Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no"

Transkript

1 Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1

2 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon og all informasjon du treng for å søkje. Her kan du sende søknad om opptak, melde adresseendring, omprioritere studieønska og svare på tilbod om studieplass/ventelisteplassering. På nettsøknaden finn du ei statusside med oppdatert informasjon om behandlinga av søknaden din. Frå 20. juli finn du m.a. resultatet i hovudopptaket, poenggrenser og ledige plassar på Restetorget. Elektronisk ID Alle søkjarar med norsk fødselsnummer må nytte ID-porten/ MinID for å logge seg på søknaden. Det er difor viktig at du skaffar deg elektronisk ID i god tid før søknadsfristen. evitnemål Har du fullført norsk vidaregåande skule i år 2000 eller seinare, har du truleg elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Når du loggar deg inn med elektronisk ID, får du tilgjenge til alle dei gyldige vitnemåla dine i NVB. Vitnemåla blir òg tilgjengelege for dei som skal behandle søknaden din, så du ikkje treng å sende inn papirkopi. For meir informasjon, sjå side 98. SMS Med Samordna opptak si SMS-teneste får søkjarar m.a. varsling om fristar i opptaket og melding når svar er tilgjengeleg på søknaden. Regelendring Informasjon om eventuelle regelendringar finner du på Samordna opptak sin nettstad. Informasjon på nordsamisk Søkerhandboka 2012 på nordsamisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Informasjon om nettsøknad og nettutgåva av samisk søkjarhandbok finn du på SO sine nettsider. For meir informasjon sjå samordnaopptak.no/info/sami Information in English The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. For more information, see samordnaopptak.no/info/english For further information for international students who want to study in Norway, see Endringar av informasjon i Søkerhandboka 2012 Ver merksam på at studium kan bli avlyste etter at Søkerhandboka 2012 er trykt. Det kan òg skje andre endringar i studium-/lærestadsinformasjon. Studium utanom Samordna opptak Søkerhandboka 2012 inneheld berre informasjon om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar og på lærestadene sine nettsider kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. Samordna opptak 2012 Utgivar Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0318 Oslo Telefon (9 15) Layout, produksjon, distribusjon og prosjektansvarlege Andvord Grafisk AS Opplag Redaktør Pål Kalvsjøhagen Tabellar Informasjon i lærestadtabellane kjem frå lærestadene. Distribusjon Søkerhandboka blei gitt ut første gong i februar 1995 under namnet Søkeravisa. Handboka er gratis og blir distribuert til søkjarane via utdanningsmesser, vidaregåande skolar, NAV, Forsvaret, bibliotek, høgskolar og universitet. Vi tek atterhald om eventuelle endringar i opptakskrav, poengreglar og studiumopplysningar. Samordna opptak (SO) blei oppretta i 1994 av Utdannings- og forskings departementet (no Kunnskapsdepartementet) som eit service- og koordinerings organ for opptak til grunnutdan ningar ved universitet, vitskaplege høgskolar og statlege og private høgskolar. Alle saksbehandlingsdata frå lærestadene blir samla i Samordna opptak, som køyrer opptak og sender svar til søkjarane. Tilbod blir gitt på det høgast prioriterte studieønsket som kvar einskild søkjar har poeng nok til å kome inn på, lågere studie - ønske fell bort. SO registrerer svara og utfører suppleringsopptak etter behov. 2

3 Innhold Hvordan søker jeg? Søknadsfrister... 4 Frister... 5 Følgeskjema... 6 Reservert studieplass fra i fjor... 6 Reservering av studieplass til Innsending av dokumentasjon... 7 Dokumentasjon... 8 Vitnemål og kompetansebevis Opptak Klage på saksbehandling Ingeniørutdanning uten studiekompetanse Spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse Kvotar Utenlandsk utdanning Poengutrekning Annen informasjon Annet Kontaktopplysninger Søknad på nett Stikkordsliste Søkerkalender Hvor kan jeg søke? Alfabetisk liste over fagområde/studium Studieløp og gradsstruktur Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Betanien diakonale høgskole (BDH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen i Akershus, se Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHm) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo, se Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) Høgskolen i Staffeldtsgate (STAF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Vestfold (HiVe) Høgskulen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høyskolen Diakonova (HD) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Misjonshøgskolen (MHS) NLA Høgskolen (NLA) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Politihøgskolen (PHS) Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland (UIN) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT)

4 Søknadsfrister 1. mars for søkere med 15. april dokumenterte grunner for tidlig opptak dokumenterte grunner for særskilt vurdering alle andre IB (International Baccalaureate), avgangselever videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 90 søkere realkompetanse, se side 88 søknad til Politihøgskolen søknad til luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø Hvis du som 1. mars-søker registrerer nye studieønsker etter 1. mars, blir disse behandlet som 15. april-søknader. Tidlig opptak Hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden, og hvis du er studiekvalifisert innen 1. mars, kan du søke om tidlig opptak. Det er ikke mulig å få tidlig opptak hvis du skal ta fag, kurs eller språktester for å få studiekompetanse våren For å få tidlig opptak må du ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet i Studier med opptaksprøve har ikke tidlig opptak. Det gis normalt heller ikke tidlig opptak på grunnlag av særskilt vurdering eller hvis søknaden ikke kan poengberegnes (med unntak av søkere som må søke oppholdstillatelse, se nederste punkt under). Du kan søke om tidlig opptak bare hvis du oppfyller minst ett av følgende: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier må flytte med familie pga. jobb, barnehageplass eller skolebytte har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi) må søke oppholdstillatelse for å studere (gjelder søkere med midlertidig oppholdstillatelse eller søkere som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Gjelder ikke søkere fra EU-land eller EØS-området) Behov for tidlig opptak må dokumenteres (se side 8). På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon sendes med følgeskjemaet. Søkere som ettersender dokumentasjon kan ikke regne med å bli med i tidligopptaket. Tilbudsbrev blir publisert i søknaden før 20. mai, og du må svare innen 26. juli om du tar imot den tildelte plassen. Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere søknaden innen 1. juli slik at den tildelte studie - plassen blir din førsteprioritet. Hvis grunnene dine for å få tidlig opptak blir underkjent, eller hvis du ikke har poeng nok, blir søknaden overført til hovedopptaket 20. juli. Særskilt vurdering For å få særskilt vurdering må du oppfylle kravene til generell studiekompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Du skal ikke krysse av for særskilt vurdering hvis du skal søke om dispensa sjon (se side 88). Du kan be om særskilt vurdering når særlig tungtveiende grunner (sykdom, funksjonshemming e.l.) gir grunn til å tro at poeng - summen din ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. Søkere som får avslag på søknad om særskilt vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak. For særskilt vurdering får du ett ordinært (gult) følgeskjema som skal til Samordna opptak, samt følgeskjema for særskilt vurdering (blå) som skal sendes til hvert enkelt lærested du har søkt. Se side 8 for informasjon om krav til dokumentasjon. International Baccalaureate (IB) Er du avgangselev i år, må du gi universitetet eller høgskolen som skal behandle søknaden din tillatelse til å se eksamensresultatene dine elektronisk på nettsidene til International Baccalaureate Organization (IBO). Dette gjør du ved å fylle ut et elektronisk skjema i samarbeid med IB-koordinatoren ved skolen du går på innen 1. mai. Skjemaet overføres IBOs eksamenskontor. Søker du opptak innen 1. mars, vil du få vite før 1. mai hvilke(t) lærested(er) som skal behandle søknaden din og som trenger denne tillatelsen. Lærestedene vil få tilgang til resultatene samme dag som de foreligger, normalt første uka i juli. Utenlandsk utdanning (utenfor Norden) Har du videregående utdanning (upper secondary school/high school) fra land utenfor Norden, er søknadsfristen 1. mars. Les mer om utenlandsk utdanning på side 90. Realkompetanse Søkere som fyller 25 år eller mer i søknadsåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke på grunnlag av realkompetanse (se side 88). Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT Søkere til Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT må dekke generelle og spesielle opptakskrav innen søknadsfristen 1.mars, og følgeskjema med dokumentasjon må sendes inn. Nye fag, forbedringer og dokumentasjon som utløser tilleggspoeng, kan ettersendes fram til 1. juli. 4

5 Frister Ettersending 1. juli Vitnemål og attester for utdanning og praksis som avsluttes våren 2012 skal sendes til adressen som står på ettersendingsslippen som du får sammen med følgeskjemaet i søknaden din. Feilsending vil forsinke behandlingen av søknaden din. Sjekk statussiden på søknaden din dersom du ikke husker hvor du skal sende dokumentasjon. Til Politihøgskolen og til luftfartsstudiet ved UiT kan det bare ettersendes forbedringer av eksisterende kompetanse. Omprioritering Innen 1. juli kan du omprioritere studieønskene dine. Du kan ikke legge til nye studieønsker etter 15. april. Hovedopptak 20. juli 20. juli er resultatet av opptaket tilgjengelig i søknaden din. Her vil det stå hvilket studium du eventuelt har fått tilbud på, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort. Du må krysse av JA eller NEI på alle studiene som står oppført i svarskjemaet på nettsøknaden din. Du må altså krysse for JA hvis du ønsker å stille deg på venteliste. Manglende kryss blir betraktet som NEI. Innsendingsfrister for følgeskjema 1. mars-søkere: 20. mars 15. april-søkere: 10. mai Svarfrist 26. juli er siste frist for å registrere svar. Det er ikke mulig å registrere svar etter denne datoen. Du må svare selv om du klager på et vedtak eller søker om reservert studieplass. Venteliste 26. juli Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i supplerings - opptaket 27. juli, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarer. Du kan endre svar fram til svarfristen 26. juli. Til studier hvor det er konkurranse om studieplassene, er det vanlig at lærestedene gir flere tilbud enn antall studieplasser (overbooking), dvs. at flere søkere enn forventet må trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene. Suppleringsopptak Bare søkere som får nytt tilbud eller er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, vil få e-post i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 27. juli. Ev. endring av ventelistenummer blir lagt ut på søknaden. Hvis du får nytt tilbud i dette opptaket, mister du automatisk tidligere tildelt studieplass. Svaret registrerer du på søknaden din. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli ca. 5 dager. Etterfyllingsopptak Til enkelte studier kan det foretas ytterligere etterfyllingsopptak fra ca. 2. august og utover. I etterfyllingsopptaket mister du ikke automatisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud, men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. I etterfyllingsopptak oppdateres svarskjemaet på nettsøknaden bare for søkere som får nytt tilbud. Svarfristen blir ca. 5 dager. Restetorget Restetorget er en oversikt over ledige studieplasser der vente - listene er tømt for kvalifiserte søkere. Oversikten er tilgjengelig på samordnaopptak.no fra 19.juli og du kan forhåndsregistrere deg fra denne datoen. Du kan først søke på studier på Restetorget fra 20. juli. Du kan registrere inntil 10 studieønsker på søknaden din. Studie - plassene er åpne både for nye søkere og for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket; disse kan også reaktivere studie ønsker som har falt bort fordi de i hovedopptaket fikk tilbud på høyere prioritert studium. Dersom det er flere kvalifiserte restetorgsøkere enn det er restplasser på studiet, vil de som melder seg først få tilbudene. Svarfristen i restetorgopptaket er ca. 5 dager. Når du takker JA til et tilbud på Restetorget, mister du automatisk eventuelt tidligere tilbud om studieplass. For å søke via Restetorget må du dekke opptakskravene til studiet 5

6 Følgeskjema for innsending av dokumentasjon Følgeskjema blir publisert i søknaden til alle søkere ca. en uke etter søknadsfristens utløp. Nytt i år er at du selv skriver ut følgeskjemaet fra søknaden din. Utskriften kan være svart/hvit eller i farger, tosidig eller ensidig. Følgeskjemaene finner du under fanen «Brev» i søknaden. På første side av følgeskjemaet finner du personopplysninger og studieønsker som er registrert på søknaden din. Har du endret navn etter at du registrerte søknaden, må du sende brev til Samordna opptak med kopi fra Skatteetaten eller namsmann om endringen. Øverst på første side finner du også innsendingsfrist og adresse til din saksbehandlende institusjon. Du kan lese om dokumenta - sjons kravene på side 8. Har du spørsmål om utfylling av følge - skjemaet, må du kontakte din saksbehandlende institusjon. Bare eksamener eller praksis som avsluttes i 2012 kan etter - sendes innen 1. juli. Skal du ettersende dokumentasjon, legg ved ettersendingsslippen. Slippen skrives ut fra søknaden din. Din nyeste kvittering viser hvilke søknadsalternativer du er registrert med. Selv om du har gjort endringer i søknaden etter søknadsfristen vil du ikke få nytt følgeskjema. Din saksbehandlende institusjon vil være den samme selv om du har gjort endringer på søknaden din. Søknaden blir behandlet på bakgrunn av siste registrerte endring i søknaden. Send derfor inn følgeskjemaet innen påtrykt frist selv om du har endret søknaden. Innsending av følgeskjema Har du elektronisk vitnemål, og dette er det eneste som skal ligge til grunn for søknaden din, trenger du ikke sende inn følgeskjemaet. Du kan se om du har elektronisk vitnemål under «Bakgrunn» i søknaden din. Er du avgangselev i år, og vitnemålet ditt er det eneste som skal ligge til grunn for søknaden din, trenger du ikke sende inn følgeskjema. Hvis du ikke har fått elektronisk vitnemål innen 1. juli, må du sende inn en papirkopi av vitnemålet til saksbehandlende institusjon. Hvis du får et nytt elektronisk vitnemål innen ettersendingsfristen 1. juli, vil du få e-post om dette. Har du flere elektroniske vitnemål, eller velger å sende inn andre vitnemål på papir, er saksbehandler alltid forpliktet til å bruke dokumentasjonen som gir deg høyest poengsum. Reservering av studieplass til 2013 Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknadsskjema for reservering av studie plass finner du på samordnaopptak.no Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, lege - attest e.a. og sendes innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Søknaden skal sendes til lærestedet der du fikk tildelt studieplassen, ikke til Samordna opptak. Du må svare JA til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Har du fått studieplassen via Restetorget eller som betinget opptak, kan du ikke reservere den. Søkere som må sende inn følgeskjema: Det er bare vitnemål for norsk videregående skole som er registrert elektronisk. All annen dokumentasjon må sendes inn med følgeskjemaet Alle som har 1. mars som søknadsfrist må sende inn følgeskjema: tidlig opptak, særskilt vurdering, IB (International Baccalaureate), videregående utdanning fra land utenfor Norden, realkompetanse, Politihøgskolen, luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø. Du må også sende inn følgeskjema hvis du: skal dokumentere generelle eller spesielle opptakskrav eller fag som kan gi tilleggspoeng på kompetansebevis søker studier med spesielle opptakskrav utenom fag i videregående skole (praksis, CV etc.) ønsker tilleggspoeng for militærtjeneste, siviltjeneste, folkehøgskole, eller høyere utdanning, se side 93 ønsker å bli beregnet i spesielle kvoter, se sidene 89 og 94 søker om dispensasjon se side 88 søker studier på grunnlag av forkurs, teknisk fagskole eller godkjent 2-årig fagskole (+ norsk) har utdanning fra et annet nordisk land Reservert studieplass fra i fjor Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få tilbud om den reserverte plassen så lenge du søker innen 15. april, sender inn følgeskjema, svarer innen fristen og oppfyller evt. krav som er stilt i brevet fra lærestedet som reserverte plassen. For å få den reserverte plassen er det tilstrekkelig å legge ved en kopi av dette brevet med følgeskjemaet. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere disse foran studiet du har reservert. For de nye studieønskene må du følge vanlig søknadsprosedyre. Hvis du får tilbud om opptak på et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. 6

7 Viktig om innsending av dokumentasjon Innsendingsfrister for følgeskjema 1. mars-søkere: 20. mars 15. april-søkere: 10. mai Husk å fylle ut og signere følgeskjemaet. Det er viktig at den dokumentasjonen du legger ved er riktig. På sidene 8 9 finner du en oversikt over de forskjellige typene dokumentasjon som godkjennes. Du er selv ansvarlig for at de innsendte dokumentene er riktige. Uriktige eller misvisende opplysninger kan føre til at du mister retten til å fullføre utdanningen. Dokumentasjonen du sender inn bør være kopier av god kvalitet. Alle dokumenter må være i A4- format, ensidig (ikke tosidig), uten stifter lim o.l. Hvis dokumentasjonen er av en slik kvalitet at den ikke kan bli vurdert, kan den saksbehandlende institusjonen be om ny dokumentasjon. Ikke alle trenger å sende inn følgeskjemaet Se side 6 I løpet av det første semesteret vil alle lærestedene be et tilfeldig utvalg av søkere som er tatt opp om å forevise originale vitnemål og attester. Forfalskninger rammes av straffelovens 182, og vil alltid bli politianmeldt. Det fins 4 ulike typer følgeskjemaer avhengig av hvilke kryss du har satt på søknaden. Følgeskjemaene skriver du ut selv fra søknaden din. Ordinært følgeskjema: For ordinær søknadsbehandling. Følgeskjema for særskilt vurdering: Har du søkt om særskilt vurdering (se side 4), vil du få ett følgeskjema for hvert lærested hvor du har bedt om særskilt vurdering. Med følgeskjemaene skal du sende egenerklæring samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer for opptak etter særskilt vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det ordinære følgeskjemaet. Følgeskjema for realkompetanse: Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse (se side 88), vil du få ett følgeskjema for hvert lærested du har søkt. Dette gjelder ikke søkere til Politihøgskolen. Følgeskjema for Politihøgskolen: Gjelder kun for søknad til Politihøgskolen. Har du søkt om særskilt vurdering eller realkompetansevurdering til Politihøgskolen, vil du ikke få følgeskjema for særskilt vurdering eller realkompetanse, kun grønt følgeskjema. 7

8 Dokumentasjon Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning Ett eller flere vitnemål som dekker alle årene. Kopier også baksiden hvis den inneholder merknader. Om elektroniske vitnemål, se side 6. Førstegangsvitnemål Vitnemål med påskriften førstegangsvitnemål. Les mer om kvoten på side 89. Forbedringer / nye fag Karakterforbedringer eller nye fag som utløser realfagspoeng eller språkpoeng, kan dokumenteres med kompetansebevis/ fagkarakterbevis. «Utskrift av eksamensprotokoll» er ikke tilstrekkelig dokumentasjon. På samordnaopptak.no finner du en oversikt over hvilke fag i Reform 94 som kan forbedres med hvilke fag i Kunnskapsløftet. Se også listen over realfag og språkfag, side 93. Nye fag Nye fag som verken dekker spesielle opptakskrav eller utløser realfags- eller språkpoeng, må føres på nytt vitnemål for å kunne regnes med i gjennomsnittskarakteren. Søkere som er 21 år eller yngre i søknadsåret kan altså levere to vitnemål; ett for kvoten for førstegangsvitnemål og ett for ordinær kvote. For at fag som er tatt som privatist på høyere nivå skal utløse realfagspoeng også på lavere nivå, må enten lavere nivå være ført, eller det må være ført en merknad om at privatister kan ta faget på høyeste nivå og likevel få uttelling for kompetanse i faget på lavere nivå. Fagopplæring Fag-/svennebrev og kompetansebevis/vitnemål fra all videre - gående opplæring som ligger til grunn for fag-/svennebrevet. I tillegg må studiekompetansefagene dokumenteres. Elever med fag-/svennebrev fra Kunnskapsløftet må dokumentere vitnemål som viser bestått fagprøve. Fagskole (2-årig) Vitnemål for fullført og bestått fagskole. Teknisk fagskole Vitnemål for fullført og bestått teknisk fagskole. Forkurs Vitnemål for fullført og bestått forkurs. Utenlandsk utdanning Utenlandsk utdanning må dokumenteres med kopi av originalvitnemål og kopi av oversettelse hvis vitnemålet er på et annet språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk. Oversettelser må foretas av autorisert translatør eller tolketjeneste. Du skal sende inn vitnemål/diplom/certificate for videregående utdanning samt høyere utdanning hvis du har det. Har du vitnemål/karakterutskrift for hvert år, må du sende inn alle vitnemålene/karakterutskriftene og eventuelle eksamensbevis. Høyere utdanning Vitnemål eller karakterutskrift fra universitet eller høgskole. Utskrift fra StudentWeb eller lignende er ikke gyldig dokumentasjon. Hvis du tidligere er blitt vurdert for generell studiekompetanse/ immatrikulering, bør du legge ved brev som bekrefter dette. Praksis Attest fra arbeidsgiver, Skatteetaten eller annen offentlig myndighet. Attesten skal opplyse om arbeidets varighet fra dato til dato, og omfang; om det er fulltids- eller deltidsjobb. Deltids - jobber må angis i timer pr. uke eller prosent av full stilling. Arbeidskontrakt godtas bare sammen med siste lønnsslipp. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra Skatteetaten og foretaksregister. Relevant praksis Attest som over, samt opplysninger om hva slags arbeid som er utført. Omsorgsarbeid Bostedsattest fra Skatteetaten for søkeren og egne barn, ev. attest fra sakkyndig (lege e.l.). Folkehøgskole Vitnemål med godkjent skoledokumentasjon for 33 ukers skoleår og minst 90 % frammøte. Tilleggspoeng gis bare for norsk folkehøgskole og Nordiska folkhögskolan i Kungälv tatt fra og med skoleåret 1997/98. Tidligere folkehøgskoleår (og folkehøgskole fra utlandet) kan telle som utdanning i 23/5-regelen. Husk å kopiere alle sidene av vitnemålet. Militærtjeneste Militærtjeneste skal dokumenteres med militært tjenestebevis (egen blankett), fra 2007 tjenesteuttalelse. Mangler du dette, ta kontakt med din rulleførende enhet. Attester, vernepliktsbok, diplom for vernedyktighetsmedalje o.l. er ikke tilstrekkelig. Søkere som har befalsskole eller utskrevet sersjantkurs, må sende vitnemål eller tjenesteuttalelse. Søkere som avslutter tjenesten i perioden 1. juli 10. august 2012 må sende inn midlertidig tjenesteuttalelse innen 1. juli for å få tilleggspoeng. Endelig tjenesteuttalelse må legges fram for lærestedet ved studiestart. Siviltjeneste Sivilt tjenestebevis, fås ved henvendelse til siviltjenesteadministrasjonen der tjenesten ble avsluttet. Hvis du har fått en skriftlig vurdering av din utenlandske utdanning av NOKUT, NAIC, Samordna opptak eller høgskole/ universitet, skal du også sende dokumentasjon på denne. 8

9 Nordnorsk tilknytning (se side 89) Kvotetilhørighet til Universitetet i Tromsø dokumenteres med bostedsattest fra Skatteetaten, utstedt i søknadsåret, som viser at søkeren har bodd i Nord-Norge siste 10 år og fortsatt bor i landsdelen. Søkere som ikke har bodd i Nord-Norge 10 siste år må dokumentere nordnorsk tilknytning på minst tre av fem mulige måter: Fullført videregående opplæring i Nord-Norge, vitnemål eller fag-/svennebrev Eksamen fra nordnorsk grunnskole (evt. folkeskole/realskole), vitnemål Bodd i Nord-Norge minst 10 år totalt, bostedsattest fra Skatteetaten utstedt i søknadsåret Minst en av foreldrene bor og har bodd i Nord-Norge siste 10 år, bostedsattest fra Skatteetaten utstedt i søknadsåret Mors bosted i Nord-Norge da søkeren ble født, mors bostedsbevis fra Skatteetaten Til kvoter som krever tilknytning fra Nord-Troms/Finnmark, må dokumentasjonen gjelde for disse geografiske områdene. Samisk tilknytning (se side 89) Kvotetilknytning til høgskolene i Finnmark og Lillehammer, Norges Veterinærhøgskole og Universitetet i Tromsø dokumenteres med ett av følgende: Samisk avlagt som første- eller andrespråk i videregående opplæring Vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som første- eller andrespråk Bestått 60 studiepoeng eller semesteremne i samisk fra universitet eller høgskole Realkompetansevurdering av samiske språkkunnskaper i forhold til språkkravet i samisk fra videregående opplæring Reservering av studieplass Militær-/siviltjeneste: kopi av tjenesteinnkalling. Svangerskap eller langvarig sykdom/sykehusopphold: legeattest. Søknad må sendes innen tre uker etter at du har sagt ja til studieplassen. Navneskifte Bekreftelse fra Skattetaten. Navneskifte i forhold til vitnemål og annen dokumentasjon sendes til saksbehandlende institusjon. Navneskifte etter søknadsfristen sendes til Samordna opptak. Dokumentfalsk blir politianmeldt Dispensasjon (se side 88) Egen søknad og attest fra sakkyndig om forhold som har gjort det umulig å dekke kravene i generell studiekompetanse. Særskilt vurdering (se side 4) Egenerklæring fra søkeren og attest fra sakkyndig om forhold som har påvirket søkerens opptaksgrunnlag. Tidlig opptak (se side 4) «Utskrift av eksamens protokoll» er ikke gyldig dokumentasjon på fag Må dokumentere ett eller flere av følgende: Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon Attest fra Skatteetaten og foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet Bostedsattest fra Skatteetaten for søkeren og barna eller søkeren og ektefelle/samboer Attest fra sakkyndig (f. eks. lege) Tilsettingsbrev og siste måneds lønnsslipp Kopi av relevante sider i passet for oppholdstillatelse 9

10 Døme på vitnemål og kompetansebevis Vitnemål: Dokumentasjon av vitnemål som gir generell studiekompetanse Gjennomsnittskarakter blir rekna ut ved summering av alle talkarakterane på vitnemålet, uavhengig av om det er standpunkt- eller eksamenskarakter eller skriftleg- og munnlegkarakter i same fag. Summen av karakterane blir delt med talet på karakterar. Gjennomsnittskarakteren ganga med 10 gir karakterpoenga. Gjennomsnittskarakter 4,0 gir altså 40 karakterpoeng. Dette vitnemålet er frå studiespesialisering realfag og inneheld følgjande realfaglege fordjupingar: Teknologi og forskningslære 1 og 2, Matematikk R1 og R2. Ut frå tabellen på side 93 gir dette 2,5 realfagspoeng. Sum skulepoeng blir da 42,5. Skulepoenga er grunnlag for å konkurrere i kvote for førstegongsvitnemål dersom søkjaren har førstegongsvitnemål og ikkje fyller meir enn 21 år i søknadsåret. Kompetansebevis: Dokumentasjon av dei obligatoriske faga i generell studiekompetanse For 23/5-søkjarar er kompetansebevis tilstrekkeleg for å dokumentere fagkrava, i tillegg må søkjaren sende inn praksis og/eller anna utdanning for å dekkje 5-årskravet i 23/5-regelen, sjå side 87. For 23/5-søkjarar blir gjennomsnittskarakter rekna ut ved summering av karakterane i dei obligatoriske faga og fag som dekkjer spesielle opptakskrav og / eller gir tilleggspoeng. Summen er 40. Gjennomsnittskarakter med to desimalar blir da 40 : 8 = 5,00 som gir 50,0 karakterpoeng. Kompetansebevis: Dokumentasjon av delfag som utløyser realfagspoeng Karakterane i realfaga blir rekna med i gjennomsnittskarakteren viss det løner seg for søkjaren, eller viss faga er obligatoriske krav til studiet som søkjast. «Utskrift frå eksamensprotokoll» er ikkje gyldig dokumentasjon for fag som er tekne i Reform 94 eller i Kunnskapsløftet. 10

11 Liste over fagområde og studium Lærestadene har knytt kvart av sine studium opp mot inntil tre fagområde. Desse fagområda er lista opp alfabetisk i denne lista. Namnet på fagområde inneber ikkje at ein er garantert løns - plassering/stilling i yrke som svarar til namnet. Under kvart fagområde er det ei alfabetisk sortert liste over alle studium som er knytta til dette fagområdet. Studia er lista slik: Studienamn, lærestad Type (studium) Side Studienamnet er det same som er brukt i lærestadtabellane, evt. noko forkorta Lærestadnamnet er gitt som ein kode med 2 til 5 teikn, den same som er brukt i lærestadtabellane og innhaldslista side 3 Type studium er forbokstaven i dei utdanningstypane som er brukte i lærestadtabellane: B=Bachelorstudium, M=Masterutdanning, Y=Yrkesutdanning, K=Kandidatstudium, Å=Årsstudium Sidetal viser til sida der lærestadtabellen for den aktuelle lærestaden startar. Studiet du leiter etter kan difor vere på påfølgjande side(r). Fagområda er fastsette sentralt og passar ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn studiet du leitar etter der du meiner det høyrer heime, kan det løne seg å sjekke eit nærliggjande fagområde. På samordnaopptak.no/studier kan du søkje både på fagområde og ei rekkje andre omgrep for å finne studium. Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Administrasjon og leiing Administrasjon og ledelse, HiOA B 54 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 74 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud., UiB Å 74 Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB B 74 Arkivkunnskap, UiO Å 77 Bedriftsøkonomi, HiSF Å 56 Bedriftsøkonomi, Bodø, UiN Å 76 Bedriftsøkonomi, deltid, Helgeland, UiN Å 76 Bedriftsøkonomi, deltid, Vesterålen, UiN Å 76 Bedriftsøkonomi, Halden, HiØ Å 63 Bedriftsøkonomi, Mo i Rana, UiN Å 76 Bedriftsøkonomi, nett- og samlingsbasert, deltid, HiHm Å 47 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn, HiT Å 59 Bedriftsøkonomi, Rena, HiHm Å 47 Bedriftsøkonomi, årsstudium, Bø, HiT Å 59 Eiendomsmegling, UiN B 76 Eksportmarkedsføring, HiÅ B 64 Handel, service og logistikk, HiH B 46 Handels- og Serviceledelse, HiÅ B 64 Havbruksdrift og ledelse, UiN B 76 Helseledelse og helseøkonomi, UiO B 77 Hotelledelse, UiS B 80 Husøkonomi og serviceledelse, Kjeller, HiOA B 54 Idrettsvitenskap, Bø, HiT B 59 Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 67 Informasjonssystemer, Bø, HiT B 59 Innovasjonsledelse og entreprenørskap, HiÅ B 64 Internasjonal logistikk, Ålesund, HiM B 50 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST B 58 Jus, HiM Å 50 Jus og administrasjon, HiM B 50 Juss, Hønefoss, HiBu B 43 Juss og ledelse, Hønefoss, HiBu B 43 Juss, 1-årig, Hønefoss, HiBu Å 43 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer, HiNT Å 53 Kulturprosjektledelse, HiL B 49 Kulturprosjektledelse, årsstudium, HiL Å 49 Ledelse, innovasjon og marked, UiT B 81 Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena, HiHm B 47 Maritim økonomi og ledelse, deltid, UiN Å 76 Markedsføring, Hønefoss, HiBu B 43 Medieledelse og innovasjon, HiG B 45 Medieledelse, årsstudium, HiG Å 45 Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 77 Organisasjon og ledelse, HiL B 49 Organisasjon og ledelse, UiN B 76 Organisasjon og ledelse, Rena, HiHm Å 47 Organisasjon og ledelse, samlingsbasert, deltid, HiHm Å 47 Planlegging og administrasjon, HVO B 62 Politikk og forvaltning, HiOA Å 54 Produksjons- og prosjektledelse, HiL B 49 Regnskap, Steinkjer, HiNT B 53 Reiseliv og turisme, årsstudium, HiL Å 49 Reiselivsledelse, HiL B 49 Reiselivsledelse, HiSF B 56 Reiselivsledelse, UiS B 80 Revisjon, Steinkjer, HiNT B 53 Samfunnsøkonomi, master, NTNU M 67 Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv., HiHm Å 47 Shipping og logistikk, HiÅ B 64 Shippingledelse, HiÅ Å 64 Siviløkonomutdanningen, NHH M 67 Siviløkonomutdanningen, UiN M 76 Sport Management, HiM B 50 Velferdsfag, HiOA B 54 Økonomi og administrasjon, HiB B 42 Økonomi og administrasjon, HiL B 49 Økonomi og administrasjon, HiN B 51 Økonomi og administrasjon, HiSF B 56 Økonomi og administrasjon, HiVe B 60 Økonomi og administrasjon, HiÅ B 64 Økonomi og administrasjon, UiS B 80 Økonomi og administrasjon, UiT B 81 Økonomi og administrasjon, UMB B 71 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, UiA M 72 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master, UiS M 80 Økonomi og administrasjon, Bø, HiT B 59 Økonomi og administrasjon, Grimstad, UiA B 72 Økonomi og administrasjon, Halden, HiØ B 63 Økonomi og administrasjon, Haugesund, HSH B 57 Økonomi og administrasjon, Kr.sand, UiA B 72 Økonomi og administrasjon, Rena, HiHm B 47 Økonomi og administrasjon (siviløkonom 1. avd.), HiM B 50 Økonomi og administrasjon, Steinkjer, HiNT B 53 Økonomi og administrasjon, årsstudium, HiL Å 49 Økonomi og administrasjon 1-årig, Hønefoss., HiBu Å 43 11

12 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø, HiT K 59 Økonomi og administrasjon/revisjon, HiOA B 54 Økonomi og administrasjon,1-årig, Kongsberg, HiBu Å 43 Økonomi og ledelse, HiG B 45 Økonomi og ledelse, HiH B 46 Økonomi og ledelse, HiÅ Å 64 Økonomi og ledelse, UiN B 76 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss, HiBu M 43 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg, HiBu M 43 Økonomi og ledelse, fleksibel, HiG B 45 Økonomi og ledelse, Hønefoss, HiBu B 43 Økonomi og ledelse, Kongsberg, HiBu B 43 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, UiN B 76 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiG Å 45 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiH Å 46 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiOA Å 54 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid, HiOA Å 54 Afrikanske språk/kunnskap Afrikastudier, NTNU B 67 Afrikastudier, årsstudium, NTNU Å 67 Emnestudier humaniora, årsstudium, NTNU Å 67 Animasjon Animasjon, Hamar, HiHm B 47 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm B 47 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 47 Antropologi Sosialantropologi, UiB B 74 Sosialantropologi, UiO B 77 Sosialantropologi, UiT B 81 Sosialantropologi, årsstudium, UiB Å 74 Arkeologi Antikk kultur og klassiske språk, UiO B 77 Arkeologi, NTNU B 67 Arkeologi, UiB B 74 Arkeologi, UiO B 77 Arkeologi, UiT B 81 Kulturminneforvaltning, NTNU B 67 Arkitektur Arkitekt, AHO M 39 Arkitekt, NTNU M 67 By- og regionplanlegging, UMB M 71 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 71 Landskapsarkitektur, UMB M 71 Landskapsingeniør, UMB B 71 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, HiSF B 56 Asiatiske språk/kunnskap India områdestudier, UiO B 77 India-studier med hindi, UiO B 77 Japansk, UiB B 74 Japansk med Japan-studier, UiO B 77 Kinesisk med Kina-studier, UiO B 77 Midtøsten-studier med arabisk, UiO B 77 Midtøsten-studier med hebraisk, UiO B 77 Midtøsten-studier med persisk, UiO B 77 Astronomi Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 77 Audiograf Audiografutdanning, HiST B 58 Audioteknologi Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 43 Automatisering Ingeniør, automatisering, HiB B 42 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT B 81 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 64 Ingeniør, elektro, Førde, HiSF B 56 Ingeniør, elektro-automasjon, HiVe B 60 Ingeniør elektronikk -Informatikk & automatisering, HiT B 59 Barnevernspedagog Barnevern, HiF B 44 Barnevern, HiL B 49 Barnevern, UiN B 76 Barnevern, UiS B 80 Barnevern, Fredrikstad, HiØ B 63 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, HiT B 59 Barnevern, samlinger, HiF B 44 Barnevernspedagogutdanning, HiH B 46 Barnevernspedagogutdanning, HiOA B 54 Barnevernspedagogutdanning, HiSF B 56 Barnevernspedagogutdanning, HiST B 58 Barnevernspedagogutdanning, deltid, HiOA B 54 Sosialt arbeid, barnevernspedagog, HVO B 62 Bibliotekar/bibliotekkunnskap Arkiv og dokumentbehandling, HiOA B 54 Arkiv/dokumentbehandling, årsstudium, deltid, HiOA Å 54 Arkivkunnskap, UiO Å 77 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiOA B 54 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiOA Å 54 Dokumentasjonsvitenskap, UiT B 81 Skolebibliotekkunnskap, deltid, UiA B 72 Biletkunst Kunst og håndverk, Halden, HiØ Å 63 Kunst og håndverk, Stord, HSH Å 57 Kunstvitenskap, UiT B 81 Tegning - bilde, årsstudium Notodden, HiT Å 59 Bioingeniør Bioingeniør, HiÅ B 64 Bioingeniør, UiA B 72 Bioingeniørutdanning, HiB B 42 Bioingeniørutdanning, HiOA B 54 Bioingeniørutdanning, HiST B 58 Bioingeniørutdanning, UiT B 81 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 63 Biologi Agronomi, Blæstad (Hamar), HiHm B 47 Agronomi, årsstudium, Blæstad (Hamar), HiHm Å 47 Animal Science, UiN B 76 Biologi, NTNU B 67 Biologi, UiA B 72 Biologi, UiB B 74 Biologi, UiN B 76 Biologi, UiO B 77 Biologi, UMB B 71 Biologi, klima og miljø, UiT B 81 Biologi og kjemi, UiN Å 76 Biologi og kjemi, årsstudium, NTNU Å 67 Biologi, årsstudium, UiA Å 72 Biomedisin, UiT B 81 Bioteknologi, UMB B 71 12

13 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fiskeri- og havbruksvitenskap, UiT B 81 Forurensing og miljø, Bø, HiT B 59 Havbruksbiologi, UiB B 74 Hestefag, UMB B 71 Husdyrvitenskap, UMB B 71 Idrettsvitenskap, NIH B 67 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 67 Master i havbruk (3+2), UiN M 76 Master i marin økologi (3+2), UiN M 76 Medisinsk og marint årsstudium, HiÅ Å 64 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 77 Plantevitenskap, UMB B 71 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang), HiHm B 47 Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad (Koppang), HiHm Å 47 Økologi og naturforvaltning, UMB B 71 Økologi og naturressurser, Bø, HiT B 59 Bioteknologi Biologisk kjemi, UiS B 80 Bioteknologi, HiÅ B 64 Bioteknologi, UiT B 81 Bioteknologi, UMB B 71 Bioteknologi, master, NTNU M 67 Industriell kjemi og bioteknologi, NTNU M 67 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, HiOA B 54 Ingeniør, kjemi, HiST B 58 Kjemi og bioteknologi, UMB M 71 Matvitenskap og ernæring, UMB B 71 Molekylærbiologi, UiB B 74 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 77 Bygg Bygg, UiS B 80 Bygg- og miljøteknikk, NTNU M 67 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 71 Ingeniør, Bygg, HiN B 51 Ingeniør, bygg, HiB B 42 Ingeniør, bygg, HiG B 45 Ingeniør, bygg, HiOA B 54 Ingeniør, bygg, HiST B 58 Ingeniør, bygg, HiÅ B 64 Ingeniør bygg - Byggdesign, HiT B 59 Ingeniør bygg - Plan og infrastruktur, HiT B 59 Ingeniør, bygg, fleksibel, HiG B 45 Ingeniør, bygg, Fredrikstad, HiØ B 63 Ingeniør, Bygg, nettstøttet, HiN B 51 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN Å 51 Integrert bygningsteknologi, HiN M 51 Intelligent modellering (BIM), nettbasert, HiG Å 45 Landmåling, årsstudium, HiG Å 45 Landmåling, årsstudium, nettbasert, HiG Å 45 Teknisk bygningsvern og restaurering, HiST B 58 Dans Dansevitenskap, NTNU B 67 Datateknikk Anvendt datateknologi, HiOA B 54 Data, UiS B 80 Data/IT, HiN M 51 Datateknikk, NTNU M 67 Datateknologi, UiB B 74 Datavitenskap, UiB B 74 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 45 Elektronikk og datateknologi, UiO B 77 Informasjonsbehandling, årsstudium, UiN Å 76 Informasjonssikkerhet, HiG B 45 Informasjonsteknologi, HiB B 42 Informasjonsteknologi, HiOA B 54 Informasjonsteknologi, UiS M 80 Informatikk, UiT B 81 Informatikk, master, UiT M 81 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 58 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 77 Ingeniør, data, HiB B 42 Ingeniør, data, HiG B 45 Ingeniør, data, HiOA B 54 Ingeniør, data, HiST B 58 Ingeniør, data, HiÅ B 64 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu B 43 Ingeniør, data, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 63 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 51 Ingeniør, datateknikk, HiVe B 60 Ingeniør, Datateknikk, nettstøttet, HiN B 51 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN Å 51 Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU M 67 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 43 IT og informasjonssystemer, 1-årig, Hønefoss, HiBu Å 43 Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 67 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 45 Programvareutvikling, HiG B 45 Spillprogrammering, HiG B 45 Webutvikling, HiG B 45 Design Animasjon, Hamar, HiHm B 47 Byutvikling og urban design, UiS M 80 Design og komm. i digitale medier, deltid, HiOA Å 54 Digital mediedesign, Notodden, HiT Å 59 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 43 Industridesign, AHO M 39 Industriell design, NTNU M 67 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 77 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, industriell design, Fredrikstad, HiØ B 63 Ingeniør, produkt- og systemdesign, HiÅ B 64 Ingeniør, produktdesign, HiVe B 60 Ingeniør, skipsdesign, HiÅ B 64 Kunst og design, HiOA B 54 Kunst og design - tekstil, årsstudium, HiOA Å 54 Kunst og design, årsstudium, HiOA Å 54 Kunst og håndverk, UiA B 72 Kunst og håndverk, UiN Å 76 Kunst og håndverk, årsstudium, UiA Å 72 Landmåling og eiendomsdesign, HiB B 42 Landskapsarkitektur, UMB M 71 Leire kunst og design 1, Notodden, HiT Å 59 Lysdesign, Drammen, HiBu B 43 Media, IKT og design, HVO B 62 Mediedesign, HiG B 45 Multimedieteknologi og -design, Grimstad, UiA B 72 Produktdesign, Kjeller, HiOA B 54 Teknologidesign og ledelse, HiG B 45 Teknologidesign og ledelse, årsstudium, HiG Å 45 Teknologidesign og ledelse, årsstudium, deltid, HiG Å 45 Tre med metall-kunst, håndverk og design, Notodden, HiT Å 59 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm B 47 Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu B 43 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 47 Visuelle kunstfag og design, Notodden, HiT B 59 13

14 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiOA B 54 Drama/teater Bachelor i estetiske fag, drama, HiVe B 60 Drama, HiB Å 42 Drama, HVO Å 62 Drama, UiS Å 80 Drama og teater, NTNU B 67 Drama og teater, UiT B 81 Drama og teaterkommunikasjon, HiOA B 54 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium, HiOA Å 54 Drama, årsstudium, UiA Å 72 Drama/teater, HVO B 62 Faglærerutdanning i drama, UiA B 72 Litteratur, film og teater, UiA B 72 Litteratur, film og teater, årsstudium, UiA Å 72 Produksjon for scene og sal, årsstudium, HiNe Å 52 Dyrepleiar Dyrepleierutdanning, NVH K 70 Elektro Dataanalyse og sensorteknologi, UiT M 81 Elektro, UiS B 80 Elektronikk, NTNU M 67 Elektroteknikk, HiN M 51 Energi og miljø, NTNU M 67 Ingeniør, automatisering, HiB B 42 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT B 81 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 64 Ingeniør, Elektro, HiN B 51 Ingeniør, elektro, HiG B 45 Ingeniør, elektro, fleksibel, HiG B 45 Ingeniør, elektro, Fredrikstad, HiØ B 63 Ingeniør, elektro, Førde, HiSF B 56 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 43 Ingeniør, Elektro nettstøttet, HiN B 51 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST B 58 Ingeniør, elektro-automasjon, HiVe B 60 Ingeniør, elektronikk, HiB B 42 Ingeniør, elektronikk, HiVe B 60 Ingeniør elektronikk - Elkraft, HiT B 59 Ingeniør, elektronikk, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi, HiOA B 54 Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 42 Ingeniør, energiteknologi, HiB B 42 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN Å 51 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiOA B 54 Engelsk Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag, UiS M 80 Bachelor i språkfag, engelsk, HiVe B 60 Engelsk, HiSF Å 56 Engelsk, HVO Å 62 Engelsk, NTNU B 67 Engelsk, UiA B 72 Engelsk, UiB B 74 Engelsk, UiN Å 76 Engelsk, UiO B 77 Engelsk, UiT Å 81 Engelsk, Halden, HiØ Å 63 Engelsk, Hamar, HiHm Å 47 Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 43 Engelsk, Levanger, HiNT Å 53 Engelsk, samlingsbasert, HiF Å 44 Engelsk språk og litteratur, UiS B 80 Engelsk, Stord, HSH Å 57 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 67 Engelsk, årsstudium, UiA Å 72 Engelsk, årsstudium, UiO Å 77 Engelsk, årsstudium, UiS Å 80 Engelsk årsstudium, HiNe Å 52 Engelsk årsstudium, Bø, HiT Å 59 Engelsk årsstudium, deltid, HVO Å 62 Engelsk, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 67 Grunnskolelærer trinn med engelsk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn m/norsk, HiST Y 58 Grunnskolelærerutd trinn med engelsk, HiOA Y 54 Internasjonal kommunikasjon, Halden, HiØ B 63 Lektorutdanning språkfag/engelsk, NTNU M 67 Nord-Amerika-studier, UiO B 77 Oversetting og interkulturell kom., engelsk, UiA B 72 Språk, UiN B 76 Ergoterapeut Ergoterapeututdanning, HiB B 42 Ergoterapeututdanning, HiOA B 54 Ergoterapeututdanning, HiST B 58 Ergoterapeututdanning, UiT B 81 Ergoterapeututdanning, Rogaland, DHS B 40 Ernæring Ernæring, mat og kultur, UiA B 72 Ernæring, mat og kultur, årsstudium, UiA Å 72 Folkehelsearbeid, HiB B 42 Folkehelsearbeid, UiA B 72 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 Human ernæring, UiB B 74 Idrett, ernæring og helse, HiVe B 60 Klinisk ernæring, start vår, UiO M 77 Kostøkonomi, ernæring og ledelse, Kjeller, HiOA B 54 Mat, ernæring og helse, Elverum, HiHm Å 47 Mat og helse, samlinger, HiF Å 44 Mat og helse, årsstudium, HiVe Å 60 Matkultur og helse, HVO Å 62 Matteknologi, HiST B 58 Matvitenskap og ernæring, UMB B 71 Samfunnsernæring, Kjeller, HiOA B 54 Europeiske språk/-kunnskap Engelsk, NTNU B 67 Engelsk, UiB B 74 Engelsk, UiO B 77 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 67 Engelsk, årsstudium, UiO Å 77 Engelsk årsstudium, HiNe Å 52 Engelsk, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Europastudier, UiB B 74 Europastudier (EU), UiO B 77 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 67 Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 67 Europastudier med fremmedspråk, spansk, NTNU B 67 Europastudier med fremmedspråk, tysk, NTNU B 67 Fransk, NTNU B 67 Fransk, UiB B 74 Fransk, UiO B 77 Fransk, årsstudium, NTNU Å 67 14

15 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Fransk, årsstudium, UiO Å 77 Fransk, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Gresk, UiB B 74 Italiensk, UiB B 74 Italiensk, UiO B 77 Norrøne og keltiske studier, UiO B 77 Portugisisk, UiO B 77 Russisk, UiB B 74 Russisk, UiO B 77 Sentral-Europa- og Balkan-studier, UiO B 77 Spansk, UiO B 77 Spansk språk og latinamerikastudier, UiB B 74 Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår, UiB Å 74 Spansk, årsstudium, NTNU Å 67 Spansk, årsstudium, UiO Å 77 Tysk, UiB B 74 Tysk, UiO B 77 Tysk, årsstudium, UiO Å 77 Tysk, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Faglærar Adjunktutdanning i matematikk og naturfag, UiB Y 74 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden, HiT B 59 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, UiN B 76 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 59 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiOA B 54 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 47 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger, HiNT B 53 Faglærerutdanning i drama, UiA B 72 Faglærerutdanning i musikk, Hamar, HiHm B 47 Faglærerutdanning i musikk, Stord, HSH B 57 Idrett, faglærerutdanning, HiB B 42 Idrettsvitenskap, NIH B 67 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger, HiNT B 53 Kunst og håndverk, årsstudium, NLA Å 66 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk, UiB M 74 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk, UiB M 74 Lektorutdanning i nordisk, UiB M 74 Lektorutdanning i realfag, UMB M 71 Trafikklærerutdanning, Kjeller, HiOA K 54 Yrkesfaglærerutd. bygg- og anleggsteknikk, NTNU B 67 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i medier og kommunikasjon, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod., HiOA B 54 Yrkesfaglærerutdanning Elektrofag, NTNU B 67 Yrkesfaglærerutdanning helse- og sosialfag, NTNU B 67 Yrkesfaglærerutdanning Restaurant- og matfag, NTNU B 67 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod, NTNU B 67 Farmasi Farmasi, UiB M 74 Farmasi, UiO M 77 Farmasiutdanning, HiOA B 54 Farmasiutdanning, UiT B 81 Farmasiutdanning, Namsos, HiNT B 53 Film Animasjon, HVO B 62 Digital medieproduksjon, Rena, HiHm B 47 Dokumentarfilmproduksjon-Foto, HiL B 49 Dokumentarfilmproduksjon-Lyd, HiL B 49 Dokumentarfilmproduksjon-Regi, HiL B 49 Film- og fjernsynsvitenskap, HiL B 49 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium, HiL Å 49 Film- og tv-produksjon, UiB B 74 Film- og videoproduksjon, NTNU B 67 Filmvitenskap, NTNU B 67 Fjernsyns- og multimedieproduksjon, UiS B 80 Flerkameraproduksjon, HiL B 49 Litteratur, film og teater, UiA B 72 Litteratur, film og teater, årsstudium, UiA Å 72 Medievitenskap, UiB B 74 Filosofi Filosofi, NTNU B 67 Filosofi, UiO B 77 Filosofi, UiT B 81 Filosofi og idéhistorie, UiB B 74 Filosofi, årsstudium, NTNU Å 67 Filosofi, årsstudium, UiA Å 72 Filosofi, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Historie, deltid, HVO Å 62 Historie årsstudium, HVO Å 62 Kognitiv vitenskap, UiB B 74 Kristendom/RLE, MF Å 40 Politikk, økonomi og filosofi, UiT B 81 Fiskeri Fiskehelse, UiB M 74 Fiskehelse, UiT M 81 Fiskeri- og havbruksvitenskap, UiT B 81 Havbruksbiologi, UiB B 74 Havbruksdrift og ledelse, UiN B 76 Veterinærstudiet, NVH M 70 Flygerutdanning Luftfartsfag, UiT B 81 Fotografi Digital medieproduksjon, Rena, HiHm B 47 Fotojournalistikk, HiOA B 54 Fransk Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 67 Fransk, NTNU B 67 Fransk, UiB B 74 Fransk, UiO B 77 Fransk, Halden, HiØ Å 63 Fransk, årsstudium, NTNU Å 67 Fransk, årsstudium, UiA Å 72 Fransk, årsstudium, UiO Å 77 Fransk, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Lektorutdanning språkfag/fransk, NTNU M 67 Friluftsliv Friluftsliv, HiF Å 44 Friluftsliv, HiSF B 56 Friluftsliv, HVO Å 62 Friluftsliv, NIH Å 67 Friluftsliv, UiN Å 76 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 47 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT B 59 Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø, HiT Å 59 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 53 Friluftsliv og idrettsfag, HiF B 44 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium, UiA Å 72 Førskolelærer, natur- og friluftslinje., DMMH B 40 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 42 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 57 15

16 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Idrett, HiSF Å 56 Idrett, HVO Å 62 Idrett, UiA B 72 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 47 Idrett, faglærerutdanning, HiB B 42 Idrett, friluftsliv og helse, HiOA B 54 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HiSF B 56 Idrett og friluftsliv, HVO B 62 Idrett og kroppsøving, HiSF B 56 Idrett, årsstudium, UiA Å 72 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 47 Idrett/Kroppsøving, Stord, HSH Å 57 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 53 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 63 Kroppsøving og idrett, årsstudium, HiOA Å 54 Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium Notodden, HiT Å 59 Natur, miljø og friluftsliv, Bø, HiT B 59 Natur og miljø årsstudium, Bø, HiT Å 59 Fysikk Elektronikk og datateknologi, UiO B 77 Energi- og miljøfysikk, UMB B 71 Frie realfag, UMB Å 71 Fysikk, NTNU B 67 Fysikk, UiB B 74 Fysikk, UiT B 81 Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 77 Fysikk og matematikk, NTNU M 67 Fysikk, årsstudium, UiA Å 72 Geovitenskap, retning geofysikk, UiB B 74 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 67 Matematikk og fysikk, UiA B 72 Matematikk og fysikk, UiS B 80 Miljøfysikk og fornybar energi, UMB M 71 Radiografutdanning, UiT B 81 Romfysikk, UiT M 81 Fysioterapeut Fysioterapeututdanning, HiB B 42 Fysioterapeututdanning, HiOA B 54 Fysioterapeututdanning, HiST B 58 Fysioterapeututdanning, UiT B 81 Fysioterapeututdanning, mensendieck, HiOA B 54 Førskolelærar Førskolelærer - arbeidsplassbasert, Drammen, HiT B 59 Førskolelærer, deltid, DMMH B 40 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden, HiT B 59 Førskolelærer, estetisk linje, DMMH B 40 Førskolelærer, natur- og friluftslinje., DMMH B 40 Førskolelærerutd., Bodø, samlings- og IKT-basert, UiN B 76 Førskolelærerutd., Grimstad, UiA B 72 Førskolelærerutd., Kr.sand., UiA B 72 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag, HiB B 42 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 42 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 57 Førskolelærerutd. ordinær linje, Stord, HSH B 57 Førskolelærerutd., Stokmarknes, samlings- og IKT, UiN B 76 Førskolelærerutdanning, DMMH B 40 Førskolelærerutdanning, HiB B 42 Førskolelærerutdanning, HiF B 44 Førskolelærerutdanning, HiOA B 54 Førskolelærerutdanning, HiSF B 56 Førskolelærerutdanning, HiVe B 60 Førskolelærerutdanning, NLA B 66 Førskolelærerutdanning, UiN B 76 Førskolelærerutdanning, UiS B 80 Førskolelærerutdanning, UiT B 81 Førskolelærerutdanning, deltid, HiOA B 54 Førskolelærerutdanning, deltid, HiVe B 60 Førskolelærerutdanning, deltid, Halden, HiØ B 63 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert, HiNe B 52 Førskolelærerutdanning, Drammen, HiT B 59 Førskolelærerutdanning, Halden, HiØ B 63 Førskolelærerutdanning, Hamar, HiHm B 47 Førskolelærerutdanning, Levanger, HiNT B 53 Førskolelærerutdanning, Notodden, HiT B 59 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn, HiT B 59 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert, HiHm B 47 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert, UiT B 81 Førskulelærarutdanning, HVO B 62 Førskulelærarutdanning, deltid, HVO B 62 Geografi Geofag: geologi, geofysikk og geografi, UiO B 77 Geografi, NTNU B 67 Geografi, UiB B 74 Geografi, nettbasert, Steinkjer, HiNT Å 53 Geografi, årsstudium, NTNU Å 67 Geografi, årsstudium, UiB Å 74 Geografiske informasjonssystemer (GIS), års, nett, HiG Å 45 Geografiske informasjonssystemer (GIS), årsstudium, HiG Å 45 Geomatikk, HiG B 45 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master, UMB M 71 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 71 Lektorutdanning i geografi, NTNU M 67 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig, UiB B 74 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 63 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 57 Samfunnsfag, årsstudium, UiA Å 72 Samfunnsgeografi, UiO B 77 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 62 Utviklingsstudier, UiB B 74 Utviklingsstudier, årsstudium, UiB Å 74 Geologi Forurensing og miljø, Bø, HiT B 59 Geofag: geologi, geofysikk og geografi, UiO B 77 Geologi, NTNU B 67 Geologi, UiT B 81 Geologi og geofare, HiSF B 56 Geovitenskap, retning geofysikk, UiB B 74 Geovitenskap, retning geologi, UiB B 74 Miljø og naturressurser, UMB B 71 Naturfag, HiSF Å 56 Petroleumsfag, NTNU M 67 Petroleumsgeologi, UiS B 80 Tekniske geofag, NTNU M 67 Økologi og naturressurser, Bø, HiT B 59 Grunnskolelærar Drama, HiB Å 42 Grunnskolelærer 1-7, HiNe Y 52 Grunnskolelærer trinn, Hamar, HiHm Y 47 Grunnskolelærer 1-7, nett- og praksisbasert, UiN Y 76 Grunnskolelærer trinn, HiST Y 58 Grunnskolelærer trinn, UiN Y 76 Grunnskolelærer trinn, desentralisert, HiT Y 59 Grunnskolelærer trinn, Drammen, HiBu Y 43 Grunnskolelærer trinn, Hamar, HiHm Y 47 Grunnskolelærer trinn med engelsk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 16

17 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med RLE, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn m/kroppsøving, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn m/naturfag, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 58 Grunnskolelærer trinn m/samfunnsfag, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn, nettbasert, HiT Y 59 Grunnskolelærer trinn, Notodden, HiT Y 59 Grunnskolelærer trinn, Porsgrunn, HiT Y 59 Grunnskolelærer trinn, samlingsbasert, HiHm Y 47 Grunnskolelærer 5-10, HiNe Y 52 Grunnskolelærer 5-10 i samarbeid m/høgsk. i Nesna, UiN Y 76 Grunnskolelærer 5-10, nett- og praksisbasert, UiN Y 76 Grunnskolelærer Notodden og desentralisert, HiT Y 59 Grunnskolelærer trinn, UiN Y 76 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med matematikk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med norsk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med realfag, Drammen, HiBu Y 43 Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag, Dr., HiBu Y 43 Grunnskolelærer trinn med språkfag, Drammen, HiBu Y 43 Grunnskolelærer trinn m/matematikk, HiST Y 58 Grunnskolelærer trinn m/norsk, HiST Y 58 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 58 Grunnskolelærer trinn, nettbasert, HiT Y 59 Grunnskolelærer trinn, Porsgrunn, HiT Y 59 Grunnskolelærerutd trinn, HiOA Y 54 Grunnskolelærerutd trinn m/ kroppsøving+rle, NLA Y 66 Grunnskolelærerutd trinn med engelsk, HiOA Y 54 Grunnskolelærerutd trinn med matematikk, HiOA Y 54 Grunnskolelærerutd trinn med norsk, HiOA Y 54 Grunnskolelærerutdanning 1-7, estetisk modell, HiVe Y 60 Grunnskolelærerutdanning, trinn, HiVe Y 60 Grunnskolelærerutdanning trinn, HiF Y 44 Grunnskolelærerutdanning trinn, HSH Y 57 Grunnskolelærerutdanning trinn, NLA Y 66 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiS Y 80 Grunnskolelærerutdanning trinn, deltid, saml, NLA Y 66 Grunnskolelærerutdanning trinn, Grimstad, UiA Y 72 Grunnskolelærerutdanning, trinn, Halden, HiØ Y 63 Grunnskolelærerutdanning trinn, Kristiansand, UiA Y 72 Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger, HiNT Y 53 Grunnskolelærerutdanning trinn, master, UiA M 72 Grunnskolelærerutdanning trinn, saml./deltid, HiNT Y 53 Grunnskolelærerutdanning 5-10, matte/naturfag, HiVe Y 60 Grunnskolelærerutdanning 5-10, norsk/samf., HiVe Y 60 Grunnskolelærerutdanning trinn, HSH Y 57 Grunnskolelærerutdanning trinn, NLA Y 66 Grunnskolelærerutdanning, trinn, Halden, HiØ Y 63 Grunnskolelærerutdanning trinn, Kr. sand, UiA Y 72 Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger, HiNT Y 53 Grunnskolelærerutdanning trinn, master, UiA M 72 Grunnskolelærerutdanning trinn, norsk, UiS Y 80 Grunnskolelærerutdanning trinn, matematikk, UiS Y 80 Grunnskulelærarutd 1-7 Nordhordland saml/delt, HiSF Y 56 Grunnskulelærarutd Sogndal saml/deltid, HiSF Y 56 Grunnskulelærarutdanning trinn, HiSF Y 56 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 62 Grunnskulelærarutdanning trinn, saml/deltid, HVO Y 62 Grunnskulelærarutdanning trinn, HiSF Y 56 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 62 Kunst og håndverk, årsstudium, NLA Å 66 Lærerutdanning trinn, integrert master, UiT M 81 Lærerutdanning trinn, integrert master, saml, UiT M 81 Lærerutdanning trinn, integrert master, UiT M 81 Musikk, HiB Å 42 Musikk, årsstudium, NLA Å 66 Samisk grunnskolelærerutdanning trinn, SA/SH Y 70 Handel Eiendomsmegling, HiSF B 56 Eiendomsmegling, UiN B 76 Eiendomsmegling, Bø, HiT B 59 Eksportmarkedsføring, UiN B 76 Handel, service og logistikk, HiH B 46 Handels- og Serviceledelse, HiÅ B 64 Markedsføring, HiHm B 47 Serviceledelse og markedsføring, Rena, HiHm B 47 Økonomi og ledelse, UiN B 76 Handverk Bachelor i estetiske fag, kunst og håndverk, HiVe B 60 Folkekunst årsstudium, Rauland, HiT Å 59 Kunst og handverk, HVO B 62 Kunst og handverk årsstudium, HVO Å 62 Kunst og håndverk, UiA B 72 Kunst og håndverk, Halden, HiØ Å 63 Kunst og håndverk, Stord, HSH Å 57 Kunst og håndverk, årsstudium, NLA Å 66 Kunst og håndverk, årsstudium, UiA Å 72 Kunst og håndverk årsstudium, HiNe Å 52 Kunst og håndverk årsstudium, Notodden, HiT Å 59 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiOA B 54 Helse Audiografutdanning, HiST B 58 Bevegelsesvitenskap, NTNU B 67 Bioingeniør, UiA B 72 Bioingeniørutdanning, HiB B 42 Bioingeniørutdanning, HiOA B 54 Bioingeniørutdanning, HiST B 58 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 63 Ergoterapeututdanning, HiB B 42 Ergoterapeututdanning, HiOA B 54 Ergoterapeututdanning, HiST B 58 Farmasi, UiB M 74 Farmasiutdanning, HiOA B 54 Folkehelse, Elverum, HiHm B 47 Folkehelse og helsefremmende arbeid, UiB B 74 Folkehelsearbeid, UiA B 72 Fysioterapeututdanning, HiB B 42 Fysioterapeututdanning, HiOA B 54 Fysioterapeututdanning, HiST B 58 Fysioterapeututdanning, mensendieck, HiOA B 54 Human ernæring, UiB B 74 Idrett, HiSF Å 56 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 47 Idrett, ernæring og helse, HiVe B 60 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HiSF B 56 Idrett og friluftsliv, HVO B 62 Idrett og kroppsøving, HiSF B 56 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 47 Kroppsøving og idrett, årsstudium, NTNU Å 67 Læringspsyk. med vekt på adferdsanalyse, Kjeller, HiOA B 54 Mat, ernæring og helse, Elverum, HiHm Å 47 Mat og helse, årsstudium, HiVe Å 60 Matkultur og helse, HVO Å 62 Medisin, NTNU 67 Medisin, UiB 74 17

18 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Medisin, UiT 81 Medisin, start høst, UiO 77 Medisin, start vår, UiO 77 Odontologi, UiB M 74 Psykologi, profesjonsstudiet, NTNU 67 Radiograf, Drammen, HiBu B 43 Radiografutdanning, HiB B 42 Radiografutdanning, HiG B 45 Radiografutdanning, HiOA B 54 Radiografutdanning, HiST B 58 Samfunnsernæring, Kjeller, HiOA B 54 Sosialt arbeid, HiB B 42 Sykepleier, Drammen, HiBu B 43 Sykepleierutdanning, BDH B 39 Sykepleierutdanning, HD B 64 Sykepleierutdanning, HDH B 41 Sykepleierutdanning, HiB B 42 Sykepleierutdanning, HiG B 45 Sykepleierutdanning, HiH B 46 Sykepleierutdanning, HiN B 51 Sykepleierutdanning, HiST B 58 Sykepleierutdanning, HiT B 59 Sykepleierutdanning, HiVe B 60 Sykepleierutdanning, UiS B 80 Sykepleierutdanning, Bodø, UiN B 76 Sykepleierutdanning, deltid, HiG B 45 Sykepleierutdanning, deltid, HiH B 46 Sykepleierutdanning, deltid, HiVe B 60 Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad, HiØ B 63 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal, HiG B 45 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland, HiG B 45 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres, HiG B 45 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år, HiT B 59 Sykepleierutdanning, Elverum, HiHm B 47 Sykepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 63 Sykepleierutdanning, Førde, start høst, HiSF B 56 Sykepleierutdanning, Førde, start vår, HiSF B 56 Sykepleierutdanning, Grimstad, UiA B 72 Sykepleierutdanning, Haugesund, HSH B 57 Sykepleierutdanning, Kjeller, HiOA B 54 Sykepleierutdanning, Kongsvinger, HiHm B 47 Sykepleierutdanning, Kr.sand, UiA B 72 Sykepleierutdanning, Levanger, HiNT B 53 Sykepleierutdanning, Mo i Rana, UiN B 76 Sykepleierutdanning, Namsos, HiNT B 53 Sykepleierutdanning, Oslo, DHS B 40 Sykepleierutdanning, Pilestredet, HiOA B 54 Sykepleierutdanning, Stord, HSH B 57 Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund, HiM B 50 Sykepleierutdanning, studiegruppe Molde, HiM B 50 Tannpleie, UiB B 74 Tannpleie, Elverum, HiHm B 47 Tannteknikerutdanning, HiOA B 54 Vernepleier, deltid, HiH B 46 Vernepleierutdanning, HiB B 42 Vernepleierutdanning, HiH B 46 Vernepleierutdanning, HiL B 49 Vernepleierutdanning, HiM B 50 Vernepleierutdanning, HiSF B 56 Vernepleierutdanning, HiST B 58 Vernepleierutdanning, HiT B 59 Vernepleierutdanning, deltid, HiL B 49 Vernepleierutdanning, deltid, Bærum, HiOA B 54 Vernepleierutdanning deltid, Fredrikstad, HiØ B 63 Vernepleierutdanning, deltid, Kjeller, HiOA B 54 Vernepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 63 Vernepleierutdanning, Grimstad, UiA B 72 Vernepleierutdanning, Kjeller, HiOA B 54 Vernepleierutdanning, Namsos, HiNT B 53 Veterinærstudiet, NVH M 70 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiOA B 54 Yrkesfaglærerutdanning helse- og sosialfag, NTNU B 67 Historie Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag, UiS M 80 Arkeologi, NTNU B 67 Arkeologi, UiB B 74 Arkeologi, UiO B 77 Europastudier, UiB B 74 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 67 Filosofi, NTNU B 67 Filosofi, UiO B 77 Filosofi og idéhistorie, UiB B 74 Filosofi, årsstudium, UiA Å 72 Historie, HiSF B 56 Historie, HiVe B 60 Historie, HVO B 62 Historie, NTNU B 67 Historie, UiA B 72 Historie, UiB B 74 Historie, UiN B 76 Historie, UiO B 77 Historie, UiS B 80 Historie, UiT B 81 Historie, deltid, HVO Å 62 Historie, deltid, nett- og samlingsbasert, HiT Å 59 Historie, nettbasert årsstudium, UiN Å 76 Historie, årsstudium, HiVe Å 60 Historie, årsstudium, NTNU Å 67 Historie, årsstudium, UiA Å 72 Historie, årsstudium, UiB Å 74 Historie, årsstudium, UiN Å 76 Historie, årsstudium, UiO Å 77 Historie, årsstudium, UiS Å 80 Historie, årsstudium, UiT Å 81 Historie årsstudium, HVO Å 62 Historie årsstudium, Bø, HiT Å 59 Historiske fag, Bø, HiT B 59 Idéhistorie, UiO B 77 Idéhistorie, Bø, HiT Å 59 Internasjonale studier med historie, HiL B 49 Internasjonale studier med historie, årsstudium, HiL Å 49 Kjønnsstudier, UiB B 74 Kulturminneforvaltning, NTNU B 67 Kunsthistorie, UiB B 74 Kunsthistorie, UiO B 77 Kunsthistorie, årsstudium, UiO Å 77 Latin, NTNU Å 67 Lektorutdanning i historie, NTNU M 67 Religionsvitenskap, NTNU B 67 Russlandsstudier, UiT B 81 Samfunnsfag, HiSF Å 56 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 63 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 57 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 62 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS), NTNU Å 67 Hotellfag Hotell og vertskapsledelse, HiF B 44 Hotelledelse, UiS B 80 Husøkonomi og serviceledelse, Kjeller, HiOA B 54 18

19 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Reiseliv, HiSF Å 56 Husstell Ernæring, mat og kultur, UiA B 72 Ernæring, mat og kultur, årsstudium, UiA Å 72 Mat, ernæring og helse, Elverum, HiHm Å 47 Mat og helse, årsstudium, HiVe Å 60 Matkultur og helse, HVO Å 62 Idehistorie Filosofi, årsstudium, UiA Å 72 Idéhistorie, UiO B 77 Idrett Bevegelsesvitenskap, NTNU B 67 Event & Sport Management, deltid, Drammen, HiBu Å 43 Event & Sport Management, Drammen, HiBu Å 43 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, UiN B 76 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 59 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 47 Folkehelse, Elverum, HiHm B 47 Folkehelsearbeid, HiB B 42 Folkehelsearbeid, UiA B 72 Friluftsliv, HiSF B 56 Friluftsliv, HVO Å 62 Friluftsliv, NIH Å 67 Friluftsliv, UiN Å 76 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 47 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT B 59 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 53 Friluftsliv og idrettsfag, HiF B 44 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium, UiA Å 72 Grunnskolelærer trinn m/kroppsøving, HiB Y 42 Grunnskulelærarutdanning trinn, HiSF Y 56 Grunnskulelærarutdanning trinn, HiSF Y 56 Idrett, HiF Å 44 Idrett, HiL B 49 Idrett, HiM Å 50 Idrett, HiSF Å 56 Idrett, HVO Å 62 Idrett, UiA B 72 Idrett, UiN B 76 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 47 Idrett, Tromsø, HiF Å 44 Idrett, ernæring og helse, HiVe B 60 Idrett, faglærerutdanning, HiB B 42 Idrett, friluftsliv og helse, HiOA B 54 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HiSF B 56 Idrett, Levanger, HiNT Å 53 Idrett og friluftsliv, HVO B 62 Idrett og kroppsøving, HiSF B 56 Idrett og samfunn, NIH Å 67 Idrett, årsstudium, HiL Å 49 Idrett, årsstudium, UiA Å 72 Idrett, årsstudium, UiN Å 76 Idrett årsstudium, Bø, HiT Å 59 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 47 Idrett/Kroppsøving, Stord, HSH Å 57 Idrettsvitenskap, NIH B 67 Idrettsvitenskap, Bø, HiT B 59 Kristendom og idrett, NLA B 66 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 53 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 63 Kroppsøving og idrett, årsstudium, HiOA Å 54 Kroppsøving og idrett, årsstudium, NTNU Å 67 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger, HiNT B 53 Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium Notodden, HiT Å 59 Kroppsøving/idrett, UiS B 80 Kroppsøving/idrett, årsstudium, UiS Å 80 Samfunns- og idrettsvitenskap, NTNU B 67 Sport Management, HiM B 50 IKT/IT Business og IT, UiN B 76 Datateknologi, UiB B 74 Digital kompetanse, HVO Å 62 Digital kultur, UiB B 74 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 45 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 43 Geografiske informasjonssystemer (GIS), års, nett, HiG Å 45 Geomatikk, HiG B 45 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 71 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 74 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 72 Informasjonsbehandling, HiM Å 50 Informasjonsbehandling, årsstudium, UiN Å 76 Informasjonsbehandling årsstudium, Bø, HiT Å 59 Informasjonsbehandling årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 59 Informasjonssikkerhet, HiG B 45 Informasjonssystemer, Halden, HiØ B 63 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HiVe B 60 Informasjonssystemer, årsstudium, HiVe Å 60 Informasjonsteknologi, Halden, HiØ Å 63 Informasjonsvitenskap, UiB B 74 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Informatikk, Bø, HiT B 59 Informatikk: design/utvikl. av IT-systemer, Halden, HiØ B 63 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 58 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 58 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 77 Informatikk: programmering og nettverk, UiO B 77 Informatikk: språk og kommunikasjon, UiO B 77 Ingeniør, data, HiG B 45 Ingeniør, data, HiST B 58 Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU M 67 Intelligent modellering (BIM), nettbasert, HiG Å 45 IT og informasjonssystemer, UiA B 72 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 43 IT og informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 72 IT og informasjonssystemer, 1-årig, Hønefoss, HiBu Å 43 IT og logistikk, HiM B 50 Kognitiv vitenskap, UiB B 74 Landmåling, årsstudium, HiG Å 45 Landmåling, årsstudium, nettbasert, HiG Å 45 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 45 Medieproduksjon, HiG B 45 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 45 Programvareutvikling, HiG B 45 Spillprogrammering, HiG B 45 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 47 Informasjon Arkiv og dokumentbehandling, HiOA B 54 Arkiv/dokumentbehandling, årsstudium, deltid, HiOA Å 54 Arkivkunnskap, UiO Å 77 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiOA B 54 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiOA Å 54 Digital medieproduksjon, Halden, HiØ B 63 Dokumentasjonsvitenskap, UiT B 81 Film- og videoproduksjon, NTNU B 67 Informasjonssystemer, Halden, HiØ B 63 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HiVe B 60 19

20 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Informasjonssystemer, årsstudium, HiVe Å 60 Informasjonsteknologi, Halden, HiØ Å 63 Informasjonsvitenskap, UiB B 74 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår, UiB Å 74 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 77 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 58 IT og informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 72 Journalistikk, HiOA B 54 Journalistikk, UiN B 76 Kommunikasjon og medier, MHG B 65 Kommunikasjon, tekst og medieanalyse, UiA B 72 Kommunikasjon, tekst og medieanalyse, årsstudium, UiA Å 72 Kommunikasjon, visuelle medier, årsstudium, UiA Å 72 Mediedesign, HiG B 45 Mediefag, Rena, HiHm Å 47 Mediekunnskap, HVO Å 62 Medier og kommunikasjon, HiOA B 54 Medier og kommunikasjon, årsstudium, HiOA Å 54 Medievitenskap, UiB B 74 Medievitenskap, UiO B 77 Medievitenskap, årsstudium, UiB Å 74 Medievitenskap, årsstudium, UiO Å 77 Nye medier, UiB B 74 Pedagogikk, UiB B 74 PR, kommunikasjon og media, HVO B 62 Informatikk Anvendt datateknologi, HiOA B 54 Business og IT, UiN B 76 Datateknologi, UiB B 74 Datavitenskap, UiB B 74 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, UiO B 77 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 45 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 43 Elektronikk og datateknologi, UiO B 77 Geografiske informasjonssystemer (GIS), års, nett, HiG Å 45 Geografiske informasjonssystemer (GIS), årsstudium, HiG Å 45 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master, UMB M 71 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 71 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 74 Informasjonsbehandling, HiM Å 50 Informasjonsbehandling, årsstudium, UiN Å 76 Informasjonsbehandling årsstudium, Bø, HiT Å 59 Informasjonsbehandling årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 59 Informasjonssikkerhet, HiG B 45 Informasjonssystemer, Bø, HiT B 59 Informasjonssystemer, Halden, HiØ B 63 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HiVe B 60 Informasjonsteknologi, HiB B 42 Informasjonsteknologi, HiOA B 54 Informatikk, NTNU B 67 Informatikk, UiT B 81 Informatikk, Bø, HiT B 59 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 77 Informatikk: design/utvikl. av IT-systemer, Halden, HiØ B 63 Informatikk, master, UiT M 81 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 58 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 58 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 77 Informatikk: programmering og nettverk, UiO B 77 Informatikk: språk og kommunikasjon, UiO B 77 Informatikk-matematikk-økonomi, UiB B 74 Ingeniør, data, HiOA B 54 Ingeniør, data, HiÅ B 64 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 63 Ingeniør elektronikk -Informatikk & automatisering, HiT B 59 IT og informasjonssystemer, UiA B 72 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 43 IT og informasjonssystemer, 1-årig, Hønefoss, HiBu Å 43 IT og logistikk, HiM B 50 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST B 58 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 67 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 45 Programvareutvikling, HiG B 45 Realfag, UiO Å 77 Ingeniør Bygg, UiS B 80 Byutvikling og urban design, UiS M 80 Data, UiS B 80 Data/IT, HiN M 51 Elektro, UiS B 80 Elektroteknikk, HiN M 51 Industriell økonomi, UiS M 80 Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad, UiA M 72 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 72 Informasjonsteknologi, UiS M 80 Ingeniør, automatisering, HiB B 42 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 64 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, HiOA B 54 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund, HSH B 57 Ingeniør, Bygg, HiN B 51 Ingeniør, bygg, HiB B 42 Ingeniør, bygg, HiG B 45 Ingeniør, bygg, HiOA B 54 Ingeniør, bygg, HiST B 58 Ingeniør, bygg, HiÅ B 64 Ingeniør bygg - Byggdesign, HiT B 59 Ingeniør bygg - Plan og infrastruktur, HiT B 59 Ingeniør, bygg, fleksibel, HiG B 45 Ingeniør, bygg, Fredrikstad, HiØ B 63 Ingeniør, Bygg, nettstøttet, HiN B 51 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, data, HiB B 42 Ingeniør, data, HiG B 45 Ingeniør, data, HiOA B 54 Ingeniør, data, HiST B 58 Ingeniør, data, HiÅ B 64 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu B 43 Ingeniør, data, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 63 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 51 Ingeniør, datateknikk, HiVe B 60 Ingeniør, Datateknikk, nettstøttet, HiN B 51 Ingeniør, Elektro, HiN B 51 Ingeniør, elektro, HiG B 45 Ingeniør, elektro, fleksibel, HiG B 45 Ingeniør, elektro, Fredrikstad, HiØ B 63 Ingeniør, elektro, Førde, HiSF B 56 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 43 Ingeniør, Elektro nettstøttet, HiN B 51 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST B 58 Ingeniør, elektro-automasjon, HiVe B 60 Ingeniør, elektronikk, HiB B 42 Ingeniør, elektronikk, HiVe B 60 Ingeniør elektronikk - Elkraft, HiT B 59 Ingeniør, elektronikk, Grimstad, UiA B 72 Ingeniør elektronikk -Informatikk & automatisering, HiT B 59 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi, HiOA B 54 Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 42 Ingeniør. Energi, elkraft og miljø, Førde, HiSF B 56 Ingeniør, energi og miljø, HiOA B 54 20

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium 7141 Afrikastudier - bachelor SU Trondheim Bachelor 7123 Allmenn litteraturvitenskap - bachelor HF Trondheim Bachelor 7135 Antikkens kultur -

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk.

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk. NOTAT 6.1.2011 Tema: Orienteringssak: Opptakskrav realfag Sak: 10/11 Til: Det nasjonale fakultetsmøte i realfag Fra: Utdanningsutvalget v/hanne Sølna, UiO Møtedato:8. november 2011 Bakgrunn NFmR ønsker

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 Innhold Nøkkeltall:... 3 1. Kommentarer til tallene... 4 2. Utvalgte utdanninger - utsendte

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2009

SØKERSTATISTIKK 2009 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordnede opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 5 Datagrunnlaget for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 7 2.1 Oppgang i antall søkere... 7 2.2 fordelt

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad.

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Samordna opptak 217: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 4/217 Samordna opptak har publisert søknadstala for studieåret

Detaljer

Søkertall SO. Søkertall LOK

Søkertall SO. Søkertall LOK Søkertall SO pr april 2017 Sperrefrist torsdag 20. april kl. 11.00 6 148 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg i år via samordna opptak Høgskole i Innlandet har 198 flere primærsøkere

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Medisin, helse og sosialfag:

Medisin, helse og sosialfag: Medisin, helse og sosialfag: Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, fulltid Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, deltid Avansert klinisk sykepleie somatikk, fulltid Avansert

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften

Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning og kommentarer til forskriften Rundskriv Universiteter og høyskoler Samordna opptak Utdanningsdirektoratet Fylkesmennene Fylkeskommunene Videregående skoler Elev- og studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F-15-08 200804130 27.11.2008

Detaljer

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 3 576 personer har søkt studium ved HH som sitt førstevalg i år HH har 159 flere primærsøkere enn fjoråret Søkingen til høyere utdanning går opp med 3,2 %. Høgskolens

Detaljer

Eksempel på søkeprosessen

Eksempel på søkeprosessen Med høyere utdanning mener vi her grunnutdanninger, som er utdanninger man kan begynne på rett etter videregående skole (altså som ikke har høyere utdanning som opptakskrav, slik f.eks. toårige masterprogrammer

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no SØKERHANDBOKA 2007 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkjarinformasjonen.

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2017-2018 VALG SKJER TORSDAG 15.12.16 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL

Detaljer

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no Sted Navn Telefon Telefaks HBO Bodø Tlf: 75517200 / 75517699 Fax: 75517845 Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering. Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018

Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering. Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018 Samordna opptak, poengberekning og særskilt vurdering Lise Bjørkhaug Opptakskontoret, Høgskulen på Vestlandet 22. januar 2018 Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017

Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 2017 Søkning om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler 217 Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier).

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, fulltid Barnevern - deltid Barnevern - heltid

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall Page 1 NOM 2015 NOM 2014 2015, 17. april 2014, 23. april Sted Stnr Studium Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring Førstevalgssøker pr studieplass Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring

Detaljer

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Stilling Søknadsfrist Antall søkere Sorteringskomite Førsteamanuensis 10.11.2014 31 Mathilde Skoie, i idehistorie Espen Schaanning, Thomas

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Norsk Kroppsøving Fremmedspråk 2 Matematikk 1P/1T Naturfag Engelsk Samfunnsfag Geografi Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Norsk 4 t/u 4 t/u 6 t/u Kroppsøving 2 t/u 2 t/u 2 t/u Fremmedspr2

Detaljer

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune Søkjarar til høgare utdanning Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Denne figursamlinga viser datauttrekk om søkjarar til høgare utdanning i eller frå Hordaland.

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2006 www.samordnaopptak.no UTGIVAR Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 Oslo Telefon 815 48 240 (9 15) REDAKTØR Henrik Christie Rødsæther

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Samordna opptak 2016: Talet på studentar som vel framandspråk aukar. Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 5/2016

Samordna opptak 2016: Talet på studentar som vel framandspråk aukar. Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 5/2016 Samordna opptak 2016: Talet på studentar som vel framandspråk aukar Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 5/2016 Samordna opptak har publisert søknadstala for studieåret 2016/2017. 1 132

Detaljer

ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte januar 2018

ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte januar 2018 ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte januar 2018 Studieforberedende utdanningsprogram: Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Studiekompetanse og høyere utdanning IB Diploma Programme Rektor:

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Forslag om endring i Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og 4-9, jf.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer