EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE"

Transkript

1 EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport /RG

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Evaluering av byggeprosessen ved Hadeland videregående skole» som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens 77. nr 4). Prosjektarbeidet er utført høsten 2013 våren 2014 av oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud. Forvaltningsrevisor Tove Grini har også bistått i arbeidet når det gjelder problemstilling 2 om anbudsprosessen. Utkast til rapport er sendt fylkesrådmannen til uttalelse. Svaret fra fylkesrådmannen er vedlagt rapporten. Det er gjort noen mindre språklige rettelser og teksten er litt forkortet enkelte steder i endelig rapport. Rapporten er lang og til dels detaljert. For de som kun ønsker en oversikt over hovedkonklusjonene anbefales å lese «Sammendrag med konklusjoner og anbefalinger». Hver av de fire problemstillingene er beskrevet i hvert sitt kapittel (kapittel 4-7) der det er redegjort for revisjonskriterier, datagrunnlag, revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Konklusjonene og anbefalingene fra disse kapitlene er kopiert over i sammendraget. Lillehammer, mai 2014 Reidun Grefsrud Oppdragsansvarlig revisor Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 INNHOLD FORORD... 2 SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER INNLEDNING BAKGRUNN KONTROLLUTVALGETS BESTILLING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER KILDER FOR REVISJONSKRITERIER METODE OG GJENNOMFØRING AVGRENSINGER METODE OG GJENNOMFØRING VEDTAK I FYLKESTING OG FYLKESUTVALG UTBYGGINGSVEDTAK FYLKESTINGET FYLKESTINGSVEDTAK 2008 OG VEDTAK 2012 OG PROBLEMSTILLING 1 KVALITETSSIKRING AV BYGGEPROSESSEN PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV BYGGEPROSJEKTET HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLING 2 ANBUDSPROSESSEN PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLING 3 BRUKERMEDVIRKNING PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER BRUKERMEDVIRKNINGEN I PRAKSIS REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLING 4 PREMISSER FOR UTFORMING AV SKOLEBYGG PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER PREMISSER FOR SKOLEUTBYGGING ANVENDELSE AV PREMISSENE REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 VEDLEGG 1 FYLKESRÅDMANNENS UTTALELSE SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER INNLEDNING Hadeland videregående skole er en sammenslåing av Brandbu, Gran og Roa videregående skoler. Skolen er oppført i Gran sentrum og tatt i bruk til skoleåret 2012/13. Skolen er dimensjonert for 850 elever, i tillegg kommer Karrieresenter OPUS Hadeland med inntil 120 elever. Bygget inneholder også eksterne funksjoner som ny Tannklinikk for Hadeland, Folkebibliotek og Storsal i henhold til samarbeidsavtale med Gran kommune, og erstatningslokaler til Gran IL for revet klubbhus på tomta. Kontrollutvalget vedtok i sak 3/13 i møte den å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet Evaluering av byggeprosessen ved Hadeland videregående skole. I forbindelse med fylkestingets behandling av sak 53/13 om forliksavtalen med Veidekke Entreprenør AS i møte vedtok de også å be kontrollutvalget å ta med denne saken i sitt revisjonsarbeid. PROBLEMSTILLINGER Formålet med prosjektet var å undersøke om det har vært en tilfredsstillende organisering, styring, oppfølging og kvalitetssikring av byggeprosjektet gjennom de ulike fasene. Vi har arbeidet etter følgende problemstillinger: 1. Har det vært en tilfredsstillende kvalitetssikring av byggeprosjektet gjennom de ulike faser? 2. Er anbudsprosessen gjennomført i samsvar med prosedyrekravene i lov om offentlige anskaffelser og fylkeskommunens eget kvalitetssystem? 3. Er det lagt til rette for og gjennomført en brukermedvirkning i samsvar med fylkeskommunens intensjoner og med eksisterende regelverk på området? 4. Hvordan er det tatt hensyn til vedtatte premisser for utforming av skolebygg ved planlegging og gjennomføring av utbyggingen? METODE Datagrunnlaget som ligger til grunn for vurderingene er hentet inn ved dokumentanalyse og ved intervjuer. Siden tidshorisonten vår går helt tilbake til høsten 2005 har vi valgt å legge størst vekt på dokumentgjennomgangen. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene er i hovedsak hentet fra fylkestingets vedtak og fylkeskommunens kvalitetssystem for byggesaker. Når det gjelder vurderingen av anbudsprosessen i problemstilling 2 har vi i hovedsak tatt utgangspunkt i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 KONKLUSJONER Problemstilling 1 Problemstillingen var om det har vært tilfredsstillende kvalitetssikring av byggeprosjektet gjennom de ulike faser. Med kvalitet mener vi graden av overensstemmelse mellom spesifikasjoner og oppnådde resultater. Kvalitetssikring er alle systematiske tiltak som er nødvendige for at kvalitet blir planlagt og oppnådd. Etter revisjonens vurdering har prosjektleders og styringsgruppas kontroll med kvalitet, økonomi og framdrift i hovedsak vært i samsvar med forutsetningene. Skolen stod ferdig til skolestart høsten 2012 som planlagt. Det måtte bevilges noe ekstra midler i ettertid for å dekke utgiftene til nytt sportsgolv og enkelte andre forhold, og fylkestinget måtte bevilge 6,8 mill. kroner til å dekke forlik med Veidekke AS. Alt i alt mener revisjonen likevel at en kan konkludere med at det har vært god kostnadsstyring i prosjektet. Revisjonen har ikke foretatt noen systematisk gjennomgang eller vurdering av skolens kvalitet eller av de avvikene fra kravene som ble oppdaget ved skolestart. Etter innflytting ble det oppdaget skader på gulvet i gymsalen og det var problemer med støy. Dette er problemstillinger det fremdeles arbeides med i forhold til entreprenøren. Revisjonen mener at oppfølgingen av totalentreprenøren i hovedsak har vært i samsvar med forutsetningene i prosjekterings- og byggefasen. Prosjektleder har hatt en tett dialog med styringsgruppa og prosjektet synes å være godt forankret i styringsgruppa. Byggeprosjektet er organisert i samsvar med fylkeskommunens retningslinjer og beslutninger ser ut til å være fattet i samsvar med de fullmakter som foreligger. Etter revisjonens vurdering kan et investeringsprosjekt utføres med tilfredsstillende resultat uten at alle de formelle prosedyrene følges. Revisjonen mener imidlertid at etterlevelsen av kvalitetssystemet er viktig for å ha mulighet for en systematisk oppfølging og kvalitetssikring av byggeprosjektene. I den forbindelse er det viktig å ha prosedyrer som bidrar til oversikt, dokumentasjon, etterprøvbarhet og som sikrer enhetlig praksis. Kvalitetssystemet skal også gi prosjektleder, styringsgruppa og fylkesrådmannen trygghet for at prosjektet er gjennomført i samsvar med egne retningslinjer, lovkrav mv og at avvik blir oppdaget i tide. Bruk av maler og prosedyrer vil også sikre at en rekke formalkrav blir ivaretatt. Revisjonen vil påpeke at administrasjonen ikke har fulgt egne retningslinjer og eget kvalitetssystem i dette prosjektet fullt ut, blant annet ved at kvalitetsplanen ikke er ajourført. Styringsgruppa har etter revisjonens vurdering heller ikke fulgt opp bruken av kvalitetssystemet godt nok i dette prosjektet. Problemstilling 2 Problemstillingen var om anbudsprosessen er gjennomført i samsvar med prosedyrekravene i lov om offentlige anskaffelser og fylkeskommunens eget kvalitetssystem. Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 Vi har først og fremst vurdert praksis opp mot lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Fylkeskommunen har en egen innkjøpshåndbok. Siden første versjon forelå i mars 2009, var ikke denne gjeldende da anbudsprosessen startet i april Gjennomgangen viser at valg av anskaffelsesmetode og kunngjøring er i samsvar med reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Det er også utarbeidet konkurransegrunnlag og vurderingskriterier og metode for evaluering i tråd med regelverket. En bredt sammensatt jury har vurdert kvaliteten på bidragene. Revisjonen vurderer at dette er gjort på en saklig måte. Anskaffelsesprosessen ble komplisert og for revisjonen ser det ut til at dette dels har sammenheng med at det var vanskelig for leverandørene å tolke kravene til arealoppstilling. Klagerne påpekte også andre forhold der de mente at konkurransegrunnlaget var uklart. Revisjonen har ikke gjort egne vurderinger av alle de forholdene som er tatt opp i klagene, men mener det kan være grunn til å se nærmere på hvordan krav til dokumentasjon mv i konkurransegrunnlaget utformes for å sikre at det forstås likt av alle som deltar i konkurransen. Det er enkelte prosedyrekrav som ikke er etterfulgt i anbudsprosessen. Dette gjelder for det første vedståelsesfristen. Denne fristen angir hvor lenge leverandørens tilbud er bindende. Fylkeskommunen burde ha angitt en vedståelsesfrist i konkurransegrunnlaget, evt forlenget fristen før den gikk ut. Siden kontrakt ble inngått etter vedståelsesfristens utløp, vurderte KOFA at det forelå en ulovlig direkte anskaffelse. Revisjonen viser ellers til grunnleggende prinsipper i regelverket for offentlige anskaffelser om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet der det står at oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. Denne bestemmelsen er blant annet grunnlag for bestemmelsen om protokollplikt for anskaffelser over kroner. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Fylkeskommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll i samsvar med forskriftens krav. Det finnes dokumentasjon, men den er ikke systematisert og samlet slik forskriften krever. Revisjonen mener også at fylkeskommunen burde sørget for bedre dokumentasjon av forhandlingene med leverandørene. Dette kunne også ha forebygget senere uenigheter om hva som hadde blitt uttalt av partene. Samlet sett mener revisjonen at de avvikene fra prosedyrene som vi har redegjort for bør være enkle å etterleve med litt bedre kvalitetssikring av prosessen, jfr også vurderingene i tilknytning til problemstilling 1. Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 Problemstilling 3 Problemstillingen var om det var lagt til rette for og gjennomført en brukermedvirkning i samsvar med fylkeskommunens intensjoner og med eksisterende regelverk på området. Her har vi først og fremst vurdert brukermedvirkningen opp mot fylkesutvalgets vedtak om at brukermedvirkning skal vektlegges i alle faser av byggeprosessen. Det er få konkrete regler for hvordan brukermedvirkningen skal foregå. Vi har lagt til grunn at brukermedvirkningen bør organiseres slik at konkrete løsninger blir drøftet med brukerne gjennom hele planleggings- og byggeprosessen og at brukernes synspunkter skal legges fram og vurderes i beslutningsprosessen. Etter revisjonens vurdering har det vært en omfattende brukermedvirkning gjennom alle faser av investeringsprosjektet i tråd med fylkesutvalgets intensjoner. Revisjonen mener at medvirkningen har vært reell ved at brukernes synspunkter har vært lagt fram og drøftet i styringsgruppa og andre beslutningsorganer. Brukermedvirkningen er rådgivende. Brukernes ønsker må hele tiden veies opp mot rammene for prosjektet når det gjelder kostnader og fremdrift. I dette prosjektet mener revisjonen at brukerne fikk gjennomslag for vesentlige prinsipper når det gjaldt organisering i rom- og funksjonsprogrammet, mens de på den annen side måtte akseptere at skolen måtte forholde seg til fylkestingets rammer for kostnader og areal. Brukermedvirkningen ble opplevd som krevende, men nyttig av brukerne. Revisjonen mener at det er viktig med god forankring av brukermedvirkningen hos skoleledelsen, og særlig rektor og at det muligens kunne vært arbeidet noe mer med å få til dette. Organiseringen av prosessen rundt anskaffelser av inventar og utstyr var ikke god nok. Beslutninger om hva som skulle kjøpes inn dro så langt ut i tid at utstyret ble bestilt for sent til at det forelå før skolestart. Det burde vært vurdert på et mer prinsipielt grunnlag tidligere i prosessen hvilke kriterier som skulle ligge til grunn for valget mellom å kjøpe nytt og gjenbruke utstyr og hvem som skulle ha ansvaret for å gjøre disse vurderingene. Problemstilling 4 Problemstillingen var hvordan det er tatt hensyn til vedtatte premisser for utforming av skolebygg ved planlegging og gjennomføring av utbyggingen. Problemstillingen viser til fylkesutvalgets vedtak i sak 69/05 om «premisser for fysisk tilpasning av eksisterende videregående skoler i Oppland». Disse premissene er revidert i 2010, men det er fylkesutvalgets vedtak fra 2005 som er relevant ved denne utbyggingen. Grunnlaget for premissene er blant annet føringene i «Kunnskapsløftet» som ligger til grunn for arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet. Som vi har kommentert når det gjelder brukermedvirkningen, var ikke brukerne enige i alle de føringene som lå til grunn for kunnskapsløftet. Det endelige rom- og funksjonsprogrammet er så vidt revisjonen kan se et kompromiss mellom brukernes ønsker og fylkesutvalgets føringer på enkelte områder. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 Premissene er benyttet aktivt i forbindelse med utlysningen av prosjektkonkurransen, da kvalitetskriteriene som står i konkurransegrunnlaget og som er grunnlaget for juryens vurdering av de innsendte bidragene fra konkurrentene er hentet direkte fra fylkesutvalgets premisser. Som vi har omtalt i kapittel 7 er det noen metodiske utfordringer knyttet til å anvende disse kriteriene i prosjektkonkurransen. ANBEFALINGER Revisjonen har kun undersøkt dette ene investeringsprosjektet som også går noe tilbake i tid. Det kan derfor være at rutiner og praksis er endret etter at vi gjennomførte vårt revisjonsprosjekt. Revisjonen antar at dette særlig gjelder fylkeskommunens kvalitetssystem som er under kontinuerlig utvikling. Anbefalingene gis derfor med forbehold om at fylkeskommunen selv kan ha endret praksis etter at dette byggeprosjektet var gjennomført. Med vår gjennomgang som utgangspunkt vil vi likevel anbefale følgende: Fylkeskommunens kvalitetssystem bør benyttes i alle byggesaker. For å få full nytteverdi av systemet bør styringsgruppa følge opp prosjektlederes anvendelse av systemet på et overordnet nivå gjennom prosjektperioden. Anbudsprosessen bør kvalitetssikres slik at forskriftens krav til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet overholdes. Dette gjelder konkret krav til anskaffelsesprotokoll og føring av referater fra forhandlingsmøter. Revisjonen anser at fylkeskommunens innkjøpshåndbok er et godt verktøy som bør benyttes aktivt også i forbindelse med investeringsprosjekter. Dette vil også sikre at formelle krav til frister og liknende blir ivaretatt. Fylkeskommunen bør vurdere hvordan brukermedvirkningen ved skoleutbygginger kan forankres på en best mulig måte hos skoleledelsen og hvilken rolle rektor skal ha i beslutningsprosessen. Fylkeskommunen bør foreta en gjennomgang av prosessen rundt utstyrsanskaffelser for å få en mer prinsipiell avklaring på hva som skal inngå av utstyrsanskaffelser i investeringsbudsjettet ved skoleutbygginger. Fylkeskommunen bør vurdere hvordan prosessen i forbindelse med vurdering av og gjennomføring av utstyrsanskaffelser skal organiseres og eventuelt utarbeide en ny rutine for dette. Revisjonen viser til at det allerede finnes en rutine i kvalitetssystemet som ikke er benyttet ved dette investeringsprosjektet. Fylkeskommunen anbefales å ta en metodisk gjennomgang av hvordan fylkesutvalgets premisser kan brukes som kvalitetskriterier i en prosjektkonkurranse på en best mulig måte. Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Hadeland videregående skole er en sammenslåing av Brandbu, Gran og Roa videregående skoler. Skolen er oppført i Gran sentrum og tatt i bruk til skoleåret 2012/13. Skolen er dimensjonert for 850 elever, i tillegg kommer Karrieresenter OPUS Hadeland med inntil 120 elever. Bygget inneholder også eksterne funksjoner som ny Tannklinikk for Hadeland, Folkebibliotek og Storsal i henhold til samarbeidsavtale med Gran kommune, og erstatningslokaler til Gran IL for revet klubbhus på tomta 1. Arealet er ca m2 BTA. Inklusive kostnader som påløper i 2014, er totalkostnaden på ca 630 mill. kroner, ekskl. utgifter til forliksoppgjøret med Veidekke. Fylkestinget vedtok i september 2013 å bevilge ca 6,8 mill. kroner til å dekke utgifter til forliksavtale etter rettslig stevning fra Veidekke Entreprenør AS i forbindelse med anbudskonkurransen om skoleutbyggingen. 1.2 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget vedtok i sak 3/13 i møte den å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet Evaluering av byggeprosessen ved Hadeland videregående skole. Saken til kontrollutvalget var basert på en foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS. I forbindelse med fylkestingets behandling av sak 53/13 om forliksavtalen med Veidekke Entreprenør AS i møte vedtok de også å be kontrollutvalget å ta med denne saken i sitt revisjonsarbeid. Kontrollutvalget vedtok å tilpasse revisjonsprosjektet til fylkestingets vedtak i møte Revidert prosjektplan ble referert for kontrollutvalget i møte FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Utgangspunktet for revisjonsprosjektet var at utbyggingen av Hadeland Videregående skole skulle brukes som case for å undersøke om fylkeskommunen styrer og organiserer byggeprosjekter innen skole på en profesjonell måte. Formålet med prosjektet var å undersøke om det har vært en tilfredsstillende organisering, styring, oppfølging og kvalitetssikring av byggeprosjektet gjennom de ulike fasene. Det inngår en del informasjon i rapporten som ikke er brukt direkte i våre vurderinger, men der hensikten har vært å beskrive prosessen. 1 Oppland Fylkeskommune, Sluttrapport Byggesak Hadeland videregående skole, Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 Vi har arbeidet etter følgende problemstillinger: 1. Har det vært en tilfredsstillende kvalitetssikring av byggeprosjektet gjennom de ulike faser? 2. Er anbudsprosessen gjennomført i samsvar med prosedyrekravene i lov om offentlige anskaffelser og fylkeskommunens eget kvalitetssystem 3. Er det lagt til rette for og gjennomført en brukermedvirkning i samsvar med fylkeskommunens intensjoner og med eksisterende regelverk på området? 4. Hvordan er det tatt hensyn til vedtatte premisser for utforming av skolebygg ved planlegging og gjennomføring av utbyggingen? Problemstillingene tilsvarer de som var satt opp i prosjektplanen, med unntak av at vi har valgt å skille ut gjennomgangen av anbudsprosessen som en egen problemstilling. Det har vært nødvendig å gjøre en del avgrensinger for at prosjektet skal bli gjennomførbart. Dette er det redegjort nærmere for i kapitlet om metode og i hvert av kapitlene der vi behandler den enkelte problemstilling (kapitlene 4-7) KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som fylkeskommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Revisjonskriteriene i problemstilling 1 er i hovedsak hentet fra fylkestingets vedtak og fylkeskommunens kvalitetssystem for byggesaker. Når det gjelder vurderingen av anbudsprosessen i problemstilling 2 har vi i hovedsak tatt utgangspunkt i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I problemstilling 3 har vi valgt å løfte fram temaet brukermedvirkning spesielt. Her har vi tatt utgangspunkt i fylkesutvalgets vedtak om at brukermedvirkning skal vektlegges i alle faser av byggeprosessen. Vi har også hentet kriterier fra fylkeskommunens kvalitetssystem. I problemstilling 4 er revisjonskriteriene de premissene som er vedtatt av fylkesutvalget for utforming av skolebygg i Oppland fylkeskommune. Vi har redegjort nærmere for revisjonskriteriene i kapitlene 4-7 der hver av problemstillingene er behandlet. Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 2. METODE OG GJENNOMFØRING 2.1 AVGRENSINGER Prosjektet er avgrenset i tid ved at vi starter vår gjennomgang med fylkestingsvedtaket i sak 25/05 i møte I denne saken vedtok fylkestinget å bygge ny Hadeland videregående skole på ny tomt i Gran sentrum. Det ble i denne saken lagt sentrale premisser for byggeprosjektet. Avgrensingen medfører at utredninger mv i forhold til valg av skolested ikke var tema for revisjonen. Revisjonen har ikke knyttet noen vurderinger til evalueringsfasen da denne ikke var avsluttet i perioden revisjonsprosjektet pågikk. Vår gjennomgang avsluttes dermed ved avslutningen av hovedprosjektet, det vil si høsten Prosjektet er avgrenset tematisk ved at enkelte temaer er holdt utenfor vår gjennomgang. Dette gjelder salg av de gamle skolene, kjøp og makeskifte av tomter, reguleringsplanarbeidet og utbyggingsavtale med Gran kommune. Vi har ikke omtalt eller vurdert etterlevelsen av HMS, plan og bygningsloven, bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår mv. Gjennomgangen er konsentrert rundt det som er skolens primærfunksjoner. Arbeidet med avtaler med eksterne (Gran kommune og Gran idrettslag) er omtalt kort, men vi har ikke gjort vurderinger av dette arbeidet. Dersom kontrollutvalget ønsker å se nærmere på avtaler med eksterne parter i forbindelse med skoleutbygginger, foreslår revisjonen at dette eventuelt følges opp i et eget prosjekt. Prosjektet er avgrenset i dybden ved at vi underveis har tatt stilling hvor dypt ned i materien vi kan gå ut fra de ressurser vi har til rådighet. Vi har forsøkt å holde oss til temaer som kan undersøkes ut fra et prosjektstyringsperspektiv eller brukerperspektiv. Vi har ikke gått inn i problemstillinger som krever spesiell byggfaglig kompetanse. 2.2 METODE OG GJENNOMFØRING Datagrunnlaget som ligger til grunn for vurderingene er hentet inn ved dokumentanalyse og intervjuer. Siden tidshorisonten vår går helt tilbake til høsten 2005, kan en ikke regne med at intervjuobjektene husker detaljert så langt tilbake. Vi har derfor lagt størst vekt på dokumentgjennomgangen. Vi har funnet relevante dokumenter i fylkeskommunens arkivsystem P360 og ved at vi har fått dokumenter fra Fagenhet Eiendom. Det har vært utfordrende og tidkrevende å skaffe oversikt over det skriftlige materialet som har vært svært omfattende. Hvilke dokumenter som er gjennomgått og hvem som er intervjuet er det redegjort for under kapitlene 4-7 for hver problemstilling og i referanselista (når det gjelder dokumenter). Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Samlet sett mener vi at den dokumentasjonen vi har fremskaffet er relevant og pålitelig nok til å svare på problemstillingene. Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 3. VEDTAK I FYLKESTING OG FYLKESUTVALG Som vedlegg til fylkeskommunens sluttrapport for «Byggesak Hadeland videregående skole» er det utarbeidet et vedlegg som viser politisk behandling i forbindelse med dette prosjektet. Nedenfor har vi omtalt de vedtakene som er mest relevant i vår gjennomgang. 3.1 UTBYGGINGSVEDTAK 2005 Revisjonsprosjektet starter med Fylkestingets vedtak i sak 25/05 i møte om å bygge ny Hadeland videregående skole. I tråd med fylkesrådmannens innstilling fattet fylkestinget følgende vedtak: 1. «Hadeland videregående skole samles i en bygningsmasse. 2. Hadeland videregående skole lokaliseres til ny tomt i Gran sentrum 3. Hadeland videregående skole arealdimensjoneres for 950 elever. 4. Hadeland videregående skole tilrettelegges for musikk, dans og drama 5. Hadeland videregående skole skal være et læringssenter med flest mulig fellesløsninger mellom regionen/kommunene og Oppland fylkeskommune 6. Byggesaken løses i en byggesak med start i 2007 og med ferdigstillelse i Finansiering av byggesaken avklares i RHP for planperioden med vedtak i fylkestinget i desember 2005, jfr anslåtte kostnader, se kapittel 4.4 og vedlegg 9 i innstilling fra arbeidsgruppe. 8. Fylkestinget gir fylkesrådmannen fullmakt til å forberede byggesaken fram mot byggestart og føre nødvendige forhandlinger med berørte parter for å få avklart innholdet i læringssenteret, tomtevalg og avhending av ledig byggemasse, jfr Kapittel 8, 9 og 12 i innstillingen fra arbeidsgruppen. Fylkestinget ber fylkesrådmannen ta saken tilbake til fylkestinget dersom forhandlingene ikke gir ønsket resultat. 9. Fylkesrådmannen bes kontinuerlig å vurdere energiløsninger i samhandling med skolens omgivelser og i samsvar med Oppland fylkeskommunes hovedmål, jfr også regionalt handlingsprogram for Hadeland med biobrensel som eget satsingsområde.» 3.2 FYLKESTINGET 2007 Det ble lagt fram en sak for fylkestinget , sak 22/07 om status. Det var utarbeidet ny fremdriftsplan der ferdigstillingen ble forlenget fra juni 2009 til august Dette skyldtes lang prosess med sentrumsplan, reguleringsplan og tomtekjøp. Fylkestinget godkjente kjøp av ny tomt i Gran sentrum. Det går fram av vedtaket at fylkesrådmannen fikk fullmakt til å gjennomføre kjøp og makeskifte av tomter, framforhandle flere fellesløsninger med aktører i regionen, gjennomføre utviklingen av funksjons- og romprogrammet, også i forhold til fellesløsninger med andre, etablere kontrakt med Gran IL om klubbhus og leieavtaler for innendørs og utendørs idrettslokaler og anlegg, Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 gjennomføre reguleringsarbeid med bestemmelser og inngå utbyggingsavtale for skoletomta og området rundt med de økonomiske vederlag det vil gi. Fylkestinget ba også fylkesrådmannen vurdere muligheter for å redusere investeringskostnaden. 3.3 FYLKESTINGSVEDTAK 2008 OG 2009 Fylkestinget fikk lagt fram utkast til rom- og funksjonsprogram utarbeidet av SINTEF Byggforsk i møte , sak 19/08. Etter innstilling fra fylkesrådmannen fattet fylkestinget følgende vedtak: 1. «Fylkestinget tar saken til orientering 2. Fylkestinget slutter seg til forslaget om felles bibliotekløsning som beskrevet. 3. Fylkestinget godkjenner ny ramme for elevtall på 850 elever. Fylkestinget forutsetter at utbygginga prosjekteres på en fleksibel måte slik at skolen på en enkel måte kan utvides om det blir nødvendig. 4. Fylkestinget godkjenner at skolen planlegges med eget opplæringstilbud i musikk. 5. Fylkestinget godkjenner ny brutto arealramme på m2. 6. Fylkestinget godkjenner nytt kostnadsoverslag på 591 mill. kroner pr juni Investeringskostnadene innarbeides i RHP og tillegges prisstigning for hvert år framover. 8. Fylkestinget anmoder om at det legges vekt på bruk av tre og prinsippet om lavenergibyggløsninger.» Status ble rapportert til fylkestinget (sak 65/09). Det går fram av saken at kostnader, fremdrift og kvalitet var fulgt opp i samsvar med fylkestingets vedtak i sak 19/ VEDTAK 2012 OG 2013 Det ble lagt fram statusrapport til fylkesutvalget , sak 123/12 der det fremgår at bygget ble overlevert som kontraktsfestet med oppstart av 4 måneders prøveperiode. Fylkesutvalget vedtok å øke kostnadsrammen med 5 mill. kroner som følge av innrapportert behov for ekstra bevilgning til utstyr. I statusrapporten til fylkestinget, sak 45/13, 11. juni 2013, ble det rapportert at byggesaken var gjennomført i henhold til tidsplanen og bygget ble tatt i bruk som forutsatt i august Fylkestinget vedtok å finansiere ombygging av disponible arealer nord for biblioteket til 3 store, separate undervisningsrom til en kostnad på 2,0 mill. kroner. Fylkestinget vedtok også å øke kostnadsrammen for inndekking av tilleggsbestillinger som anbefalt i saken, herunder utskifting av sportsgolv og diverse tilpasninger etter brukerinnspill, i alt kr 4,7 mill. Det ble også lagt fram en sak for fylkestinget (sak 53/13 i møte ) der fylkestinget vedtok å bevilge ca 6,8 mill. kroner til å dekke utgifter til forliksavtale etter rettslig stevning fra Veidekke Entreprenør AS i forbindelse med anbudskonkurranse. Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 4. PROBLEMSTILLING 1 KVALITETSSIKRING AV BYGGEPROSESSEN 4.1 PROBLEMSTILLING Vi har formulert følgende problemstilling: Har det vært en tilfredsstillende kvalitetssikring av byggeprosjektet gjennom de ulike faser? Rolstadås 2 definerer kvalitet som «graden av overensstemmelse mellom spesifikasjoner og oppnådde egenskaper». Kvalitetssikring defineres som «alle systematiske tiltak som er nødvendige for at kvalitet blir planlagt og oppnådd.» De sentrale styringsfaktorer i et prosjekt er Egenskaper og kvalitet Tid / framdrift Ressurser/økonomi Vi har lagt hovedvekten på etterlevelsen av fylkeskommunens eget kvalitetssikringssystem for å sikre at det styres mot vedtak og krav knyttet til kostnadsramme, ferdigstillelsesdato og kvalitet. Med kvalitet mener vi kvalitet slik det er vedtatt politisk av fylkesting og fylkesutvalg og gjennom de beslutninger som er tatt i forbindelse med dette byggeprosjektet. Undersøkelsen er gjennomført ved dokumentgjennomgang av styringsgruppereferater, ulike prosjektadministrative dokumenter, dokumenter fra kvalitetssystemet mv. I tillegg har vi hatt flere samtaler med prosjektledelsen. 4.2 REVISJONSKRITERIER FYLKESTINGETS VEDTAK PREMISSER OG FULLMAKTER Fylkestingets vedtak i 2005 og angir sentrale premisser for investeringsprosjektet. Dette gjelder først og fremst dimensjoneringen av skolen med antall elever og arealramme, ferdigstillelsesdato og kostnader. Fylkestingets vedtak gir også fylkesrådmannen fullmakter i forbindelse med å forberede og gjennomføre byggesaken, føre forhandlinger med berørte parter mv. 2 Asbjørn Rolstadås (2006). Praktisk prosjektstyring 4 Omtalt i kapittel 3. Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 4.2.2 FYLKESKOMMUNENS RETNINGSLINJER «BYGGEPROSESSEN AV 2004». Prosjektmodellen beskriver de viktigste forholdene ved prosjektgjennomføringen, slik som (Westhagen ): Faser i prosjektet Faglige og administrative oppgaver knyttet til oppstart, gjennomføring og avslutning av de enkelte fasene Milepæler, beslutningspunkter og beslutningsprosedyrer Krav til dokumentasjon og beslutningsgrunnlag. Hensikten med prosjektmodellen er i følge Westhagen blant annet å gi veiledning i hvordan prosjekter skal gjennomføres og innarbeide felles terminologi og begrepsbruk. Hensikten er også å sikre at nødvendige beslutninger blir tatt i rett tid og av de riktige organer, samt gi et verktøy for å samle erfaringer til senere prosjekter. Vi beskriver her kort byggeprosessen slik den er beskrevet i «Byggeprosessen av 2004» godkjent i FRsak 176/04 6. Vi oppfatter denne rutinebeskrivelsen som fylkeskommunens overordnede prosjektmodell. Faseinndeling «Byggeprosessen av 2004» innebærer en oppdeling av byggeprosjekter i følgende 4 faser: Fase 1 Forstudie. Behovsbeskrivelse, drøfting av løsninger mv Fase 2 Skisseog forprosjekt Fase 3 Hovedprosjekt Detaljprosjektering og bygging Fase 4 Evaluering Drift, reklamasjonstid og evaluering Hver fase organiseres som et eget selvstendig prosjekt. Ut fra de avgrensingene vi har gjort, omtaler vi her forprosjekt- og hovedprosjektfasen. Innholdet i forprosjekt- og hovedprosjektfasene Ifølge «Byggeprosessen av 2004» skal det utarbeides prosjektplan for både forprosjektet og hovedprosjektet. Målet med forprosjektet er å utvikle funksjons- og romprogram og vise de beste løsningene med angitt kvalitet, kostnad og framdrift. Målet med hovedprosjektet er å detaljplanlegge og gjennomføre byggearbeidene med angitt kvalitet, kostnad og framdrift. Forprosjektet skal blant annet inneholde valg av entrepriseform, funksjons- og romprogram, tegninger av prosjektet og prosedyre for innkjøp av inventar, utstyr og kunstnerisk utsmykking. 5 Harald westhagen, Prosjektarbeid, Utviklings- og endringskompetanse Rutinebeskrivelsen er senere revidert Revisjonen innebærer ikke omfattende endringer. Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 Hovedprosjektet skal inneholde all detaljprosjektering, gjennomføring av byggearbeidene, oppfølging og kontroll av utførelsen, overtakelsesforretning og sluttrapport med evaluering. Organisering roller og ansvar ifølge «Byggeprosessen av 2004» Fylkesutvalget og fylkestinget er prosjekteier 7. Etter hver fase er det et beslutningspunkt der fylkesrådmannen, fylkesutvalget og/eller fylkestinget gjør vedtak om eventuell videreføring av prosjektet. Det er fylkesrådmannen som avgjør om prosjektet skal fremmes for politisk behandling. Etter fase 2, med utarbeidelse av forprosjekt, fastsettes endelig ramme og godkjenning av igangsetting av byggesaken. Etter fase 3, med gjennomføring av detaljprosjektering og bygging behandles sluttrapport og byggeregnskap med avsetning av beløp til garantiarbeider og avslutning av byggesaken godkjennes. Fylkesrådmannen er prosjektansvarlig, dvs har det overordnede ansvaret for all administrativ behandling av byggesaken. Fylkesrådmannen gir mandat og oppnevner styringsgruppe, prosjektgruppe, prosjektansvarlig og prosjektleder. De berørte virksomheter og fagenheter frigir ressurser til deltakelse i prosjektet. Prosjektorganisasjonen oppnevnes på nytt for hver fase. Ved oppnevning av prosjektorganisasjonen skal hver rolle gis mandat og fullmakt for sitt arbeid. Byggesaken styres av en styringsgruppe ledet av fylkesrådmannen. Styringsgruppa (SG) består ellers av leder for aktuell fagenhet (f.eks videregående opplæring), leder for fagenhet Eiendom og hovedverneombudet. SG har en fast sammensetning og møtes en gang pr måned. SG har ansvar for gjennomføring av byggesaken innenfor de rammer som er satt. I forprosjektfasen skal SG blant annet velge entrepriseform og engasjere aktuelle rådgivere og entreprenører for utarbeidelse av forprosjektet. I hovedprosjektfasen skal SG igangsette byggearbeidene. SG vedtar også sluttrapport etter fase 3. Fylkesrådmannen oppnevner ei prosjektgruppe som minimum består av representant fra aktuell fagenhet, leder av aktuell virksomhet, tillitsvalgt fra virksomheten og prosjektleder 8. Prosjektgruppa har det faglige ansvaret for å beskrive funksjoner og behov som underlag for løsninger i forprosjektfasen og i hovedprosjektfasen. Prosjektleder (PL) oppnevnes av fagenhet Eiendom. PL legger fram saker for styringsgruppa og leder og gjennomfører prosessen. PL fører løpende kontroll med kvalitet, økonomi og framdrift og varsler styringsgruppa om eventuelle avvik. PL er saksbehandler for administrativ og/eller politisk behandling KVALITETSSIKRING OG -KONTROLL Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF) Fagenhet Eiendom er medlem i Fylkeskommunalt Eiendomsforum (FEF). Dette er et samarbeid mellom landets fylkeskommuner. Gjennom samarbeidet har Eiendom tilgang på en databank med 7 I den nyeste versjonen står det at Fylkesrådmannen er prosjekteier. 8 Ifølge «Byggeprosessen av 2010» skal hovedverneombud fra virksomheten også delta Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 oppdaterte dokumenter. Dette dreier seg om lover og forskrifter og ulike styringsdokumenter, sjekklister, maler osv. Innholdet i denne databanken er en del av fagenhetens kvalitetssystem. Noen av dokumentene er felles for alle fylkeskommunene, mens andre dokumenter er utarbeidet eller tilpasset spesielt av og for Oppland fylkeskommune. Systemet kan benyttes på ulikt vis i ulike typer prosjekter. I «Byggeprosessen av 2004» er det ikke henvist direkte til dette systemet, det er kommet inn fra endringen i Siden fagenhetsleder for Eiendom opplyser at systemet i hovedsak er benyttet i forbindelse med byggeprosjektet Hadeland videregående skole mener vi at vi kan legge dette til grunn. Kvalitetsplan (KS-plan) I denne revisjonen har vi ikke undersøkt etterlevelsen av alle enkeltprosedyrer og maler i kvalitetssystemet. Vi mener kvalitetsplanen (KS-planen) er et vesentlig dokument og har derfor beskrevet den nærmere. Fra kvalitetssystemet har vi hentet «Veiledning i bruk av FEF-kvalitetsplan for byggesaker», som er sist revidert (vei102.doc). Av dette dokumentet går det fram at KS-planen er et dokument som beskriver tiltak, ressurser og rekkefølgen av aktiviteter som gjennomføres av byggherren i en byggesak. KS-planen skal sikre at kvalitet oppnås. Med kvalitet menes overensstemmelse med kravene, dvs at kvalitet er oppnådd når produktet er blitt slik en på forhånd har definert at det skal være. KS-planen skal sikre at fylkeskommunens byggeprosjekter gjennomføres på en enhetlig måte basert på godkjente prosedyrer og maler 9. KS-planen er bygget opp med word-dokumenter som skal lastes ned etter hvert som de benyttes i byggesaker. Planen vil gi oversikt over dokumentene tilhørende byggesaken fra og med behovsutredning til og med reklamasjonstid og drift. Det er utarbeidet en mal, dvs en sjekkliste med dokumenter som det kan være aktuelt å laste ned. Malen inneholder linker til dokumenter vedrørende organisering og styring av byggeprosessen, HMS og etisk handel. Det er maler for prosjekteringsanvisninger og arbeidsbeskrivelser for ulike roller. Her ligger det også en mal for prosjekt-administrativ håndbok (PA-bok). Kvalitetskontroll oppfølging av byggeprosjektet Ifølge «Byggeprosessen av 2004» er det prosjektleder som har ansvaret for å føre løpende kontroll med kvalitet, økonomi og framdrift. Revisjonen legger til grunn at et viktig redskap for denne oppfølgingen er kvalitetsplanen og de dokumenter, sjekklister med videre som er en del av fylkeskommunens kvalitetssystem. Styringsgruppa har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Det står ikke noe konkret i «Byggeprosessen av 2004» hvordan styringsgruppa skal følge opp at prosjektet gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet. Revisjonen mener likevel at det er rimelig å forutsette at styringsgruppa har et ansvar for å påse at prosjektleder baserer gjennomføringen av prosjektet på godkjente prosedyrer og maler i tråd med kvalitetssystemet. 9 Videreutvikling og vedlikehold av kvalitetssikringssystem for byggesak basert på Orgbeskr.doc, datert Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 Oppfølging av totalentreprenør Oppdragsgivers kontroll med prosjekteringen og utføringen av byggearbeidene er avhengig av valgt entreprisemodell. Som vi har omtalt i avsnitt 4.3 er det i dette prosjektet valgt en totalentreprisemodell. Ved totalentreprise har totalentreprenøren ansvar for å levere ferdig bygg til avtalt kvalitet, tid og kostnad. Totalentreprenøren har ansvaret for å koordinere og lede prosjekteringsarbeidet og byggearbeidet og har ansvaret for å engasjere og følge opp underleverandørene. Revisjonen legger til grunn at prosjektleder har et ansvar for å kvalitetssikre at funksjonskravene i konkurransegrunnlaget og rom- og funksjonsprogrammet blir ivaretatt i entreprenørens prosjektering i samspillperioden (før endelig entreprisekontrakt er undertegnet). I byggeperioden er prosjektleders rolle først og fremst å følge med på at fremdrift er i henhold til kontrakten OPPSUMMERING REVISJONSKRITERIER: Revisjonskriteriene skal være utledet av autoritative kilder og være gyldige for revidert enhet. En utfordring når det gjelder gyldighet er at de interne retningslinjene og kvalitetssystemet har endret seg i den perioden investeringsprosjektet har pågått. Vi har så godt det lar seg gjøre lagt til grunn den versjonen av retningslinjer og kvalitetssystemet som vi har oppfattet var gjeldende mens investeringsprosjektet pågikk. Et annet spørsmål er om vi kan si å ha utledet våre revisjonskriterier fra autoritative kilder siden interne retningslinjer og kvalitetssystemet ikke er vedtatt politisk. Kvalitetssystemet er utviklet i samarbeid med andre fylkeskommuner og kan sies å gi uttrykk for en «beste praksis tilnærming». Revisjonen mener derfor at det gir mening å bruke dette systemet som utgangspunkt for en vurdering av praksis. Oppsummert legger revisjonen følgende til grunn for sine vurderinger: Byggeprosjekter skal gjennomføres innenfor de rammer og fullmakter som fylkestinget har gitt når det gjelder framdrift, økonomi og kvalitet. Byggeprosjektet Hadeland Videregående skole skal organiseres og styres i samsvar med «Byggeprosessen av 2004». Gjennomføringen av byggeprosjekter skal baseres på godkjente prosedyrer og maler i henhold til fylkeskommunens kvalitetssystem. 4.3 PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV BYGGEPROSJEKTET HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE GJENNOMFØRING, KOSTNADER OG KVALITET Gjennomføring Byggeprosjektet ble ferdigstilt til skolestart i august 2012 som planlagt. Endelig rom- og funksjonsprogram var ferdig i juli 2008 etter at fylkestinget hadde hatt sak om rammer for byggeprosjektet opp til ny behandling i sak 19/08. Anbudskonkurransen - fase 2 var Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 ferdig og samspillkontrakt ble underskrevet På grunn av klagene tok gjennomføring av prosjektkonkurransen lenger tid enn planlagt. Prosjekterings-/samspillfasen foregikk fram til endelig totalentreprisekontrakt ble underskrevet For å sikre at bygget skulle stå ferdig til skolestart ble det inngått midlertidig avtale med Opplandbygg slik at de kunne starte med grunnarbeidet før prosjekteringen var ferdig. Kostnader I fylkeskommunens sluttrapport for hovedprosjektet 10 er det vedlagt en oversikt som viser at byggeregnskapet pr var belastet med 628,2 mill. kroner. Dette er 1,4 mill. kroner utover bevilget ramme. I tillegg påregnes det utgifter for ca 1,6 mill. kroner i Det er derfor lagt fram en sak for fylkestinget til deres møte med forslag om en budsjettjustering på 3 mill. kroner til å dekke disse kostnadene. I sluttrapporten vises det til at denne overskridelsen på 3 mill. kroner utgjør 0,5 % av totalbudsjettet. Utgifter til forliket med Veidekke på 6,7 mill. kroner er ikke medregnet i byggeregnskapet. Bevilget kostnadsramme i sak 19/08 var 591 mill. (2008) kroner. Etter dette er det bevilget følgende: FU-sak 123/12 til utstyr 5,0 mill. kroner FT-sak 45/13 til sportsgolv og undervisningsrom mv 6,7 mill. kroner Resten av differansen mellom regnskapet og bevilgning i sak 19/08 skyldes prisstigning og salg tomt til Tema Eiendom AS. Kostnadene til inventar og utstyr er inkludert i byggeregnskapet. Det var opprinnelig lagt inn en kostnadsramme på 32,5 mill. kroner til inventar, utstyr og kunst mens faktiske kostnader ble på 74,6 mill. kroner 11. Det viste seg vanskelig å holde seg innenfor denne rammen og styringsgruppa/fylkesrådmannen bevilget ytterligere midler ved å ta av reserveposten. Det ble også bevilget 5 mill. kroner til utstyr av fylkesutvalget i deres møte i juni Kvalitet samsvar med kravene. Vi har omtalt arbeidet med å implementere fylkesutvalgets vedtatte premisser for skolebygg i byggeprosjektet i kapittel 7. Revisjonen har ikke gjort noe systematisk forsøk på å beskrive skolens «kvalitet» eller eventuelle avvik fra «kvalitetskravene», men har kort omtalt noen av de forholdene som dukket opp ved skolestart i Ved skolestart viste det seg at elevene kom til mangelfullt innredede lokaler 12 og at det var problemer med støy. Støyproblematikken gjaldt spesielt Musikk, dans og drama (MDD) der det viste seg at det var støysmitte til tannlegene som holder til i etasjen over. Det var også problemer med støy i idrettshallen og verkstedene. Når det gjelder MDD sier prosjektleder til revisjonen at det under prosjekteringen har vært et samarbeid med musikkfaglig rådgiver engasjert fra Hedmark og Oppland 10 Byggesak Hadeland videregående skole sluttrapport Hovedprosjekt ( ).. Lagt fram for FU og FT Økonomioversikt som er vedlegg til FT-sak 45/13 i møte Anskaffelser av inventar og utstyr er omtalt i kapittel 6. Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 musikkråd og at prosjekteringen har vært basert på forskrifter. Ifølge prosjektleder var det ingen som hadde forutsett de problemene som oppstod. Støy var også et tema i forbindelse med prosjektering av bibliotekløsningen og det var diskusjoner som gikk på hvilke lydkrav som skulle stilles. Prosjektledelsen jobbet under prosjekteringen sammen med arkitekt og akustiker for å få arealene best mulig lydmessig avskjermet uten å ødelegge åpenheten, lysinnfallet og det arkitektoniske uttrykket. Det ble vist til at et viktig mål fra fylkestinget var bruk av tre og utvikling av innovative løsninger på tre og energi, og det ble lagt vekt på åpen arkitektur med synlige fagverksdragere i limtre/stål og gjennomgående lys fra store glassflater i tverrfasadene 14.I en rapport fra akustiker 15 ble det vist til at lydisolasjonen mellom rommene på biblioteket ville bli sterkt redusert på grunn av den løsningen som ble valgt og at løsningen satte begrensninger på bruken av lokalene til undervisning. Det går fram av referater 16 at styringsgruppa var innforstått med de lempninger på anbefalte lydkrav som ble drøftet med totalentreprenøren. Det er i ettertid lagt lydhimling over møterom og lederkontor på biblioteket. Det ble behov for ekstrabevilgninger fra fylkestinget for å skifte idrettsgulvet på grunn av skader på parketten og til enkelte andre tiltak. I fylkeskommunens sluttrapport står det at erfaringer i første driftsår har gitt utfordringer som har medført finansiering av ekstra tiltak, og det gjenstår enda å fullføre endringer og tilpassinger for tilfredsstillende drift blant annet mht styring av tekniske anlegg. Det vises også til at det foregår vurderinger av akustikk- og lydisolasjonsproblematikk i diskusjon med totalentreprenøren og i samarbeid med bedriftshelsetjenesten som vurderer helse-, miljø og sikkerheten ved skoledriften AVTALER MED EKSTERNE Fylkestinget vedtok i sak 25/05 under pkt 5: «Hadeland videregående skole skal være et læringssenter med flest mulig fellesløsninger mellom regionen/kommunen og Oppland fylkeskommune.» I vedtaket fikk fylkesrådmannen også fullmakt til å føre nødvendige forhandlinger med berørte parter for å få avklart innholdet i læringssenteret, tomtevalg og avhending av ledig bygningsmasse. I vedtaket ga fylkestinget fylkesrådmannen fullmakt til å fremforhandle flere fellesløsninger med aktører i regionen, å gjennomføre utviklingen av rom- og funksjonsprogrammet, også i forhold til fellesløsninger med andre, å etablere kontakt med Gran idrettslag om klubbhus og leieavtaler for innendørs og utendørs idrettslokaler og anlegg. Ifølge fylkeskommunens sluttrapport for hovedprosjektet, er det inngått følgende leieavtaler i Hadeland videregående skole: Oppland fylkeskommune er leietaker i Gran idrettspark, der Gran idrettslag er utleier. Gran idrettslag er leietaker i idrettshallen 14 Notat for forberedende drøfting til prosjektgruppemøte nr Akustikk-notat fra Berg Knudsen AS. 16 Henholdsvis og Innlandet Revisjon IKS Side 20

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/8932-1 Dato: 24.08.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "PLANLEGGING OG STYRING AV BYGGEPROSJEKTER I TIDLIGFASEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

STATUS VEDRØRENDE BYGGING AV NY VIDEREGÅENDE SKOLE I TVEDESTRAND

STATUS VEDRØRENDE BYGGING AV NY VIDEREGÅENDE SKOLE I TVEDESTRAND 1 Melding Dato: Arkivref: 27.09.2016 2015/4642-33434/2016 / 614 Saksbehandler: Kai Valthyr-Hansen Meldingnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets utdanningskomité Fylkestinget STATUS VEDRØRENDE BYGGING AV NY

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune. Eiendomssjef Arne Schei,

Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune. Eiendomssjef Arne Schei, Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune Eiendomssjef Arne Schei, 18.02.2014 Organisering av investeringsprosjekter Alle investeringsprosjekter organisere i hht: Prosjekthåndbok For Hedmark

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Hadeland videregående skole - nybygg

Hadeland videregående skole - nybygg Per Kr. Lindal - overarkitekt ved Innkjøp- og eiendom Oppland fylkeskommune prosjektleder for og større rehabiliteringer hovedansvarlig for avdelingens utvikling av samspillmodellen Sivilarkitekt fra NTH

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene 2015 PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II A. Generell del LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgivningsoppdrag

Konkurransegrunnlag del II A. Generell del LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgivningsoppdrag Konkurransegrunnlag del II A Generell del LADE SKOLE Ny skole og idrettshall Rådgivningsoppdrag Trondheim kommune Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 LADE SKOLE... 3 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Aust-Agder Agder fylkeskommune

Aust-Agder Agder fylkeskommune Vår ref. 15/207-3 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.02.2015 Aust-Agder fylkeskommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: Onsdag 25.02.2015 Tid: 09:00-14:00 Sted: fylkeshuset, møterom

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG Vegårshei 04.01.16 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 2 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

AVVIKLING AV PROSJEKTET ET SENTER FOR MAT, MÅLTID OG OPPLEVELSER PÅ ÅKER GÅRD

AVVIKLING AV PROSJEKTET ET SENTER FOR MAT, MÅLTID OG OPPLEVELSER PÅ ÅKER GÅRD Saknr. 09/2409-33 Ark.nr. 614 &52 Saksbehandler: Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Avvikling av Senter for mat, måltid og

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00 Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 21.03.2017 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE)

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) Utkast med alle forbehold SAMARBEIDSAVTALE mellom Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) og VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) I fellesskap benevnt «Partene»

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/956-5 Ark.: 000 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Formannskapet 6/16 Oppvekst- og kulturkomiteen 19.04.2016 Saksbehandler: Rønnaug Egge Braastad, Tjenesteleder P3-VEDTAK: VIDERE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Milepælsplan Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter

Milepælsplan Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter Page 1 Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter F 1 Ide - Konsept F2 Konsept: Skisseprosjekt F3 Detaljplanlegge Vedtaks sted F-skap K-styre Kode Aktivitet Beskrivelse Ide- og konseptutviklingsfase A1

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9527-1 Dato: 15.09.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "INTERNKONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 Dato: 07.03.17, kl. 08.15 11.45. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II A. Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgiver miljøsanering/riving

Konkurransegrunnlag Del II A. Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgiver miljøsanering/riving Konkurransegrunnlag Del II A Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE Ny skole og idrettshall Rådgiver miljøsanering/riving Trondheim kommune Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 LADE SKOLE...

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE

PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE Dato 13.04.16 Godkjent av rådmannen den 18.04.16 Prosjektplan 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTPLAN. Prosjekt AVLASTNINGSBOLIGER

Hattfjelldal kommune PROSJEKTPLAN. Prosjekt AVLASTNINGSBOLIGER Hattfjelldal kommune PROSJEKTPLAN Prosjekt AVLASTNINGSBOLIGER INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Hensikten med prosjektet... 3 Prosjektets målsetning... 3 Prosjektets omfang... 3 Ansvarsforhold... 4 Organisering...

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP FOR SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGETRINN 1

AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP FOR SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGETRINN 1 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 19.01.2016 2012/1375-1504/2016 / 210 Saksbehandler: Knut Værland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 02.02.2016 Fylkestinget 18.02.2016 AVSLUTTET PROSJEKTREGNSKAP FOR

Detaljer

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 28.1.11 1/11 Informasjon fra politisk miljø Kontrollutvalget tar samtalen med Føsker til orientering. gruppeleder AP 2/11 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Stavanger eiendom Del 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Oddahagen 13 9 utleieboliger Prosjektnr: 391214400001 Jan 2016 Godkjent dato: 18.6.2012 2 oddahagen 13 - oppdragsbeskrivelse Stavanger

Detaljer

RISENGA ISHALL ØEE

RISENGA ISHALL ØEE RISENGA ISHALL ØEE 4.12.2017 Agenda 1. Politiske vedtak 2. Forutsetninger for ny ishall 3. Organisering av prosjektet 4. Status a) Utlysning av konkurranse - Doffin b) Reguleringsplan med tilhørende analyser

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Mandat Rolle Gjennomføring Erfaringer/læring Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune Saken i korte trekk Prosess i Hamar kommune

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 100990 1.1 Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 2 Innhold Skolebygg i Oslo kommune Bestillingen Bakgrunn for valgt entreprisemodell Beskrivelse av kontrakten

Detaljer

Prosjektrapportering Investeringer

Prosjektrapportering Investeringer Prosjektrapportering Investeringer 2016-20 Mjåvann VGS og idrettsanlegg Status: Mulighetsstudie og anbudsinnbydelse ferdig Utkast til reguleringsarbeid i sluttfasen. Anbudsbefaring gjennomført - 6 interessenter

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer