Oppfølging av tekstvedtak fra HØP og HØP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av tekstvedtak fra HØP 2014-2017 og HØP 2015-2018"

Transkript

1 Oppfølging av tekstvedtak fra HØP og HØP For fem av tekstvedtakene fra Handlings- og økonomiplan for (bystyresak 126/13), ble ikke oppfølgingen avsluttet i Først følger disse fem tekstvedtakene med status per 1. og 2. tertial og per i Dette som grunnlag for rapportering av status per 1. tertial Deretter følger tekstvedtakene fra Handlings- og økonomiplan for (bystyresak 184/14) og rapportering av status per 1. tertial Ikke avsluttet oppfølging av tekstvedtak i HØP : 1. Studentboliger på Campus Ullandhaug: Meldingen om universitetsbyen Stavanger stadfestet en målsetting om 1000 nye studentboliger på Ullandhaug innen Dette bør være et minimum, ikke et maksimum. Reguleringsarbeidet for dette området ventes ferdig i Det vil bli behov for 200 boliger årlig i perioden På bakgrunn av områdeplanen for universitetsområdet og Universitetsmeldingen lages det en studentboligplan for disse boligene i samarbeid med Sola, Sandnes og Randaberg kommune. Status per 1. tertial 2014 Meldingen om universitetsbyen ble først behandlet i bystyret i sak 7/14 av 27. januar 2014, og det ble vedtatt en målsetting om 1500 nye studentboliger på Ullandhaug innen Dette innarbeides i områdeplanen som er under utarbeidelse og som ventes ferdig i Vedtaket om en egen handlingsplan for studentboliger omfatter både campus og andre steder i storbyområdet. Vedtaket er fulgt opp i samspill med SiS og Husbanken. Nabokommunene inviteres inn i samarbeidet i løpet av andre kvartal og i den forbindelse fremmes sak om framdrift og organisering. Status per 2. tertial 2014 Det arbeides med å organisere samarbeid med SiS, studentene, Husbanken, boligbyggelagene og nabokommunene om handlingsplan for studentboliger. Målet er å få opp tempoet i studentboligbyggingen. Styrings- og fremdriftsplan fremmes i løpt av oktober Status per Saken ble utsatt på grunn av kapasitetsproblemer. Den 9. februar var det møte mellom impliserte parter for å planlegge videre framdrift. Status per 1. tertial 2015 Studentboliger på Campus Ullandhaug inngår i det pågående reguleringsarbeidet for Universitetsområdet. Det forventes ferdig i løpet av For studentboliger andre steder foreligger nå en foreløpig kartlegging av mulige tomter/områder for bygging av studentboliger andre steder. Videre er det utarbeidet en foreløpig skisse til modell for utbygging i samarbeid med boligbyggelagene. Dette bearbeides videre som grunnlag for handlingsplan, med forventet ferdigstilling i løpet av høsten Rekrutteringsboliger Bystyret ber om at det i 2014 anskaffes minimum 16 nye rekrutteringsboliger. For å løse dette bes administrasjonen om å sikre noen slike boliger i de fleste prosjekter der kommunen er involvert som et utgangspunkt i planprosesser og nybygging. Status per 1. tertial 2014 Plan for utvidelse av tjenesteboligordningen med 16 nye boliger er godkjent av administrasjonsutvalget i sak 37/14 av 6. mai 2014 og formannskapet i sak 110/14 av 22. mai

2 Endelig finansiering og tidspunkt for gjennomføring avgjøres ved tertialbehandlingen per og i HØP Status per I 2014 endret Husbanken reglene for tilskudd, dermed stoppet planene for bygging av boliger litt opp i Nå er reglene endret igjen og boligarbeidet er i gang. Status per 1. tertial 2015 Det arbeides med planlegging av boligprosjekter som kan inneholde tjenestebolig. Det bør imidlertid vurderes på nytt om antall ønskede tjenesteboliger er korrekt. 3. Svømmehallkapasitet Svømmehallkapasiteten øker de neste årene, og det er behov for en samlet gjennomgang av den totale kapasiteten. Bystyret ber snarest om en sak som blant annet vurderer framtidig organisering, total driftsøkonomi og eventuell behov for endringer i antall svømmehaller/basseng. Status per 1. tertial 2014 Sak opp i KKI, KMU og formannskapet til høsten Status per 2. tertial 2014 Da saken skolebasseng, status og fremtidig bruk skulle behandles i sak 80/14 i KMU 29. april ble den utsatt. Saken skolebasseng, status og fremtidig bruk ble behandlet 11. juni i sak 69/14 i KKI, 18. juni i sak 53/14 i KO, 2. september i sak 140/14 i KMU og 18. september i sak 205/14 i FSK. Sak om svømmehallkapasitet vil bli lagt fram i november i KKI, KMU og FSK. Status per Saken om svømmehallkapasitet ble utsatt grunnet utfallet av saken om OPS Folkebadet. Saken vil komme opp etter at OPS Folkebadet er avklart. Status per 1. tertial 2015 Saken om svømmehallkapasitet er utsatt grunnet utfallet av saken om OPS/IKS (Interkommunalt samarbeid) om Folkebadet. Saken vil komme opp etter at OPS/IKS om Folkebadet er avklart. 4. Landstrøm Stavanger interkommunale havn Stavanger kommune vil etablere et landstrømsanlegg til skip som ligger ved kai for å redusere utslipp fra fossilt brennstoff. Bystyret ber om at Vågen blir prioritert. Stavanger kommune tar initiativ til et prosjekt i samarbeid med Stavanger Havn IKS etter modell fra Oslo kommune. Status per 1. tertial 2014 Sak under forberedelse. Status per 2. tertial 2014 Landstrøm: Stavanger Interkommunale havnevesen hadde en orientering i møtet i KMU den 2. september om dette arbeidet. Det vil bli laget en sak til KMU og formannskapet i november. Status per Saken er utsatt på grunn av pågående arbeid med prosjektet Bedre byluft og en tiltaksutredning. Tiltaksutredningen som ledd i prosjektet Bedre byluft ble utsatt på grunn av kapasitetsproblem hos konsulent og generell tidsknapphet i egen organisasjon. Saken som nå er ferdig legges fram til kommunalstyret for bymiljø og utbygging, kommunalstyret for levekår og bystyret i mars Det kommer mer informasjon om landstrøm i egen sak. Status per 1. tertial 2015 Sak om landstrøm legges fram i 2. tertial. 2

3 5. Solenergi Det er i forbindelse med innovativ smarthussatning utarbeidet konsepter med vindusintergrerte solceller til lokal strømproduksjon. Det igangsettes pilotprosjekter i samarbeid med Lyse A/S og private aktører. Det er naturlig at Stavanger kommune bidrar med kompetanse i pilotprosjektet. Bystyret ber om en sak for KMU med sikte på å ta den nye teknologien i bruk i nye kommunale byggeprosjekter som for eksempel Oddahagen. Status per 1. tertial 2014 Innarbeides i forprosjekt for Oddahagen boligprosjekt. Status per 2. tertial 2014 Prosjektering pågår, og det utredes bruk av vindusintegrerte solceller. Status per Det er ikke funnet en god måte å bygge dette inn i prosjekter på. Rådmannen ved Bymiljø og utbygging, vurderer om det skal lages en sak som forklarer dette. Status per 1. tertial 2015 Ingen endring i status. Det arbeides med å legge solenergi inn i prosjektet: Ny energisentral for svømmehall og Olav Kyrresgate 19 og 23. Oppfølging av tekstvedtak HØP : Ved bystyret behandling av Handlings- og økonomiplan for (sak 184/14) ble det fattet flere tekstvedtak. Sak om oppfølging av tekstvedtakene ble behandlet av formannskapet den 26. februar (FSK-sak 44/15). Tekstvedtakene og rådmannens oppfølging fremgår punktvis under: 1. Kompetanseutvikling for lærere Det er stor etterspørsel etter kompetanseutviklingen som Stavanger kommune tilbyr ansatte i skolene. Stavanger kommune skal fortsatt ha gode tiltak for kompetanseheving i skolen, og styrker dette med 2 millioner kroner. Et eksempel er å videreføre arbeidet med å utvikle ressurslærere i matematikk på alle skoler etter Singapore-modellen. Bystyret ber rådmannen gi oppvekststyret status og en plan for hvordan denne kompetansen kan spres ut som en generell kompetanse på alle skoler. Vedtaket vil bli fulgt opp i saken om «Årsplan 2015 kompetanseutvikling i Stavangerskolen». Saken er planlagt lagt fram for kommunalstyret for oppvekst i løpet av 2 tertial. 1.1 Status per 1. tertial Årsplan 2015 kompetanseutvikling i Stavangerskolen ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst 22. april 2015, jf. sak 34/15. Det er etablert et nettverk for regneveiledere der to ressurslærere i matematikk fra hver barneskole deltar. Nettverket er svært vellykket og prosjektet er planlagt videreført skoleåret Kompetanseutviklingen for matematikklærere blir knyttet til ny læringsforskning i faget. Rådmannen foreslår at arbeidet i framtiden omtales som kompetanseutvikling i matematikk i lys av ny læringsforskning i faget. 2. Tettere samspill mellom skole og yrkesliv 3

4 Fra elevene starter i første klasse og frem til de siste årene i ungdomsskolen, daler antallet som følger med i timen fra nærmere 100 prosent til en tredjedel. Dette kan øke sannsynligheten for frafall i videregående skole. Det er viktig å skape økt motivasjon og økt forståelse for alle de yrkesvalgene som finnes gjennom et tettere samarbeid mellom skolene og yrkeslivet helt ned i barneskolen. Prosjektet «Skolen i våre hender» videreføres som en integrert del av skolens faglige innhold. Et tettere samarbeid med Ungt Entreprenørskap vurderes som ett virkemiddel i denne sammenhengen. Saken er planlagt lagt fram for kommunalstyret for oppvekst 3 tertial. 2.1 Status per 1. tertial Som planlagt. 3. Rekruttering av lærere Prognosene tilsier at norsk skole kan komme til å mangle lærere. Vi må arbeide både med kortsiktige og langsiktige tiltak for å løse denne utfordringen. Som en del av samspillet mellom yrkesliv og skole, er det naturlig å motivere flere til å prøve ut læreryrket. Bystyret ber kommunalstyret for oppvekst om å samarbeide med personalavdelingen om et kampanjeprosjekt med en tilpasset «Teach First» modell i Målet er å rekruttere godt kvalifiserte personer inn i skolen, og kombinere dette med at de får den nødvendige pedagogiske tilleggsutdannelsen mens de er i arbeid. Det er et delmål å fremme bedre rekruttering av mannlige lærere til grunnskolen. Vedtatt oppfølging jf. FSK-sak 44/15 av 26. februar Formannskapet ber rådmannen prioritere arbeid med en rekrutteringskampanje i første og andre tertial Dette for å utnytte et marked der høyt kompetente fagfolk kan vurdere overgang til læreryrket, og for å kunne ha effekt til oppstart av skoleåret 2015/ Status per 1. tertial Plan for arbeid med å rekruttere og beholde lærere i Stavangerskolen ble behandlet i sak 22/15 i kommunalstyret for oppvekst 11. mars, og i sak 10/15 i administrasjonsutvalget 17. mars. Det er gjennomført et forarbeid for å vurdere etablering av «Teach first». Forarbeidet viser at det vil kreve betydelige ressurser å utrede prosjektet videre og eventuelt etablere det. Dagens situasjon viser at kommunen har kvalifiserte realfagslærere som søkere til stillinger som ikke kan besettes på grunn av kommunens utfordrende økonomiske situasjon. Rådmannen vurderer at det ikke er behov for og økonomiske og administrative ressurser til å prioritere og videreføre en vurdering av etablering av «Teach First». 4. Forebygging og hjelp Innenfor barnehage og skole er det tre gode fagmiljøer: Ressurssenteret for barnehagene, Psykologisk, Pedagogisk tjeneste (PPT) og Lenden (for hjelp til elever med behov for utredning og tiltak i skolen). Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for oppvekst der det utredes hvordan disse miljøenes kompetanse og ressurser kan benyttes bedre på tvers av avdelingene, og med det enkelte barns behov i sentrum. PPT og Lenden styrkes med en samlet post på 3 millioner kroner. Formannskapet ber rådmannen orientere kommunalstyret for oppvekst om hvordan man ser for seg å legge opp arbeidet med dette punktet i løpet av 1 eller 2 tertial. Sak legges frem som foreslått i 3. tertial. 4.1 Status per 1. tertial Rådmannen vil orientere kommunalstyret for oppvekst i løpet av 2. tertial. Sak vil bli lagt fram i 3. tertial. 4

5 5. Skolebruksplanen konkretisering For å kunne møte veksten i de ulike bydelene raskt når behovet endres, er det viktig å ha så konkrete planer som mulig for plassering og utforming av skolebygg. Mer detaljerte skisser for løsninger gjør også at foresatte og folkevalgte på et tidligere tidspunkt kan drøfte fordeler og ulemper ved ulike løsningsalternativ. Utfordringene ved at Stavanger i større og større grad må finne løsninger også ved store og plasskrevende anlegg som skoler inne i en allerede utbygd by, forsterker dette behovet for tidlig konkretisering av alternativ. Bystyret ber om at det lages slike konkrete skisser for ny skolekapasitet i Hinna/Gausel, Lassa/Eiganes og Sunde/Madla. Ny skole på Storhaug skal stå klar i 2019 og plassering og utforming må avklares raskt. Sak om lokalisering av ny barneskole på Storhaug blir lagt fram for politisk behandling i løpet av 1. tertial. Sak om skolebruksplan blir lagt fram for kommunalstyret for oppvekst, kommunalstyret for miljø og utbygging, formannskapet og bystyret i løpet av 3. tertial. 5.1 Status per 1. tertial Sak om lokalisering av ny barneskole på Storhaug ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst 22. april i sak 35/15, og i formannskapet 30. april i sak 114/15. Rullert plan for skolestruktur ble behandlet 11. mars i sak 19/15 i kommunalstyret for oppvekst, og i sak 67/15 i bystyret 20. april. 6. Bedre bydelsdekning på barnehage Bystyret ber om at det i løpet av første halvår 2015 legges frem en egen sak om hvordan Stavanger kommune kan få en balansert barnehagedekning i alle bydeler, med mål om å redusere foreldres tidsklemme og transportbehov i hverdagen. Målet må være at alle foreldre skal kunne ha tilgang på barnehage i nærheten av bosted eller arbeidsplass. Utredning vedrørende barnehagedekning i bydelene og utbyggingsmuligheter vil bli innarbeidet i den forestående rulleringen av barnehagebruksplanen. Politisk behandling av barnehagebruksplan kommunalstyret for oppvekst, kommunalstyret for miljø og utbygging, formannskapet og bystyret i 2. tertial. 6.1 Status per 1. tertial Politisk behandling av barnehagebruksplan etter administrativ høring kommunalstyret for oppvekst, formannskapet og bystyret i 2. tertial. 7. Kompetanse til å løfte hvert barn Stavangerbarnehagen Bystyret er opptatt av at det gode arbeidet med Stavangerbarnehagen videreføres. Barnehager og skoler er en viktig arena for å utvikle hvert enkelt barn, og for å fange opp og forebygge utfordringer på et tidlig tidspunkt i livet. Derfor er det viktig at alle ansatte i barnehagene i Stavanger skal tilegne seg kompetanse på fire sentrale områder: relasjonskompetanse, språkkompetanse, interkulturell kompetanse og kompetanse om Tidlig Innsats. Dette vil bli innarbeidet i sak om «Strategisk kompetanseplan og kvalitetsplan for barnehage» samt i rapportering om barnehageområdet. Strategisk kompetanseplan og kvalitetsplan for barnehage behandles i kommunalstyret for oppvekst i 2. kvartal. Rapportering om barnehageområdet 2015 blir gitt i kommunalstyret for oppvekst og administrasjonsutvalget, 4. kvartal. 7.1 Status per 1. tertial Kvalitetsplan for barnehage behandles i kommunalstyret for oppvekst i 2. tertial. Strategisk kompetanseplan behandles i kommunalstyret for oppvekst i 3. tertial. 5

6 Rapportering om barnehageområdet 2015 blir gitt i kommunalstyret for oppvekst og administrasjonsutvalget, 3. tertial. 8. Rekruttering og kompetanseutvikling i barnehagene Det systematiske arbeidet med økt pedagogdekning og faglig utvikling av barnehagene videreføres. At det også legges opp til et nasjonalt kompetanseløft er positivt, spesielt med hensyn til å løfte frem barn som kan ha stor nytte av det allerede før skolestart. Ansatte i barnehagene skal tilbys opplæring kombinert med arbeid. Som en del av arbeidet med å få mer yrkeskontakt inn i skolen, skal det sees på muligheter for å motivere flere menn til å utdanne seg til og arbeide i barnehagene. Dette vil bli innarbeidet i sak om «Strategisk kompetanseplan og kvalitetsplan for barnehage» samt i rapportering om barnehageområdet. Strategisk kompetanseplan og kvalitetsplan for barnehage behandles i kommunalstyret for oppvekst i 2. kvartal. Rapportering om barnehageområdet 2015 blir gitt i kommunalstyret for oppvekst og administrasjonsutvalget, 4. kvartal. 8.1 Status per 1. tertial Kvalitetsplan for barnehage behandles i kommunalstyret for oppvekst i 2. tertial. Strategisk kompetanseplan behandles i kommunalstyret for oppvekst i 3. tertial. Rapportering om barnehageområdet 2015 blir gitt i kommunalstyret for oppvekst og administrasjonsutvalget, 3. tertial. 9. Avlastning - barn og unge Familier med barn som har behov for avlastning har en svært utfordrende og krevende hverdag. Det er viktig at kommunen bidrar til å legge til rette for at familien kan oppleve fleksible og gode rammebetingelser. Bystyret legger tilbake 4,5 millioner kroner i 2015, og vil med dette opprettholde i all hovedsak avlastningstilbudet. Midlene forutsetter at også ferietilbud til funksjonshemmede barn opprettholdes. Det fremlegges en egen sak om erfaringer, behov og etterspørsel med mer, for avlastningstilbudet/ ferietilbudet innen utgangen av inneværende periode. Tjenestetilbudet vil bli tilpasset vedtatte budsjettrammer. Dette kan bety at tilbudet blir noe redusert i forhold til 2014, når det gjelder antall avlastningsplasser og ferieturer. Status vil bli gitt i tertialrapport for 1. tertial. Sak vedrørende avlastningstjenesten vil bli lagt fram for kommunalstyret for levekår 2. tertial. 9.1 Status per 1. tertial De siste årene har det blitt arrangert 6 helgeavlastningsturer og en sommeravlastningstur á en uke pr. år. En forutsetning for å oppnå økonomisk balanse i 2015 er at antall avlastningsturer begrenses. Sommerturen og tre helgeturer gjennomføres som tidligere, mens det foreslås at de resterende tre helgeturene utgår. Sak vedrørende avlastningstjenesten legges fram for kommunalstyret for levekår i 2. tertial. 10. Omsorg 2025 revideres til Omsorg 2030 Bystyret ber om at det våren 2015 legges fram en helhelhetlig plan for alle omsorgsområder. På Vålandstomten er det ønskelig med privat utbygging av boliger/seniorboliger/omsorg + kompleks med tilstøtende fellesfunksjoner og med en større arealutnyttelse en dagens planer tillater. Ny reguleringsplan utarbeides. a) HØP viser til nytt bofellesskap for eldre på Petritomten. Det bør her vurderes høyere utnyttelse, og en ny gjennomgang av behov. Det er ønskelig med en blanding av 6

7 seniorboliger, bofelleskap og fellesareal. Ny reguleringsplan utarbeides. b) Mosheimtomten er regulert til offentlig formål. Planen skal inneholde en vurdering av et bo/rehabiliteringssenter for rusmisbrukere, andre helsefunksjoner, bofelleskap, studentboliger m.m. c) Planen skal videre skissere behovet for videre sykehjemsutbygging/ alternative boformer for eldre mot år d) Planen skal inneholde en strategi for hvordan kommunen kan legge til rette, både i egen og privat regi, for hvordan ventelister innen psykiatri, rus, psykisk utviklingshemmede og unge funksjonshemmede radikalt kan reduseres. e) Det skal videre vurderes nye modeller for organisering av tjenester i hjemmet, herunder vurdere hvert sykehjem/tilsvarende område for hjemmetjenester som èn virksomhet. Det vises forøvrig til budsjettpunkt fra fjorårets behandling, punkt «sykehjem omrokkering»: Sykehjem omrokkering Stavanger kommune har svært god dekningsgrad for sykehjemsplasser i henhold til statlige retningslinjer. Bystyret ønsker å sikre en mer moderne boligmasse, utvide antall nettoplasser og gjennomføre en omrokkering av sykehjemsplasser. Dette skjer gjennom: a) Lervig sykehjem ferdigstilles 2016 med areal til produksjonskjøkken. Det vil innen 2015 avklares om produksjonskjøkken skal tas i bruk ved oppstart. Lervig sykehjem har 123 plasser. Sykehjemmet erstatter Våland Sykehjem, St. Petri Aldershjem og Mosheim. Dette gir cirka 20 nye nettoplasser. b) Bystyret ønsker at Øyane sykehjem bygges ut med 45 plasser innen 2018 gjennom en modulløsning. Som en del av dette ber Bystyret om en sak som vurderer muligheten for å redusere kapasitet på andre eldre sykehjem som krever omfattende rehabilitering av hele eller deler av bygningsmassen. Det settes av 4 millioner kroner til forprosjektering i c) Tidligere planer for Vålandstunet skal gjennomgås med sikte på ny regulering som sikrer en klart høgere utnyttelse og en utbygging av boliger/seniorboliger med tilstøtende fellesfunksjoner. d) Mosheim sykehjem skal erstattes av Lervig Sykehjem. Det er per i dag usikkert hvordan området skal videreutvikles. Det fremlegges en mulighetsstudie som vurderer hvordan området kan utnyttes i framtiden. Det skal bl.a. vurderes bo/rehabiliteringssenter for rusmisbrukere, andre helsefunksjoner, bofelleskap, boliger, friområde mm. 7

8 Utarbeidelse av en helhetlig plan for alle omsorgsområder vil kreve betydelige ressurser i organisasjonen. Oppdraget kan ha konsekvenser for den eksisterende planstrukturen i Levekår, der en i tillegg til Omsorg 2025 har egne planer for psykisk helseområdet, rustjenesten, tjenester til psykisk utviklingshemmede og boligsosial handlingsplan. Oppdragets omfang og innretning må derfor avklares. Det vil bli lagt fram saker til kommunalstyret levekår, kommunalstyret miljø og utbygging, kommunalstyret for byutvikling, formannskapet og bystyret i løpet av året: Fremtidig bruk av Vålandstomten, Petritomten og Mosheim utredes i løpet av første halvår 2015, slik at det kan fremlegges en sak med forslag til bruk/utbygging av disse områdene innen utgangen av 2. tertial. Det skal utarbeides en helhetlig plan Omsorg 2030 som er skissert i bystyrevedtaket. Det framlegges en egen sak før oppstart av planarbeidet for Levekårsstyret innen siste møte første halvår Omsorgsplanen skal inkludere vedtak vedrørende Vålandstomten, Petritomten og Mosheim. Videre skal den skissere behovet for alternative boformer for eldre mot år Vurdering av nye modeller for organisering av tjenester i hjemmet tas inn i helhetlig omsorgsplan. Strategi for hvordan kommunen kan legge til rette, både i egen og privat regi, for hvordan ventelister innen psykiatri, rus, psykisk utviklingshemmede og unge funksjonshemmede radikalt kan reduseres, tas inn i arbeidet med Boligsosialt Velferdsprogram og rullering av Boligsosial handlingsplan. Planene søkes innarbeidet i omsorg Status per 1. tertial Sak med forslag til bruk/utbygging av Vålandstomten, Petritomten og Mosheim fremlegges til kommunalstyret levekår, kommunalstyret miljø og utbygging, kommunalstyret for byutvikling, formannskapet og bystyret innen utgangen av 2. tertial. Sak vedrørende mandat for helhetlig omsorgsplan fremlegges for levekårstyret i juni Felles nattevakt/ rusvirksomheter Det skal sikres nattbemanning både til hybelhusene i L47 og Verksgaten/Normannsgaten ved at det samarbeides om bemanningsressursene. Det vil bli foretatt en vurdering av behov og forsvarlighet når det gjelder bemanningsressursene for tilbudet i L-47 og Verksgaten/Normannsgaten. Nattbemanning i både L47 og Verksgaten/- Normannsgaten forutsetter økte ressurser. Rådmannen vil gi en tilbakemelding om status i tertialrapport for 1. tertial til bystyret Status per 1. tertial Virksomheten har tilrettelagt for god nattbemanning i boligavdelingen i tråd med bystyrets budsjettvedtak. 12. Selveide boliger Det har gjennom de siste årene vært et klart politisk ønske å legge til rette for alternative boformer for blant andre psykisk utviklingshemmede. Prosjekt selveide boliger i bofelleskap m.m. har vært et av de prioriterte områdene som det er mulig å realisere raskt. Bystyret legger derfor inn 2 millioner kroner i planleggingsmidler. Det fremlegges en egen sak til kommunalstyrene for levekår og miljø og utbygging om antall boliger, aktuelle tomt/tomter og kommunal medfinansiering og organisering. 8

9 Det etableres et prosjekt med deltakelse fra Levekår og Bymiljø og utbygging samt aktuelle brukerrepresentanter for å jobbe med konkretisering av den skisserte boligmodellen, vurdere tomtealternativer og kostnader. Det vil bli lagt fram sak for kommunalstyret levekår, kommunalstyret miljø og utbygging samt formannskapet 2. tertial Status per 1. tertial Det arbeides med å fremskaffe aktuelle tomtealternativ. Et konkret alternativ er forelagt en gruppe foreldrerepresentanter, men må vurderes nærmere før sak kan fremlegges for kommunalstyret levekår, kommunalstyret miljø og utbygging samt formannskapet - 3. tertial Uteseksjonen, SLT koordinator og Krafttak mot narkotikasalg Synligheten av narkotikasalg har vært påtagende de siste årene. Narkotikasalget foregår åpenlyst både i sentrum og ute i bydelene. Bystyret mener at forebygging og tidlig innsats er viktig i ungdomsmiljøene, og forslår et samarbeidsprosjekt med omkringliggende kommuner, fylkeskommunen, politiet, Uteseksjonen og organisasjoner, for målrettet innsats mot ungdom og narkotikasalg. Bystyret styrker derfor Uteseksjonen med 1 million kroner og SLT koordinator styrkes med 0,5 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. I tillegg ber bystyret om en egen sak som beskriver uteseksjonens rolle og mandat, også sett i sammenheng med SLT koordinator og «Ta Hys» prosjektet. Det vil bli lagt fram sak til kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyret for levekår i løpet av 2. tertial Status per 1. tertial Arbeidet går som planlagt. 14. Innovasjon Forskning viser at et godt innovasjonsmiljø skapes gjennom tett og godt samarbeid mellom offentlige myndigheter, universitets- og forskningsmiljøer og næringslivet. Stavangerregionen har lykkes med å utvikle et miljø i verdensklasse for nyskapende kompetanse, teknologi og produkter til den internasjonale olje- og gassindustrien. Det er nå viktig å stimulere til ny næringsvirksomhet til andre markeder i samarbeid Innovasjon Norge, Skape, UiS, TTO, IPark m.fl. Samtidig er det viktig å støtte og stimulere kommunens egne ansatte som har innovasjonsforslag. Bystyret styrker innovasjonsarbeidet med en ny post på 1 million kroner til bruk i FoU, og til andre nyskapingsprosjekt både internt og eksternt. Det er satt av kr 5,0 mill. i 2015 til generelle innovasjons- og utviklingsprosjekter som forventes å gi en framtidig effektiviseringsgevinst. Administrasjonsutvalget har i 2014 vedtatt retningslinjer og administrasjonsutvalget foretar den formelle tildelingen av midlene. Det kan for eksempel tildeles midler til å dekke kostnader ved kjøp av utstyr og tjenester, analyseoppdrag og frikjøp av ansatte for en begrenset periode. Den nye innovasjonspotten på kr 1,0 mill. forbeholdes næringsutviklingstiltak. Det rapporteres i første tertialrapport om retningslinjer for bruk av denne potten. Status gis i tertialrapportene samt at søknader behandles av administrasjonsutvalget Status per 1. tertial Innovasjon i kommuner handler om at den enkelte kommune skal skape bedre tjenester og enklere hverdag. Kommunen har ansvaret for å finne fram til en god måte å organisere og utvikle tjenester 9

10 til innbyggerne på. Det må hele tiden vurderes om måten kommunen løser oppgavene på er god nok. Av og til er det nødvendig med helt nye og innovative løsninger. Stavanger kommune har prioritert kr 5,0 mill. til innovasjons- og utviklingsprosjekter i Administrasjonsutvalget har i 2014 vedtatt retningslinjer og foretar tildeling av midlene. I sak 20/15 i administrasjonsutvalget ble det vedtatt å bruke kr 1,276 mill. av disse midlene. Midlene skal gå til innovasjonsprosjekter som skal gi en merverdi for innbyggerne, brukerne eller andre virksomheter. Det forventes en framtidig effektiviseringsgevinst og gjennomføringsmulighet. Resterende midler til innovasjons- og utviklingstiltak vil bli tildelt høsten Innovasjonsmidlene til næringsutviklingstiltak er rettet mot FoU og Triple Helix-samarbeid (samarbeid mellom det offentlige, akademia og næringslivet), som kan bidra til å utvikle ny kompetanse, nye næringer, vekst og allsidighet i næringslivet. Nærmere retningslinjer er lagt ut på kommunens hjemmesider under Næring, økonomisk støtte og innovasjon. På den bakgrunn vurderes ulike prosjekter i felles drøftinger mellom næringsavdelingen, UiS, Precubator og Greater Stavanger, som annonsert på kommunens hjemmesider. Disponering til konkrete tiltak fremmes som egne saker for formannskapet i løpet av 2. tertial Sentrumsutvikling og parkering Bystyret er positive til strategiene i den nylig fremlagte kommunedelplanen for sentrum. Planen skal nå behandles med to høringsrunder, og det er viktig at det legges opp til et endelig planvedtak som gjør det mulig å realisere gode hovedgrep for sentrum i et tempo og en rekkefølge som bidrar til å vitalisere området som handels-, nærings- og boligområde. Ett hovedgrep i kommunedelplan for sentrum er å legge vekt på tilgjengelighet. Sentrum har regionens beste tilgjengelighet og bruk av kollektivtransport, gange og sykkel. Men ved valg av sted for handel er mange opptatt av å kunne bruke bil fordi man gjerne er flere som reiser sammen, og for å kunne frakte varer hjem. Parkeringskapasiteten er i dag god, og flere sentrumsnære parkeringsanlegg har stor ledig kapasitet. Stavanger kommune har en viktig rolle og kontroll med parkeringspolitikken for Stavanger sentrum gjennom det heleide selskapet Stavanger Parkering. Bystyret ønsker å gi parkeringsselskapet en friere rolle til å utforme den daglige parkeringspolitikken i samarbeid med Stavanger Sentrum AS (STAS), og innenfor politiske vedtatte strategiske føringer. Gjennom arbeidet med KDP sentrum blir det nå jobbet videre med en helhetlig parkeringsstrategi. Parallelt med dette har Stavanger parkeringsselskap KF utarbeidet et forslag til ny strategi for dynamisk prissetting av parkeringsplasser i sentrum og selskapets rolle i byutviklingen. Dette vil bli lagt fram for kommunalstyret for byutvikling i løpet av 1. halvår. Saken skal videre for sluttbehandling i bystyret Status per 1. tertial Bystyret behandlet i sak 65/15 «Rammebetingelser for utforming av daglig parkeringspolitikk» 20. april Tilskudd til idretten Idrettslagene gjør et verdifullt arbeid i satsingen på barn og unge. Det er viktig at idrettslagene har gode rammevilkår som styrker arbeidet deres. Bystyrer tilbakefører 1.5 millioner kroner til tilskudd til idretten: kr tilbakeføres til driftstilskudd til idrettslag kr går til anleggstilskudd idrettslag med egne anlegg kroner går til integrering i idretten kroner går til drift av idrettsrådet. 10

11 Endelig tildeling skjer i kommunalstyret for kultur og idrett. Det er lagt fram sak 13/15 til kommunalstyret for kultur og idrett, om fordeling av tilskuddet til idretten for 2015 den 4. februar Status per 1. tertial Ikke noe nytt i saken. 17. Nytt garderobebygg på Midjord Det har lenge vært dårlige garderobeforhold på stadionanlegget på Midjord. Bystyret bevilger 6 millioner kroner i 2015 og 10 millioner kroner i 2016 til nytt garderobebygg på Midjord. Spillemidler kommer i tillegg. Kommunen inngår et samarbeid med IL Brodd, der en ser på mulighetene for klubben til å bygge eget klubblokale i tilknytning til garderobebygget. Valg av garderobeløsning, samarbeidsform og avtaleløsning må avklares i en avtale med Brodd FK. Forslag til avtale skal legges fram til politisk behandling i kommunalstyret for miljø og utbygging / kommunalstyret for kultur og idrett i løpet av 1 tertial Status per 1. tertial Stavanger Eiendom vil nå ytterligere bearbeide det tilsendte materiale for foreslått bygg fra Brodd IL i samarbeid med Idrettssjefen og Brodd IL. Det arbeides for å avklare økonomisk ansvar mellom kommunen og Brodd IL, og legge prosjektet ut på totalentreprise i løpet av Fortsatt klimasatsning Bystyret forutsetter at kommunen fortsetter arbeidet med få ned klimautslippene i kommunen. Kommunen må fortsette arbeidet med å få i gang pilotprosjekter med smarthussatsning i samarbeid med Lyse A/S og private aktører. Bystyret forutsetter også at kravet om at alle kommunens nye biler som hovedregel skal være nullutslippsbiler fortsetter, og hvordan bruk av oljefyringsanlegg i Stavanger kan fjernes helt. Kommunen må legge til rette for at det skal være enkelt for innbyggerne å bidra til å redusere klimautslippene. Bystyret ønsker at kommunen skal bidra med informasjon til innbyggerne om hvordan de kan bidra til å være mer klimavennlige. Det jobbes med flere prosjekter for å redusere klimautslippene og for 2015 vil blant annet følgende prosjekter ivareta dette: Bygg: Evaluering av pilotprosjekter i Framtidens byer og supplert noe med erfaringer i Norwegian Wood-prosjektene. Oppfølging av energi- og varmeplan for Nord-Jæren gjennom bestemmelser i områdeplan og regulering, samt enkeltbygg. Pilot- og utviklingsprosjekter i EU-prosjektet Triangulum. Gjelder både egne bygg og andre bygg i områder i samarbeid med Lyse. Smartteknologi er et av verktøyene. Prosjektet Oljefri startet i 2014 og vil videreføres i tre år til. Det har allerede gitt god effekt på stenging og fjerning av oljetanker. Transport: Kommunens bilpark søkes så langt det er formålstjenlig å bytte til el-biler og gassbiler (med biogassavtale) ved nye leasing- og innkjøpsavtaler. Denne prosessen har pågått i flere år og har bidratt til betydelige endringer. 11

12 Jobbe videre med transportpolicy for ansatte i kommunen, virksomheter og foretak. Starte opp prosjektet «reisevaneendring i bedrifter», et samarbeid med Sykkelløftet, Kolumbus og andre regionale partnere. Informasjon: Klimasiddis: Kommunen ved Miljøavdelingen følger opp pilotprosjektet Klimasiddis på flere områder. Det er etablert et samarbeid med utbygger, Selvaag bygg, Urban Sjøfront, Park og vei knyttet til utbyggingen i Lervig. Der formes byggene, p-anleggene og utomhusområdene på nye måter i forhold til en mer bærekraftig livsstil. Tilrettelegging for dyrking i grønne områder, tilrettelegging for sykkelparkering/elsykler, bilpool-/bildeleordning i tillegg til gode energiløsninger. Det planlegges også samarbeid med innbyggere og driftsselskap om lignende ordninger i tilbud til innbyggere Østre Hageby og Jåttåvågen. Miljøsøndag blir videreutviklet som arrangement og til å gå over en helg. Fokus på forbruk og mat på lørdag og transport på søndag. Forsterker samarbeidet i Mobilitetsuken og aktiviteter over en uke. Fortsatt jobbe med å få alle barn til å gå eller sykle til skolen, prosjektet Beintøft. Markere enda mer når gode tiltak er gjennomført og få oppslag i media. Bruke nettsidene og videreutvikle bruk av sosiale medier. Det legges kontinuerlig fram saker til kommunalstyret for miljø og utbygging med status, planer, tiltak og rapporter etter hvert som det er behov for det. «Årsrapport for klima og miljøplan» legges fram til politisk behandling i 2. tertial Status per 1. tertial En ny status gis i årsberetning og sluttrapport for Framtidens Byer i juni. Rapportering Klima- og miljøplan legges også fram for kommunalstyrer og bystyret i juni. Andre planer og tiltak følges opp fortløpende og det vurderes egen sak om videre oppfølging av Prosjekter i Framtidens Byer. 19. Ny organisasjonsmodell for Stavanger kommune Bystyret ber rådmannen starte en gjennomgang av organisasjonsmodellen til Stavanger kommune, med mål om å optimalisere og effektivisere driften. I en slik gjennomgang må det også sees på, og eventuelt gjøres forsøk med, å redusere kompleksiteten i bestiller/utfører systemet. Rådmannen vil legge fram et grunnlag som utgangspunkt for arbeidet med å se på kommunens hovedmodell for organisering. Det innledende arbeidet skal etter planen avsluttes i mai Rådmannen vil komme tilbake med en nærmere framdriftsplan og beskrivelse av innholdet i utredningsarbeidet Status per 1. tertial Det innledende arbeidet er igangsatt. Det vil bli lagt fram en egen sak til første møte i administrasjonsutvalget etter sommeren med sluttbehandling i formannskapet. 20. Renovasjon IKS I dag har begge eierkommunene i Renovasjon IKS hver sin administrasjon, som begge jobber med administrative oppgaver relatert til Renovasjonen IKS med innsamling og transport av avfall. Det er viktig å avklare om disse ressursene han utnyttes smartere og mer effektivt enn i dag. Det er en målsetning å slanke administrasjonene i eierkommunene, og frigjøre ressurser til andre oppgaver. 12

13 Det tas initiativ til møte med eierkommunene til Renovasjonen IKS for å drøfte potensiale, muligheter og forutsetninger for en ytterligere samordning og rasjonalisering. Det rettes en henvendelse til IVAR IKS om å utrede ulike modeller i forbindelse med IVARS nylige igangsatte arbeid med ny Ressurs- og avfallsplan for IVAR-regionen Det legges fram sak til kommunalstyret for miljø og utbygging, 2. tertial Status per 1. tertial Rådmannen vil komme tilbake med sak til kommunalstyret for miljø og utbygging når resultatet av arbeidet med kommunereformen er nærmere avklart. Fagavdeling renovasjon og Miljøavdelingen slås fra 1. juli 2015 sammen til en ny avdeling, med felles leder. Et av hovedformålene med sammenslåingen er optimal og fleksibel utnyttelse av felles personell, ressurser og kompetanse. 21. Folkevalgte Bystyret reduserer posten folkevalgte med 1 million kroner. Rådmannen vil i tertialrapportene melde tilbake om status på forbruk når det gjelder budsjettet for folkevalgte Status per 1. tertial Regnskapsresultatet per 30. april på folkevalgte viser et mindreforbruk. Det antas at aktiviteten innenfor området tilpasses de økonomiske rammene i år. 22. Ny pensjonsordning Bystyret ber rådmannen om å utrede egen pensjonskasse i Stavanger kommune. Sak legges fram for kommunalutvalget. En økonomisk analyse foretas 1. halvår med ekstern utredning. Basert på resultatene av den økonomiske analysen vurderes det hvorvidt det anbefales å gå videre med en prosess med formål å etablere egen pensjonskasse. Sistnevnte prosess vil kunne foregå høsten 2015 / vinteren Endelig beslutning om eventuell etablering av pensjonskasse tilligger bystyret. Det legges fram sak for formannskapet 2. tertial med anbefaling til videre utredningsprosess. Før saken legges fram for behandling skal Kommunalutvalget invitere representanter fra kommuner som har gått over til egen pensjonskasse. Det forutsettes også at ansattes representanter får uttale seg og at deres uttalelse følger saken Status per 1. tertial Analysene pågår som planlagt. 23. Kjøp av tjenester innen oppvekst- og levekårsområdet Mange private aktører, både kommersielle og ideelle stiftelser tjener mye penger på å levere tjenester innen oppvekst- og levekårsområdet, både lokalt og nasjonalt. Vi ser at det på riksplan i mange tilfeller føres liten eller ingen kontroll med hvordan midlene brukes, eller hvorvidt tjenestene som kjøpes kan vise til måloppnåelse. Da det er relativt store summer som brukes til kjøp av slike tjenester (psykologtjenester, behandlings- og institusjonsplasser m.m.) ber bystyret om en egen sak på måloppnåelse i forhold til pengebruk i oppvekst- og levekårsområdet. 13

14 Dette er et meget omfattende arbeid. Det er behov for å klargjøre hvilke private aktører og tjenesteleverandører det skal omfatte og hva som skal være kriteriene for «måloppnåelse i forhold til pengebruk». Oppdraget forutsetter at det gjennomføres en omfattende evaluering av tjenester fra private aktører som tar hensyn til faglig kvalitet, kostnader og ressursbruk. De aller fleste av disse tjenestene er forankret i Levekår. Bl.a. gjelder det 7 private/ideelle sykehjem med driftsavtale med kommunen. Pga. oppdragets kompleksitet og omfang bør det gjennomføres av ekstern leverandør med høy fagog analysekompetanse. En evaluering av denne typen antas også å ha stor interesse for flere kommuner enn Stavanger. Det foreslås derfor at det søkes om midler fra KS storbyprogram for å gjennomføre en evaluering av måloppnåelse ved bruk av private aktører innenfor oppvekst- og levekårsområdet i en storby. Sak legge fram for kommunalstyret for levekår, kommunalstyret for oppvekst, formannskapet og bystyret. Fremdrift fastsettes når det er avklart om oppdraget får finansiering fra KS Storbyforskning Status per 1. tertial 2015 Program for storbyrettet forskning er et samarbeid mellom storbykommunene (Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger og Kristiansand) og KS om forsknings- og utviklingsprosjekter for storbyene. Programmet skal være et verktøy for storbykommunenes utvikling av tjenesteyting og planlegging. Det å kjøpe tjenester fra private aktører, både kommersielle og ideele stiftelser, er benyttet i ulik grad blant ASSS-kommunene. Grafen nedenfor viser hvor stor andel av tjenesten innenfor området helse og omsorg som kjøpes privat i ASSS-kommunene. Stavanger kjøper 23 prosent og ligger godt over snittet ,6 7,4 Kjøp av tjenester fra private helse og omsorg ,1 28,7 STA SAN FRE BÆR OSL DRA KRI BER TRO TRØ 7,6 4,9 20 9,4 7,4 Andel kjøp av tjenester fra private, helse og omsorg Gjennomsnitt Stavanger kommune ønsker å gjennomføre en omfattende evaluering av tjenester fra private aktører som tar hensyn til faglig kvalitet, kostnader og ressursbruk. På grunn av oppdragets kompleksitet og omfang bør det gjennomføres av ekstern leverandør med fag- og analysekompetanse. Stavanger kommune ønsker å søke om midler fra KS storbyforskningsprogram for å gjennomføre evalueringen. Søknad til KS Storbyforskningsprogram er under utarbeiding og vil bli oversendt programkomiteen så snart den er ferdigstilt. 24. Felleskostnader Bystyret reduserer felleskostnader-sentrale utgifter med 1 million kroner. 14

15 Rådmannen vil i tertialrapportene melde tilbake om status på felleskostnader-sentrale utgifter Status per 1. tertial På grunnlag av bystyrets reduksjon av budsjettet på felleskostnader har rådmannen måttet redusere aktiviteten vedrørende representasjon, konsulenttjenester, trykningsutgifter og infotiltak. 25. Reiser Bystyret ber rådmannen om å gjennomføre en kritisk gjennomgang av kommunens reisevirksomhet. Reduksjon i reisevirksomhet skal være et av effektiviseringstiltakene i Rådmannen vil i tertialrapportene melde tilbake om status på reisekostnader Status per 1. tertial Stavanger kommune sin økonomiske situasjon medfører at det til enhver tid må tas en kritisk gjennomgang av kommunens reisevirksomhet. Alle reiser i kommunens regi avklares, og begrenses til et minimum. Stavanger kommunenes utgiftsnivå på reiser 1. kvartal 2015 er på samme nivå som 1. kvartal 2014 og holder seg stabilt. 26. Tiltak for redusert sykefravær «Tillitsprosjekt» Det innføres et prøveprosjekt etter inspirasjon fra Mandals «Tillitsprosjekt» innen utvalgte virksomhetsområder. Bystyret ber om en sak til administrasjonsutvalget innen våren Det vil bli lagt fram sak for administrasjonsutvalget 1. tertial Status per 1. tertial Ved Administrasjonsutvalgets behandling av sak 21/15 den 21. april ble det gjort følgende vedtak: Stavanger kommune skal arbeide aktivt, langsiktig og målrettet med å reduseres sykefraværet. Erfaringene fra «Tillitsprosjektet» i Mandal tas med som verdifulle innspill i arbeidet med økt nærvær. 27. Vedlikehold Bystyret styrker vedlikeholdet av kommunens bygg med 10 millioner kroner i KMU fordeler midlene. Sak legges fram for kommunalstyret miljø og utbygging våren 2015 om fordeling av vedlikeholdsmidler Status per 1. tertial I sak 67/15 den 7. april behandlet og vedtok KMU fordeling av vedlikeholdsmidlene. Midlene skal brukes til vedlikehold av kommunale boliger. 15

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BYSTYRETS TEKSTVEDTAK HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANEN 2015-2018 - OPPFØLGING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BYSTYRETS TEKSTVEDTAK HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANEN 2015-2018 - OPPFØLGING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KHO-15/483-1 2299/15 12.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 24.02.2015 Stavanger

Detaljer

Klare prioriteringer. Budsjettforslag 2015. uavhengige

Klare prioriteringer. Budsjettforslag 2015. uavhengige Klare prioriteringer Budsjettforslag 2015 uavhengige Bystyret styrker kommunens tjenester for byens unge og eldre, og investerer for fremtiden. Etter mange år med sterk vekst opplevde Stavanger i 2014

Detaljer

Arkivsak: 14/6256 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - ÅRSBUDSJETT 2015

Arkivsak: 14/6256 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - ÅRSBUDSJETT 2015 STAVANGER KOMMUNE Saksprotokoll Økonomiavdelingen Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 04005. Faks: 51507046 E-post: postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AKSA-15/9129-3 54883/15 28.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 09.06.2015 Kommunalstyret for

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Utbyggingsplan 2013-2017 - Stavangers utbyggingspolitikk Grete Kvinnesland Prosjektsjef, utbygging, Stavanger kommune Hva jeg skal snakke om Hvordan er utbyggingspolitikken

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Utfordring 1: God tilrettelegging for en økende befolkning

Utfordring 1: God tilrettelegging for en økende befolkning Vedlegg H HØP 2014-2017, oppfølging av særskilte utfordrings- og innsatsområder bystyrets tekstvedtak Utfordring 1: God tilrettelegging for en økende befolkning Poli sk 1.1 Mindre leiligheter Bystyret

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram

Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram Innsatsområde 1: Mer produksjon av fornybare energiressurser Strategi 1: Støtte teknologiutviklingen : Invitere aktuelle aktører til møte

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

EVALUERING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL

EVALUERING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MRAS-12/6167-8 25598/14 28.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune side 1 Innledning Vi vil rose administrasjonen for et godt forslag til budsjett og handlingsplan for 2015-2018. Det gjennomgående

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015. Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de?

Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015. Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de? Nettverkssamling for regional planlegging Hamar 18. juni 2015 Oppsummerende erfaringer fra Framtidens byer Hva er de og hvordan formidles de? Øyvind Aarvig, Planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Bystyret behandlet PS 10/128 i møte 9.desember 2010 og fattet følgende vedtak: 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011-2014

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

Idrettsarena "ASKERHALL"

Idrettsarena ASKERHALL Idrettsarena "ASKERHALL" Møte med is idrettene Status i utredningen Handlingsprogram 2012-15 Bevilget kr 1 mill til planleggingsmidler Budsjettprognose kr 250 mill i Hp langtidsbudsjett Forankret i plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

BYGGEPROGRAM SMÅHUS 2 STK, UNDERPROSJEKT TIL BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN.

BYGGEPROGRAM SMÅHUS 2 STK, UNDERPROSJEKT TIL BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM SMÅHUS 2 STK, UNDERPROSJEKT TIL BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN. Saken gjelder: I Bystyrets

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Direktør økonomi Kristine C Hernes Sammen for en levende by Er til stede vil gå

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 20.08.2012 Innhold: 1. Formålet 2. Det kommunale plansystem 3. Fordeling av myndighet i plansaker 4. Utviklingstrekk og utfordringer 5. Planstrategiens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 15/29 21.04.2015. Næringsutvalg 15/4 27.04.2015

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 15/29 21.04.2015. Næringsutvalg 15/4 27.04.2015 Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/32939-3 Saksbehandler: Odd-Arild Bugge Dato: 10.04.2015 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 15/29 21.04.2015 Næringsutvalg 15/4 27.04.2015 Sentrumsplan -

Detaljer

Et sted å være hjemme

Et sted å være hjemme Et sted å være hjemme 27.4.2013 SAFO Sør Øst Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst Dette skal jeg snakke om. Fra ansvar til omsorg fra boliger integrert i bomiljøer til arbeidsplasser integrert i

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer