REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/447 033 3959/12 19.01.2012 Med forbehold om godkjenning i møte 12.03.2012. Møteprotokoll."

Transkript

1 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll Stavanger bystyre Møtested: Bystyresalen Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 1/12 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H) Til stede på møtet Medlemmer: H: Christine Sagen Helgø, Karina H. Aase, Lillian K. Michaelsen, Egil Olsen, Eli N. Aga, John Peter Hernes, Janne Johnsen, Kristen Høyer- Mathiassen, Erlend Jordal, Tina Bru, Kåre Reiten, Odd Jo Forsell, Dag Terje Klarp Solvang, Anne Rettedal Ekeli, Inge Anda, Kjell Erik Grøsfjeld, Helge Gabrielsen (kom kl ), Sissel Knutsen Hegdal, Suzanne Nedrum, Tone Brandtzæg, Sigurd Vik, Ellen Marie Nordtveit, Anne Kathrine Bergh Ap: Cecilie Bjelland, Arnt-Heikki Steinbakk, Hilde Karlsen, Ole Martin J. Slyngstadli, Gulale Samiei, Lars A. Myhre, Sahfana Ali Mubarak, Kristine Gramstad, Ayan A.M. Jama, Summer Ejaz, Terje Rønnevik, Abdirrashid A. Hassan, Olav T. Laake, Kari Nessa Nordtun, Anja Rønnevik, Margrethe B. Rosbach, Ståle Johan Knutsen, Farhia B. Nur, Anne Torill S. Lura Frp: Tore B. Kallevig, Sissel Stenberg, Atle Simonsen, Leif Arne Moi Nilsen, Kari Raustein, Eva Charlotte Berner, Christian N. Wedler, Turid Haaland Wiersholm, Mats Danielsen V: Per A. Thorbjørnsen, Helge Solum Larsen, Iselin Nybø, Sofie A.B. Bache, Per Inge Torkelsen KrF: Bjørg Tysdal Moe, Marie Ljones Brekke, Marit Hølland Paulsen SV: Marcela T. Molina, Eirik Faret Sakariassen, Eilef A. Meland

2 Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Journalister: Tilhørere: Sp: Bjarne Kvadsheim Pp: Karl W. Sandvig Rødt: Truls D. Dydland MDG: Torfinn Ingeborgrud Atle Simonsen (Frp), Terje Rønnevik (Ap), Gulale Samiei (Ap), Per- Endre Bjørnevik (KrF) Thomas Hillestad (Frp), Odd Erik Hansgaard (Ap), Håkon Roalsø (Ap), Brit N. Larsen (KrF), Saad F. Shehzad (H) (sak 7/12), Mohamad Jaman (Ap) (sak 7/12), Luisa Pinzon (SV) (sak 7/12), Per Olav Hanssen (H) (til kl.20.35) Rådmann Inger Østensjø Leder politisk sekretariat Karen Hirth Thorsen Fungerende direktør økonomi Kjartan Møller Direktør Halvor Karlsen Direktør Olve Molvik Sekretær Bente Grønnum Det var 2 journalister til stede Det var 30 tilhørere til stede Fremlagt til orientering: Ny innstilling i sakene 11/12 og 12/12 lagt på bordet. Møteplan for 2012

3 1/12 12/444 GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL Bystyrets møteprotokoll fra møte godkjennes. 2/12 12/402 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL REP. SKAPET I KUNSTSKOLEN Bystyret oppnevner følgende personer til rep.skapet i kunstskolen: Roar Houen (V).Medlem Margrethe B. Rosbach (Ap) Medlem Annamaria Gutierrez (V).Varamedlem Terje Rønnevik (Ap).Varamedlem 3/12 12/427 VALG AV REPRESENTANTER TIL REP. SKAPET I STAVANGER REGIONEN HAVN Bystyret oppnevner følgende personer til rep. Skapet i Stavanger regionen Havn: Karl W. Sandvig (Pp).Medlem Anne Torill Stensberg Lura (Ap) Medlem Nordal Torstensen (Pp) Varamedlem Odd Erik Hansgaard (Ap).Varamedlem

4 4/12 12/392 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL SKJØNNSUTVALGET ETTER FORPAKNINGSLOVEN Bystyret oppnevner følgende personer til skjønnsutvalget: Steinar Torgersen (KrF).Medlem Karl Anders Nilsen (Sp) Varamedlem 5/12 10/4825 CHRISTIAN JACOBSEN'S LEGAT TIL WAJSENHUSET I STAVANGER OPPNEVNING AV STYRE John Peter Hernes (H) leder Per A. Thorbjørnsen (V) nestleder 6/12 11/12831 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN EGENBETALINGSSATSER LEVEKÅR Kåre Reiten (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H, V, KrF, Sp, Pp «1. som rådmannen 2. som rådmannen 3. Betaling for opphold på trygghetsavdelingen: Under 2G kr G-3G kr. 350 Over 3G kr Betaling dagsenter. Det innføres betaling for måltider med kr. 40/ under 2G og kr 70/ over 2G. Dette gir nye priser for dagsenteropphold inkl. mat Under 2G kr. 110 Over 2G kr. 140 Avtale dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd. 5. som rådmannen 6. som rådmannen 7. som rådmannen 8. Saken følges opp i forbindelse med behandling av tertialrapporten pr. 31. april 2012 bl. I tilknytning til inntektsgrunnlaget, praktisk gjennomføring og uforutsette forhold."

5 Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende alternative forslag til vedtak på vegne av Ap, Frp, SV, Rødt, Mdg: «Som følge av partiene Høyre, V, KrF, Sp, Pp s felles budsjettforslag må det søkes inndekning av 6 millioner kroner. Rådmannen bes søke alternativ inndekning som ikke svekker kommunens primærtjenester til svake og pleietrengende og fremme forslag i egen sak.» H s endringsforslag på vegne av H, V, KrF, Pp, Sp ble vedtatt med 34 stemmer (H, V, KrF, Pp, Sp) Ap s alternative forslag til vedtak på vegne av Ap, Frp, SV, Rødt, Mdg fikk 33 stemmer (Ap, Frp, SV, Rødt, Mdg) Bystyrets flertallsvedtak: For å oppnå økt inntekt på egenbetaling tilsvarende 6 millioner kroner innen levekårsområdet endres/innføres følgende egenbetalingssatser fra : 1. Betaling for langtidsopphold på institusjon. Maksimalsats per måned økes til kr Betaling for sykehjemsopphold i Spania. Det innføres administrasjonsgebyr på kr 500 per reise. 3. Betaling for opphold ved trygghetsavdeling. Under 2G kr G-3G kr. 350 Over 3G kr Betaling dagsenter. Det innføres betaling for måltider med kr. 40/ under 2G og kr 70/ over 2G. Dette gir nye priser for dagsenteropphold inkl. mat Under 2G kr. 110 Over 2G kr. 140 Avtale dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd. 5. Betaling for praktisk bistand i hjemmet. Timesats økes til kr 387. Maksimal månedssats for husstander med nettoinntekt 2G-3G økes til kr Abonnementsavgift for trygghetsalarm. Månedssats for husstander med nettoinntekt 2G-3G økes til kr 250. Månedssats for husstander med nettoinntekt over 3G økes til kr Vaksinasjonsgebyr. Konsultasjon første gang voksne økes til kr vaksine. Oppfølgingskonsultasjon voksne økes til kr vaksine. Konsultasjon barn 2-16 år økes til kr vaksine. 8. Saken følges opp i forbindelse med behandling av tertialrapporten pr. 31. april 2012 bl. I tilknytning til inntektsgrunnlaget, praktisk gjennomføring og uforutsette forhold." 7/12 11/14583 ENDRING I SELSKAPSAVTALEN FOR NYTT KONSERTHUS I STAVANGER IKS - BEHOV FOR MELLOMFINANSIERING - Christine Sagen Helgø (H) fratrådte som inhabil. Saad F. Shehzad (H) inntok hennes plass. Hilde Karlsen (Ap) fratrådte som inhabil. Mohamad Jaman (Ap) inntok hennes plass. Marcela T. Molina (SV) fratrådte som inhabil. Luisa Pinzon (SV) inntok hennes plass.

6 Iselin Nybø (V) fratrådte som inhabil. Det var ingen som inntok hennes plass. Det var 66 representanter til stede under behandlingen. Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag nytt pkt. 2 på vegne av Ap, Frp, SV: «Som innstilling med følgende tillegg under 6 Styret: Styret har 5-7 medlemmer med personlig varamedlemmer, hvorav ett medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Flertallet av styrets medlemmer skal være politisk valgt. Et flertall av de ansatte kan kreve at en observatør.» Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag nytt pkt. 3 på vegne av H, Ap, Frp, V, KrF, SV, Sp, Pp, Rødt, Mdg: «Bystyret slutter seg til ytterligere økt låneramme med 40 mill under forutsetning av at det framforhandles en leieavtale med Universitetet i Stavanger om leie, på forretningsmessige vilkår.» Eventuell rehabilitering vil bli besluttet i forbindelse med at bystyret får seg forelagt en ny sak vedrørende justering av formålet. Videre legges det til grunn at rentekostnader belastes byggeregnskap og ikke framtidig driftsresultat i den grad det er adgang til dette.» Bjarne Kvadsheim (Sp) fremmet følgende tilleggspunkt på vegne av Sp, H, V, KrF og Pp Nytt punkt 4. Stavanger bystyre får seg forelagt en sak høsten 2012 som viser eventuell ny organisasjonsform og sammensetting av nytt styre. Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt Ap s endringsforslag til pkt. 2 på vegne av Ap, Frp, SV fikk 33 stemmer (Ap, Frp, SV, Mdg, Rødt) Ap s endringsforslag til nytt pkt. 3 på vegne av H, Ap, Frp, V, KrF, Sp, Pp, SV, Rødt, Mdg ble enstemmig vedtatt. Sp s forslag til nytt pkt. 4 på vegne av Sp, H, V, KrF, Pp ble vedtatt mot 9 stemmer (Frp) Bystyrets flertallsvedtak: 1. Stavanger bystyre godkjenner at behovet for mellomfinansiering på inntil 250 MNOK løses gjennom låneopptak i Nytt konserthus i Stavanger IKS. 2. Stavanger bystyre godkjenner følgende endringer i henholdsvis 1, 6 og 9 i selskapsavtalen for Nytt konserthus i Stavanger IKS (vedlegg 2); 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Stavanger konserthus IKS 6 Styret

7 Styret har 5-7 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav ett medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Et flertall av de ansatte kan kreve at en observatør velges av og blant de ansatte. Ett styremedlem skal velges etter forslag fra fylkeskommunens medlem i representantskapet. Styremedlemmene velges for 4 år. 9 Opptak av lån Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål som realiserer selskapets formål og til konvertering av eldre gjeld. Det kan også ta opp lån til likviditetsformål. Slikt lån må gjøres opp før regnskapsavslutning for vedkommende budsjettår. Den samlede lånegjeld kan ikke overstige kr Foreligger det regnskapsunderskudd som etter økonomiplanen skal dekkes over flere år, kan motsvarende lån tilbakebetales over samme tidsrom. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. 3. Bystyret slutter seg til ytterligere økt låneramme med 40 mill under forutsetning av at det framforhandles en leieavtale med Universitetet i Stavanger om leie, på forretningsmessige vilkår.» Eventuell rehabilitering vil bli besluttet i forbindelse med at bystyret får seg forelagt en ny sak vedrørende justering av formålet. Videre legges det til grunn at rentekostnader belastes byggeregnskap og ikke framtidig driftsresultat i den grad det er adgang til dette. 4. Stavanger bystyre får seg forelagt en sak høsten 2012 som viser eventuell ny organisasjonsform og sammensetting av nytt styre. 8/12 11/15361 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR I PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN - OG KOMMUNENS FORHOLD TIL PRIVATE LEVERANDØRER Marcela T. Molina (SV) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, SV, Rødt, Mdg: Tilleggspunkt: Bystyret ber rådmannen legge fram en statusrapport til administrasjonsutvalget om oppfølgingen og tiltakene som nevnt i saken innen utgangen av november 2012 Iselin Nybø (V) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Flere studenter og andre med deltids helgestillinger har et ønske om å ha hyppigere helgevakter i perioder av året. Bystyret ber rådmannen vurdere muligheten for å inngå avtale med fagforeningene om å gjennomsnittsberegne søndags- og helgedagsarbeid.» SV s tilleggsforslag på vegne av Ap, SV, Rødt, Mdg ble enstemmig vedtatt V s oversendelsesforslag oversendes administrasjonsutvalget.

8 Bystyret i Stavanger tar den framlagte undersøkelsen ang. «Lønns- og arbeidsvilkår i pleie og omsorgssektoren. Kommunens forhold til private leverandører» til etterretning. Bystyret ber rådmannen om å sørge for at det unngås lovbrudd knyttet til arbeidstidsbestemmelsene også for de kommunalt ansatte. Rapporten oversendes rådmannen, som bes om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Tilbakemelding gis til kontrollutvalget ca. 6 mnd. etter at rapporten er vedtatt i bystyret Bystyret ber rådmannen legge fram en statusrapport til administrasjonsutvalget om oppfølgingen og tiltakene som nevnt i saken innen utgangen av november /12 11/12030 BYGGING AV KULVERT VED MOSVATNET Hilde Karlsen (Ap) fremmet følgende endringsforslag: «Rådmannens innstilling med følgende endring i siste setning: Bystyret har som intensjon at det settes av inntil 100 mill. kr. Til bygging av kulvert i perioden » Torfinn Ingeborgrud (Mdg) fremmet følgende alternative forslag til vedtak.på vegne av Frp, SV, Mdg: «Bystyret er positive til kulvert både ved Mosvannet og i Saxemarka, og ønsker at disse utredes i et felles prosjekt. Vi ber om at rådmannen undersøker om ikke staten har et ansvar og må bidra, grunnet i støysituasjonen og mangelfull støydemping. Bystyret ber også rådmannen om å undersøke om deler av en lengre kulvert kan bebygges, og om inntektene på salg av tomter kan være en del av finansieringen.» Karl W. Sandvig (Pp) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: «Innstilling som foreslått endres som følger: Rådmannen gis fullmakt til å starte forhandlinger med Statens vegvesen om realisering av den regulerte kulvertkvoten ved Mosvatnet i reguleringsplan Det avsettes 8,6 mill.kr i i 2012 til prosjektering av kulverten.» Ap s endringsforslag fikk 19 stemmer (Ap) Mdg s alternative forslag til vedtak på vegne av Frp, SV, Mdg fikk 14 stemmer ( Frp, SV(primært), Mdg, Rødt)

9 Pp s alternative forslag ble vedtatt med 38 stemmer (H, V, KrF, SV(sekundært), Sp, Pp, Bystyrets flertallsvedtak: Rådmannen gis fullmakt til å starte forhandlinger med Statens vegvesen om realisering av den regulerte kulvertkvoten ved Mosvatnet i reguleringsplan Det avsettes 8,6 mill.kr i i 2012 til prosjektering av kulverten.» 10/12 10/2357 PLAN 2354P REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 40/158 OG 159 MADLA BYDEL Hilde Karlsen (Ap) tok opp rådmannens opprinnelige innstilling: Privat forslag til reguleringsplan for 2354P for gnr/bnr 40/158 og 159 med plankart datert Jærconsult AS , og reguleringsbestemmelser datert T. Hedland AS og , og sist revidert Kultur og byutvikling , vedtas. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven Kari Raustein (Frp) fremmet følgende endringsforslag: «følgende endringer foretas i bestemmelsene: 1. Det skal opparbeides oppstillingsplass for sykler «tas ut av planen». 2. I 5 2. setning strykes teksten «på inntil 60m2.» 3. Lekeplassen skal være felles for alle husstander som naturlig bruker denne.» Kari Raustein (Frp) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H, Frp, KrF, Sp, Pp: «I bestemmelsenes 5 2. ledd endres % BYA (utnyttelsesgrad) til 35%.» Rådmannens opprinnelige innstilling ble enstemmig vedtatt Frp s endringsforslag pkt. 1 fikk 10 stemmer (Frp, Pp) Frp s endringsforslag pkt. 2 fikk 9 stemmer (Frp) Frp s endringsforslag pkt. 3 fikk 10 stemmer (Frp, Pp) Frp s endringsforslag på vegne av H, Frp, KrF, Pp ble vedtatt med 38 stemmer (H, Frp, KrF, Sp, Pp) Bystyrets flertallsvedtak: Privat forslag til reguleringsplan for 2354P for gnr/bnr 40/158 og 159 med plankart datert Jærconsult AS , revidert og reguleringsbestemmelser datert T. Hedland AS , sist revidert Kultur og byutvikling , vedtas. I bestemmelsenes 5 2. ledd endres % BYA (utnyttelsesgrad) til 35% Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven

10 11/12 12/430 SØKNAD OM PERMISJON / FRITAK FRA POLITISKE VERV Anne-Kathrine Bergh (H) gis permisjon fra sitt verv som medlem av administrasjonsutvalget fom tom. mai Jan Atle Larsen (Ap) fritas fra sitt verv som fast medlem i Hundvåg bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Gerd Egeli (Ap) fritas fra sitt verv som fast medlem av Hillevåg bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Kristine Gramstad (Ap) gis permisjon fra sitt verv som fast medlem i kommunalstyret for kultur og idrett fom og så lenge hun er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Kristine Gramstad (Ap) gis permisjon fra sitt verv som styremedlem i SF Kino Sandnes/Stavanger fom og så lenge hun er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Kristine Gramstad (Ap) gis permisjon fra sitt verv som medlem i bedriftsforsamlingen Lyse Energi fom og så lenge hun er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Kristine Gramstad (Ap) gis permisjon fra sitt verv som varamedlem i Rogaland kunstsenter fom og så lenge hun er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Andre Vågen Birkenes (Frp) gis fritak fra sitt verv som 4. vara i Eiganes og Våland bydelsutvalg fom og ut valgperioden Ingebjørg Folgerø (H) gis fritak fra sitt verv som representant i oppnevningsutvalget for Konfliktrådet fom og ut valgperioden. 12/12 12/431 SUPPLERINGSVALG May-Britt Ekstrøm (H) rykker opp til fast medlem i administrasjonsutvalget fom tom mai John Steinar Aske (Ap) rykker opp som fast medlem i Hundvåg bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Dagny Welle Pedersen (Ap) velges som nytt 6. varamedlem i Hundvåg bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Sigrid Beate Håvarstein (Ap) rykker opp som fast medlem i Hillevåg bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Eilef A. Meland (SV) velges som nytt 3. varamedlem (for Ap) i Hillevåg bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Margrethe B. Rosbach (Ap) rykker opp til fast medlem i kommunalstyret for kultur og idrett fom og så lenge Kristine Gramstad (Ap) er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Ole-Martin Juul Slyngstadli (Ap) rykker opp som fast styremedlem i SF kino Sandnes/Stavanger fom og så lenge Kristine Gramstad (Ap) er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Katrine Bugel (Ap) rykker opp til fast medlem i bedriftsforsamlingen Lyse Energi fom og så lenge Kristine Gramstad (Ap) er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept.. Gulale Samiei (Ap) velges som nytt 1. varamedlem i bedriftsforsamlingen Lyse Energi fom og så lenge Kristine Gramstad (Ap) er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Margrethe B. Rosbach (Ap) velges som nytt varamedlem i Rogaland kunstsenter form og

11 så lenge Kristine Gramstad (Ap) er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Leif Arne Moi Nilsen (Frp) velges som nytt 4. varameldem i Eiganes og Våland bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Anne Rettedal Ekeli (H) velges som ny representant i oppnevningsutvalget for Konfliktrådet fom og ut valgperioden. 13/12 12/345 INTERPELLASJON FRA EIRIK SAKARIASSEN (SV) VEDRØRENDE VEKST I BEMANNINGSBRANSJEN Interpellasjon: I hht reglementets 19 stiller representanten Eirik Sakariassen (SV) følgende interpellasjon til besvarelse: De siste tjue årene har vi sett en sterk vekst i bemanningsbransjen her i landet. SV mener dette er en trussel mot arbeidsfolks levevilkår og rettigheter. Bemanningsbransjens eksistens gjør det mulig for bedrifter å bare ha en liten fast stab, mens alle andre behov for arbeidskraft dekkes opp av bemanningsbyrå. For arbeidsplassen betyr dette en stadig strøm av mennesker inn og ut som ikke har noen tilknytning til stedet og som ikke deltar i det sosiale livet. De midlertidige ansatte har usikker inntekt og kan ikke etablere seg med bolig og familie når arbeidssted og inntekt ikke så lite forutsigbar. En slik fleksibilitet er kanskje gunstig med hensyn til aksjeutbytte, men ikke med hensyn til lokalsamfunnet eller arbeidstakerne. SV vil blant annet derfor forsvare at faste ansettelser fremdeles skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Snart må regjeringen ta stilling til EUs vikarbyrådirektiv. SV frykter at dette direktivet vil medføre enda mer bruk av innleid arbeidskraft. Flere LO-forbund har allerede vedtatt at regjeringen bør reservere seg mot direktivet. SV støtter fagbevegelsen i dette kravet.tryggheten og arbeidsvilkårene i norsk arbeidsliv er under kraftig press. SV mener derfor at regjeringen bør vurdere restriksjoner på kommersielle bemanningsbyråer. I første omgang må regjeringen si nei til innføring av EUs vikarbyrådirektiv her i landet. Jeg håper ordføreren vil støtte dette kravet fra LO-forbundene og SV. Saken utsettes til neste møte. 14/12 07/752 OPPFØLGING AV RAPPORT: IKT OG BRUKERDIALOG Saken tas til orientering.

12 15/12 07/752 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON - EIENDOMSFORVALTNING/ VEDLIKEHOLD Leif Arne Moi Nilsen (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Økte leieinntekter (opplyst i AU-KMU, ) ca. 10 mill. kr. Søkes innarbeidet i vedlikeholdet ref. øremerkede midler. Kommunen reinnfører ordningen med boveiledere.» Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt. Frp s oversendelsesforslag oversendes rådmannen til tertialrapporten. Saken tas til orientering. 16/12 07/752 VIDERE OPPFØLGING AV TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VEDRØRENDE RUSVERN Saken tas til orientering. 17/12 10/10924 KULTURMELDING 2011 Håkon Roalsø (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: «I fremtidige kulturmelding skal det komme tydeligere frem hvordan kulturaktørene forholder seg til eksterne sponsorer og hvordan sponsorene forholder seg til kulturaktørene og gjennomførte arrangementer.» Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt Ap s oversendelsesforslag oversendes rådmannen

13 Bystyret tar Kulturmelding Stavanger til orientering. Christine Sagen Helgø ordfører Karen Hirth Thorsen leder politisk sekretariat

GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE

GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RST-15/7341-1 43991/15 28.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger bystyre / 11.05.2015 GODKJENNING

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-10 21800/14 18.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 25.03.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1403 033 33372/10 02.06.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1403 033 33372/10 02.06.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 20.01.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 20.01. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMNL-15/49-3 14774/15 20.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 10.03.2015 GODKJENNING

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 29/15 Til saknr.: 40/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging /

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 059/14-076/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 17:45 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Grand Hotel Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 18:00 Sak fra / til: 076/10-094/10 Følgende medlemmer møtte: Knut

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Rådmann Bodil Sivertsen.

Rådmann Bodil Sivertsen. Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: 26.11.2013 kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H),

Detaljer

%JÆ g Leif Broch Sekretariatsleder

%JÆ g Leif Broch Sekretariatsleder . Egersund vedtak EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Arena MERK STED 14.03.2011 Tidspunkt: 18:30 BEFARING I ORIENTERINGER kl 18:00-18:30 Orientering og

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 03.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer