Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no"

Transkript

1 Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1

2 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon. Her kan du sende nettsøknad, melde adresseendring, omprioritere studieønska og svare på tilbod om studieplass/ventelisteplassering. På nettsøknaden finn du ei statusside med oppdatert informasjon om behandlinga av søknaden din. Frå 20. juli finn du m.a. resultatet i hovudopptaket, poenggrenser og ledige plassar på Restetorget. Elektronisk ID Alle søkjarar med norsk fødselsnummer må registrere seg med elektronisk ID. Det er difor viktig at du skaffer deg elektronisk ID i god tid før søknadsfristen. For meir informasjon sjå samordnaopptak.no/info/elektroniskid evitnemål Har du fullført norsk vidaregåande skole i år 2000 eller seinare, har du truleg elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Når du loggar deg inn med elektronisk signatur, får du tilgjenge til alle dei gyldige vitnemåla dine i NVB. Vitnemåla blir òg tilgjengelege for dei som skal saksbehandle søknaden din, så du ikkje treng å sende inn papirkopi. For meir informasjon, sjå side 5 og samordnaopptak.no/vm SMS Med Samordna opptak si SMS-teneste får søkjarar m.a. varsling om fristar i opptaket og melding når svar er tilgjengeleg på nettsøknden. For meir informasjon sjå samordnaopptak.no/info/mer/sms/ Regelendring Frå og med opptaket i 2011 har departementet bestemt at det skal innførast tilleggspoeng for programfag i andre framandspråk enn engelsk. Les meir om regelendringa på side 89. Informasjon på nordsamisk Søkerhandboka 2011 på nordsamisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Informasjon om nettsøknad og nettutgåva av samisk søkjarhandbok finn du på SO sine nettsider. For meir informasjon sjå samordnaopptak.no/info/sami Information in English The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. For more information, see samordnaopptak.no/info/english/ Information for international students who want to study in Norway, see Endringar av informasjon i Søkerhandboka 2011 Ver merksam på at studium kan bli avlyste etter at Søkerhandboka 2011 er trykt. Det kan òg skje andre endringar i studium-/lærestadsinformasjon. For meir informasjon sjå SOs nettsider: samordnaopptak.no/info/mer/endringer Studium utanom Samordna opptak Søkerhandboka 2011 inneheld informasjon berre om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar og på lærestadene sine nettsider kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. Samordna opptak 2011 Utgivar Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0318 Oslo Telefon (9 15) Layout, produksjon, distribusjon og prosjektansvarlig Andvord Grafisk AS Opplag Redaktør Øyvind Gjengaar Tabellar Informasjon i lærestadtabellane kjem frå lærestadene. Distribusjon Søkerhandboka blei utgitt første gong i februar 1995 under namnet Søkeravisa. Handboka er gratis og blir distribuert til søkjarane via utdanningsmesser, vidaregåande skolar, NAV, Forsvaret, bibliotek, høgskolar og universitet. Vi tek atterhald om eventuelle endringar i opptakskrav, poengreglar og studiumopplysningar. Samordna opptak (SO) blei oppretta i 1994 av Utdannings- og forskings departementet (no Kunnskapsdepartementet) som eit service- og koordinerings organ for opptak til grunnutdan ningar ved universitet, vitskaplege høgskolar og statlege og private høgskolar. Alle saksbehandlingsdata frå lærestadene blir samla i Samordna opptak, som køyrer opptak og sender svar til søkjarane. Tilbod blir gitt på det høgast prioriterte studieønsket som kvar einskild søkjar har poeng nok til å kome inn på, lågere studie - ønske fell bort. SO registrerer svara og utfører suppleringsopptak etter behov. 2

3 Innhold Hvordan søker jeg? Søknadsfrister... 4 Nettsøknad med elektronisk ID... 5 Følgeskjema... 6 Reservert studeieplass fra i fjor... 6 Medisinstudiet... 6 Bekreftede kopier... 7 Opptak Diverse frister... 8 Restetorget... 9 Reservering av studieplass til Studieløp og gradsstruktur Hvem kan søke? Spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse Realkompetanse Betinga opptak Dispensasjon Utenlandsk videregående utdanning Hvordan rangeres søkerne? Kvotar Poengutrekning Annan informasjon Dokumentasjon Krav om politiattest Krav til medisinsk testing Helsekrav til maritimt setrifikat Klage på saksbehandling Opptak til ingeniørutdanning Kontaktopplysninger Stikkordliste Søkerkalender Hvor kan jeg søke? Alfabetisk liste over fagområde/studium Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Betanien diakonale høgskole (BDH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø, se Universitetet i Nordland Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHm) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen i Staffeldtsgate (STAF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Vestfold (HiVe) Høgskolen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høyskolen Diakonova (HD) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Misjonshøgskolen (MHS) NLA Høgskolen (NLA) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Politihøgskolen (PHS) Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland (UIN) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT)

4 Søknadsfrister 1. mars for søkere med 15. april dokumenterte grunner for tidlig opptak dokumenterte grunner for særskilt vurdering alle andre IB (International Baccalaureate), avgangselever videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 86 søkere realkompetanse, se side 85 søknad til Politihøgskolen søknad til luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø Hvis du som 1. mars-søker registrerer nye studieønsker etter 1. mars, blir disse behandlet som 15. april-søknader. På følgeskjemaet du får tilsendt vil det bare stå de studieønskene som er registrert før følgeskjemaet blir sendt ut. Tidlig opptak Hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden, og hvis du er studiekvalifisert innen 1. mars, kan du søke om tidlig opptak. Det er ikke mulig å få tidlig opptak hvis du skal ta fag, kurs eller språk tester for å få studiekompetanse våren For å få tidlig opptak må du ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet i Studier med opptaksprøve har ikke tidlig opptak. Det gis normalt heller ikke tidlig opptak på grunnlag av særskilt vurdering eller hvis søknaden ikke kan poengberegnes (med unntak av søkere som må søke oppholdstillatelse, se nederste punkt under). Du kan søke om tidlig opptak bare hvis du oppfyller minst ett av følgende: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier må flytte med familie pga. jobb, barnehageplass eller skolebytte har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi) må søke oppholdstillatelse for å studere (gjelder søkere med midlertidig oppholdstillatelse eller søkere som ikke har opp - holdstillatelse i Norge. Gjelder ikke søkere fra EU-land eller EØS-området) Behov for tidlig opptak må dokumenteres, se side 93. På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon sendes med følgeskjemaet. Søkere som ettersender dokumentasjon kan ikke regne med å bli med i tidligopptaket. Tilbudsbrev blir sendt ut før 20. mai, og du må svare innen 26. juli om du tar imot den tildelte plassen. Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere nettsøknaden innen 1. juli slik at den tildelte studie - plassen blir din førsteprioritet. Hvis grunnene dine for å få tidlig opptak blir underkjent, eller hvis du ikke har poeng nok, blir søknaden overført til hovedopptaket 20. juli. Særskilt vurdering For å få særskilt vurdering må du oppfylle kravene til generell studiekompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Du skal ikke krysse av for særskilt vurdering hvis du skal søke om dispensasjon (se side 85). Du kan be om særskilt vurdering når særlig tungtveiende grunner (sykdom, funksjonshemming e.l.) gir grunn til å tro at poengsummen din ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. Søkere som får avslag på søknad om særskilt vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak. For særskilt vurdering får du tilsendt ett gult følgeskjema som skal til Samordna opptak, samt blå følgeskjema som skal sendes til hvert enkelt lærested du har søkt, se side 6. International Baccalaureate (IB) Er du avgangselev i år, må du gi universitetet eller høgskolen som skal behandle søknaden din tillatelse til å se eksamensresultatene dine elektronisk på nettsidene til the International Baccalaureate Organization (IBO). Dette gjør du ved å fylle ut et elektronisk skjema i samarbeid med IB-koordinatoren ved skolen du går på innen 1. mai. Skjemaet overføres IBOs eksamenskontor. Søker du opptak innen 1. mars, vil du få vite før 1. mai hvilke(t) lærested(er) som skal behandle søknaden din og som trenger denne tillatelsen. Lærestedene vil få tilgang til resultatene samme dag som de foreligger, normalt første uka i juli. Utenlandsk utdanning (utenfor Norden) Har du videregående utdanning (upper secondary school/high school) fra land utenfor Norden, er søknadsfristen 1. mars. Les mer om utenlandsk utdanning på side 86. Realkompetanse Søkere som fyller 25 år eller mer i søknadsåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke på grunnlag av realkompetanse, se side 85. Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT Søkere til Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT må dekke generelle og spesielle opptakskrav innen søknadsfristen 1.mars, og følgeskjema med bekreftede papirkopier må sendes inn. Nye fag, forbedringer og dokumentasjon som utløser tilleggspoeng, kan ettersendes fram til 1. juli. 4

5 Nettsøknad med elektronisk ID Alle søkere med norsk fødselsnummer må registrere seg med elektronisk ID. Det er derfor viktig at du skaffer deg elektronisk ID i god tid før søknadsfristen. På våre nettsider samordnaopptak.no/info/elektroniskid finner du mer informasjon om elektronisk ID. Søkere uten norsk fødselsnummer vil finne en link på nettsøknaden for å registrere søknad. 1. Registrering Legg inn person- og kontaktopplysninger. Det er viktig at du legger inn gyldig e-postadresse. Denne bruker SO til å sende deg en påminnelse hvis søknaden din ikke er riktig utfylt og til å sende deg kvittering når søknaden er registrert. Nye opptaksbrev blir også varslet på e-post. 2. Bakgrunn Bruker du Elektronisk ID, kan du se om du har elektronisk vitnemål under arkfanen Dokumentasjon på nettsøknaden din. Du slipper da å sende inn papirkopi av dette vitnemålet. Har du flere elektroniske vitnemål, eller velger å sende inn andre vitnemål som papirkopi, er saksbehandler forpliktet til å bruke dokumentasjonen som gir deg høyest poengsum. Hvis nytt vitnemål kommer inn i Norsk vitnemålsdatabase senere, men innen etter sendingsfristen 1. juli, sender vi deg en e-post om dette. Den nye dokumentasjonen blir lagt til grunn for behandlingen av søknaden din hvis det lønner seg. 3. Studieønsker Velg inntil 10 studieønsker. Når du klikker på aktuelle studiekoder i lærestedstabellene, legger studiet seg automatisk på din nettsøknad. Du kan også taste inn de sekssifrede studiekodene som du finner f.o.m. side Sluttkvittering En gul kvittering viser at nettsøknaden er riktig utfylt og sendt til Samordna opptak. Denne kvitteringen kan også sendes til din e-postadresse etter at du har lagt inn søknaden. Kontroller at kvitteringen er riktig. Den kan brukes som dokumentasjon på at du har søkt om studieplass. Når du endrer søknaden, får du ny kvittering. Det er alltid den nyeste kvitteringen som viser din gyldige søknad. 5

6 Følgeskjema til innsending Noen uker etter søknadsfristens utløp får alle søkere tilsendt et brev som inneholder et 2-sidig følgeskjema (tidligere 4-siders omslagsark). På første side finner du personopplysninger og studieønsker som er registrert på søknaden din. Har du endret navn etter at du registrerte søknaden, må du sende brev til Samordna opptak med kopi fra Folkeregisteret eller namsmann om endringen. Feil i adresse eller telefonnummer må du selv endre på nett søknaden din. Øverst på første side finner du også innsendingsfrist og adresse til din saksbehandlende institusjon. Husk å signere på side 2. Du kan lese om dokumentasjonskravene på side Har du spørsmål om utfylling av følgeskjemaet, må du kontakte din saksbehandlende institusjon. Følgeskjemaene sendes ut puljevis og baserer seg på studie - ønsker som er registrert når følgeskjemaet sendes ut. Din nyeste kvittering viser hvilke studier du har på søknaden din. Har du ikke mottatt følgeskjema innen 1. juni, må du melde fra til Samordna opptak snarest, og senest innen 10. juni. Søkere til Politihøgskolen og luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø må melde fra innen 18. mars. Hvis du omprioriterer, mottar du ikke nytt følgeskjema. Din saksbehandlende institusjon vil være den samme, selv om du etter omprioritering har strøket denne institusjonen. Send derfor inn følgeskjemaet innen påtrykt frist selv om du omprioriterer. Bare eksamener eller praksis som avsluttes i 2011 kan etter - sendes innen 1. juli. Skal du ettersende dokumentasjon, bør du ta vare på ettersendingsslippen. Slippen kan også skrives ut fra nettsøknaden din. Hvem trenger ikke å sende inn følgeskjema? Hvis elektronisk vitnemål i den nasjonale vitnemålsdatabasen (NVB) er det eneste dokumentet som skal ligge til grunn for behandlingen av søknaden din, behøver du ikke å sende inn følgeskjema. Om vitnemålet ditt ligger i NVB kan du sjekke under arkfanen Dokumentasjon på nettsøknaden din. Har du flere vitnemål, eller velger å sende inn andre vitnemål som bekreftet papirkopi, er saksbehandler alltid forpliktet til å bruke dokumentasjonen som gir deg høyest poengsum. Hvis nytt vitnemål kommer inn i NVB senere, men innen etter - sendings fristen 1.juli, sender vi deg e-post om dette. Den nye dokumentasjonen blir lagt til grunn for behandlingen av søknaden din hvis det lønner seg. Hvem må sende inn følgeskjema? Det er bare vitnemål for norsk videregående skole som er registrert elektronisk. All annen dokumentasjon må sendes inn med følgeskjemaet. Du må altså sende inn følgeskjema hvis du skal dokumentere generelle eller spesielle opptakskrav eller fag som kan gi tilleggspoeng på kompetansebevis søker studier med spesielle opptakskrav utenom fag i videregående skole (praksis, CV etc.) ønsker tilleggspoeng for militærtjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning, se side 88 ønsker å bli beregnet i spesielle kvoter, se sidene 87 og 93 søker om tidlig opptak, særskilt vurdering, dispensasjon eller realkompetanse, se sidene 4 og 85 søker Politihøgskolen eller luftfartsstudiet ved UiT søker studier hvor du ønsker å bruke forkurs, teknisk fagskole eller godkjent 2-årig fagskole (+ norsk) som opptaksgrunnlag Reservert studieplass fra i fjor Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få tilbud om den reserverte plassen så lenge du søker innen 15.april, sender inn følgeskjema, svarer innen fristen og oppfyller evt. krav som er stilt i brevet fra lærestedet som reserverte plassen. For den reserverte plassen er det nok at du med følgeskjemaet legger ved en kopi av dette brevet. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere disse foran studiet du har reservert. For de nye studieønskene må du med følgeskjemaet legge ved vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon, og følge vanlig prosedyre. Hvis du får tilbud om opptak på et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. Medisinstudiet Opptakssentralen Medisin er nedlagt. Fra og med årets opptak blir søknader til medisinstudiet behandlet på samme måte som til alle andre studier, dvs. at hver søker får tildelt en saksbehandlende institusjon på grunnlag av prioriterte studieønsker. Spørsmål angående opptak rettes til opptakskontoret ved ett av de fire universitetene som tilbyr medisinstudiet. Faglige spørsmål om studiet og praktiske forhold rundt gjennomføringen av studiet rettes til de enkelte medisinske fakultetene. 6

7 Følgeskjemaene har ulike farger, avhengig av hvilke kryss du har satt på søknaden: Gult følgeskjema: For ordinær søknadsbehandling. Blått følgeskjema: Har du søkt om særskilt vurdering (se side 4), vil du motta ett følgeskjema for hvert lærested hvor du har bedt om særskilt vurdering. Med følgeskjemaene skal du sende egenerklæring samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer for opptak etter særskilt vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det gule følgeskjemaet. Fiolett følgeskjema: Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse (se side 85), vil du motta ett følgeskjema for hvert lærested du har søkt, med unntak av Politihøgskolen. Grønt følgeskjema: For Politihøgskolen. Har du søkt om særskilt vurdering eller real kompetansevurdering til Politihøgskolen, vil du ikke motta blått eller lilla følgeskjema. Bekreftede kopier Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politikammer osv). Attestering fra bank/postkontor blir også godtatt. Stempelet må vise hvor kopien er bekreftet. Attestering fra butikker, privatpersoner o.l. godkjennes ikke. Vedlegg returneres ikke, send derfor ikke originaler. Husk at det skal være kopier av originale vitnemål og attester, kopi av kopier godtas ikke. Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet. Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp, foreviser originale vitnemål og attester i løpet av første semester. Forfalsk ninger rammes av straffelovens 182, og vil bli politianmeldt. På sidene finner du en oversikt over godkjent dokumentasjon. For søkere som befinner seg i utlandet gjelder de samme reglene. Alle dokumenter må være i A4 format, ensidig (ikke tosidig), uten stifter, lim o.l. Husk å signere følgeskjemaet. RETT KOPI: Lillevik videregående skole Ola Nordmann, Lillevik 10. januar 2011 Du er selv ansvarlig for at de innsendte dokumentene er riktige. Uriktige eller misvisende opplysninger kan føre til at du mister retten til å fullføre utdanningen. Dokumentfalsk vil bli politianmeldt. 7

8 Frister Ettersending 1. juli Vitnemål og attester for utdanning og praksis som avsluttes våren 2011 skal sendes til adressen som står på ettersendingsslippen som du får tilsendt med følgeskjemaet. Feilsending vil forsinke behandlingen av søknaden din. Sjekk statussiden på nettsøknaden din dersom du ikke husker hvor du skal sende dokumentasjon. Du må bruke elektronisk ID når du søker omprioriterer registrerer svar på Restetorget søker Til Politihøgskolen og til luftfartsstudiet ved UiT kan det bare ettersendes forbedringer av eksisterende kompetanse. Omprioritering Innen 1. juli kan du omprioritere studieønskene dine via nettsøknaden. Du kan ikke legge til nye studieønsker etter 15. april. 20. juli 26. juli Hovedopptak 20. juli er resultatet av opptaket tilgjengelig på nettsøknaden din. Her vil det stå hvilket studium du eventuelt har fått tilbud på, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort. Du må krysse av JA eller NEI på alle studiene som står oppført i svarskjemaet på nettsøknaden din. Du må altså krysse for JA hvis du ønsker å stille deg på venteliste. Manglende kryss blir betraktet som NEI. Svarfrist 26. juli er siste frist for å registrere svar. Det er ikke mulig å registrere svar etter denne dato. Du må svare selv om du klager på et vedtak eller søker om reservert studieplass. Venteliste Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i supplerings - opptaket 29. juli, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarer. Du kan endre svar fram til svarfristen 26. juli. Til studier hvor det er konkurranse om studieplassene, er det vanlig at lærestedene gir flere tilbud enn antall studieplasser (overbooking), dvs. at flere søkere enn forventet må trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene. 8

9 Restetorget Restetorget er en oversikt over ledige studieplasser der ventelistene er tømt for kvalifiserte søkere. Oversikten er tilgjengelig på samordnaopptak.no fra 20.juli. Du kan registrere inntil 10 studieønsker på nettsøknaden din. Studieplassene er åpne både for nye søkere og for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket; disse kan også reaktivere studieønsker som har falt bort fordi de i hoved opptaket fikk tilbud på høyere prioritert studium. Dersom det er flere kvalifiserte restetorgsøkere enn det er restplasser på studiet, vil de som melder seg først få tilbudene. Svarfristen i restetorgopptaket er ca. 5 dager. Når du takker JA til et tilbud på Restetorget, mister du automatisk eventuelt tidligere tilbud om studieplass. For å søke via Restetorget må du dekke opptakskravene til studiet Kontakt lærestedene hvis du ønsker informasjon om studier, opptakskrav og forhold ved lærestedet Dokumentasjon skal sendes til lærestedene du søker til 29. juli 5. august Suppleringsopptak Bare søkere som får nytt tilbud eller er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, vil få e-post i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 29. juli. Evt. endring av ventelistenummer blir lagt ut på nettsøknaden. Hvis du får nytt tilbud i dette opptaket, mister du automatisk tidligere tildelt studieplass. Svaret registrerer du på nettsøknaden din. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli ca. 5 dager. Etterfyllingsopptak Til enkelte studier kan det foretas ytterligere etterfyllingsopptak fra ca. 5. august og utover. I etterfyllingsopptaket mister du ikke automatisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud, men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. I etterfyllingsopptak oppdateres svarskjemaet på nettsøknaden bare for søkere som får nytt tilbud. Svarfristen blir ca. 5 dager. Reservering av studieplass til 2012 Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, lege - attest e.a. og sendes innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Søknaden skal sendes til lærestedet der du fikk tildelt studieplassen, ikke til Samordna opptak. Du må svare JA til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Har du fått studieplassen via Restetorget eller som betinget opptak, kan du ikke reservere den. 9

10 Studieløp og gradsstruktur Bachelorstudium Eit bachelorstudium er eit 3-årig studieprogram. Bachelorgraden kan du etter visse reglar byggje ut til mastergrad og vidare til doktorgrad (ph.d.). Nokre av bachelorprogramma har ei fast oppbygging, i andre kan du velje mellom ulike emne etter å ha gjennomført første del av studiet. I studieprogramma der du kan velje friare, må du setje saman studiet etter retningsliner gitt av lærestaden for å oppnå bachelorgraden. Nærare informasjon om studia finn du på lærestadene sine nettsider og i eigne studietilbodskatalogar. I Søkerhandboka blir dei ulike bachelorstudia presenterte innanfor ulike tematiske kategoriar i lærestadtabellane. Masterstudium Eit masterstudium er eit 2-årig fulltidsstudium (tidlegare hovudfagsstudium). Studiet byggjer på fagleg fordjuping i bachelor- /cand.mag.-graden og omfattar mellom anna eit sjølvstendig arbeid. Universiteta, vitskaplege høgskolar og mange statlege høgskolar tilbyr masterstudium som ikkje skal søkjast gjennom Samordna opptak, men på eige skjema direkte til lærestaden. (Men sjå informasjon om 5-årige profesjonsstudium under.) Oversikter og nærare informasjon finn du på lærestadene sine nettsider og i lærestadene sine eigne brosjyrar. Yrkesutdanning/ profesjonsstudium Profesjonsstudia er kjenneteikna av fastlagde fagplanar over fleire år innanfor eitt fagområde. 3-årig profesjonsstudium gir ein bachelorgrad. Døme på slike studium er sjukepleiarutdanning og sosionomutdanning. Mange av høgskolane har 4-årige lærarutdanningar. Kandidatane kan få tildelt graden bachelor etter 3 år dersom utdanninga fyller krava til graden bachelor i følgje høgskolen si forskrift. Grunnskolelærarkompetanse oppnår ein først etter 4 år. 5-årige profesjonsstudium (integrert mastergrad) finn du særleg ved universiteta innanfor desse fagområda: Farmasi, fiskerifag, informatikk, ingeniørfag, jus, odontologi, lærarutdanning og samfunnsøkonomi. 6-årige profesjonsstudium gir eigne gradar. Medisin, veterinær, psykologi og teologi gir gradane cand. med., cand.med.vet., cand. psychol. og cand. theol. Nokre av desse kan ha eige opptak undervegs i studiet. Kandidatstudium Det finst ei rekke 2-årige fulltidsstudium ved høgskolane som gir tittelen høgskolekandidat. Årsstudium Det finst òg ei rekke årsstudium ved lærestadene. Mange av dei kan inngå i ein bachelorgrad. I tillegg kan nokre av dei vere grunnlag for eit profesjonsstudium i faget, til dømes psykologi. Har du spørsmål om fagleg innhald og gradsoppbygging, må du kontakte dei aktuelle lærestadene. 10

11 Liste over fagområde og studium Lærestadene har knytta kvart av sine studium opp mot inntil tre fagområde. Desse fagområda er lista opp alfabetisk i denne lista. Namnet på fagområde inneber ikkje at ein er garantert løns - plassering/stilling i yrke som svarar til namnet. Under kvart fagområde er det ei alfabetisk sortert liste over alle studium som er knytta til dette fagområdet. Studia er lista slik: Studienamn, lærestad Type (studium) Side Studienamnet er det same som er brukt i lærestadtabellane, evt. noko forkorta Lærestadnamnet er gitt som ein kode med 2 til 5 teikn, den same som er brukt i lærestadtabellane og innhalds - lista side 3 Type studium er forbokstaven i dei utdanningstypane som er brukte i lærestadtabellane: B=Bachelorstudium, M=Masterutdanning, Y=Yrkesutdanning, K=Kandidatstudium, Å=Årsstudium Sidetal viser til sida der lærestadtabellen for den aktuelle lærestaden startar. Studiet du leiter etter kan difor vere på påfølgjande side(r). Fagområde er fastsette sentralt og passar ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn studiet du leiter etter der du meiner det høyrer heime, kan det løne seg å sjekke eit nærliggjande fagområde. På samordnaopptak.no/studier kan du søkje både på fag - område og ei rekkje andre omgrep for å finne studium. Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Administrasjon og leiing Administrasjon og ledelse, HiO B 52 Administrasjon og ledelse, Rena, HiHm Å 46 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 72 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud., UiB Å 72 Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB B 72 Arkivkunnskap, årsstudium, UiO Å 76 Bedriftsøkonomi, HSF Å 54 Bedriftsøkonomi, Bodø, UiN Å 74 Bedriftsøkonomi, deltid, Helgeland, UiN Å 74 Bedriftsøkonomi, deltid, Vesterålen, UiN Å 74 Bedriftsøkonomi, Halden, HiØ Å 61 Bedriftsøkonomi, Mo i Rana, UiN Å 74 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn, HiT Å 57 Bedriftsøkonomi, Rena, HiHm Å 46 Bedriftsøkonomi, samlings- og nettbasert, deltid, HiHm Å 46 Bedriftsøkonomi, årsstudium, Bø, HiT Å 57 Eiendomsmegling, UiN B 74 Eksportmarkedsføring, HiÅ B 62 Handel, service og logistikk, HiH B 46 Handels- og Serviceledelse, HiÅ B 62 Havbruksdrift og ledelse, UiN B 74 Helseledelse og helseøkonomi, UiO B 76 Hotelledelse, UiS B 79 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 41 Idrettsvitenskap, Bø, HiT B 57 Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 66 Informasjonssystemer, Bø, HiT B 57 Innovasjonsledelse og entreprenørskap, HiÅ B 62 Internasjonal logistikk, Ålesund, HiM B 49 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST B 56 Jus, HiM Å 49 Jus og administrasjon, HiM B 49 Juss, Hønefoss, HiBu B 43 Juss og ledelse, Hønefoss, HiBu B 43 Juss, årsstudium, Hønefoss, HiBu Å 43 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer, HiNT Å 52 Kulturprosjektledelse, HiL B 48 Kulturprosjektledelse, årsstudium, HiL Å 48 Ledelse, innovasjon og marked, UiT B 80 Mediemanagement, HiG B 45 Mediemanagement, årsstudium, HiG Å 45 Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 76 Organisasjon og ledelse, HiL B 48 Organisasjon og ledelse, UiN B 74 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena, HiHm B 46 Planlegging og administrasjon, HVO B 60 Politikk og forvaltning, HiO Å 52 Produksjons- og prosjektledelse, HiL B 48 Regnskap, Steinkjer, HiNT B 52 Reiseliv og turisme, årsstudium, HiL Å 48 Reiselivsledelse, HiL B 48 Reiselivsledelse, HSF B 54 Reiselivsledelse, UiS B 79 Revisjon, Steinkjer, HiNT B 52 Samfunnsøkonomi, master, NTNU M 66 Shipping og logistikk, HiÅ B 62 Shipping og økonomi, HiÅ Å 62 Siviløkonom, 1. avdeling, HiM B 49 Siviløkonomutdanningen, NHH M 65 Siviløkonomutdanningen, UiN M 74 Sosiologi, UiS B 79 Sport Management, idrettsledelse, HiM B 49 Velferdsfag, HiO B 52 Økonomi og administrasjon, HiB B 42 Økonomi og administrasjon, HiL B 48 Økonomi og administrasjon, HiM B 49 Økonomi og administrasjon, HiN B 50 Økonomi og administrasjon, HiVe B 59 Økonomi og administrasjon, HiÅ B 62 Økonomi og administrasjon, HSF B 54 Økonomi og administrasjon, UiS B 79 Økonomi og administrasjon, UiT B 80 Økonomi og administrasjon, UMB B 69 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, UiA M 70 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master, UiS M 79 Økonomi og administrasjon, Bø, HiT B 57 Økonomi og administrasjon, Grimstad, UiA B 70 Økonomi og administrasjon, Halden, HiØ B 61 Økonomi og administrasjon, Haugesund, HSH B 55 Økonomi og administrasjon, Hønefoss, HiBu B 43 Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu B 43 Økonomi og administrasjon, Kr.sand, UiA B 70 Økonomi og administrasjon, Rena, HiHm B 46 Økonomi og administrasjon, Steinkjer, HiNT B 52 Økonomi og administrasjon, årsstudium, HiL Å 48 Økonomi og administrasjon 1-årig, Hønefoss., HiBu Å 43 11

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler

Søkerhandboka. Søknad om opptak til SPH UVH. Statlige og private høgskoler. Universiteter og vitenskapelige høgskoler Søkerhandboka 1999 Søknad om opptak til SPH Statlige og private høgskoler UVH Universiteter og vitenskapelige høgskoler Tabelloversikter Statlige og private høgskoler (SPH-sektor) Betanien sykepleierhøgskole

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka

Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka M ARTIN B YRKJELAND STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING B ERGEN M AI 2006 Notat 1 2006 Innhald FØREORD... 5

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Rådgiversamling. 20. oktober 2009 09:30 15:00. Magnus Barfot

Rådgiversamling. 20. oktober 2009 09:30 15:00. Magnus Barfot Rådgiversamling 20. oktober 2009 09:30 15:00 Magnus Barfot Utdanning i Bergen Michelle Ingrid Greene Leder for Utdanning i Bergen Programmet før lunsj 09.30-09.40: Innledning Utdanning i Bergen 09.40-10.20:

Detaljer

Studiehandbok for realfag 2006/2007

Studiehandbok for realfag 2006/2007 Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk naturvitskaplege fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N - 2 - Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet...universitetet

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011 HUMANISTISKE FAG, KUNST- og MUSIKKFAG LÆRERUTDANNINGER og UTDANNINGER i PEDAGOGIKK SAMFUNNSFAG og JURIDISKE FAG ØKONOMISKE og ADMINISTRATIVE FAG MEDISIN, ODONTOLOGI og HELSEFAG

Detaljer

IT-studier, tilstrømming og våre studenter

IT-studier, tilstrømming og våre studenter IT-studier, tilstrømming og våre studenter Hovedrapport for FoU-prosjektet IT-studiene og utdanningsmarkedet Geir Borkvik og Laila J. Matberg Pris kr. 110,- ISBN 978-82-7569-191-8 ISSN 1501-6889 2009,

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer