Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid"

Transkript

1 Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid basert på dybdeanalyser av dødsulykker Arild Nærum, Statens vegvesen Veg- og transportavdelingen region sør

2 Om dybdeanalyser av dødsulykker Nasjonalt arbeid igangsatt Pågår i alle regionene Region sør har analysert ca. 300 dødsulykker ( ) Fremskaffer og sammenstiller mye informasjon som tidligere har vært ukjent (ruspåvirkning, personenes skadegrad, mobilbruk, bruk av sikkerhetsutstyr, fartsberegninger, skader på kjøretøyer, rekonstruksjoner mm). Bekrefter gammel og frambringer ny kunnskap om sikkerhetsproblemer i vegtrafikken. Økt fokus på SVVs ansvar og mulighet til å påvirke sikkerheten Godt system for innhenting av informasjon og gjennomføring av analyser, men dårlig system for utvikling av tiltak, oppfølging av tiltak og formidling av kunnskap

3 Organisering av arbeidet Beredskapsgrupper i fylkene Døgnkontinuerlig vaktordning. Samler inn tidskritiske data fra ulykkesstedet, og undersøker involverte kjøretøy på trafikkstasjonen. Fylkesvise ulykkesgrupper Tverrfaglig gruppe som undersøker stedsforholdene på ulykkesstedet, innhenter dokumenter og lager utkast til ulykkesanalyse med forslag til lokale tiltak. Regional ulykkesanalysergruppe Tverrfaglig gruppe som fullfører ulykkesanalysen med forslag til lokale, generelle og organisatoriske tiltak. Utarbeider regional årsrapport: Ca 50 personer deltar i dette arbeidet i Region sør

4

5 Formålet med dybdeanalysene Å fremskaffe kunnskap om ulykkes- og skademekanismene, og ved hjelp av dette bidra til å redusere ulykkene i framtiden. Det forventes altså at kunnskapen skal legges til grunn for de formelle og uformelle beslutningene vi tar i framtiden.

6 Hvilken kunnskap? Dydbeanalysene gir kunnskap om; Årsaker til ulykkene Uheldig vegutforming (systemløsninger og tilstand) Uheldig adferd i trafikken Feil og mangler ved kjøretøyene Organisatoriske svakheter (svikt i det interne systemet) Årsaker til konsekvensene av ulykkene (skadeomfanget) Manglende eller uheldig sikring av sideterreng Manglende bruk av sikkerhetsutstyr Manglende innebygd sikkerhet i kjøretøyene Mangelfullt redningsarbeid

7

8 Utvalget 23 dybdeanalyser av dødsulykker med tilknytning til vegarbeid eller anleggsarbeid nær vegen (totalt 1060 dybdeanalyser i perioden) Lite synlig og undersøkt ulykkestype (ingen ulykkeskategori i STRAKS) Hensikt: Kartlegge omfanget av vegarbeidsulykker og sikkerhetsproblemene knyttet til dem Sikkerhetsproblemer = risikofaktorer

9 Regional fordeling Region nord: 1 ulykke Region midt: 2 ulykker Region vest: 5 ulykker Region øst: 4 ulykker Region sør: 11 ulykker

10 Særtrekk ved vegarbeidsulykkene 12 gående eller syklende blant de 23 drepte (52 % mot 17 % av drepte i alle trafikkulykker) 5 var barn under 16 år (20 % mot 4 % av drepte i alle trafikkulykker) 15 tunge kjøretøy var involvert i de 23 dødsulykkene (65 % mot 17 % i dødsulykker i trafikken for øvrig) Lite ekstrematferd eller grove trafikantfeil: 3 tilfeller av ruspåvirket kjøring og svært høy fart

11 Tre nivåer å forklare ulykker på Ulykke Årsaker Aktive feil (menneske) Lokale forhold (veg & kjøretøy) Latente feil (system/organisasjon) Granskning

12 Identifiserte sikkerhetsproblemer Lokale forhold: Mangelfull arbeidsvarsling, optisk leding (oppmerking, markering) og sikring på ulykkesstedet i 2/3 av ulykkene Manglet tung sikring mot vann og bruk av bakgrunnsmarkering og markører i vegbanen ved trafikkomlegging Manglet varsling og sikring av farer ved vegen som trafikantene ikke så, selv om det ikke pågikk aktivt vegarbeid (skader i vegbanen, manglende oppmerking og rekkverk)

13 Sikkerhetsproblemer: Lokale forhold I minst to av dødsulykkene var vegbelysningen fjernet i vegarbeidsområdet I fem av ulykkene var avkjørslene til anleggsområdet uheldig utformet (særlig kritisk ved kryssing av gang- og sykkelveg og fortau) Ett anleggsområde hadde ikke snumulighet og forutsatte rygging inn eller ut av området Mangelfull tilrettelegging for gående og syklende fordi anleggsområder

14 Organisatoriske forhold Manglende trafikantperspektiv ved omlegging av kjøremønsteret og ved varsling og sikring Nytt kjøremønster var utydelig varslet og merket og ble misforstått av trafikantene Arbeidsvarsling og sikring var gjort for å sikre arbeiderne på anlegget og ikke trafikantene For høy fartsgrense i forhold til vegens midlertidige sikkerhetsnivå ( skjulte farer burde ha ført til nedsatt fartsgrense)

15 Organisatoriske forhold Manglende samspill mellom byggherre, entreprenør og skiltmyndighet ved planlegging og oppfølging av vegarbeid Byggherrens ansvar for varsling og sikring uklart (formelt er overlatt til skiltmyndighet og entreprenør) Byggherrens overordnede risikovurdering (SHAplanen) viktig for effektiv oppfølging Avdekker farer og stiller krav til tiltak som kan inngå i konkurransegrunnlaget og kontrakten for oppdraget. Letter byggherrens oppfølging av entreprenøren i etterkant.

16 Organisatoriske forhold Fem av dødsulykkene involverte spesielle anleggs- ellers driftskjøretøy som er lite egnet til å ferdes i vanlig trafikk (eks hjulgående gravemaskiner og brøytetraktorer) To av ulykkene skjedde ved forflytning mellom oppdrag i bygater (påkjørsel av fotgjengere i gangfelt) Innføre restriksjoner for forflytting i kjøretøyforskriften (tid og sted), eventuelt påby bruk av følgebil

17 Systemfeil Farlig kombinasjon av forhold: Lite brukervennlig utforming av anleggsområder og avkjørsler, tunge anleggskjøretøy med store blindsoner og førere som primært skal utføre en jobb og ikke passe på trafikken Systemfeil som stiller svært høye krav til førere av anleggskjøretøy I fem rettssaker ble imidlertid operatøren (føreren av det tunge kjøretøyet) dømt for uaktsomhet

18 Tungt kjøretøy krysser gang- og sykkelveg på veg ut fra byggeplass

19 Blindsoner fra førerplass Delvis blindsoner Blindsoner

20 43

21 Sikt rett forover

22 Uklart kjøremønster i anleggsperioden og manglende sikring mot vann

23 Uklart kjøremønster ved omlegging av veg

24 Dårlig tilrettelegging av anleggsområde og mangelfull sikring av myke trafikanter

25 Opprinnelig plassering av busslomme

26 Busslomme under anleggsarbeidet

27 Uklart kjøremønster i anleggsperioden ved reoppmerking på 3-feltsveg

28 Hva forventer trafikanten på veg ned rampa?

29

30 Forflytning av motorredskap i bygater

31 Manglende oppfølging av manglende rekkverk

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Forord. Håndbok 222 revidert v2012-12-14

Forord. Håndbok 222 revidert v2012-12-14 1 Forord I Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei er det lagt føringer for bruk av trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner, og "Forskrift om sikkerhetsforvaltning

Detaljer

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 11.12.2013 Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien - Trondenesveien Planlagt etablering av fortau og oppgradering av bussholdeplasser m.m. I Harstad

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Rapport risikovurdering drift og vedlikehold--- Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg

Rapport risikovurdering drift og vedlikehold--- Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg Rambøll Norge AS Rapport risikovurdering drift og vedlikehold--- Statens vegvesen Region sør Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg - en undersøkelse basert på taus kunnskap Risikovurderinger

Detaljer

Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner

Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner Håndbok 222 Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner August 2005 Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner VEILEDNING Håndbok 222 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 (Veileder)

Detaljer

ROS-analyse E6 Kvænangsfjellet

ROS-analyse E6 Kvænangsfjellet Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 04.02.2015 Versjon 1.1.1 ROS-analyse E6 Kvænangsfjellet Tiltak for å øke regulariteten på vegen om vinteren Innhold: 1 Analyseobjekt, formål

Detaljer

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer Sammendrag: Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer TØI rapport 1269/2013 Tor-Olav Nævestad og Ross Owen Phillips Oslo 2013, 92 sider Denne rapporten gjengir

Detaljer

Ungdom og fartsulykker

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst høsten 2007 Ungdom og fartsulykker Gruppe 1, kull 2, høsten 2007 Cecilie Waterloo Lindheim Ivar Haldorsen Bjarte Skaugset Per Ola Roald i Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Risikoanalyse Rv. 94 Hammerfest

Risikoanalyse Rv. 94 Hammerfest Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 25.04.2014 Risikoanalyse Rv. 94 Hammerfest Rypefjordtunnelen - Jansvannet. Reguleringsplannivå Innhold: 1 Analyseobjekt, formål og vurderingskriterier...

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M 45 24 1 Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 2014 Innhold 1.0 Innledning 4 Om Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 5 Aktører i trafikksikkerhetsutvalget 5 2.0 Utfordringer 7 2.1 Ulykkessituasjonen

Detaljer

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen!

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008 Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! UAG Hva er det? Undersøker alle dødsulykker i trafikken fra 1.1.2005

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 Høringsdokument FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik

Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik Ann Karin Midtgaard, seniorrådgiver, Statens vegevesen Region sør Sammendrag I forbindelse med utredningen av fem alternative

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

RAPPORT E16 NÆRØYDALEN RISIKOVURDERING AV ALTERNATIVE LØSNINGER FOR OPPGRADERING AV SIVLE-/ STALHEIMSTUNNELEN. Statens vegvesen Region vest.

RAPPORT E16 NÆRØYDALEN RISIKOVURDERING AV ALTERNATIVE LØSNINGER FOR OPPGRADERING AV SIVLE-/ STALHEIMSTUNNELEN. Statens vegvesen Region vest. Bare Beregnet til Statens vegvesen Region vest Dokument type Rapport Dato 2010-03-02 RAPPORT E16 NÆRØYDALEN RISIKOVURDERING AV ALTERNATIVE LØSNINGER FOR OPPGRADERING AV SIVLE-/ STALHEIMSTUNNELEN E16 NÆRØYDALEN

Detaljer

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245 Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007 MC - sikkerhet VEILEDNING Håndbok 245 MC- sikkerhet Utforming og drift av veg- og trafikksystemer Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien ROS-analyse REGULERINGSPLAN Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien Kommune:Randaberg Region vest Rogaland Dato:15.05.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister Innhold Forord Innhold Side I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Hvorfor studere høyrisikogrupper Bakgrunn og formål

Detaljer

Strategiplan for trafikksikkerhet

Strategiplan for trafikksikkerhet Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2010-2013 Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2014-2017 VEST-AGDER Vest-Agder FYLKESKOMMUNE fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune 2 Utgiver: Vest-Agder

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune Statens vegvesen Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy Hvaler kommune Region øst Østfold 23.09.2011 1 BAKGRUNN 3 1.1 PROBLEMBESKRIVELSE 4 2 OVERORDNET PLANSTATUS 4 2.1 RIKSPOLITISKE

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer