Oppfølging av tekstvedtak fra HØP og HØP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av tekstvedtak fra HØP 2014-2017 og HØP 2015-2018"

Transkript

1 Oppfølging av tekstvedtak fra HØP og HØP For fem av tekstvedtakene fra Handlings- og økonomiplan for (bystyresak 126/13), ble ikke oppfølgingen avsluttet i Først følger disse fem tekstvedtakene med status per 1. og 2. tertial og per i Dette som grunnlag for rapportering av status per 1. tertial Deretter følger tekstvedtakene fra Handlings- og økonomiplan for (bystyresak 184/14) og rapportering av status per 1. tertial Ikke avsluttet oppfølging av tekstvedtak i HØP : 1. Studentboliger på Campus Ullandhaug: Meldingen om universitetsbyen Stavanger stadfestet en målsetting om 1000 nye studentboliger på Ullandhaug innen Dette bør være et minimum, ikke et maksimum. Reguleringsarbeidet for dette området ventes ferdig i Det vil bli behov for 200 boliger årlig i perioden På bakgrunn av områdeplanen for universitetsområdet og Universitetsmeldingen lages det en studentboligplan for disse boligene i samarbeid med Sola, Sandnes og Randaberg kommune. Status per 1. tertial 2014 Meldingen om universitetsbyen ble først behandlet i bystyret i sak 7/14 av 27. januar 2014, og det ble vedtatt en målsetting om 1500 nye studentboliger på Ullandhaug innen Dette innarbeides i områdeplanen som er under utarbeidelse og som ventes ferdig i Vedtaket om en egen handlingsplan for studentboliger omfatter både campus og andre steder i storbyområdet. Vedtaket er fulgt opp i samspill med SiS og Husbanken. Nabokommunene inviteres inn i samarbeidet i løpet av andre kvartal og i den forbindelse fremmes sak om framdrift og organisering. Status per 2. tertial 2014 Det arbeides med å organisere samarbeid med SiS, studentene, Husbanken, boligbyggelagene og nabokommunene om handlingsplan for studentboliger. Målet er å få opp tempoet i studentboligbyggingen. Styrings- og fremdriftsplan fremmes i løpt av oktober Status per Saken ble utsatt på grunn av kapasitetsproblemer. Den 9. februar var det møte mellom impliserte parter for å planlegge videre framdrift. Status per 1. tertial 2015 Studentboliger på Campus Ullandhaug inngår i det pågående reguleringsarbeidet for Universitetsområdet. Det forventes ferdig i løpet av For studentboliger andre steder foreligger nå en foreløpig kartlegging av mulige tomter/områder for bygging av studentboliger andre steder. Videre er det utarbeidet en foreløpig skisse til modell for utbygging i samarbeid med boligbyggelagene. Dette bearbeides videre som grunnlag for handlingsplan, med forventet ferdigstilling i løpet av høsten Rekrutteringsboliger Bystyret ber om at det i 2014 anskaffes minimum 16 nye rekrutteringsboliger. For å løse dette bes administrasjonen om å sikre noen slike boliger i de fleste prosjekter der kommunen er involvert som et utgangspunkt i planprosesser og nybygging. Status per 1. tertial 2014 Plan for utvidelse av tjenesteboligordningen med 16 nye boliger er godkjent av administrasjonsutvalget i sak 37/14 av 6. mai 2014 og formannskapet i sak 110/14 av 22. mai

2 Endelig finansiering og tidspunkt for gjennomføring avgjøres ved tertialbehandlingen per og i HØP Status per I 2014 endret Husbanken reglene for tilskudd, dermed stoppet planene for bygging av boliger litt opp i Nå er reglene endret igjen og boligarbeidet er i gang. Status per 1. tertial 2015 Det arbeides med planlegging av boligprosjekter som kan inneholde tjenestebolig. Det bør imidlertid vurderes på nytt om antall ønskede tjenesteboliger er korrekt. 3. Svømmehallkapasitet Svømmehallkapasiteten øker de neste årene, og det er behov for en samlet gjennomgang av den totale kapasiteten. Bystyret ber snarest om en sak som blant annet vurderer framtidig organisering, total driftsøkonomi og eventuell behov for endringer i antall svømmehaller/basseng. Status per 1. tertial 2014 Sak opp i KKI, KMU og formannskapet til høsten Status per 2. tertial 2014 Da saken skolebasseng, status og fremtidig bruk skulle behandles i sak 80/14 i KMU 29. april ble den utsatt. Saken skolebasseng, status og fremtidig bruk ble behandlet 11. juni i sak 69/14 i KKI, 18. juni i sak 53/14 i KO, 2. september i sak 140/14 i KMU og 18. september i sak 205/14 i FSK. Sak om svømmehallkapasitet vil bli lagt fram i november i KKI, KMU og FSK. Status per Saken om svømmehallkapasitet ble utsatt grunnet utfallet av saken om OPS Folkebadet. Saken vil komme opp etter at OPS Folkebadet er avklart. Status per 1. tertial 2015 Saken om svømmehallkapasitet er utsatt grunnet utfallet av saken om OPS/IKS (Interkommunalt samarbeid) om Folkebadet. Saken vil komme opp etter at OPS/IKS om Folkebadet er avklart. 4. Landstrøm Stavanger interkommunale havn Stavanger kommune vil etablere et landstrømsanlegg til skip som ligger ved kai for å redusere utslipp fra fossilt brennstoff. Bystyret ber om at Vågen blir prioritert. Stavanger kommune tar initiativ til et prosjekt i samarbeid med Stavanger Havn IKS etter modell fra Oslo kommune. Status per 1. tertial 2014 Sak under forberedelse. Status per 2. tertial 2014 Landstrøm: Stavanger Interkommunale havnevesen hadde en orientering i møtet i KMU den 2. september om dette arbeidet. Det vil bli laget en sak til KMU og formannskapet i november. Status per Saken er utsatt på grunn av pågående arbeid med prosjektet Bedre byluft og en tiltaksutredning. Tiltaksutredningen som ledd i prosjektet Bedre byluft ble utsatt på grunn av kapasitetsproblem hos konsulent og generell tidsknapphet i egen organisasjon. Saken som nå er ferdig legges fram til kommunalstyret for bymiljø og utbygging, kommunalstyret for levekår og bystyret i mars Det kommer mer informasjon om landstrøm i egen sak. Status per 1. tertial 2015 Sak om landstrøm legges fram i 2. tertial. 2

3 5. Solenergi Det er i forbindelse med innovativ smarthussatning utarbeidet konsepter med vindusintergrerte solceller til lokal strømproduksjon. Det igangsettes pilotprosjekter i samarbeid med Lyse A/S og private aktører. Det er naturlig at Stavanger kommune bidrar med kompetanse i pilotprosjektet. Bystyret ber om en sak for KMU med sikte på å ta den nye teknologien i bruk i nye kommunale byggeprosjekter som for eksempel Oddahagen. Status per 1. tertial 2014 Innarbeides i forprosjekt for Oddahagen boligprosjekt. Status per 2. tertial 2014 Prosjektering pågår, og det utredes bruk av vindusintegrerte solceller. Status per Det er ikke funnet en god måte å bygge dette inn i prosjekter på. Rådmannen ved Bymiljø og utbygging, vurderer om det skal lages en sak som forklarer dette. Status per 1. tertial 2015 Ingen endring i status. Det arbeides med å legge solenergi inn i prosjektet: Ny energisentral for svømmehall og Olav Kyrresgate 19 og 23. Oppfølging av tekstvedtak HØP : Ved bystyret behandling av Handlings- og økonomiplan for (sak 184/14) ble det fattet flere tekstvedtak. Sak om oppfølging av tekstvedtakene ble behandlet av formannskapet den 26. februar (FSK-sak 44/15). Tekstvedtakene og rådmannens oppfølging fremgår punktvis under: 1. Kompetanseutvikling for lærere Det er stor etterspørsel etter kompetanseutviklingen som Stavanger kommune tilbyr ansatte i skolene. Stavanger kommune skal fortsatt ha gode tiltak for kompetanseheving i skolen, og styrker dette med 2 millioner kroner. Et eksempel er å videreføre arbeidet med å utvikle ressurslærere i matematikk på alle skoler etter Singapore-modellen. Bystyret ber rådmannen gi oppvekststyret status og en plan for hvordan denne kompetansen kan spres ut som en generell kompetanse på alle skoler. Vedtaket vil bli fulgt opp i saken om «Årsplan 2015 kompetanseutvikling i Stavangerskolen». Saken er planlagt lagt fram for kommunalstyret for oppvekst i løpet av 2 tertial. 1.1 Status per 1. tertial Årsplan 2015 kompetanseutvikling i Stavangerskolen ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst 22. april 2015, jf. sak 34/15. Det er etablert et nettverk for regneveiledere der to ressurslærere i matematikk fra hver barneskole deltar. Nettverket er svært vellykket og prosjektet er planlagt videreført skoleåret Kompetanseutviklingen for matematikklærere blir knyttet til ny læringsforskning i faget. Rådmannen foreslår at arbeidet i framtiden omtales som kompetanseutvikling i matematikk i lys av ny læringsforskning i faget. 2. Tettere samspill mellom skole og yrkesliv 3

4 Fra elevene starter i første klasse og frem til de siste årene i ungdomsskolen, daler antallet som følger med i timen fra nærmere 100 prosent til en tredjedel. Dette kan øke sannsynligheten for frafall i videregående skole. Det er viktig å skape økt motivasjon og økt forståelse for alle de yrkesvalgene som finnes gjennom et tettere samarbeid mellom skolene og yrkeslivet helt ned i barneskolen. Prosjektet «Skolen i våre hender» videreføres som en integrert del av skolens faglige innhold. Et tettere samarbeid med Ungt Entreprenørskap vurderes som ett virkemiddel i denne sammenhengen. Saken er planlagt lagt fram for kommunalstyret for oppvekst 3 tertial. 2.1 Status per 1. tertial Som planlagt. 3. Rekruttering av lærere Prognosene tilsier at norsk skole kan komme til å mangle lærere. Vi må arbeide både med kortsiktige og langsiktige tiltak for å løse denne utfordringen. Som en del av samspillet mellom yrkesliv og skole, er det naturlig å motivere flere til å prøve ut læreryrket. Bystyret ber kommunalstyret for oppvekst om å samarbeide med personalavdelingen om et kampanjeprosjekt med en tilpasset «Teach First» modell i Målet er å rekruttere godt kvalifiserte personer inn i skolen, og kombinere dette med at de får den nødvendige pedagogiske tilleggsutdannelsen mens de er i arbeid. Det er et delmål å fremme bedre rekruttering av mannlige lærere til grunnskolen. Vedtatt oppfølging jf. FSK-sak 44/15 av 26. februar Formannskapet ber rådmannen prioritere arbeid med en rekrutteringskampanje i første og andre tertial Dette for å utnytte et marked der høyt kompetente fagfolk kan vurdere overgang til læreryrket, og for å kunne ha effekt til oppstart av skoleåret 2015/ Status per 1. tertial Plan for arbeid med å rekruttere og beholde lærere i Stavangerskolen ble behandlet i sak 22/15 i kommunalstyret for oppvekst 11. mars, og i sak 10/15 i administrasjonsutvalget 17. mars. Det er gjennomført et forarbeid for å vurdere etablering av «Teach first». Forarbeidet viser at det vil kreve betydelige ressurser å utrede prosjektet videre og eventuelt etablere det. Dagens situasjon viser at kommunen har kvalifiserte realfagslærere som søkere til stillinger som ikke kan besettes på grunn av kommunens utfordrende økonomiske situasjon. Rådmannen vurderer at det ikke er behov for og økonomiske og administrative ressurser til å prioritere og videreføre en vurdering av etablering av «Teach First». 4. Forebygging og hjelp Innenfor barnehage og skole er det tre gode fagmiljøer: Ressurssenteret for barnehagene, Psykologisk, Pedagogisk tjeneste (PPT) og Lenden (for hjelp til elever med behov for utredning og tiltak i skolen). Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for oppvekst der det utredes hvordan disse miljøenes kompetanse og ressurser kan benyttes bedre på tvers av avdelingene, og med det enkelte barns behov i sentrum. PPT og Lenden styrkes med en samlet post på 3 millioner kroner. Formannskapet ber rådmannen orientere kommunalstyret for oppvekst om hvordan man ser for seg å legge opp arbeidet med dette punktet i løpet av 1 eller 2 tertial. Sak legges frem som foreslått i 3. tertial. 4.1 Status per 1. tertial Rådmannen vil orientere kommunalstyret for oppvekst i løpet av 2. tertial. Sak vil bli lagt fram i 3. tertial. 4

5 5. Skolebruksplanen konkretisering For å kunne møte veksten i de ulike bydelene raskt når behovet endres, er det viktig å ha så konkrete planer som mulig for plassering og utforming av skolebygg. Mer detaljerte skisser for løsninger gjør også at foresatte og folkevalgte på et tidligere tidspunkt kan drøfte fordeler og ulemper ved ulike løsningsalternativ. Utfordringene ved at Stavanger i større og større grad må finne løsninger også ved store og plasskrevende anlegg som skoler inne i en allerede utbygd by, forsterker dette behovet for tidlig konkretisering av alternativ. Bystyret ber om at det lages slike konkrete skisser for ny skolekapasitet i Hinna/Gausel, Lassa/Eiganes og Sunde/Madla. Ny skole på Storhaug skal stå klar i 2019 og plassering og utforming må avklares raskt. Sak om lokalisering av ny barneskole på Storhaug blir lagt fram for politisk behandling i løpet av 1. tertial. Sak om skolebruksplan blir lagt fram for kommunalstyret for oppvekst, kommunalstyret for miljø og utbygging, formannskapet og bystyret i løpet av 3. tertial. 5.1 Status per 1. tertial Sak om lokalisering av ny barneskole på Storhaug ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst 22. april i sak 35/15, og i formannskapet 30. april i sak 114/15. Rullert plan for skolestruktur ble behandlet 11. mars i sak 19/15 i kommunalstyret for oppvekst, og i sak 67/15 i bystyret 20. april. 6. Bedre bydelsdekning på barnehage Bystyret ber om at det i løpet av første halvår 2015 legges frem en egen sak om hvordan Stavanger kommune kan få en balansert barnehagedekning i alle bydeler, med mål om å redusere foreldres tidsklemme og transportbehov i hverdagen. Målet må være at alle foreldre skal kunne ha tilgang på barnehage i nærheten av bosted eller arbeidsplass. Utredning vedrørende barnehagedekning i bydelene og utbyggingsmuligheter vil bli innarbeidet i den forestående rulleringen av barnehagebruksplanen. Politisk behandling av barnehagebruksplan kommunalstyret for oppvekst, kommunalstyret for miljø og utbygging, formannskapet og bystyret i 2. tertial. 6.1 Status per 1. tertial Politisk behandling av barnehagebruksplan etter administrativ høring kommunalstyret for oppvekst, formannskapet og bystyret i 2. tertial. 7. Kompetanse til å løfte hvert barn Stavangerbarnehagen Bystyret er opptatt av at det gode arbeidet med Stavangerbarnehagen videreføres. Barnehager og skoler er en viktig arena for å utvikle hvert enkelt barn, og for å fange opp og forebygge utfordringer på et tidlig tidspunkt i livet. Derfor er det viktig at alle ansatte i barnehagene i Stavanger skal tilegne seg kompetanse på fire sentrale områder: relasjonskompetanse, språkkompetanse, interkulturell kompetanse og kompetanse om Tidlig Innsats. Dette vil bli innarbeidet i sak om «Strategisk kompetanseplan og kvalitetsplan for barnehage» samt i rapportering om barnehageområdet. Strategisk kompetanseplan og kvalitetsplan for barnehage behandles i kommunalstyret for oppvekst i 2. kvartal. Rapportering om barnehageområdet 2015 blir gitt i kommunalstyret for oppvekst og administrasjonsutvalget, 4. kvartal. 7.1 Status per 1. tertial Kvalitetsplan for barnehage behandles i kommunalstyret for oppvekst i 2. tertial. Strategisk kompetanseplan behandles i kommunalstyret for oppvekst i 3. tertial. 5

6 Rapportering om barnehageområdet 2015 blir gitt i kommunalstyret for oppvekst og administrasjonsutvalget, 3. tertial. 8. Rekruttering og kompetanseutvikling i barnehagene Det systematiske arbeidet med økt pedagogdekning og faglig utvikling av barnehagene videreføres. At det også legges opp til et nasjonalt kompetanseløft er positivt, spesielt med hensyn til å løfte frem barn som kan ha stor nytte av det allerede før skolestart. Ansatte i barnehagene skal tilbys opplæring kombinert med arbeid. Som en del av arbeidet med å få mer yrkeskontakt inn i skolen, skal det sees på muligheter for å motivere flere menn til å utdanne seg til og arbeide i barnehagene. Dette vil bli innarbeidet i sak om «Strategisk kompetanseplan og kvalitetsplan for barnehage» samt i rapportering om barnehageområdet. Strategisk kompetanseplan og kvalitetsplan for barnehage behandles i kommunalstyret for oppvekst i 2. kvartal. Rapportering om barnehageområdet 2015 blir gitt i kommunalstyret for oppvekst og administrasjonsutvalget, 4. kvartal. 8.1 Status per 1. tertial Kvalitetsplan for barnehage behandles i kommunalstyret for oppvekst i 2. tertial. Strategisk kompetanseplan behandles i kommunalstyret for oppvekst i 3. tertial. Rapportering om barnehageområdet 2015 blir gitt i kommunalstyret for oppvekst og administrasjonsutvalget, 3. tertial. 9. Avlastning - barn og unge Familier med barn som har behov for avlastning har en svært utfordrende og krevende hverdag. Det er viktig at kommunen bidrar til å legge til rette for at familien kan oppleve fleksible og gode rammebetingelser. Bystyret legger tilbake 4,5 millioner kroner i 2015, og vil med dette opprettholde i all hovedsak avlastningstilbudet. Midlene forutsetter at også ferietilbud til funksjonshemmede barn opprettholdes. Det fremlegges en egen sak om erfaringer, behov og etterspørsel med mer, for avlastningstilbudet/ ferietilbudet innen utgangen av inneværende periode. Tjenestetilbudet vil bli tilpasset vedtatte budsjettrammer. Dette kan bety at tilbudet blir noe redusert i forhold til 2014, når det gjelder antall avlastningsplasser og ferieturer. Status vil bli gitt i tertialrapport for 1. tertial. Sak vedrørende avlastningstjenesten vil bli lagt fram for kommunalstyret for levekår 2. tertial. 9.1 Status per 1. tertial De siste årene har det blitt arrangert 6 helgeavlastningsturer og en sommeravlastningstur á en uke pr. år. En forutsetning for å oppnå økonomisk balanse i 2015 er at antall avlastningsturer begrenses. Sommerturen og tre helgeturer gjennomføres som tidligere, mens det foreslås at de resterende tre helgeturene utgår. Sak vedrørende avlastningstjenesten legges fram for kommunalstyret for levekår i 2. tertial. 10. Omsorg 2025 revideres til Omsorg 2030 Bystyret ber om at det våren 2015 legges fram en helhelhetlig plan for alle omsorgsområder. På Vålandstomten er det ønskelig med privat utbygging av boliger/seniorboliger/omsorg + kompleks med tilstøtende fellesfunksjoner og med en større arealutnyttelse en dagens planer tillater. Ny reguleringsplan utarbeides. a) HØP viser til nytt bofellesskap for eldre på Petritomten. Det bør her vurderes høyere utnyttelse, og en ny gjennomgang av behov. Det er ønskelig med en blanding av 6

7 seniorboliger, bofelleskap og fellesareal. Ny reguleringsplan utarbeides. b) Mosheimtomten er regulert til offentlig formål. Planen skal inneholde en vurdering av et bo/rehabiliteringssenter for rusmisbrukere, andre helsefunksjoner, bofelleskap, studentboliger m.m. c) Planen skal videre skissere behovet for videre sykehjemsutbygging/ alternative boformer for eldre mot år d) Planen skal inneholde en strategi for hvordan kommunen kan legge til rette, både i egen og privat regi, for hvordan ventelister innen psykiatri, rus, psykisk utviklingshemmede og unge funksjonshemmede radikalt kan reduseres. e) Det skal videre vurderes nye modeller for organisering av tjenester i hjemmet, herunder vurdere hvert sykehjem/tilsvarende område for hjemmetjenester som èn virksomhet. Det vises forøvrig til budsjettpunkt fra fjorårets behandling, punkt «sykehjem omrokkering»: Sykehjem omrokkering Stavanger kommune har svært god dekningsgrad for sykehjemsplasser i henhold til statlige retningslinjer. Bystyret ønsker å sikre en mer moderne boligmasse, utvide antall nettoplasser og gjennomføre en omrokkering av sykehjemsplasser. Dette skjer gjennom: a) Lervig sykehjem ferdigstilles 2016 med areal til produksjonskjøkken. Det vil innen 2015 avklares om produksjonskjøkken skal tas i bruk ved oppstart. Lervig sykehjem har 123 plasser. Sykehjemmet erstatter Våland Sykehjem, St. Petri Aldershjem og Mosheim. Dette gir cirka 20 nye nettoplasser. b) Bystyret ønsker at Øyane sykehjem bygges ut med 45 plasser innen 2018 gjennom en modulløsning. Som en del av dette ber Bystyret om en sak som vurderer muligheten for å redusere kapasitet på andre eldre sykehjem som krever omfattende rehabilitering av hele eller deler av bygningsmassen. Det settes av 4 millioner kroner til forprosjektering i c) Tidligere planer for Vålandstunet skal gjennomgås med sikte på ny regulering som sikrer en klart høgere utnyttelse og en utbygging av boliger/seniorboliger med tilstøtende fellesfunksjoner. d) Mosheim sykehjem skal erstattes av Lervig Sykehjem. Det er per i dag usikkert hvordan området skal videreutvikles. Det fremlegges en mulighetsstudie som vurderer hvordan området kan utnyttes i framtiden. Det skal bl.a. vurderes bo/rehabiliteringssenter for rusmisbrukere, andre helsefunksjoner, bofelleskap, boliger, friområde mm. 7

8 Utarbeidelse av en helhetlig plan for alle omsorgsområder vil kreve betydelige ressurser i organisasjonen. Oppdraget kan ha konsekvenser for den eksisterende planstrukturen i Levekår, der en i tillegg til Omsorg 2025 har egne planer for psykisk helseområdet, rustjenesten, tjenester til psykisk utviklingshemmede og boligsosial handlingsplan. Oppdragets omfang og innretning må derfor avklares. Det vil bli lagt fram saker til kommunalstyret levekår, kommunalstyret miljø og utbygging, kommunalstyret for byutvikling, formannskapet og bystyret i løpet av året: Fremtidig bruk av Vålandstomten, Petritomten og Mosheim utredes i løpet av første halvår 2015, slik at det kan fremlegges en sak med forslag til bruk/utbygging av disse områdene innen utgangen av 2. tertial. Det skal utarbeides en helhetlig plan Omsorg 2030 som er skissert i bystyrevedtaket. Det framlegges en egen sak før oppstart av planarbeidet for Levekårsstyret innen siste møte første halvår Omsorgsplanen skal inkludere vedtak vedrørende Vålandstomten, Petritomten og Mosheim. Videre skal den skissere behovet for alternative boformer for eldre mot år Vurdering av nye modeller for organisering av tjenester i hjemmet tas inn i helhetlig omsorgsplan. Strategi for hvordan kommunen kan legge til rette, både i egen og privat regi, for hvordan ventelister innen psykiatri, rus, psykisk utviklingshemmede og unge funksjonshemmede radikalt kan reduseres, tas inn i arbeidet med Boligsosialt Velferdsprogram og rullering av Boligsosial handlingsplan. Planene søkes innarbeidet i omsorg Status per 1. tertial Sak med forslag til bruk/utbygging av Vålandstomten, Petritomten og Mosheim fremlegges til kommunalstyret levekår, kommunalstyret miljø og utbygging, kommunalstyret for byutvikling, formannskapet og bystyret innen utgangen av 2. tertial. Sak vedrørende mandat for helhetlig omsorgsplan fremlegges for levekårstyret i juni Felles nattevakt/ rusvirksomheter Det skal sikres nattbemanning både til hybelhusene i L47 og Verksgaten/Normannsgaten ved at det samarbeides om bemanningsressursene. Det vil bli foretatt en vurdering av behov og forsvarlighet når det gjelder bemanningsressursene for tilbudet i L-47 og Verksgaten/Normannsgaten. Nattbemanning i både L47 og Verksgaten/- Normannsgaten forutsetter økte ressurser. Rådmannen vil gi en tilbakemelding om status i tertialrapport for 1. tertial til bystyret Status per 1. tertial Virksomheten har tilrettelagt for god nattbemanning i boligavdelingen i tråd med bystyrets budsjettvedtak. 12. Selveide boliger Det har gjennom de siste årene vært et klart politisk ønske å legge til rette for alternative boformer for blant andre psykisk utviklingshemmede. Prosjekt selveide boliger i bofelleskap m.m. har vært et av de prioriterte områdene som det er mulig å realisere raskt. Bystyret legger derfor inn 2 millioner kroner i planleggingsmidler. Det fremlegges en egen sak til kommunalstyrene for levekår og miljø og utbygging om antall boliger, aktuelle tomt/tomter og kommunal medfinansiering og organisering. 8

9 Det etableres et prosjekt med deltakelse fra Levekår og Bymiljø og utbygging samt aktuelle brukerrepresentanter for å jobbe med konkretisering av den skisserte boligmodellen, vurdere tomtealternativer og kostnader. Det vil bli lagt fram sak for kommunalstyret levekår, kommunalstyret miljø og utbygging samt formannskapet 2. tertial Status per 1. tertial Det arbeides med å fremskaffe aktuelle tomtealternativ. Et konkret alternativ er forelagt en gruppe foreldrerepresentanter, men må vurderes nærmere før sak kan fremlegges for kommunalstyret levekår, kommunalstyret miljø og utbygging samt formannskapet - 3. tertial Uteseksjonen, SLT koordinator og Krafttak mot narkotikasalg Synligheten av narkotikasalg har vært påtagende de siste årene. Narkotikasalget foregår åpenlyst både i sentrum og ute i bydelene. Bystyret mener at forebygging og tidlig innsats er viktig i ungdomsmiljøene, og forslår et samarbeidsprosjekt med omkringliggende kommuner, fylkeskommunen, politiet, Uteseksjonen og organisasjoner, for målrettet innsats mot ungdom og narkotikasalg. Bystyret styrker derfor Uteseksjonen med 1 million kroner og SLT koordinator styrkes med 0,5 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. I tillegg ber bystyret om en egen sak som beskriver uteseksjonens rolle og mandat, også sett i sammenheng med SLT koordinator og «Ta Hys» prosjektet. Det vil bli lagt fram sak til kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyret for levekår i løpet av 2. tertial Status per 1. tertial Arbeidet går som planlagt. 14. Innovasjon Forskning viser at et godt innovasjonsmiljø skapes gjennom tett og godt samarbeid mellom offentlige myndigheter, universitets- og forskningsmiljøer og næringslivet. Stavangerregionen har lykkes med å utvikle et miljø i verdensklasse for nyskapende kompetanse, teknologi og produkter til den internasjonale olje- og gassindustrien. Det er nå viktig å stimulere til ny næringsvirksomhet til andre markeder i samarbeid Innovasjon Norge, Skape, UiS, TTO, IPark m.fl. Samtidig er det viktig å støtte og stimulere kommunens egne ansatte som har innovasjonsforslag. Bystyret styrker innovasjonsarbeidet med en ny post på 1 million kroner til bruk i FoU, og til andre nyskapingsprosjekt både internt og eksternt. Det er satt av kr 5,0 mill. i 2015 til generelle innovasjons- og utviklingsprosjekter som forventes å gi en framtidig effektiviseringsgevinst. Administrasjonsutvalget har i 2014 vedtatt retningslinjer og administrasjonsutvalget foretar den formelle tildelingen av midlene. Det kan for eksempel tildeles midler til å dekke kostnader ved kjøp av utstyr og tjenester, analyseoppdrag og frikjøp av ansatte for en begrenset periode. Den nye innovasjonspotten på kr 1,0 mill. forbeholdes næringsutviklingstiltak. Det rapporteres i første tertialrapport om retningslinjer for bruk av denne potten. Status gis i tertialrapportene samt at søknader behandles av administrasjonsutvalget Status per 1. tertial Innovasjon i kommuner handler om at den enkelte kommune skal skape bedre tjenester og enklere hverdag. Kommunen har ansvaret for å finne fram til en god måte å organisere og utvikle tjenester 9

10 til innbyggerne på. Det må hele tiden vurderes om måten kommunen løser oppgavene på er god nok. Av og til er det nødvendig med helt nye og innovative løsninger. Stavanger kommune har prioritert kr 5,0 mill. til innovasjons- og utviklingsprosjekter i Administrasjonsutvalget har i 2014 vedtatt retningslinjer og foretar tildeling av midlene. I sak 20/15 i administrasjonsutvalget ble det vedtatt å bruke kr 1,276 mill. av disse midlene. Midlene skal gå til innovasjonsprosjekter som skal gi en merverdi for innbyggerne, brukerne eller andre virksomheter. Det forventes en framtidig effektiviseringsgevinst og gjennomføringsmulighet. Resterende midler til innovasjons- og utviklingstiltak vil bli tildelt høsten Innovasjonsmidlene til næringsutviklingstiltak er rettet mot FoU og Triple Helix-samarbeid (samarbeid mellom det offentlige, akademia og næringslivet), som kan bidra til å utvikle ny kompetanse, nye næringer, vekst og allsidighet i næringslivet. Nærmere retningslinjer er lagt ut på kommunens hjemmesider under Næring, økonomisk støtte og innovasjon. På den bakgrunn vurderes ulike prosjekter i felles drøftinger mellom næringsavdelingen, UiS, Precubator og Greater Stavanger, som annonsert på kommunens hjemmesider. Disponering til konkrete tiltak fremmes som egne saker for formannskapet i løpet av 2. tertial Sentrumsutvikling og parkering Bystyret er positive til strategiene i den nylig fremlagte kommunedelplanen for sentrum. Planen skal nå behandles med to høringsrunder, og det er viktig at det legges opp til et endelig planvedtak som gjør det mulig å realisere gode hovedgrep for sentrum i et tempo og en rekkefølge som bidrar til å vitalisere området som handels-, nærings- og boligområde. Ett hovedgrep i kommunedelplan for sentrum er å legge vekt på tilgjengelighet. Sentrum har regionens beste tilgjengelighet og bruk av kollektivtransport, gange og sykkel. Men ved valg av sted for handel er mange opptatt av å kunne bruke bil fordi man gjerne er flere som reiser sammen, og for å kunne frakte varer hjem. Parkeringskapasiteten er i dag god, og flere sentrumsnære parkeringsanlegg har stor ledig kapasitet. Stavanger kommune har en viktig rolle og kontroll med parkeringspolitikken for Stavanger sentrum gjennom det heleide selskapet Stavanger Parkering. Bystyret ønsker å gi parkeringsselskapet en friere rolle til å utforme den daglige parkeringspolitikken i samarbeid med Stavanger Sentrum AS (STAS), og innenfor politiske vedtatte strategiske føringer. Gjennom arbeidet med KDP sentrum blir det nå jobbet videre med en helhetlig parkeringsstrategi. Parallelt med dette har Stavanger parkeringsselskap KF utarbeidet et forslag til ny strategi for dynamisk prissetting av parkeringsplasser i sentrum og selskapets rolle i byutviklingen. Dette vil bli lagt fram for kommunalstyret for byutvikling i løpet av 1. halvår. Saken skal videre for sluttbehandling i bystyret Status per 1. tertial Bystyret behandlet i sak 65/15 «Rammebetingelser for utforming av daglig parkeringspolitikk» 20. april Tilskudd til idretten Idrettslagene gjør et verdifullt arbeid i satsingen på barn og unge. Det er viktig at idrettslagene har gode rammevilkår som styrker arbeidet deres. Bystyrer tilbakefører 1.5 millioner kroner til tilskudd til idretten: kr tilbakeføres til driftstilskudd til idrettslag kr går til anleggstilskudd idrettslag med egne anlegg kroner går til integrering i idretten kroner går til drift av idrettsrådet. 10

11 Endelig tildeling skjer i kommunalstyret for kultur og idrett. Det er lagt fram sak 13/15 til kommunalstyret for kultur og idrett, om fordeling av tilskuddet til idretten for 2015 den 4. februar Status per 1. tertial Ikke noe nytt i saken. 17. Nytt garderobebygg på Midjord Det har lenge vært dårlige garderobeforhold på stadionanlegget på Midjord. Bystyret bevilger 6 millioner kroner i 2015 og 10 millioner kroner i 2016 til nytt garderobebygg på Midjord. Spillemidler kommer i tillegg. Kommunen inngår et samarbeid med IL Brodd, der en ser på mulighetene for klubben til å bygge eget klubblokale i tilknytning til garderobebygget. Valg av garderobeløsning, samarbeidsform og avtaleløsning må avklares i en avtale med Brodd FK. Forslag til avtale skal legges fram til politisk behandling i kommunalstyret for miljø og utbygging / kommunalstyret for kultur og idrett i løpet av 1 tertial Status per 1. tertial Stavanger Eiendom vil nå ytterligere bearbeide det tilsendte materiale for foreslått bygg fra Brodd IL i samarbeid med Idrettssjefen og Brodd IL. Det arbeides for å avklare økonomisk ansvar mellom kommunen og Brodd IL, og legge prosjektet ut på totalentreprise i løpet av Fortsatt klimasatsning Bystyret forutsetter at kommunen fortsetter arbeidet med få ned klimautslippene i kommunen. Kommunen må fortsette arbeidet med å få i gang pilotprosjekter med smarthussatsning i samarbeid med Lyse A/S og private aktører. Bystyret forutsetter også at kravet om at alle kommunens nye biler som hovedregel skal være nullutslippsbiler fortsetter, og hvordan bruk av oljefyringsanlegg i Stavanger kan fjernes helt. Kommunen må legge til rette for at det skal være enkelt for innbyggerne å bidra til å redusere klimautslippene. Bystyret ønsker at kommunen skal bidra med informasjon til innbyggerne om hvordan de kan bidra til å være mer klimavennlige. Det jobbes med flere prosjekter for å redusere klimautslippene og for 2015 vil blant annet følgende prosjekter ivareta dette: Bygg: Evaluering av pilotprosjekter i Framtidens byer og supplert noe med erfaringer i Norwegian Wood-prosjektene. Oppfølging av energi- og varmeplan for Nord-Jæren gjennom bestemmelser i områdeplan og regulering, samt enkeltbygg. Pilot- og utviklingsprosjekter i EU-prosjektet Triangulum. Gjelder både egne bygg og andre bygg i områder i samarbeid med Lyse. Smartteknologi er et av verktøyene. Prosjektet Oljefri startet i 2014 og vil videreføres i tre år til. Det har allerede gitt god effekt på stenging og fjerning av oljetanker. Transport: Kommunens bilpark søkes så langt det er formålstjenlig å bytte til el-biler og gassbiler (med biogassavtale) ved nye leasing- og innkjøpsavtaler. Denne prosessen har pågått i flere år og har bidratt til betydelige endringer. 11

12 Jobbe videre med transportpolicy for ansatte i kommunen, virksomheter og foretak. Starte opp prosjektet «reisevaneendring i bedrifter», et samarbeid med Sykkelløftet, Kolumbus og andre regionale partnere. Informasjon: Klimasiddis: Kommunen ved Miljøavdelingen følger opp pilotprosjektet Klimasiddis på flere områder. Det er etablert et samarbeid med utbygger, Selvaag bygg, Urban Sjøfront, Park og vei knyttet til utbyggingen i Lervig. Der formes byggene, p-anleggene og utomhusområdene på nye måter i forhold til en mer bærekraftig livsstil. Tilrettelegging for dyrking i grønne områder, tilrettelegging for sykkelparkering/elsykler, bilpool-/bildeleordning i tillegg til gode energiløsninger. Det planlegges også samarbeid med innbyggere og driftsselskap om lignende ordninger i tilbud til innbyggere Østre Hageby og Jåttåvågen. Miljøsøndag blir videreutviklet som arrangement og til å gå over en helg. Fokus på forbruk og mat på lørdag og transport på søndag. Forsterker samarbeidet i Mobilitetsuken og aktiviteter over en uke. Fortsatt jobbe med å få alle barn til å gå eller sykle til skolen, prosjektet Beintøft. Markere enda mer når gode tiltak er gjennomført og få oppslag i media. Bruke nettsidene og videreutvikle bruk av sosiale medier. Det legges kontinuerlig fram saker til kommunalstyret for miljø og utbygging med status, planer, tiltak og rapporter etter hvert som det er behov for det. «Årsrapport for klima og miljøplan» legges fram til politisk behandling i 2. tertial Status per 1. tertial En ny status gis i årsberetning og sluttrapport for Framtidens Byer i juni. Rapportering Klima- og miljøplan legges også fram for kommunalstyrer og bystyret i juni. Andre planer og tiltak følges opp fortløpende og det vurderes egen sak om videre oppfølging av Prosjekter i Framtidens Byer. 19. Ny organisasjonsmodell for Stavanger kommune Bystyret ber rådmannen starte en gjennomgang av organisasjonsmodellen til Stavanger kommune, med mål om å optimalisere og effektivisere driften. I en slik gjennomgang må det også sees på, og eventuelt gjøres forsøk med, å redusere kompleksiteten i bestiller/utfører systemet. Rådmannen vil legge fram et grunnlag som utgangspunkt for arbeidet med å se på kommunens hovedmodell for organisering. Det innledende arbeidet skal etter planen avsluttes i mai Rådmannen vil komme tilbake med en nærmere framdriftsplan og beskrivelse av innholdet i utredningsarbeidet Status per 1. tertial Det innledende arbeidet er igangsatt. Det vil bli lagt fram en egen sak til første møte i administrasjonsutvalget etter sommeren med sluttbehandling i formannskapet. 20. Renovasjon IKS I dag har begge eierkommunene i Renovasjon IKS hver sin administrasjon, som begge jobber med administrative oppgaver relatert til Renovasjonen IKS med innsamling og transport av avfall. Det er viktig å avklare om disse ressursene han utnyttes smartere og mer effektivt enn i dag. Det er en målsetning å slanke administrasjonene i eierkommunene, og frigjøre ressurser til andre oppgaver. 12

13 Det tas initiativ til møte med eierkommunene til Renovasjonen IKS for å drøfte potensiale, muligheter og forutsetninger for en ytterligere samordning og rasjonalisering. Det rettes en henvendelse til IVAR IKS om å utrede ulike modeller i forbindelse med IVARS nylige igangsatte arbeid med ny Ressurs- og avfallsplan for IVAR-regionen Det legges fram sak til kommunalstyret for miljø og utbygging, 2. tertial Status per 1. tertial Rådmannen vil komme tilbake med sak til kommunalstyret for miljø og utbygging når resultatet av arbeidet med kommunereformen er nærmere avklart. Fagavdeling renovasjon og Miljøavdelingen slås fra 1. juli 2015 sammen til en ny avdeling, med felles leder. Et av hovedformålene med sammenslåingen er optimal og fleksibel utnyttelse av felles personell, ressurser og kompetanse. 21. Folkevalgte Bystyret reduserer posten folkevalgte med 1 million kroner. Rådmannen vil i tertialrapportene melde tilbake om status på forbruk når det gjelder budsjettet for folkevalgte Status per 1. tertial Regnskapsresultatet per 30. april på folkevalgte viser et mindreforbruk. Det antas at aktiviteten innenfor området tilpasses de økonomiske rammene i år. 22. Ny pensjonsordning Bystyret ber rådmannen om å utrede egen pensjonskasse i Stavanger kommune. Sak legges fram for kommunalutvalget. En økonomisk analyse foretas 1. halvår med ekstern utredning. Basert på resultatene av den økonomiske analysen vurderes det hvorvidt det anbefales å gå videre med en prosess med formål å etablere egen pensjonskasse. Sistnevnte prosess vil kunne foregå høsten 2015 / vinteren Endelig beslutning om eventuell etablering av pensjonskasse tilligger bystyret. Det legges fram sak for formannskapet 2. tertial med anbefaling til videre utredningsprosess. Før saken legges fram for behandling skal Kommunalutvalget invitere representanter fra kommuner som har gått over til egen pensjonskasse. Det forutsettes også at ansattes representanter får uttale seg og at deres uttalelse følger saken Status per 1. tertial Analysene pågår som planlagt. 23. Kjøp av tjenester innen oppvekst- og levekårsområdet Mange private aktører, både kommersielle og ideelle stiftelser tjener mye penger på å levere tjenester innen oppvekst- og levekårsområdet, både lokalt og nasjonalt. Vi ser at det på riksplan i mange tilfeller føres liten eller ingen kontroll med hvordan midlene brukes, eller hvorvidt tjenestene som kjøpes kan vise til måloppnåelse. Da det er relativt store summer som brukes til kjøp av slike tjenester (psykologtjenester, behandlings- og institusjonsplasser m.m.) ber bystyret om en egen sak på måloppnåelse i forhold til pengebruk i oppvekst- og levekårsområdet. 13

14 Dette er et meget omfattende arbeid. Det er behov for å klargjøre hvilke private aktører og tjenesteleverandører det skal omfatte og hva som skal være kriteriene for «måloppnåelse i forhold til pengebruk». Oppdraget forutsetter at det gjennomføres en omfattende evaluering av tjenester fra private aktører som tar hensyn til faglig kvalitet, kostnader og ressursbruk. De aller fleste av disse tjenestene er forankret i Levekår. Bl.a. gjelder det 7 private/ideelle sykehjem med driftsavtale med kommunen. Pga. oppdragets kompleksitet og omfang bør det gjennomføres av ekstern leverandør med høy fagog analysekompetanse. En evaluering av denne typen antas også å ha stor interesse for flere kommuner enn Stavanger. Det foreslås derfor at det søkes om midler fra KS storbyprogram for å gjennomføre en evaluering av måloppnåelse ved bruk av private aktører innenfor oppvekst- og levekårsområdet i en storby. Sak legge fram for kommunalstyret for levekår, kommunalstyret for oppvekst, formannskapet og bystyret. Fremdrift fastsettes når det er avklart om oppdraget får finansiering fra KS Storbyforskning Status per 1. tertial 2015 Program for storbyrettet forskning er et samarbeid mellom storbykommunene (Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger og Kristiansand) og KS om forsknings- og utviklingsprosjekter for storbyene. Programmet skal være et verktøy for storbykommunenes utvikling av tjenesteyting og planlegging. Det å kjøpe tjenester fra private aktører, både kommersielle og ideele stiftelser, er benyttet i ulik grad blant ASSS-kommunene. Grafen nedenfor viser hvor stor andel av tjenesten innenfor området helse og omsorg som kjøpes privat i ASSS-kommunene. Stavanger kjøper 23 prosent og ligger godt over snittet ,6 7,4 Kjøp av tjenester fra private helse og omsorg ,1 28,7 STA SAN FRE BÆR OSL DRA KRI BER TRO TRØ 7,6 4,9 20 9,4 7,4 Andel kjøp av tjenester fra private, helse og omsorg Gjennomsnitt Stavanger kommune ønsker å gjennomføre en omfattende evaluering av tjenester fra private aktører som tar hensyn til faglig kvalitet, kostnader og ressursbruk. På grunn av oppdragets kompleksitet og omfang bør det gjennomføres av ekstern leverandør med fag- og analysekompetanse. Stavanger kommune ønsker å søke om midler fra KS storbyforskningsprogram for å gjennomføre evalueringen. Søknad til KS Storbyforskningsprogram er under utarbeiding og vil bli oversendt programkomiteen så snart den er ferdigstilt. 24. Felleskostnader Bystyret reduserer felleskostnader-sentrale utgifter med 1 million kroner. 14

15 Rådmannen vil i tertialrapportene melde tilbake om status på felleskostnader-sentrale utgifter Status per 1. tertial På grunnlag av bystyrets reduksjon av budsjettet på felleskostnader har rådmannen måttet redusere aktiviteten vedrørende representasjon, konsulenttjenester, trykningsutgifter og infotiltak. 25. Reiser Bystyret ber rådmannen om å gjennomføre en kritisk gjennomgang av kommunens reisevirksomhet. Reduksjon i reisevirksomhet skal være et av effektiviseringstiltakene i Rådmannen vil i tertialrapportene melde tilbake om status på reisekostnader Status per 1. tertial Stavanger kommune sin økonomiske situasjon medfører at det til enhver tid må tas en kritisk gjennomgang av kommunens reisevirksomhet. Alle reiser i kommunens regi avklares, og begrenses til et minimum. Stavanger kommunenes utgiftsnivå på reiser 1. kvartal 2015 er på samme nivå som 1. kvartal 2014 og holder seg stabilt. 26. Tiltak for redusert sykefravær «Tillitsprosjekt» Det innføres et prøveprosjekt etter inspirasjon fra Mandals «Tillitsprosjekt» innen utvalgte virksomhetsområder. Bystyret ber om en sak til administrasjonsutvalget innen våren Det vil bli lagt fram sak for administrasjonsutvalget 1. tertial Status per 1. tertial Ved Administrasjonsutvalgets behandling av sak 21/15 den 21. april ble det gjort følgende vedtak: Stavanger kommune skal arbeide aktivt, langsiktig og målrettet med å reduseres sykefraværet. Erfaringene fra «Tillitsprosjektet» i Mandal tas med som verdifulle innspill i arbeidet med økt nærvær. 27. Vedlikehold Bystyret styrker vedlikeholdet av kommunens bygg med 10 millioner kroner i KMU fordeler midlene. Sak legges fram for kommunalstyret miljø og utbygging våren 2015 om fordeling av vedlikeholdsmidler Status per 1. tertial I sak 67/15 den 7. april behandlet og vedtok KMU fordeling av vedlikeholdsmidlene. Midlene skal brukes til vedlikehold av kommunale boliger. 15

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BYSTYRETS TEKSTVEDTAK HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANEN 2015-2018 - OPPFØLGING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: BYSTYRETS TEKSTVEDTAK HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANEN 2015-2018 - OPPFØLGING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KHO-15/483-1 2299/15 12.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 24.02.2015 Stavanger

Detaljer

Klare prioriteringer. Budsjettforslag 2015. uavhengige

Klare prioriteringer. Budsjettforslag 2015. uavhengige Klare prioriteringer Budsjettforslag 2015 uavhengige Bystyret styrker kommunens tjenester for byens unge og eldre, og investerer for fremtiden. Etter mange år med sterk vekst opplevde Stavanger i 2014

Detaljer

Arkivsak: 14/6256 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - ÅRSBUDSJETT 2015

Arkivsak: 14/6256 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - ÅRSBUDSJETT 2015 STAVANGER KOMMUNE Saksprotokoll Økonomiavdelingen Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 04005. Faks: 51507046 E-post: postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AKSA-15/9129-3 54883/15 28.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 09.06.2015 Kommunalstyret for

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Utbyggingsplan 2013-2017 - Stavangers utbyggingspolitikk Grete Kvinnesland Prosjektsjef, utbygging, Stavanger kommune Hva jeg skal snakke om Hvordan er utbyggingspolitikken

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TBWE-11/11795-33 27660/12 30.04.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalutvalget 22.05.2012 Kommunalstyret

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

PROGRAMNOTAT

PROGRAMNOTAT PROGRAMNOTAT 2012-2015 PROGRAM FOR STORBYRETTET FORSKNING Storbyene har spesielle utfordringer som det er viktig å belyse gjennom forskning. De fem storbyene (Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim)

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering Arkivsak: 2010/282-0 Arkiv: F00 Saksbeh: Bjørn Haugersveen Dato: 20.02.2013 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 11 innsatsområder innen ATP+ ett felles for alle nettverk 1.1 Belønningsordningen for økt kollektivtransport

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Saksframlegg Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar vedlagte Handlingsprogram for Framtidens byer 2008-2014.

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Økonomi- og kvalitetsutredningen - videre oppfølging og fremdrift

Økonomi- og kvalitetsutredningen - videre oppfølging og fremdrift Arkivsak. Nr.: 2014/1076-18 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Hovedutvalg Folk Administrasjonsutvalget Formannskapet Økonomi- og kvalitetsutredningen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE 2012-2015 ----------------------- ----------------------- Kjellaug Nakkim Moss Høyre Erlend Wiborg Moss FrP ----------------------- ----------------------- Sindre

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Byrådets målsetting:

Byrådets målsetting: Byrådets målsetting: gi kvalifisert kunnskap om innsats, praksis og resultater. stimulere til vurdering og analyse. gi grunnlag for dialog om mål, resultater og tiltak. legge til rette for erfaringsutveksling.

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 18:00 19:35. Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10

Møtedato: Møtetid: 18:00 19:35. Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 25.11.2010 Møtetid: 18:00 19:35 Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Skriftlig

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-10 95621/15 19.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 17.11.2015 Stavanger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Lindesnes Kommune. Til beste for innbyggerne

Lindesnes Kommune. Til beste for innbyggerne Lindesnes Kommune Til beste for innbyggerne Levekår Oppvekst Interkommunalt samarbeid Kompetansesenter Sør 27 (Marnardal, Audnedal, Hægebostad, Åseral og Lindesnes) Mandal deltar i ulike prosjekter Kvalifiseringsenheten

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Erfaringer med Planstrategi for Trondheim kommune

Erfaringer med Planstrategi for Trondheim kommune Erfaringer med Planstrategi for Trondheim kommune 2012-2015 Agenda 1. Hvorfor en planstrategi? 2. Hva er en planstrategi? 3. Planstrategi 2012-2015 Utfordringer Planer 4. Spørsmål til dere Formål med møtet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Status planarbeidet

Status planarbeidet Status planarbeidet 2012-2015 I tråd med vedtatt Planstrategi for Trondheim kommune - Nye utviklingstrekk og utfordringer for store lille Trondheim 2012-2015 (vedtatt av bystyret 6. desember 2012), skulle

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

Saksframlegg. Søker Prosjektnavn Bydel Videreføring Ny Tilskuddsbeløp BFT Lerkendal, Oppsøkende helsesøster, Lerkendal bydel

Saksframlegg. Søker Prosjektnavn Bydel Videreføring Ny Tilskuddsbeløp BFT Lerkendal, Oppsøkende helsesøster, Lerkendal bydel Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Fordeling av midler for 2008. Arkivsaksnr.: 07/41864 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar følgende

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 107-17 Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Fremtidig bruk av Riskatun Bakgrunn for saken: Sandnes kommune eier eiendommen Riskatun

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/ OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ass. rådmann Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/1220-3 OPPSTART AV ARBEID MED SKOLEBRUKSPLAN FOR HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 14/1220-1, Skolebruksplan

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

Utfordring 1: God tilrettelegging for en økende befolkning

Utfordring 1: God tilrettelegging for en økende befolkning Vedlegg H HØP 2014-2017, oppfølging av særskilte utfordrings- og innsatsområder bystyrets tekstvedtak Utfordring 1: God tilrettelegging for en økende befolkning Poli sk 1.1 Mindre leiligheter Bystyret

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Saksframlegg UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å oversende følgende innspill til regjeringen: Kompetanse for utvikling.

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

Høring NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Høring NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Arkivsaksnr.: 16/535 Lnr.: 2426/17 Ark.: G10 Saksbehandler: virksomhetsleder Elin H Teslow Høring NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2015/1052-8 Arkiv: 151 Saksbeh: Malin Paust Dato: 16.09.2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/15 Bystyret

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Levekårsundersøkelsen i Stavanger og bruk i samfunns- og arealplanlegging

Levekårsundersøkelsen i Stavanger og bruk i samfunns- og arealplanlegging Ståle Opedal, folkehelserådgiver Levekårsundersøkelsen i Stavanger og bruk i samfunns- og arealplanlegging Konferansen Gode steder, godt liv i Rogaland, torsdag 14. november 2013 Disposisjon Litt om levekårsundersøkelsen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2017 Sak: 261/17 Tittel: Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn Resultat:

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 21. mai 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B00 Arkivsaksnr: 2016/5525-2 Saksbehandler: Ann Kristin Geving Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag Rådmannens

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Transnova - Informasjon om nye prosjekter

Transnova - Informasjon om nye prosjekter Transnova - Informasjon om nye prosjekter Fremtidens byer - nettverkssamling Eva Solvi Prosjektkoordinator Transnova Kristiansand 10.12.2010 Innhold Kort om Transnova Status så langt Pågående prosjekter

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer