«Regional godsstrategi» for Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Regional godsstrategi» for Midt-Norge"

Transkript

1 «Regional godsstrategi» for Midt-Norge Innledning Fylkeskommunen har gjennom sitt vedtak i fylkestinget vedtatt et mandat for å utvikle en Regional godsstrategi. For å oppnå en regional godsstrategi kreves det helhetlig tenkning og sammenheng. På nasjonalt nivå har det vært en samordning gjennom Jernbaneverket, Statens vegvesen, Kystverket og Avinor for å få fram en Nasjonal Transportplan (NTP), og hvor Samferdselsdepartementet er overordnet instans. På regionalt nivå har ikke dette blitt videreført. Fylkeskommunen tar en koordinerende rolle, og da i naturlig samarbeid med de samme instanser. For å lykkes med en strategi for næringstransporter må strategien inneholde flere områder og bør bygges opp med et godt samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor. Strategien må legge til rette for en planlegging som trygger de langsiktige samferdselsmessige strukturene for framtidas godstransporter, og dette bør skje i dialog med næringslivet. Næringslivets deltakelse i utviklingen av mer effektive transportløsninger er viktige for å øke konkurransekraften og for å utvikle transportmarkedet i regionen. Næringslivets organisasjoner må delta i arbeidet sammen med infrastruktureiere som Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket og Avinor. Vareeierne er en nøkkelgruppe når det gjelder å stille krav og forventninger på transportenes utførelse og kvalitet. En regional strategi må omfatte både de korte og de lange transportene, inkludert bydistribusjon. Det kreves en økt forståelse for næringstransportens betydning med tanke på til verdiskapning, som en vesentlig del av trafikkbildet og dermed også når det gjelder miljø og forurensning. For å lykkes med dette må politikerne bli mer engasjert i næringstransport, og lytte og møte næringen. Politikerne må forstå at næringstransport er en vesentlig forutsetning for verdiskaping og for å skape et godt miljø. Det kan gi næringslivet bedre forutsetninger og bidra til at den offentlige sektor sine mål kan oppnås. Når vi ser på involverte aktører kan det illustreres slik:

2 Aktørkart «Regional godsstrategi» En koordinerende rolle skal utføres på en måte som gjør at vi totalt oppnår mest mulig, samtidig som den enkelte føler at det også er til deres fordel. 1. Gjennomgang av begrepet næringslivets transporter og hva det omfatter. Beskrive hvordan næringstransport utføres, og hvor viktig dette er for virksomhetene og regionen. Lage noen case som beskriver viktigheten av effektiv logistikk og transport for virksomhetens konkurranseevne. Gjøres i samarbeid med virksomhetene. Vise vareflyt inn og ut av IKEA

3 Beskrive logistikken til COOP eller ASKO Kort om transportmidlene bil, båt, bane og fly og deres gjensidige avhengighet. Få fram betydningen av en regional strategi og hvordan aktørene ser for seg hvordan den bør fungere. Dette kan være for å støtte opp under verdiskapingen hos virksomhetene, statlige infrastrukturinvesteringer i Trøndelag, det grønne skiftet, utviklingstrekk og bruk av ny teknologi. 2. Beskrivelse av dagens transportmønster for næringslivets transporter i og gjennom regionen. Utgangspunktet er at oversikt over godsvolum er grunnlaget for å skape mer effektive godstransporter for en voksende region. Disse godstransportene skal være internasjonalt konkurransekraftige, holdbare og grunnet på markedets behov. Det finnes ingen oversikt over de regionale godsstrømmene. Kartlegging av godsstrømmer må gjøres systematisk. Det vil være nødvendig med ekstern hjelp for datainnsamling på dette området, som må gjøres elektronisk. Dette er et omfattende arbeid hvis det skal gjøres på virksomhetsnivå. Etter hvert som vi får fram nødvendig godsvolum, vil vi også få økt forståelse for bransjens særpreg. Det vil for eksempel ikke være samme krav til transport av fersk fisk som for dagligvarer, men kanskje vil det være mulig å se sammenhenger og muligheter. Fortsette kartlegging av varestrømmer hos vareeiere for å få fram grunnlag for en regional godsstrategi, som grunnlag for en regional godsstrategi.

4 På en workshop for bane, sjø og veg hvor vegvesenet, lastebileierforbundet, havn, LO, vareeiere og samlastere deltok, ba vi de ulike aktørene vurdere viktigheten av et slikt arbeid. Tabellen viser at de vurderte dette som et meget viktig arbeid: Hovedmål Delmål Rangering Hvordan/måloppnåelse Kartlegge varestrømmer 1 Gjennomføre en bred analyse av godstransport for å kartlegge muligheter og virkemidler for videre styring av godstransport på næringslivets premisser 2 Kartlegge hvem som er motorer innen godsutvikling og hva som er deres utgangspunkt 3 Skape aksept for at forståelsen av godsstrømmer er nødvendig for å diskutere utfordringer og endringer 4 Bruke godsstrømmer som sentral del av kunnskapsløft overfor politikere, næringsliv og organisasjoner 1 97 poeng 4 77 poeng 2 91 poeng 3 94 poeng Anbud for å leie inn ekstern kompetanse for datafangst på godsstrømmer innad i og ut og inn av regionen for å få utgangspunkt for videre arbeid med regional godsstrategi Intervjue store vareeiere for å se på deres varestrømmer og transportbehov på kort og lang sikt samt trender og utviklingstrekk Få god oversikt over godsstrømmer totalt og fordelt på bane, båt og sjø samt bransjer Plan for hvordan dette skal kommuniseres og informeres

5 Vi ønsker å få fram faktagrunnlag for godsstrømmer totalt, se på godsstrømmer inn og ut av regionen, men også de store strømmer som går kun innad i regionen. Vi ønsker også å se på godsvolumer fordelt på bransjer og fordelingen på bil bane og sjø. Det er betydelig retningsubalanse i godsstrømmene til og fra Trøndelag. Detaljhandelsvarene transporteres fra sør til Trondheimsområdet i stor grad med lastebil eller på bane. Industrigods er relativt spredt lokalisert i øvrige deler av regionen med tung overvekt av gods mot sør, men også mye råvarer inn. Det er tidligere utført mye arbeid i forhold til en øst og vest-korridor (NECL I og NECL II) uten at det har kommet noe konkret ut av det nær det gjelder næringstransporter, men vi knytter en link til tidligere arbeid med tanke på fremtidig mulig utvikling. Vi er avhengig av ekstern kompetanse på datafangst for å kunne hente informasjon elektronisk. Dette må ut på anbud. Intervjuer og kartlegging gjøres av egne ressurser. 3. Gjennomgang av nasjonale og internasjonale mål for næringstransporten, som er nærmere spesifisert i forslaget til neste nasjonale transportplan for å se hvordan disse passer inn i den regionale godsstrategien Vi må se på planlagte statlige tiltak fram mot 2029, og hvordan vi skal følge opp dette regionalt. Hovedmål Delmål Rangering /poeng Nasjonale og internasjonale mål 5 Elektrifisering av Trønderbanen og 3 Meråkerbanen 40 poeng 6 Flytting av den regionale godsterminalen på bane til Torgård 1 89 poeng 7 Tilskuddsordning for overføring til kjøl 2 49 poeng 8 Støtteordning for havnesamarbeid 2 49 poeng Hvordan/måloppnåelse Analysere behovet og realisme for en øst/vest-godskorridor. Visualisere behovet og hva som må til for at dette blir aktuelt. Samarbeide med Jernbaneverket. I samarbeid med Trondheim havn og næringen. I samarbeid med Trondheim Havn Vi ser at det ny godsterminal for bane som klart prioriteres av næringslivet. Veisystemene med E- 6 sør og nord blir meget viktig med tanke på næringstransporter.

6 Skisse over Torgård 4. Muligheter og barrierer knyttet til andre strategier. Her kommer andre regionale planer som legger føringer for regional næringsstrategi. Regionale planer som berører regional godsstrategi vil være: Hovedmål Delmål Rangering /poeng Mulighet og barrierer 9 Skape sammenheng mellom regional 1 godsstrategi og Miljøpakken, slik at 100 poeng miljøpakken også tar inn over seg næringstransporter. Hvordan/måloppnåelse Politisk avklaring i første rekke slik at det blir politisk enighet. Samarbeider med Miljøpakken for å skape aksept og forståelse av å ha med næringstransport. 10 Strategiks næringsplan for trondheimsregionen 2 83 poeng Godsstrømmenes utfordringer og endringer i nedslagsfeltet til Miljøpakken. Se næringsutvikling i sammenheng med regional godsstrategi i samarbeid med Trondheim kommune.

7 Det er bred enighet om at Miljøpakken også må ta hensyn til næringstransporter. Det er avgjørende at politikerne har forståelse for denne koblingen. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen er viktig når det gjelder arealbehovet. Planen tar i stor grad opp arealbehov, noe som også blir viktig for effektiv næringstransport spesielt når det gjelder knutepunkter 5. Strategiske mål Det vil naturlig være flere strategiske mål. Hovedmål Delmål Rangering /poeng Vurdering av strategiske mål 11 Styrke framkommeligheten for 1 godstransport på vei gjennom å 97 poeng forbedre standarden på eksisterende veinett og bygge ut veikapasiteten 12 Tilrettelegging av knutepunkter som gir effektivitet for brukerne 13 Oppfølging av statlige samferdselsinvesteringer slik at nytten for næringslivet og transportbransjen i Trøndelag blir best mulig 14 Næringslivets transportkostnader og avstandsulemper skal reduseres 15 Bedre bylogistikk gjennom bedre tilrettelegging av levering og henting av varer i byområder 2 94 poeng 3 89 poeng 3 89 poeng 3 89 poeng Hvordan/måloppnåelse I samarbeid med næringen og SVV lage en prioriteringsliste over tiltak og framdriftsplan, som forankres politisk. I samarbeid med næringen og se på mulige løsninger og plasseringer for knutepunkt. Her må kommune, SVV trekkes inn. Bruke regional godsstrategi arbeidet aktivt inn mot NTP for å synliggjøre realistiske behov i samarbeid med næringen og politiske mål fra fylket. Finne flaskehalser i samarbeid med næringen og offentlige aktører som påvirker effektiviteten i for godsnæringen i regionen. Delta i bylogistikkprogrammet for Trondheim og bruke erfaringer fra

8 16 Delta i forskning og utvikling som kan effektivisere godstransportene 17 Avklare begrensninger og trusler i infrastruktur og vei. 18 Effektivisere havneprosesser (laste/losse operasjoner, havnetjenester- skip, arealutnyttelse 19 Utvikle det enkelte transportmiddelets fortrinn og styrke samspillet mellom dem 20 Stimulere til samarbeidsordninger mellom transportørene og mellom vareeierne, slik at hente- og leveranseomfang per sted øker 21 Globale og internasjonale trender og utviklingstrekk og deres betydning for Norge/Midt-Norge 22 Få mer godstransport på sjø, tiltak som stimulerer til økt bruk av nærskipsfart 23 Redusere tungtrafikk i bymiljøer gjennom omkjøringsveier, krav til motorteknologi, begrensninger i tilgjengelighet etc poeng 5 77 poeng 4 77 poeng 5 74 poeng 6 69 poeng 7 66 poeng 8 63 poeng 9 57 poeng denne prosessen inn mot andre bymiljø i regionen. Samarbeid med forskningsinstitusjonene, NTNU, SINTEF der det er naturlig I samarbeid med SVV og næringen avdekke svakheter i vei infrastruktur og lage tiltakspakke med forbedringer og tiltak på kort og lang sikt. I samarbeid med maritim næring, rederier, speditører og Trondheim havn. Ut i fra delmål 1 se på muligheter for det enkelte transportmiddel, knutepunkt for gods og samlastmuligheter for å effektivisere godsframføring og dermed bedre miljøet. Samme som delmål 19. Sette oss inn i trender og utviklingstrekk som kan ha betydning for regionalt arbeid. Forstå internasjonale godsstrømmer og den innvirkning de har på godsstrømmene i regionen. Se på hva som er mulig sammen med maritim næring og aktører i godsnæringen/vareeiere I samarbeid med næringen og bylogistikkprogrammet se på effektive tiltak. Det er flere forhold som må avklares innen de ulike strategiske målene. Tilrettelegging av regionale samferdsels- og næringsknutepunkter er noe næringen har etterspurt. Det er flere knutepunkter som har vært skissert. Her kan nevnes Fiborgtangen som baneknutepunkt og med bilterminal, Orkanger som regionhavn, Torgård som godsterminal for bane og Jøstenøya som knutepunkt for fersk fisk på sjø. Problemet er at ingen av de nevnte knutepunkter er realisert, og vi må forsøke å finne ut av dette. Godskonsentrasjon er nødvendig for å få mer gods over på skip og tog. Slike knutepunkt må gi økt kapasitet og effektivitet i terminalleddet som fører til reduserte kostnader for næringslivet skal de få suksess. Viktig å merke seg at slike knutepunkt er avhengig av god vegtilknytning. Det er spesielle utfordringer med transport i Trondheim. Bylogistikken kan bli påvirket av endret kjøpsmønster ved at netthandel øker sterkt. Det vil bety at varer blir levert på andre måter. Se på hvilke muligheter som finnes, og om verdikjeder kan kobles.

9 Effektivisering av næringstransport i byområdene er noe vareeiere har påpekt som et viktig tema. Hvilke forutsetninger legger kommunen for næringstransporter, herunder lastesoner, leveringstidspunkter og type kjøretøy som kan brukes i ulike områder i Trondheimsregionen. Mulig bruk av kollektivfelt f.eks utenom rushtid Kommunen i samarbeid med fylkeskommunen må sørge for en effektiv infrastruktur mellom de store vareeierne og de ulike transportformene veg (riksveg/fylkesveg/kommunal veg), bane og sjø Stimulering til samarbeidsordninger slik at hente- og leveranseomfanget per sted øker. Se på krav om samkjøring og miljøvennlig drivstoff/energi for biler. Staten har som mål å få mer godstransport på sjø, og har lagt opp til tiltak som skal stimulere til økt bruk av nærskipsfart. Blant annet ønsker staten å utforme en tilskuddsordning for havnesamarbeid og godskonsentrasjon. I den regionale godsstrategien kan vi se på hvilke muligheter som finnes i vår region. Dette kan også innebære effektivisering av havneprosesser. Vareeierne mener havn og redere i større grad må «selge» inn sine produkter da dette er et «ukjent» område for mange vareeiere Deltakelse i FoU-tiltak knyttet til næringslivets transporter, som innen bydistribusjon, autonome skip etc. For å få en helhetlig sammenheng vil vi knytte arbeidet sammen med fylkeskommunens klima-, og veistrategi, samt visjon for samferdsel som omhandler samhandling av gods og folk. 5. Drøfting av potensielle regionale og kommunale tiltak på kort og lang sikt for hvert strategiske mål. Virkemidlene er knyttet til Hovedmål Delmål Rangering /poeng Potensielle tiltak 24 Sammenheng mellom arealpolitikken 1 knyttet til utførelse av 97 poeng næringstransport 25 Fylkesveiinvesteringer 3 91 poeng 26 Teknologisk utvikling (autonome skip, biler og tog) 4 57 poeng Hvordan/måloppnåelse I samarbeid «Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen» få fram en arealplan som tar hensyn til arealbehovet innen transport og logistikk. Ut i fra delmål 1 lage en prioritering sammen med SVV og næringen, som forankres politisk.se på både etterslep og framtid. I samarbeid med NTNU, Sintef og andre forskningsinstitusjoner se på aktuelle muligheter. Følge utviklingen, arrangere samlinger for å presentere aktuelle løsninger for framtiden og FU-prosjekt.

10 27 Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport. 28 Involvere kommunene i regional godsstrategi tilpasse planer til kommuner og næringslivet i kommunene 3 91 poeng 2 97 poeng Delmål 26. samt bedre framkommelighet for næringstransport i byområder. Bylogistikk programmet. Avdekke godsstrømmer og behov. Møter med kommunene og næringsforeninger. Arealpolitikken må sikre areal for næringsvirksomhet i et 50 års perspektiv. Det er et utvalg som ser på ny havnelov som kan få betydning for blant annet anvendelse av havnekassen i Trondheim Havn og bruk av areal i havneområder. Regionale FoU-midler må utnyttes til forskning og utvikling som kan effektivisere godstransportene. Se på hvordan kan forskningsinstitusjonene bidra, og teknologisk utvikling (Autonome skip, biler og tog) Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport Vi må involvere kommunene i arbeidet med regional godsstrategi tilpasse planer til kommuner og til næringslivet i kommunen. 6. Oppsummering og anbefalinger. Næringslivet er tydelige på at det må være tydelige tiltak, og ikke en fjern strategi. Rolf Aarland Bjørn-Arve Raanes

GODSSTRATEGI FOR TRØNDELAG. Bjørn-Arve Raanes

GODSSTRATEGI FOR TRØNDELAG. Bjørn-Arve Raanes GODSSTRATEGI FOR TRØNDELAG Bjørn-Arve Raanes SAMFERDSELSSTRATEGI DELSTRATEGIER OVERORDNET GODSSTRATEGI Samle kunnskap Etablere møteplasser Utnytte teknologi Del 1: Grunnlaget GODSFORDELINGEN I NORGE Godsfordeling

Detaljer

Forslag til fremtidig strategi og organisering

Forslag til fremtidig strategi og organisering Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet Trondheimsregionen, 7. april 2017 Karin B. Bjørkhaug (KrF) Leder komite for infrastruktur Et tankekors fra distriktet! Distriktet er

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder ElseMarie Marskar Transport & logistikk, 19. okt 2015 Nasjonal transportplan 2018 2027 1 kunnskapgrunnlag til nasjonal planlegging Sjø, øvrig 51 % Godstransportarbeid på norsk område transportmiddelfordelt

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Trenger vi bylogistikkplaner i Norge?

Trenger vi bylogistikkplaner i Norge? Trenger vi bylogistikkplaner i Norge? Kartlegging av brukerbehov Astrid Bjørgen Sund PhD stipendiat/senior rådgiver SINTEF abs@sintef.no 05.10.2016 NORSULP 1 Disposisjon Bakgrunn NORSULP Aktørbilde Brukerbehov

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament

Samferdselspolitisk fundament Samferdselspolitisk fundament PRIORITERT: InterCity-Trønderbanen: Dobbeltspor til Stjørdal må igangsettes i første del av kommende NTP-periode. Utbygging av E6 Sør og E6 Øst ferdig senest innen 2026. IKAP:

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Økt oppmerksomhet på (lokale) godstransporter i NTP - FoU-behovet knyttet til dette

Økt oppmerksomhet på (lokale) godstransporter i NTP - FoU-behovet knyttet til dette Økt oppmerksomhet på (lokale) godstransporter i NTP - FoU-behovet knyttet til dette Paal Iversen Samferdselsdepartementet Forum for lokale godstransporter 25.April 2006 Godstransport har større oppmerksomhet

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan

Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Bred samfunnsanalyse av godstransport Kommunikasjonsplan Mai 2014 1 Samferdselsdepartementet har gitt transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en bred samfunnsanalyse av godstransport. Målet

Detaljer

Logistikknuten i Trøndelag

Logistikknuten i Trøndelag Logistikknuten i Trøndelag Trondheimsregionen 26. april Gaute Dahl, STFK Hva er problemet? Lite rasjonell godsterminal i Trondheim sentrum som ikke tåler vekst Voksende godstransport på vei Hvem eier problemet?

Detaljer

Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger

Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Saknr. 14/5085-1 Saksbehandler: Rune Hoff Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja I

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament

Samferdselspolitisk fundament PRIORITERT: Samferdselspolitisk fundament InterCity-Trønderbanen: Elektrifisiering av Trønder- og Meråkerbanen må settes i gang i første del av NTP-perioden. Dobbeltspor til Stjørdal med langtunell må

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 20182029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi ElseMarie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Status for oppfølging av strategien

Status for oppfølging av strategien Status for oppfølging av strategien Faggruppe Areal og transport for Osloregionen Oslo, 13. september 2017 Geir Berg Hovedbudskap: Mer av transportene over lange avstander må tilrettelegges for skip og

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Utfordringer og muligheter i NTP (kap 3, Fremtidens mobilitet)

Utfordringer og muligheter i NTP (kap 3, Fremtidens mobilitet) Utfordringer og muligheter i NTP 2018-29 (kap 3, Fremtidens mobilitet) Utfordringer for Miljøpakken NTP fokuserer kun på staten «Fremtidens transportbrukere vil etterspørre mer attraktive og helhetlige

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. Ekstern referansegruppe 21. september 2015

KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. Ekstern referansegruppe 21. september 2015 KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet Ekstern referansegruppe 21. september 2015 09.45 Kaffe Ekstern referansegruppe 21. september 10.00 Om KVU-arbeidet, blant annet presentasjon av konseptene.

Detaljer

Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger

Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger Fremtidsbilde 2040 Jernbanen er den transportmåten i Norge som både passasjerer og godskunder foretrekker å bruke. I hele perioden

Detaljer

NORSULP logistikkplaner for norske byer

NORSULP logistikkplaner for norske byer NORSULP logistikkplaner for norske byer Transport & logistikk 2016 Gardermoen, 17.oktober 2016 Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt 17.10.2016 NORSULP - Logistikkplaner i by - Olav Eidhammer 1

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Gods- og logistikkhåndtering i Osloregionen

Gods- og logistikkhåndtering i Osloregionen Gods- og logistikkhåndtering i Osloregionen Samarbeidsrådet for Osloregionen Drammen 18. april 2018 Roger Kormeseth Forventet vekst i godsvolumer grunnprognosen i NTP De lange linjene på 2000-tallet o

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Fremtidens Orkanger havn

Fremtidens Orkanger havn Infoskriv Fremtidens Orkanger havn Trondheim Havn Orkanger i dag. Området på Grønøra Øst, som i dag utgjør havnearealene, begynner å nærme seg kapasitetsgrensen. Trondheim Havn har i lengre tid jobbet

Detaljer

Samferdselspolitisk. fundament

Samferdselspolitisk. fundament Samferdselspolitisk PRIORITERT: InterCity-Trønderbanen: Eldrift og dobbeltspor til Stjørdal E6 Sør: Nasjonalt viktig stamveg. E6 Øst: Krav om doble tunnelløp utløser firefelts vei. IKAP: Redusert reisebehov

Detaljer

Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen

Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR 2015 Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen 1 Oppdraget Retningslinjer fra Samferdselsdepartementet mars 2014 Viktigste drivkrefter og utfordringer

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

ERFARINGER MED PLANVIRKEMIDLENE VI HAR

ERFARINGER MED PLANVIRKEMIDLENE VI HAR ERFARINGER MED PLANVIRKEMIDLENE VI HAR Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging Oslo 6. 7. desember 2017 Seksjonsleder for Plan i Trøndelag Fylkeskommune Vigdis Espnes Landheim FORSTERKET

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Helhetlig blikk Samarbeid og enighet om mål Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

IKAP Interkommunal arealplan. Esther Balvers, prosjektleder IKAP

IKAP Interkommunal arealplan. Esther Balvers, prosjektleder IKAP IKAP Interkommunal arealplan Esther Balvers, prosjektleder IKAP Byutviklingskomiteen 10. mars 2016 Trondheimsregionen 10 kommuner som samarbeider om næringsutvikling og samordnet areal- og transport Hvorfor

Detaljer

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK?

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Seminar 11 november 2009 Orig. Bjørn Helgesen, rev. Peter Austin Drivkrefter i logistikknæringen Osloregionen

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport Delmål: overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette

Detaljer

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet Høringskonferanse for regionråd Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet August og september 2017 Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem Visjonen som grunnlag for forslaget

Detaljer

INFRASTRUKTUR FOR GRØNN INDUSTRIELL VEKST I E12-REGIONEN Næringslivets behov i et langsiktig perspektiv. Arve Ulriksen, Administrerende direktør

INFRASTRUKTUR FOR GRØNN INDUSTRIELL VEKST I E12-REGIONEN Næringslivets behov i et langsiktig perspektiv. Arve Ulriksen, Administrerende direktør INFRASTRUKTUR FOR GRØNN INDUSTRIELL VEKST I E12-REGIONEN Næringslivets behov i et langsiktig perspektiv Arve Ulriksen, Administrerende direktør MO INDUSTRIPARK EN AV NORGES STØRSTE INDUSTRIPARKER Nord-Norges

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder Else-Marie Marskar Trondheim, 5. nov 2015 Nasjonal transportplan 2018-2027 1 I: Myter om godstransport VEGTRANSPORTEN ER I FERD MED Å OVERTA ALT SJØ OG BANE TAPER SJØTRANSPORTEN OG JERNBANETRANSPORTEN

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Konkurransevilkår for vei og bane mellom Oslo og Göteborg. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen

Konkurransevilkår for vei og bane mellom Oslo og Göteborg. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Konkurransevilkår for vei og bane mellom Oslo og Göteborg Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen 22.08.2017 Meld. St. 33 (2016 2017) Nasjonal transportplan 2018 2029 Strategi for transport av

Detaljer

Regional transportplan. Regionråd Desember Liss Mirjam Stray Rambo

Regional transportplan. Regionråd Desember Liss Mirjam Stray Rambo Regional transportplan Regionråd Desember 2017. Liss Mirjam Stray Rambo Regional transportplan o Regional plan Plan for hele Østfoldsamfunnet ingenting uten oppfølging o Ligger til grunn for det 4-årige

Detaljer

Godsstrategi for jernbanen. Godskonsept Østfold

Godsstrategi for jernbanen. Godskonsept Østfold Godsstrategi for jernbanen Godskonsept Østfold Det satses på jernbane Vedlikeholdet har økt Fornyelse av infrastrukturen er prioritert Nye dobbeltspor bygges Satsingen på gods har startet strakstiltak

Detaljer

Høringskonferanse for ny havn i Bergen

Høringskonferanse for ny havn i Bergen Høringskonferanse for ny havn i Bergen Lars Chr. Stendal Jernbaneverket Region Vest 1 Nygårdstangen Totalt ca. 80 daa Eierskap delt mellom Jernbaneverket og NSB BA 3 off. lastespor 2 private lastespor

Detaljer

INTERNASJONALT HANDLINGSPROGRAM VEDTATT IGANGSATT AV FU

INTERNASJONALT HANDLINGSPROGRAM VEDTATT IGANGSATT AV FU INTERNASJONALT HANDLINGSPROGRAM VEDTATT IGANGSATT AV FU 20.03.18 PROSESS OG FRAMDRIFT Bestilling: Vedtak i FU 20.03.18: Fylkesrådmannen bes utarbeide et handlingsprogram for fylkeskommunens internasjonale

Detaljer

GOFER. Godstransportfremkommelighet på egnede ruter

GOFER. Godstransportfremkommelighet på egnede ruter GOFER Godstransportfremkommelighet på egnede ruter SMARTRANS-prosjekt 2009 - medio 2012 13,2 mill kr (4,9 mill kr fra Forskningsrådet) Inkluderer én PhD, finansiert av NTNU Samferdsel 2010 solveig.meland@sintef.no

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 2 Prosess fram til endelig NTP 2018-2029 Grunnlagsdokumentet ble overlevert statsråden 29. februar 2016 Høringsfrist:

Detaljer

Trøndelagterminalen Mulighetsstudie Brattørakonferansen Trondheim 23. okt 2006

Trøndelagterminalen Mulighetsstudie Brattørakonferansen Trondheim 23. okt 2006 Trøndelagterminalen Mulighetsstudie Brattørakonferansen Trondheim 23. okt 2006 Markedssjef Rolf Aarland Trondheim Havn Budskap Trøndelagterminalen hva er det Muligheter og potensial Hvor står vi hvor går

Detaljer

Sjø og land rett havn?

Sjø og land rett havn? Sjø og land rett havn? 24.10.2014 Havnenes rolle som transportknutepunkt Samspillet mellom havn og øvrig infrastruktur K transportknutepunkt Regionvegsjef Torbjørn Naimak Aktuelle tema Havner og øvrig

Detaljer

Nasjonal transportplan : status

Nasjonal transportplan : status Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Nasjonal transportplan 2022-2033: status Therese Ustvedt, sekretariatet for Nasjonal transportplan Oslo, 9. november 2018 Nasjonal transportplan 2022-2033 1 Nasjonal

Detaljer

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator 1. Prosessen frem til foreløpig programplan 2. Programplanutkastet hva sier den? 3. Samspill med FME Programplan prosess

Detaljer

Referansegruppemøte Gods- og logistikkprosjekt i Osloregionen

Referansegruppemøte Gods- og logistikkprosjekt i Osloregionen Referansegruppemøte Gods- og logistikkprosjekt i Osloregionen 22. august 2018 1 Agenda 22. august 2018 Velkommen og bakgrunn for prosjektet v/øyvind Såtvedt, Osloregionen Presentasjonsrunde av deltakere

Detaljer

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet Høringskonferanser for regionråd for Orkdalsregionen Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet 8. september 2017 Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem Forslag til nytt

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet

KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet Prosjektleder Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst Dagsorden 1. Status i KVU-arbeidet. Anders Jordbakke, Statens vegvesen 2. Godsanalysens vurdering

Detaljer

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Birgitte Hellstrøm, Prosjektleder Bystrategi Grenland, Telemark Fylkeskommune Kunnskapsmøte - Samarbeid om infrastrukturprosjekt ByR Gardermoen

Detaljer

Teknologidagene Neste NTP - trender som påvirker forskning og utvikling i årene som kommer.

Teknologidagene Neste NTP - trender som påvirker forskning og utvikling i årene som kommer. Teknologidagene 2018 Neste NTP - trender som påvirker forskning og utvikling i årene som kommer. Paradigmeskifte i NTP Neste NTP vil ha teknologi som hovedoverskrift: Teknologi kommer til å bety mye for

Detaljer

1. Bakgrunn og hensikt

1. Bakgrunn og hensikt 12.05.2014 Mandat Drivkrefter og utviklingstrekk strategifasen NTP 2018-2027 1. Bakgrunn og hensikt Oppdraget er en del av Strategifasen i NTP 2018-2027 og er basert på oppdrag gitt i Retningslinje 1 (R1).

Detaljer

Digital infrastruktur. Føringer fra Samferdselsdepartementet gitt i tilsagn om statsstøtte Foreningens vedtekter

Digital infrastruktur. Føringer fra Samferdselsdepartementet gitt i tilsagn om statsstøtte Foreningens vedtekter Strategi 2018-2020 FORORD ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Dette skal vi strekke oss etter hver dag og dette skal prege våre mål, strategier

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder Else-Marie Marskar Referansegruppen, 21. september 2015 Nasjonal transportplan 2018-2027 1 Godstransportarbeid på norsk område - transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø,

Detaljer

GOFER. GodstranportFremkommelighet på Egnede Ruter. Eirik Skjetne. SMARTRANS seminar GOFER. Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Trondheim

GOFER. GodstranportFremkommelighet på Egnede Ruter. Eirik Skjetne. SMARTRANS seminar GOFER. Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Trondheim GodstranportFremkommelighet på Egnede Ruter Eirik Skjetne Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Trondheim SMARTRANS seminar 08.09 2009 Prosjektbakgrunn.. Godstrafikk i byområdene utgjør ca 15 % av trafikken,

Detaljer

BRA-programmet. Bjørn Kåre Steinset. Statens vegvesen Region øst - Norge

BRA-programmet. Bjørn Kåre Steinset. Statens vegvesen Region øst - Norge BRA-programmet Bjørn Kåre Steinset Statens vegvesen Region øst - Norge Bedre transportinfrastruktur, som omfatter tilrettelegging av terminaler, omstignings- og knutepunkter gjennom universell utforming.

Detaljer

Dialogmøte om samferdselsutvikling

Dialogmøte om samferdselsutvikling Foto: Jernbanedirektoratet Dialogmøte om samferdselsutvikling Therese Ustvedt, sekretariatet for Nasjonal transportplan Bergen, 5. oktober 2018 Nasjonal transportplan 2022-2033 1 Status for Nasjonal transportplan

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Strategisk retning Det nye landskapet

Strategisk retning Det nye landskapet Strategisk retning 2020 Det nye landskapet 1. Innledning Kartverkets kjerneoppgaver er å forvalte og formidle viktig informasjon for mange formål i samfunnet. Det er viktig at våre data og tjenester er

Detaljer

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Rammebetingelser og strategiske valgmuligheter 19. oktober 2010 Innhold 1 Tilnærming til oppgaven... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Rammebetingelser... 2 1.3

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Konseptvalgutredning Behov og strategier

Konseptvalgutredning Behov og strategier Konseptvalgutredning Behov og strategier Samfunnsbehov Tiltaksutløsende behov Andre behov Strategi (mål) Presentasjon 22.oktober 2009 Av: Raymond.Siiri@jbv.no www.jernbaneverket.no/godsterminal-i-trondelag

Detaljer

Togtransport fra Nord-Norge Fremtidens muligheter, fisken skal frem!

Togtransport fra Nord-Norge Fremtidens muligheter, fisken skal frem! Togtransport fra Nord-Norge Fremtidens muligheter, fisken skal frem! Kjell Maudal Leder Terminaler Bane NOR 11. april 2018 Vårt mål: Europas sikreste Vi skaper jernbane fremtidens jernbane Kunden i sentrum

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord

Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen. Teknologidagene oktober 2009 Jan Erik Lindjord Mer miljø- og klimavennlig transport Framtidens byer og belønningsordningen Teknologidagene 5. 8. oktober 2009 Jan Erik Lindjord Dimensjoner i areal- og transportutviklingen Transportsystem Transportpolitikk

Detaljer

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport STRATEGI VISJON Smartere, sikrere og renere transport FORORD ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Dette skal vi strekke oss etter hver dag og

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn Omdømmeundersøkelsen 2017 Trondheim Havn Informasjon om undersøkelsen Tema for undersøkelsen er Trondheims Havns omdømme, og tilsvarende undersøkelse er gjennomført ved flere tidligere anledninger. Undersøkelsen

Detaljer

Fremtidens godsstrømmer

Fremtidens godsstrømmer Fremtidens godsstrømmer Hvordan utvikle en godsstrategi for Norge? Transport & Logistikk 2017 Erling Sæther Geir Berg o Etablert 1. desember 2016 o Vår visjon: Flowchange skal bidra til realisering av

Detaljer

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet Programplanutvalget Forskning er nøkkelen til omlegging energisystemet Energiomlegging og kutt i klimagasser er vår tids største prosjekt Forskningsinnsats nå, vil gjøre totalkostnaden lere X Samling energiforskningen

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

SATSINGER INNEN TRANSPORT. Roar Norvik Forskningssjef SINTEF

SATSINGER INNEN TRANSPORT. Roar Norvik Forskningssjef SINTEF SATSINGER INNEN TRANSPORT Roar Norvik Forskningssjef SINTEF Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon 2000 Ansatte 70 Nasjonaliteter 3800 Kunder 3,2 MRD NOK Omsetning 500 MILL NOK Internasjonalt

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Høringskonferanse, 27. februar 2015

Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Høringskonferanse, 27. februar 2015 Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark Høringskonferanse, 27. februar 2015 Per Kvaale Caspersen, Vestfold fylkeskommune Olav Risholt, Telemark fylkeskommune Hensikten med

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen

KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen Verksted 2 17.09.14 Program for dagen 08:00 Registrering og noe å bite i 08:30 Velkommen og info v/jernbaneverket 09:00 Opplegg for dagen og presentasjon av deltakerne

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Konseptvalget Presentasjon Trondheimsregionen

Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Konseptvalget Presentasjon Trondheimsregionen Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Konseptvalget 4.4.2014 Presentasjon Trondheimsregionen 25.4.2014 Pressemeldingen Stikkord fra pressemelding: Utrede videre 2 alternativer sør for Trondheim

Detaljer

Godsoverføring fra veg til sjø og bane En våt drøm eller nær virkelighet?

Godsoverføring fra veg til sjø og bane En våt drøm eller nær virkelighet? Godsoverføring fra veg til sjø og bane En våt drøm eller nær virkelighet? Transportmiddelfordelingen i Norge, inkl. kabotasje Vekst for sjøtransporten i 2015 på bekostning av lastebiltrafikken (fra 44,2

Detaljer

Innlandsterminaler. Innlandsterminaler: kortnavn for Oppland Hedmark/Oslo Havn Innlandsterminaler.

Innlandsterminaler. Innlandsterminaler: kortnavn for Oppland Hedmark/Oslo Havn Innlandsterminaler. Innlandsterminaler, høsten 2016 Fires studier gjennomført av Tretorget v/ola Rostad og Jostein Takle Flowchange v/ Geir Berg Silvi Forum v/joar Stensløkken Bajer Consulting v/thomas Bajer Innlandsterminaler

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Byregionprogrammet Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Arendal Froland Åmli Grimstad Risør Tvedestrand Vegårshei Gjerstad Bakgrunn Kommunal og moderniseringsdepartmentet

Detaljer

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER 28.04.2016, Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan 1 Disposisjon Hvorfor storbysatsing? Regjeringens storbypolitikk Storbysatsing hos Fylkesmannen Bymiljø-

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer