GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RST-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger bystyre / GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra bystyrets møte godkjennes. 1

2 GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE Bakgrunn for saken Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE JOURNALNR. DATO RST-15/ / Med forbehold om godkjenning i bystyrets møte Møteprotokoll Stavanger bystyre Møtested: Bystyresalen Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 4/15 Møteleder: Bjørg Tysdal Moe (KrF) Til stede på møtet Medlemmer: H: Karina Helgesen Aase, Lillian K. Michaelsen, Egil Olsen, Eli N. Aga, John Peter Hernes, Kristen Høyer Mathiassen, Erlend Jordal, Kåre Reiten, Odd Jo Forsell, Inge Anda, Kjell Erik Grøsfjeld (inhabil i sak 64/15), Helge Gabielsen, Sissel Knutsen Hegdal, Suzanne Nedrum, Tone Brandtzæg, Sigurd Vik, Ellen Marie Nordtveit, Anne-Kathrine Bergh, Saad Farooq Shehzad, Per Olav Hanssen, Summer Ejaz Ap: Gulale Samiei, Arnt-Heikki Steinbakk, Lars Anders Myhre, Sahfana Mubarak Ali, Ayan Abdidahir M. Jama, Terje Rønnevik, Abdirrashid Abdi Hassan, Olav T. Laake, Margrethe Beate Rosbach, Fahria Bashir Nur FrP: Sissel Stenberg, Atle Simonsen, Leif Arne Moi Nilsen, Kari Raustein, Christian Nicolay August Håvik Wedler, Turid Haaland Wiersholm, Mats Danielsen (inhabil i sak 62/15) V: Sofie Aurora Braut Bache, Per Inge Torkelsen 2

3 KrF: Per-Endre Bjørnevik, Marie Ljones Brekke, SV: Eirik Faret Sakariassen, Eilef Andreas Meland Pp: Karl W. Sandvig Sp: Bjarne Kvadsheim MDG: Torfinn Ingeborgrud De uavhengige representantene: Hilde Karlsen, Anne Torill Stensberg Lura, Ståle Johan Knutsen, Marcela Molina (inhabil i sak 65/15) Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Christine Sagen Helgø (H), Cecilie Bjelland (Ap), Sara Nustad Mauland (Rødt), Per A. Thorbjørnsen (V), Iselin Nybø (V), Marit Hølland Paulsen (KrF), Janne Johnsen (H), Helge Solum Larsen (uavh), Kari Nessa Nordtun (Ap), Anja Rønnevik (Ap), Kristine Gramstad (Ap), Anne Rettedal Ekeli (H), Eva Charlotte Berner (FrP), Ole M. Juul Slyngstadli (Ap), Tore B. Kallevig (FrP) Bjørg Ager Hanssen (H), Odd Erik Hansgaard (uavh), Ingeborg Sanner (Rødt), Kjartan Alexander Lunde (V), Kolbein Haakon Lunde (V)(inhabil i sak 65/15), Christen Minos (KrF), Grethe Eriksen (H), Nasir D. K. Iftikar (V), Jone Andersen (uavh), Mohamad Jaman (Ap), Olaug Tveit Pedersen (Ap), Morten L. Asbjørnsen (H) (i sak 64/15), Annamaria Gutirrez (V) (i sak 65/15), Kjell Tjosevik (FrP), Lilleba Lindløv Hill (FrP), Thomas Hillestad (FrP)(i sak 62/15), Geir Magne Grannes (H) (i sak 64/15), Frede Cappelen (Ap), Åse Lill Skår (SV)(i sak 65/15) Rådmann Inger Østensjø Leder Politisk sekretariat Martha Rødde Direktør Per Haarr Direktør Gunn Jorunn Aasland Direktør Leidulf Skjørestad Direktør Olve Molvik Kommunikasjonsdirektør Marianne Jørgensen Sekretær Rigmor Strøm Journalister: 3 Tilhørere: 7 3

4 58/15 15/6445 GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE Ingeborg Sanner (Rødt) tok opp følgende rettelse: Sak 36/15 Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP, KrF, SV, Sp, Rødt og MDG. Møteprotokoll fra bystyrets møte godkjennes, med ovennevnte rettelse. 59/15 11/12573 PLAN 2422P - REGULERINGSPLAN FOR GJERDEVEIEN TASTA BYDEL Privat forslag til reguleringsplan for 2422P med plankart datert OH arkitektur , sist revidert og reguleringsbestemmelser datert Edna Tonning og LeRoy Tonning sivilarkitekter , sist revidert vedtas Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven /15 11/12605 PLAN 2425 OMRÅDEPLAN FOR ATLANTEREN HUNDVÅG BYDEL Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Hensynet til barn og unges oppvekstvillkår og fritidsaktiviteter må utredes og vektlegges i det videre planarbeidet slik at tilbudet styrkes i tråd med befolkningsveksten.» Votering: Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt. Ap s oversendelsesforslag oversendes rådmann. 4

5 Utredningsplikten anses som oppfylt. Forslag til områderegulering for Atlanteren plan 2425, med plankart alternativ B datert Kultur og byutvikling , og reguleringsbestemmelser datert Kultur og byutvikling , sist revidert Kultur og byutvikling vedtas. Dog slik at utnyttelsens for felt FT økes med vel ett prosentpoeng, slik at den reelle utnyttelsen blir lik som i alternativt A. Plankart justeres tilsvarende. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven /15 12/13350 PLAN GANG- OG SYKKELVEG FRA GRANNESVEGEN TIL UNDERGANG VED NESBUVEIEN - HINNA BYDEL Forslag til detaljreguleringsplan 2476 for sykkelvei fv. 382 Grannessletta til fv. 510 Nesbuveien, med plankart datert Statens vegvesen, , og reguleringsbestemmelser datert Statens vegvesen , vedtas. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven /15 13/7870 PLAN 2506P - DETALJREGULERING FOR FELT E6 I PLAN 1731 FOR TASTARUSTÅ - TASTA BYDEL Mats Danielsen (FrP) fratrådte som inhabil. Thomas Hillestad (FrP) inntok hans plass. Privat forslag til reguleringsplan for felt E-6 i plan nr med plankart datert Kraftværk AS, , revidert og reguleringsbestemmelser datert sist revidert vedtas, Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven /15 14/

6 FRIVILLIGHET I STAVANGER - STRATEGIPLAN FOR SAMHANDLING MELLOM FRIVILLIGE OG STAVANGER KOMMUNE Sahfana Mubarak Ali (Ap) tok opp tilleggsforslag fra kommunalstyret for levekår : «Stavanger har store ambisjoner om økt innsats fra frivillige. Frivillighetssentralene er kritiske for å lykke i dette arbeidet samtidig som de ksal fremme nærhet og naboskap. Det etableres frivillighetssentraler i alle bydeler i Stavanger. Utover allerede planlagt sentral i Madla bydel medfører dette også etablering av sentral i Hundvåg, Tasta og Hillevåg bydel. Kostnadene vurderes innarbeidet i neste tertialrapport.» Den uavhengige representanten Ståle Johan Knutsen tok opp oversendelsesforslag fremmet i kommunalstyret for miljø og utbygging : «1. Det må vurderes om det ikke bør være en frivillighetssentral i hver bydel. 2. Erfaring fra de andre frivillighetssentralene må nå foreligge om dette er positivt eller negativt.» Votering: Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt. Ap s tilleggsforslag fikk 16 stemmer (Ap, SV og den uavhengige representanten Marcela Molina). Den uavhengige representanten Ståle Johan Knutsen s oversendelsesforslag oversendes rådmann. 1. Frivillighet i Stavanger strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune vedtas med følgende tillegg til Vedlegg 1, Delmål og strategi på de ulike områder: Frivillighet kan fra 2013 tilbys som valgfag på ungdomsskolen. Dette er et strategisk og godt tiltak for å bevisstgjøre og rekruttere nye generasjoner til frivillig arbeid. Noen ungdomsskoler har kommet i gang med valgfagtilbudet, andre ikke. Vi ønsker at Stavanger kommune etablerer et pilotprosjekt i samarbeid med en ungdomsskole i en eller flere bydeler, for å bidra til å organisere den praktiske delen av faget, som er organisert i to hovedområder: A) Planlegging B) Praktisk arbeid Dette kan for eksempel være frivillig tjeneste innen områdene eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid, organisasjonsliv, politikk eller annet. Kannik skole som pr. dato ikke har etablert dette valgfagtilbudet kan for eksempel være en mulig kandidat. 2. Delmål og strategier på de ulike områdene evalueres årlig. De kommunale rådene trekkes aktivt 6

7 med i evalueringsprossen. 3. Det bes til KKI om en sak hvor det vurderes ledige, kommunale lokaler som så langt mulig stilles til disposisjon for frivillige lag og organisasjoner. En bør få vurdert de økonomiske konsekvensene av dette.» Rådmannen bes tilrettelegge Strategiplanen for integrering av studentmiljøet og tilhørende organisasjoner. 64/15 14/19475 OPPFØLGING UNDERSØKELSE ARBEID MED GRUNNERVERV REVIDERT STRATEGI FOR FRILUFTSLIV I NÆRMILJØET. STRATEGI SKJØTSEL. Kjell Erik Grøsfjeld (H) fratrådte som inhabil. Geir Magne Grannes (H) inntok hans plass. Kjartan Alexander Lunde (V) tok opp endringsforslag på vegne av H, V, KrF, SV, Rødt og de uavhengige representantene Anne T. Stensberg Lura, Hilde Karlsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard, Jone Andersen og Marcela Molina fremmet i formannskapets møte : «Ta inn punkt 4a som foreslått i Formannskapet. Stavanger kommune finner det ikke mulig å utarbeide en naturlig avgrensing for eller faste retningslinjer/prinsipper for å reforhandle eldre, gjennomførte planer og inngåtte avtaler, verken med hensyn på pris eller arealavgrensninger. Kjartan Alexander Lunde (V) tok opp endringsforslag på vegne av H, V, KrF, SV og de uavhengige representantene Anne T. Stensberg Lura, Hilde Karlsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard, Jone Andersen og Marcela Molina fremmet i formannskapets møte : Stryke siste setning i punkt 8 som foreslått i Formannskapet». Christian N. August Wedler (FrP) tok opp tilleggsforslag nytt pkt. 9 fremmet i formannskapets møte : «I henhold til reglementet for KBU paragraf 2 kan KBU opprette komitéer og gi slike komitéer myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komitéens oppdrag. KBU oppretter en egen komite til å behandle alle private reguleringsforslag som fremmes via denne ordningen. Komiteen sammensettes av fem medlemmer. Tre fra posisjonen og to fra opposisjonen. Mindre endringer som fremmes og som kan vedtas uten bystyrebehandling kan endelig vedtas av komiteen, andre endringer sendes bystyret for endelig vedtak med innstilling fra komiteen. Komiteen skal ha en aktiv rolle og bli løpende orientert om saker som kommer inn.» Christen Minos (KrF) fremmet følgende oversendelsesforslag: 7

8 «Til pkt. 3. Kommunen skal kun anvende primærhensyn for avståelse av grunn eller rettigheter til friluftsliv, og sekundærhensyn skal søkes unngått (eks. at friområde kan ha overvannshåndtering for å møte mulig økende nedbørsmengde og intensitet i fremtiden)». Votering: Gjeldende innstilling fikk 24 stemmer (Ap, FrP, Pp og SP). Endringsforslag pkt.4a på vegne av H, V, KrF, SV, Rødt og de uavhengige representantene Anne T. Stensberg Lura, Hilde Karlsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard, Jone Andersen og Marcela Molina ble vedtatt med 43 stemmer (H, V, KrF, SV, Rødt, MDG og de uavhengige representantene Anne T. Stensberg Lura, Hilde Karlsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard, Jone Andersen og Marcela Molina. Endringsforslag pkt. 8 på vegne av H, V, KrF, SV og de uavhengige representantene Anne T. Stensberg Lura, Hilde Karlsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard, Jone Andersen og Marcela Molina ble vedtatt med 42 stemmer (H, V, KrF, SV og de uavhengige representantene Anne T. Stensberg Lura, Hilde Karlsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard, Jone Andersen og Marcela Molina. FrP s tilleggsforslag pkt. 9 fikk 23 stemmer (Ap, FrP og Pp) KrF s oversendelsesforslag oversendes rådmann. Bystyrets flertallsvedtak: 1. I det videre arbeidet med sikring og tilrettelegging av grøntstrukturen i Stavanger, vil Stavanger kommune i hovedsak følge den strategien som hittil er fulgt. Ny grønn plan for Stavanger skal utarbeides. 2. De siste års utvikling av skjøtselen av landskapsparkene oppfattes som vellykket, og Stavanger kommune forutsetter at denne utviklingen fortsetter. Det skal i tillegg legges særlig vekt på å utvikle landskapsskjøtsel i samarbeid med frivillige. Stavanger kommune skal søke å få til slike avtaler, og vurdere om justeringer av grensene for skjøtselsarealer, atkomster og lignende kan gjøre slike avtaler mer attraktive. 3. Stavanger kommune vil som hovedregel basere seg på at kommunen skal eie de offentlige friarealene. Kommunen vil likevel undersøke forutsetningene for å oppnå de samme mulighetene for allmennheten ved leie eller stetsevarige avtaler i framtidige saker om sikring av friområder. Det forutsettes at betingelsene skal være like fordelaktige for kommunen og brukerne som erverv ville ha vært. 4. a) Stavanger kommune finner det ikke er mulig å utarbeide en naturlig avgrensing for eller faste retningslinjer/prinsipper for å reforhandle eldre, gjennomførte planer og inngåtte avtaler, verken med hensyn på pris eller arealavgrensninger. b) Kommunen utlyser offentlig en ordning med frafall av behandlingsgebyr for private reguleringsplaner ut 2015, en ordning som skal gjelde for tidligere grunneiere som har fått innløst hele eller deler av sin eiendom til friområdeformål etter 2007, og som ønsker forhold vedrørende grensejusteringer vurdert på nytt. Slike private reguleringsforslag skal gis prioritet for behandling. 5. Stavanger kommune tar revisjonens påpekning av at friområdenes verdier og funksjoner ikke er kommunisert godt nok til byens befolkning til etterretning, og forutsetter at informasjonen bedres og blir mer målrettet. 8

9 6. I fremtidige forhandlinger legges det særlig stor vekt på kommunikasjon og dialog med grunneiere. 7. Opparbeidelsestiltak og skjøtsel skal ta hensyn til kulturlandskapsverdier som åkerreiner, slåtteenger, beitemarker, lyngheier og lauvingslier, steingarder, bakkemurer, veier, stier og andre fysiske spor etter tidligere tiders landbruksdrift. 8. I landbruksområder skal friarealene tilpasses slik at det fremdeles kan drives aktivt landbruk etter at turstier er etablert. Områdets grønnstruktur ivaretas ved aktivt landbruk utført av grunneier og områdene skal være regulert landbruk. 65/15 15/1966 RAMMEBETINGELSER FOR UTFORMING AV DAGLIG PARKERINGSPOLITIKK Kolbein Haakon Lunde (V) fratrådte som inhabil. Annemaria Gutierrez (V) inntok hans plass. Den uavhengige representanten Marcela Molina fratrådte som inhabil. Åse Lill Skår (SV) inntok hennes plass. Per Endre Bjørnevik (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, V, KrF, Pp og Sp: «Bystyret ber om å få fremlagt en sak om virkningen av parkeringsavgifter, bompengevedtak og kommunale avgifter på innbyggernes økonomi. I saken skal også parkeringsavgiftene og bompengesatsenes virkning på handels og næringsvirksomhet i sentrum belyses. Saken fremlegges innen 6 måneder etter at den nye bymiljøpakken er satt i drift». Christian N. August Wedler (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: «1) Bystyret ber parkeringsselskapet om å tilrettelegge flere gratis korttidsplasser i Stavanger sentrum. 2) Dagens ladeparkeringsplasser for elbiler gjøres også tilgjengelig for opplading av hybridbiler og andre oppladbare motorvogner.» Christian Wedler (FrP) tok opp følgende alternative forslag fremmet i kommunalstyret for byutvikling : «Dagens parkeringspolitikk opprettholdes. Dagens parkeringspolitikk er en av hovedpilarene for sentrumspolitikken. Hovedformålet til parkeringsselskapet skal være å sikre sentrum rimelige og tilgjengelige parkeringsplasser, ikke å sikre inntekter til bykassen eller til selskapet.» Eirik Faret Sakariassen (SV) fremmet følgende alternative forslag på vegne av FrP, SV og Rødt: «Parkeringspolitikken skal ikke delegeres fra Stavanger bystyre til Stavanger parkering KF». 9

10 Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Bystyret ber Stavanger Parkering om å innføre gratis oppstillingsplasser for elbiler som er i bildelingsordninger hvor alle kan bli medlem, og gi de samme bilene gratis parkering både når det gjelder gateparkering og parkering i de åpne parkeringshusene». Votering: Gjeldende innstilling pkt. 1 og 2 fikk 53 stemmer (H, Ap, V, KrF, Sp og de uavhengige representantene Hilde Karlsen, Anne T. Stensberg Lura, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard og Jone Andersen). Gjeldende innstilling pkt. 3 fikk 54 stemmer (H, Ap, V, KrF, Sp, MDG og de uavhengige representantene Hilde Karlsen, Anne T. Stensberg Lura, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard og Jone Andersen). SV s alternative forslag fikk 13 stemmer (FrP(subsidiært), SV(3), og Rødt. Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 fikk 1 stemme (MDG). FrP s alternative forslag fikk 9 stemmer (FrP)(primært). FrP s tilleggsforslag fikk 14 stemmer (FrP, V(1) (Nasir D.K. Iftikar), KrF(2)(Marie Ljones Brekke og Christen Minos). Tilleggsforslag på vegne av H, V, KrF, Pp og Sp fikk 36 stemmer (H(21)(John Peter Hernes, Sissel K. Hegdal, Egil Olsen, Kåre Reiten, Eli N. Aga, Kristen H. Mathiassen, Karina H. Aase, Erlend Jordal, Saad F. Shehzad, Kjell Erik Grøsfjeld, Lillian K. Michaelsen, Odd Jo Forsell, Morten L. Asbjørnsen, Inge Anda, Helge Gabrielsen, Suzanne Nedrum, Tone Brantzæg, Ellen Marie Nordtveit, Sigurd Vik, Anne K. Bergh, Bjørg Ager-Hanssen) V, KrF,Pp, Sp og de uavhengige representantene Hilde Karlsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard og Jone Andersen. MDG s oversendelsesforslag oversendes rådmann. Bystyrets flertallsvedtak: 1. Kommunens myndighet iht. forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr 3 angående fastsetting av avgiftssatser overføres til styret i Stavanger parkering KF innenfor følgende rammer. 2. Styret i Stavanger parkering KF kan fastsette satser for avgiftsparkering innenfor følgende rammer: Stavanger Parkeringsselskap KF ved styret får ansvaret med å beslutte hvor mange faste parkeringskort som kan selges og i hvilke anlegg for å sikre best mulig utnyttelse. Det innføres en dynamisk prisingsmodell i parkeringshusene for å utnytte parkeringskapasiteten på best mulig måte. Prisene indeksreguleres årlig på basis av Statistisk Sentralbyrås 12 måneders konsumprisindeks +1% for å sikre oppbygging av fonds til utbygging i fremtiden. Som en oppfølging av bystyrets budsjettvedtak for 2015 skal det etableres ett fast samarbeidsorgan mellom Stavanger Parkering KF og STAS. Hensikten skal være å få innspill til hvordan parkeringspolitikk og praktisk gjennomføring av denne, også skal bidra til ett aktivt og attraktivt sentrum. Sted Ny minimumspris Ny maksimumspris Parkeringshus Kr. 5,- per time Kr. 25,- per time Gateparkering Kr. 10- per time Kr. 50,- per time Årskort parkeringshus Kr ,- per år Kr ,- per år Månedskort parkeringshus Kr ,- pr. måned Kr ,- per måned 10

11 Maks døgnpris i parkeringshus settes til kr 200,- 3. Følgende avgifter vedtas for parkeringskort for områder med boligsoneparkering: Vedtaket fattes med hjemmel i forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr. Prisene indeksreguleres årlig på basis av Statistisk Sentralbyrås 12 måneders konsumprisindeks +1% for å sikre oppbygging av fonds til utbygging i fremtiden. Korttype Pris i kroner Beboer årskort Bil 1: 1500,- bil 2: 3700,- og 3: 3700,- Næring årskort Bil 1: 5000,- bil 2: 7600,- Gjeste- dags- eller ukeskort 100,- 400,- Offentlige institusjoner 1500,- Prinsippene for parkering i Stavanger sentrum videreføres frem til nytt kollektivsystem står ferdig i Bystyret ber om å få fremlagt en sak om virkningen av parkeringsavgifter, bompengevedtak og kommunale avgifter på innbyggernes økonomi. I saken skal også parkeringsavgiftene og bompengesatsenes virkning på handels og næringsvirksomhet i sentrum belyses. Saken fremlegges innen 6 måneder etter at den nye bymiljøpakken er satt i drift. 66/15 15/6299 INNBYGGERFORSLAG OM MULIGHET FOR STUDENTBOLIGER I HERMETIKKEN Terje Rønnevik (Ap) tok opp alternativt forslag på vegne av Ap og FrP fremmet i formannskapets møte : «Mulighet for studentboliger i Hermetikken utredes.» Votering: Gjeldende innstilling ble vedtatt med 39 stemmer (H, V, KrF, Pp, Sp og de uavhengige representantene Anne T. Stensberg Lura, Hilde Karlsen, Ståle Johan Knutsen og Jone Andersen). Ap s alternative forslag fikk 28 stemmer (Ap, FrP, SV, Rødt, MDG og de uavhengige representantene Odd Erik Hansgaard og Marcela Molina). Bystyrets flertallsvedtak: Stavanger bystyre avslår innbyggerforslaget om å utrede studentboliger i Hermetikken. 67/15 15/54 11

12 RULLERT PLAN FOR SKOLESTRUKTUR 2015 TIL 2020 Saken tas til orientering med følgende tilleggspunkter: 1. Lunde skole omgjøres gradvis til ren ungdomsskole ved at det fra og med 2016 ikke tas inn elever på 1. trinn. 2. Arbeidet med å vurdere inntaksområdene mellom Austbø skole og Lunde skole på ungdomstrinnet og mellom Skeie skole og Hundvåg skole på barnetrinnet, igangsettes snarest. 3. Det skal før neste rullering legges en plan for omgjøring av Gautesete skole til ren ungdomsskole. Planen samordnes med henblikk på overføring av hele barnetrinnet til Godeset skole slik at man unngår reduksjon til bare en klasserekke på barnetrinnet ved Gautesete skole. Kapasitetsbehovet ved Godeset skole for eventuell utvidelse til flere klassetrinn utredes parallelt. 4. Investeringer til nødvendige ombygginger ved Lunde og Gautesete skole må sees i sammenheng med kommunens økonomiske handlingsrom og vurderes innarbeidet i kommende handlings- og økonomiplaner. 5. I fremtidige rulleringer av plan for skolestruktur vurderes det også om gjenværende klasser på barnetrinnet på de to skolene (Lunde og Gautesete) kan flyttes samlet til øvrige barneskoler i de respektive bydelene. 68/15 15/3551 FORVALTNINGSREVISJON MILJØ- OG KLIMAPLAN Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende alternativt forslag på vegne av Ap, SV, Pp, Sp, Rødt, MDG og de uavhengige representantene Anne T. Stensberg Lura, Hilde Karlsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard, og Jone Andersen: «Bystyret tar rapporten til orientering, men ønsker at det også gjennomføres en revisjon av Klima og Miljøplanens hovedmål, som er å redusere klimautslippene i Stavanger». Kjartan Alexander Lunde (V) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Bystyret ber rådmannen vurdere lengre planleggingshorisont i utskiftningsarbeidet av vann- og avløpsnettet i neste Handlings- og økonomiplan». Ingeborg Sanner (Rødt) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Bystyret ber rådmannen utarbeide et notat med overslag over hva det vil koste å nå målsettingen om årlig utskifting av ledningsnettet på 1% og reduksjon av lekkasjetap til under 20%». 12

13 Votering: Gjeldende innstilling ble vedtatt med 43 stemmer ( H, FrP, V, KrF og den uavhengige representanten Hilde Karlsen). MDG s alternative forslag fikk 24 stemmer( Ap, SV, Pp, Sp, Rødt, MDG og de uavhengige representantene Marcela Molina, Odd Erik Hansgaard, Ståle Johan Knutsen, Anne T. Stensberg Lura og Jone Andersen). V s oversendelsesforslag oversendes rådmann. Rødt s oversendelsesforslag oversendes rådmann. Bystyrets flertallsvedtak: Bystyret i Stavanger tar forvaltningsrevisjonen «Miljø- og klimaplan» til orientering. Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak. 69/15 15/3033 VIKING FK - GNR/BNR 58/1194 OG 58/ EIENDOMSSKATT Mats Danielsen (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag. «Det sendes ut informasjon til alle frivillige lag og organisasjoner om muligheten for å søke fritak fra eiendomsskatt og rutinene rundt dette». Votering: Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt. FrP s oversendelsesforslag oversendes rådmann. Det gis fritak for eiendomsskatt for Viking Fotballklubb sitt klubbhus på gnr 58, bnr 1194, fnr 0 og på Vikinghallen på gnr 58, bnr 1636, fnr 1. Vedtaket fattes med hjemmel i eiendomsskattelovens 7a, og i samsvar med bystyrets vedtak i sak 0011/05. Fritak gis med virkning fra og med 1.termin /15 15/1448 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER ÅRSPLAN

14 Atle Simonsen (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: «Forvaltningsrevisjon av skolenes rådgivningstjeneste legges til for årsplan 2015». Votering: Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt. FrP s tillleggsforslag fikk 15 stemmer (FrP, Rødt og de uavhengige representantene Anne T. Stensberg Lura, Hilde Karlsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard og Jone Andersen). Bystyrets flertallsvedtak: Kontrollutvalgets årsplan for 2015 tas til orientering. 71/15 14/18458 MINSAK.NO - INNBYGGER INITIATIV Christian N. Wedler (FrP) fremmet følgende alternativt forslag: «Saken tilbakesendes da innbyggerinitiativet ikke er reelt vurdert eller utredet. Innbyggerinitiativet som er reist legges ved i sin helhet og må konkret utredes til neste bystyre». Votering: FrP s alternative forslag ble enstemmig vedtatt. Saken tilbakesendes da innbyggerinitiativet ikke er reelt vurdert eller utredet. Innbyggerinitiativet som er reist legges ved i sin helhet og må konkret utredes til neste bystyre. 72/15 15/3256 RÅDENES ÅRSMELDINGER FOR 2014 Bjørg Tysdal Moe (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag: 14

15 «Følgende punkt er uteglemt i årsmeldingen til Eldrerådet: Formiddagskonserter i St. Petri kjelleren. Eldrerådet arrangerer ca. 2. hver måned formiddagskonserter for eldre i St. Petri. Brødrene Ringås, Gunnar Roaldkvam, Svein Tang Wa, Liv Runesdatter m/flere har opptrådt. Konsertene er populære, og vi vil fortsette i 2015». Votering: Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt. KrF s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Bystyret tar årsmeldingene fra Eldrerådet, Innvandrerrådet og Funksjonshemmedes råd og KrF s tilleggsforslag til orientering. 73/15 14/19623 BYDELSUTVALGENES ÅRSMELDINGER 2014 Bystyret tar årsmeldingene til Eiganes og Våland, Hillevåg, Hinna, Hundvåg, Madla, Storhaug og Tasta bydelsutvalg til orientering. 74/15 15/2967 INTERPELLASJON FRA OLAV T LAAKE (AP) STILT TIL BYSTYREMØTE VEDR.: OPPRETTELSE AV TILSYNSUTVALG FOR SYKEHJEM. Interpellanten trakk interpellasjonen. 75/15 15/2969 INTERPELLASJON FRA EIRIK FARET SAKARIASSEN (SV) STILT TIL BYSTYREMØTE VEDR.: ØKT MIDLERTIDIG ANSETTELSE. 15

16 Saken utsettes til bystyrets møte /15 15/1625 SØKNAD OM PERMISJON-FRITAK FRA POLITISKE VERV 2015 Karla Smith (H) gis fritak fra sitt verv som 1. vara i Eiganes og Våland bydelsutvalg fom og ut valgperioden. 77/15 15/1665 SUPPLERINGSVALG 2015 Torill Byberg (H) velges inn som ny 5 vara i Eiganes og Våland bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Øvrige varaer rykker opp. 78/15 14/4651 PLAN 2534P - DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 14/10 HUSABERGET 40 HINNA BYDEL Privat forslag til detaljregulering for Husaberget 40, Hinna bydel plan 2534P med plankart datert Teknaconsult , sist revidert og reguleringsbestemmelser datert Teknaconsult sist revidert KB vedtas. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven /15 15/6431 INTERPELLASJON FRA CHRISTIAN NICOLAY AUGUST H. WEDLER (FRP) STILT TIL BYSTYREMØTE VEDR.: MYNDIGHETSMISBRUK. 16

17 Saken utsettes til bystyrets møte /15 15/6912 INTERPELLASJON FRA ERLEND JORDAL (H) STILT TIL BYSTYREMØTE VEDR. ÆGER BØR LØFTES FREM! Saken utsettes til bystyrets møte /15 15/6914 SPØRSMÅL FRA TORFINN INGEBORGRUD (MDG) STILT TIL BYSTYREMØTE VEDR. BYSTYRET ØNSKER Å REVIDERE SYKKELSTRATEGIEN. I hht reglementets 18 fremmer representanten Torfinn Ingeborgrud (MDG) følgende spørsmål: «BYSTYRET ØNSKER Å REVIDERE SYKKELSTRATEGIEN Stavanger bystyre vedtok Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan Etter forslag fra Høyre, Venstre, KrF, Sp og Pp ble følgende endringsforslag enstemmig vedtatt: Planen revideres våren Dette har ikke skjedd. I Budsjettbehandlingen i desember 2012 ble det satt av betydelige midler for å gjennomføre denne strategien. I KMU i februar 2013 ble det gjort konkrete vedtak om hvordan strategien skulle gjennomføres, blant annet at: Det er viktig at de økede rammene for sykkelstrategien i Stavanger følges opp med tiltak som er synlige og kommer fort. I KMU har vi fått flere saker som handler om konkret oppfølging av enkelttiltak som angår denne strategien, en del av dette har vært i årsprogram for park og vei. Men dette har ikke vært en revidering av selve strategien, det har ikke vært mulighet til å justere mål og tiltak. Det er også endel punkter i strategien som tilsynelatende ikke har blitt fulgt opp. Jeg har også opplevd at nye forslag til virkemidler for å øke sykkelandelen i Stavanger har blitt møtt med argumentet: dette er ikke med i sykkelstrategien som bystyret vedtok, vi må følge bystyrets vedtak. Det er stor interesse for sykling i mange partier, mange har konkrete sykkeltiltak med i sine valgprogrammer. Det er derfor rimelig at en revisjon av strategien skjer i bystyret hvor samtlige partier er representert. Det er nå kun 8 måneder igjen av planperioden, så er revisjon av strategien i bystyret bør komme relativt raskt. Kan ordfører sørge for at bystyret får Sykkelstrategien til revisjon?» 17

18 Ordfører takket for spørsmålet og ga følgende svar: Ved oppstart av ny kommuneplan ble det gjort en konkret vurdering av behovet for revidering av ulike planer og strategier blant annet sykkelstrategien. Konklusjonen var at det ikke var behov for revidering av mål og strategier, men at det skulle utarbeides aktivt med prosjekter inn i handlingsdelen av strategien. I arbeidet med kommuneplanen er det utarbeidet en transportstrategi. Mål og strategier er innarbeidet i planforslaget. I forslag til bestemmelser er kravene til standard og kvalitet på sykkeltilrettelegging forsterket. Kommuneplanen skal til endelig behandling i juni. Etter valget starter arbeidet med ny kommunal planstrategi. I den forbindelse blir det gjort en vurdering av behov for nye planer og revidering av eksisterende. Det vil i den forbindelse være naturlig å vurdere behovet for revidering av Sykkelstrategien. Bjørg Tysdal Moe Varaordfører Martha Rødde Politisk sekretariat Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 18

Politikk og administrasjon i stavanger

Politikk og administrasjon i stavanger Folkevalgtdager 2015 Politikk og administrasjon i stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel, 22.10.15 Samspillet politikk - administrasjon i en formannskapsmodell Sølvberget KF Stavanger Parkeringsselskap

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: kl. 16.00 22.00 Møtenr.: 3/15 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H)

Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: kl. 16.00 22.00 Møtenr.: 3/15 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/447 033 3959/12 19.01.2012 Med forbehold om godkjenning i møte 12.03.2012. Møteprotokoll.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/447 033 3959/12 19.01.2012 Med forbehold om godkjenning i møte 12.03.2012. Møteprotokoll. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1856 033 12926/11 25.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 21.03.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1856 033 12926/11 25.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 21.03.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-15/442-4 5780/15 26.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1434 033 18162/10 22.03.2010. Møteprotokoll. Stavanger bystyre

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1434 033 18162/10 22.03.2010. Møteprotokoll. Stavanger bystyre Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtested: Bystyresalen Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 2/14 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H)

Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtested: Bystyresalen Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 2/14 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 21.05.2013 Created By: Ove Rødstøl on 16.05.2013 at 13:12 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2013 Møtetid:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.)

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.) Til medlemmer og varamedlemmer i Formannskapet som klagenemnd (Unnt. off.) og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 Telefon: 51507131. Faks:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMN-15/100-7 40791/15 17.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Madla bydelsutvalg / 28.04.2015 GODKJENNING

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/13161 033 67065/11 04.11.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 12.12.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/13161 033 67065/11 04.11.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 12.12.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NPE-10/2813 033 16954/10 16.03.2010. Møteprotokoll. Årsmøte for Frivillighetssentralen, Storhaug

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NPE-10/2813 033 16954/10 16.03.2010. Møteprotokoll. Årsmøte for Frivillighetssentralen, Storhaug Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNALSTYRET FOR BYUTVIKLING - AU 18.08.2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNALSTYRET FOR BYUTVIKLING - AU 18.08.2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDY-15/110-11 76206/15 13.08.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling-au / KOMMUNALSTYRET

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 20.01.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 20.01. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMNL-15/49-3 14774/15 20.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 10.03.2015 GODKJENNING

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1402 033 29618/10 14.05.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1402 033 29618/10 14.05.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1401 033 24586/10 21.04.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1401 033 24586/10 21.04.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-10 21800/14 18.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 25.03.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 19.05.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 19.05. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMNL-15/49-9 54627/15 27.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 16.06.2015 GODKJENNING

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap

Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 01.11.2006 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap

Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs gate 11 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/12442 033 60111/11 06.10.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 20.10.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/12442 033 60111/11 06.10.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 20.10.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/3506 033 18325/11 16.03.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 31.03.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/3506 033 18325/11 16.03.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 31.03.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Eiganes og Våland bydelsutvalg årsmelding 2014

Eiganes og Våland bydelsutvalg årsmelding 2014 Eiganes og Våland bydelsutvalg årsmelding 2014 1. Bydelsutvalgets sammensetning Bydelsutvalgets sammensetning for perioden 2011 2015 Leder Dag Terje Klar Ingebjørg S Folgerø (H) (fom 15.12.2014) Nestleder

Detaljer

Politiske satsingsområder for Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Foto: Haagen Tangen Eriksen, Stavanger2008 / SCANPIX HANDOUT

Politiske satsingsområder for Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Foto: Haagen Tangen Eriksen, Stavanger2008 / SCANPIX HANDOUT Politiske satsingsområder for Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet Foto: Haagen Tangen Eriksen, Stavanger2008 / SCANPIX HANDOUT Vi som står bak dette programmet: Høyre, Venstre, Kristelig

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ICHA-15/442-16 38143/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 14.04.2015 Stavanger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hope skole Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 20:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011 PBU-30/11 REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8 Sakliste PBU-31/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SNIPETJERNVEIEN 7-8, REGNBUEN NÆRINGSOMRÅDE PBU-32/11 FORSLAG

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen AP Medlem Østlyngen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger bystyre

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger bystyre Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlemmer Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Møtenr.: 4-2017 Møtedato: 02.05.2017 Utvalgssaksnr.: 26/17-31/17 Disse møtte: Ole Martin Juul Slyngstadli Kjell Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP Utvalg: Plan- og økonomiutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 14:40 16:30 MØTEPROTOKOLL Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Rolf Arnt Sivertsen Varamedlem KRF Liv Bente Kristoffersen. Kommunaldirektør Teknisk avdeling. Saksbehandler, teknisk avdeling

Rolf Arnt Sivertsen Varamedlem KRF Liv Bente Kristoffersen. Kommunaldirektør Teknisk avdeling. Saksbehandler, teknisk avdeling Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 10:35 15:40 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Cecilie Lekang Varamedlem AP

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS

Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS Bystyret 19.05.09 sak 64/09 vedlegg 1 Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS 22.04.2009 Gruppe: Representantskapet Stavanger2008 IKS Møtested: Norges Bank bygget, Domkirkeplassen 3 Møtedato/-tid:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Teknisk sjef Mats Aas, kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen og utvalgssekretær Gerd E. Hanssen.

Teknisk sjef Mats Aas, kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen og utvalgssekretær Gerd E. Hanssen. Møteprotokoll Utvalg: Komite for utvikling Dato: 20.09.2016 Møtetid: 10:00 12:15 Møtested: Hadsel rådhus - formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Sp: Ap: Frp: Navn: Trude Lind Aage Hilmar

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2010 Tid: kl 09.35 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid : Kl. 16.00 ca 17.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 31.10.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum sykehjem 06.03.2008 Møtetidspunkt: kl. 19 med befaring

Detaljer

Gunhild Figenschau-H Emilie Hilsen-AP Kari Dahl Nilsen-AP

Gunhild Figenschau-H Emilie Hilsen-AP Kari Dahl Nilsen-AP DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING Møtedato: 07.05.2013 Fra saksnr.: 15/13 Fra/til kl. 17.00/19.30 Til saksnr.: 20/13 Møtested: Beredskapsrommet i 3. etasje. kl 17.00 Utvalgets

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Med forbehold om godkjenning i møte 12.1.2012 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Tirsdag 24.03.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-21.30 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt,

Detaljer

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kommunestyre 26.03.2008 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 26.03.2008 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Ole Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis holdt informasjonsrådgiver Eivind Jahren en orientering om papirløse møter.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis holdt informasjonsrådgiver Eivind Jahren en orientering om papirløse møter. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.01.2012 Tid : Kl. 16.00 ca. 17.20 Funksjon Navn Parti Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen Leif Malvin

Detaljer

Møteprotokoll. Byutviklingskomite

Møteprotokoll. Byutviklingskomite Møteprotokoll Byutviklingskomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.11.2017 Tid: 17:00-21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 15.09.2009 Møtetid: Kl. 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 040/09-053/09 Faste representanter: Vararepresentanter. Britt E. Gulbrandsen,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 03. desember 2008. Tid: 10.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem

Detaljer

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen.

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Komite for plan, næring og miljø Herredshuset, møterom 2. etg. Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thor Håkon Ramberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thor Håkon Ramberg RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 28.09.2017 Tidspunkt: 18.00-20.20 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thor Håkon Ramberg Nestleder Turid Dahlum

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Eidsberg ungdomsskole - Aulaen Møtedato: 19.06.2014 Tid: 16.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 18:00 21:05. Av 35 medlemmer var 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Under behandling av sakene

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn:

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst Dato: 21.09.2016 Møtetid: 10:00 11:20 Møtested: Hadsel rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Parti: SV Ap V Navn: Per Atle Bayner Finn Sture Hultgren Renathe

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 08.02.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 06/17 Til sak: PS 14/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.02.2011 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 09.12.2010 002/11 Delegasjonssaker 003/11 Meldinger 004/11 Søknad om fritak politiske verv 005/11 Valgstyret

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Med forbehold om godkjenning i møte 26.05.11 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009 FRA SAKSNR: 1/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 6/09 TIL KL: 20:30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 09:30 11:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem FRP

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Alta helsesenter Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Torfinn

Detaljer

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara.

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 18:15 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils

Detaljer

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad DATO: 08.09.2011 TIDSPUNKT: 18:00 19:30 MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom LEDER SP Svein A Hompland MEDL KRF Helge M Tonstad

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 12.09.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 11:00-12:00 Møteprotokoll Fra sak: 116/13 Til sak: 118/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer