Strategiplan Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2014 2017. Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport"

Transkript

1 Strategiplan Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport

2 Strategiplan Trondheim Havn IKS Strategiplan Dokumentopplysninger Prosjekteier: Wollert Krohn-Hansen Prosjektleder: Rolf Aarland Prosjektmedlemmer: Daniel Milford Flathagen Siri Merethe Rønning Sist oppdatert: Antall sider: 24 Gradering: Åpen 2

3 Trondheim Havn IKS Strategiplan Innhold INNHOLD TRONDHEIM HAVN ROLLE OG OPPDRAG... 4 SELSKAPSFORM... 4 HAVNE- OG FARVANNSLOVEN... 4 UTPEKT HAVN... 5 INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 AREAL... 6 MARKED... 7 MILJØ... 7 LOGISTIKKNUTEPUNKT VERDIGRUNNLAG VISJON OG FORRETNINGSIDÉ VISJON FORRETNINGSIDÉ MÅL FOR TRONDHEIM HAVN FINANS ØKONOMI KUNDER Konkurranseutsatt gods (container, stykkgods og ro-ro) Industri- og prosjektgods Cruise og hurtigrute Verdiutvikling av eiendom VIRKSOMHETSPROSESSER Konkurranseutsatt gods Industri- og prosjektgods Cruise og hurtigrute Verdiutvikling av eiendom LÆRING OG KOMPETANSE Kompetanse Utvikling av bedriftskultur

4 Strategiplan Trondheim Havn IKS 1. Trondheim Havn rolle og oppdrag Selskapsform Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper av nr. 6. Selskapets deltakere er kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Steinkjer, Levanger, Verdal, Frosta, Inderøy, Verran og Leksvik. Forholdet mellom partene reguleres av selskapsavtalen av Formålet for det interkommunale selskapet er å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet og herigjennom skape forutsetninger for en effektiv og konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge. Selskapet skal kunne engasjere seg i spørsmål innen samferdsel, næringsutvikling mv innenfor samarbeidsområdet i forholdt til ivaretakelse av selskapet og det næringsliv selskapet skal betjene. Selskapet skal videre ivareta arbeidsoppgaver innen sikkerhet og fremkommelighet, forvaltningsmessige og administrative oppgaver samt myndighetsutøvelse innenfor de kommuner som er en del av selskapet. 11 eierkommuner. Havne- og farvannsloven Trondheim Havn IKS driver en særlovsvirksomhet etter reglene i Havne- og farvannsloven av nr. 19. Selskapet har i denne sammenhengen, og i tråd med selskapets 4

5 Trondheim Havn IKS Strategiplan vedtekstsbestemte formål, et definert samfunnsoppdrag, noe som trekker opp de overordnede rammene for virksomheten. Havne- og farvannsloven oppstiller definerte formål for loven og for de myndigheter som utøver roller innen forvaltningsområdet. Det skal legges til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Det skal videre legges til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av gods og personer innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk. Utpekt havn I september 2013 utnevnte Fiskeri- og kystdepartementet Trondheim Havn IKS til utpekt havn. Vi er med dette ett av syv norske havneselskap med denne betegnelsen. Utpekte havner er havner som er særlig viktige for å utvikle effektiv og sikker sjøtransport av gods og personer. Status som utpekt havn betyr en mer sentral stilling i nasjonale samferdselsspørsmål, og vil styrke den regionale organiseringen innen samferdsel. Status som utpekt havn innebærer at Trøndelags regionale havneselskap i utgangspunktet skal prioriteres når Regjeringen skal investere i havner for at disse skal bli mer effektive knutepunkter. Det regionalpolitiske grepet som er gjort ved å samle havnevirksomheten i Trondheimsfjorden er i tråd med de overordnede, nasjonale mål for havnepolitikken, og er den viktigste grunn til at selskapet har kommet i posisjon som såkalt utpekt havn. Som utpekt havn plikter Trondheim Havn IKS å utarbeide en langsiktig plan for arealtilgang og effektivitet som operativt transportknutepunkt. 5

6 Strategiplan Trondheim Havn IKS Interkommunalt samarbeid Trondheim Havn IKS vil fortsatt arbeide for utvikling av det interkommunale havnesamarbeidet i Midt-Norge. Dette kan skje gjennom utvidelse av selskapet, men også gjennom ulike former for mindre forpliktende samarbeid der det ikke ligger til rette for selskapsdeltakelse. Areal Trondheim Havn IKS er eier av en betydelig tomtemasse. Dette omfatter tre hovedtyper av arealer: 1. arealer som nyttes til ulike deler av selskapets kjernevirskomhet 2. arealreserver for videre utvikling av selskapets kjernevirksomhet 3. arealer som på kort og lang sikt kan utvikles til annet formål enn tradisjonell havnevirksomhet. Arealbruk og arealutvikling skjer i ett tett samarbeid med våre eierkommuner. Langsiktig og robust arealplanlegging, forståelse for arten og karakteren av vår virksomhet og nødvendig hensyntagen til våre omgivelser er her av avgjørende betydning for Trondheim Havn IKS. Vårt eierskap til store sentrale arealer i Trondheims sjøfront gjør selskapet til en sentral aktør innen utvikling av eiendom og i byutviklingssammenheng. Etter hvert som nye arealer for moderne sjøtransport blir tilgjengelig og tas i bruk utenfor Trondheim sentrum, vil vi, for arealer som ikke skal benyttes til utvikling av vår kjernevirksomhet og/eller verdiutvikling av eiendom, bidra til omforming av sentrumsnære havnearealer i Trondheim til byutviklingsformål i tett samarbeid med hovedeier Trondheim kommune. 6

7 Trondheim Havn IKS Strategiplan Marked Trondheim Havn skal ha en aktiv rolle for å skape best mulig markedsforutsetninger for konkurransedyktig sjøtransport, og verdiutvikling av eiendom. Samtidig skal vi ha en aktiv rolle innen samferdselsspørsmål som støtter opp under kjernevirksomheten. For å videreutvikle godsgrunnlaget vil Trondheim Havn også engasjere seg i regionale samferdselsspørsmål og næringsutvikling. Agent/ speditør Havn Rederi Miljø Trondheim Havn IKS er sertifisert Miljøfyrtårn. Miljøhensyn skal ivaretas i selskapets daglige drift, samt ved planlegging og realisering av fremtidsrettede havneanlegg. Selskapet arbeider aktivt for å promotere sjøtransport som et miljøvennlig så vel som konkurransedyktig alternativ til andre transportformer samt for å bidra til å redusere sjøtransportens miljøbelastninger. Logistikknutepunkt Trondheim Havn vil fortsatt delta aktivt i arbeidet med å utrede et fremtidig logistikknutepunkt for Midt-Norge, dersom dette er ønskelig. For å utføre vårt samfunnsoppdrag er det imidlertid nødvendig å utvikle gode løsninger i et kortere perspektiv. Både Orkanger og Norske Skogs område på Fiborgtangen står sentralt i vår videre planlegging av konsentrerte knutepunkt for konkurranseutsatt containergods, ro-ro og stykkgods, mens Verdal, Orkanger og Trondheim vil være pilarene i en industrihavnstruktur. Vi må arbeide for kortest mulig avstand mellom våre knutepunkter for intermodalt gods og en eventuell ny godsterminal for bane, samt terminalene til samlasterne og sentrale vareeiere. 7

8 Strategiplan Trondheim Havn IKS 2. Verdigrunnlag Felles verdier og mål, effektivitet og etiske retningslinjer skal kjennetegne og prege Trondheim Havn både internt og eksternt. Verdiene skal prege oss i omgang med både omverdenen og hverandre. For å understøtte Trondheim Havns visjon, forretningsidé og strategier har vi valgt et verdigrunnlag som bygger på følgende stikkord: Forretningsetikk og ordentlighet Vi skal kjennetegnes av profesjonalitet og kvalitet i all vår adferd Vi skal ha høy integritet og forretningsmoral Omstillingsvilje og -evne Vår vilje og evne til endring og omstilling er en forutsetning for langsiktig verdiskapning Vi skal haen tilpasningsdyktig bedriftskultur Helhetssyn og langsiktighet Vårt arbeid skal preges av et helhetssyn til beste for kundene, eierne og medarbeiderne Vårt arbeid skal preges av langsiktige og robuste løsninger Kompetanse Vi skal være den mest kompetente havna blant dem det er naturlig å sammenligne oss med Vi skal ha et aktivt forhold til kompetanseutvikling av egen organisasjon Samfinnsengasjement Vi skal ta et regionalt ansvar innenfor vårt samfunnsoppdrag Vi skal engasjere oss i konkrete prosjekter, så vel som i samfunns- og mediedebatter innen områder som understøtter vårt samfunnsoppdrag 8

9 Trondheim Havn IKS Strategiplan

10 Strategiplan Trondheim Havn IKS 3. Visjon og forretningsidé Visjon Trondheim Havns kjernevirksomhet er å legge til rette med formål om konkurransedyktig sjøtransport, og havneselskapet skal systematisk og kontinuerlig arbeide for å øke markedsandelen for sjøtransport til beste for samfunn, næringsliv og miljø. Vår visjon for perioden er: «Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport» Ill.: Midnordic Green Transport Corridor 10

11 Trondheim Havn IKS Strategiplan Forretningsidé Vi skal være drivende og nytenkende innen effektiv og konkurransedyktig sjøtransport. Vi skal sikre en god verdiutvikling av vår eiendomsmasse gjennom en aktiv forvaltning og utvikling. By- og samfunnsutviklingshensyn skal ivaretas i tett samarbeid med våre respektive eierkommuner, innenfor rammene av det som er forenlig med vår kjernevirksomhet. 11

12 Strategiplan Trondheim Havn IKS 4. Mål for Trondheim Havn Vi har beskrevet hvem vi er (kapittel 1), hvilket verdigrunnlag vi skal bygge på (kapittel 2) og hva slags fremtidsmål (visjon) vi skal ha (kapittel 3). Vi vil i det følgende belyse kritiske suksessfaktorer innenfor de enkelte virksomhetsområdene, samt komme nærmere inn på hvordan vi skal sikre oss at vi når våre mål i den kommende strategiperioden. Modell: Balanced Scorecard 12

13 Trondheim Havn IKS Strategiplan Finans Mål Mål Mål Mål Konkurranseutsatt gods Volumendring v.v. foregående år 5,0 % 7,5 % 10,0 % 10,0 % Industrigods Volumendring v.v. foregående år 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Eiendom inkl. parkering Volumendring v.v. foregående år 0,75 % 0,75 % 0,5 % 0,5 % Cruiseskip og Hurtigruten ekskl. gods Volumendring v.v. foregående år 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Basert på veksten i de ulike markedene får vi følgende finanstall: Regnskap 2013 ekskl. særlige poster og nedskrivninger Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Omsetning (1000 kr.) Kostnadsforbedring drift ekskl. kapitalkostnader 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Lønnsomhet EBITDA Likviditetsgrad II 7,2 6,5 7,8 8,7 9,8 Resultatmargin 17,9 % 10,1 % 15,4 % 16,1 % 17,1 % Totalkapitalrentabilitet 3,1 % 1,8 % 2,6 % 2,8 % 3,1 % Definisjoner EBITDA Likviditetsgrad II Resultatmargin Totalkapitalrentabilitet Resultat før avskrivninger, finansposter og skatt Mest likvide omløpsmidler / Kortsiktig gjeld Ordinært resultat før skatt i % av sum driftsinntekter (Driftsresultat+finansinntekter)/Gjennomsnittlig totalkapital 13

14 Strategiplan Trondheim Havn IKS Økonomi Trondheim Havn IKS har et klart definert samfunnsoppdrag. Selskapets virksomhet er selvfinansiert, og selskapet har en økonomisk stilling fristilt fra de respektive eierkommunene. Kunder Konkurranseutsatt gods (container, stykkgods og ro-ro) Trondheim er et regionalt tyngdepunkt med stor befolkningsvekst, og både Trondheim og omland har behov for effektive transport- og logistikkløsninger. Trondheim Havn planlegger for en vesentlig vekst i sjøverts godstransport, hovedsakelig for konkurranseutsatt gods i form av stykkgods i store enheter (containere/semitrailere). Konsentrasjon av gods gjennom noen få knutepunkter vil kunne gi godsgrunnlag som gjør hyppige skipsanløp mulig. Det kan gjøre sjøtransport til og fra vår region til et mer attraktivt alternativ for alle godstyper. Kritiske suksessfaktorer (KSF) Aksept blant samlastere og vareeiere om at sjø kan konkurrere med bil og bane og er et reelt alternativ Opprettholdelse av eksisterende frekvente ruter til regionen samt etablering av nye frekvente ruter for container og ro-ro gods Moderne havne- og terminalanlegg Logistikk-kjeden dør dør (Ill.: Daniel Milford Flathagen) 14

15 Trondheim Havn IKS Strategiplan Industri- og prosjektgods Industri- og prosjektgods omfatter sentrale vareslag som kalk, korn, landbruksråvarer, salt, sement, stål mv. i form av råvarer og ferdigproduserte varer og prosjektgods. Det som kjennetegner denne typen gods er at de utgjør store volumer, og at virksomhetene har en vesentlig del av sin varestrøm inn eller ut på sjø. Virksomhetene har videre ofte prosessanlegg på eller ved kaikant. Industrigods står i dag for ca. 3/4 av våre havneinntekter.industriaktørene har behov for forutsigbare rammebetingelser og tilrettelagte kai- og havnefunksjoner og tilgang til relativt omfattende arealer på land. Kritiske suksessfaktorer Tett og langsiktig samarbeid med sentrale industriaktører Arealtilgjengelighet Forutsigbare rammebetingelser Konsentrere bulklasten, og effektivisere håndteringen Cruise og hurtigrute Cruise- og hurtigrutetrafikken betyr mye for byen og reiselivsnæringen. Selv om dette utgjør en begrenset del av vår virksomhet og inntektsgrunnlag, er denne virksomheten viktig for Trondheim Havns omdømme. Vi deltar i cruisenettverket Trondheim Cruise Network, og vil gjennom dette samarbeidet bearbeide markedet for å få flere cruiseanløp og -turister til Trondheim. Målet er 60 skip og cruiseturister innen Kritiske suksessfaktorer Tilrettelagte mottaksforhold o kaifasiliteter og maritime forhold o terminalforhold og -anlegg Produktutvikling og markedsføring Verdiutvikling av eiendom Selskapets finansielle styrke ligger i vår eiendomsmasse. Eiendomsinntekter utgjør ca. 2/3 av vårt inntektsgrunnlag. Det er likevel en tett sammenheng mellom eiendomsinntekter og vår 15

16 Strategiplan Trondheim Havn IKS kjernevirksomhet, ettersom 2/3 av våre eiendomsinntekter er knyttet til sjørelatert virksomhet. Langsiktige kapitalinntekter fra eiendomsinvesteringer vil være nødvendige for å sikre vårt langsiktige inntektsgrunnlag. Verdiutvikling av eiendom blir derfor viktig for å bygge opp under vår kjernevirksomhet, gjennom en langsiktig og forsvarlig forvaltning av havnekapitalen. Selv med en sterk egenkapital i ryggen, må våre investeringer over tid finansieres av robuste driftsinntekter. Fig til venstre: Våre inntekter, fordelt på havneavgifter og vederlag (blått) og eiendom (grønt). Fig til høyre: Samme fordeling, som viser andel eiendomsinntekter som er knyttet til sjørelatert virksomhet (blågrønn skravur). Trondheim Havn skal utøve et aktivt eierskap til forvaltning og utvikling av eiendommene. Vår eiendomsmasse skal aktivt nyttes til å ivareta og utvikle selskapets kjernevirksomhet, og gir mulighet for utvikling av fremtidig infrastruktur og knutepunktløsninger. De arealer som ikke på kort eller lang sikt skal nyttes innen kjernevirksomheten, skal utvikles og foredles med sikte på å sikre selskapet et langsiktig og robust inntektsgrunnlag. Vi skal søke å overta bygg i området som har strategisk betydning for selskapet. Salg av eiendom er på nåværende tidspunkt uaktuelt, bortsett fra ved behov for opprydding i mindre arealer. Kritiske suksessfaktorer En rasjonell, kostnads- og miljøeffektiv forvaltning av eiendomsmassen Avveining av hensyn til kjernevirksomhet og by- og samfunnsutvikling Utviklingsprosjekter skal tilrettelegges med fokus på styring av likviditet, risiko, gjennomføring og avkastning 16

17 Trondheim Havn IKS Strategiplan Virksomhetsprosesser Innenfor strategiperioden vil det være noen prosesser som er viktigere enn andre for å sikre og fremme de målene som er beskrevet ovenfor. Dette vil kreve at vi internt må være flinke til samarbeid på tverrs av avdelingsgrenser, og at ser interne og eksterne prosesser i sammenheng. Konkurranseutsatt gods Sentrale utfordringer vil være: Utrede regionhavn på Orkanger basert på markedsmessige krav og forventninger og med gode tekniske og layoutmessige løsninger Definere og tilrettelegge arealer for nødvendige fremtidige havnefunksjoner i Trondheim Delta i arbeidet med å klarlegge og søke å finne en konklusjon på spørsmål om logistikknutepunkt, eventuelt delt løsning, for trondheimsregionen, sammen med Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner, næringslivets organisasjoner, politiske interesser mm. 17

18 Strategiplan Trondheim Havn IKS Delta i en mulighetsstudie for Fiborgtangen, sammen med Norske Skog, Skogn og Proneo Delta i relevante regionale og nasjonale prosjekter sammen med Norsk Havneforening, KS Bedrift Havn og øvrige interesseorganisasjoner, så lenge disse prosjektene har til formål å styrke og utvikle sjøtransportens konkurranseevne. Industri- og prosjektgods Gjennomføre en kartlegging av behov på kort og lang sikt for sentrale industriaktører, med sikte på en bedre tilrettelegging av bruk og utvikling av de enkelte havneområdene Arbeide aktivt inn mot våre eierkommuner, andre kommuner og IKAP (Interkommunal arealplan) med sikte på at det skal settes av tilstrekkelige og tilrettelagte arealer for regionens behov Utrede utvikling av havneanlegg på Trondheim Havn Verdal for utskipning av kalk og kalkprodukter fra Tromsdalen. 18

19 Trondheim Havn IKS Strategiplan Cruise og hurtigrute Dette markedssegmentet retter seg per dato kun til løsninger i Trondheim. Markedet har utviklet seg positivt, og vi tror dette er en utvikling som vil fortsette. Hurtigruten har daglig anløp, mens cruisetrafikken er sesongbetont fra mai til september. Aktiv deltagelse i cruisenettverket Realisering av tiltak for bedring av trafikkavvikling Relasjonsbygging mot cruiserederier og deltakelse på sentrale messer Verdiutvikling av eiendom Utvikling av eiendom skal understøtte kjernevirksomheten sjøtransport. Arealbruk og arealutvikling vil således også inngå som del av øvrige beskrevne prosesser. Innen eiendomsområdet skal videre følgende prosesser prioriteres: Gjennomgang av vår samlede eiendomsmasse definering av behov for areal til kjernevirksomhet Etablering av porteføljestrategi med formål om en langsiktig og robust finansiell stilling Gjennomføring av et prosjekt for visualisering av utviklingsmuligheter for de enkelte områdene Masterplan Styrke vår relasjon til våre eierkommuner, med sikte på å definere og avstemme mål og ambisjoner for by- og samfunnsutvikling 19

20 Strategiplan Trondheim Havn IKS Læring og kompetanse Kompetanse Vi er avhengige av å ha medarbeidere med god nok kompetanse, hvor samlet kompetanse understøtter de definerte mål som er satt i selskapets strategiplan. For å utvikle dette systematisk og målrettet vil vi bygge opp en Kompetanseplan som omfatter de områder dette berører. Vi må også sikre at relevant kunnskap forblir i virksomheten. Utvikling av bedriftskultur Utvikle en bedriftskultur Vi skaper resultater gjennom Vi må ha god økonomistyring Vi skal hit Limet er menneskelige ressurser Finans Kompetanse Målrettet og støttende bedriftskultur Ledelse Kunder Interne prosesser Kompetanse Resultatregnskap Balanse Visjon Overordnede mål Trondheim Havn IKS er inne i en betydelig omstillingsprosess, både når det gjelder kjernevirksomheten konkurransedyktig sjøtransport og verdiutvikling av eiendom, herunder deltakelse i byutvikling. De menneskelige ressursene er «limet» som binder det hele sammen. Det er disse som utfører aktivitetene og driver virksomheten fremover. Vi skal utvikle en organisasjonskultur som 20

21 Trondheim Havn IKS Strategiplan understøtter virksomhetens mål, og samtidig sørge for at medarbeiderne trives. Organisasjonskulturen skal være preget av tverrfaglighet og tett integrasjon og samarbeid mellom de ulike fagdisiplinene. Uten suksess på dette området vil vi ikke lykkes. Overordnede tiltak for organisasjonsutviklingen: Strategisk og målrettet ledelse og samkjørt ledergruppe Konkurransedyktig og endringsvillig kultur Utvikling av en kompetanseplan med kartlegging og kompetansemål som sørger for å utnytte våre ressurser til beste både for virksomheten og den enkelte medarbeider Kvalitetssikring av våre systemer og arbeidsrutiner, med sikte på tilrettelegging for våre fremtidige behov Systematisk oppfølging av bedriftens fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, herunder sykefravær og HMS-hendelser 21

22 Strategiplan Trondheim Havn IKS 22

23 Trondheim Havn IKS Strategiplan

24 1 ORKDAL 2 TRONDHEIM 3 MALVIK 4 STJØRDAL 5 FROSTA 6 LEVANGER 7 VERDAL 8 INDERØY 9 STEINKJER 10 VERRAN 11 LEKSVIK Trondheim Havn Postboks 1234 Sluppen N-7462 Trondheim Tlf: Fax trondheimhavn.no

Verdal kommune Postboks VERDAL. Kommunedelplan Verdal by , høringssvar. Vår dato Vår referanse 1 av

Verdal kommune Postboks VERDAL. Kommunedelplan Verdal by , høringssvar. Vår dato Vår referanse 1 av Vår dato Vår referanse 1 av 4 07.04.2016 14/00162-11 Deres dato Deres referanse Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, høringssvar Om Trondheim Havn IKS Trondheim Havn

Detaljer

VERDAL KOMMUNESTYRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013

VERDAL KOMMUNESTYRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013 VERDAL KOMMUNESTYRE Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013 Utredningen Hva vil vi oppnå med en Status som utpekt havn (i dag ingen mellom Bergen og Tromsø) Felles trøndersk stemme som kan høres

Detaljer

Det umulige ble mulig

Det umulige ble mulig Det umulige ble mulig Wollert Krohn-Hansen Norsk Havneforenings lederprogram 26. november 2014 Trondheim Havn IKS anno 2014 Orkdal Trondheim Malvik Stjørdal Frosta Levanger Verdal Inderøy Steinkjer Verran

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

DIALOG-SEMINAR ÅRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 8.April 2013

DIALOG-SEMINAR ÅRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 8.April 2013 DIALOG-SEMINAR ÅRE Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 8.April 2013 Interkommunalt havari i 2002 Utredningen Kompetente medarbeidere Organisasjonen på Verdal skal utvikles i samarbeid med de ansatte

Detaljer

Strategiplan Strategisk plan 2006 2012. «Midt Nordens logistikknutepunkt en aktiv medspiller for næringslivet»

Strategiplan Strategisk plan 2006 2012. «Midt Nordens logistikknutepunkt en aktiv medspiller for næringslivet» Strategiplan Strategisk plan 2006 2012 «Midt Nordens logistikknutepunkt en aktiv medspiller for næringslivet» Trondheim Havn Strategisk plan 2006 2012 Forord Sammenslutningen av Trondheim Havn, Orkanger

Detaljer

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT UNDERSØKELSEN ER UTARBEIDET I SAMARBEID MED TRONDHEIM HAVN OG FAVEO PROSJEKTLEDELSE VED PROSJEKTLEDER KRISTIN STORLI Oppsummering Kommuner som inngår i Trondhjemsfjorden

Detaljer

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hovedresultater omdømmeundersøkelse 2009 Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hans Kristian Aspen Utvalg & prosedyre Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 640 respondenter. Undersøkelsen ble

Detaljer

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS Selskapsavtale Trondheim Havn IKS SELSKAPSAVTALE FOR TRONDHEIM HAVN IKS Vedtatt i representantskapet 18. juni 2012 l ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER 1-1 Selskapets organisasjonsform og deltakere Trondheim

Detaljer

Hovedresultater omdømmeundersøkelse. Skala Analyse & Rådgivning 14. desember 2010

Hovedresultater omdømmeundersøkelse. Skala Analyse & Rådgivning 14. desember 2010 Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 14. desember 2010 Hans Kristian Aspen 1 Utvalg & prosedyre Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 655 respondenter via e-posr. Undersøkelsen

Detaljer

Fremtidens Orkanger havn

Fremtidens Orkanger havn Infoskriv Fremtidens Orkanger havn Trondheim Havn Orkanger i dag. Området på Grønøra Øst, som i dag utgjør havnearealene, begynner å nærme seg kapasitetsgrensen. Trondheim Havn har i lengre tid jobbet

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Strategiplan for Bodø Havn

Strategiplan for Bodø Havn Strategiplan for Bodø Havn 2014-2018 Kortversjon 01 Innhold 1. Innledning 3 2. Bakgrunn og prosess 4 3. Bodø Havn i dag 5 3.1. Formål 5 3.2. Utpekt havn 6 3.3. Organisasjon og oppgaver 6 3.4. Finansiering

Detaljer

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen Hva har vi lykkes med - utfordringer videre 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Trondheimsregionen Hvorfor samarbeid i Trondheimsregionen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS

Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS 2015-2017 Vedtatt 30. september 2014 Visjon: Stavangerregionen havn skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn Overordnet mål: Havnene

Detaljer

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH)

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Tore Dale Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Arkivsaksnr.: 07/9073

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Arkivsaksnr.: 07/9073 Saksframlegg Høring av forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Arkivsaksnr.: 07/9073 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet slutter seg til Rådmannens uttalelse vedrørende høring av forslag

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

SAMARBEIDSFORUM FOR SAMFERDSEL MIDTNORGE STJØRDAL APRIL 2011

SAMARBEIDSFORUM FOR SAMFERDSEL MIDTNORGE STJØRDAL APRIL 2011 SAMARBEIDSFORUM FOR SAMFERDSEL MIDTNORGE STJØRDAL APRIL 2011 Informasjon om levering fra Kystverket Midt Norge Børre Tennfjord Avdelingssjef Plan og Kystforvaltningsavdelingen Kystverket Midt Norge Hovedmålet

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» Havnas konkurransefortrinn Nord Norge: Bodø Havn v/ingvar M. Mathisen

SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» Havnas konkurransefortrinn Nord Norge: Bodø Havn v/ingvar M. Mathisen SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» Havnas konkurransefortrinn Nord Norge: Bodø Havn v/ingvar M. Mathisen 22. 23. februar 2016 Drammen Havn Sp 1 Det går på å summere opp hvor mange da dere

Detaljer

Eiermøte 30.03.2016. Olav Volldal, styreleder. VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld

Eiermøte 30.03.2016. Olav Volldal, styreleder. VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Eiermøte 30.03.2016 Olav Volldal, styreleder VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2015 3. Utfordringer,

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03

FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03 forslag til - VEDTEKTER FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03 Kapittel 1: Etablering, rettigheter og plikter 1-1 Organisasjonsform Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) er et interkommunalt

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Status i viktige havnesaker. Pia Farstad von Hall Fagsamling, Tromsø 12. november 2015

Status i viktige havnesaker. Pia Farstad von Hall Fagsamling, Tromsø 12. november 2015 Status i viktige havnesaker Pia Farstad von Hall Fagsamling, Tromsø 12. november 2015 Pågående saker Nasjonal havnestrategi Revidering av havne- og farvannsloven Havnekapitalen Fiskerihavner Statsbudsjettet

Detaljer

1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i

1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i Prosent Næringsliv i Verdal og Levanger, holdning til kommunereformen 1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i 100% 100,0% 90% 80% 70% 66,7% 62,2% 60% 56,3% 55,6% 50% 43,8% 44,4% 51,0% 49,0%

Detaljer

Finnes det et Innherredsalternativ?

Finnes det et Innherredsalternativ? Havn i Trondheimsfjorden: Finnes det et Innherredsalternativ? Dokumentasjon av arbeid i fase 1 Trondheim/Steinkjer, 17.09.09 Innhold: 1. Innledning 2. Oppsummering hovedinntrykk 3. Kort beskrivelse behov

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland grunnleggende fordeler Alternativet med desidert størst intermodalitet Utmerkete

Detaljer

Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Høringskonferanse, 27. februar 2015

Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Høringskonferanse, 27. februar 2015 Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark Høringskonferanse, 27. februar 2015 Per Kvaale Caspersen, Vestfold fylkeskommune Olav Risholt, Telemark fylkeskommune Hensikten med

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

«Regional godsstrategi» for Midt-Norge

«Regional godsstrategi» for Midt-Norge «Regional godsstrategi» for Midt-Norge Innledning Fylkeskommunen har gjennom sitt vedtak i fylkestinget vedtatt et mandat for å utvikle en Regional godsstrategi. For å oppnå en regional godsstrategi kreves

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

INNTREDEN AV NYE DELTAKERE I TRONDHEIM HAVN IKS

INNTREDEN AV NYE DELTAKERE I TRONDHEIM HAVN IKS Trondhe1m'* O Havn :,:r.:?:m, Deres dato Deres referanse Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL INNTREDEN AV NYE DELTAKERE I TRONDHEIM HAVN IKS Frøya kommune og Hitra kommune har søkt inntreden som nye

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Organisering av Bergen og Omland havnevesen

Organisering av Bergen og Omland havnevesen Organisering av Bergen og Omland havnevesen Innhold Side EKSISTERENDE ORGANISASJONSMODELL... 2 BEHOV FOR ENDRING AV ORGANISASJONSMODELL... 2 PROSESS FOR ENDRING AV ORGANISASJONSMODELL... 3 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Logistikknuten i Trøndelag

Logistikknuten i Trøndelag Logistikknuten i Trøndelag Trondheimsregionen 26. april Gaute Dahl, STFK Hva er problemet? Lite rasjonell godsterminal i Trondheim sentrum som ikke tåler vekst Voksende godstransport på vei Hvem eier problemet?

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av Trondheim Havn IKS; mm. Regionrådet

Ringvirkningsanalyse av Trondheim Havn IKS; mm. Regionrådet Ringvirkningsanalyse av Trondheim Havn IKS; mm Regionrådet 16.09.2016 13 Eierkommuner -58 Ansatte -135 MNOK Oms ca. 7000 meter med kai Prosesser Orkanger Visjon: «Vi skaper vekst i fremtidens sjøtransport»

Detaljer

Delårsrapport for TFDS-gruppen

Delårsrapport for TFDS-gruppen Delårsrapport for TFDS-gruppen 3. kvartal 2003 Presentasjon 13. november 2003 TFDS i en ny tid Omfattende strategiprosess Konsentrasjon om Reiseliv og Kollektivtrafikk Omorganisering av virksomheten Tilførsel

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR GRENLAND HAVN IKS. KORTVERSJON Datert

STRATEGISK PLAN FOR GRENLAND HAVN IKS. KORTVERSJON Datert STRATEGISK PLAN FOR GRENLAND HAVN IKS KORTVERSJON Datert 20.01.2016. Behandlet av havnestyret 29.01.2016. Godkjent av representantskapet for Grenland Havn IKS 11.03.2016. Innhold Forord 2 1. Innledning

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen. Presentasjon for Fremtidens byer den 22. august 2008, Håkon Grimstad

PLANPROGRAM Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen. Presentasjon for Fremtidens byer den 22. august 2008, Håkon Grimstad PLANPROGRAM Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen Presentasjon for Fremtidens byer den 22. august 2008, Håkon Grimstad Interkommunal arealplan En videreføring og konkretisering av fylkesdelpan

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Drammen havn. Fra plan til virkelighet

Drammen havn. Fra plan til virkelighet Drammen havn Fra plan til virkelighet Trafikken i Drammen havn Varebalansen Bilimport Nøkkeltall 2008 Totale inntekter 42 784 593 Totale utgifter 39 573 219 Driftsresultat 3 211 376 Datterselskaper Drammen

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg. Foto: Geir Hageskal

Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg. Foto: Geir Hageskal Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg Foto: Geir Hageskal Rådmannen, januar 2015 Rådmannens forslag Hva er grunnlaget for å gå videre med TK+4 og TK+6? Hvorfor ønsker TK flere oppgaver?

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn Omdømmeundersøkelsen 2017 Trondheim Havn Informasjon om undersøkelsen Tema for undersøkelsen er Trondheims Havns omdømme, og tilsvarende undersøkelse er gjennomført ved flere tidligere anledninger. Undersøkelsen

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017

Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017 Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i for 2017 Innledning og bakgrunn (TH) sender med dette utkast til lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017. Denne lokale

Detaljer

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Fagseminar Norsk Havneforening 23.4-25.4.2012, Daglig leder Kristin S. Storli Definisjon omdømme Hvordan måles omdømme Viktigheten av å ha et

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Forslag til fremtidig strategi og organisering

Forslag til fremtidig strategi og organisering Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet Trondheimsregionen, 7. april 2017 Karin B. Bjørkhaug (KrF) Leder komite for infrastruktur Et tankekors fra distriktet! Distriktet er

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR ALLSKOG

STRATEGIPLAN FOR ALLSKOG STRATEGIPLAN FOR ALLSKOG 2011-20152015 ALLSKOGs formålsparagraf ALLSKOGs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet deres eiendom, ved å: Tilby omsetning av tømmer, og arbeide

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

Konseptvalgutredning Behov og strategier

Konseptvalgutredning Behov og strategier Konseptvalgutredning Behov og strategier Samfunnsbehov Tiltaksutløsende behov Andre behov Strategi (mål) Presentasjon 22.oktober 2009 Av: Raymond.Siiri@jbv.no www.jernbaneverket.no/godsterminal-i-trondelag

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen. Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør

Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen. Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør Veien til strategisk kompetanseutvikling Adresseavisen Tove Nedreberg, adm. Direktør Marthe Lyng, HR-direktør Omstilling og kompetanseutvikling Adresseavisen landets eldste mediehus i endring En bransje

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneplan for Steinkjer , samfunnsdelen, offentlig ettersyn Uttalelse fra Trondheim kommune Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Kommuneplan for Steinkjer , samfunnsdelen, offentlig ettersyn Uttalelse fra Trondheim kommune Arkivsaksnr. Saksframlegg Kommuneplan for Steinkjer 2010-2013, samfunnsdelen, offentlig ettersyn Uttalelse fra Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/29013 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Problemstillinger og utfordringer for videre utvikling av havn og sjøtransporten i vår region. Harald Tronstad Regiondirektør Kystverket Midt-Norge

Problemstillinger og utfordringer for videre utvikling av havn og sjøtransporten i vår region. Harald Tronstad Regiondirektør Kystverket Midt-Norge Problemstillinger og utfordringer for videre utvikling av havn og sjøtransporten i vår region. Harald Tronstad Regiondirektør Kystverket Midt-Norge Sjøvegen Norges eneste naturgitte transportøkonomiske

Detaljer

STRATEGI 2010-2016. for klima, kretsløp og miljø

STRATEGI 2010-2016. for klima, kretsløp og miljø STRATEGI 2010-2016 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø INNHOLD ROAFS VISJON... 2 FORMÅL MED STRATEGIEN... 3 RAMMEBETINGELSER... 5 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER... 8 1. Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Konsernstrategi 2010 2015

Konsernstrategi 2010 2015 Konsernstrategi 2010 2015 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder Else-Marie Marskar Trondheim, 5. nov 2015 Nasjonal transportplan 2018-2027 1 I: Myter om godstransport VEGTRANSPORTEN ER I FERD MED Å OVERTA ALT SJØ OG BANE TAPER SJØTRANSPORTEN OG JERNBANETRANSPORTEN

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Hvordan utvikle en best mulig eksporthavn i og for Midt- Norge. Harald Tronstad Regiondirektør Kystverket Midt-Norge

Hvordan utvikle en best mulig eksporthavn i og for Midt- Norge. Harald Tronstad Regiondirektør Kystverket Midt-Norge Hvordan utvikle en best mulig eksporthavn i og for Midt- Norge Harald Tronstad Regiondirektør Kystverket Midt-Norge Sjøvegen Norges eneste naturgitte transportøkonomiske konkurransefortrinn Fra veg til

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Vi skaper fremtidens jernbane

Vi skaper fremtidens jernbane B~\.N E NOR Vi skaper fremtidens jernbane Kommunikasjonsstrategi 2017-2020 3 Innhold Bane NOR i samfunnet 4- Hensikt med kommunikasjonsstrategien 6 Samfunnsoppdrag 8 Komm u n i kasjonsmål 10 Våre målgrupper

Detaljer