Strategiplan Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2014 2017. Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport"

Transkript

1 Strategiplan Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport

2 Strategiplan Trondheim Havn IKS Strategiplan Dokumentopplysninger Prosjekteier: Wollert Krohn-Hansen Prosjektleder: Rolf Aarland Prosjektmedlemmer: Daniel Milford Flathagen Siri Merethe Rønning Sist oppdatert: Antall sider: 24 Gradering: Åpen 2

3 Trondheim Havn IKS Strategiplan Innhold INNHOLD TRONDHEIM HAVN ROLLE OG OPPDRAG... 4 SELSKAPSFORM... 4 HAVNE- OG FARVANNSLOVEN... 4 UTPEKT HAVN... 5 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 AREAL... 6 MARKED... 7 MILJØ... 7 LOGISTIKKNUTEPUNKT VERDIGRUNNLAG VISJON OG FORRETNINGSIDÉ VISJON FORRETNINGSIDÉ MÅL FOR TRONDHEIM HAVN FINANS ØKONOMI KUNDER Konkurranseutsatt gods (container, stykkgods og ro-ro) Industri- og prosjektgods Cruise og hurtigrute Verdiutvikling av eiendom VIRKSOMHETSPROSESSER Konkurranseutsatt gods Industri- og prosjektgods Cruise og hurtigrute Verdiutvikling av eiendom LÆRING OG KOMPETANSE Kompetanse Utvikling av bedriftskultur

4 Strategiplan Trondheim Havn IKS 1. Trondheim Havn rolle og oppdrag Selskapsform Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper av nr. 6. Selskapets deltakere er kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Steinkjer, Levanger, Verdal, Frosta, Inderøy, Verran og Leksvik. Forholdet mellom partene reguleres av selskapsavtalen av Formålet for det interkommunale selskapet er å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet og herigjennom skape forutsetninger for en effektiv og konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge. Selskapet skal kunne engasjere seg i spørsmål innen samferdsel, næringsutvikling mv innenfor samarbeidsområdet i forholdt til ivaretakelse av selskapet og det næringsliv selskapet skal betjene. Selskapet skal videre ivareta arbeidsoppgaver innen sikkerhet og fremkommelighet, forvaltningsmessige og administrative oppgaver samt myndighetsutøvelse innenfor de kommuner som er en del av selskapet. 11 eierkommuner. Havne- og farvannsloven Trondheim Havn IKS driver en særlovsvirksomhet etter reglene i Havne- og farvannsloven av nr. 19. Selskapet har i denne sammenhengen, og i tråd med selskapets 4

5 Trondheim Havn IKS Strategiplan vedtekstsbestemte formål, et definert samfunnsoppdrag, noe som trekker opp de overordnede rammene for virksomheten. Havne- og farvannsloven oppstiller definerte formål for loven og for de myndigheter som utøver roller innen forvaltningsområdet. Det skal legges til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Det skal videre legges til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av gods og personer innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk. Utpekt havn I september 2013 utnevnte Fiskeri- og kystdepartementet Trondheim Havn IKS til utpekt havn. Vi er med dette ett av syv norske havneselskap med denne betegnelsen. Utpekte havner er havner som er særlig viktige for å utvikle effektiv og sikker sjøtransport av gods og personer. Status som utpekt havn betyr en mer sentral stilling i nasjonale samferdselsspørsmål, og vil styrke den regionale organiseringen innen samferdsel. Status som utpekt havn innebærer at Trøndelags regionale havneselskap i utgangspunktet skal prioriteres når Regjeringen skal investere i havner for at disse skal bli mer effektive knutepunkter. Det regionalpolitiske grepet som er gjort ved å samle havnevirksomheten i Trondheimsfjorden er i tråd med de overordnede, nasjonale mål for havnepolitikken, og er den viktigste grunn til at selskapet har kommet i posisjon som såkalt utpekt havn. Som utpekt havn plikter Trondheim Havn IKS å utarbeide en langsiktig plan for arealtilgang og effektivitet som operativt transportknutepunkt. 5

6 Strategiplan Trondheim Havn IKS Interkommunalt samarbeid Trondheim Havn IKS vil fortsatt arbeide for utvikling av det interkommunale havnesamarbeidet i Midt-Norge. Dette kan skje gjennom utvidelse av selskapet, men også gjennom ulike former for mindre forpliktende samarbeid der det ikke ligger til rette for selskapsdeltakelse. Areal Trondheim Havn IKS er eier av en betydelig tomtemasse. Dette omfatter tre hovedtyper av arealer: 1. arealer som nyttes til ulike deler av selskapets kjernevirskomhet 2. arealreserver for videre utvikling av selskapets kjernevirksomhet 3. arealer som på kort og lang sikt kan utvikles til annet formål enn tradisjonell havnevirksomhet. Arealbruk og arealutvikling skjer i ett tett samarbeid med våre eierkommuner. Langsiktig og robust arealplanlegging, forståelse for arten og karakteren av vår virksomhet og nødvendig hensyntagen til våre omgivelser er her av avgjørende betydning for Trondheim Havn IKS. Vårt eierskap til store sentrale arealer i Trondheims sjøfront gjør selskapet til en sentral aktør innen utvikling av eiendom og i byutviklingssammenheng. Etter hvert som nye arealer for moderne sjøtransport blir tilgjengelig og tas i bruk utenfor Trondheim sentrum, vil vi, for arealer som ikke skal benyttes til utvikling av vår kjernevirksomhet og/eller verdiutvikling av eiendom, bidra til omforming av sentrumsnære havnearealer i Trondheim til byutviklingsformål i tett samarbeid med hovedeier Trondheim kommune. 6

7 Trondheim Havn IKS Strategiplan Marked Trondheim Havn skal ha en aktiv rolle for å skape best mulig markedsforutsetninger for konkurransedyktig sjøtransport, og verdiutvikling av eiendom. Samtidig skal vi ha en aktiv rolle innen samferdselsspørsmål som støtter opp under kjernevirksomheten. For å videreutvikle godsgrunnlaget vil Trondheim Havn også engasjere seg i regionale samferdselsspørsmål og næringsutvikling. Agent/ speditør Havn Rederi Miljø Trondheim Havn IKS er sertifisert Miljøfyrtårn. Miljøhensyn skal ivaretas i selskapets daglige drift, samt ved planlegging og realisering av fremtidsrettede havneanlegg. Selskapet arbeider aktivt for å promotere sjøtransport som et miljøvennlig så vel som konkurransedyktig alternativ til andre transportformer samt for å bidra til å redusere sjøtransportens miljøbelastninger. Logistikknutepunkt Trondheim Havn vil fortsatt delta aktivt i arbeidet med å utrede et fremtidig logistikknutepunkt for Midt-Norge, dersom dette er ønskelig. For å utføre vårt samfunnsoppdrag er det imidlertid nødvendig å utvikle gode løsninger i et kortere perspektiv. Både Orkanger og Norske Skogs område på Fiborgtangen står sentralt i vår videre planlegging av konsentrerte knutepunkt for konkurranseutsatt containergods, ro-ro og stykkgods, mens Verdal, Orkanger og Trondheim vil være pilarene i en industrihavnstruktur. Vi må arbeide for kortest mulig avstand mellom våre knutepunkter for intermodalt gods og en eventuell ny godsterminal for bane, samt terminalene til samlasterne og sentrale vareeiere. 7

8 Strategiplan Trondheim Havn IKS 2. Verdigrunnlag Felles verdier og mål, effektivitet og etiske retningslinjer skal kjennetegne og prege Trondheim Havn både internt og eksternt. Verdiene skal prege oss i omgang med både omverdenen og hverandre. For å understøtte Trondheim Havns visjon, forretningsidé og strategier har vi valgt et verdigrunnlag som bygger på følgende stikkord: Forretningsetikk og ordentlighet Vi skal kjennetegnes av profesjonalitet og kvalitet i all vår adferd Vi skal ha høy integritet og forretningsmoral Omstillingsvilje og -evne Vår vilje og evne til endring og omstilling er en forutsetning for langsiktig verdiskapning Vi skal haen tilpasningsdyktig bedriftskultur Helhetssyn og langsiktighet Vårt arbeid skal preges av et helhetssyn til beste for kundene, eierne og medarbeiderne Vårt arbeid skal preges av langsiktige og robuste løsninger Kompetanse Vi skal være den mest kompetente havna blant dem det er naturlig å sammenligne oss med Vi skal ha et aktivt forhold til kompetanseutvikling av egen organisasjon Samfinnsengasjement Vi skal ta et regionalt ansvar innenfor vårt samfunnsoppdrag Vi skal engasjere oss i konkrete prosjekter, så vel som i samfunns- og mediedebatter innen områder som understøtter vårt samfunnsoppdrag 8

9 Trondheim Havn IKS Strategiplan

10 Strategiplan Trondheim Havn IKS 3. Visjon og forretningsidé Visjon Trondheim Havns kjernevirksomhet er å legge til rette med formål om konkurransedyktig sjøtransport, og havneselskapet skal systematisk og kontinuerlig arbeide for å øke markedsandelen for sjøtransport til beste for samfunn, næringsliv og miljø. Vår visjon for perioden er: «Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport» Ill.: Midnordic Green Transport Corridor 10

11 Trondheim Havn IKS Strategiplan Forretningsidé Vi skal være drivende og nytenkende innen effektiv og konkurransedyktig sjøtransport. Vi skal sikre en god verdiutvikling av vår eiendomsmasse gjennom en aktiv forvaltning og utvikling. By- og samfunnsutviklingshensyn skal ivaretas i tett samarbeid med våre respektive eierkommuner, innenfor rammene av det som er forenlig med vår kjernevirksomhet. 11

12 Strategiplan Trondheim Havn IKS 4. Mål for Trondheim Havn Vi har beskrevet hvem vi er (kapittel 1), hvilket verdigrunnlag vi skal bygge på (kapittel 2) og hva slags fremtidsmål (visjon) vi skal ha (kapittel 3). Vi vil i det følgende belyse kritiske suksessfaktorer innenfor de enkelte virksomhetsområdene, samt komme nærmere inn på hvordan vi skal sikre oss at vi når våre mål i den kommende strategiperioden. Modell: Balanced Scorecard 12

13 Trondheim Havn IKS Strategiplan Finans Mål Mål Mål Mål Konkurranseutsatt gods Volumendring v.v. foregående år 5,0 % 7,5 % 10,0 % 10,0 % Industrigods Volumendring v.v. foregående år 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Eiendom inkl. parkering Volumendring v.v. foregående år 0,75 % 0,75 % 0,5 % 0,5 % Cruiseskip og Hurtigruten ekskl. gods Volumendring v.v. foregående år 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Basert på veksten i de ulike markedene får vi følgende finanstall: Regnskap 2013 ekskl. særlige poster og nedskrivninger Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Omsetning (1000 kr.) Kostnadsforbedring drift ekskl. kapitalkostnader 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Lønnsomhet EBITDA Likviditetsgrad II 7,2 6,5 7,8 8,7 9,8 Resultatmargin 17,9 % 10,1 % 15,4 % 16,1 % 17,1 % Totalkapitalrentabilitet 3,1 % 1,8 % 2,6 % 2,8 % 3,1 % Definisjoner EBITDA Likviditetsgrad II Resultatmargin Totalkapitalrentabilitet Resultat før avskrivninger, finansposter og skatt Mest likvide omløpsmidler / Kortsiktig gjeld Ordinært resultat før skatt i % av sum driftsinntekter (Driftsresultat+finansinntekter)/Gjennomsnittlig totalkapital 13

14 Strategiplan Trondheim Havn IKS Økonomi Trondheim Havn IKS har et klart definert samfunnsoppdrag. Selskapets virksomhet er selvfinansiert, og selskapet har en økonomisk stilling fristilt fra de respektive eierkommunene. Kunder Konkurranseutsatt gods (container, stykkgods og ro-ro) Trondheim er et regionalt tyngdepunkt med stor befolkningsvekst, og både Trondheim og omland har behov for effektive transport- og logistikkløsninger. Trondheim Havn planlegger for en vesentlig vekst i sjøverts godstransport, hovedsakelig for konkurranseutsatt gods i form av stykkgods i store enheter (containere/semitrailere). Konsentrasjon av gods gjennom noen få knutepunkter vil kunne gi godsgrunnlag som gjør hyppige skipsanløp mulig. Det kan gjøre sjøtransport til og fra vår region til et mer attraktivt alternativ for alle godstyper. Kritiske suksessfaktorer (KSF) Aksept blant samlastere og vareeiere om at sjø kan konkurrere med bil og bane og er et reelt alternativ Opprettholdelse av eksisterende frekvente ruter til regionen samt etablering av nye frekvente ruter for container og ro-ro gods Moderne havne- og terminalanlegg Logistikk-kjeden dør dør (Ill.: Daniel Milford Flathagen) 14

15 Trondheim Havn IKS Strategiplan Industri- og prosjektgods Industri- og prosjektgods omfatter sentrale vareslag som kalk, korn, landbruksråvarer, salt, sement, stål mv. i form av råvarer og ferdigproduserte varer og prosjektgods. Det som kjennetegner denne typen gods er at de utgjør store volumer, og at virksomhetene har en vesentlig del av sin varestrøm inn eller ut på sjø. Virksomhetene har videre ofte prosessanlegg på eller ved kaikant. Industrigods står i dag for ca. 3/4 av våre havneinntekter.industriaktørene har behov for forutsigbare rammebetingelser og tilrettelagte kai- og havnefunksjoner og tilgang til relativt omfattende arealer på land. Kritiske suksessfaktorer Tett og langsiktig samarbeid med sentrale industriaktører Arealtilgjengelighet Forutsigbare rammebetingelser Konsentrere bulklasten, og effektivisere håndteringen Cruise og hurtigrute Cruise- og hurtigrutetrafikken betyr mye for byen og reiselivsnæringen. Selv om dette utgjør en begrenset del av vår virksomhet og inntektsgrunnlag, er denne virksomheten viktig for Trondheim Havns omdømme. Vi deltar i cruisenettverket Trondheim Cruise Network, og vil gjennom dette samarbeidet bearbeide markedet for å få flere cruiseanløp og -turister til Trondheim. Målet er 60 skip og cruiseturister innen Kritiske suksessfaktorer Tilrettelagte mottaksforhold o kaifasiliteter og maritime forhold o terminalforhold og -anlegg Produktutvikling og markedsføring Verdiutvikling av eiendom Selskapets finansielle styrke ligger i vår eiendomsmasse. Eiendomsinntekter utgjør ca. 2/3 av vårt inntektsgrunnlag. Det er likevel en tett sammenheng mellom eiendomsinntekter og vår 15

16 Strategiplan Trondheim Havn IKS kjernevirksomhet, ettersom 2/3 av våre eiendomsinntekter er knyttet til sjørelatert virksomhet. Langsiktige kapitalinntekter fra eiendomsinvesteringer vil være nødvendige for å sikre vårt langsiktige inntektsgrunnlag. Verdiutvikling av eiendom blir derfor viktig for å bygge opp under vår kjernevirksomhet, gjennom en langsiktig og forsvarlig forvaltning av havnekapitalen. Selv med en sterk egenkapital i ryggen, må våre investeringer over tid finansieres av robuste driftsinntekter. Fig til venstre: Våre inntekter, fordelt på havneavgifter og vederlag (blått) og eiendom (grønt). Fig til høyre: Samme fordeling, som viser andel eiendomsinntekter som er knyttet til sjørelatert virksomhet (blågrønn skravur). Trondheim Havn skal utøve et aktivt eierskap til forvaltning og utvikling av eiendommene. Vår eiendomsmasse skal aktivt nyttes til å ivareta og utvikle selskapets kjernevirksomhet, og gir mulighet for utvikling av fremtidig infrastruktur og knutepunktløsninger. De arealer som ikke på kort eller lang sikt skal nyttes innen kjernevirksomheten, skal utvikles og foredles med sikte på å sikre selskapet et langsiktig og robust inntektsgrunnlag. Vi skal søke å overta bygg i området som har strategisk betydning for selskapet. Salg av eiendom er på nåværende tidspunkt uaktuelt, bortsett fra ved behov for opprydding i mindre arealer. Kritiske suksessfaktorer En rasjonell, kostnads- og miljøeffektiv forvaltning av eiendomsmassen Avveining av hensyn til kjernevirksomhet og by- og samfunnsutvikling Utviklingsprosjekter skal tilrettelegges med fokus på styring av likviditet, risiko, gjennomføring og avkastning 16

17 Trondheim Havn IKS Strategiplan Virksomhetsprosesser Innenfor strategiperioden vil det være noen prosesser som er viktigere enn andre for å sikre og fremme de målene som er beskrevet ovenfor. Dette vil kreve at vi internt må være flinke til samarbeid på tverrs av avdelingsgrenser, og at ser interne og eksterne prosesser i sammenheng. Konkurranseutsatt gods Sentrale utfordringer vil være: Utrede regionhavn på Orkanger basert på markedsmessige krav og forventninger og med gode tekniske og layoutmessige løsninger Definere og tilrettelegge arealer for nødvendige fremtidige havnefunksjoner i Trondheim Delta i arbeidet med å klarlegge og søke å finne en konklusjon på spørsmål om logistikknutepunkt, eventuelt delt løsning, for trondheimsregionen, sammen med Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner, næringslivets organisasjoner, politiske interesser mm. 17

18 Strategiplan Trondheim Havn IKS Delta i en mulighetsstudie for Fiborgtangen, sammen med Norske Skog, Skogn og Proneo Delta i relevante regionale og nasjonale prosjekter sammen med Norsk Havneforening, KS Bedrift Havn og øvrige interesseorganisasjoner, så lenge disse prosjektene har til formål å styrke og utvikle sjøtransportens konkurranseevne. Industri- og prosjektgods Gjennomføre en kartlegging av behov på kort og lang sikt for sentrale industriaktører, med sikte på en bedre tilrettelegging av bruk og utvikling av de enkelte havneområdene Arbeide aktivt inn mot våre eierkommuner, andre kommuner og IKAP (Interkommunal arealplan) med sikte på at det skal settes av tilstrekkelige og tilrettelagte arealer for regionens behov Utrede utvikling av havneanlegg på Trondheim Havn Verdal for utskipning av kalk og kalkprodukter fra Tromsdalen. 18

19 Trondheim Havn IKS Strategiplan Cruise og hurtigrute Dette markedssegmentet retter seg per dato kun til løsninger i Trondheim. Markedet har utviklet seg positivt, og vi tror dette er en utvikling som vil fortsette. Hurtigruten har daglig anløp, mens cruisetrafikken er sesongbetont fra mai til september. Aktiv deltagelse i cruisenettverket Realisering av tiltak for bedring av trafikkavvikling Relasjonsbygging mot cruiserederier og deltakelse på sentrale messer Verdiutvikling av eiendom Utvikling av eiendom skal understøtte kjernevirksomheten sjøtransport. Arealbruk og arealutvikling vil således også inngå som del av øvrige beskrevne prosesser. Innen eiendomsområdet skal videre følgende prosesser prioriteres: Gjennomgang av vår samlede eiendomsmasse definering av behov for areal til kjernevirksomhet Etablering av porteføljestrategi med formål om en langsiktig og robust finansiell stilling Gjennomføring av et prosjekt for visualisering av utviklingsmuligheter for de enkelte områdene Masterplan Styrke vår relasjon til våre eierkommuner, med sikte på å definere og avstemme mål og ambisjoner for by- og samfunnsutvikling 19

20 Strategiplan Trondheim Havn IKS Læring og kompetanse Kompetanse Vi er avhengige av å ha medarbeidere med god nok kompetanse, hvor samlet kompetanse understøtter de definerte mål som er satt i selskapets strategiplan. For å utvikle dette systematisk og målrettet vil vi bygge opp en Kompetanseplan som omfatter de områder dette berører. Vi må også sikre at relevant kunnskap forblir i virksomheten. Utvikling av bedriftskultur Utvikle en bedriftskultur Vi skaper resultater gjennom Vi må ha god økonomistyring Vi skal hit Limet er menneskelige ressurser Finans Kompetanse Målrettet og støttende bedriftskultur Ledelse Kunder Interne prosesser Kompetanse Resultatregnskap Balanse Visjon Overordnede mål Trondheim Havn IKS er inne i en betydelig omstillingsprosess, både når det gjelder kjernevirksomheten konkurransedyktig sjøtransport og verdiutvikling av eiendom, herunder deltakelse i byutvikling. De menneskelige ressursene er «limet» som binder det hele sammen. Det er disse som utfører aktivitetene og driver virksomheten fremover. Vi skal utvikle en organisasjonskultur som 20

21 Trondheim Havn IKS Strategiplan understøtter virksomhetens mål, og samtidig sørge for at medarbeiderne trives. Organisasjonskulturen skal være preget av tverrfaglighet og tett integrasjon og samarbeid mellom de ulike fagdisiplinene. Uten suksess på dette området vil vi ikke lykkes. Overordnede tiltak for organisasjonsutviklingen: Strategisk og målrettet ledelse og samkjørt ledergruppe Konkurransedyktig og endringsvillig kultur Utvikling av en kompetanseplan med kartlegging og kompetansemål som sørger for å utnytte våre ressurser til beste både for virksomheten og den enkelte medarbeider Kvalitetssikring av våre systemer og arbeidsrutiner, med sikte på tilrettelegging for våre fremtidige behov Systematisk oppfølging av bedriftens fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, herunder sykefravær og HMS-hendelser 21

22 Strategiplan Trondheim Havn IKS 22

23 Trondheim Havn IKS Strategiplan

24 1 ORKDAL 2 TRONDHEIM 3 MALVIK 4 STJØRDAL 5 FROSTA 6 LEVANGER 7 VERDAL 8 INDERØY 9 STEINKJER 10 VERRAN 11 LEKSVIK Trondheim Havn Postboks 1234 Sluppen N-7462 Trondheim Tlf: Fax trondheimhavn.no

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I Trondheim Havn effi 1111 ' I I Prosjektrapport MIJ sarnmensn av ITH 0 IH Mulig sammenslåing av ITH og TIH Dokumentopplysninger Prosjektleder: Ekstern konsulent: Rolf Aarland Proneo AS Dato: 31.05.2011

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 VEDTATT AV STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVA OF STAVA OF ER R NG NGE POR T 02.09.2010 POR T www.stavanger.havn.no IPAX AS. Foto: Anders Bang Andersen Tom Haga

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2014 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap i hht. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 Tønsberg kommune Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 November 2007 2 Forord Tønsberg kommune har bestemt at det Tønsberg havns fremtidige utvikling og rolle skal utredes. Hvor viktig er havnas

Detaljer

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS Selskapsavtale Trondheim Havn IKS SELSKAPSAVTALE FOR TRONDHEIM HAVN IKS Vedtatt i representantskapet 18. juni 2012 l ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER 1-1 Selskapets organisasjonsform og deltakere Trondheim

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Saknr. 3173/08 Løpenr.9078/08 Ark.nr.. Saksbehandlere: Øyvind Hartvedt Bjarne H. Christiansen EIERSKAP OG SELSKAPSSTYRING I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget slutter

Detaljer

Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser

Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser Forord I byrådets tiltredelseserklæring fremkommer det at man ønsker et profesjonelt eierskap. Som ledd i denne satsningen legges Tromsø kommunes eiermelding frem på årlig basis. En kommune eier aksjer

Detaljer

Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS

Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS 7. februar 2006 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 2 Innledning...4 3 Forretningsplan for Innherred Næringsselskap AS...5 3.1 Organisasjon, styresammensetting,

Detaljer

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12 2 0 1 2 Årsrapport INNHOLD Havnedirketøren har ordet 3 Dette er Tromsø Havn 4 Vår virksomhet 8 Grøtsund havneavsnitt 9 Sentrumshavna 10 Breivika havneavsnitt 12 Strategi 15 Miljø og samfunn 18 Et blikk

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer