REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/447 033 3959/12 19.01.2012 Med forbehold om godkjenning i møte 12.03.2012. Møteprotokoll."

Transkript

1 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll Stavanger bystyre Møtested: Bystyresalen Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 1/12 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H) Til stede på møtet Medlemmer: H: Christine Sagen Helgø, Karina H. Aase, Lillian K. Michaelsen, Egil Olsen, Eli N. Aga, John Peter Hernes, Janne Johnsen, Kristen Høyer- Mathiassen, Erlend Jordal, Tina Bru, Kåre Reiten, Odd Jo Forsell, Dag Terje Klarp Solvang, Anne Rettedal Ekeli, Inge Anda, Kjell Erik Grøsfjeld, Helge Gabrielsen (kom kl ), Sissel Knutsen Hegdal, Suzanne Nedrum, Tone Brandtzæg, Sigurd Vik, Ellen Marie Nordtveit, Anne Kathrine Bergh Ap: Cecilie Bjelland, Arnt-Heikki Steinbakk, Hilde Karlsen, Ole Martin J. Slyngstadli, Gulale Samiei, Lars A. Myhre, Sahfana Ali Mubarak, Kristine Gramstad, Ayan A.M. Jama, Summer Ejaz, Terje Rønnevik, Abdirrashid A. Hassan, Olav T. Laake, Kari Nessa Nordtun, Anja Rønnevik, Margrethe B. Rosbach, Ståle Johan Knutsen, Farhia B. Nur, Anne Torill S. Lura Frp: Tore B. Kallevig, Sissel Stenberg, Atle Simonsen, Leif Arne Moi Nilsen, Kari Raustein, Eva Charlotte Berner, Christian N. Wedler, Turid Haaland Wiersholm, Mats Danielsen V: Per A. Thorbjørnsen, Helge Solum Larsen, Iselin Nybø, Sofie A.B. Bache, Per Inge Torkelsen KrF: Bjørg Tysdal Moe, Marie Ljones Brekke, Marit Hølland Paulsen SV: Marcela T. Molina, Eirik Faret Sakariassen, Eilef A. Meland

2 Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Journalister: Tilhørere: Sp: Bjarne Kvadsheim Pp: Karl W. Sandvig Rødt: Truls D. Dydland MDG: Torfinn Ingeborgrud Atle Simonsen (Frp), Terje Rønnevik (Ap), Gulale Samiei (Ap), Per- Endre Bjørnevik (KrF) Thomas Hillestad (Frp), Odd Erik Hansgaard (Ap), Håkon Roalsø (Ap), Brit N. Larsen (KrF), Saad F. Shehzad (H) (sak 7/12), Mohamad Jaman (Ap) (sak 7/12), Luisa Pinzon (SV) (sak 7/12), Per Olav Hanssen (H) (til kl.20.35) Rådmann Inger Østensjø Leder politisk sekretariat Karen Hirth Thorsen Fungerende direktør økonomi Kjartan Møller Direktør Halvor Karlsen Direktør Olve Molvik Sekretær Bente Grønnum Det var 2 journalister til stede Det var 30 tilhørere til stede Fremlagt til orientering: Ny innstilling i sakene 11/12 og 12/12 lagt på bordet. Møteplan for 2012

3 1/12 12/444 GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL Bystyrets møteprotokoll fra møte godkjennes. 2/12 12/402 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL REP. SKAPET I KUNSTSKOLEN Bystyret oppnevner følgende personer til rep.skapet i kunstskolen: Roar Houen (V).Medlem Margrethe B. Rosbach (Ap) Medlem Annamaria Gutierrez (V).Varamedlem Terje Rønnevik (Ap).Varamedlem 3/12 12/427 VALG AV REPRESENTANTER TIL REP. SKAPET I STAVANGER REGIONEN HAVN Bystyret oppnevner følgende personer til rep. Skapet i Stavanger regionen Havn: Karl W. Sandvig (Pp).Medlem Anne Torill Stensberg Lura (Ap) Medlem Nordal Torstensen (Pp) Varamedlem Odd Erik Hansgaard (Ap).Varamedlem

4 4/12 12/392 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL SKJØNNSUTVALGET ETTER FORPAKNINGSLOVEN Bystyret oppnevner følgende personer til skjønnsutvalget: Steinar Torgersen (KrF).Medlem Karl Anders Nilsen (Sp) Varamedlem 5/12 10/4825 CHRISTIAN JACOBSEN'S LEGAT TIL WAJSENHUSET I STAVANGER OPPNEVNING AV STYRE John Peter Hernes (H) leder Per A. Thorbjørnsen (V) nestleder 6/12 11/12831 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN EGENBETALINGSSATSER LEVEKÅR Kåre Reiten (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H, V, KrF, Sp, Pp «1. som rådmannen 2. som rådmannen 3. Betaling for opphold på trygghetsavdelingen: Under 2G kr G-3G kr. 350 Over 3G kr Betaling dagsenter. Det innføres betaling for måltider med kr. 40/ under 2G og kr 70/ over 2G. Dette gir nye priser for dagsenteropphold inkl. mat Under 2G kr. 110 Over 2G kr. 140 Avtale dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd. 5. som rådmannen 6. som rådmannen 7. som rådmannen 8. Saken følges opp i forbindelse med behandling av tertialrapporten pr. 31. april 2012 bl. I tilknytning til inntektsgrunnlaget, praktisk gjennomføring og uforutsette forhold."

5 Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende alternative forslag til vedtak på vegne av Ap, Frp, SV, Rødt, Mdg: «Som følge av partiene Høyre, V, KrF, Sp, Pp s felles budsjettforslag må det søkes inndekning av 6 millioner kroner. Rådmannen bes søke alternativ inndekning som ikke svekker kommunens primærtjenester til svake og pleietrengende og fremme forslag i egen sak.» H s endringsforslag på vegne av H, V, KrF, Pp, Sp ble vedtatt med 34 stemmer (H, V, KrF, Pp, Sp) Ap s alternative forslag til vedtak på vegne av Ap, Frp, SV, Rødt, Mdg fikk 33 stemmer (Ap, Frp, SV, Rødt, Mdg) Bystyrets flertallsvedtak: For å oppnå økt inntekt på egenbetaling tilsvarende 6 millioner kroner innen levekårsområdet endres/innføres følgende egenbetalingssatser fra : 1. Betaling for langtidsopphold på institusjon. Maksimalsats per måned økes til kr Betaling for sykehjemsopphold i Spania. Det innføres administrasjonsgebyr på kr 500 per reise. 3. Betaling for opphold ved trygghetsavdeling. Under 2G kr G-3G kr. 350 Over 3G kr Betaling dagsenter. Det innføres betaling for måltider med kr. 40/ under 2G og kr 70/ over 2G. Dette gir nye priser for dagsenteropphold inkl. mat Under 2G kr. 110 Over 2G kr. 140 Avtale dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd. 5. Betaling for praktisk bistand i hjemmet. Timesats økes til kr 387. Maksimal månedssats for husstander med nettoinntekt 2G-3G økes til kr Abonnementsavgift for trygghetsalarm. Månedssats for husstander med nettoinntekt 2G-3G økes til kr 250. Månedssats for husstander med nettoinntekt over 3G økes til kr Vaksinasjonsgebyr. Konsultasjon første gang voksne økes til kr vaksine. Oppfølgingskonsultasjon voksne økes til kr vaksine. Konsultasjon barn 2-16 år økes til kr vaksine. 8. Saken følges opp i forbindelse med behandling av tertialrapporten pr. 31. april 2012 bl. I tilknytning til inntektsgrunnlaget, praktisk gjennomføring og uforutsette forhold." 7/12 11/14583 ENDRING I SELSKAPSAVTALEN FOR NYTT KONSERTHUS I STAVANGER IKS - BEHOV FOR MELLOMFINANSIERING - Christine Sagen Helgø (H) fratrådte som inhabil. Saad F. Shehzad (H) inntok hennes plass. Hilde Karlsen (Ap) fratrådte som inhabil. Mohamad Jaman (Ap) inntok hennes plass. Marcela T. Molina (SV) fratrådte som inhabil. Luisa Pinzon (SV) inntok hennes plass.

6 Iselin Nybø (V) fratrådte som inhabil. Det var ingen som inntok hennes plass. Det var 66 representanter til stede under behandlingen. Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag nytt pkt. 2 på vegne av Ap, Frp, SV: «Som innstilling med følgende tillegg under 6 Styret: Styret har 5-7 medlemmer med personlig varamedlemmer, hvorav ett medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Flertallet av styrets medlemmer skal være politisk valgt. Et flertall av de ansatte kan kreve at en observatør.» Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag nytt pkt. 3 på vegne av H, Ap, Frp, V, KrF, SV, Sp, Pp, Rødt, Mdg: «Bystyret slutter seg til ytterligere økt låneramme med 40 mill under forutsetning av at det framforhandles en leieavtale med Universitetet i Stavanger om leie, på forretningsmessige vilkår.» Eventuell rehabilitering vil bli besluttet i forbindelse med at bystyret får seg forelagt en ny sak vedrørende justering av formålet. Videre legges det til grunn at rentekostnader belastes byggeregnskap og ikke framtidig driftsresultat i den grad det er adgang til dette.» Bjarne Kvadsheim (Sp) fremmet følgende tilleggspunkt på vegne av Sp, H, V, KrF og Pp Nytt punkt 4. Stavanger bystyre får seg forelagt en sak høsten 2012 som viser eventuell ny organisasjonsform og sammensetting av nytt styre. Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt Ap s endringsforslag til pkt. 2 på vegne av Ap, Frp, SV fikk 33 stemmer (Ap, Frp, SV, Mdg, Rødt) Ap s endringsforslag til nytt pkt. 3 på vegne av H, Ap, Frp, V, KrF, Sp, Pp, SV, Rødt, Mdg ble enstemmig vedtatt. Sp s forslag til nytt pkt. 4 på vegne av Sp, H, V, KrF, Pp ble vedtatt mot 9 stemmer (Frp) Bystyrets flertallsvedtak: 1. Stavanger bystyre godkjenner at behovet for mellomfinansiering på inntil 250 MNOK løses gjennom låneopptak i Nytt konserthus i Stavanger IKS. 2. Stavanger bystyre godkjenner følgende endringer i henholdsvis 1, 6 og 9 i selskapsavtalen for Nytt konserthus i Stavanger IKS (vedlegg 2); 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Stavanger konserthus IKS 6 Styret

7 Styret har 5-7 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav ett medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Et flertall av de ansatte kan kreve at en observatør velges av og blant de ansatte. Ett styremedlem skal velges etter forslag fra fylkeskommunens medlem i representantskapet. Styremedlemmene velges for 4 år. 9 Opptak av lån Selskapet kan ta opp lån til kapitalformål som realiserer selskapets formål og til konvertering av eldre gjeld. Det kan også ta opp lån til likviditetsformål. Slikt lån må gjøres opp før regnskapsavslutning for vedkommende budsjettår. Den samlede lånegjeld kan ikke overstige kr Foreligger det regnskapsunderskudd som etter økonomiplanen skal dekkes over flere år, kan motsvarende lån tilbakebetales over samme tidsrom. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. 3. Bystyret slutter seg til ytterligere økt låneramme med 40 mill under forutsetning av at det framforhandles en leieavtale med Universitetet i Stavanger om leie, på forretningsmessige vilkår.» Eventuell rehabilitering vil bli besluttet i forbindelse med at bystyret får seg forelagt en ny sak vedrørende justering av formålet. Videre legges det til grunn at rentekostnader belastes byggeregnskap og ikke framtidig driftsresultat i den grad det er adgang til dette. 4. Stavanger bystyre får seg forelagt en sak høsten 2012 som viser eventuell ny organisasjonsform og sammensetting av nytt styre. 8/12 11/15361 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR I PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN - OG KOMMUNENS FORHOLD TIL PRIVATE LEVERANDØRER Marcela T. Molina (SV) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, SV, Rødt, Mdg: Tilleggspunkt: Bystyret ber rådmannen legge fram en statusrapport til administrasjonsutvalget om oppfølgingen og tiltakene som nevnt i saken innen utgangen av november 2012 Iselin Nybø (V) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Flere studenter og andre med deltids helgestillinger har et ønske om å ha hyppigere helgevakter i perioder av året. Bystyret ber rådmannen vurdere muligheten for å inngå avtale med fagforeningene om å gjennomsnittsberegne søndags- og helgedagsarbeid.» SV s tilleggsforslag på vegne av Ap, SV, Rødt, Mdg ble enstemmig vedtatt V s oversendelsesforslag oversendes administrasjonsutvalget.

8 Bystyret i Stavanger tar den framlagte undersøkelsen ang. «Lønns- og arbeidsvilkår i pleie og omsorgssektoren. Kommunens forhold til private leverandører» til etterretning. Bystyret ber rådmannen om å sørge for at det unngås lovbrudd knyttet til arbeidstidsbestemmelsene også for de kommunalt ansatte. Rapporten oversendes rådmannen, som bes om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Tilbakemelding gis til kontrollutvalget ca. 6 mnd. etter at rapporten er vedtatt i bystyret Bystyret ber rådmannen legge fram en statusrapport til administrasjonsutvalget om oppfølgingen og tiltakene som nevnt i saken innen utgangen av november /12 11/12030 BYGGING AV KULVERT VED MOSVATNET Hilde Karlsen (Ap) fremmet følgende endringsforslag: «Rådmannens innstilling med følgende endring i siste setning: Bystyret har som intensjon at det settes av inntil 100 mill. kr. Til bygging av kulvert i perioden » Torfinn Ingeborgrud (Mdg) fremmet følgende alternative forslag til vedtak.på vegne av Frp, SV, Mdg: «Bystyret er positive til kulvert både ved Mosvannet og i Saxemarka, og ønsker at disse utredes i et felles prosjekt. Vi ber om at rådmannen undersøker om ikke staten har et ansvar og må bidra, grunnet i støysituasjonen og mangelfull støydemping. Bystyret ber også rådmannen om å undersøke om deler av en lengre kulvert kan bebygges, og om inntektene på salg av tomter kan være en del av finansieringen.» Karl W. Sandvig (Pp) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: «Innstilling som foreslått endres som følger: Rådmannen gis fullmakt til å starte forhandlinger med Statens vegvesen om realisering av den regulerte kulvertkvoten ved Mosvatnet i reguleringsplan Det avsettes 8,6 mill.kr i i 2012 til prosjektering av kulverten.» Ap s endringsforslag fikk 19 stemmer (Ap) Mdg s alternative forslag til vedtak på vegne av Frp, SV, Mdg fikk 14 stemmer ( Frp, SV(primært), Mdg, Rødt)

9 Pp s alternative forslag ble vedtatt med 38 stemmer (H, V, KrF, SV(sekundært), Sp, Pp, Bystyrets flertallsvedtak: Rådmannen gis fullmakt til å starte forhandlinger med Statens vegvesen om realisering av den regulerte kulvertkvoten ved Mosvatnet i reguleringsplan Det avsettes 8,6 mill.kr i i 2012 til prosjektering av kulverten.» 10/12 10/2357 PLAN 2354P REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 40/158 OG 159 MADLA BYDEL Hilde Karlsen (Ap) tok opp rådmannens opprinnelige innstilling: Privat forslag til reguleringsplan for 2354P for gnr/bnr 40/158 og 159 med plankart datert Jærconsult AS , og reguleringsbestemmelser datert T. Hedland AS og , og sist revidert Kultur og byutvikling , vedtas. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven Kari Raustein (Frp) fremmet følgende endringsforslag: «følgende endringer foretas i bestemmelsene: 1. Det skal opparbeides oppstillingsplass for sykler «tas ut av planen». 2. I 5 2. setning strykes teksten «på inntil 60m2.» 3. Lekeplassen skal være felles for alle husstander som naturlig bruker denne.» Kari Raustein (Frp) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H, Frp, KrF, Sp, Pp: «I bestemmelsenes 5 2. ledd endres % BYA (utnyttelsesgrad) til 35%.» Rådmannens opprinnelige innstilling ble enstemmig vedtatt Frp s endringsforslag pkt. 1 fikk 10 stemmer (Frp, Pp) Frp s endringsforslag pkt. 2 fikk 9 stemmer (Frp) Frp s endringsforslag pkt. 3 fikk 10 stemmer (Frp, Pp) Frp s endringsforslag på vegne av H, Frp, KrF, Pp ble vedtatt med 38 stemmer (H, Frp, KrF, Sp, Pp) Bystyrets flertallsvedtak: Privat forslag til reguleringsplan for 2354P for gnr/bnr 40/158 og 159 med plankart datert Jærconsult AS , revidert og reguleringsbestemmelser datert T. Hedland AS , sist revidert Kultur og byutvikling , vedtas. I bestemmelsenes 5 2. ledd endres % BYA (utnyttelsesgrad) til 35% Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven

10 11/12 12/430 SØKNAD OM PERMISJON / FRITAK FRA POLITISKE VERV Anne-Kathrine Bergh (H) gis permisjon fra sitt verv som medlem av administrasjonsutvalget fom tom. mai Jan Atle Larsen (Ap) fritas fra sitt verv som fast medlem i Hundvåg bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Gerd Egeli (Ap) fritas fra sitt verv som fast medlem av Hillevåg bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Kristine Gramstad (Ap) gis permisjon fra sitt verv som fast medlem i kommunalstyret for kultur og idrett fom og så lenge hun er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Kristine Gramstad (Ap) gis permisjon fra sitt verv som styremedlem i SF Kino Sandnes/Stavanger fom og så lenge hun er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Kristine Gramstad (Ap) gis permisjon fra sitt verv som medlem i bedriftsforsamlingen Lyse Energi fom og så lenge hun er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Kristine Gramstad (Ap) gis permisjon fra sitt verv som varamedlem i Rogaland kunstsenter fom og så lenge hun er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Andre Vågen Birkenes (Frp) gis fritak fra sitt verv som 4. vara i Eiganes og Våland bydelsutvalg fom og ut valgperioden Ingebjørg Folgerø (H) gis fritak fra sitt verv som representant i oppnevningsutvalget for Konfliktrådet fom og ut valgperioden. 12/12 12/431 SUPPLERINGSVALG May-Britt Ekstrøm (H) rykker opp til fast medlem i administrasjonsutvalget fom tom mai John Steinar Aske (Ap) rykker opp som fast medlem i Hundvåg bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Dagny Welle Pedersen (Ap) velges som nytt 6. varamedlem i Hundvåg bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Sigrid Beate Håvarstein (Ap) rykker opp som fast medlem i Hillevåg bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Eilef A. Meland (SV) velges som nytt 3. varamedlem (for Ap) i Hillevåg bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Margrethe B. Rosbach (Ap) rykker opp til fast medlem i kommunalstyret for kultur og idrett fom og så lenge Kristine Gramstad (Ap) er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Ole-Martin Juul Slyngstadli (Ap) rykker opp som fast styremedlem i SF kino Sandnes/Stavanger fom og så lenge Kristine Gramstad (Ap) er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Katrine Bugel (Ap) rykker opp til fast medlem i bedriftsforsamlingen Lyse Energi fom og så lenge Kristine Gramstad (Ap) er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept.. Gulale Samiei (Ap) velges som nytt 1. varamedlem i bedriftsforsamlingen Lyse Energi fom og så lenge Kristine Gramstad (Ap) er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Margrethe B. Rosbach (Ap) velges som nytt varamedlem i Rogaland kunstsenter form og

11 så lenge Kristine Gramstad (Ap) er utnevnt som statssekretær i fiskeri- og kystdept. Leif Arne Moi Nilsen (Frp) velges som nytt 4. varameldem i Eiganes og Våland bydelsutvalg fom og ut valgperioden. Anne Rettedal Ekeli (H) velges som ny representant i oppnevningsutvalget for Konfliktrådet fom og ut valgperioden. 13/12 12/345 INTERPELLASJON FRA EIRIK SAKARIASSEN (SV) VEDRØRENDE VEKST I BEMANNINGSBRANSJEN Interpellasjon: I hht reglementets 19 stiller representanten Eirik Sakariassen (SV) følgende interpellasjon til besvarelse: De siste tjue årene har vi sett en sterk vekst i bemanningsbransjen her i landet. SV mener dette er en trussel mot arbeidsfolks levevilkår og rettigheter. Bemanningsbransjens eksistens gjør det mulig for bedrifter å bare ha en liten fast stab, mens alle andre behov for arbeidskraft dekkes opp av bemanningsbyrå. For arbeidsplassen betyr dette en stadig strøm av mennesker inn og ut som ikke har noen tilknytning til stedet og som ikke deltar i det sosiale livet. De midlertidige ansatte har usikker inntekt og kan ikke etablere seg med bolig og familie når arbeidssted og inntekt ikke så lite forutsigbar. En slik fleksibilitet er kanskje gunstig med hensyn til aksjeutbytte, men ikke med hensyn til lokalsamfunnet eller arbeidstakerne. SV vil blant annet derfor forsvare at faste ansettelser fremdeles skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Snart må regjeringen ta stilling til EUs vikarbyrådirektiv. SV frykter at dette direktivet vil medføre enda mer bruk av innleid arbeidskraft. Flere LO-forbund har allerede vedtatt at regjeringen bør reservere seg mot direktivet. SV støtter fagbevegelsen i dette kravet.tryggheten og arbeidsvilkårene i norsk arbeidsliv er under kraftig press. SV mener derfor at regjeringen bør vurdere restriksjoner på kommersielle bemanningsbyråer. I første omgang må regjeringen si nei til innføring av EUs vikarbyrådirektiv her i landet. Jeg håper ordføreren vil støtte dette kravet fra LO-forbundene og SV. Saken utsettes til neste møte. 14/12 07/752 OPPFØLGING AV RAPPORT: IKT OG BRUKERDIALOG Saken tas til orientering.

12 15/12 07/752 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON - EIENDOMSFORVALTNING/ VEDLIKEHOLD Leif Arne Moi Nilsen (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Økte leieinntekter (opplyst i AU-KMU, ) ca. 10 mill. kr. Søkes innarbeidet i vedlikeholdet ref. øremerkede midler. Kommunen reinnfører ordningen med boveiledere.» Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt. Frp s oversendelsesforslag oversendes rådmannen til tertialrapporten. Saken tas til orientering. 16/12 07/752 VIDERE OPPFØLGING AV TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VEDRØRENDE RUSVERN Saken tas til orientering. 17/12 10/10924 KULTURMELDING 2011 Håkon Roalsø (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: «I fremtidige kulturmelding skal det komme tydeligere frem hvordan kulturaktørene forholder seg til eksterne sponsorer og hvordan sponsorene forholder seg til kulturaktørene og gjennomførte arrangementer.» Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt Ap s oversendelsesforslag oversendes rådmannen

13 Bystyret tar Kulturmelding Stavanger til orientering. Christine Sagen Helgø ordfører Karen Hirth Thorsen leder politisk sekretariat

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHA1-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1856 033 12926/11 25.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 21.03.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/1856 033 12926/11 25.02.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 21.03.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: kl. 16.00 22.00 Møtenr.: 3/15 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H)

Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: kl. 16.00 22.00 Møtenr.: 3/15 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Politikk og administrasjon i stavanger

Politikk og administrasjon i stavanger Folkevalgtdager 2015 Politikk og administrasjon i stavanger Radisson Blu Atlantic Hotel, 22.10.15 Samspillet politikk - administrasjon i en formannskapsmodell Sølvberget KF Stavanger Parkeringsselskap

Detaljer

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET

Møteprotokoll UNNTATT OFFENTLIGHET Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/438 033 2151/11 12.01.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 27.01.2011. Møteprotokoll Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/13161 033 67065/11 04.11.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 12.12.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/13161 033 67065/11 04.11.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 12.12.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE

GODKJENNING AV BYSTYRETS MØTEPROTOKOLL FRA BYSTYRETS MØTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RST-15/7341-1 43991/15 28.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger bystyre / 11.05.2015 GODKJENNING

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-15/442-4 5780/15 26.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtested: Bystyresalen Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 2/14 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H)

Møteprotokoll. Stavanger bystyre. Møtested: Bystyresalen Møtedato: Tid: kl Møtenr.: 2/14 Møteleder: Christine Sagen Helgø (H) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1434 033 18162/10 22.03.2010. Møteprotokoll. Stavanger bystyre

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1434 033 18162/10 22.03.2010. Møteprotokoll. Stavanger bystyre Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NPE-10/2813 033 16954/10 16.03.2010. Møteprotokoll. Årsmøte for Frivillighetssentralen, Storhaug

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NPE-10/2813 033 16954/10 16.03.2010. Møteprotokoll. Årsmøte for Frivillighetssentralen, Storhaug Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.)

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BWE2-05/12861 061115/05 10.11.05. Møteinnkalling. Formannskapet som klagenemnd (Unt. off.) Til medlemmer og varamedlemmer i Formannskapet som klagenemnd (Unnt. off.) og administrasjon Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 Telefon: 51507131. Faks:

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap

Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-12/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL

GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-10 21800/14 18.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Stavanger formannskap (AU) / 25.03.2014 Stavanger formannskap

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1401 033 24586/10 21.04.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1401 033 24586/10 21.04.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Innkalling til møte

Innkalling til møte Innkalling til møte 21.05.2013 Created By: Ove Rødstøl on 16.05.2013 at 13:12 Category: Møteinnkalling Gruppe: Møtested: Forhandlingsutvalgets medlemmer Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap

Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1402 033 29618/10 14.05.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1402 033 29618/10 14.05.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger bystyre

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger bystyre Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU)

Møteprotokoll. Stavanger formannskap (AU) Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/3506 033 18325/11 16.03.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 31.03.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/3506 033 18325/11 16.03.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 31.03.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS

Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS Bystyret 19.05.09 sak 64/09 vedlegg 1 Møteprotokoll Representantskapet Stavanger2008 IKS 22.04.2009 Gruppe: Representantskapet Stavanger2008 IKS Møtested: Norges Bank bygget, Domkirkeplassen 3 Møtedato/-tid:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Med forbehold om godkjenning i møte 12.1.2012 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 01.11.2006 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JLJ-11/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Med forbehold om godkjenning i møte 26.05.11 Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

Politiske satsingsområder for Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Foto: Haagen Tangen Eriksen, Stavanger2008 / SCANPIX HANDOUT

Politiske satsingsområder for Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Foto: Haagen Tangen Eriksen, Stavanger2008 / SCANPIX HANDOUT Politiske satsingsområder for Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet Foto: Haagen Tangen Eriksen, Stavanger2008 / SCANPIX HANDOUT Vi som står bak dette programmet: Høyre, Venstre, Kristelig

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/12442 033 60111/11 06.10.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 20.10.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/12442 033 60111/11 06.10.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 20.10.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thor Håkon Ramberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thor Håkon Ramberg RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 28.09.2017 Tidspunkt: 18.00-20.20 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thor Håkon Ramberg Nestleder Turid Dahlum

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 22/14 Til sak: PS 28/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.20

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/ / Med forbehold om godkjenning i møte Møteprotokoll. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Inderøy kommunestyre Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: 05.09.2011 Tidspunkt: 18:00-18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FOR MADLA BYDELSUTVALG 24.03.2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMN-15/100-7 40791/15 17.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Madla bydelsutvalg / 28.04.2015 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 19.05.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 19.05. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMNL-15/49-9 54627/15 27.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 16.06.2015 GODKJENNING

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/5451 033 29469/11 06.05.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 14. juni 2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/5451 033 29469/11 06.05.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 14. juni 2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom 4 etasje Møtedato: 21.10.2014 Varighet: 10.00 12.05 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 12.03.2013 007/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.02.2013 008/13 Delegasjonssaker 009/13 Meldinger 010/13 Budsjett og finansiering av 4 kommunale boliger i

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll

Formannskapet. Møteprotokoll Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 01.09.2010 023/10 Godkjenning av møteprotokoll 09.06.10 024/10 Meldinger 025/10 Økonomireglement Birkenes kommune fra 01.01.2011 026/10 Eierskapsmelding Birkenes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ICHA-15/442-16 38143/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 14.04.2015 Stavanger

Detaljer

Eiganes og Våland Bydelsutvalg årsmelding 2012

Eiganes og Våland Bydelsutvalg årsmelding 2012 Eiganes og Våland Bydelsutvalg årsmelding 2012 1. Bydelsutvalgets sammensetning Bydelsutvalgets sammensetning for perioden 2011 2015 Leder Dag Terje Klarp Solvang (H) Nestleder Morten Larsen (Frp) Medlemmer

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Møterom A Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/ / Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VIIs gate 11 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 12.09.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 11:00-12:00 Møteprotokoll Fra sak: 116/13 Til sak: 118/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:25

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:25 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.01.2013 Tid: 13:00 13:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Søbstad Helsehus, Saupstadringen 5b Møtedato: 01.04.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.02.2011 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 09.12.2010 002/11 Delegasjonssaker 003/11 Meldinger 004/11 Søknad om fritak politiske verv 005/11 Valgstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne Helge

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 18.08.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1225 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen AP Medlem Østlyngen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom 1008, 1. etg., Levanger rådhus Dato: 19.08.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE Sak 11/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/10 Arkivsaknr: 10/1246 Saksbehandler: K-kode: 416 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE RKO/LPK/KGAAL Kari

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.04. Til stede under

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tidspunkt: 17:00-17:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 21/15 Til sak: PS 22/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 02.05.2017 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Lars Christian Bilet (FrP), Roar

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009 FRA SAKSNR: 1/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 6/09 TIL KL: 20:30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1 A, formannskapsalen Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1 A, formannskapsalen Møtedato: Varighet: HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1 A, formannskapsalen Møtedato: 8.11.2016 Varighet: 9.00 10.45 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 05.11.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 05.11.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 05.11.2013 051/13 Godkjenning av møteprotokoll 17.09.2013 052/13 Meldinger 053/13 Tertialrapport januar til august 2013 054/13 Bosetting av flyktninger i Birkenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: Varighet: HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: 17.2.2015 Varighet: 10.00 12.55 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2008 Tid: 10.00 11.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for helse- og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00-13:05

Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for helse- og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00-13:05 Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse- og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.10.2016 Tidspunkt: 11:00-13:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inge Myrvoll

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18 INNHERRED SAMKOMMUNE Møteprotokoll Innherred Samkommunestyre Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 29.01.2004 Møtetid: Kl. 10:00 11:30 Fra saksnr. 001/04-007/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Nes Kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 13.10.2016 kl. 17:00 18:50 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Møteleder: Ordfører Tore Haraldset Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste),

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 15.02.2017, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Østfold Fra til saksnr.: 17/1 17/11 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 14.01.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Eiganes og Våland bydelsutvalg årsmelding 2014

Eiganes og Våland bydelsutvalg årsmelding 2014 Eiganes og Våland bydelsutvalg årsmelding 2014 1. Bydelsutvalgets sammensetning Bydelsutvalgets sammensetning for perioden 2011 2015 Leder Dag Terje Klar Ingebjørg S Folgerø (H) (fom 15.12.2014) Nestleder

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Stemmen, Kommunehuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00 Lillehammer kommune Valgnemnd PROTOKOLL Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 31.08.2017 Tid: 17:30-18:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Varaordfører

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 03. desember 2008. Tid: 10.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom Møtedato: Varighet: HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom Møtedato: 10.9.2013 Varighet: 9.00 11.00 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-21:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-21:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: 08.03.2010 Tidspunkt: 18:00-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen. Monica Loene L. Larsen

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen. Monica Loene L. Larsen SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 Møtedato: 21.3.2014 Varighet: 1100-1320 Møteleder: Sekretær: Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Møtested: Breidablikk i Steinsholt Møtedato: Tidspunkt: Kl. 18:00-18:35. Til behandling: Saksliste nr.

Møteprotokoll. Kommunestyret. Møtested: Breidablikk i Steinsholt Møtedato: Tidspunkt: Kl. 18:00-18:35. Til behandling: Saksliste nr. Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Breidablikk i Steinsholt Møtedato: 19.11.2015 Tidspunkt: Kl. 18:00-18:35 Til behandling: Saksliste nr. 8/15 Medlemmer: A Høiseth, Rune (ordfører) A Løsnæs, Turid (medlem)

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.11.2014 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 17:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V

Detaljer