Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no"

Transkript

1 Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1

2 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon og all informasjon du treng for å søkje. Her kan du sende søknad om opptak, melde adresseendring, omprioritere studieønska og svare på tilbod om studieplass/ventelisteplassering. På nettsøknaden finn du ei statusside med oppdatert informasjon om behandlinga av søknaden din. Frå 20. juli finn du m.a. resultatet i hovudopptaket, poenggrenser og ledige plassar på Restetorget. Elektronisk ID Alle søkjarar med norsk fødselsnummer må nytte ID-porten/ MinID for å logge seg på søknaden. Det er difor viktig at du skaffar deg elektronisk ID i god tid før søknadsfristen. evitnemål Har du fullført norsk vidaregåande skule i år 2000 eller seinare, har du truleg elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Når du loggar deg inn med elektronisk ID, får du tilgjenge til alle dei gyldige vitnemåla dine i NVB. Vitnemåla blir òg tilgjengelege for dei som skal behandle søknaden din, så du ikkje treng å sende inn papirkopi. For meir informasjon, sjå side 98. SMS Med Samordna opptak si SMS-teneste får søkjarar m.a. varsling om fristar i opptaket og melding når svar er tilgjengeleg på søknaden. Regelendring Informasjon om eventuelle regelendringar finner du på Samordna opptak sin nettstad. Informasjon på nordsamisk Søkerhandboka 2012 på nordsamisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Informasjon om nettsøknad og nettutgåva av samisk søkjarhandbok finn du på SO sine nettsider. For meir informasjon sjå samordnaopptak.no/info/sami Information in English The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. For more information, see samordnaopptak.no/info/english For further information for international students who want to study in Norway, see Endringar av informasjon i Søkerhandboka 2012 Ver merksam på at studium kan bli avlyste etter at Søkerhandboka 2012 er trykt. Det kan òg skje andre endringar i studium-/lærestadsinformasjon. Studium utanom Samordna opptak Søkerhandboka 2012 inneheld berre informasjon om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar og på lærestadene sine nettsider kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. Samordna opptak 2012 Utgivar Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0318 Oslo Telefon (9 15) Layout, produksjon, distribusjon og prosjektansvarlege Andvord Grafisk AS Opplag Redaktør Pål Kalvsjøhagen Tabellar Informasjon i lærestadtabellane kjem frå lærestadene. Distribusjon Søkerhandboka blei gitt ut første gong i februar 1995 under namnet Søkeravisa. Handboka er gratis og blir distribuert til søkjarane via utdanningsmesser, vidaregåande skolar, NAV, Forsvaret, bibliotek, høgskolar og universitet. Vi tek atterhald om eventuelle endringar i opptakskrav, poengreglar og studiumopplysningar. Samordna opptak (SO) blei oppretta i 1994 av Utdannings- og forskings departementet (no Kunnskapsdepartementet) som eit service- og koordinerings organ for opptak til grunnutdan ningar ved universitet, vitskaplege høgskolar og statlege og private høgskolar. Alle saksbehandlingsdata frå lærestadene blir samla i Samordna opptak, som køyrer opptak og sender svar til søkjarane. Tilbod blir gitt på det høgast prioriterte studieønsket som kvar einskild søkjar har poeng nok til å kome inn på, lågere studie - ønske fell bort. SO registrerer svara og utfører suppleringsopptak etter behov. 2

3 Innhold Hvordan søker jeg? Søknadsfrister... 4 Frister... 5 Følgeskjema... 6 Reservert studieplass fra i fjor... 6 Reservering av studieplass til Innsending av dokumentasjon... 7 Dokumentasjon... 8 Vitnemål og kompetansebevis Opptak Klage på saksbehandling Ingeniørutdanning uten studiekompetanse Spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse Kvotar Utenlandsk utdanning Poengutrekning Annen informasjon Annet Kontaktopplysninger Søknad på nett Stikkordsliste Søkerkalender Hvor kan jeg søke? Alfabetisk liste over fagområde/studium Studieløp og gradsstruktur Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Betanien diakonale høgskole (BDH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen i Akershus, se Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHm) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo, se Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) Høgskolen i Staffeldtsgate (STAF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Vestfold (HiVe) Høgskulen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høyskolen Diakonova (HD) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Misjonshøgskolen (MHS) NLA Høgskolen (NLA) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Politihøgskolen (PHS) Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland (UIN) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT)

4 Søknadsfrister 1. mars for søkere med 15. april dokumenterte grunner for tidlig opptak dokumenterte grunner for særskilt vurdering alle andre IB (International Baccalaureate), avgangselever videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 90 søkere realkompetanse, se side 88 søknad til Politihøgskolen søknad til luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø Hvis du som 1. mars-søker registrerer nye studieønsker etter 1. mars, blir disse behandlet som 15. april-søknader. Tidlig opptak Hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden, og hvis du er studiekvalifisert innen 1. mars, kan du søke om tidlig opptak. Det er ikke mulig å få tidlig opptak hvis du skal ta fag, kurs eller språktester for å få studiekompetanse våren For å få tidlig opptak må du ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet i Studier med opptaksprøve har ikke tidlig opptak. Det gis normalt heller ikke tidlig opptak på grunnlag av særskilt vurdering eller hvis søknaden ikke kan poengberegnes (med unntak av søkere som må søke oppholdstillatelse, se nederste punkt under). Du kan søke om tidlig opptak bare hvis du oppfyller minst ett av følgende: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier må flytte med familie pga. jobb, barnehageplass eller skolebytte har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi) må søke oppholdstillatelse for å studere (gjelder søkere med midlertidig oppholdstillatelse eller søkere som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Gjelder ikke søkere fra EU-land eller EØS-området) Behov for tidlig opptak må dokumenteres (se side 8). På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon sendes med følgeskjemaet. Søkere som ettersender dokumentasjon kan ikke regne med å bli med i tidligopptaket. Tilbudsbrev blir publisert i søknaden før 20. mai, og du må svare innen 26. juli om du tar imot den tildelte plassen. Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere søknaden innen 1. juli slik at den tildelte studie - plassen blir din førsteprioritet. Hvis grunnene dine for å få tidlig opptak blir underkjent, eller hvis du ikke har poeng nok, blir søknaden overført til hovedopptaket 20. juli. Særskilt vurdering For å få særskilt vurdering må du oppfylle kravene til generell studiekompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Du skal ikke krysse av for særskilt vurdering hvis du skal søke om dispensa sjon (se side 88). Du kan be om særskilt vurdering når særlig tungtveiende grunner (sykdom, funksjonshemming e.l.) gir grunn til å tro at poeng - summen din ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. Søkere som får avslag på søknad om særskilt vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak. For særskilt vurdering får du ett ordinært (gult) følgeskjema som skal til Samordna opptak, samt følgeskjema for særskilt vurdering (blå) som skal sendes til hvert enkelt lærested du har søkt. Se side 8 for informasjon om krav til dokumentasjon. International Baccalaureate (IB) Er du avgangselev i år, må du gi universitetet eller høgskolen som skal behandle søknaden din tillatelse til å se eksamensresultatene dine elektronisk på nettsidene til International Baccalaureate Organization (IBO). Dette gjør du ved å fylle ut et elektronisk skjema i samarbeid med IB-koordinatoren ved skolen du går på innen 1. mai. Skjemaet overføres IBOs eksamenskontor. Søker du opptak innen 1. mars, vil du få vite før 1. mai hvilke(t) lærested(er) som skal behandle søknaden din og som trenger denne tillatelsen. Lærestedene vil få tilgang til resultatene samme dag som de foreligger, normalt første uka i juli. Utenlandsk utdanning (utenfor Norden) Har du videregående utdanning (upper secondary school/high school) fra land utenfor Norden, er søknadsfristen 1. mars. Les mer om utenlandsk utdanning på side 90. Realkompetanse Søkere som fyller 25 år eller mer i søknadsåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke på grunnlag av realkompetanse (se side 88). Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT Søkere til Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT må dekke generelle og spesielle opptakskrav innen søknadsfristen 1.mars, og følgeskjema med dokumentasjon må sendes inn. Nye fag, forbedringer og dokumentasjon som utløser tilleggspoeng, kan ettersendes fram til 1. juli. 4

5 Frister Ettersending 1. juli Vitnemål og attester for utdanning og praksis som avsluttes våren 2012 skal sendes til adressen som står på ettersendingsslippen som du får sammen med følgeskjemaet i søknaden din. Feilsending vil forsinke behandlingen av søknaden din. Sjekk statussiden på søknaden din dersom du ikke husker hvor du skal sende dokumentasjon. Til Politihøgskolen og til luftfartsstudiet ved UiT kan det bare ettersendes forbedringer av eksisterende kompetanse. Omprioritering Innen 1. juli kan du omprioritere studieønskene dine. Du kan ikke legge til nye studieønsker etter 15. april. Hovedopptak 20. juli 20. juli er resultatet av opptaket tilgjengelig i søknaden din. Her vil det stå hvilket studium du eventuelt har fått tilbud på, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort. Du må krysse av JA eller NEI på alle studiene som står oppført i svarskjemaet på nettsøknaden din. Du må altså krysse for JA hvis du ønsker å stille deg på venteliste. Manglende kryss blir betraktet som NEI. Innsendingsfrister for følgeskjema 1. mars-søkere: 20. mars 15. april-søkere: 10. mai Svarfrist 26. juli er siste frist for å registrere svar. Det er ikke mulig å registrere svar etter denne datoen. Du må svare selv om du klager på et vedtak eller søker om reservert studieplass. Venteliste 26. juli Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i supplerings - opptaket 27. juli, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarer. Du kan endre svar fram til svarfristen 26. juli. Til studier hvor det er konkurranse om studieplassene, er det vanlig at lærestedene gir flere tilbud enn antall studieplasser (overbooking), dvs. at flere søkere enn forventet må trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene. Suppleringsopptak Bare søkere som får nytt tilbud eller er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, vil få e-post i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 27. juli. Ev. endring av ventelistenummer blir lagt ut på søknaden. Hvis du får nytt tilbud i dette opptaket, mister du automatisk tidligere tildelt studieplass. Svaret registrerer du på søknaden din. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli ca. 5 dager. Etterfyllingsopptak Til enkelte studier kan det foretas ytterligere etterfyllingsopptak fra ca. 2. august og utover. I etterfyllingsopptaket mister du ikke automatisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud, men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. I etterfyllingsopptak oppdateres svarskjemaet på nettsøknaden bare for søkere som får nytt tilbud. Svarfristen blir ca. 5 dager. Restetorget Restetorget er en oversikt over ledige studieplasser der vente - listene er tømt for kvalifiserte søkere. Oversikten er tilgjengelig på samordnaopptak.no fra 19.juli og du kan forhåndsregistrere deg fra denne datoen. Du kan først søke på studier på Restetorget fra 20. juli. Du kan registrere inntil 10 studieønsker på søknaden din. Studie - plassene er åpne både for nye søkere og for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket; disse kan også reaktivere studie ønsker som har falt bort fordi de i hovedopptaket fikk tilbud på høyere prioritert studium. Dersom det er flere kvalifiserte restetorgsøkere enn det er restplasser på studiet, vil de som melder seg først få tilbudene. Svarfristen i restetorgopptaket er ca. 5 dager. Når du takker JA til et tilbud på Restetorget, mister du automatisk eventuelt tidligere tilbud om studieplass. For å søke via Restetorget må du dekke opptakskravene til studiet 5

6 Følgeskjema for innsending av dokumentasjon Følgeskjema blir publisert i søknaden til alle søkere ca. en uke etter søknadsfristens utløp. Nytt i år er at du selv skriver ut følgeskjemaet fra søknaden din. Utskriften kan være svart/hvit eller i farger, tosidig eller ensidig. Følgeskjemaene finner du under fanen «Brev» i søknaden. På første side av følgeskjemaet finner du personopplysninger og studieønsker som er registrert på søknaden din. Har du endret navn etter at du registrerte søknaden, må du sende brev til Samordna opptak med kopi fra Skatteetaten eller namsmann om endringen. Øverst på første side finner du også innsendingsfrist og adresse til din saksbehandlende institusjon. Du kan lese om dokumenta - sjons kravene på side 8. Har du spørsmål om utfylling av følge - skjemaet, må du kontakte din saksbehandlende institusjon. Bare eksamener eller praksis som avsluttes i 2012 kan etter - sendes innen 1. juli. Skal du ettersende dokumentasjon, legg ved ettersendingsslippen. Slippen skrives ut fra søknaden din. Din nyeste kvittering viser hvilke søknadsalternativer du er registrert med. Selv om du har gjort endringer i søknaden etter søknadsfristen vil du ikke få nytt følgeskjema. Din saksbehandlende institusjon vil være den samme selv om du har gjort endringer på søknaden din. Søknaden blir behandlet på bakgrunn av siste registrerte endring i søknaden. Send derfor inn følgeskjemaet innen påtrykt frist selv om du har endret søknaden. Innsending av følgeskjema Har du elektronisk vitnemål, og dette er det eneste som skal ligge til grunn for søknaden din, trenger du ikke sende inn følgeskjemaet. Du kan se om du har elektronisk vitnemål under «Bakgrunn» i søknaden din. Er du avgangselev i år, og vitnemålet ditt er det eneste som skal ligge til grunn for søknaden din, trenger du ikke sende inn følgeskjema. Hvis du ikke har fått elektronisk vitnemål innen 1. juli, må du sende inn en papirkopi av vitnemålet til saksbehandlende institusjon. Hvis du får et nytt elektronisk vitnemål innen ettersendingsfristen 1. juli, vil du få e-post om dette. Har du flere elektroniske vitnemål, eller velger å sende inn andre vitnemål på papir, er saksbehandler alltid forpliktet til å bruke dokumentasjonen som gir deg høyest poengsum. Reservering av studieplass til 2013 Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknadsskjema for reservering av studie plass finner du på samordnaopptak.no Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, lege - attest e.a. og sendes innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Søknaden skal sendes til lærestedet der du fikk tildelt studieplassen, ikke til Samordna opptak. Du må svare JA til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Har du fått studieplassen via Restetorget eller som betinget opptak, kan du ikke reservere den. Søkere som må sende inn følgeskjema: Det er bare vitnemål for norsk videregående skole som er registrert elektronisk. All annen dokumentasjon må sendes inn med følgeskjemaet Alle som har 1. mars som søknadsfrist må sende inn følgeskjema: tidlig opptak, særskilt vurdering, IB (International Baccalaureate), videregående utdanning fra land utenfor Norden, realkompetanse, Politihøgskolen, luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø. Du må også sende inn følgeskjema hvis du: skal dokumentere generelle eller spesielle opptakskrav eller fag som kan gi tilleggspoeng på kompetansebevis søker studier med spesielle opptakskrav utenom fag i videregående skole (praksis, CV etc.) ønsker tilleggspoeng for militærtjeneste, siviltjeneste, folkehøgskole, eller høyere utdanning, se side 93 ønsker å bli beregnet i spesielle kvoter, se sidene 89 og 94 søker om dispensasjon se side 88 søker studier på grunnlag av forkurs, teknisk fagskole eller godkjent 2-årig fagskole (+ norsk) har utdanning fra et annet nordisk land Reservert studieplass fra i fjor Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få tilbud om den reserverte plassen så lenge du søker innen 15. april, sender inn følgeskjema, svarer innen fristen og oppfyller evt. krav som er stilt i brevet fra lærestedet som reserverte plassen. For å få den reserverte plassen er det tilstrekkelig å legge ved en kopi av dette brevet med følgeskjemaet. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere disse foran studiet du har reservert. For de nye studieønskene må du følge vanlig søknadsprosedyre. Hvis du får tilbud om opptak på et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. 6

7 Viktig om innsending av dokumentasjon Innsendingsfrister for følgeskjema 1. mars-søkere: 20. mars 15. april-søkere: 10. mai Husk å fylle ut og signere følgeskjemaet. Det er viktig at den dokumentasjonen du legger ved er riktig. På sidene 8 9 finner du en oversikt over de forskjellige typene dokumentasjon som godkjennes. Du er selv ansvarlig for at de innsendte dokumentene er riktige. Uriktige eller misvisende opplysninger kan føre til at du mister retten til å fullføre utdanningen. Dokumentasjonen du sender inn bør være kopier av god kvalitet. Alle dokumenter må være i A4- format, ensidig (ikke tosidig), uten stifter lim o.l. Hvis dokumentasjonen er av en slik kvalitet at den ikke kan bli vurdert, kan den saksbehandlende institusjonen be om ny dokumentasjon. Ikke alle trenger å sende inn følgeskjemaet Se side 6 I løpet av det første semesteret vil alle lærestedene be et tilfeldig utvalg av søkere som er tatt opp om å forevise originale vitnemål og attester. Forfalskninger rammes av straffelovens 182, og vil alltid bli politianmeldt. Det fins 4 ulike typer følgeskjemaer avhengig av hvilke kryss du har satt på søknaden. Følgeskjemaene skriver du ut selv fra søknaden din. Ordinært følgeskjema: For ordinær søknadsbehandling. Følgeskjema for særskilt vurdering: Har du søkt om særskilt vurdering (se side 4), vil du få ett følgeskjema for hvert lærested hvor du har bedt om særskilt vurdering. Med følgeskjemaene skal du sende egenerklæring samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer for opptak etter særskilt vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det ordinære følgeskjemaet. Følgeskjema for realkompetanse: Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse (se side 88), vil du få ett følgeskjema for hvert lærested du har søkt. Dette gjelder ikke søkere til Politihøgskolen. Følgeskjema for Politihøgskolen: Gjelder kun for søknad til Politihøgskolen. Har du søkt om særskilt vurdering eller realkompetansevurdering til Politihøgskolen, vil du ikke få følgeskjema for særskilt vurdering eller realkompetanse, kun grønt følgeskjema. 7

8 Dokumentasjon Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning Ett eller flere vitnemål som dekker alle årene. Kopier også baksiden hvis den inneholder merknader. Om elektroniske vitnemål, se side 6. Førstegangsvitnemål Vitnemål med påskriften førstegangsvitnemål. Les mer om kvoten på side 89. Forbedringer / nye fag Karakterforbedringer eller nye fag som utløser realfagspoeng eller språkpoeng, kan dokumenteres med kompetansebevis/ fagkarakterbevis. «Utskrift av eksamensprotokoll» er ikke tilstrekkelig dokumentasjon. På samordnaopptak.no finner du en oversikt over hvilke fag i Reform 94 som kan forbedres med hvilke fag i Kunnskapsløftet. Se også listen over realfag og språkfag, side 93. Nye fag Nye fag som verken dekker spesielle opptakskrav eller utløser realfags- eller språkpoeng, må føres på nytt vitnemål for å kunne regnes med i gjennomsnittskarakteren. Søkere som er 21 år eller yngre i søknadsåret kan altså levere to vitnemål; ett for kvoten for førstegangsvitnemål og ett for ordinær kvote. For at fag som er tatt som privatist på høyere nivå skal utløse realfagspoeng også på lavere nivå, må enten lavere nivå være ført, eller det må være ført en merknad om at privatister kan ta faget på høyeste nivå og likevel få uttelling for kompetanse i faget på lavere nivå. Fagopplæring Fag-/svennebrev og kompetansebevis/vitnemål fra all videre - gående opplæring som ligger til grunn for fag-/svennebrevet. I tillegg må studiekompetansefagene dokumenteres. Elever med fag-/svennebrev fra Kunnskapsløftet må dokumentere vitnemål som viser bestått fagprøve. Fagskole (2-årig) Vitnemål for fullført og bestått fagskole. Teknisk fagskole Vitnemål for fullført og bestått teknisk fagskole. Forkurs Vitnemål for fullført og bestått forkurs. Utenlandsk utdanning Utenlandsk utdanning må dokumenteres med kopi av originalvitnemål og kopi av oversettelse hvis vitnemålet er på et annet språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk. Oversettelser må foretas av autorisert translatør eller tolketjeneste. Du skal sende inn vitnemål/diplom/certificate for videregående utdanning samt høyere utdanning hvis du har det. Har du vitnemål/karakterutskrift for hvert år, må du sende inn alle vitnemålene/karakterutskriftene og eventuelle eksamensbevis. Høyere utdanning Vitnemål eller karakterutskrift fra universitet eller høgskole. Utskrift fra StudentWeb eller lignende er ikke gyldig dokumentasjon. Hvis du tidligere er blitt vurdert for generell studiekompetanse/ immatrikulering, bør du legge ved brev som bekrefter dette. Praksis Attest fra arbeidsgiver, Skatteetaten eller annen offentlig myndighet. Attesten skal opplyse om arbeidets varighet fra dato til dato, og omfang; om det er fulltids- eller deltidsjobb. Deltids - jobber må angis i timer pr. uke eller prosent av full stilling. Arbeidskontrakt godtas bare sammen med siste lønnsslipp. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra Skatteetaten og foretaksregister. Relevant praksis Attest som over, samt opplysninger om hva slags arbeid som er utført. Omsorgsarbeid Bostedsattest fra Skatteetaten for søkeren og egne barn, ev. attest fra sakkyndig (lege e.l.). Folkehøgskole Vitnemål med godkjent skoledokumentasjon for 33 ukers skoleår og minst 90 % frammøte. Tilleggspoeng gis bare for norsk folkehøgskole og Nordiska folkhögskolan i Kungälv tatt fra og med skoleåret 1997/98. Tidligere folkehøgskoleår (og folkehøgskole fra utlandet) kan telle som utdanning i 23/5-regelen. Husk å kopiere alle sidene av vitnemålet. Militærtjeneste Militærtjeneste skal dokumenteres med militært tjenestebevis (egen blankett), fra 2007 tjenesteuttalelse. Mangler du dette, ta kontakt med din rulleførende enhet. Attester, vernepliktsbok, diplom for vernedyktighetsmedalje o.l. er ikke tilstrekkelig. Søkere som har befalsskole eller utskrevet sersjantkurs, må sende vitnemål eller tjenesteuttalelse. Søkere som avslutter tjenesten i perioden 1. juli 10. august 2012 må sende inn midlertidig tjenesteuttalelse innen 1. juli for å få tilleggspoeng. Endelig tjenesteuttalelse må legges fram for lærestedet ved studiestart. Siviltjeneste Sivilt tjenestebevis, fås ved henvendelse til siviltjenesteadministrasjonen der tjenesten ble avsluttet. Hvis du har fått en skriftlig vurdering av din utenlandske utdanning av NOKUT, NAIC, Samordna opptak eller høgskole/ universitet, skal du også sende dokumentasjon på denne. 8

9 Nordnorsk tilknytning (se side 89) Kvotetilhørighet til Universitetet i Tromsø dokumenteres med bostedsattest fra Skatteetaten, utstedt i søknadsåret, som viser at søkeren har bodd i Nord-Norge siste 10 år og fortsatt bor i landsdelen. Søkere som ikke har bodd i Nord-Norge 10 siste år må dokumentere nordnorsk tilknytning på minst tre av fem mulige måter: Fullført videregående opplæring i Nord-Norge, vitnemål eller fag-/svennebrev Eksamen fra nordnorsk grunnskole (evt. folkeskole/realskole), vitnemål Bodd i Nord-Norge minst 10 år totalt, bostedsattest fra Skatteetaten utstedt i søknadsåret Minst en av foreldrene bor og har bodd i Nord-Norge siste 10 år, bostedsattest fra Skatteetaten utstedt i søknadsåret Mors bosted i Nord-Norge da søkeren ble født, mors bostedsbevis fra Skatteetaten Til kvoter som krever tilknytning fra Nord-Troms/Finnmark, må dokumentasjonen gjelde for disse geografiske områdene. Samisk tilknytning (se side 89) Kvotetilknytning til høgskolene i Finnmark og Lillehammer, Norges Veterinærhøgskole og Universitetet i Tromsø dokumenteres med ett av følgende: Samisk avlagt som første- eller andrespråk i videregående opplæring Vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som første- eller andrespråk Bestått 60 studiepoeng eller semesteremne i samisk fra universitet eller høgskole Realkompetansevurdering av samiske språkkunnskaper i forhold til språkkravet i samisk fra videregående opplæring Reservering av studieplass Militær-/siviltjeneste: kopi av tjenesteinnkalling. Svangerskap eller langvarig sykdom/sykehusopphold: legeattest. Søknad må sendes innen tre uker etter at du har sagt ja til studieplassen. Navneskifte Bekreftelse fra Skattetaten. Navneskifte i forhold til vitnemål og annen dokumentasjon sendes til saksbehandlende institusjon. Navneskifte etter søknadsfristen sendes til Samordna opptak. Dokumentfalsk blir politianmeldt Dispensasjon (se side 88) Egen søknad og attest fra sakkyndig om forhold som har gjort det umulig å dekke kravene i generell studiekompetanse. Særskilt vurdering (se side 4) Egenerklæring fra søkeren og attest fra sakkyndig om forhold som har påvirket søkerens opptaksgrunnlag. Tidlig opptak (se side 4) «Utskrift av eksamens protokoll» er ikke gyldig dokumentasjon på fag Må dokumentere ett eller flere av følgende: Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon Attest fra Skatteetaten og foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet Bostedsattest fra Skatteetaten for søkeren og barna eller søkeren og ektefelle/samboer Attest fra sakkyndig (f. eks. lege) Tilsettingsbrev og siste måneds lønnsslipp Kopi av relevante sider i passet for oppholdstillatelse 9

10 Døme på vitnemål og kompetansebevis Vitnemål: Dokumentasjon av vitnemål som gir generell studiekompetanse Gjennomsnittskarakter blir rekna ut ved summering av alle talkarakterane på vitnemålet, uavhengig av om det er standpunkt- eller eksamenskarakter eller skriftleg- og munnlegkarakter i same fag. Summen av karakterane blir delt med talet på karakterar. Gjennomsnittskarakteren ganga med 10 gir karakterpoenga. Gjennomsnittskarakter 4,0 gir altså 40 karakterpoeng. Dette vitnemålet er frå studiespesialisering realfag og inneheld følgjande realfaglege fordjupingar: Teknologi og forskningslære 1 og 2, Matematikk R1 og R2. Ut frå tabellen på side 93 gir dette 2,5 realfagspoeng. Sum skulepoeng blir da 42,5. Skulepoenga er grunnlag for å konkurrere i kvote for førstegongsvitnemål dersom søkjaren har førstegongsvitnemål og ikkje fyller meir enn 21 år i søknadsåret. Kompetansebevis: Dokumentasjon av dei obligatoriske faga i generell studiekompetanse For 23/5-søkjarar er kompetansebevis tilstrekkeleg for å dokumentere fagkrava, i tillegg må søkjaren sende inn praksis og/eller anna utdanning for å dekkje 5-årskravet i 23/5-regelen, sjå side 87. For 23/5-søkjarar blir gjennomsnittskarakter rekna ut ved summering av karakterane i dei obligatoriske faga og fag som dekkjer spesielle opptakskrav og / eller gir tilleggspoeng. Summen er 40. Gjennomsnittskarakter med to desimalar blir da 40 : 8 = 5,00 som gir 50,0 karakterpoeng. Kompetansebevis: Dokumentasjon av delfag som utløyser realfagspoeng Karakterane i realfaga blir rekna med i gjennomsnittskarakteren viss det løner seg for søkjaren, eller viss faga er obligatoriske krav til studiet som søkjast. «Utskrift frå eksamensprotokoll» er ikkje gyldig dokumentasjon for fag som er tekne i Reform 94 eller i Kunnskapsløftet. 10

11 Liste over fagområde og studium Lærestadene har knytt kvart av sine studium opp mot inntil tre fagområde. Desse fagområda er lista opp alfabetisk i denne lista. Namnet på fagområde inneber ikkje at ein er garantert løns - plassering/stilling i yrke som svarar til namnet. Under kvart fagområde er det ei alfabetisk sortert liste over alle studium som er knytta til dette fagområdet. Studia er lista slik: Studienamn, lærestad Type (studium) Side Studienamnet er det same som er brukt i lærestadtabellane, evt. noko forkorta Lærestadnamnet er gitt som ein kode med 2 til 5 teikn, den same som er brukt i lærestadtabellane og innhaldslista side 3 Type studium er forbokstaven i dei utdanningstypane som er brukte i lærestadtabellane: B=Bachelorstudium, M=Masterutdanning, Y=Yrkesutdanning, K=Kandidatstudium, Å=Årsstudium Sidetal viser til sida der lærestadtabellen for den aktuelle lærestaden startar. Studiet du leiter etter kan difor vere på påfølgjande side(r). Fagområda er fastsette sentralt og passar ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn studiet du leitar etter der du meiner det høyrer heime, kan det løne seg å sjekke eit nærliggjande fagområde. På samordnaopptak.no/studier kan du søkje både på fagområde og ei rekkje andre omgrep for å finne studium. Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Administrasjon og leiing Administrasjon og ledelse, HiOA B 54 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 74 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud., UiB Å 74 Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB B 74 Arkivkunnskap, UiO Å 77 Bedriftsøkonomi, HiSF Å 56 Bedriftsøkonomi, Bodø, UiN Å 76 Bedriftsøkonomi, deltid, Helgeland, UiN Å 76 Bedriftsøkonomi, deltid, Vesterålen, UiN Å 76 Bedriftsøkonomi, Halden, HiØ Å 63 Bedriftsøkonomi, Mo i Rana, UiN Å 76 Bedriftsøkonomi, nett- og samlingsbasert, deltid, HiHm Å 47 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn, HiT Å 59 Bedriftsøkonomi, Rena, HiHm Å 47 Bedriftsøkonomi, årsstudium, Bø, HiT Å 59 Eiendomsmegling, UiN B 76 Eksportmarkedsføring, HiÅ B 64 Handel, service og logistikk, HiH B 46 Handels- og Serviceledelse, HiÅ B 64 Havbruksdrift og ledelse, UiN B 76 Helseledelse og helseøkonomi, UiO B 77 Hotelledelse, UiS B 80 Husøkonomi og serviceledelse, Kjeller, HiOA B 54 Idrettsvitenskap, Bø, HiT B 59 Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 67 Informasjonssystemer, Bø, HiT B 59 Innovasjonsledelse og entreprenørskap, HiÅ B 64 Internasjonal logistikk, Ålesund, HiM B 50 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST B 58 Jus, HiM Å 50 Jus og administrasjon, HiM B 50 Juss, Hønefoss, HiBu B 43 Juss og ledelse, Hønefoss, HiBu B 43 Juss, 1-årig, Hønefoss, HiBu Å 43 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer, HiNT Å 53 Kulturprosjektledelse, HiL B 49 Kulturprosjektledelse, årsstudium, HiL Å 49 Ledelse, innovasjon og marked, UiT B 81 Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena, HiHm B 47 Maritim økonomi og ledelse, deltid, UiN Å 76 Markedsføring, Hønefoss, HiBu B 43 Medieledelse og innovasjon, HiG B 45 Medieledelse, årsstudium, HiG Å 45 Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 77 Organisasjon og ledelse, HiL B 49 Organisasjon og ledelse, UiN B 76 Organisasjon og ledelse, Rena, HiHm Å 47 Organisasjon og ledelse, samlingsbasert, deltid, HiHm Å 47 Planlegging og administrasjon, HVO B 62 Politikk og forvaltning, HiOA Å 54 Produksjons- og prosjektledelse, HiL B 49 Regnskap, Steinkjer, HiNT B 53 Reiseliv og turisme, årsstudium, HiL Å 49 Reiselivsledelse, HiL B 49 Reiselivsledelse, HiSF B 56 Reiselivsledelse, UiS B 80 Revisjon, Steinkjer, HiNT B 53 Samfunnsøkonomi, master, NTNU M 67 Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv., HiHm Å 47 Shipping og logistikk, HiÅ B 64 Shippingledelse, HiÅ Å 64 Siviløkonomutdanningen, NHH M 67 Siviløkonomutdanningen, UiN M 76 Sport Management, HiM B 50 Velferdsfag, HiOA B 54 Økonomi og administrasjon, HiB B 42 Økonomi og administrasjon, HiL B 49 Økonomi og administrasjon, HiN B 51 Økonomi og administrasjon, HiSF B 56 Økonomi og administrasjon, HiVe B 60 Økonomi og administrasjon, HiÅ B 64 Økonomi og administrasjon, UiS B 80 Økonomi og administrasjon, UiT B 81 Økonomi og administrasjon, UMB B 71 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, UiA M 72 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master, UiS M 80 Økonomi og administrasjon, Bø, HiT B 59 Økonomi og administrasjon, Grimstad, UiA B 72 Økonomi og administrasjon, Halden, HiØ B 63 Økonomi og administrasjon, Haugesund, HSH B 57 Økonomi og administrasjon, Kr.sand, UiA B 72 Økonomi og administrasjon, Rena, HiHm B 47 Økonomi og administrasjon (siviløkonom 1. avd.), HiM B 50 Økonomi og administrasjon, Steinkjer, HiNT B 53 Økonomi og administrasjon, årsstudium, HiL Å 49 Økonomi og administrasjon 1-årig, Hønefoss., HiBu Å 43 11

12 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø, HiT K 59 Økonomi og administrasjon/revisjon, HiOA B 54 Økonomi og administrasjon,1-årig, Kongsberg, HiBu Å 43 Økonomi og ledelse, HiG B 45 Økonomi og ledelse, HiH B 46 Økonomi og ledelse, HiÅ Å 64 Økonomi og ledelse, UiN B 76 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss, HiBu M 43 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg, HiBu M 43 Økonomi og ledelse, fleksibel, HiG B 45 Økonomi og ledelse, Hønefoss, HiBu B 43 Økonomi og ledelse, Kongsberg, HiBu B 43 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, UiN B 76 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiG Å 45 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiH Å 46 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiOA Å 54 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid, HiOA Å 54 Afrikanske språk/kunnskap Afrikastudier, NTNU B 67 Afrikastudier, årsstudium, NTNU Å 67 Emnestudier humaniora, årsstudium, NTNU Å 67 Animasjon Animasjon, Hamar, HiHm B 47 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm B 47 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 47 Antropologi Sosialantropologi, UiB B 74 Sosialantropologi, UiO B 77 Sosialantropologi, UiT B 81 Sosialantropologi, årsstudium, UiB Å 74 Arkeologi Antikk kultur og klassiske språk, UiO B 77 Arkeologi, NTNU B 67 Arkeologi, UiB B 74 Arkeologi, UiO B 77 Arkeologi, UiT B 81 Kulturminneforvaltning, NTNU B 67 Arkitektur Arkitekt, AHO M 39 Arkitekt, NTNU M 67 By- og regionplanlegging, UMB M 71 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 71 Landskapsarkitektur, UMB M 71 Landskapsingeniør, UMB B 71 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, HiSF B 56 Asiatiske språk/kunnskap India områdestudier, UiO B 77 India-studier med hindi, UiO B 77 Japansk, UiB B 74 Japansk med Japan-studier, UiO B 77 Kinesisk med Kina-studier, UiO B 77 Midtøsten-studier med arabisk, UiO B 77 Midtøsten-studier med hebraisk, UiO B 77 Midtøsten-studier med persisk, UiO B 77 Astronomi Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 77 Audiograf Audiografutdanning, HiST B 58 Audioteknologi Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 43 Automatisering Ingeniør, automatisering, HiB B 42 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT B 81 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 64 Ingeniør, elektro, Førde, HiSF B 56 Ingeniør, elektro-automasjon, HiVe B 60 Ingeniør elektronikk -Informatikk & automatisering, HiT B 59 Barnevernspedagog Barnevern, HiF B 44 Barnevern, HiL B 49 Barnevern, UiN B 76 Barnevern, UiS B 80 Barnevern, Fredrikstad, HiØ B 63 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, HiT B 59 Barnevern, samlinger, HiF B 44 Barnevernspedagogutdanning, HiH B 46 Barnevernspedagogutdanning, HiOA B 54 Barnevernspedagogutdanning, HiSF B 56 Barnevernspedagogutdanning, HiST B 58 Barnevernspedagogutdanning, deltid, HiOA B 54 Sosialt arbeid, barnevernspedagog, HVO B 62 Bibliotekar/bibliotekkunnskap Arkiv og dokumentbehandling, HiOA B 54 Arkiv/dokumentbehandling, årsstudium, deltid, HiOA Å 54 Arkivkunnskap, UiO Å 77 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiOA B 54 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiOA Å 54 Dokumentasjonsvitenskap, UiT B 81 Skolebibliotekkunnskap, deltid, UiA B 72 Biletkunst Kunst og håndverk, Halden, HiØ Å 63 Kunst og håndverk, Stord, HSH Å 57 Kunstvitenskap, UiT B 81 Tegning - bilde, årsstudium Notodden, HiT Å 59 Bioingeniør Bioingeniør, HiÅ B 64 Bioingeniør, UiA B 72 Bioingeniørutdanning, HiB B 42 Bioingeniørutdanning, HiOA B 54 Bioingeniørutdanning, HiST B 58 Bioingeniørutdanning, UiT B 81 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 63 Biologi Agronomi, Blæstad (Hamar), HiHm B 47 Agronomi, årsstudium, Blæstad (Hamar), HiHm Å 47 Animal Science, UiN B 76 Biologi, NTNU B 67 Biologi, UiA B 72 Biologi, UiB B 74 Biologi, UiN B 76 Biologi, UiO B 77 Biologi, UMB B 71 Biologi, klima og miljø, UiT B 81 Biologi og kjemi, UiN Å 76 Biologi og kjemi, årsstudium, NTNU Å 67 Biologi, årsstudium, UiA Å 72 Biomedisin, UiT B 81 Bioteknologi, UMB B 71 12

13 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fiskeri- og havbruksvitenskap, UiT B 81 Forurensing og miljø, Bø, HiT B 59 Havbruksbiologi, UiB B 74 Hestefag, UMB B 71 Husdyrvitenskap, UMB B 71 Idrettsvitenskap, NIH B 67 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 67 Master i havbruk (3+2), UiN M 76 Master i marin økologi (3+2), UiN M 76 Medisinsk og marint årsstudium, HiÅ Å 64 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 77 Plantevitenskap, UMB B 71 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang), HiHm B 47 Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad (Koppang), HiHm Å 47 Økologi og naturforvaltning, UMB B 71 Økologi og naturressurser, Bø, HiT B 59 Bioteknologi Biologisk kjemi, UiS B 80 Bioteknologi, HiÅ B 64 Bioteknologi, UiT B 81 Bioteknologi, UMB B 71 Bioteknologi, master, NTNU M 67 Industriell kjemi og bioteknologi, NTNU M 67 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, HiOA B 54 Ingeniør, kjemi, HiST B 58 Kjemi og bioteknologi, UMB M 71 Matvitenskap og ernæring, UMB B 71 Molekylærbiologi, UiB B 74 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 77 Bygg Bygg, UiS B 80 Bygg- og miljøteknikk, NTNU M 67 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 71 Ingeniør, Bygg, HiN B 51 Ingeniør, bygg, HiB B 42 Ingeniør, bygg, HiG B 45 Ingeniør, bygg, HiOA B 54 Ingeniør, bygg, HiST B 58 Ingeniør, bygg, HiÅ B 64 Ingeniør bygg - Byggdesign, HiT B 59 Ingeniør bygg - Plan og infrastruktur, HiT B 59 Ingeniør, bygg, fleksibel, HiG B 45 Ingeniør, bygg, Fredrikstad, HiØ B 63 Ingeniør, Bygg, nettstøttet, HiN B 51 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN Å 51 Integrert bygningsteknologi, HiN M 51 Intelligent modellering (BIM), nettbasert, HiG Å 45 Landmåling, årsstudium, HiG Å 45 Landmåling, årsstudium, nettbasert, HiG Å 45 Teknisk bygningsvern og restaurering, HiST B 58 Dans Dansevitenskap, NTNU B 67 Datateknikk Anvendt datateknologi, HiOA B 54 Data, UiS B 80 Data/IT, HiN M 51 Datateknikk, NTNU M 67 Datateknologi, UiB B 74 Datavitenskap, UiB B 74 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 45 Elektronikk og datateknologi, UiO B 77 Informasjonsbehandling, årsstudium, UiN Å 76 Informasjonssikkerhet, HiG B 45 Informasjonsteknologi, HiB B 42 Informasjonsteknologi, HiOA B 54 Informasjonsteknologi, UiS M 80 Informatikk, UiT B 81 Informatikk, master, UiT M 81 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 58 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 77 Ingeniør, data, HiB B 42 Ingeniør, data, HiG B 45 Ingeniør, data, HiOA B 54 Ingeniør, data, HiST B 58 Ingeniør, data, HiÅ B 64 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu B 43 Ingeniør, data, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 63 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 51 Ingeniør, datateknikk, HiVe B 60 Ingeniør, Datateknikk, nettstøttet, HiN B 51 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN Å 51 Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU M 67 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 43 IT og informasjonssystemer, 1-årig, Hønefoss, HiBu Å 43 Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 67 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 45 Programvareutvikling, HiG B 45 Spillprogrammering, HiG B 45 Webutvikling, HiG B 45 Design Animasjon, Hamar, HiHm B 47 Byutvikling og urban design, UiS M 80 Design og komm. i digitale medier, deltid, HiOA Å 54 Digital mediedesign, Notodden, HiT Å 59 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 43 Industridesign, AHO M 39 Industriell design, NTNU M 67 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 77 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, industriell design, Fredrikstad, HiØ B 63 Ingeniør, produkt- og systemdesign, HiÅ B 64 Ingeniør, produktdesign, HiVe B 60 Ingeniør, skipsdesign, HiÅ B 64 Kunst og design, HiOA B 54 Kunst og design - tekstil, årsstudium, HiOA Å 54 Kunst og design, årsstudium, HiOA Å 54 Kunst og håndverk, UiA B 72 Kunst og håndverk, UiN Å 76 Kunst og håndverk, årsstudium, UiA Å 72 Landmåling og eiendomsdesign, HiB B 42 Landskapsarkitektur, UMB M 71 Leire kunst og design 1, Notodden, HiT Å 59 Lysdesign, Drammen, HiBu B 43 Media, IKT og design, HVO B 62 Mediedesign, HiG B 45 Multimedieteknologi og -design, Grimstad, UiA B 72 Produktdesign, Kjeller, HiOA B 54 Teknologidesign og ledelse, HiG B 45 Teknologidesign og ledelse, årsstudium, HiG Å 45 Teknologidesign og ledelse, årsstudium, deltid, HiG Å 45 Tre med metall-kunst, håndverk og design, Notodden, HiT Å 59 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm B 47 Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu B 43 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 47 Visuelle kunstfag og design, Notodden, HiT B 59 13

14 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiOA B 54 Drama/teater Bachelor i estetiske fag, drama, HiVe B 60 Drama, HiB Å 42 Drama, HVO Å 62 Drama, UiS Å 80 Drama og teater, NTNU B 67 Drama og teater, UiT B 81 Drama og teaterkommunikasjon, HiOA B 54 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium, HiOA Å 54 Drama, årsstudium, UiA Å 72 Drama/teater, HVO B 62 Faglærerutdanning i drama, UiA B 72 Litteratur, film og teater, UiA B 72 Litteratur, film og teater, årsstudium, UiA Å 72 Produksjon for scene og sal, årsstudium, HiNe Å 52 Dyrepleiar Dyrepleierutdanning, NVH K 70 Elektro Dataanalyse og sensorteknologi, UiT M 81 Elektro, UiS B 80 Elektronikk, NTNU M 67 Elektroteknikk, HiN M 51 Energi og miljø, NTNU M 67 Ingeniør, automatisering, HiB B 42 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT B 81 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 64 Ingeniør, Elektro, HiN B 51 Ingeniør, elektro, HiG B 45 Ingeniør, elektro, fleksibel, HiG B 45 Ingeniør, elektro, Fredrikstad, HiØ B 63 Ingeniør, elektro, Førde, HiSF B 56 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 43 Ingeniør, Elektro nettstøttet, HiN B 51 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST B 58 Ingeniør, elektro-automasjon, HiVe B 60 Ingeniør, elektronikk, HiB B 42 Ingeniør, elektronikk, HiVe B 60 Ingeniør elektronikk - Elkraft, HiT B 59 Ingeniør, elektronikk, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi, HiOA B 54 Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 42 Ingeniør, energiteknologi, HiB B 42 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN Å 51 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiOA B 54 Engelsk Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag, UiS M 80 Bachelor i språkfag, engelsk, HiVe B 60 Engelsk, HiSF Å 56 Engelsk, HVO Å 62 Engelsk, NTNU B 67 Engelsk, UiA B 72 Engelsk, UiB B 74 Engelsk, UiN Å 76 Engelsk, UiO B 77 Engelsk, UiT Å 81 Engelsk, Halden, HiØ Å 63 Engelsk, Hamar, HiHm Å 47 Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 43 Engelsk, Levanger, HiNT Å 53 Engelsk, samlingsbasert, HiF Å 44 Engelsk språk og litteratur, UiS B 80 Engelsk, Stord, HSH Å 57 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 67 Engelsk, årsstudium, UiA Å 72 Engelsk, årsstudium, UiO Å 77 Engelsk, årsstudium, UiS Å 80 Engelsk årsstudium, HiNe Å 52 Engelsk årsstudium, Bø, HiT Å 59 Engelsk årsstudium, deltid, HVO Å 62 Engelsk, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 67 Grunnskolelærer trinn med engelsk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn m/norsk, HiST Y 58 Grunnskolelærerutd trinn med engelsk, HiOA Y 54 Internasjonal kommunikasjon, Halden, HiØ B 63 Lektorutdanning språkfag/engelsk, NTNU M 67 Nord-Amerika-studier, UiO B 77 Oversetting og interkulturell kom., engelsk, UiA B 72 Språk, UiN B 76 Ergoterapeut Ergoterapeututdanning, HiB B 42 Ergoterapeututdanning, HiOA B 54 Ergoterapeututdanning, HiST B 58 Ergoterapeututdanning, UiT B 81 Ergoterapeututdanning, Rogaland, DHS B 40 Ernæring Ernæring, mat og kultur, UiA B 72 Ernæring, mat og kultur, årsstudium, UiA Å 72 Folkehelsearbeid, HiB B 42 Folkehelsearbeid, UiA B 72 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 Human ernæring, UiB B 74 Idrett, ernæring og helse, HiVe B 60 Klinisk ernæring, start vår, UiO M 77 Kostøkonomi, ernæring og ledelse, Kjeller, HiOA B 54 Mat, ernæring og helse, Elverum, HiHm Å 47 Mat og helse, samlinger, HiF Å 44 Mat og helse, årsstudium, HiVe Å 60 Matkultur og helse, HVO Å 62 Matteknologi, HiST B 58 Matvitenskap og ernæring, UMB B 71 Samfunnsernæring, Kjeller, HiOA B 54 Europeiske språk/-kunnskap Engelsk, NTNU B 67 Engelsk, UiB B 74 Engelsk, UiO B 77 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 67 Engelsk, årsstudium, UiO Å 77 Engelsk årsstudium, HiNe Å 52 Engelsk, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Europastudier, UiB B 74 Europastudier (EU), UiO B 77 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 67 Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 67 Europastudier med fremmedspråk, spansk, NTNU B 67 Europastudier med fremmedspråk, tysk, NTNU B 67 Fransk, NTNU B 67 Fransk, UiB B 74 Fransk, UiO B 77 Fransk, årsstudium, NTNU Å 67 14

15 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fransk, årsstudium, UiO Å 77 Fransk, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Gresk, UiB B 74 Italiensk, UiB B 74 Italiensk, UiO B 77 Norrøne og keltiske studier, UiO B 77 Portugisisk, UiO B 77 Russisk, UiB B 74 Russisk, UiO B 77 Sentral-Europa- og Balkan-studier, UiO B 77 Spansk, UiO B 77 Spansk språk og latinamerikastudier, UiB B 74 Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår, UiB Å 74 Spansk, årsstudium, NTNU Å 67 Spansk, årsstudium, UiO Å 77 Tysk, UiB B 74 Tysk, UiO B 77 Tysk, årsstudium, UiO Å 77 Tysk, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Faglærar Adjunktutdanning i matematikk og naturfag, UiB Y 74 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden, HiT B 59 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, UiN B 76 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 59 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiOA B 54 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 47 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger, HiNT B 53 Faglærerutdanning i drama, UiA B 72 Faglærerutdanning i musikk, Hamar, HiHm B 47 Faglærerutdanning i musikk, Stord, HSH B 57 Idrett, faglærerutdanning, HiB B 42 Idrettsvitenskap, NIH B 67 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger, HiNT B 53 Kunst og håndverk, årsstudium, NLA Å 66 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk, UiB M 74 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk, UiB M 74 Lektorutdanning i nordisk, UiB M 74 Lektorutdanning i realfag, UMB M 71 Trafikklærerutdanning, Kjeller, HiOA K 54 Yrkesfaglærerutd. bygg- og anleggsteknikk, NTNU B 67 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i medier og kommunikasjon, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod., HiOA B 54 Yrkesfaglærerutdanning Elektrofag, NTNU B 67 Yrkesfaglærerutdanning helse- og sosialfag, NTNU B 67 Yrkesfaglærerutdanning Restaurant- og matfag, NTNU B 67 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod, NTNU B 67 Farmasi Farmasi, UiB M 74 Farmasi, UiO M 77 Farmasiutdanning, HiOA B 54 Farmasiutdanning, UiT B 81 Farmasiutdanning, Namsos, HiNT B 53 Film Animasjon, HVO B 62 Digital medieproduksjon, Rena, HiHm B 47 Dokumentarfilmproduksjon-Foto, HiL B 49 Dokumentarfilmproduksjon-Lyd, HiL B 49 Dokumentarfilmproduksjon-Regi, HiL B 49 Film- og fjernsynsvitenskap, HiL B 49 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium, HiL Å 49 Film- og tv-produksjon, UiB B 74 Film- og videoproduksjon, NTNU B 67 Filmvitenskap, NTNU B 67 Fjernsyns- og multimedieproduksjon, UiS B 80 Flerkameraproduksjon, HiL B 49 Litteratur, film og teater, UiA B 72 Litteratur, film og teater, årsstudium, UiA Å 72 Medievitenskap, UiB B 74 Filosofi Filosofi, NTNU B 67 Filosofi, UiO B 77 Filosofi, UiT B 81 Filosofi og idéhistorie, UiB B 74 Filosofi, årsstudium, NTNU Å 67 Filosofi, årsstudium, UiA Å 72 Filosofi, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Historie, deltid, HVO Å 62 Historie årsstudium, HVO Å 62 Kognitiv vitenskap, UiB B 74 Kristendom/RLE, MF Å 40 Politikk, økonomi og filosofi, UiT B 81 Fiskeri Fiskehelse, UiB M 74 Fiskehelse, UiT M 81 Fiskeri- og havbruksvitenskap, UiT B 81 Havbruksbiologi, UiB B 74 Havbruksdrift og ledelse, UiN B 76 Veterinærstudiet, NVH M 70 Flygerutdanning Luftfartsfag, UiT B 81 Fotografi Digital medieproduksjon, Rena, HiHm B 47 Fotojournalistikk, HiOA B 54 Fransk Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 67 Fransk, NTNU B 67 Fransk, UiB B 74 Fransk, UiO B 77 Fransk, Halden, HiØ Å 63 Fransk, årsstudium, NTNU Å 67 Fransk, årsstudium, UiA Å 72 Fransk, årsstudium, UiO Å 77 Fransk, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Lektorutdanning språkfag/fransk, NTNU M 67 Friluftsliv Friluftsliv, HiF Å 44 Friluftsliv, HiSF B 56 Friluftsliv, HVO Å 62 Friluftsliv, NIH Å 67 Friluftsliv, UiN Å 76 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 47 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT B 59 Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø, HiT Å 59 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 53 Friluftsliv og idrettsfag, HiF B 44 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium, UiA Å 72 Førskolelærer, natur- og friluftslinje., DMMH B 40 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 42 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 57 15

16 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Idrett, HiSF Å 56 Idrett, HVO Å 62 Idrett, UiA B 72 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 47 Idrett, faglærerutdanning, HiB B 42 Idrett, friluftsliv og helse, HiOA B 54 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HiSF B 56 Idrett og friluftsliv, HVO B 62 Idrett og kroppsøving, HiSF B 56 Idrett, årsstudium, UiA Å 72 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 47 Idrett/Kroppsøving, Stord, HSH Å 57 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 53 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 63 Kroppsøving og idrett, årsstudium, HiOA Å 54 Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium Notodden, HiT Å 59 Natur, miljø og friluftsliv, Bø, HiT B 59 Natur og miljø årsstudium, Bø, HiT Å 59 Fysikk Elektronikk og datateknologi, UiO B 77 Energi- og miljøfysikk, UMB B 71 Frie realfag, UMB Å 71 Fysikk, NTNU B 67 Fysikk, UiB B 74 Fysikk, UiT B 81 Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 77 Fysikk og matematikk, NTNU M 67 Fysikk, årsstudium, UiA Å 72 Geovitenskap, retning geofysikk, UiB B 74 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 67 Matematikk og fysikk, UiA B 72 Matematikk og fysikk, UiS B 80 Miljøfysikk og fornybar energi, UMB M 71 Radiografutdanning, UiT B 81 Romfysikk, UiT M 81 Fysioterapeut Fysioterapeututdanning, HiB B 42 Fysioterapeututdanning, HiOA B 54 Fysioterapeututdanning, HiST B 58 Fysioterapeututdanning, UiT B 81 Fysioterapeututdanning, mensendieck, HiOA B 54 Førskolelærar Førskolelærer - arbeidsplassbasert, Drammen, HiT B 59 Førskolelærer, deltid, DMMH B 40 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden, HiT B 59 Førskolelærer, estetisk linje, DMMH B 40 Førskolelærer, natur- og friluftslinje., DMMH B 40 Førskolelærerutd., Bodø, samlings- og IKT-basert, UiN B 76 Førskolelærerutd., Grimstad, UiA B 72 Førskolelærerutd., Kr.sand., UiA B 72 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag, HiB B 42 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 42 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 57 Førskolelærerutd. ordinær linje, Stord, HSH B 57 Førskolelærerutd., Stokmarknes, samlings- og IKT, UiN B 76 Førskolelærerutdanning, DMMH B 40 Førskolelærerutdanning, HiB B 42 Førskolelærerutdanning, HiF B 44 Førskolelærerutdanning, HiOA B 54 Førskolelærerutdanning, HiSF B 56 Førskolelærerutdanning, HiVe B 60 Førskolelærerutdanning, NLA B 66 Førskolelærerutdanning, UiN B 76 Førskolelærerutdanning, UiS B 80 Førskolelærerutdanning, UiT B 81 Førskolelærerutdanning, deltid, HiOA B 54 Førskolelærerutdanning, deltid, HiVe B 60 Førskolelærerutdanning, deltid, Halden, HiØ B 63 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert, HiNe B 52 Førskolelærerutdanning, Drammen, HiT B 59 Førskolelærerutdanning, Halden, HiØ B 63 Førskolelærerutdanning, Hamar, HiHm B 47 Førskolelærerutdanning, Levanger, HiNT B 53 Førskolelærerutdanning, Notodden, HiT B 59 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn, HiT B 59 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert, HiHm B 47 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert, UiT B 81 Førskulelærarutdanning, HVO B 62 Førskulelærarutdanning, deltid, HVO B 62 Geografi Geofag: geologi, geofysikk og geografi, UiO B 77 Geografi, NTNU B 67 Geografi, UiB B 74 Geografi, nettbasert, Steinkjer, HiNT Å 53 Geografi, årsstudium, NTNU Å 67 Geografi, årsstudium, UiB Å 74 Geografiske informasjonssystemer (GIS), års, nett, HiG Å 45 Geografiske informasjonssystemer (GIS), årsstudium, HiG Å 45 Geomatikk, HiG B 45 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master, UMB M 71 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 71 Lektorutdanning i geografi, NTNU M 67 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig, UiB B 74 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 63 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 57 Samfunnsfag, årsstudium, UiA Å 72 Samfunnsgeografi, UiO B 77 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 62 Utviklingsstudier, UiB B 74 Utviklingsstudier, årsstudium, UiB Å 74 Geologi Forurensing og miljø, Bø, HiT B 59 Geofag: geologi, geofysikk og geografi, UiO B 77 Geologi, NTNU B 67 Geologi, UiT B 81 Geologi og geofare, HiSF B 56 Geovitenskap, retning geofysikk, UiB B 74 Geovitenskap, retning geologi, UiB B 74 Miljø og naturressurser, UMB B 71 Naturfag, HiSF Å 56 Petroleumsfag, NTNU M 67 Petroleumsgeologi, UiS B 80 Tekniske geofag, NTNU M 67 Økologi og naturressurser, Bø, HiT B 59 Grunnskolelærar Drama, HiB Å 42 Grunnskolelærer 1-7, HiNe Y 52 Grunnskolelærer trinn, Hamar, HiHm Y 47 Grunnskolelærer 1-7, nett- og praksisbasert, UiN Y 76 Grunnskolelærer trinn, HiST Y 58 Grunnskolelærer trinn, UiN Y 76 Grunnskolelærer trinn, desentralisert, HiT Y 59 Grunnskolelærer trinn, Drammen, HiBu Y 43 Grunnskolelærer trinn, Hamar, HiHm Y 47 Grunnskolelærer trinn med engelsk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 16

17 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med RLE, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn m/kroppsøving, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn m/naturfag, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 58 Grunnskolelærer trinn m/samfunnsfag, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn, nettbasert, HiT Y 59 Grunnskolelærer trinn, Notodden, HiT Y 59 Grunnskolelærer trinn, Porsgrunn, HiT Y 59 Grunnskolelærer trinn, samlingsbasert, HiHm Y 47 Grunnskolelærer 5-10, HiNe Y 52 Grunnskolelærer 5-10 i samarbeid m/høgsk. i Nesna, UiN Y 76 Grunnskolelærer 5-10, nett- og praksisbasert, UiN Y 76 Grunnskolelærer Notodden og desentralisert, HiT Y 59 Grunnskolelærer trinn, UiN Y 76 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med matematikk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med norsk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med realfag, Drammen, HiBu Y 43 Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag, Dr., HiBu Y 43 Grunnskolelærer trinn med språkfag, Drammen, HiBu Y 43 Grunnskolelærer trinn m/matematikk, HiST Y 58 Grunnskolelærer trinn m/norsk, HiST Y 58 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 58 Grunnskolelærer trinn, nettbasert, HiT Y 59 Grunnskolelærer trinn, Porsgrunn, HiT Y 59 Grunnskolelærerutd trinn, HiOA Y 54 Grunnskolelærerutd trinn m/ kroppsøving+rle, NLA Y 66 Grunnskolelærerutd trinn med engelsk, HiOA Y 54 Grunnskolelærerutd trinn med matematikk, HiOA Y 54 Grunnskolelærerutd trinn med norsk, HiOA Y 54 Grunnskolelærerutdanning 1-7, estetisk modell, HiVe Y 60 Grunnskolelærerutdanning, trinn, HiVe Y 60 Grunnskolelærerutdanning trinn, HiF Y 44 Grunnskolelærerutdanning trinn, HSH Y 57 Grunnskolelærerutdanning trinn, NLA Y 66 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiS Y 80 Grunnskolelærerutdanning trinn, deltid, saml, NLA Y 66 Grunnskolelærerutdanning trinn, Grimstad, UiA Y 72 Grunnskolelærerutdanning, trinn, Halden, HiØ Y 63 Grunnskolelærerutdanning trinn, Kristiansand, UiA Y 72 Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger, HiNT Y 53 Grunnskolelærerutdanning trinn, master, UiA M 72 Grunnskolelærerutdanning trinn, saml./deltid, HiNT Y 53 Grunnskolelærerutdanning 5-10, matte/naturfag, HiVe Y 60 Grunnskolelærerutdanning 5-10, norsk/samf., HiVe Y 60 Grunnskolelærerutdanning trinn, HSH Y 57 Grunnskolelærerutdanning trinn, NLA Y 66 Grunnskolelærerutdanning, trinn, Halden, HiØ Y 63 Grunnskolelærerutdanning trinn, Kr. sand, UiA Y 72 Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger, HiNT Y 53 Grunnskolelærerutdanning trinn, master, UiA M 72 Grunnskolelærerutdanning trinn, norsk, UiS Y 80 Grunnskolelærerutdanning trinn, matematikk, UiS Y 80 Grunnskulelærarutd 1-7 Nordhordland saml/delt, HiSF Y 56 Grunnskulelærarutd Sogndal saml/deltid, HiSF Y 56 Grunnskulelærarutdanning trinn, HiSF Y 56 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 62 Grunnskulelærarutdanning trinn, saml/deltid, HVO Y 62 Grunnskulelærarutdanning trinn, HiSF Y 56 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 62 Kunst og håndverk, årsstudium, NLA Å 66 Lærerutdanning trinn, integrert master, UiT M 81 Lærerutdanning trinn, integrert master, saml, UiT M 81 Lærerutdanning trinn, integrert master, UiT M 81 Musikk, HiB Å 42 Musikk, årsstudium, NLA Å 66 Samisk grunnskolelærerutdanning trinn, SA/SH Y 70 Handel Eiendomsmegling, HiSF B 56 Eiendomsmegling, UiN B 76 Eiendomsmegling, Bø, HiT B 59 Eksportmarkedsføring, UiN B 76 Handel, service og logistikk, HiH B 46 Handels- og Serviceledelse, HiÅ B 64 Markedsføring, HiHm B 47 Serviceledelse og markedsføring, Rena, HiHm B 47 Økonomi og ledelse, UiN B 76 Handverk Bachelor i estetiske fag, kunst og håndverk, HiVe B 60 Folkekunst årsstudium, Rauland, HiT Å 59 Kunst og handverk, HVO B 62 Kunst og handverk årsstudium, HVO Å 62 Kunst og håndverk, UiA B 72 Kunst og håndverk, Halden, HiØ Å 63 Kunst og håndverk, Stord, HSH Å 57 Kunst og håndverk, årsstudium, NLA Å 66 Kunst og håndverk, årsstudium, UiA Å 72 Kunst og håndverk årsstudium, HiNe Å 52 Kunst og håndverk årsstudium, Notodden, HiT Å 59 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiOA B 54 Helse Audiografutdanning, HiST B 58 Bevegelsesvitenskap, NTNU B 67 Bioingeniør, UiA B 72 Bioingeniørutdanning, HiB B 42 Bioingeniørutdanning, HiOA B 54 Bioingeniørutdanning, HiST B 58 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 63 Ergoterapeututdanning, HiB B 42 Ergoterapeututdanning, HiOA B 54 Ergoterapeututdanning, HiST B 58 Farmasi, UiB M 74 Farmasiutdanning, HiOA B 54 Folkehelse, Elverum, HiHm B 47 Folkehelse og helsefremmende arbeid, UiB B 74 Folkehelsearbeid, UiA B 72 Fysioterapeututdanning, HiB B 42 Fysioterapeututdanning, HiOA B 54 Fysioterapeututdanning, HiST B 58 Fysioterapeututdanning, mensendieck, HiOA B 54 Human ernæring, UiB B 74 Idrett, HiSF Å 56 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 47 Idrett, ernæring og helse, HiVe B 60 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HiSF B 56 Idrett og friluftsliv, HVO B 62 Idrett og kroppsøving, HiSF B 56 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 47 Kroppsøving og idrett, årsstudium, NTNU Å 67 Læringspsyk. med vekt på adferdsanalyse, Kjeller, HiOA B 54 Mat, ernæring og helse, Elverum, HiHm Å 47 Mat og helse, årsstudium, HiVe Å 60 Matkultur og helse, HVO Å 62 Medisin, NTNU 67 Medisin, UiB 74 17

18 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Medisin, UiT 81 Medisin, start høst, UiO 77 Medisin, start vår, UiO 77 Odontologi, UiB M 74 Psykologi, profesjonsstudiet, NTNU 67 Radiograf, Drammen, HiBu B 43 Radiografutdanning, HiB B 42 Radiografutdanning, HiG B 45 Radiografutdanning, HiOA B 54 Radiografutdanning, HiST B 58 Samfunnsernæring, Kjeller, HiOA B 54 Sosialt arbeid, HiB B 42 Sykepleier, Drammen, HiBu B 43 Sykepleierutdanning, BDH B 39 Sykepleierutdanning, HD B 64 Sykepleierutdanning, HDH B 41 Sykepleierutdanning, HiB B 42 Sykepleierutdanning, HiG B 45 Sykepleierutdanning, HiH B 46 Sykepleierutdanning, HiN B 51 Sykepleierutdanning, HiST B 58 Sykepleierutdanning, HiT B 59 Sykepleierutdanning, HiVe B 60 Sykepleierutdanning, UiS B 80 Sykepleierutdanning, Bodø, UiN B 76 Sykepleierutdanning, deltid, HiG B 45 Sykepleierutdanning, deltid, HiH B 46 Sykepleierutdanning, deltid, HiVe B 60 Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad, HiØ B 63 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal, HiG B 45 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland, HiG B 45 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres, HiG B 45 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år, HiT B 59 Sykepleierutdanning, Elverum, HiHm B 47 Sykepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 63 Sykepleierutdanning, Førde, start høst, HiSF B 56 Sykepleierutdanning, Førde, start vår, HiSF B 56 Sykepleierutdanning, Grimstad, UiA B 72 Sykepleierutdanning, Haugesund, HSH B 57 Sykepleierutdanning, Kjeller, HiOA B 54 Sykepleierutdanning, Kongsvinger, HiHm B 47 Sykepleierutdanning, Kr.sand, UiA B 72 Sykepleierutdanning, Levanger, HiNT B 53 Sykepleierutdanning, Mo i Rana, UiN B 76 Sykepleierutdanning, Namsos, HiNT B 53 Sykepleierutdanning, Oslo, DHS B 40 Sykepleierutdanning, Pilestredet, HiOA B 54 Sykepleierutdanning, Stord, HSH B 57 Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund, HiM B 50 Sykepleierutdanning, studiegruppe Molde, HiM B 50 Tannpleie, UiB B 74 Tannpleie, Elverum, HiHm B 47 Tannteknikerutdanning, HiOA B 54 Vernepleier, deltid, HiH B 46 Vernepleierutdanning, HiB B 42 Vernepleierutdanning, HiH B 46 Vernepleierutdanning, HiL B 49 Vernepleierutdanning, HiM B 50 Vernepleierutdanning, HiSF B 56 Vernepleierutdanning, HiST B 58 Vernepleierutdanning, HiT B 59 Vernepleierutdanning, deltid, HiL B 49 Vernepleierutdanning, deltid, Bærum, HiOA B 54 Vernepleierutdanning deltid, Fredrikstad, HiØ B 63 Vernepleierutdanning, deltid, Kjeller, HiOA B 54 Vernepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 63 Vernepleierutdanning, Grimstad, UiA B 72 Vernepleierutdanning, Kjeller, HiOA B 54 Vernepleierutdanning, Namsos, HiNT B 53 Veterinærstudiet, NVH M 70 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutdanning helse- og sosialfag, NTNU B 67 Historie Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag, UiS M 80 Arkeologi, NTNU B 67 Arkeologi, UiB B 74 Arkeologi, UiO B 77 Europastudier, UiB B 74 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 67 Filosofi, NTNU B 67 Filosofi, UiO B 77 Filosofi og idéhistorie, UiB B 74 Filosofi, årsstudium, UiA Å 72 Historie, HiSF B 56 Historie, HiVe B 60 Historie, HVO B 62 Historie, NTNU B 67 Historie, UiA B 72 Historie, UiB B 74 Historie, UiN B 76 Historie, UiO B 77 Historie, UiS B 80 Historie, UiT B 81 Historie, deltid, HVO Å 62 Historie, deltid, nett- og samlingsbasert, HiT Å 59 Historie, nettbasert årsstudium, UiN Å 76 Historie, årsstudium, HiVe Å 60 Historie, årsstudium, NTNU Å 67 Historie, årsstudium, UiA Å 72 Historie, årsstudium, UiB Å 74 Historie, årsstudium, UiN Å 76 Historie, årsstudium, UiO Å 77 Historie, årsstudium, UiS Å 80 Historie, årsstudium, UiT Å 81 Historie årsstudium, HVO Å 62 Historie årsstudium, Bø, HiT Å 59 Historiske fag, Bø, HiT B 59 Idéhistorie, UiO B 77 Idéhistorie, Bø, HiT Å 59 Internasjonale studier med historie, HiL B 49 Internasjonale studier med historie, årsstudium, HiL Å 49 Kjønnsstudier, UiB B 74 Kulturminneforvaltning, NTNU B 67 Kunsthistorie, UiB B 74 Kunsthistorie, UiO B 77 Kunsthistorie, årsstudium, UiO Å 77 Latin, NTNU Å 67 Lektorutdanning i historie, NTNU M 67 Religionsvitenskap, NTNU B 67 Russlandsstudier, UiT B 81 Samfunnsfag, HiSF Å 56 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 63 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 57 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 62 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS), NTNU Å 67 Hotellfag Hotell og vertskapsledelse, HiF B 44 Hotelledelse, UiS B 80 Husøkonomi og serviceledelse, Kjeller, HiOA B 54 18

19 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Reiseliv, HiSF Å 56 Husstell Ernæring, mat og kultur, UiA B 72 Ernæring, mat og kultur, årsstudium, UiA Å 72 Mat, ernæring og helse, Elverum, HiHm Å 47 Mat og helse, årsstudium, HiVe Å 60 Matkultur og helse, HVO Å 62 Idehistorie Filosofi, årsstudium, UiA Å 72 Idéhistorie, UiO B 77 Idrett Bevegelsesvitenskap, NTNU B 67 Event & Sport Management, deltid, Drammen, HiBu Å 43 Event & Sport Management, Drammen, HiBu Å 43 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, UiN B 76 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 59 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 47 Folkehelse, Elverum, HiHm B 47 Folkehelsearbeid, HiB B 42 Folkehelsearbeid, UiA B 72 Friluftsliv, HiSF B 56 Friluftsliv, HVO Å 62 Friluftsliv, NIH Å 67 Friluftsliv, UiN Å 76 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 47 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT B 59 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 53 Friluftsliv og idrettsfag, HiF B 44 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium, UiA Å 72 Grunnskolelærer trinn m/kroppsøving, HiB Y 42 Grunnskulelærarutdanning trinn, HiSF Y 56 Grunnskulelærarutdanning trinn, HiSF Y 56 Idrett, HiF Å 44 Idrett, HiL B 49 Idrett, HiM Å 50 Idrett, HiSF Å 56 Idrett, HVO Å 62 Idrett, UiA B 72 Idrett, UiN B 76 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 47 Idrett, Tromsø, HiF Å 44 Idrett, ernæring og helse, HiVe B 60 Idrett, faglærerutdanning, HiB B 42 Idrett, friluftsliv og helse, HiOA B 54 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HiSF B 56 Idrett, Levanger, HiNT Å 53 Idrett og friluftsliv, HVO B 62 Idrett og kroppsøving, HiSF B 56 Idrett og samfunn, NIH Å 67 Idrett, årsstudium, HiL Å 49 Idrett, årsstudium, UiA Å 72 Idrett, årsstudium, UiN Å 76 Idrett årsstudium, Bø, HiT Å 59 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 47 Idrett/Kroppsøving, Stord, HSH Å 57 Idrettsvitenskap, NIH B 67 Idrettsvitenskap, Bø, HiT B 59 Kristendom og idrett, NLA B 66 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 53 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 63 Kroppsøving og idrett, årsstudium, HiOA Å 54 Kroppsøving og idrett, årsstudium, NTNU Å 67 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger, HiNT B 53 Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium Notodden, HiT Å 59 Kroppsøving/idrett, UiS B 80 Kroppsøving/idrett, årsstudium, UiS Å 80 Samfunns- og idrettsvitenskap, NTNU B 67 Sport Management, HiM B 50 IKT/IT Business og IT, UiN B 76 Datateknologi, UiB B 74 Digital kompetanse, HVO Å 62 Digital kultur, UiB B 74 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 45 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 43 Geografiske informasjonssystemer (GIS), års, nett, HiG Å 45 Geomatikk, HiG B 45 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 71 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 74 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 72 Informasjonsbehandling, HiM Å 50 Informasjonsbehandling, årsstudium, UiN Å 76 Informasjonsbehandling årsstudium, Bø, HiT Å 59 Informasjonsbehandling årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 59 Informasjonssikkerhet, HiG B 45 Informasjonssystemer, Halden, HiØ B 63 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HiVe B 60 Informasjonssystemer, årsstudium, HiVe Å 60 Informasjonsteknologi, Halden, HiØ Å 63 Informasjonsvitenskap, UiB B 74 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Informatikk, Bø, HiT B 59 Informatikk: design/utvikl. av IT-systemer, Halden, HiØ B 63 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 58 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 58 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 77 Informatikk: programmering og nettverk, UiO B 77 Informatikk: språk og kommunikasjon, UiO B 77 Ingeniør, data, HiG B 45 Ingeniør, data, HiST B 58 Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU M 67 Intelligent modellering (BIM), nettbasert, HiG Å 45 IT og informasjonssystemer, UiA B 72 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 43 IT og informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 72 IT og informasjonssystemer, 1-årig, Hønefoss, HiBu Å 43 IT og logistikk, HiM B 50 Kognitiv vitenskap, UiB B 74 Landmåling, årsstudium, HiG Å 45 Landmåling, årsstudium, nettbasert, HiG Å 45 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 45 Medieproduksjon, HiG B 45 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 45 Programvareutvikling, HiG B 45 Spillprogrammering, HiG B 45 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 47 Informasjon Arkiv og dokumentbehandling, HiOA B 54 Arkiv/dokumentbehandling, årsstudium, deltid, HiOA Å 54 Arkivkunnskap, UiO Å 77 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiOA B 54 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiOA Å 54 Digital medieproduksjon, Halden, HiØ B 63 Dokumentasjonsvitenskap, UiT B 81 Film- og videoproduksjon, NTNU B 67 Informasjonssystemer, Halden, HiØ B 63 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HiVe B 60 19

20 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Informasjonssystemer, årsstudium, HiVe Å 60 Informasjonsteknologi, Halden, HiØ Å 63 Informasjonsvitenskap, UiB B 74 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 77 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 58 IT og informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 72 Journalistikk, HiOA B 54 Journalistikk, UiN B 76 Kommunikasjon og medier, MHG B 65 Kommunikasjon, tekst og medieanalyse, UiA B 72 Kommunikasjon, tekst og medieanalyse, årsstudium, UiA Å 72 Kommunikasjon, visuelle medier, årsstudium, UiA Å 72 Mediedesign, HiG B 45 Mediefag, Rena, HiHm Å 47 Mediekunnskap, HVO Å 62 Medier og kommunikasjon, HiOA B 54 Medier og kommunikasjon, årsstudium, HiOA Å 54 Medievitenskap, UiB B 74 Medievitenskap, UiO B 77 Medievitenskap, årsstudium, UiB Å 74 Medievitenskap, årsstudium, UiO Å 77 Nye medier, UiB B 74 Pedagogikk, UiB B 74 PR, kommunikasjon og media, HVO B 62 Informatikk Anvendt datateknologi, HiOA B 54 Business og IT, UiN B 76 Datateknologi, UiB B 74 Datavitenskap, UiB B 74 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, UiO B 77 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 45 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 43 Elektronikk og datateknologi, UiO B 77 Geografiske informasjonssystemer (GIS), års, nett, HiG Å 45 Geografiske informasjonssystemer (GIS), årsstudium, HiG Å 45 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master, UMB M 71 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 71 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 74 Informasjonsbehandling, HiM Å 50 Informasjonsbehandling, årsstudium, UiN Å 76 Informasjonsbehandling årsstudium, Bø, HiT Å 59 Informasjonsbehandling årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 59 Informasjonssikkerhet, HiG B 45 Informasjonssystemer, Bø, HiT B 59 Informasjonssystemer, Halden, HiØ B 63 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HiVe B 60 Informasjonsteknologi, HiB B 42 Informasjonsteknologi, HiOA B 54 Informatikk, NTNU B 67 Informatikk, UiT B 81 Informatikk, Bø, HiT B 59 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 77 Informatikk: design/utvikl. av IT-systemer, Halden, HiØ B 63 Informatikk, master, UiT M 81 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 58 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 58 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 77 Informatikk: programmering og nettverk, UiO B 77 Informatikk: språk og kommunikasjon, UiO B 77 Informatikk-matematikk-økonomi, UiB B 74 Ingeniør, data, HiOA B 54 Ingeniør, data, HiÅ B 64 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 63 Ingeniør elektronikk -Informatikk & automatisering, HiT B 59 IT og informasjonssystemer, UiA B 72 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 43 IT og informasjonssystemer, 1-årig, Hønefoss, HiBu Å 43 IT og logistikk, HiM B 50 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST B 58 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 67 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 45 Programvareutvikling, HiG B 45 Realfag, UiO Å 77 Ingeniør Bygg, UiS B 80 Byutvikling og urban design, UiS M 80 Data, UiS B 80 Data/IT, HiN M 51 Elektro, UiS B 80 Elektroteknikk, HiN M 51 Industriell økonomi, UiS M 80 Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad, UiA M 72 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 72 Informasjonsteknologi, UiS M 80 Ingeniør, automatisering, HiB B 42 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 64 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, HiOA B 54 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund, HSH B 57 Ingeniør, Bygg, HiN B 51 Ingeniør, bygg, HiB B 42 Ingeniør, bygg, HiG B 45 Ingeniør, bygg, HiOA B 54 Ingeniør, bygg, HiST B 58 Ingeniør, bygg, HiÅ B 64 Ingeniør bygg - Byggdesign, HiT B 59 Ingeniør bygg - Plan og infrastruktur, HiT B 59 Ingeniør, bygg, fleksibel, HiG B 45 Ingeniør, bygg, Fredrikstad, HiØ B 63 Ingeniør, Bygg, nettstøttet, HiN B 51 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, data, HiB B 42 Ingeniør, data, HiG B 45 Ingeniør, data, HiOA B 54 Ingeniør, data, HiST B 58 Ingeniør, data, HiÅ B 64 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu B 43 Ingeniør, data, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 63 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 51 Ingeniør, datateknikk, HiVe B 60 Ingeniør, Datateknikk, nettstøttet, HiN B 51 Ingeniør, Elektro, HiN B 51 Ingeniør, elektro, HiG B 45 Ingeniør, elektro, fleksibel, HiG B 45 Ingeniør, elektro, Fredrikstad, HiØ B 63 Ingeniør, elektro, Førde, HiSF B 56 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 43 Ingeniør, Elektro nettstøttet, HiN B 51 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST B 58 Ingeniør, elektro-automasjon, HiVe B 60 Ingeniør, elektronikk, HiB B 42 Ingeniør, elektronikk, HiVe B 60 Ingeniør elektronikk - Elkraft, HiT B 59 Ingeniør, elektronikk, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør elektronikk -Informatikk & automatisering, HiT B 59 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi, HiOA B 54 Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 42 Ingeniør. Energi, elkraft og miljø, Førde, HiSF B 56 Ingeniør, energi og miljø, HiOA B 54 20

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING LÆRERUTDANNINGER I ENDRING Indre utvikling ytre kontekstuelle og strukturelle hinder Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR. 4 2014 ISBN 978-82-998977-4-7 Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 SPRÅKFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 REALFAG GREÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer