Hva er gode indikatorer på sikkerhetskultur? ESRA-seminar 23. sep.2009 Ann Karin Midtgaard, Veg-og trafikkavdelingen Statens vegvesen Region sør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er gode indikatorer på sikkerhetskultur? ESRA-seminar 23. sep.2009 Ann Karin Midtgaard, Veg-og trafikkavdelingen Statens vegvesen Region sør"

Transkript

1 Hva er gode indikatorer på sikkerhetskultur? ESRA-seminar 23. sep.2009 Ann Karin Midtgaard, Veg-og trafikkavdelingen Statens vegvesen Region sør

2 Jeg skal snakke om Metodiske utfordringer ved å måle sikkerhetskultur Sikkerhetskulturundersøkelser i SVV Region sør og hva som kan være et sett av gode indikatorer Vårt perspektiv: Hvordan Statens vegvesen med jobber med trafikantenes sikkerhet

3 Utgangspunkt for å undersøke Manglende sikkerhetskultur brukes som forklaring på så mangt Mange påstander om sikkerhetskulturen i Statens vegvesen; subkulturer, ukultur, frivillighetskultur Antakelse: Det finnes trekk ved organisasjonen (sikkerhetskultur?) som påvirker sikkerhetsresultatene på en positiv eller negativ måte

4 Formål med undersøkelsene Få bedre innsikt i hvordan de ansatte tenker og jobber med trafikksikkerhet styrker og svakheter Finne forklaringsfaktorer og forbedringsmuligheter Finne gode indikatorer på sikkerhetskultur som kan følges opp

5 Sikkerhetskultur Sikkerhetskultur kan ikke observeres direkte, men er En felles grunnleggende virkelighetsforståelse som er styrende for våre handlinger ( underlying assumptions the ultimate source of action ) Noe som blir tatt for gitt, er stabilt og historisk betinget (Edgar Schein)

6 3 nivåer kulturen kommer til uttrykk på, som krever ulik forskningsdesign Nivåer Metode Symboler/artefakter Utrykte verdier Observasjoner Spørreundersøkelser, intervjuer Enkle data, vanskelig å tolke Grunnleggende antakelser Feltundersøkelser Triangulering..? Vanskelige data, enkelt å tolke

7 Metodisk utfordring Ved å definere og måle indikatorer så undersøker man et mer overfladisk nivå (klima?) og kan feilslutte om kulturen

8 Triangulering løsningen på alle metodiske problemer? Betyr opprinnelig stedfesting vha tre koordinater bruker samme metode, men ulike datasett Gir flere koordinater ett riktigere bilde av fenomenet eller bare et mer presist bilde? Tre fotografier fra ulik vinkel kan både vise og overse akkurat det samme

9 Triangulering er ikke validering Overføres ofte til metoder: Ulike metoder nøytraliserer hverandres svakheter og gir til sammen et riktig bilde (naivt) Resultater fra ulike metoder kan ikke legges sammen, bekrefte eller motsi hverandre triangulering er ikke validering av funn Men ulike typer data og metoder kan brukes til å belyse ulike sider av et fenomen eller til å utdype det

10 Tre undersøkelser i Statens vegvesen Region sør To web-baserte spørreundersøkelser gjennomført blant alle ansatte i Region sør i 2003 og 2006 (ca 1000 ansatte) En runde med syv fokusgruppeintervjuer av ansatte gjennomført høsten 2007 (ca 50 ansatte) Oppsummeringsrapport feb (TØI)

11 2003: Fire kategorier spørsmål 1. Egen atferd som trafikant 2. Holdninger til trafikksikkerhet 3. Kunnskap om trafikksikkerhet 4. Synspunkter på nullvisjonen og sikkerhetstenkingen i egen organisasjon Til sammen 42 spørsmål (avkryssing på skala fra 1-6) Svarprosent: 68% (638 svar)

12 Jeg har liten mulighet til å påvirke trafikksikkerheten i jobben min Enig (-) Uenig (+) Administrasjonsavdelingen 2,5 Vegsjefene og servicetorg 3,7 Veg- og trafikkavdelingen 4,1 Ressursavdelingen Trafikant- og kjøretøy 4,3 4,3 Strategistaben Utbygging inkl. store prosjektene Byggherre 4,5 4,6 4,6 Plan- og forvaltning 5,1 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

13 Lederen min prioriterer trafikksikkerhet høyt Enig (+) Uenig (-) Strategistaben 1,7 Utbygging inkl. store prosjektene Vegsjefene og servicetorg Ressursavdelingen Plan- og forvaltning Byggherre 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 Veg- og trafikkavdelingen 2,3 Trafikant- og kjøretøy 2,7 Administrasjonsavdelingen 3,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

14 Nullvisjonen er et godt grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet Enig (+) Uenig (-) Vegsjefene og servicetorg 1,3 Administrasjonsavdelingen Veg- og trafikkavdelingen Plan- og forvaltning Strategistaben Utbygging inkl. store prosjektene Byggherre Ressursavdelingen Trafikant- og kjøretøy 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

15 Statens vegvesen har et hovedansvar for sikkerheten i vegtrafikken Enig (+) Uenig (-) Vegsjefene og servicetorg Strategistaben 1,9 2,0 Plan- og forvaltning Veg- og trafikkavdelingen Administrasjonsavdelingen Trafikant- og kjøretøy Byggherre Utbygging inkl. store prosjektene Ressursavdelingen 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

16 Det er lite Statens vegvesen kan gjøre så lenge trafikantene gjør så mange feil Enig (-) Uenig (+) Administrasjonsavdelingen 4,5 Veg- og trafikkavdelingen Ressursavdelingen Trafikant- og kjøretøy Plan- og forvaltning Utbygging inkl. store prosjektene Vegsjefene og servicetorg Strategistaben Byggherre 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

17 Konklusjoner 2003 Sikkerhetstenking: Stor påvirkningsmulighet, høyt prioritert, nullvisjonen godt grunnlag, stort ansvar og mange virkemidler Faktakunnskap: God, spesielt om fysiske forhold Egen atferd: Som trafikanter flest (jf nasjonal trafikantundersøkelse) Holdninger: Som trafikanter flest (men mer skeptiske til påbud/forbud)

18 Organisatoriske forskjeller Best: De som har veg-nære oppgaver på distriktsnivå (forvaltning og drift av veger) og regionnivå (prosjektledere og vegplanleggere) + ledelsen Dårligst: Administrasjon, Trafikant- og kjøretøy (trafikkstasjonene) og fagspesialister på regionnivå

19 2006: Tre kategorier spørsmål 1. Synspunkter på nullvisjonen og sikkerhetstenkingen i egen organisasjon 2. Syn på ansvar og egen rolle i ts-arbeidet 3. Etterlevelse av Vegvesenets nye trafikksikkerhetspolicy for tjenestereiser 26 spørsmål Svarprosent: 60%

20 Resultater 2006 Fortsatt høy motivasjon, tro på nullvisjonen og opplevd innflytelse på trafikksikkerheten Intern reisepolicy lite kjent og etterlevd Hypotese: Liten sammenheng mellom atferd i jobben (fellesskap) og atferd i trafikken (individualistisk)

21 2007: Fokusgruppeintervjuer (TØI) Teoretisk innfallsvinkel: En god sikkerhetskultur er en informert og resilient (årvåken og fleksibel) kultur J Reason og E Hollnagel

22 Fem temaer i intervjuene for å utdype funn i spørreundersøkelsene 1. Opplevd personlig innflytelse på trafikksikkerheten 2. Tverrfaglig jobbing (læring) 3. Ledelsens prioriteringer 4. Ulykkesforståelse og ansvar 5. Nytenking versus rutine

23 Egen innflytelse på trafikksikkerheten + Stor innflytelse gjennom egne beslutninger og ledelse av andre, alle arbeidsoppgavene våre angår trafikksikkerhet - Produksjon viktigere TS, har ikke tid til noe annet

24 Tverrfaglig jobbing + Svært ønskelig pga stor læringseffekt, bidrar til bedre og sikrere løsninger totalt sett - Lite samarbeid i praksis, fagmiljøene snakker forskjellig språk, er ulike verdener, samarbeid er kunstig og oppkonstruert

25 Ledelsens prioritering av trafikksikkerhet + Skal gå i spissen og få medarbeiderne til å tenke risiko, Det er en selvfølge slik jeg ser det nullvisjonen styrer prioriteringen - Mangel på ts-prioriteringer skyldes målkonflikter og ressursmangel, ikke manglende vilje, lite rom for egne prioriteringer (regelstyrt/politisk styrt)

26 Ulykkesforståelse og ansvar + Det oppleves som et nederlag når noen dør på vegene i Region sør, SVV kan påvirke alt fra vegutforming til trafikantatferd - Trafikantenes holdninger er problemet, dybdeanalysene av dødsulykker er lite kjent

27 Nytenking versus rutine + Mye opplæring og mange analyser - Resultatene virker lite brukt, SVV jobber i stor grad hendelsesbasert og reaktivt, har nok med å rette opp gamle problemer, føler at de mangler tid, penger og overskudd til å tenke nytt

28 Konklusjon på hele undersøkelsen En sikkerhetskultur preget av makt og avmakt

29 Makt (positiv sirkel) Opplever å ha virkemidler og stor innflytelse på trafikksikkerheten Føler stort ansvar Prioriterer trafikksikkerhet høyt Ønsker å lære mer God ulykkesforståelse Tenker nytt Enda flere virkemidler

30 Avmakt (negativ sirkel) Opplever å ha få virkemidler og liten innflytelse på trafikksikkerheten Føler lite ansvar Prioriterer ikke trafikksikkerhet Ønsker ikke å lære mer Enkel ulykkesforståelse Tenker ikke nytt Mangler virkemidler

31 God indikator på sikkerhetskultur og viktigste grep for å påvirke sikkerhetskulturen: Opplevelse av å ha virkemidler til å påvirke sikkerheten

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft

Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft Rapport for Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) Mette Birgitte Helleve, Monica Johannesen, Leikny Øgrim Høgskolen i Oslo og Akershus Oktober 2013 1

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning Dragvoll alle 38b 7491 Trondheim T +47 73596364 http://samforsk.no/sider/hjem.aspx Studio Apertura! TITTEL RAPPORT

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen Sammendrag KS gjennomførte i 2009-2010 en spørreundersøkelse om lokalpolitikeres og folks opplevelse av ulike sider ved den demokratiske styringen i kommunene. I alt 91 kommuner deltok i undersøkelsen,

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Utviklende lederskap

Utviklende lederskap Utviklende lederskap Læres på Krigsskolen, men mener soldatene at det utøves? Thorjus Solheim Bacheloroppgave i ledelse, landmakt og militære studier Krigsskolen Høst 2011 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik

Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik Ann Karin Midtgaard, seniorrådgiver, Statens vegevesen Region sør Sammendrag I forbindelse med utredningen av fem alternative

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon

Utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon Utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon Bergen kommune 30-31.1.2014 Professor Kjell-Åge Gotvassli 04.02.2014 1 Endring i styrerrollen Aldrende, sagtmodig Fruentimmer av ulastelig Rygte søkes

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Rapport. Rammebetingelsers betydning for HMSarbeid utfyllende analyser av RNNP-data. Forfatter Ragnar Rosness

Rapport. Rammebetingelsers betydning for HMSarbeid utfyllende analyser av RNNP-data. Forfatter Ragnar Rosness - Åpen Rapport Rammebetingelsers betydning for HMSarbeid utfyllende analyser av RNNP-data Forfatter Ragnar Rosness SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet 2011-06-30 SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet

Detaljer

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Kompetanse i statlig styring Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Rapport 2/2013 Sammendrag Om rapporten Direktoratet for økonomistyring har, på oppdrag fra Finansdepartementet, gjennomført en studie

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS 13. 06. 2012 Forord Denne rapporten inneholder bygge- og anleggsbransjens egne forslag til tiltak for å redusere ulykker og skader blant unge arbeidstakere. Dette er den femte leveransen fra prosjektet

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling. Rapport

Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling. Rapport Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling Rapport 2006 Forord På oppdrag fra ABM-utvikling har Statskonsult gjennomført et evalueringsprosjekt. Formålet har vært å vurdere hensiktsmessigheten av nåværende

Detaljer