvåg innen 2017 og Linje 15 Psykisk helse Toårig prøveprosjekt i samarbeid med Johannes Opplæringssenter rettet særlig mot minoritetsbefolkning. Kultur og idrett Linje 16 Vedlikehold Økning av kommunens vedlikeholdsbudsjett for bygningsmassen. Linje 17 Svømmekurs Intensiv svømmekurs for barn og minoritetsgrupper i ferier. Linje 18 Nye Gamlingen Driftskonsekvenser av fremskyndelse av Nye Gamlingen til Linje 19 Støtte til idretts og kulturorganisasjoner Økning av midler til Kommunalstyret for kultur og idrett for støtte til idretts- og kulturorganisasjoner. Linje 20 Støtte til Stavanger Konserthus Arbeiderpartiet noterer at konserthuset er i en krevende opptrappingsfase etter kraftige bemanningsreduksjoner og tilpassing av drift. ¼ av rådmannens kuttforslag reverseres for å gi konserthuset mulighet til å videreføre opptrapping på en forsvarlig måte. Linje 21 «Flere bein» - prosjektstøtte til næringslivsrettet satsning Nye næringslivsmuligheter for Stavanger prosjektstøtte, se punkt 7.3 for nærmere beskrivelse. 9.2 Driftsbudsjett Saldering Drift saldering Folkevalgte Eiendomsskatt Greater Stavanger Beach volleyball Leieinntekter ONS Disposisjonsfond Redusert inv.behov over drift

28 Sum Noter til Driftsbudsjett saldering Linje 1 Folkevalgte I tråd med forslag fra Arbeiderpartiet i 2015 foreslås reduksjon på 10% i 2015 og full års-effekt med 20% fra Merk, reduksjon av bystyret på 10 representanter vil alene kunne stå for 2,5 millioner i året av dette. Linje 2 Eiendomsskatt Eiendomsskatten oppjusteres med en «skolepromille» og en «velferdspromille» fra dagens 2 til 4 promille for 2015 og Det vises til rådmannens forslag, side 42, forventet årlig effekt pr bolig er kroner. Arbeiderpartiet vil vurdere eiendomsskattens betydning årlig. For 2017 og 2018 er det derfor ikke en automatikk i økt eiendomsskatt da vi mener at en effektiv og god styring av kommunen ved bruk av andre virkemidler må være hovedoppgaven. I tråd med våre disponeringer justeres derfor eiendomsskatten ned med en promille til 3 promille fra og med Vi er imidlertid ikke fremmed for eventuelt å bruke denne til vesentlige utbyggingsoppgaver for skole/barnehage og/eller helseomsorg fra dette tidspunktet. Linje 3 Greater Stavanger Stavanger betaler i dag kr 60,- pr innbygger og dermed det dobbelte i forhold til øvrige kommuner. Dette ekstra tilskuddet finansieres fra 2015 over Forus Næringspark som er formell eier av selskap. På denne måten sikres også en forholdsmessig fordeling mellom kommunene som har felles nytte av selskapets virksomhet. Linje 4 Beach Volley World Tour Stavanger Med bakgrunn i Stavangers økonomiske situasjon halveres støtten til 2016 idet arrangøren anses å ha tilstrekkelig tid til å søke annen støtte. Grunnet gitt tilsagn og kort tid til avvikling av arrangement er ikke støtte for 2015 berørt. Linje 5 Leieinntekter ONS Det vises til den omfattende redegjørelsen som ble foretatt til driftstabell, linje 6 i Arbeiderpartiets alternative budsjett for Denne er fremdeles aktuell for 2015 idet Arbeiderpartiet mener at kommunen må foreta en total gjennomgang av sine investeringer, driftsstøtte og garantistillelser i området for å sikre at kommunens interesser også blir møtt, herunder oppjusterte leieinntekter fra aktører som er i et kommersielt kongressmarked. Linje 6 Disposisjonsfond Det legges til grunn et forsvarlig nivå til bruk av disposisjonsfond på 25 millioner pr november 2014, jf rådmannens redegjørelse pr : Herav utgjør kr 58,88 mill. kursreguleringsfondet. Kursreguleringsfondet er på nivå med stresstester for finansforvaltningen og rådmannen vil ikke tilrå at dette fondet tappes. Øvrige midler, utgjøre ca. 1 % av justerte driftsinntekter og hvorav snaut kr 25 mill. er til fri disponering i framtida. Overskudd på kr fra 2015 overføres til fondet til bruk i Linje 7 Redusert overskudd fra driften til investeringer Investeringsbehovet er betydelig redusert for 2017 grunnet fremskyndelse av Lervig sykehjem. Egeninvestering fra driftsmidler for 2017 kan dermed justeres ned tilsvarende med totalt 70 millioner kroner. Rådmannen har satt av følgende i forslag til HØP: Overskudd fra driften For 2017 og 2018 reduseres dette med henholdsvis og Samlet vil dette bety en

29 kortsiktig noe høyere gjeldsgrad for kommunen i 2016 og lavere i 2017 og årene framover i forhold til forlag til HØP. 9.3 Investeringsbudsjett endringer i forhold til HØP Investering - endring Lervig sykehjem Kommunale boliger Brodd/Midjord Nye Gamlingen meters-basseng Kunstgressbaner Nye idretter 500 Sum Noter til Investeringsbudsjett endringer i forhold til HØP Linje 1 Lervig sykehjem Fremdriften forskutteres for ferdigstillelse pr 2.halvår 2016 hvilket betyr endret fremdriftsplan med ytterligere 70 millioner i 2015 og millioner i rest 2017 til avsluttende oppfølgingsarbeid. For øvrig er statstilskudd ikke fremskyndet til 2016, det må vurderes hvorvidt dette er mulig. Linje 2 Kommunale boliger til vanskeligstilte Stavanger har netto solgt 45 boliger for vanskeligstilte i perioden fra 2010 til Økning av budsjett til anskaffelse av flere boliger for å avhjelpe ventelister. Linje 3 Brodd/Midjord Klubbhus/garderobeanlegg for Brodd på Midjord. Merk nettobeløp tippemidler og eventuelt andre midler som «områdeløft» er ikke medtatt. Linje 4 Nye Gamlingen Stavanger kommune gjennomgår egen og ekstern tidsplan for å fremskynde ferdigstillelse av Nye Gamlingen til sommer 2016 Linje 5 50 meters basseng Prosjekteringsmidler til 50 meters basseng. Det framlegges egen sak i 2016 om alternativer, herunder mulighet for å få et regionalt anlegg og videre finansieringsbehov. Linje 6 Kunstgressbaner Flere kunstgressbaner rapporteres å være i dårlig forfatning, og vi setter av midler til utskifting av banedekke basert på prioritering ref pkt 8.8 foran. Linje 7 Nye idretter Vi vil ha gjennomført et forprosjekt med sikte på å tilrettelegge noen utpekte idrettsbaner for andre idretter enn de opprinnelig var designet for som eksempelvis amerikansk fotball og cricket.

30 9.4 Finansiering av Investeringer saldering Investering - saldering/endring Folkebad Forum, områdeutvikling Vålandsbassengene Aktiv utbytteplan Omjustert låneopptak Periodiseringsjustering Sum Noter til finansiering av Investeringer Linje 1 Folkebad Arbeidet med Folkebad etter dagens modell stanses. Det vises for øvrig til motpost, planleggingsmidler avsatt til nytt, fortrinnsvis interkommunalt 50 meters basseng Linje 2 Forum områdeutvikling Gjenstående investeringer gjennomgås med sikte på å redusere og/eller sikre medfinansiering av nødvendige tiltak, eksempelvis fra ONS stiftelsen. Total investering for 2015 på millioner reduseres til og av 14 millioner for 2016 reduseres til 4. Linje 3 Vålandsbassengene I dagens krevende økonomiske situasjon må et omvisnings/opplevelsessenter i de gamle vannbassengene ved Vålandstårnet utsettes ut HØP perioden. Arbeidet med dette stanses umiddelbart. Linje 4 Aktiv utbytteplan Arbeiderpartiet viderefører tidligere års forslag om en full gjennomgang av kommunens virksomhet for å sikre en framtidsrettet og forutsigbar utbyttepolitikk. I samsvar med dette har vi fremmet forslag om å åpne for utbytte fra Forus Næringspark. I salderingsforslag ligger forslag til utbytte fra Forus Næringspark, SF Kino og Stavanger Parkering, sistnevnte basert på en justert forretningsmodell med oppdaterte parkeringsavgifter basert på differensierte priser. Rådmannen bes fremme egen sak om dette innen 1 q Linje 5 Omjustert låneopptak Fremskyndelse av Lervig sykehjem medfører en endring av kommunens behov for lån. Samlet lånebehov for 2017 var for denne posten på minimum 70 millioner kroner. Med foreslått saldering blir dette justert, en samlet lånebelastning i perioden er dermed tilnærmet konstant da det forutsettes at lånebeløpet for 2017 nedjusteres tilsvarende. Linje 6 Periodiseringseffekter Fremskyndelse av Lervig og Nye Gamlingen til budsjettår 2016 medfører som motpost at investeringen reduseres (salderes) for Overskuddet vil dermed bli betydelig for 2017 der 160 millioner tenkes brukt til nedbetaling av gjeld, herunder den ekstra gjeld på 67 millioner som er tatt opp grunnet forskuttering i 2015 og Det skal for øvrig bemerkes at forskuttering av disse prosjektene kan utløse en tilsvarende tidligere statsstøtte og tippemidler. Dette er imidlertid ikke justert da vi her er usikre på regelverket».

31 Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende alternative forslag: Det viktigste først! Dette er Stavanger FrPs bystyregruppe sitt utkast til budsjett. Tas forbehold om eventuelle feil, mangler i påvente av uklarheter frem til bystyrets endelige behandling. Stavanger FrP fremmer med dette sitt forslag til budsjett for 2015, samt økonomi- og handlingsplan for perioden : Stavanger kommune har vært og er fremdeles en god og skattesterk kommune. Nå opplever kommunen litt dårligere tider enn hva vi er vant til. Dessverre har flertallet i bystyret ikke satt av penger i gode tider til dårlige tider. Nå skal byens innbyggere betale regningen for flertallspartienes manglende prioritering og svake ledelse i flere år. Når ambisjonene er høyere enn kommunens økonomiske evne til gjennomføring, blir det desto viktigere å skille mellom hva som er kjekt å ha og hva som er nødvendig å ha. Stavanger FrP vil prioritere det viktigste først og velger dermed det som er nødvendig å ha fremfor det som er kjekt å ha. Vi viser med dette budsjettforslaget at der det er vilje er det også muligheter for endring. Stavanger kommune har på tross av lavere inntekter et stort handlingsrom som vi må prioritere innenfor. Stavanger FrP har vist tydelig at vi prioriterer tjenestetilbudet som det absolutt viktigste. Stavanger kommune har en høy lånegjeld, og et stort investeringstempo. Stavanger FrP er bekymret for økningen i lånegjelden og vil redusere denne. Det er du som innbygger som må betale regningen av høy lånegjeld. Vi ønsker en grundig gjennomgang av gjeld, kapitalutgifter og investeringsprosjekter for å se på alternativer til dagens høye gjeldsnivå. Å låne seg ut av problemene mener vi er uansvarlig, problemene blir forskjøvet og Stavanger FrP foreslår at kommunen går nye veier ved f.eks. salg av kommunalt eide bygg som ikke inngår i den kommunale kjernevirksomheten. Stavanger kommune har heller ikke vært en god eier når det gjelder å ta vare på de enorme verdiene som eiendomsmassen utgjør, noe som kommunens enorme vedlikeholdsetterslep på over millioner kroner viser. Derfor ønsker Stavanger FrP å selge kommunens bygg for å så bli leietaker. Staten har hatt stor hell med å leie bygg av private, politihuset i Stavanger og Hovedredningssentralen på Sola er gode eksempel på dette. På denne måten legges vedlikeholdskostnadene inn i husleien og kommunen kan konsentrere seg om viktigere oppgaver. I tillegg øker vi vedlikeholdspotten med over 100 millioner kroner i perioden. Stavanger kommune skal bli kjent som: Norges beste by for barn, unge og eldre. Vi ønsker oss en by og en kommune som kan tilby innbyggerne de beste kommunale tjenestene i landet. Vi ønsker at Stavanger skal være en by som trekker til seg næringsliv og mennesker med at vi har landets beste skole og oppvekstvilkår for barn og sikrer en kvalitetsfull, god og verdig alderdom for våre eldre. Energihovedstaden Stavanger som næringslivsregion og oljehovedstad er svært kompetent. FrP mener det er viktig for kommunen å være en aktiv tilrettelegger for næringslivet i vår region. Vi mener at Stavanger skal være stolt av oljå og det bidraget vi gir i den totale verdiskapningen. Vi mener at Stavangers beste fremtidsløsning er å sikre at Stavanger fremdeles er landets udiskutable energihovedstad og videreutvikle og bygge på den kompetansen som er her, det vil også i en fremtid uten olje- og gassproduksjon sikre Stavanger arbeidsplasser.

32 Studentbyen FrP mener at Stavanger på alvor må ta inn over seg at vi har fått et universitet og at veien for å bli en universitetsby ikke kommer av seg selv og krever handling. Her er både faktorer som rimelige boløsninger, et mangfoldig og rikt uteliv og et levende sentrum viktige faktorer. FrP mener at kommunen aktivt må ta grep for å sørge for at studentene velger Stavanger. JA-kommunen Stavanger skal være en kommune hvor service til innbyggerne står i sentrum. Vi skal være en servicebedrift for innbyggerne og aktivt lete etter grunner til å si JA til innbyggernes henvendelser. Saksbehandling skal skje raskt og effektivt og Siddiser skal kjenne kommunen sin godt. Det er en forskjell på partiene i Stavanger Det viktigste først Generelt/Saldering *Kutt i folkevalgte *Kutt i administrasjon *20 % kutt i kultur fortsatt best i landet *Fjerne eiendomsskatt for boliger under 5 millioner *Fjerne eiendomskatten for alle boliger i løpet av perioden *Økt vedlikehold til bygg, friområder og kommunale boliger *Reduksjon i gjeld på over millioner kroner i 2015! *Vi selger tre barnehager til private og lar dem bygge de nye *Stopp av ekspropriering av friområder *Bedre skjøtsels av friområdene som byen har. *Dropper designperler og signalbygg *Økt bruk av konkurranseutsetting Levekår *Ingen nedleggelser av sykehjem i kommunen. *Ingen kutt i hjemmebaserte tjenester *Frivillighetsløft for levekårsorganisasjoner *Egen trivselspott til sykehjemmene Oppvekst *Ingen kutt i skolen! *Kommunalt foreldreutvalg får økt støtte *Fritidsklubbene kan ha åpent langt oftere *Egen frivillighetsmillion *Eget mobbeombud Kultur & Idrett *4 nye kunstgressbaner 9 i perioden *Svømmehallene i Hundvåg og Kvernevik bygges som avtalt *Folkebadet bygges i 2018! *Dobling av driftstilskuddet til idrett *Ny flerbrukshall Søra Bråde

33 LEVEKÅR Beholde dagens sykehjem Integreringstiltak frivillige lag- og organisasjoner Frivillighetsløft for levekårsorganisasjoner 1 million årlig i egen trivselspott til sykehjemmene Styrking av barnevernstjenesten Bofellesskap og dagsenter for fysisk funksjonshemmede Ingen kutt i avlastningstilbudet Nye boliger for utviklingshemmede LEVEKÅR For å gi brukerne av kommunale tjenester mer makt og innflytelse, ønsker FrP at brukerne selv skal få bestemme over eget liv, også når de er i behov for kommunale tjenester, det være seg sykehjemsplass eller annet. Et viktig ledd i å gi brukerne innflytelse, er gjennom å opprette driftsstyrer på sykehjemmene, med brukere og pårørende i flertall. Tjenestene skal gis på etisk og faglig forsvarlig nivå, tilrettelagt etter brukernes individuelle behov, og slik at kvaliteten opprettholdes. Innholdet i sykehjemstilbudet og andre botilbud må bidra til å aktivisere beboerne mest mulig og FrP vil oppfordre pårørende og frivillige til å delta. De fleste eldre er aktive samfunnsborgere og bidragsytere i samfunnet. FrP mener at veksten i antall eldre vil bidra sterkt til å berike Stavanger som by. Vi ønsker å tilby gode omsorgstjenester for byens eldre, andre grupper og enkeltindivid som er i behov for kommunale tjenester. Stavanger kommune må legge til rette for at tilbudene er tilstede når behovet oppstår, slik at ingen skal stå på venteliste for tjenester en har behov for. Sykehjem Per var det 88 personer som ventet på langtid sykehjemsplass. Selv med aktiv satsing i hjemmetjenestene vil behovet for tilstrekkelig antall sykehjemsplasser være tilstede. Bruken av sykehjemsplasser vil i i tillegg til å være langtidsplasser, også måtte bli benyttet i langt større grad til aktiv opptrening og rehabilitering. Spesialavdelinger for yngre demente må også innpasses. Mosheim sykehjem og Våland sykehjem opprettholdes med alle sine plasser, totalt 72 korttidsplasser, trygghetsavdeling 10 plasser og 20 dagsenter inntil Lervig sykehjem er ferdigstilt. Overgangsplassene på Stokka sykehjem beholdes. FrP ber rådmannen i løpet av 2015 om å utarbeide en tilstandsrapport i forhold til nødvendig vedlikehold og oppgraderingsbehov av sykehjemmene. Leve HELE LIVET For å nå målsettingene i Leve HELE LIVET må det satses sterkt på opptrening og rehabilitering, både på sykehjemmene og i hjemmetjenestene. Opptrening og rehabilitering er tidkrevende og forholdene må legges til rette for at brukerne gis den tid de trenger. Valgfrihet og driftsstyrer Som et ledd i å gi brukerne av kommunale tjenester mer makt og innflytelse ønsker FrP å opprette driftsstyrer på byens sykehjem hvor brukere og pårørende er i flertall. Konkurranseutsetting Stavanger FrP mener at eldre, sammen med sine pårørende, skal ha valgfriheten til selv å kunne velge hvor man vil ha sitt siste hjem. Vi mener det er et viktig prinsipp at eldre skal få velge mellom

34 forskjellige tilbydere av omsorgstjenester. For å sikre denne valgfriheten vil FrP konkurranseutsette driften av Lervig sykehjem. Fremtidens sykehjem Det er viktig at fremtidens sykehjem drives effektivt med høy grad av kvalitet og varierte aktiviteter som dekker beboernes behov og interesser. Foruten å konkurranseutsette driften av sykehjem, vil FrP oppfordre sykehjemmene til å se på driftsmodeller som fremmer beboernes trivsel og livskvalitet. Derigjennom vil også brukerne kunne tilbys reelle valg. Virksomhetsbasert turnus Å tilrettelegge virksomhetenes turnus slik at den imøtekommer brukernes behov for stabilt personale, færre tjenesteytere å forholde seg til, og ikke minst tilstrekkelig kvalifisert personale, må være styrende for turnusplanleggingen. Virksomhetsbasert turnus vil også kunne være et viktig rekrutteringstiltak. FrP ber derfor om at det legges til rette for virksomhetsbasert turnus, med utgangspunkt i brukernes behov og de ansattes ønsker, i alle virksomheter hvor det er mulig. Hjemmebaserte tjenester Aktiv opptrening og rehabilitering i hjemmet krever at tjenesteyterne bruker mer tid hos brukerne. Det er derfor liten grunn til å tro at tjenesten greier å innfri det underliggende kravet om omstilling tilsvarende 10 mill kr. FrP vil at tjenesten skal konsentrere seg om oppgavene å gi tjenester til brukerne etter deres faktiske behov, og bevilger 10 mill kr. årlig i perioden for å rette opp underbudsjettering av tjenesten. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen er fortsatt ikke fullfinansiert av statlige midler og FrP vil fortsette å følge økonomien nøye fremover. FrP viser for øvrig til at Regjeringen har reversert den kommunale medfinansieringen. Bofellesskap og dagsenter for fysisk funksjonshemmede FrP ser behovet for bofellesskap for personer med sterk fysisk funksjonshemming og vil bygge en bolig med 8 enheter. Bygging av et bofellesskap vil også kunne være med å frigi tiltrengte sykehjemsplasser. FrP vil også imøtekomme behovet for et tilrettelagt dagsenter utenfor boligen med samme antall plasser. Avlastning FrP ser avlastningstjenester som svært viktig for de familieenhetene som er i behov av tjenesten. Dette er et tiltak som gjør at barn og unge kan bli boende i foreldrehjemmet lenger enn om tjenesten ikke er tilgjengelig. For flere familier vil det snarere være behov for et utvidet tilbud enn nedleggelse. FrP opprettholder derfor kr. 1 mill til gruppen fysisk funksjonshemmede og kr. 4,5 mill til generell avlastning. Forebygging og rehabilitering Forebygging og rehabilitering er tidkrevende prosesser og det vil gå noe tid før eventuelle gevinster av omlegging kan hentes ut. Arbeidsmetoder og rutiner må endres og brukerne må sikres tilstrekkelig tid for å gjenvinne mest mulig av sin helse. Forebygging og rehabilitering må gjennomsyre hele behandlingskjeden og krever kvalifisert personale. FrP beholder tjenesten på dagens nivå, og tilfører nødvendige 1,4 mill kr. Sosialhjelp FrP bevilger midler til økonomisk sosialhjelp tilsvarende det reelle behovet og øker beløpet med 5 mill. kr.

35 Uteseksjonen FrP tilbakefører kr. 1 mill til Uteseksjonen i den hensikt å sikre at flest mulig ungdommer, som er i behov for uteseksjonens tjenester, blir fanget opp og hjulpet tidligst mulig samt at forebyggende arbeid kan opprettholdes på dagens nivå. Barnevern Det er i løpet av de siste årene registrert en oppgang i klientallet, både i forhold til barn som trenger tiltak i hjemmet og barn som har tiltak utenfor hjemmet. Levekårstyret er gjort kjent med at tjenesten er underbemannet og FrP opprettholder derfor tjenesten på dagens nivå. Studenthelsestasjon Studenthelsestasjon er et viktig element for å styrke velferdstilbudet til studentene. Som vertskommune for UiS vil FrP være med å legge forholdene til rette slik at universitetet fremstår som et attraktivt studiested og bevilger kr ,- per år til studenthelsestasjon. Frivillige lag og organisasjoner Stavanger kommune har en vedtatt målsetting om å øke frivillig innsats fra 5 til 25 %. Skal målsettingen nås, innebærer det årsverk, eller 15 % av et årsverk for alle innbyggere i Stavanger over 19 år. Et tiltak på veien til å nå målsettingen, er å sikre frivillige lag og organisasjoner forutsigbare driftsrammer, herunder Skipper Worse, Stavanger døvesenter, Pårørendesenteret med flere. FrP opprettholder følgelig kr. 6,7 mill til dette arbeidet. Kompetanseutvikling, norskopplæring levekår Innenfor blant annet sykehjemstjenesten, hjemmebaserte tjenester og Stavanger hjemmehjelp er det mange medarbeidere med mangelfulle norskkunnskaper. Kommunikasjon mellom bruker og tjenesteyter må foregå slik at misforståelser eller uheldige episoder ikke oppstår. FrP forutsetter at kommunen prioriterer nødvendig norskopplæring til fremmedspråklige medarbeidere. OPPVEKST Ingen kutt i skole Løft for spesialundervisning Egen talentsatsing Fremskynde nybygging og rehabilitering av flere skoler Utvidede åpningstider ved fritidsklubbene Skoleløftet Stavanger kommune har en god skole sammenlignet med resten av landet. Dette viser også undersøkelser gjort i Stavangerskolen, og siddiseleven scorer bra i basisfagene. Flertallet har brukt skolesektoren som en salderingspost i flere år. Nok er nok, vi må sette det viktigste først og skole er en av de viktigste oppgavene i en kommune. Det har i en årrekke vært en tendens til økende problemer vedrørende bråk og uro i skolen. På dette området er Norge dessverre blant verstingene i verden, dette er et av de viktigste områdene å jobbe med i perioden. Innenfor oppvekstområdet ønsker Stavanger FrP å foreslå følgende tiltak: Differensiert læring Det å sitte ved pulten og se på tavleundervisning en hel skoledag blir kjedelig for elever, noe som går ut over læring og konsentrasjon som igjen fører til uro. Elevene bør derfor få mer innflytelse over egen skolehverdag og måten de lærer på. Skolene bør også kombinere fysisk fostring med læring, eksempelvis kan man gå ut i naturen og oppleve naturfag i praksis. Foreldre med spesiell kompetanse

36 bør også i større grad brukes i undervisningen og næringslivet må inkluderes for å bidra med sin kompetanse. Årets Stavangerskole Stavanger FrP mener at konkurranse er sunt og bidrar til økt motivasjon, resultater og gjennom dette økt trivsel. Vi ber derfor rådmannen vurdere å starte kåringen av Årets Stavangerskole med kriterier (fastsatt av kommunalstyret for oppvekst) som faglige resultater, fravær av mobbing og bråk og uro. Tiltak mot mobbing - mobbeombud Stavanger-skolen har i flere år hatt negativ utvikling av mobbing i skolen, i tillegg til at denne har vært svært høy. FrP setter midler til en egen stilling som mobbeombud. Denne skal kunne fatte vedtak om at skolene må gjøre bedre tiltak etter klager og kontakt fra foreldre. FrP ønsker at skolene må samarbeide om å få på plass tiltak som reduserer mobbing. Det vil si at erfaring fra de skoler som lykkes må overføres til de skoler som ikke lykkes. Prinsippet om at mobberen skal bytte skole må benyttes. Skolekulturfond Stavanger FrP er bekymret for at gratisprinsippet sørger for at skolene ikke har midler til å dra på ekskursjoner, kulturarrangementer, revyer, teater og lignende. Derfor ønsker vi å styrke det opprettede skolekulturfondet med kroner årlig. Valgfritt sidemål FrP mener det er unødvendig at elever i Norge lærer seg to skriftspråk, og mener dette gjør det vanskeligere for elever å lære seg norsk. Samtidig mener vi at denne tiden kunne ha blitt brukt på annen undervisning. FrP foreslår derfor at Stavangerskolen søker om å bli fritatt fra tvungen sidemålsundervisning som et prøveprosjekt. Lærerevaluering FrP mener at mye av grunnlaget for en god utdanning ligger i at elever har gode lærere. For å forsikre oss om at lærerne i Stavangerskolen har den kvaliteten kommunen ønsker innføres det lærerevaluering på byens skoler hvor lærere og foresatte får være med på å vurdere lærerne ut i fra noen objektiv satte kriterier. Gode lærere må premieres og dårlige lærere må tilbys etterutdanning. Talentsatsing Stavanger FrP foreslår å bevilge flere millioner i perioden til en egen talentsatsing for faglig sterke elever. Bevilgningen inkluderer en egen talentkoordinator som skal nå målet om at 100 Stavangerelever tar fag på høyere nivå. Spesialundervisning Stavanger FrP foreslår å bevilge totalt flere millioner i perioden til å styrke budsjettet for spesialundervisning for å sikre elever med enkeltvedtak tilstrekkelig hjelp. Reklame og sponsing Stavanger FrP ønsker å invitere næringslivet til å støtte opp om skolen ved å åpne for sponsing og reklamefinansiert skolemateriell. Det er positivt at næringslivet, som skal bruke elevenes kompetanse i fremtiden, kan være med å støtte opp om utdanningsløpet. Ungdomssatsing Ungdomstiden for en del Stavanger-ungdom har blitt tøffere og hardere. Utviklingen av rusmiljøer og ungdomskriminalitet synes å gå i feil retning. Det er derfor viktig at ungdom har fritidstilbud. Stavanger FrP mener det må vurderes å ha åpent i ungdomshus og fritidsklubber ut over det som er dagens åpningstider, og vil derfor styrke fritidsklubbene økonomisk. Fritidstilbudene må skje på ungdommens premisser. Stavanger FrP vil at ungdom i større grad tar ansvar for egne fritidstilbud, og kommunen bidrar med lokaler og midler. Vi foreslår derfor å øke støtten til frivillige lag og organisasjoner innenfor ungdom og fritid med 2 millioner kroner årlig.

37 Stavanger FrP mener praksisen som har startet i kommunen med å nekte frivillige lag- og organisasjoner bruk av idrettshaller til ikke-idrettslige formål må revurderes, og vi ber derfor rådmannen fremme en ny sak om bruk av idrettshallene. Kulturskolen Stavanger FrP mener alle barn skal ha mulighet til å skape seg en interesse innenfor kulturfeltet. Vi mener kulturmidlene i større grad må prioriteres barn- og unge, derfor foreslår vi en dobling av opptrappingsplanen til kulturskolen. Vi foreslår en økning av kontingentsatsen som går uavkortet til å etablere 15 ekstra friplasser. Spare på investering i barnehager og skole Stavanger FrP er stolte av at Stavanger har en god barnehagedekning som det offentlige og private har jobbet sammen for å få til. Vi mener at så lenge det er private aktører som ønsker å bygge og drifte barnehager trenger ikke kommunen påta seg denne oppgaven. FrP foreslår derfor at kommunen lar være å bygge ut de barnehageprosjektene som enda ikke er startet og at private gjør dette, og at kommunen selger barnehagene som fullføres i perioden til private ved endt utbygging i tillegg selger Stavanger kommuner noen av de eksisterende barnehagene. Skolebygg bygges som modul med 30% besparelse. Fremskyvning av skoler Stavanger FrP ønsker ikke flere utsettelser av skolerehabiliteringer og nye skolebygg. Vi foreslår derfor at Hundvåg skole fremskyndes og ferdigstilles i 2017, Madlamark ferdigstilles i 2016, Vaulen skole ferdigstilles i 2016, mens Kvalberg, Skeie og nye Storhaugskole ferdigstilles i Jåtten og Tastaveden skole ferdigstilles i KULTUR OG IDRETT Alle deler av ny skatepark på Tasta bygges i 2016 Dobling av driftstilskuddet til idretten Ny dobbel flerbrukshall Hetland 4 mill. kr. ekstra til kor og korps i perioden Stavanger er den storbyen som bruker mest penger på kultur. Selv etter FrPs omprioritering av kulturmidlene er Stavanger den storbyen som bruker mest penger på dette området. Vi mener at fritidstilbud til voksne, oppegående mennesker i større grad bør betales av brukerne, og forventer at symfoniorkesteret og konserthuset er offensive i å øke besøkstall og billettinntekter. Blant kommuner Stavanger sammenligner seg med (ASSS-samarbeidet) bruker Stavanger hele 31 % mer enn gjennomsnittet på kultur pr. innbygger og dermed mest av alle storbyene. Stavanger kommune er blant de beste på museum og kunstformidling, men vi topper ikke statistikken på verken barn- og unge eller kulturskoler. Dette viser at pengene brukes på feil områder. FrP mener at når kulturmidlene skal fordeles skal barne- og ungdomsarbeid prioriteres høyest. Omprioritering kultur FrP foreslår et kutt på hele kulturbudsjettet på 25 % - med, skjerming av tiltak rettet mot barn- og unge. Kommunen går trange økonomiske tider i møte, derfor mener vi at det er viktig å prioritere primærtjenestene. Vi øker midlene til barne- og ungdomsavdelingen ved Rogaland Teater, og til STAR hvor vi forutsetter at midlene øremerkes barn og unge. I tillegg foreslås det å avvikle det kommunale driftstilskuddet til Tou Scene da drift av Tou Scene faller utenfor kommunens primæroppgaver og ikke kan prioriteres. Det Nye Konserthuset i Bjergsted forutsettes at driftes uten ekstra kommunal støtte.

38 Stavanger FrP foreslår å øke tilskuddet til kor og korps med kr i perioden. Nedtrapping av kommunal støtte til kulturarrangementer Idretten har i dag et regelverk som sier at de ikke kan søke kommunal støtte til samme arrangement mer enn fem år på rad, og at dette skal nedtrappes i perioden. Stavanger FrP ønsker å innføre en lik ordning for kulturarrangementer. FrP mener at den viktigste avtalen kommunen har er avtalen om å gi et godt tjenestetilbud til sine innbyggere. Vi mener dette er viktigere enn inngåtte avtaler med staten om opptrapping av støtte til statlige kulturinstitusjoner, og vil derfor reforhandle avtalen med staten knyttet til felles tilskuddsopptrapping. Nye Tou FrP mener det ikke er riktig å bruke mangfoldige millioner kroner på å rehabilitere Tou-bryggeri når vi allerede har et vedlikeholdsetterslep på over 2000 millioner kroner. Vi ønsker heller å bruke disse millionene på vedlikeholde eksisterende bygg. Dersom kunstnerne som er ment å være på Tou mener de driver næringsvirksomhet og ikke hobby, må de besørge næringslokaler selv, på lik linje med andre næringsdrivere. Nye Tou rehabiliteres ikke og selges snarest mulig. FrP ønsker at tilskudd til kulturtilbud skal gjøres avhengig av besøkstallene, og innfører en stykkprisfinansiering for disse. Idrettsløftet Idretten har blitt lovet et løft i lang tid og FrP mener det er viktig at løftene i tidenes satsing på idrett blir innfridd. Vi setter derfor av 2 millioner kroner ekstra årlig til rehabilitering av idrettsanlegg og 2 millioner kroner ekstra til rehabilitering av idrettsbygg. Dobbelhall Behovet for flater for innendørsidretter i Stavanger er prekært, og disse idrettene er de i Stavanger som har minst treningstid per utøver. Stavanger FrP ønsker å følge opp forpliktelsene i tidenes satsing på idrett og vil starte bygging av dobbel flerbrukshall på Hetland i perioden med ferdigstillelse i Kunstgressatsing Stavanger kommunes kunstgressatsing har vært svært vellykket og gitt fotballen i Stavanger et stort løft. FrP ønsker å opprettholde denne slik at de øvrige klubbene som har blitt lovet opprusting også får dette. Vi foreslår bygging av 4 baner i 2015 og totalt 10 i perioden. I tillegg begynner flere av byens første kunstgressbaner å bli modne for rehabilitering. Stavanger FrP foreslår derfor kr ekstra til rehabilitering av idrettsanlegg. Nærmiljøanlegg Stavanger FrP mener at utbyggingen av løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg er viktig å prioritere i bydelene. Vi foreslår derfor å sette av 2 mill. kroner årlig til etablering av slike anlegg. Tasta skatepark Stavanger FrP har i flere av byens organer stilt spørsmålstegn ved den særdeles uheldige rivningen av skateanlegget på Tasta. Dette var et viktig samlested for ikke bare bydelens ungdommer men også for

39 store deler av distriktet. FrP ønsker å bygge alle de fem foreslåtte delene i løpet av 2015 med sikte på ferdigstillelse til våren. Åpen hall Stavanger FrP ønsker at kommunens idrettsanlegg skal være mest mulig i bruk, også på kveldstid. Vi foreslår derfor å sette av kroner ekstra årlig til drift av Åpen hall-prosjektet i helgene. Investering i idretten FrP vil doble idrettsbudsjettet Et manglende element i tidenes satsing på idrett, har vært investering i idretten. Stavanger kommune har investert i idrettsbygg, men ikke i innhold. Stavanger FrP vil fylle byggene med innhold og investere i driften av idretten. Idrettslagene er landets største fritidsklubb. Vi bevilger da 6,3 millioner ekstra til Stavangeridretten som skal dekke både bredde og elitesatsing, noe som tilsvarer en dobling av budsjettet. Store deler av Stavangers befolkning er involvert i et idrettslag enten som medlem, frivillig eller foresatt. Dette mener vi er midler som kommer hel Stavangers befolkning til gode og som vil sette oss blant toppen i Norge som Idrettsbyen Stavanger. Tilskuddsportalen Stavanger FrP har tidligere stilt spørsmål i kommunalstyret for kultur og idrett med sikte på å få innført tilskuddsportalen i Stavanger kommune på lik linje med på Sandnes. Sandnes kommune har gode erfaringer med løsningen som har åpnet opp for den frivillige sektoren til å søke på tilskuddsordninger innenfor bla. kultur, idrett, helse mm. BYUTVIKLING OG BYMILJØ Asfaltere mer kommunale veier Mer vedlikehold til bygg, friområder og kommunal boliger Eget boligselskap Flaskehalsutbedringer Egen sentrumspakke med mer parkering JA-Kommunen Stavanger skal være en kommune hvor service til innbyggerne står i sentrum. Vi skal være en servicebedrift for innbyggerne og aktivt lete etter grunner til å si JA til innbyggernes henvendelser. Saksbehandling skal skje raskt og effektivt og Siddiser skal kjenne kommunen sin godt. Stavanger FrP vil be rådmannen lage en serviceerklæring for saksbehandling og kommunikasjon med innbyggerne. Her skal innbyggerne få svar på hvordan de skal forholde seg til kommunen, hva de kan forvente av Stavanger kommune og motsatt. Konkurranseutsetting Stavanger FrP ønsker så snart som mulig å gjøre om selskapene Stavanger byggdrift KF og, Stavanger Natur og idrettsservice KF til aksjeselskaper. Dette vil gjøre det lettere å konkurranseutsette selskapene og samtidig ta vare på kommunens verdier i selskapene. Kommunens egne innhentede rapporter fra Rambøll og NIRAS som viser klart og tydelig at innsparingspotensialet er meget stort. Vi viser også til NHO sin rapport over storbyer som sier at Stavanger kommune kan spare oppimot 430 millioner kroner årlig. (Se egne poster i tallbudsjettet) Historiske bygg Stavanger FrP vil prioritere vedlikeholdet og rehabilitering av Breidablikk. Vi forholder oss til inngåtte kontrakter som forplikter oss til dette, og har derfor lagt inn rehabiliteringskostnader i vårt budsjettforslag. Det er med stor bekymring vi konstaterer at Breidablikk ikke en gang er nevnt i

40 budsjettet på tross av vedtak om dette i Formannskapet. Startlån Stavanger FrP ser positivt på å gi kommunens innbyggere startlån, men da kommunens innlån fra Husbanken nå er på over 1 milliard kroner ønsker vi en risikovurdering av ordningen. Salg av eiendommer, tomter og snutter Stavanger FrP mener at kommunen har opparbeidet seg en alt for stor eiendomsmasse, verdien av denne er anslått til å være på over 14 milliarder kroner, vi foreslår derfor å selge eiendommer for totalt 580 millioner kroner i perioden. Dette inkluderer bl.a. Kuppelhallen, Tou Bryggeri, Utenriksterminalen og Norges Bank-bygget De kommunale boligene i gamle Stavanger er lite tjenelige for formålet, men representerer en høy verdi. Eiendommene selges ut i løpet av en fireårsperiode og salgssummen av disse går uavkortet til kjøp av rimeligere boliger fortrinnsvis i borettslag. Utleie Stavanger kommune effektiviserer og utnytter utleiepotensialet av eiendommer som ikke kan selges. Boligselskap Stavanger kommune etablerer et eget selskap som skal drifte kommunens boligmasse. Alle leieinntekter går uavkortet til selskapet som da også blir ansvarlig for vedlikehold og kjøp av nye boliger. Stavanger bystyre bestemmer antall boliger og kriterier. Prosjekt friområde Stavanger kommune har de senere årene opparbeidet seg store arealer for friområder. Dette har kostet svært mye ressurser, og også resultert i at kommunen har vært nødt å ekspropriere flere eiendommer. Disse arealene gror nå igjen flere plasser på grunn av manglende skjøtsel. Stavanger Kommune stanser derfor alle sine oppkjøp (ekspropriasjon) beregnet til park og naturområder. Det lages en plan på hvordan kommunen kan opprettholde, skjøte og utvikle allerede oppkjøpte områder. Soneparkering Stavanger FrP mener at det er feil at man skal betale for å stå parkering i gaten hvor man bor. Derfor ønsker vi å gi et gratiskort for soneparkering per boenhet i de berørte områdene. Stavanger Parkering må dekke innenfor eget budsjett. FrPs Sentrumspakke Parkeringshus i sentrum Stavanger FrP mener at parkeringsdekningen i Stavanger sentrum er for lav og ønsker å utvide parkeringshuset Jorenholmen med to etasjer, i tillegg til de planlagte 1200 plasser under Bergeland. Gjestehavn Stavanger FrP setter pris på den rike båtkulturen vi har i byen, og ønsker å legge til rette for de som vil ta en dagstur med båten inn til sentrum. Stavanger skal fremstå som en attraktiv havn for båtfolket. Vi vil få på plass begge flytebryggene i Vågen, og arbeide for å få på plass en ny gjestehavn i sentrumsområdet. En ren by Som en del av en kamp for en renere by ønsker FrP å bevilge penger til et forprosjekt for en nulltoleranse for tagging i Stavanger etter modell fra Oslo. Vi ønsker også å utvide dekningen av søppelbøtter og askebegre i sentrum betraktelig.

41 Toaletter i sentrum Stavanger FrP ser med stor skepsis på situasjonen på offentlige toaletter i sentrum og ønsker å utvide dekningen av offentlige toaletter i perioden. Dette er også noe som utelivsnæringen har etterspurt i lang tid og som finansieres gjennom reklame. Veteranbåter Stavanger FrP ønsker å ta vare den maritime kulturen i Stavanger og foreslår en bevilgning på 2 million kroner fordelt på tre år øremerket Veteranbåter i Vågen. Energieffektivisering Stavanger FrP vil at det skal utarbeides rutiner med sikte på å få en bedre styring av strømutgiftene til kommunen med sikte på å redusere disse. Miljøgulrot Stavanger FrP vil bidra til at utbyggere i Stavanger frivillig bidrar til lavere energibruk og foreslår derfor at utbyggere kan få bygge med økt utnyttelsesgrad av tomtene ved miljøtiltak utover teknisk forskrift. Ved pålegg om tiltak for aktiv/passivstandard for nye bygg bør det utarbeides beregninger som viser ekstrakostnader for det kommunalt pålagte tiltaket. Asfaltering Stavanger FrP er bekymret for det dårlige vedlikeholdet av de kommunale veiene og frykter at dette skal føre til skader på mennesker og verdier. Vi foreslår derfor å bevilge 80 millioner ekstra til asfaltering. Flaskehalsutbedringer For å fjerne køer og forbedre trafikkflyten bevilges det totalt 25 millioner kroner til veiforbedringer i tillegg til over 10 millioner til sikring av skoleveier som bydelsutvalgene får tildele. Toplanskryss Kannik og Tjensvoll Det startes opp et forprosjekt for toplanskryss i Kannik og Tjensvollskrysset. Vedlikehold - Vaktmesterordning Stavanger FrP foreslår å gjeninnføre ordning med vaktmester på skolebygg. Vi foreslår å sette av totalt 60 millioner til dette i tillegg til 14 millioner ekstra til vedlikehold av park og friområder. Vaktmestertjenesten tar mål for seg å spare 7,5 millioner kroner i bestillinger fra skolene. Kulvert over motorveien Stavanger FrP foreslår å stoppe den planlagte utbygging av kulvert over motorveien. Vi ønsker å starte forprosjekt av en kulvert over motorveien ved Saxemarka. Denne skal finansieres gjennom boligsalg på nytt areal på kulverten. DIVERSE Kutt i folkevalgte med 7,5 millioner kroner Kutt i administrasjon med 15 millioner Fjerning av eiendomsskatten Stavanger FrP ønsker å sette kommunens pensjonsforpliktelser ut på anbud for å sikre en best mulig pris og best kvalitet. Stavanger kommune meldes følgelig ut av KLP fra 2015.

42 Stavanger FrP ønsker at de folkevalgte også må være med på omstillinger, og kutter derfor 7,5 millioner. Dette for å sende et signal til skattebetalerne om at også politikerne må ha fokus på sine utgifter i trange økonomiske tider. Gjennom veldig mange år har de kommunale virksomhetene som driver med tjenesteproduksjon måtte kutte i budsjettene, noe som har gått ut over kvaliteten og omfanget på tjenestene. Nå mener FrP at tiden har kommet til at rådmannen må spare inn og effektivisere/tilpasse driften med totalt 15 millioner kroner på administrasjonen. Stavanger kommunes foretak og organisasjon må ha mulighet til å si opp eller permittere ansatte dersom den økonomiske situasjonen tilsier dette. Stavanger kommunes eierskap i LYSE og IVAR må gjennomgås. Begge selskap må fokusere mer på sine primærtjenester for å sikre best mulig kapitalavkastning/lavest mulige gebyrer for eierne/innbyggerne. Stavanger kommune gjør nødvendige grep for å sikre utbytte fra Forus Næringspark. Eiendomsskatt Stavanger FrP mener at eiendomsskatten er en urettferdig og unødvendig skatt. Den er urettferdig, fordi den rammer skjevt og ikke tar hensyn til betalingsevne. FrP har stemt mot omtaksering og økning av eiendomsskatten, og foreslår nå gjennom økt bunnfradrag en reduksjon frem til 2017 når eiendomsskatten fjernes helt. Til neste år heves bunnfradraget slik at boliger under 5 millioner ikke skal betale eiendomsskatt. Fra 2016 øktes dette til at boliger med verdi på 6 millioner eller mer ikke betaler eiendomsskatt. Konkurransestimuleringsplan FrP er fornøyde med at kommunen har økt bruk av konkurranseutsetting og at det nå åpnes for fritt brukervalg for hjemmehjelp, dagsenter, sykehjem og avlastningstilbud til foreldre med funksjonshemmede barn. Vi mener at denne trenden bør fortsette, slik at kommunen fortsatt finansierer tjenester folk har krav på, men at mottakerne av tjenestene skal velge hvem som utfører. Beregninger viser også at det er store midler å spare på å drive mer effektivt gjennom konkurranse. Vi ber derfor rådmannen legge frem en omfattende konkurransestimuleringsplan som tar for seg alle områder av kommunens drift som kan bedres ved konkurranse. Nærværsprosjekt Stavanger FrP mener at sykefraværet i kommunen er for høyt. Vi ønsker å starte opp et nærværsprosjekt etter modell fra Bergen som har gitt en dokumentert nedgang i sykefraværet. Når kommunens bilpark skal skiftes ut, bør dette gjøres ved å kjøpe miljøvennlige hybrid/gassbiler. Åpenhet Stavanger FrP mener kommunen må fremstå som mer åpen og tilgjengelig, og ser positivt på at bystyremøtene sendes på internett. Stavanger FrP ønsker videre at dette omfatter møter i alle folkevalgte organer. Resultat Budsjettet viser at vi nedbetaler gjeld på totalt 1,8 milliard i perioden noe som fører til langt mindre renteutgifter, spesielt i årene etter perioden. Viser for øvrig til rådmannens planlagte overskudd som er for lavt i 2015, men økende utover perioden. Med dette forslaget vil Stavanger kommune øke overskuddet i perioden som også er målet. FrP foreslår derfor følgende budsjettvedtak

43 1. Stavanger bystyre vedtar rådmannens budsjettforslag for 2015, samt økonomi- og handlingsplan med følgende rammer og omdisponeringer omtalt i dette dokument. 2. Handlings og økonomiplan for anses for å være Retningsgivende INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER X X2 9 X Diverse bygg og anlegg Nye Tou Nye Tou 1. byggetrinn skrinlegges. Eiendommen legges ut for salg Salg av Nye Tou Eiendommene omreguleres til bolig/næring og legges ut for salg Kulvert over motorveien Kulvert ved gamlingen skrinlegges Olav Kyrres gate Bygget legges ut for salg, med en leieavtale på år for kommunen. Utbedringer tas av kjøper. Husleien tas i punkt Y18 Olav Kyrres gate Bygget legges ut for salg, med en leieavtale på år for kommunen. Utbedringer tas av kjøper. Husleien tas i punkt Y18 Salg av Olav Kyrresgate Bygget legges ut for salg, med en leieavtale på år for kommunen. Utbedringer tas av kjøper. Husleien tas i punkt Y18 Kongsgata 47/ Bygget legges ut for salg, og sosialtjenesten flyttes inn i andre og bedre egnede bygg i kommunen Salg av Kongsgata 47/ Bygget legges ut for salg, og sosialtjenesten flyttes inn i andre og bedre egnede bygg i kommunen Kjøp av boliger til flyktninger Det opprettes et eget boligselskap for sosiale boliger, og vanskeligstilte, bygging og som kapitaliseres og finansierer seg selv. Hver år kjøp skal selskapet inntil bystyret bestemmer annerledes Kjøpe for MNOK 35 (3,5 ganger mer enn rådmannsforslag for 2015 og 2016 og 2 ganger mer en forslaget i 2017 og Oddahagen 9 boliger Det opprettes et eget boligselskap for sosiale boliger. Selskapet finansiere og bygger dette på eget regnskap Kari Treskakv 3, 10 boliger Det opprettes et eget boligselskap for sosiale boliger. Selskapet finansiere og bygger dette på eget regnskap Brannsikring i sentrum og gamle Stavanger Trehusbyen og Gamle Stavanger må beskyttes bedre mot brann. Og FrP fordobler Rådmannens forslag til brannsikring pr år Eldre boliger, rehabilitering Det opprettes et eget boligselskap for sosiale boliger. Selskapet finansiere og bygger dette på eget regnskap Sum Diverse bygg og anlegg Skolebygg Madlamark skole nybygg Eiganes skole, nybygg Vaulen Skole, ombygging Utbyggingstakten forseres i forhold til Rådmannen. Madlamark skole ferdigstilles alt i (tre år tidligere enn rådmannens) Skal bygges og drives av privatet som et prøveprosjekt. Tomten eies av kommunen. Husleie tas i punkt Y11 Utbyggingstakten som rådmannen. Skal bygges og drives av private som et prøveprosjekt. Tomten eies av kommunen. Husleien tas i punkt Y11 Utbyggingstakten forseeres i forhold til Rådmannen. Ferdigstillelse i Skal bygges og drives av privatet som et prøveprosjekt. Tomten eies av kommunen. Husleie er tatt inn i pukt xxx

44 Kvalberg skole, utbygging Skeie skole, utvidelse Utbyggingstakten forseeres i forhold til Rådmannen. Ferdigstillelse i Skal bygges og drives av privatet som et prøveprosjekt. Tomten eies av kommunen. Husleie er tatt inn i pukt xxx Utbyggingstakten forseeres med 5 år. Ferdigstillelse i Skal bygges og drives av privatet som et prøveprosjekt. Tomten eies av kommunen. Husleie er tatt inn i punk Y11 Storhaug bydel ny barneskole Utbyggingstakten forseeres med 5 år. Ferdigstillelse i Skal bygges og drives av privatet som et prøveprosjekt. Tomten eies av kommunen. Husleie er tatt inn i punkt Y11 Jåtten skole, nybygg Utbyggingstakten forseeres med 5 år. Ferdigstillelse i Skal bygges og drives av privatet som et prøveprosjekt. Tomten eies av kommunen. Husleie er tatt inn i punkt Y11 Tastaveden skole, riving og nybygg Kvernevika skole, rehabiligering Hundvåg skole, rehabilitering Utbyggingstakten forseeres med 5 år. Ferdigstillelse i Skal bygges og drives av privatet som et prøveprosjekt. Tomten eies av kommunen. Husleie er tatt inn i punkt Y11 Kraftig forsering - ferdig i 2017 tre år før Rådmannen. Med ny bydelsmusikk-skole. Forsering ferdig i 2017 to år før Rådmannen Gautesete skole rehabilitering/funksjonsendrin g Forsering - ferdig i 2017 et år før Rådmannen Skoler, inventar og utstyr dobling av midler til skole og inventar Skoler, løpende rehabilitering dobling av midler til løpende rehabilitering på skolene Sum Skolebygg X4 43 x5 44 x X7 X X9 Barnehagebygg Roaldsøy barnehage Prøveprosjekt - eiendommen selges til private på vilkår at barnehagen bygges. Salg av Roaldsøy barnehage Prøveprosjekt - eiendommen selges til private på vilkår at barnehagen bygges. Kløvereng barnehage Prøveprosjekt - eiendommen selges til private på Storhaug vilkår at barnehagen bygges. Salg av kløvereng barnehage Prøveprosjekt - eiendommen selges til private på Storhaug vilkår at barnehagen bygges. Nore Sunde ny barnehage Prosjektet forseres kraftig - ny barnehage er ferdig i Prøveprosjekt - Bygget skal eies og drives av private. Salg av Nore Sunde ny Prøveprosjekt - eiendommen selges til private på barnehage vilkår at barnehagen bygges. Ytre Tasta barnehage, rehav Prosjektet forseres ferdig i Selges private på vilkår om barnehagedrift Ytre Tasta barnehage, avd Prosjektet forseres ferdig i Selges private Vardenes påvilkår av barnehagedrift Salg av Ytre Tasta Prøveprosjekt - eiendommen selges til private på barnehage, avd. Vardenes vilkår at barnehagen bygges. Salg av Ytre Tasta barnehage Prøveprosjekt - eiendommen selges til private på vilkår at barnehagen bygges. Barnehager løpende rehabilitering 3-dobbling av midlene Barnehager, invetnar utstyr dobbling av midlene Salg av barnehager Barnehager med store rehabiliteringsbehov selges til private på vilkår om fortsatt barnehagedrift Sum Barnehagebygg Sykehjem, bofellesskap og dagtilbud Selveiende boliger i bofelleskap for utviklingshemmede Kraftig forsering, ferdigstilles i 2016 (fire år før rådmannen). Skal bygges, eies og driftes av private. De driftsmessige konsekvensene er tatt inn i punkt Y7

45 Y X10 X11 Bofellesskap og dagsenter for fysisk funksjonshemmede Omsorgsboliger i bofelleskap Dagtilbud for personer med utviklingshemming Ferdig i Skal bygges, eies av private, driftes av kommunen Kraftig forsering, ferdigstilles i 2016 (fire år før rådmannen). Skal bygges, eies og driftes av private. De driftsmessige konsekvensene er tatt inn i punkt Y7 Kraftig forsering, ferdigstilles i 2016 (fire år før rådmannen). Skal bygges, eies og driftes av private. De driftsmessige konsekvensene er tatt inn i punkt Y7 Løpende rehabilitering dobling av vedlikeholdsmidlene Salg av Mosheim sykehjem 0 Sykehjemmet selges på vilkår om at private viderefører driften til De driftsmessige konsekvensene er tatt inn i punkt Y5 og Y6 Salg av Vålandstunets 0 Sykehjemmet selges på vilkår om at private sykehjem viderefører driften til De driftsmessige Sum Sykehjem, bofellesskap og dagtilbud konsekvensene er tatt inn i punkt Y5 og Y Park-/ idrettsbygg Idrettsbygg, rehabilitering Rehabilitering Idrettsbygg Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg Rehabilitering Idrettsanlegg Kunstgressbaner Dobbelhall x2 i henhold til prioritering (modul) Nye gamlingen Folkebadet Sum Park-/ idrettsbygg dobbling av rehabiliteringsmidler Nye Gamlingen ferdig ett år før Rådmannen i 2016! Folkebadet skal bygges og åpnes i Utbyggingsområder Områdeløft Storhaug, og andre områder med lav scor Dansesaler Bjersted Sum Utbyggingsområder En dobling av midlene Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon Nedgravde containere Dobler innsatsen og midlene for å få økt fokus i sentrum på å bygge flere nedgravde containere for å bedre brannsikkerhet og gjøre sentrum til et bedre sted å ferdes og bo i Asfaltering dobler innsatsen og midlene til asfaltering av byens veier. Fremkommelighet i trafikken! Det gjennomføres en ny runde med å utbedre idenfiserte steder som hindrer fremkommeligheten i bytraffikken, men 25 millioner også i 2016 Rehabilitering en dobbling av posten for rehabiligering Sum Selvkostområder Vann, avløp, renovasjon Park og vei Austre Åmøy Gang/sykkelvei forrserse med ett år og blir ferdig i Trafikksikkerhet En kraftig økning i midler satt av til trafikksikkerhet. Prosjekter med skolevei for barn skal prioriteres Tasta Skatepark Skateparken bygges ferdig i ett år før Rådmannen Kunst i offentlige rom Prosjekt Friområde

46 Parkanlegg/friområder rehabilingering Økt fokus på skjødsel av friområdene. Uteareler skoler Nesten en dobbling på midler til utskifting av skolegårder på Våland, BAL BLA Sum Park og vei Felles Stavanger kommune etablerer egen kommunal pensjonskasse, Sum Felles Det etableres en egen kommunal pensjonskasse. Pensjonskassen brukes til å kjøpe og leie tilbake sentrale og viktige kommunale bygg, f eks rådhuset og administrasjonsbygg i sentrum. Bedre avkastning enn KLP og bedre økonomi for kommunen! Drift og vedllikehold konkurranseutsettes. 136 Kirkelig Fellesråd Domkirken Sum Kirkelig Fellesråd En dobbling av midlene. Sum endringer i investeringer Y11 Finansiering av investeringer Tilskuddsendringer: MVA komp Salg av eiendom Spillemidler gamlingen Salg av investeringer - endringer: Opprettelse av Stavanger Bygg og Bolig SBB 000 Fond (Bruk = minus, avsetning = pluss-tall) Låneopptak endring (Økn.=minus, redusert = 158 pluss) Overføring fra drift (beregnes av modellen) Sum finansiering av investeringer Mindre mva komp. Pga mindre prosjekter i egen regi. MVA fradrags i egne selskaper. Nullsumm-spill Budsjettbalanse skal være lik

47 DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER Endringer per tjenesteområde: Barnehage Økt foreldrebetaling Opprettholder dagens moderasjonssatser Barneparker, familie bhg Opprettholder alle dagens barneparker og åpne barnehager Kjøkkenassistent Beholder alle kjøkkenassitentene i barnehagene Beholder dagens overføring til SBF Beholder dagens innsats Tå språkling assistenter helse Beholder dagens innsats Psykisk helsestilling Beholder dagens innsats Sum barnehage Y Y Y Skole SLT Tastarustå og Teinå Rammereduksjon skole Prøveordning med skolemat Spesialundervisning Norskopplæring Grønt Flagg Kommunalt foreldreutvalg Mobbeombud i skolen, Introduksjonprogram Johannes læringssenter Talentsatsing Frie midler KO (talentsatsing og økt PPT er bundet) Lenden PPT, rammereduksjon Driftsstyrer Friplasser kulturskolen Kontigentøkning kulturskolen Sum skole Ungdom og fritid, Barn og unge Y3 149 Y4 Uteseksjonen Ingen kutt. Reverserer rådmannens forslag og beholder de to stillingene som er foreslått fjernet Fritidshus/bydelshus reversering av rådmannens kutt. Barne og ungdomssek- i narne og reversering av ung.doms.org rådmannens kutt. Økning barnevern Rådmannens kutt i stab opprettholdes, men de sparte midlene brykes til to nye opprative stillinger Helse og sosialkontor Sosialhjelp det inngså avtaler med private om å benytte personer som er både arbeidsledig og mottar sosialhjelp Sum barn og unge

48 Y5 Y6 Y Levekår Levekårsstyrets rammer Rammereduksjon Forslaget om både å legge ned to sykehjem OG reduserer midlene til hjemmebaserte tjenester vitner om underbudsittering. FrP legger ikke ned sykehjemmene OG opprettholder bevilgningene på dagens nivå Trygghetsavdelingen Vålandstunet driftsavtale Vålandtunet sykehjem Bygget er solgt private på vilkår om fortsatt drift til 2019, ref. investeringsbudsjettet driftsavtale Mosheim sykehjem Bygget er solgt private på vilkår om fortsatt drift til 2019, ref. investeringsbudsjettet Bofellesskap og dagsenter for fysisk funksjonshemmede Rehabiliteringsplasser Spania Tilbudet opprettholdes som i dag reduserer ressurser i botiltak Tilbudet opprettholdes som i dag Tilbudet opprettholdes som i dag Tilbudet opprettholdes som i dag Tilbudet opprettholdes som i dag Økt antall øyeblikkelig hjelpessenger og 166 overgangsplasser 175 avvikle ferieturer for funksjonhemmede 176 reduserer antall plasser i avlastningsboliger Y7 Nye boliger for PU-brukere arbeidstreningsseksjon - reduksjon Samfunnsmedisin 179 reduserer aktivitet Fysio - ergotjenester Sum Levekår og samfunnsmedisin sees i sammenheng med Y4 Tilbudet opprettholdes som i dag. Beggestillinger behlodes Kultur og byutvikling 192 Driftsavtale Tou Scene Avtalens sies opp. Bygget selges X10 Rammekutt kultur Rammekutt på MNOK 30 pr år Stavanger Konserthus Det økonomiske blir som kommunen opprinnelig avklarte - kun 29 kapitalkostnader dekkes av kommunen, drift dekkes av konsernthuset selv gjennom egne inntekter. Kunstforeningen Foreningen har 194 tilstrekkelig med egne midler Søvberget, økt tllskudd resversering av økningen. 195 Opprettholder dagens nivå 199 Eiendomsskatt, omtakstering -500 Eget forslag om eiendomsskatt Y11 Drift idrettslag Y12 Åpen hall Fritidsklubber, utvidede Y13 åpningstider Y14 Frivillige lag og organisasjoner

49 200 ungdom og fritid Effektiviseringskrav Planavdelingen foretar mindre arbeid internt og overlater dette i større grad til forslagsstiller. Kun kvalitersikring av forsslagsstillers arbeid. 193 Økte tilskudd til statlige Sum kultur og byutvikling Bymiljø og utbygging 202 Forurenset sjøbunn en dobbling av økningen 210 Vedlikeholdsetterslepp uteområder tidobbling Vedlikehold gater og veier, økt rensning av gatesluk og reduksjon Aktivitenene opprettholdes på dagens 215 nivå, og en tre dobling på asfaltering ref. investeringsbudsjettet 217 Vedlikehold parker Økning Y8 Konkurranseutsetning av vedlikehold av park Konkurranseutsetning renhold 50% besparelse fra det Y som NHO rapporten viser er mulig Y10 Konkurranseutsette drift og vedlikehold Y11 Y12 Y13 Økt vedlikeholds- og renholdsutgifter Husleieøkning som følge av inngåtte avtaler - skole Husleieøkning som følge av inngåtte avtaler - barnehager Konsekvenser av eget boligselskap for sosiale boliger sommerblomster, julebeslysning Renhold Stavanger Sentrum Y19 Forprosjekter "Fremkommelighet" Y20 Null toleranse mot tagging Y13A Drift av svømmeanlegg legges ut til klubbene Y13B Økning av svømmetid i anleggene Y14 Veteranbåter Sum bymiljø og utbygging reversering av økningen - økning av husleie i stedet Skolebygg bygget og driftet på prøveprosjekt. Økningen er beregnet utifra merkostnaden med alle tiltakene opp mot sparte kostnader. Barnehagebyggene er selvfinansierete og byggene som er solgt og forutsatt driftet som barnehage koster kommunen ingen ting. 0,5 milloner er likevel satt av i 2015 til å organisere dette nettoeffekt av tap av husleieinntekter fra de kommunale boligene, og reduksjon i vedlikehold, adminstarsjon. Kommunen overfører ca 20% av egen gjeld til selskapet. Redusert lånegjeld er ikke tatt med i denne, da denne fremkommer på "renter og avdrag" Nytt kannikkryss, to plan i Tjensvoll, tunnel Madla/revheim/ "Tog som alternativ til bil"/stavanger stasjon

50 Y17 Y18 Rådmann, stab og støttefunksjoner Stillingstopp i stab og støttefunksjoner ut Effektiviseringsprogram. Ny Stavanger reorganisering Husleieølning som følge av salg og tilbakeleie av Olav Kyrresgate Sum rådmann, stab, støttefunksjoner Nettoeffekt - økning av husleiekontakt - reduksjon vedlikehold og drift Y14 Y Felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen) Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen) Endringer i sentrale inntekter: Skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Utbytte Forusnæringspark Renteinntekter fra Lyse Energi (nytt lån) Endringer i sentrale kostnader: Folkevalgte Rogaland Teater, prosjektmidler Formannskapets reservekonto Disposisjonsfond (bruk = minus, avsetning = pluss-tall) Overføring fra drift til investering (legges inn av bruker) Fjerner eiendomsskatten for alle med boliger på under MNOK 5! I samarbeid med Sandnes vedtar Stavanger et utbytte. Det gjennomføres en kapitalnedsettelse på MNOK Midlene skytes tilbake som langsiktig lån, lik den låneavtalen som alt foreligger med Lyse. Lånet er avdragsfritt i fem år. Rentene er like. Honorar til folkevalgte kuttes med 7,5 mill. Færre politiere. Krav til effektivisering som ellers i kommunen! Rogaland teater flyttes eller planlegges ikke å flyttes i perioden Kutter i potten som formannskapet kan bruke. Sum felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) SUM DRIFTSBALANSE: skal være lik

51 Marcela Molina (SV) fremmet følgende alternative forslag: Fellesskapet først Stavanger SV fører en politikk for miljø og rettferdighet og vi setter fellesskapet først. Derfor ønsker vi å redusere kuttene rådmannen legger opp til i så stor grad som mulig, for å skjerme barn, unge og eldre. Samtidig må vi arbeide for å redusere klimagassutslippene og få flere til å reise på en god og grønn måte. Stavanger kommunes økonomi er preget av nedgangen i oljesektoren og regjeringens omlegging av skattepolitikken nasjonalt. Dette, samt andre faktorer, har rammet skatteinngangen til kommunen og satt oss i en vanskelig situasjon. Det er særlig viktig å skjerme kommunens primæroppgaver, som barnehage, skole og eldreomsorg. Det er et mål at borgerne fortsatt opplever høy kvalitet i de offentlige tjenestene de mottar. Det vil Stavanger SVs budsjett sikre. Fellesskapet er et spleiselag. Sammen sørger vi for å unngå kutt i offentlige tjenester. Alternativet til eiendomsskatten er økte egenandeler og redusert kvalitet i barnehage, skoler og eldreomsorg. I valget mellom disse to alternativene velger Stavanger SV å sette fellesskapet først. Slik skjermer vi kommunens tjenestetilbud for kutt. En god oppvekst SVs mål er at alle barn skal vokse opp med like muligheter, med kunnskap, mestring og motivasjon. Et godt samfunn for ungene er et godt samfunn for alle. Kommunen kan være garantisten for at alle unger får et godt grunnlag videre i livet. Alle barn fortjener en god barndom. Kuttene rådmannen foreslår rammer barn og unge mest. Det kan ikke SV akseptere. Et SV-budsjett er alltid et budsjett for en trygg barndom. Det påligger oss som folkevalgte et særlig ansvar for å sikre at alle barn får gode og trygge oppvekstvilkår. Gjennom et godt barnehagetilbud, en god skole, et barnevern med nok ressurser og politisk prioritering kan vi gi alle barn i Stavanger gode muligheter videre i livet. Barnehage Vi må tenke større om de små. Den store utbyggingen av barnehager vi har sett de siste årene har sørget for at nesten alle barn går i barnehage. Det er derfor en veldig viktig arena hvor barn utvikler seg, mestrer, leker og lærer. SV ønsker ingen økt foreldrebetaling og holder satsene på dagens nivå. Familiebarnehager og åpne barnehager er et populært og viktig tilbud, og SV tilbakefører derfor hele rådmannens foreslåtte avvikling av virksomhetene (3 millioner i 2015, 5,4 millioner ). SV vil gi barnehagepedagogene mer tid til pedagogisk arbeid. I det arbeidet er avlastning i form av administrasjonsressurs og kjøkkenassistentressurs viktig, for å gi pedagogene mer tid med barna. Vi ønsker heller ingen rammereduksjon for barnehagene, og tilbakefører 10 millioner kroner til dette samlede formålet i 2015, som økes til 15 millioner i årene Språk er viktig for å sikre god integrering. Derfor vil SV ikke gå med på kutt i tospråklige assistenter, språktiltak og helsetjenester for flerspråklige. Vi tilbakefører rådmannens kutt på 1,1 millioner i 2015, 2,8 millioner i Skole Barn og unge er 20 % av befolkningen,

52 men 100% av framtida. SV mener skolen gjennom mange år har fått alt for store kutt og om vi ønsker høy kvalitet tåler ikke skolen mer kutt. Derfor er kuttforslaget rådmannen legger opp til uansvarlig og SV tilbakefører rådmannens rammereduksjon på 47,1 millioner kroner i 2015, og 67,1 millioner kroner i SV ønsker på sikt en mer helhetlig skoledag, som gir ungene en bedre rytme i hverdagen. En skoledag med undervisning, fysisk aktivitet, kultur, frukt og grønt og leksehjelp. Frem til dette blir en realitet er et godt og rimelig SFO-tilbud viktig. Derfor vil SV unngå økte SFO-priser, og holder dem på dagens nivå. Til dette formålet avsetter vi 10,4 millioner kroner i 2015, og 15,1 millioner i Lenden skole og ressurssenter er en viktig del av stavangerskolens kapasitet, og SV vil ikke redusere i Lendens tilbud. Vi tilbakefører rådmannens årlige kutt på 3 millioner kroner. SV er særlig opptatt av barn og unges rett til å oppleve og utøve kultur. Vårt mål er at alle barn som ønsker det, skal få plass i Stavanger kulturskole, og at kulturskoletilbudet skal være mangfoldig, rimelig og holde høyt faglig nivå. SV vil styrke samarbeidet mellom skolen, kulturskolen og andre kulturaktører. Vi tilbakefører hele reduksjonen på den kulturelle skolesekken (1,2 millioner kroner årlig). Lærere kan ikke lære fra seg raskere, eller skrive fortere på tavla. Derfor vil SV redusere rådmannens foreslåtte effektivitetskrav på 5,5 millioner kroner årlig i skolen. Kunnskap og læring skjer ikke i en håndvending og vi tror ikke effektivisering er bra for kvaliteten i skolen. Barnevern En god barndom varer hele livet og i generasjoner! Et godt barnevern kan sørge for at barn blir vernet mot personer som ikke egner seg som omsorgspersoner. Det er avgjørende at barnevernet sitter på tilstrekkelig med ressurser til å ivareta den viktige jobben de er satt til å gjøre. Rådmannen legger opp til store kutt også i barnevernet. Vi frykter at dette rammer en veldig sårbar gruppe barn. Derfor tilbakefører SV hele rådmannens forslag til kutt og reduserer hele effektiviseringskravet. Dette koster henholdsvis 1,5 millioner og kroner årlig. Barnefattigdom SV vil vil forebygge og bekjempe barnefattigdom. Fattige familier har behov for ulike økonomiske hjelpetiltak. Vi avsetter 5 millioner kroner til tiltak mot barnefattigdom. Gode levekår hele livet! Det skal være trygt og godt å bli gammel i Stavanger. Enten borgerne har god helse eller store helseplager skal vi sørge for gode tjenester. Du skal få sykehjemsplass når du trenger det. Du skal ha mulighet til å bo lenge så hjemme det passer, ved behov med hjelp fra hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. Kommunen skal møte alle borgere med respekt og sikre dem gode velferdstjenester. SV vil derfor skjerme levekårssektoren i så stor grad det er mulig. Vi tror ikke det er mulig å effektivisere og samtidig bevare god kvalitet. Våre ansatte kan ikke løpe raskere for å løfte kvaliteten. Gjennom tid og tillit, derimot, kan vi skape en arbeidshverdag som gir ansatte og borgere større mulighet til å bestemme selv hva som er viktigst. SV har tillit til ansattes faglighet! Sykehjem Rådmannen har lagt opp til både effektivisering og avvikling av sykehjem. Dagens situasjon er at sykehjemskøene er lange og nye sykehjem ikke står klar før først om noen år. Det vil derfor være veldig uheldig å kutte i sykehjem og sykehjemsplasser. I 2017 skal Lervig sykehjem stå klart og det er ikke aktuelt for SV å redusere antallet sykehjemsplasser før de er erstattet av nye.

53 Derfor viderefører SV driften ved Mosheim sykehjem og Vålandstunet sykehjem frem til Mosheim sykehjem får dermed tilbakeført 13 millioner kroner i 2015, og 26 millioner kroner i Vålandstunet sykehjem får tilbakeført 10 millioner kroner i 2015 og 21 millioner kroner i Vi ser heller ikke noe gevinst ved å be pleiere springe raskere, servere mat hurtigere eller dele ut medisiner lynraskt. Ansatte fortjener tid til god omsorg. Hjemmesykepleie SV ønsker heller ikke effektiviseringskrav eller rammereduksjon i hjemmebaserte tjenester. Det er bra og viktig at borgere kan motta tjenester hjemme, om de har evne og lyst til å fortsatt bo hjemme. SV tilbakefører rådmannens årlige rammereduksjon på 10 millioner kroner. Varsom vekst for klima og miljø Utslippene i Stavanger har gjennom mange år økt. Dette bidrar til å forverre de farlige klimaendringene og gir lokal forurensning som er helsefarlig. Det er på høy tid å ta aktive grep for å bedre bymiljøet og kjempe mot klimaendringer. Folketallet i Stavanger vokser jevnt og trutt i takt med veksten i arbeidsplasser. SV vil at veksten skal være bærekraftig og være tilpasset byområdets bæreevne. Vekst er ingen sport der byer konkurrerer med hverandre. For stor vekst fører til voksesmerter og behov for nødløsninger. Et bysamfunns bæreevne vil være definert av tilgangen til blant annet boliger, skoler, barnehager, sykehjem, arbeidsplasser og mye annet. I tillegg bestemmes bæreevnen av teknisk infrastruktur, som for eksempel transportsystemet. Det er grunnleggende feil å bruke framskrivinger av investeringer i oljebransjen til å beregne vekst i arbeidsplasstallet, og dermed befolkningsveksten. Befolkningsveksten begrenses av alle de faktorene som er nevnt over. Reisetiden til arbeidsplassen vil være bestemmende for om en bedrift vil få tak i arbeidskraften som trengs. Gjennom mange tiår med manglende boligpolitikk, er boligprisene så høye at mange ikke kan bosette seg i området. SV vil ikke ha en by som støter fra seg lavtlønnede. Dette rammer i stor grad Stavanger kommune som arbeidsgiver. Klimafond SV vil etablere et klimafond. Gjennom et lokalt klimafond vil SV blant annet støtte forskning som bidrar til grønn næringsutvikling. Det er avgjørende at vi skaper fornybare arbeidsplasser i denne regionen for å omstille seg til nullutslipps-samfunnet etter oljetiden tar slutt. Fondet kan også brukes til konkrete tiltak som bedrer bymiljøet, reduserer luftforurensning, begrenser køene og andre klimatiltak. Til dette formålet har SV bevilget 20 millioner kroner. Vi ber rådmannen legge frem en sak om hvordan dette fondet skal forvaltes på en best mulig måte. Sykkelsatsing Vi vil legge til rette for at flere kan reise på en god og grønn måte. Det er ikke godt nok tilrettelagt for syklister i kommunen og mange havner i trafikkfarlige situasjoner fordi sykkelsikkerhet og gode sykkelveier ikke har blitt tilstrekkelig prioritert. SV dobler kommunens sykkelsatsning til 5 millioner kroner (+ 2,5 mill.) årlig. Støyskjerming E39 Kulvert ved Barnas Hus/Ullandhaug skole/saksemarka: Stavanger kommune går i dialog med Bate og Statens vegvesen for å få til en eventuell tomteutnyttelse på kulvert over motorveien ved Barnas hus/ullandhaug skole/saxemarka. Gode hjem til alle Boligprisene fortsetter å øke og det er vanskelig for folk å få seg bolig. Nok og gode boliger er et politisk ansvar. Det offentlige skal engasjere seg for å bygge mer, bygge med sosial profil, og planlegge bolig- og byutvikling i et langsiktig perspektiv.

54 For å motvirke stadig økende boligpriser, må det tas i bruk virkemidler som øker nybyggingen, og demper prisene. SV vil bruke tomtepolitikken til å gjøre boligene billigere. En by der barn og unge og foreldrene deres trives er en god by å bo i. SV vil at Stavanger fortsatt skal være en by hvor det er godt å vokse opp. Statistikken viser at mange barnefamilier har flyttet ut av Stavanger de siste årene, gjerne til nabokommunene. SV vil endre byens boligpolitikk slik at barnefamiliene finner oppvekstmiljøer med de riktige kvalitetene og egenskapene, også i sentrumsnære områder. Byen må tilby boliger som er store nok, slik at det ikke blir nødvendig å flytte dersom man får barn. Kommunalt tomteselskap Det var SV som først foreslo et kommunalt tomteselskap i Stavanger (interpellasjon i Stavanger bystyre 4. februar 2013). Når det etableres et tomte- og boligselskap mener SV dette skal være et kommunalt selskap. Hvis målet er at det offentlige skal ta sterkere styring av boligpolitikken bør også tomte- og boligselskapet være underlagt den offentlige organisasjonsformen. Økt boligbygging Det er for mange veldig vanskelig å finne seg et rimelig sted å bo. Det er på høy tid at kommunen gjør mer for å øke boligbygginga i kommunal regi. SV vil øke kommunens boligmasse gjennom bygging og oppkjøp av boliger. Vi trapper opp posten med boliger for vanskeligstilte og flyktninger med 20 millioner kroner årlig i fireårsperioden. Dette vil sørge for en kraftig økning av kommunens sosialboliger og sikre at familier og personer med dårlig råd også har muligheten til å bo og leve i Stavanger kommune. Kultur til glede og inspirasjon Kunst og kultur gjør samfunnet rikere på opplevelser og gir menneskene mulighet til å utvikle sine egne skapende evner. Kunst og kultur har en egenverdi, men også store positive ringvirkninger. SV vil tilrettelegge for at deltakende, estetiske, skapende og utøvende verdier i sterkere grad preger byen. Kulturtiltak er fornuftige investeringer for et godt og inkluderende velferdssamfunn. Kulturdeltakelse og opplevelser gir økt livsglede og trivsel, og helsegevinst. Studentkultur Stavanger skal være en god studentby og derfor må vi sørge for gode sosiale møteplasser for studentene. Nylig vedtok Stavanger bystyre en melding om universitetsbyen Stavanger, som blant annet slår fast at Stavanger kommune vil styrke Folkens rolle som studentenes sentrumshus og knutepunkt for studentaktiviteter, sammen med øvrige. For å realisere dette trengs det styrking fremfor svekkelse. Rådmannen foreslår å kutte Studentersamfunnet Folken fra kroner som de mottar i dag, til kr. SV mener ikke dette er i samsvar med kommunens ambisjon om å styrke Folkens rolle som studentenes sentrumshus. Vi vil derfor foreslå å øke Folkens kommunale tilskudd med kr til kr årlig. Dette vil dekke husleia de betaler og vi gjør dermed Folken til en fristasjon. Kultur Rådmannen har foreslått å redusere tilskuddet til kulturformål med 1 million kroner. Dette er midler som går til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangementer og festivaler. Selv om det er trange økonomiske tider er det viktig å fortsatt ha en levende by med spennende kulturelle arrangementer. Derfor tilbakefører SV denne millionen årlig. SV er glad kommunen har inngått en langsiktig driftsavtale med Tou Scene på kroner årlig. Det er viktig å realisere Tou-visjonen, og med dette håper vi på enda mer aktivitet i det spennende området i Østre bydel.

55 Bibliotekene er en viktig arena for debatt, ytringsfrihet, litteratur, kultur og medvirkning. De gir barn, ungdom og voksne en uformell møteplass, med et stort tilbud av litteratur, musikk, film samt temamøter og debatter om mange viktige emner. Vi er derfor svært glade for at Sølvberget får økt sitt budsjett med 1,65 millioner kroner. Idrett for en aktiv by En stor del av Stavangers befolkning er engasjert i idrett på ulike nivåer, noe som betyr mye for både helse og sosialt liv. SV mener at masseidretten skal ha offentlig støtte, og ønsker spesielt å støtte idrettslag som gjør en aktiv innsats for å inkludere grupper som lett faller utenfor. Fortsatt er det knapphet på baner og anlegg for idrettsformål, og vedlikeholdet er ikke godt nok. SV vil arbeide for at det bygges baner og idrettsanlegg i hver bydel og at disse vedlikeholdes kontinuerlig Det er et mål å få barn og unge til å fortsette med idrett ut over tenåringstiden. Dette gir en helsegevinst for resten av livet. SV vil derfor støtte idrettslag som ønsker å ha ansatte, for å styrke fagligheten og administrasjonen. Dette vil øke trivselen og sørge for at færre faller utenfor. Det skal være mulig for alle å delta, uavhengig av nivå, alder og økonomisk situasjon. Idrettslag SV vil derfor tilbakeføre de store kuttene rådmannen har lagt opp til for idretten. Dette betyr at idrettslagene ikke får noen reduksjon i sine driftstilskudd ( kroner årlig). Vi ønsker heller ikke å redusere renholdet i garderobene, materiellkjøp mv., og avsetter 1,95 millioner kroner til dette formålet. Svømmeanlegg Fremfor å bygge et dyrt Folkebad som vil ha enormt dyre inngangspriser, vil SV prioritere de anleggene vi allerede har. Derfor fremskynder SV rehabiliteringen av Stavanger svømmehall, med 2 millioner kroner i 2015 og 60 millioner kroner i Samtidig ønsker vi ikke en stor økning i billettprisene for byens svømmeanlegg, og derfor halverer vi prisøkningen med kroner i 2015, kroner i 2016, kroner i 2017 og 1 million kroner i Bærekraftig kommuneøkonomi - inndekningsforslag SVs budsjett har som mål å spare de viktigste fagområdene kommunen har, nemlig oppvekst og levekår. Vi vil gi Stavanger en tydeligere miljøprofil og øke den sosiale boligbygginga. Det koster og her skal vi vise hvordan vi dekker inn de økte utgiftene: Eiendomsskatt Det viktigste økonomiske grepet SV foretar seg i budsjett er å øke eiendomsskatten både på næringsbygg og private husstander til 4. Dette utgjør en ekstrainntekt på 135 millioner kroner som vi bruker på barn, unge og eldre. For en vanlig bolig (ca. 120 kvm.) utgjør dette en økning på omtrent 50 kr i måneden, med et bunnfradrag på kr. På den måten unngår vi økte egenandeler i barnehage og SFO, dramatiske kutt i skolen, nedlegging av sykehjemsplasser, en mer krevende arbeidshverdag for kommunens ansatte og lavere kvalitet på de offentlige tjenestene. Øvrig inndekning SV ønsker heller ikke å bygge et Folkebad i Jåttåvågen. Her kutter vi 2 millioner kroner i 2015 og 3,4 millioner kroner i Vi vil heller prioritere rehabilitering av eksisterende badeanlegg og å holde prisene i byens svømmebasseng lave. Stavanger Forum er et område hvor næringslivet og da særlig ONS bruker til konferanser. SV mener det ikke er riktig prioritering av kommunens midler og foreslår salg av Stavanger Forum. Dette vil gi

56 50 millioner kroner i 2015 og 100 millioner kroner i Samtidig gir det reduserte utgifter på 19,6 millioner kroner (tomt/rekkefølgekrav/områdeutvikling/ny energisentral). SV vil øke aksjeutbyttet i Forus Næringspark med 30 millioner kroner i 2015, og 40 millioner kroner årlig i perioden Rådmannen har avsatt 24 millioner kromer til flaskehalsutbedringer. Dette har så langt vært et mislykket prosjekt, og SV omdisponerer disse midlene til å doble kommunens sykkelsatsning og etablere et klimafond. Det er ikke en kommunal oppgave å finansiere Beach Volleyball World Tour Stavanger med 2,5 millioner kroner. For SV er det viktigere å ha råd til at ungene kan leke i sandkassen enn at de voksne kan det, og derfor viderefører vi ikke støtten til dette arrangementet. Tallbudsjett DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER Barnehage 94 Ingen endring foreldrebetaling Styrket barnehagetilbud Barnepark, familiebarnehager og åpne barnehager Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressus, ingen rammereduksjon 98 Tilskudd SBF-ordningen Tosårklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråklige mv 100 Reduserte effektiviseringskrav Psykisk helsestilling, ingen avvikling Reduserte effektiviseringskrav Sum barnehage Skole 106 Lenden skole, leie SFO, ikke økte priser Den kulturelle skolesekken, ingen reduksjon Ingen rammereduksjon, skole Ingen redusert reserve - spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning 115 Kurs, kompetanseutvikling Kommunalt foreldreutvalg Lenden, ingen rammreduksjon Reduserte effektiviseringskrav, skole Johannes læringssenter, rammereduksjon Reduserte effektiviseringskrav, Johannes læringssenter 131 PPT, ingen rammreduksjon Reduserte effektiviseringskrav, PPT Legetjeneste, ingen reduksjon Reduserte effektiviseringskrav, helsestasjon og skolehelsetjeneste Sum skole

57 Barn og unge 83 SLT Reduserte effektiviseringskrav, SLT Kulturskoletimen i SFO/skole, ingen avvikling Ingen kontingentøkning kulturskolen Ingen rammreduksjon, kulturskolen Reduserte effektiviseringskrav, Kulturskolen Utseksjonen, ingen reduksjon Fritidsklubb/bydelshus, ingen reduksjon Reduserte effektiviseringskrav, Ungdom og fritid Ingen rammreduksjon, barnevern Redusert effektiviseringskrav, barnevern Fattigdomstiltak rettet mot barn og unge Redusert bemanning og effektiviseringskrav Sum barn og unge Levekår Ingen redusert bemanning og reduserte effektiviseringskrav, helse- og sosialkontor 150 Ingen redusert bemanning, NAV-kontorene Reduserte effektiviseringskrav, NAV-kontorene Ingen rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester Prosjekt "miljøterapeut rus" Reduserte effektiviseringskrav, hjemmebaserte tjenester Trygghetsavd. Vålandstunet sykehjem (?) Mosheim sykehjem, ingen avvikling før Vålandstunet sykehjem, ingen avvikling før Reduserte effektiviseringskrav, alders- og sykehjem Ingen reduserte ressurser i botiltak Reduserte effektiviseringskrav, rehbiliteringsseksjonen Ikke redusere antall plasser i avlastningsboligene Reduserte effektiviseringskrav, dagsenter og avlastningsseksjonen Ikke redusere aktiviteten fysio-/ergoterapitjeneste Reduserte effektiviseringskrav, fysio- og ergoterapitjenesten Ikke redusere aktiviteten, arbeidstreningsseksjonen Reduserte effektiviseringskrav, Stavanger legevakt Ingen reduksjon tilskudd SMSO Økt tilskudd Albertine Økt tilskudd LLH Sum levekår

58 Kultur og byutvikling 196 Ingen reduksjon tilskudd til kulturformål Reduserte effektiviseringskrav, kultur Reduserte effektiviseringskrav, planavdelinger Reduserte leieinntekter ONS 2016 og Billettpriser i svømmehallene, halvert økning Økt tilskudd Folken Sum kultur og byutvikling Bymiljø og utbygging 51 Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter Reduserte effektiviseringskrav stab BMU Reduserte effektiviseringskrav stab miljø Reduserte effektiviseringskrav utbygging Beach Volleyball WT Stavanger Redusert forbruk på andre driftsutgifter Renhold garderober, materiellkjøp mv, ingen reduksjon Anleggstilskudd ingen reduksjon Driftstilskudd idrettslag, ingen reduksjon Redusert effektiviseringskrav idrett Redusert effektiviseringskrav Stavanger eiendom Redusert tilskudd Gladmatfestivalen Sum bymiljø og utbygging Felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen) Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen) Eiendomsskatt (4 ) Folkevalgte, tilskudd og honorarer reduseres Greater Stavanger- avvikling Kirkelig fellesråd Tros- og livssynssamfunn Disposisjonsfond (bruk = minus, avsetning = plusstall) Overføring fra drift til investering (legges inn av bruker) Sum felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) SUM DRIFTSBALANSE: skal være lik

59 12 INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER Diverse bygg og anlegg Boliger til flyktninger og vanskeligstilte - bygg og kjøp Sum Diverse bygg og anlegg Park-/ idrettsbygg 69 Folkebad Stavanger svømmehall, rehabilitering Sum Park-/ idrettsbygg Utbyggingsområder Stavanger Forum - ny utstillingshall, inkl tomt/rekkefølgekrav Stavanger Forum -områdeutv., inkl. grunnerverv Stavanger Forum - ny energisentral Sum Utbyggingsområder Park og vei 106 Flaskehalsutbedring Sykkelveinett osv Klimafond Sum Park og vei Sum endringer i investeringer Finansiering av investeringer Salg av investeringer - endringer: Salg utstillingshall Forum Aksjeutbytte Forus næringspark Fond (Bruk = minus, avsetning = pluss-tall) Låneopptak endring (Økn.=minus, redusert = pluss) Overføring fra drift (beregnes av modellen) Sum finansiering av investeringer Budsjettbalanse skal være lik

60 Truls Drageseth Dydland (Rødt) fremmet følgende alternative forslag: FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN «I Rødts forslag til handlings- og økonomiplan for prøver vi å imøtekomme noen av de utfordringene en stram kommuneøkonomi pålegger oss. Handlingsrommet for å fremme partiets viktigste saker er smalt, og langt fra alle sakene Rødt kjemper for belyses i dette dokumentet. Situasjonen i kommuneøkonomien foran perioden er skremmende trang. Rådmannen foreslår i sitt budsjett brutale kutt i skole, barnehage og på levekårsområdet. Rødt har jobbet for å dekke inn så mange av disse kuttene som mulig, men har hatt problemer med å dekke inn flertallspartiene kutt i skole, barnehage og levekår de foregående årene. Rødt ønsker å gjennomføre en politikk for byen som både tar hensyn til de oppgavene kommunen er pålagt ved lov og som ivaretar innbyggernes øvrige livskvalitet. Det innebærer å prioritere kommunens kjerneoppgaver mest, redusere egenbetalinger, innføring av et prosjekt med 6- timersdagen, fortsatt satsing på kultur og solide rammevilkår for byens skoler og barnehager. I rådmannens budsjettforslag legges det opp til en ytterligere økning i kontingenter for blant annet SFO og Kulturskolen. I tillegg følger kutt i tekniske hjemmetjenester, hjemmebaserte tjenester, barnehage og effektiviseringskrav til det absurde. Effektiviseringskravene er dårlig skjulte kutt på de forskjellige rammene, og Rødt har forsøkt å nulle ut så mange som mulig av dem. Rødt ønsker New Public Management avviklet som rettesnor for kommunedriften og ønsker oppgavene tilbakeført til kommunen. Merutgiftene med bestilling, internfakturering mm, fratar de ansatte innflytelsen over sin egen arbeidssituasjon. DRIFT Bymiljø og utbygging Stavanger ønsker å framstå som en grønn og framtidsrettet by. For å oppnå denne visjonen, setter Rødt av mer penger til klimatiltak, og mer penger til vedlikehold av kommunale bygg. Rødt finner det store vedlikeholdsetterslepet på to milliarder for kommunale bygg bekymringsfullt, særlig med tanke på at 89 % av vedlikeholdet som planlegges ikke en gang vil være nok til å opprettholde verdien på eksisterende bygg. Vi mener at kommunen på dette området risikerer å spare seg til fant, og setter derfor av 20 millioner hvert år til vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg. Dette betyr at det foreslåtte kuttet for 2015 blir redusert, mens det blir en reell økning de neste årene. Vi er klar over at dette er lite sett i lys av det totale behovet, og vi øke dette ytterligere så fort den økonomiske situasjonen tillater det. Vi er også bekymret for vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier, uteanlegg og friområder, og fjerner derfor det foreslåtte kuttet på 4,25 millioner på denne posten. Stavanger har allerede for få grøntområder, og vi bør ta vare på de vi har. Tilgang til grøntområder er viktig for trivsel i hverdagen, det inspirerer til fysisk aktivitet og gir velvære. Vi mener også at det i lys av de siste års ekstremvær ikke er ønskelig å kute ned på rensing av sluk og rydding av gater, og fjerner kuttet på to millioner på denne posten. Vi mener det er billigere å forebygge enn å reparere. Vi foreslår å fjerne det foreslåtte kuttet i driftstilskudd til idrettslag, samtidig som vi foreslår å oppheve vedtaket formannskapet gjorde om å gi tilskudd 2,5 millioner i tilskudd til Beach volleyball World Tour i 2015 og Vi vil heller prioritere breddeidretten enn eliteidretten, og mener at vi i et folkehelseperspektiv får mer ut av å opprettholde aktiviteten i idrettslagene enn å ha noen dagers prestisjearrangement i Vågen hvert år. Vi fjerner også den foreslåtte økningen i

61 billettpriser til svømmehaller. Svømming er en treningsform som så godt som alle kan benytte seg av, uavhengig av alder, fysisk form og eventuelle funksjonsnedsettelser. Det å øke billettprisene gjør at vi gjør tilbudet mindre attraktivt og mindre tilgjengelig. Klima Vi er bekymret for at Stavanger fortsatt er langt unna å nå sine klimamål. Vi mener vi ikke har råd til å utsette klimatiltak, og at de planlagte kuttene i klimagassutslipp på 20 % innen 2020 bør være et minimumsmål, ikke et maksimumsmål. For å oppnå dette må den foreslåtte sykkelsatsingen videreføres, og rushtidsavgift bør brukes som et virkemiddel for å redusere bilbruk og finansiere kollektivsatsing. Imidlertid må dette også ses i sammenheng med god byplanlegging. For at familier skal bruke bil må barnehager og tjenester man bruker daglig ligge innen gangavstand fra hjemmet. Vi mener en prøveordning med sekstimersdag også kan ha gunstig effekt for miljøet. Med mer fritid har man tid til å bruke sykkel, gå til fots eller bruke buss i stedet for bil. Kirken Rødt er imot statskirkeordningen og mener det ikke er det offentliges oppgave å promotere en bestemt religion. Den norske kirkes medlemstall går stadig nedover og det er færre og færre i befolkningen som identifiserer seg som kristne. Samtidig løsner staten båndene til statskirken. Stavanger kommune vedtok i 2013 en strategi for likestilling, hvor tro og livssyn var viet et eget kapittel. Her heter det at «Stavanger kommune skal som samfunnsutvikler støtte opp om tros- og livssynsfriheten». Dersom alle skal ha lik rett til å praktisere sin egen tro, eller være ikke-troende, må kirkens monopol svekkes. Da må vi også kunne stille spørsmål ved om ikke offentlig støtte som favoriserer et bestemt tro skal reduseres. I en tid hvor alle lovpålagte tjenester opplever generelle innsparinger mener vi også at det er urimelig at kirken skånes for kutt. Vi foreslår derfor, som i fjor, å redusere driftstilskuddet til kirken med 10 millioner. Et tilbud stadig færre ønsker å benytte seg av, bør kunne reduseres. 6-timersdag Rødt har tidligere fremmet forslag om 6-timersdag i hjemmebaserte tjenester. Rødt mener at tiden for lokale forsøk er overmoden og at det er på tide å iverksette forsøk med denne ordningen i Stavanger. Vi mener at en sekstimersdag kan løse mange utfordringer. Mange kvinner jobber allerede sekstimersdag, men betaler for det av sin egen lomme, gjennom å «frivillig» gå ned i redusert stilling. Kvinner tar fortsatt en større del av husarbeidet enn menn, og har samlet sett en større arbeidsbelastning og mindre fritid. Gjennom redusert arbeidstid vil man få mer tid til familie, til fritidsaktiviteter, til å delta i organisasjonslivet, til trening og til hvile. Det blir enklere å bruke andre transportmidler enn bil når man har mer tid til rådighet. Det blir lettere for småbarnsfamilier å få hverdagen til å gå opp med sekstimersdag, og det blir enklere å få vaktordninger til å gå opp. Dette er ikke bare spekulasjoner de positive effektene er dokumentert gjennom forsøksordninger i andre kommuner. 6-timersdag er bra for miljøet, for folkehelsa, for likestilling og for demokratiet. Dette vil også bidra til å nå målet i Strategi for likestilling og mangfold om at 80 % av alle ansatte skal ha en fast stiling på 80 % eller mer. Rødt setter av 1 million kroner årlig i perioden for igangsettelse av prosjektet. Likelønn Rødt setter av penger til en lokal likelønnspott i 2016 og Vi mener likelønn er for viktig til å vente på at de store lønnsforskjellene skal jevne seg ut av seg selv. Vi har ventet altfor lenge allerede! Allerede i 1951 sluttet Norge seg til ILOs konvensjon om lik lønn for kvinnelige og

62 mannlige arbeidere for arbeid av lik verdi. Allikevel er kvinners lønn bare 85 % av menns lønn på landsbasis. For Rogaland er tallene verre. Når sykepleierne streiker, går det kun dager før det blir tvungen lønnsnemd. Når lærere streiker, er alle bekymret for framtida til elevene som ikke får tatt eksamen. Dette viser at såkalte kvinneyrker er av stor verdi for samfunnet. Selv om vi mener at også staten må gå inn med en større sum for å løfte lønna for kvinneyrkene, ønsker Rødt at Stavanger kommune skal gå foran med et godt eksempel og bidra til å redusere lokale lønnsforskjeller. Likelønn handler om sosial rettferdighet og om lik verdsetting av kvinner og menns arbeid. Vi har ikke råd til å la være! Folkevalgte Rødt mener prinsipielt at ledelse i alle fora, inklusive næringslivet, tjener langt over det som gjenspeiler det generelle lønnsnivået i befolkningen. Lønn for ledelse og ytelser til folkevalgt i Stavanger kommune er veldig gode, samtidig står kommunale oppgaver i kø, og vi ønsker derfor å redusere posten med 21,5 millioner årlig i perioden. Skole Rådmannen foreslår igjen å kutte i skolens generelle rammer. Rødt dekker inn rådmannens kutt i generelle rammer på 248 millioner i løpet av perioden, likeså for kuttene rådmannen har foreslått hos PPT, Lenden og SFO. Rødt er bekymret over de store kuttene som har blitt vedtatt tidligere år, og legger derfor inn økte rammer til Johannes læringssenter, i tillegg til å demme opp for de økte egenbetalingen i SFO som har blitt vedtatt de senere årene. Det innføres et prosjekt mot seksuell trakassering i skolen, vaktmestertjenesten utvider sitt prøveprosjekt til flere skoler og det gjøres et forsøk med leksefri skole på en barneskole. Kultur Sølvberget KF Rødt mener at kommunenes basistilbud må følges opp og styrkes. Biblioteket i sentrum, og Madla filial må styrkes og videreutvikles, og på sikt må det opprettes flere biblioteksfilialer i byen. Sølvberget galleri ble i 2011 nedlagt i den formen vi har kjent det, som et gratis galleri-tilbud i sentrum. Dette tilbudet må gjenopprettes. Sølvberget er også en viktig institusjon for menneskerettighets- og ytringsfrihetsspørsmål, dette arbeidet, samt videre satsing på litteraturformidling, Kapittelfestivalen og litteraturhusprosjektet må sikres en god og forutsigbar økonomi. Rødt styrker Sølvbergets driftsbudsjett med 1,35 millioner kroner, Rødt vil arbeide for å fortsette å øke Sølvbergets driftsbudsjett ut over budsjettperioden. Frie midler kultur Kulturstyrets disposisjonsfond reduseres ikke. Rødt merker seg at tilgjengelige frie midler på kulturområdet har blitt kuttet årlig de siste budsjettperioden, og øker derfor midlene med ytterligere 1 million kroner. Integreringsarbeid, opprettholdelse av tilbud Vedtaket om avvikling av kommunenes støtte til Internasjonalt Hus, og formannskapets vedtak om rekommunalisering av basistilbudet derfra må følges opp økonomisk. Derfor har Rødt satt av 1,5 millioner kroner årlig i budsjettperioden.

63 Kulturskolen Det er Rødts mål å innføre gratisprinsippet også for Kulturskolen, dette vil koste anslagsvis 11 millioner kroner årlig. Rødt har ikke funnet rom til dette budsjettet for denne perioden, men vil starte økningen av tilskuddene til Kulturskolen, og på sikt gjøre kulturskolen gratis. Rødt øker ikke kontingenten i Kulturskolen perioden, og gjør ingen reduksjon i Kulturskolens rammer. Kulturskoletimen i SFO er et tiltak som må videreføres på kommunalt nivå også etter at Stortinget har avsluttet sin støtte. LINJ E POST DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER Endringer per tjenesteområde: Barnehage 94 Økt foreldrebetaling barnehage Barnepark, familiebg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenass.ress mv, rammereduksjon Tilskudd til SBF-ordningen, bhg, reduksjon Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråklige mv, reduksjon Effektiviseringskrav barnehage Sum barnehage Skole 110 Skolefritidsordning, øke prisene DKS redusert aktivitet og busspenger Rammereduksjon skole

64 114 Redusert reserve - spes.undervisning og minoritetsspråklig undervisning Kurs, kompetanse, reisestipend mv KFU reduksjon i tilskudd Lenden, rammereduksjon Rammereduksjon Johannes læringssenter PPT, rammereduksjon EGEN Prosjekt mot seksuell trakassering EGEN Redusert honorar driftsstyre EGEN Prosjekt leksefri skole EGEN Ingen økt egenbetaling SFO tidligere år EGEN Økte rammer Johannes Læringssenter EGEN Vaktmestertjenesten Sum skole Barn og unge 83 SLT-reduksjon Uteseksjonen, redusert drift Fritidsklubb/bydelshus redusert drift Rammereduksjon barnevern (stab) EMBO redusert bemanning EGEN Tilbakeføring bemanning i Ungdom & Fritid EGEN Økt andel lærlinger Sum barn og unge

65 Levekår 87 Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon Legetjeneste, reduksjon Helse- og sosialkontor, redusert bemanning og effektiviseringskrav NAV-kontorene, redusere bemanningen Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester Effektiviseringskrav - hjemmebaserte tjenester Prosjekt «miljøterapeut rus», avvikling av kommunal finansiering Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling Mosheim sykehjem, avvikling Vålandstunet sykehjem, avvikling Effektiviseringskrav alders- og sykehjem Redusere ressurser i botiltak LAR Helse Stvg ansvar for medisinutlevering, helsestasjon Avvikle ferieturer for funksjonshemmede Redusere antall plasser i avlastningsboligene Effektiviseringskrav rehabiliteringsseksjonen Fysio- og terapitjenesten redusert aktivitet Arbeidstreningsseksjonen redusere aktivitet Sykehjemslegevakt, reduksjon

66 EGEN Sekstimersdagen EGEN Øke rammer sykehjem EGEN Økte rammer krisesenteret EGEN Redusert egenbetaling tekniske hjemmetjenester EGEN Redusert egenbetaling hjemmebaserte tjenester EGEN Økte rammer helse og sosialkontor Sum levekår Kultur og byutvikling 127 Kulturskolen i SFO/skole, avvikling Kontigentøkning Rammereduksjon kulturskolen Redusere tilskudd til kulturformål Effektiviseringskrav kultur EGEN Økte rammer Sølvberget KF EGEN Opprettholdelse av tilbud integreringsarbeid EGEN Frie midler til kulturformål Sum kultur og byutvikling Bymiljø og utbygging 214 Rammereduksjon park og vei Vedlikehold gater og veie, økt rensing av gatesluk, reduksjon Drift og vedlikehold av sentrum, reduksjon

67 217 Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommertrening mv Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon EGEN Vedlikehold av kommunale bygg EGEN Klimatiltak EGEN Buss Austre Åmøy EGEN Beach Volleyball World Tour EGEN Redusert billettpris svømmehall Sum bymiljø og utbygging LOPI 9 Gateprest, reduksjon Stavanger døvesenter LLH Rogaland KIA - Kristent interkulturelt arbeid Stimuleringsmidler barne- /ungdomsorganisasjoner Stavanger symfoniorkester Petrad Studentersamfunnet Folken Kirkelig dialogsenter 380 Sum rådmann, stab, støttefunksjoner Felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag)

68 Endringer i sentrale inntekter og utgifter: 28 Greater Stavanger EGEN Økt eiendomsskatt EGEN Salg Stavanger Forum EGEN Økte leieinntekter ONS EGEN Tilskudd og honorar for folkevalgte EGEN Kirkelig Fellesråd EGEN EGEN Likelønnspott EGEN Aksjeutbytte, Forus Næringspark Disposisjonsfond (bruk = minus, avsetning = pluss-tall) Sum felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) SUM DRIFTSBALANSE: skal være lik INNDEKNING Rødt budsjetterer innenfor skatteanslagene gitt av rådmannen, selv om disse er knappe. Kampen om penger til kommunal sektor må fortsatt stå sentralt. De neste årenes budsjettsituasjon i Stavanger vil bli kritisk dersom regjeringen ikke følger opp med midler. Rødt ønsker å oppfordre bystyret til å støtte opp om kommuneopprøret i Norge. Rødt forslår å øke eiendomsskatten i Stavanger til 4pp, dette gir en merinntekt på 135 millioner første året, og 150 millioner kroner de følgende årene. Det er viktig for Rødt å understreke at vi er skeptiske til eiendomsskatt, men at vi ikke ser noen andre muligheter dersom man skal opprettholde et forsvarlig tilbud til kommunens innbyggere.

69 Salg Stavanger Forum Stavanger Forum er et næringsbygd bygget og betalt av kommunen i gave til den rikeste næringen i landet, oljenæringen. Rødt mener at oljebransjen likegreit kan bygge og drifte sine egne bygg, og vil derfor be rådmannen om en sak hvor salg av Stavanger Forum forberedes. INVESTERING Nye Tou Rødt støtter visjonen for Nye Tou, og ønsker at denne skal bli gjennomført. Etter å ha brukt enormt mye penger i vest, er det nå på tide å bygge ut Stavanger Øst. Visjonen for Nye Tou er en svært viktig del av videreutviklingen av Stavanger sentrum. Vi frykter at en Tou-visjon på sparebluss vil gjøre mer skade enn nytte for kulturlivet. I kommuneplan for omtales Tou-visjonen som noe som har potensiale til å bli et regionalt og nasjonalt senter for kunst og kultur. Rødt syns det er synd at flertallet av byens politikere nå nøyer seg med en redusert visjon, som skal ta markedsleie av kunstnerne og hvor lokalene bare vil dekke en brøkdel av behovet for øvingslokaler og atelierer. Vi frykter at den reduserte visjonen vil gjøre Tou til et senter for allerede etablerte kunstnere, i stedet for å bli en dynamo for å løfte fram nye talenter og satsinger. Vi setter derfor av penger i vårt budsjett til å gjennomføre visjonen slik den opprinnelig var skissert. Nye Tou er viktig ikke bare for musikklivet, for bandene, for bildende kunstnere, men også for kafeer og restauranter og for utviklingen av Stavanger sentrum som helhet. Linje Post INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER Diverse bygg og anlegg 1 Nye Tou Prestebolig Hafrsfjord Eldre boliger, rehabilitering Sum Diverse bygg og anlegg Park-/ idrettsbygg 69 Stopp prosjektering av Folkebadet EGEN IL Brodd Sum Park-/ idrettsbygg Utbyggingsområder

70 77 Stavanger Forum - ny utstillingshall, inkl. tomt/rekkefølgekrav Sum Utbyggingsområder Kirkelig Fellesråd Bekkefaret kirke, rehabilitering Sum Kirkelig Fellesråd Sum endringer i investeringer Finansiering av investeringer Fond (Bruk = minus, avsetning = plusstall) Låneopptak endring (Økn.=minus, redusert = pluss) Overføring fra drift (beregnes av modellen) Sum finansiering av investeringer Budsjettbalanse skal være lik INNDEKNING Kirke I lys av at boplikten for prester er fjernet foreslår vi å kutte den foreslåtte bevilgningen til kjøp av prestebolig for Hafrsfjord menighet. Videre foreslår vi å kutte den foreslåtte bevilgningen til rehabilitering av Bekkefaret kirke. Vi mener det er urimelig at kommunen påføres utgifter til bygging og vedlikehold av bygg som kun et trossamfunn benytter. I påvente at et endelig skille mellom kike og stat ønsker vi å redusere bruk av penger på kirken, og ser fram til den dagen de selv betaler for vedlikehold av sine ene bygg, på lik linje med andre trossamfunn. Lån Vi ser oss nødt til å bruke av disposisjonsfondet noen år, men alt i alt betaler vi ned 5 millioner mer på lånet. Det er et lavt beløp, men stort mer var vanskelig når kommunen befinner seg i en så trang økonomisk situasjon».

71 Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende alternative forslag: «UTFORDRINGEN: Stavanger har etter en broget historie endt opp som oljebyen i Norge. Dette har gitt oss noen tiår med store inntekter, mange utfordringer og et spesielt ansvar. Det er de avgjørelser dagens bystyrepolitikere fatter som vil avgjøre hvordan ettertiden vil se på denne epoken. Tapping og brenning av fossilt karbon har brakt oss inn i en alvorlig klimakrise. Innholdet av CO2 i atmosfæren har aldri økt så mye på så kort tid, vi vet nå med temmelig stor sikkerhet at dette bidrar til klimaendringer som kan gjøre store områder på jordkloden ubeboelig i løpet av vårt eget århundre. Miljøpartiet De Grønne mener at Norge må gjennomføre de reduksjonene i CO2 utslipp som FN påpeker at er nødvendig. (40% før 2020) Vi må videre ha et tilnærmet karbonfritt samfunn allerede i Dette for å kunne klare 2 graders målet, som de fleste politiske partiene i Norge mener må holdes. Vi ønsker en omstilling fra en økonomi basert på salg av olje og gass, til bærekraftige næringer med varige arbeidsplasser basert på fornybar energi. Dette innebærer å stanse leteaktiviteten på norsk sokkel. FN, Verdensbanken og Det Internasjonale Energibyrået har alle påpekt at verden allerede har funnet langt mer fossil energi enn det det er forsvarlig å utvinne. Grafikk fra Helge Drange, Bjerknessenteret Vi må håpe på og vi må forvente at verdens politiske ledere klarer å komme fram til en enighet om bindende klimaavtaler. Den dagen det skjer vil Stavanger oppleve en kraftig endret økonomisk situasjon, med reduserte skatteinntekter. (jfr innlegg om «karbonboblen», Stavanger Bystyre, sak 76/14, ) Men utviklingen nå i høst med lav oljepris og sterkt fallende aksjekurser i oljeselskapene kan tyde på at karbonboblen også kan bli utløst av de normale markedsmekanismene.

Klare prioriteringer. Budsjettforslag 2015. uavhengige

Klare prioriteringer. Budsjettforslag 2015. uavhengige Klare prioriteringer Budsjettforslag 2015 uavhengige Bystyret styrker kommunens tjenester for byens unge og eldre, og investerer for fremtiden. Etter mange år med sterk vekst opplevde Stavanger i 2014

Detaljer

Arkivsak: 14/6256 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - ÅRSBUDSJETT 2015

Arkivsak: 14/6256 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - ÅRSBUDSJETT 2015 STAVANGER KOMMUNE Saksprotokoll Økonomiavdelingen Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 04005. Faks: 51507046 E-post: postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BYSTYRETS TEKSTVEDTAK HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANEN 2015-2018 - OPPFØLGING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BYSTYRETS TEKSTVEDTAK HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANEN 2015-2018 - OPPFØLGING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KHO-15/483-1 2299/15 12.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 24.02.2015 Stavanger

Detaljer

Politikk og administrasjon i stavanger

Politikk og administrasjon i stavanger Folkevalgtdager 2015 Politikk og administrasjon i stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel, 22.10.15 Samspillet politikk - administrasjon i en formannskapsmodell Sølvberget KF Stavanger Parkeringsselskap

Detaljer

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: kl. 16.00 22.00 Møtenr.: 3/15 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H)

Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: kl. 16.00 22.00 Møtenr.: 3/15 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 21.05.2013 Created By: Ove Rødstøl on 16.05.2013 at 13:12 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2013 Møtetid:

Detaljer

Oppfølging av tekstvedtak fra HØP 2014-2017 og HØP 2015-2018

Oppfølging av tekstvedtak fra HØP 2014-2017 og HØP 2015-2018 Oppfølging av tekstvedtak fra HØP 2014-2017 og HØP 2015-2018 For fem av tekstvedtakene fra Handlings- og økonomiplan for 2014-2017 (bystyresak 126/13), ble ikke oppfølgingen avsluttet i 2014. Først følger

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.)

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.) Til medlemmer og varamedlemmer i Formannskapet som klagenemnd (Unnt. off.) og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 Telefon: 51507131. Faks:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1856 033 12926/11 25.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 21.03.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1856 033 12926/11 25.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 21.03.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/447 033 3959/12 19.01.2012 Med forbehold om godkjenning i møte 12.03.2012. Møteprotokoll.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/447 033 3959/12 19.01.2012 Med forbehold om godkjenning i møte 12.03.2012. Møteprotokoll. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018 AHS/CB 26.11.14

Alternativt forslag til Budsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018 AHS/CB 26.11.14 Alternativt forslag til Budsjett 2015 og Handlings- og økonomiplan 2015-2018 AHS/CB 26.11.14 Innhold Innledning... 3 1. Kommunens administrasjon... 6 1.1 Rådmannens stab og Administrasjonen... 6 2. Politisk

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtested: Bystyresalen Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 2/14 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H)

Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtested: Bystyresalen Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 2/14 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-15/442-4 5780/15 26.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NPE-10/2813 033 16954/10 16.03.2010. Møteprotokoll. Årsmøte for Frivillighetssentralen, Storhaug

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NPE-10/2813 033 16954/10 16.03.2010. Møteprotokoll. Årsmøte for Frivillighetssentralen, Storhaug Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE

GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RST-15/7341-1 43991/15 28.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger bystyre / 11.05.2015 GODKJENNING

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Dette har partiene gått til valg på. Nå skal Utdanningsforbundet jobbe for at løftene blir omsatt til praktisk politikk. Vil ditt parti gå inn for at Trondheim kommune

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Vekst & velferd Svelvik Arbeiderparti Vekst gir velferd! Et godt kommunalt tjenestetilbud koster penger. Pengene kommer fra statlige rammetilskudd, skatt fra innbyggerne og statlige

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Politiske satsingsområder for Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Foto: Haagen Tangen Eriksen, Stavanger2008 / SCANPIX HANDOUT

Politiske satsingsområder for Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Foto: Haagen Tangen Eriksen, Stavanger2008 / SCANPIX HANDOUT Politiske satsingsområder for Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet Foto: Haagen Tangen Eriksen, Stavanger2008 / SCANPIX HANDOUT Vi som står bak dette programmet: Høyre, Venstre, Kristelig

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden. Behandling i Kommunestyre - 21.06.2017: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Hvilken velferd leverer kommunene?

Hvilken velferd leverer kommunene? Hvilken velferd leverer kommunene? 1 Hvilken velferd leverer kommunene? Innbyggerne i norske kommuner mottar et bredt og mangfoldig tjenestetilbud. Kommunene sørger for en grunnpakke av tjenester til innbyggerne.

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Møterom A Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

SVs alternative budsjett 2011

SVs alternative budsjett 2011 SVs alternative budsjett 2011 Fellesskapsløsninger for fremtiden Generelt: SV vil styrke fellesskapet og folkestyret på bekostning av markedskreftene. I dette forslaget til økonomiplan og budsjett setter

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i gjennom å satse på systematisk

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

Utfordringsbildet Bærum 2035

Utfordringsbildet Bærum 2035 Utfordringsbildet Bærum 2035 økonomi befolkningsvekst milliardinvesteringer fremtidens jobber klima teknologi Bærekraftig velferd 2018-2035 Tre hovedgrep Forebygging og tidlig innsats Mestring og

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE 2012-2015 ----------------------- ----------------------- Kjellaug Nakkim Moss Høyre Erlend Wiborg Moss FrP ----------------------- ----------------------- Sindre

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2010:7, MANGFOLD OG MESTRING

HØRINGSUTTALELSE NOU 2010:7, MANGFOLD OG MESTRING Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oppvekst og levekår Oppvekst Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune revidert administrativt 7. september 2017

Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune revidert administrativt 7. september 2017 Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015 2018 revidert administrativt 7. september 2017 Utfordring 1: Psykisk helse Stor andel av innbyggere med psykiske symptomer og lidelser Lav grad foreldreinvolvering

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE

BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE BUDSJETT FOR 2018 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2018 2021 Gjøvik kommunestyre PRIORITERINGER OG VEIVALG FOR PERIODEN 2018 2021 Samarbeidspartienes 3. økonomiplan, 10. november 2017 1 INNLEDNING Våre budsjettforslag

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Alta helsesenter Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Torfinn

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan

Budsjett 2010 Økonomiplan -2013 1 Byrådsavdeling for barnehage og skole -2013 Visjon: Byrådet ønsker å skape Norges beste by for barn og unge. Hverdagen skal preges av engasjement i skolen, omsorg i barnehagen, kompetanse i læreren

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 18:00 19:35. Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10

Møtedato: Møtetid: 18:00 19:35. Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 25.11.2010 Møtetid: 18:00 19:35 Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Skriftlig

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMN-15/100-7 40791/15 17.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Madla bydelsutvalg / 28.04.2015 GODKJENNING

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap

Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014 Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017 Møte med politikerne 25. november 2014 Forfattere: FAU lederne ved skolene i Elverum Dato: 18. november 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med

Detaljer

SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG

SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG Vedlegg til SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG 2015 Krav nr. 16 fra fagbevegelsen: Tema: Oppvekst - skole Vil ditt parti gå inn for at

Detaljer

Kragerø kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KRAGERØ FORMANNSKAP Møtested: Kragerø Rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16.

Kragerø kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KRAGERØ FORMANNSKAP Møtested: Kragerø Rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16. Kragerø kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KRAGERØ FORMANNSKAP Møtested: Kragerø Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.10.05 Tid: 16.00 Ved eventuelt forfall bes De melde fra snarest til tlf. 91 67 80 59

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 13.03.2017 17/7556 17/60361 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 19.05.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 19.05. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMNL-15/49-9 54627/15 27.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 16.06.2015 GODKJENNING

Detaljer